fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Åtgärder för effektivare återvändande

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210402:

Justitiedepartementet 21-03- 30:

Ändring av uppdraget till Statskontoret för att effektivisera återvändandearbete till sidans topp

Regeringen gav den 9 juli 2020 Statskontoret i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande inom ramen för nuvarande organisation (Ju2020/01867/SIM). Ett arbete som omfattar såväl självmant återvändande, vilket ska tillämpas i första hand, som verkställande av beslut om av- eller utvisning med tvång. Regeringen uppdrar åt Statskontoret att inom ramen för uppdraget se över myndigheternas uppgifter och ansvarsfördelning samt att överväga en förändring av myndighetsorganisationen på återvändandeområdet. I uppdraget ingår att utreda vilka organisationsförändringar som skulle kunna övervägas och vilka fördelar och nackdelar som kan finnas med olika alternativ.

Statskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat under uppdragets genomförande.

Redovisningstidpunkten för uppdraget (Ju2020/01867) förlängs och uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 14 januari 2022.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Justitiedepartementet 20-12-11:

Justitiedep: Förbättrad informationsöverföring mellan Migrationsverket och Polisen till sidans topp

Regeringen ger Migrationsverket och Polismyndigheten i uppdrag att gemensamt analysera och effektivisera informationsöverförandet när det gäller att verkställa av- och utvisningsbeslut för personer som inte har rätt att stanna i landet.

Uppdraget lämnas mot bakgrund av Riksrevisionens granskningsrapport Återvändandeverksamheten - resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7). Riksrevisionen har i granskningsrapporten bland annat granskat hur myndigheterna har genomfört denna återvändandeverksamhet mellan åren 2013 och 2018 och då konstaterat viss informationsbrist i hanteringen. Riksrevisionen lämnade som en rekommendation till regeringen att överväga hur överföringen av information mellan bland annat Migrationsverket och Polismyndigheten kan förbättras när det gäller överlämnandet av återvändandeärenden.

Uppdraget innebär att myndigheterna ska redovisa vilken information som skulle behöva överföras från Migrationsverket till Polismyndigheten för att förbättra Polismyndighetens förutsättningar att verkställa beslut om av- eller utvisning. Om det finns hinder enligt nuvarande sekretess- och dataskyddsbestämmelser för att lämna viss information mellan myndigheterna ingår det i uppdraget att gemensamt komma med förslag på hur denna problematik skulle kunna lösas.

Ambitionen med uppdraget är att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna, att främja ett helhetsperspektiv i myndigheternas arbete med återvändandeärenden och att öka samsynen gällande vilka uppgifter som ska överlämnas. Det övergripande målet är att tillförsäkra att informationen som lämnas mellan myndigheterna håller hög kvalitet och att den förs över mellan Polismyndigheten och Migrationsverket på ett mer systematiskt och strukturerat sätt.

Uppdraget ska samordnas av Migrationsverket och redovisas senast den 31 maj 2021.

Ladda ner uppdraget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Riksdagen 20-11- 11:

Beslut om Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten till sidans topp

Ansvarsfördelningen bakom återvändande bör utredas (SfU6)

Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att se över myndigheternas uppdrag och ansvarsfördelning för Sveriges återvändandeverksamhet. Återvändandeverksamheten har till syfte att se till att en person som inte får vistas i Sverige återvänder till sitt hemland eller annat land.

Förslaget om tillkännagivande kom med anledning av fem motioner i samband med att socialförsäkringsutskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport Återvändandeverksamheten - resultat, kostnader och effektivitet. I rapporten lyfter Riksrevisionen ett antal exempel på bristande effektivitet och menar att bristerna delvis har att göra med hur ansvarsfördelningen är organiserad mellan de tre myndigheterna Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården.

Riksdagen sa nej till övriga motioner inom området och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motioner om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över ansvarsfördelningen för återvändandeverksamheten.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med socialförsäkringsutskottets betänkande, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

Riksdagen 20-06-25:

Skrivelse från regeringen: Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten till sidans topp

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Återvändandeverksamheten - resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns tecken på bristande resultat av återvändandeverksamheten, bl.a. baserat på den relativt höga andelen ärenden som avslutas utan utresa. Riksrevisionen anser vidare att den övergripande ekonomistyrningen på området är svag och att det råder ett svagt helhetsperspektiv i styrningen och samordningen av återvändandeverksamheten.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att den utgör ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla regeringens styrning av de myndigheter som är ansvariga för att personer som inte får vistas i Sverige lämnar landet - frivilligt eller vid behov med tvång. Regeringen instämmer helt i den rekommendation som handlar om behovet av att överväga hur överföring av information mellan myndigheterna i återvändandearbetet kan förbättras. Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens övriga rekommendationer.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Läs skrivelsen - inga lagändringar föreslås av regeringen (Extern länk)

Följdmotion 2020/21:311 av Jonny Cato (C) med krav på utredning om åtgärder (Extern länk)

Följdmotion 2020/21:145 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) innehållande krav på utredning och bland annat att ta bort möjligheten till spårbyte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Justitiedepartementet 20-07-09:

Uppdrag till Statskontoret att föreslå åtgärder för att effektivisera återvändandet till sidans topp

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande. Statskontoret ska utgå ifrån Riksrevisionens granskningsrapport Återvändandeverksamheten - resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7) och rekommendationen till regeringen att se över myndigheternas uppdrag och ansvarsfördelning samt överväga förändring av myndighetsorganisationen på området. Statskontorets analys bör fokusera på asylärenden som har lett till ett avlägsnandebeslut. Även andra ärendeslag som förekommer i myndigheternas återvändandeverksamhet kan omfattas av analysen om det bedöms vara relevant.

Statskontoret ska bedöma hur arbetet kan effektiviseras inom ramen för myndigheternas nuvarande uppgifter. Det ingår inte i uppdraget att se över ansvarsfördelningen i grunden eller att överväga en större organisationsförändring. Statskontoret bör bl.a. närmare beskriva och analysera de dubbla funktioner för t.ex. anskaffande av resehandlingar, resebeställningar och tillhandahållande av eskort som påtalas i Riksrevisionens granskningsrapport och identifiera eventuella behov av förändringar av ansvarsuppgifter.

I uppdraget ingår att analysera myndigheternas arbetssätt, metoder och processer inom återvändandeområdet. Statskontoret ska även analysera myndigheternas rutiner, både gemensamma och interna, för samarbete och samordning. I uppdraget ingår också att beskriva hur resurser till återvändandeverksamheten prioriteras inom respektive myndighet, dvs. hur myndigheterna styr och fördelar sina medel och resurser internt.

Utöver förslag på konkreta förbättringsåtgärder får redovisningen även omfatta rekommendationer till både regeringen och berörda myndigheter.

Statskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerad under uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas skriftligen till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 16 juni 2021.

Läs mer och hämta skrivelsen med uppdraget (Extern länk)

Justitiedepartementet 20-06-30: Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.