fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Allmänt om procedurfrågor

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210416:

Migrationsverket 21-04-14:

Kammarrätt: Post till Migrationsverket anses ankommen samma dag den når verket till sidans topp

Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 21 augusti 2020 i mål nr 346-347-20

Dom om att huvudregeln i 22 § första stycket förvaltningslagen ska tillämpas när det gäller Migrationsverkets posthantering vilket innebär att en ansökan om statlig ersättning ska anses ha kommit in den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare.

Presumtionen i 22 § andra stycket förvaltningslagen om att handlingen ska anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag ansågs inte vara tillämplig.

Bakgrund

Migrationsverket avvisade Botkyrka kommuns ansökningar om statlig ersättning med stöd av 19 § andra stycket förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) eftersom ansökningarna ansågs vara för sent inkomna.

Förvaltningsrätten i Umeå upphävde den 23 januari 2020 i mål nr 2668-2669-19 avvisningsbesluten eftersom rätten ansåg att Migrationsverket inte brutit den starka presumtionen i 22 § förvaltningslagen (2017:900) (FL) om att kommunens ansökningar kommit in dagen innan ansökningarna ankomststämplats av verket och att ansökningarna således var inkomna i rätt tid. Rätten visade handlingarna åter till Migrationsverket för vidare handläggning och beslut.

Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Umeås dom om bifall och återförvisning. Migrationsverket anförde att bestämmelsen i 22 § FL om att en handling ska anses ha avskilts för myndigheten på ett postkontor dagen innan inte är tillämplig när det gäller myndighetens posthantering. Försändelser till Migrationsverket sorteras inte in i en postbox eller ett postfack på det sätt som beskrivs i förarbetena till förvaltningslagen utan post körs ut från postkontoret till Migrationsverket varje vardagsmorgon och handlingarna ankomststämplas därefter direkt.

(...)

Hela artikeln med länk till domen, mål nr 346-347-20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

JO 20-01-27:

JO-kritik mot att ombud fick ofullständigt beslut trots flera påpekanden till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket för att ha skickat ett ofullständigt beslut till ett ombud och för att det inte framgick att beslutet inte var komplett

Migrationsverket skickade av misstag endast första sidan av ett beslut till sökandens ombud när det expedierades. Av den handling som skickades kunde man lätt få intrycket att beslutet endast bestod av den enda sidan (1/1 noterat överst till höger i beslutet). Beslutet omfattade dock fyra sidor.

Migrationsverket kritiseras för att ha skickat ett ofullständigt beslut till ombudet och för att det dröjde innan misstaget uppmärksammades. Migrationsverket kritiseras också för att det inte av den handling som skickades framgick att beslutet inte var komplett. JO är vidare kritisk till att Migrationsverket har ett dokumenthanteringssystem som gör det möjligt att skicka första sidan av ett beslut utan att det uttryckligen framgår att det endast är en av flera sidor som skickas. JO uttalar att det är allvarligt att uppgifter i ett beslut, i det här fallet sidnumreringen, kan ändras i efterhand om det inte är fråga om en rättelse. Ett beslut måste vara beständigt efter att det expedierats.

Beslut nr 7177-2018

Hämta beslutet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.