fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Åldersbestämning

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210504:

Justitiedepartementet 21-04-22:

Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning till sidans topp

Dir. 2021:27: Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 11 juni 2020 kommittédirektiv om ett utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (dir. 2020:64). Enligt utredningens direktiv skulle en första delredovisning i den del av uppdraget som avser granskning av metoden samt det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget och hur det utvecklats över tid, respektive beskrivningen av frågan ur ett internationellt perspektiv, lämnas senast den 11 juni 2021.

Tiden för delredovisningen förlängs. Delredovisningen ska i stället lämnas senast den 29 oktober 2021.

Hämta direktivet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Justitiedepartementet 20-06-11:

Granskning av metoden för medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat tillsätta en granskning av den metod för medicinska åldersbedömningar som tillämpas av Rättsmedicinalverket inom ramen för asylprocessen. Syftet är att stärka grunden för med vilken säkerhet det går att bedöma om personer med okänd ålder sannolikt är över eller under 18 år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tillämpade metod.

Bedömning av den sökandes ålder är en grundläggande del av asylprocessen. Om Migrationsverket bedömer att en sökande inte har gjort sannolikt att han eller hon är underårig genom skriftlig eller muntlig bevisning, och Migrationsverket därför överväger att fatta ett beslut som innebär att den asylsökande bedöms vara vuxen, är myndigheten skyldig att erbjuda den sökande att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Medicinska åldersbedömningar inom ramen för asylprocessen genomförs av Rättsmedicinalverket på uppdrag av Migrationsverket. Frågan om en asylsökande är under eller över 18 år är av betydelse för hur asylärendet handläggs och för frågan om uppehållstillstånd. Åldern har även betydelse för mottagandet av den asylsökande.

Genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för asylprocessen har varit föremål för diskussion. Det finns ingen metod för medicinsk åldersbedömning som exakt kan bestämma en individs ålder. Alla former av medicinsk åldersbedömning innehåller därför osäkerheter. Hur stora osäkerheterna är vilar på vetenskapliga studier.

För att granska och utöka kunskapsunderlaget för den medicinska metod som Rättsmedicinalverket tillämpar får en särskild utredare i uppdrag att att granska metoden, det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget samt hur det utvecklats över tid.. I uppdraget ingår också att belysa frågan ur ett internationellt perspektiv.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta kommittédirektivet (Extern länk)

Sveriges Radio 20-06-11: Nu tillsätts utredning om medicinsk åldersbedömning (Extern länk)

Läkartidningen 20-06-11: Utredning ska granska medicinska åldersbedömningar - med länkar till en lång rad tidigare nyhets- och debattartiklar i Läkartidningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.