fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Utfärdande av återreseförbud

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211006:

Asylnytt 21-10-06:

Migrationsdomstol: Återreseförbud ska inte ges på grund av en tidsfrist som upphävts till sidans topp

En person vars avslag på asylansökan vunnit laga kraft ansökte om uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen". Den tidsfrist han haft för att lämna landet hade då inte löpt ut, varför något återreseförbud inte blev aktuellt. Personen fick uppehållstillstånd enligt gymnasielagen men då detta skulle förlängas uppfylldes inte villkoren utan han fick avslag. Migrationsverket utfärdade då återreseförbud med motivering att personen inte lämnat landet då den tidigare tidsfristen löpt ut och att han inte fått någon ny tidsfrist. Migrationsdomstolen påpekar att återreseförbud inte får meddelas om beslutet om utvisning inte får verkställas. Att någon ny tidsfrist inte getts eller att personen uppgett att han inte tänker lämna Sverige är inte grund för återreseförbud. Migrationsdomstolen upphäver därför återreseförbudet. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Asylnytt 21-07-01:

Migrationsöverdomstolen: Avbruten tidsfrist fortsätter att löpa efter inhibition till sidans topp

En familj med lagakraftvunna utvisningsbeslut hade fått fyra veckor för frivilligt återvändande. Innan tiden hade löpt ut inhiberades verkställigheten på grund av att ett nyfött barn skulle få sin sak prövad. När även dottern fått avslag upphävdes inhibitionen och samtidigt meddelades de övriga familjemedlemmarna att de fått återreseförbud för att de inte lämnat landet inom tiden för frivilligt återvändande. Enligt Migrationsverkets sätt att se så hade tidsfristen fortsatt löpa och tagit slut under inhibitionen. Det finns ingen annan reglering varken i Utlänningslagen eller i EU-direktiv. Migrationsdomstolen gjorde samma bedömning. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att beslutet om tidsfrist är en del av belutet om utvisning och ska därför ingå i inhibitionen. Migrationsöverdomstolen anser att det skulle vara otillfredsställande om återreseförbud skulle påföras för att någon inte lämna landet i en situation när Migrationsverket anser att beslutet inte bör verkställas. EU-direktivet tillåter att tidsfristen förlängs på grund av särskilda omständigheter och förmånligare bestämmelser är generellt tillåtna. Enligt Migrationsöverdomstolen ska den återstående tidsfristen fortsätta löpa när inhibitionen hävts och återreseförbud ska inte utfärdas om personerna lämnar landet undre den tiden.

Hämta referat av mål nr 13792-20, MIG 2021:10 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsverket: Uppdaterat rättsligt ställningstagande om längd för återreseförbud till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat det rättsliga ställningstagande (tidigare RCI 12/2012) som styr hur långt ett återreseförbud ska vara, i de fall en tidsfrist för frivillligt återvändande inte ges. Sådana återreseförbud ska i normalfallet vara tvååriga men kan förlängas till fem år. Dessa huvudprinciper har inte förändrats. Det som lagts till är förtydliganden om att längre återreseförbud än fem år kan ges om utlänningen utgör ett allvarligt hot mot ordning och säkerhet. I sådana fall finns ingen gräns för hur långt återreseförbudet får vara, men besluten i varje enskilt fall måste innehålla en tidsgräns. Att en tidsgräns ska sättas följer av återvändandedirektivet, enligt en dom i EU-domstolen, C-297/12, Filev och Osmani.

Hämta ställningstagandet SR 14/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.