fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Landinformation

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210603:

Asylnytt 21-06-03:

Migrationsverket: Uppdaterat ställningstagande om bedömning av afghanska pass till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om bedömning av afghanska pass. Ställningstagandet skiljer sig inte på avgörande punkter från föregående, bland annat konstateras fortfarande: "Mot bakgrund av tillgänglig rapportering finns det inte anledning att generellt ifrågasätta att maskinläsbara afghanska pass som är utfärdade år 2012 och senare uppfyller kraven i UtlF. Sådana afghanska pass styrker därför i regel innehavarens identitet i ärenden som prövas enligt UtlL." Det står också fortfarande att afghanska ordinarie pass godkänns som resehandling inom hela EU-kretsen. Som tidigare nämns att det i individuella fall kan finnas anledning att ifrågasätta ett pass, till exempel om det finns indikationer på att det är falskt. Ett par stycken har utgått, till exempel det om att Afghanistan år 2012 tog bort möjligheten att använda vittnen för att styrka identitet. Ett påpekande om att det krävs en tazkira för att få ett pass är infört i det nya ställningstagandet. Länkar till landinformation och föreskrifter är uppdaterade. Ställningstagandet RS/066/2021 ersätter SR 04/2016.

Hämta ställningstagandet RS/066/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-06-03:

Migrationsverket: Uppdaterat ställningstagande om bedömning av syriska pass till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om bedömning av syriska pass. Sammanfattning: "Det kan finnas anledning att ifrågasätta ett syriskt pass, t.ex. om det framkommer indikationer på att passet är falskt, att handlingar som använts för att erhålla passet är falska, att passet använts av en annan person än innehavaren eller att passet är utfärdat av en icke-behörig myndighet. Trots detta finns det mot bakgrund av tillgänglig rapportering inte anledning att generellt ifrågasätta att syriska pass uppfyller kraven i utlänningsförordningen (2006:97) (UtlF). Syriska pass styrker därför i regel innehavarens identitet i ärenden som prövas enligt utlänningslagen (2005:716) (UtlL)." Ställningstagandet RS/064/2021 ersätter SR 03/2016.

Hämta ställningstagandet RS/064/2021 (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 21-04-19: Rättsligt ställningstagande. Bedömningen av så kallade Q-pass - RS/053/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.