fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Budgetbehandling och övergripande frågor

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211231:

Riksdagen 21-12-16:

Budgetbeslut om utgiftsområdena Migration och Ekonomisk trygghet vid ålderdom till sidans topp

Totalt cirka 8,5 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet migration. Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Mest pengar, cirka 4,3 miljarder kronor, går till Migrationsverket. Knappt 2,2 miljarder kronor går till ersättningar och bostadskostnader. Till domstolsprövning i utlänningsmål går cirka 720 miljoner kronor.

Beslutet om utgiftsområdet är 85 miljoner kronor mer än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och gäller anslaget till Migrationsverket.

/Utdrag ur socialförsäkringsutskottets betänkande om utgiftsområde 8 Migration:/

"Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har under utskottets beredning justerat sina yrkanden jämfört med sina respektive motioner och lagt fram ett gemensamt förslag. Inom utgiftsområde 8 föreslår ledamöterna att anslaget 1:1 Migrationsverket tillförs 85 miljoner kronor mer än vad som föreslås i budgetpropositionen för att öka antalet förvarsplatser i Sverige, placera en förvarsanläggning i norra Sverige och öka möjligheten till elektronisk övervakning."

/Utdrag ut utskottets betänkande om område 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom:/

"Därutöver bör enligt utskottet de särskilda undantag som gäller för flyktinginvandrare när det gäller kvalificeringen till garantipension samt sjuk- och aktivitetsersättning avskaffas från 2023. I förhållande till vad som anges i budgetpropositionen innebär detta att anslaget 1:1 Garantipension till ålderspension beräknas minska med 800 miljoner kronor 2023 och 900 miljoner kronor 2024 och anslaget 1:4 Äldreförsörjningsstöd beräknas öka med 300 miljoner kronor 2023 och 400 miljoner kronor 2024."

Samlingssida med budgetpropositionen för utgiftsområde 8, motionerna, betänkandet, riksdagsdebatten och beslut (Extern länk)

Samlingssida med budgetpropositionen för utgiftsområde 11, motionerna, betänkandet, riksdagsdebatten och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Riksdagen 21-10-06:

Regeringens budgetproposition, Utgiftsområde 8 - Migration till sidans topp

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i, vistas och arbeta i Sverige, mottagandet av asylsökande, medborgarskap samt återvändande av personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Utgiftsområdet innefattar myndigheterna Migrationsverket, Sveriges Domstolar, Polismyndigheten och Kriminalvården.

Inom utgiftsområdet finansieras Migrationsverkets förvaltningsutgifter, utgifter för ersättningar och bostadskostnader, utgifter för offentliga biträden och utgifter för avvisade och utvisade. Vidare finansieras verksamheten vid migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen, deltagande i EU-samarbete och annat internationellt samarbete samt EU-fonder inom området.

Läs propositionen om utgiftsområde 8 (Extern länk)

Se även:

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (Extern länk)

Budgetpropositionen för 2022 i dess helhet (Extern länk)

Se även partimotioner som lagts i anslutning till budgeten:

Motion 2021/22:3206 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

Motion 2021/22:4214 av Hans Eklind m.fl. (KD): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

Motion 2021/22:2550 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD): En ansvarsfull migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:3208 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V): Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (Extern länk)

Motion 2021/22:919 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V): Stärkt statligt ansvar för nyanländas etablering (Extern länk)

Motion 2021/22:4033 av Ulf Kristersson m.fl. (M): Så får vi ordning på Sverige - Integration (Extern länk)

Motion 2021/22:3965 av Johan Pehrson m.fl. (L): Liberal integrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

Riksdagen 20-12-17:

Riksdagsbeslut: Utgiftsområde 8 Migration till sidans topp

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU4

9,3 miljarder till migrationsområdet (SfU4)

Cirka 9,3 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet migration. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mest pengar, cirka 4,4 miljarder kronor går till Migrationsverket och drygt 2,8 miljarder kronor går till ersättningar och bostadskostnader. Till domstolsprövning i utlänningsmål går cirka 770 miljoner kronor.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner med alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutet tog riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet är steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Betänkandet, med beslutsförslag och reservationer (Extern länk)

Webb-TV och protokoll från debatten (Extern länk)

Samlingssida, inklusive omröstningar och beslut, längst ned på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Riksdagen 20-10-06:

Budgetpropositionen för 2021 till sidans topp

Utgiftsområde 8 Migration

Utgifterna ökar 2023 jämfört med det föregående året, mot bakgrund av att utgifternaberäknas utifrån ett tekniskt antagande i Migrationsverkets prognos om att de tillfälliga begränsningarna av möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige upphör i juli 2021. Liksom andra prognoser utgör denna prognos inte ett ställningstagande.

Hämta propositionen (Extern länk)

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

Motion 2020/21:3520 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

Motion 2020/21:3110 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V): Utgiftsområde 8 Migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200913:

Arbetsmarknadsdepartementet 20-09-11:

Stärkt samhällsinformation för asylsökande till sidans topp

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en förstärkning på 60 miljoner kronor för samhällsinformation till asylsökande. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det är viktigt att asylsökande och nyanlända får information om det svenska samhället. Det handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan också handla om att lyfta frågor om jämställdhet, barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Utöver den information som Migrationsverket ger asylsökande kan det finnas behov av mer samhällsinformation och språkinsatser för asylsökande som väntar på besked. Här kan civilsamhället och kommuner spela en viktig roll. Genom att avsätta medel för dessa insatser, s.k. TIA-insatser, kommer fler asylsökande och nyanlända att få ta del av samhällsinformation och språkinsatser som kan vara viktiga för att snabba på etableringen för den som får uppehållstillstånd. Migrationsverket fick i april ett uppdrag att planera för och utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbereda inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande (Ju2020/01481/SIM).

Regeringens förslag riktar sig till asylsökande samt personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Medlen fördelas till civilsamhället och kommuner via länsstyrelserna som även har en viktig roll i att samordna och följa upp insatserna.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-09-11:

Ytterligare satsningar för ett tryggare Sverige till sidans topp

Att öka tryggheten i samhället är en av regeringens viktigaste prioriteringar. I budgetpropositionen för 2021 fortsätter regeringen arbetet med att stärka rättskedjan genom viktiga satsningar på bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

(...)

Tillskott till migrationsdomstolarna

Det ligger många oavgjorda mål vid migrationsdomstolarna vilket medför långa handläggningstider. Detta kan försvåra en skyndsam etablering i det svenska samhället för individen och försämrar när det är aktuellt förutsättningarna för en effektiv återvändandeprocess. Regeringen föreslår därför att migrationsdomstolarna ges förbättrade långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva den verksamhet som krävs för att minska balanserna och förkorta handläggningstiderna. Kortare handläggningstider vid migrationsdomstolarna medför mindre ovisshet för individen och lägre utgifter för staten.

För att säkerställa att migrationsdomstolarna har en tillräcklig kapacitet att avgöra fler migrationsmål föreslås 172 miljoner kronor tillföras anslaget 2021, samt beräknas 157 miljoner kronor tillföras 2022 och 280 miljoner kronor från och med 2023.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

Justitiedeparrtementet 19-12- 19:

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Migrationsverket till sidans topp

Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019:20:1 utg.omr. 8, bet. 2019/20:SfU4, rskr. 2019:20:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Migrationsverkets huvudsakliga uppgifter framgår i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket.

1. Mål och återrapporteringskrav

Mål för myndighetens verksamhetsutveckling

Myndigheten ska fortlöpande uppnå högre effektivitet i verksamheten bl.a. med hjälp av digitalisering och automatisering. I arbetet ska informationssäkerhet särskilt beaktas.

Arbetet med att effektivisera prövningsverksamheten ska fortsätta med särskilt fokus på anknytnings- och medborgarskapsärenden.

Handläggning av ansökningar om asyl och uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning bör påbörjas inom en kort tid från ansökan. Ensamkommande barn ska prioriteras så att de snabbt kan få ett beslut.

I asylärenden ska fokus särskilt ligga på att klarlägga de sökandes identitet och hemvist tidigt i processen.

Kostnaderna för förvaltning av Asyl-, migrations- och integrationsfonden fonden (AMIF-fonden) ska minska genom effektivisering.

Återrapportering avseende myndighetens verksamhetsutveckling

Myndigheten ska redovisa:

Antal avgjorda ärenden per årsarbetskraft, kostnad per avgjort ärende samt genomsnittliga handläggningstider fördelat på handläggningsprocess och segment.

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Riksdagen 19-12-18:

Riksdagsbeslut: Utgiftsområde 8 Migration till sidans topp

Drygt 11,4 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska enligt regeringens förslag gå till utgiftsområdet migration. Mest pengar, drygt 4,9 miljarder, går till ersättningar och bostadskostnader. Drygt 4,4 miljarder kronor går till Migrationsverket och knappt 782 miljoner går till domstolsprövning i utlänningsmål.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner med alternativa budgetförslag från den allmänna motionstiden 2019.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Betänkandet med en reservation (från SD) (Extern länk)

Riksdagsdebatten, webb-TV samt protokoll (Extern länk)

Samlingssida inklusive omröstning och beslut (Extern länk)

Se även:

Samlingssida för förslag, debatt och beslut om Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

Finansdepartementet 19-09-18:

Budgetpropositionen för 2020 till sidans topp

I dag överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att jobben ska bli fler, klimatutmaningen mötas, välfärden tryggas i hela landet och brottsligheten och dess orsaker bemötas. Förslagen i propositionen bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Utgiftsområde 8 - Migration (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Justitiedepartementet 19-06-19:

Faktablad om svensk migrations- och asylpolitik till sidans topp

Detta faktablad beskriver regeringens aktuella arbete inom svensk migrations- och asylpolitik.

Regeringens mål är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter, samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Detta faktablad ersätter ett tidigare faktablad från februari 2018.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.