fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Återdragen ansökan

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 190415:

Asylnytt 19-04-15:

Rättsligt ställningstagande om återkallande av ansökan och förnyad ansökan till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt ställningstagande om vad som sker när någon återkallar en ansökan om uppehållstillstånd och om personen ångrar sig. Om en ansökan återkallas avskrivs den och personen får ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Till skillnad mot beskrivningen i det tidigare ställningstagandet ska Migrationsverket inte förordna om omedelbar verkställighet. I sak gör det ingen större skillnad eftersom en person som inte är asylsökande ändå kan verkställas utan att invänta överklagande. Normalt ska en tidsfrist för frivilligt återvändande ges och under den tiden kan avvisning/utvisning inte verkställas med tvång, även om återvändandearbetet kan påbörjas. Återreseförbud ges om tidsfristen överskrids eller om ingen tidsfrist har getts. Om personen ångrar sig innan beslutet om avskrivning och avvisning/utvisning vunnit laga kraft ska Migrationsverket ta upp saken till omprövning och upphäva besluten. Därefter påbörjas en ny utredning som i ett grundärende. En nyhet jämfört med föregående ställningstagande är att om den sökande har uttryckt sig som att hen överklagar måste ärendet lämnas över till domstol för beslut om upphävning och återförvisning innan Migrationsverket kan återuppta prövningen. I fall ärendet avskrivits efter att besluten vunnit laga kraft så kommer en ny ansökan från en person som ångrat sig att behandlas som en fråga om verkställighetshinder. Ny prövning ska beviljas, men denna är begränsad till frågor om skyddsbehov.

Hämta ställningstagandet SR 10/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.