fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Organisation av mottagningssystemet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211006:

Riksrevisionen 21-09-23:

Att ställa om i en föränderlig omvärld - neddragningarna hos Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets neddragningar har lett till omfattande effektivitetsproblem. Riksrevisionens granskning visar på brister i både planering och genomförande.

Under åren 2017 till 2020 har Migrationsverket gått genom en av de senaste decenniernas snabbaste och mest omfattande neddragningar i statsförvaltningen. Som en följd av ett minskat antal asylsökande har både verksamheter, personal, lokaler och statliga tillgångar avvecklats. Riksrevisionen har granskat styrningen och genomförandet av omställningen.

Riksrevisionens samlade bedömning är att Migrationsverkets omställning inte till fullo har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Det gäller särskilt åren 2017 och 2018. Asylboenden har i huvudsak avvecklats på ett kostnadseffektivt sätt. När personal minskats och tillgångar avvecklats har man däremot inte alltid lyckats ta tillräcklig hänsyn till verksamhetens behov, hushållning med statens resurser och risker för oegentligheter. Riksrevisionen bedömer också att Migrationsverkets ledning och regeringen överskattade myndighetens förmåga att öka produktiviteten under omställningen. Därför har omställningen försämrat myndighetens förmåga att nå uppsatta mål. Riksrevisionen noterar dock att Migrationsverket dragit viktiga lärdomar och efter hand utvecklat sin förmåga att ställa om verksamheten efter ändrade förutsättningar.

Hämta rapporten (Extern länk)

SvT Nyheter 21-09-23: Kritik efter neddragningen på Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

Migrationsverket 20-03-30:

Så påverkas Migrationsverkets verksamhet av coronaviruset till sidans topp

Coronavirusets spridning får flera följder för Migrationsverket. De försämrade möjligheterna till att resa får effekter för såväl verksamheten som för sökande.

- Vi sätter in åtgärder för att bidra till minskad smittspridning, samtidigt som fokus ligger på att upprätthålla myndighetens samhällsviktiga verksamhet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Precis som andra delar av samhället arbetar Migrationsverket med att anpassa sin verksamhet för att bidra till minskad smittspridning. Sökande uppmanas att i första hand kontakta verket genom telefon, mejl eller digitalt istället för att besöka Migrationsverket receptioner. De medarbetare som kan arbeta hemifrån uppmuntras göra det.

Mikael Ribbenvik har också fattat beslutet att tillfälligt pausa genomförandet av vissa muntliga utredningar under 14 dagar från och med måndag 30 mars, och att begränsa antalet besökare i verkets receptioner. Sökande som berörs av pausade utredningar kommer att kontaktas av Migrationsverket.

- Vi gör denna åtgärd för att under tiden utreda och planera för hur de berörda muntliga utredningarna ska kunna genomföras på ett sätt som är tryggt för medarbetare och sökande utifrån risken för smitta.

Han utesluter inte ytterligare åtgärder längre fram.

- Vi ser fortlöpande över om justeringar behöver göras när det gäller insatser för att minska risken för smittspridning, säger Mikael Ribbenvik.

Upprätthålla centrala uppgifter

Myndigheten har också fokus på att upprätthålla de centrala uppgifter som bedöms som samhällsviktig verksamhet. Det inkluderar att värna asylrätten och upprätthålla den reglerade invandringen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Rättsligt ställningstagande angående ansökningar om visering och uppehållstillstånd för besök med anledning av coronautbrottet (covid-19) - SR 08/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-04-08:

Så arbetar Migrationsverket med att begränsa smittspridning på boenden till sidans topp

För att minimera smittspridningen av coronaviruset på Migrationsverkets boenden har en rad åtgärder vidtagits, exempelvis att asylsökande placeras glesare och särskild hänsyn tas till asylsökande som tillhör riskgruppen.

- Så långt det är möjligt placerar vi färre asylsökande på kollektiva boenden, säger Jennie Sörman, processansvarig för mottagning och boende vid Migrationsverket.

Inriktningen är som tidigare att Migrationsverket aktivt arbetar med att placera asylsökande i lägenhetsboenden framför boenden där man delar matsal och har andra gemensamma utrymmen.

- Detta blir ännu viktigare i det läge vi befinner oss i och vi prioriterar särskilt att personer som ingår i riskgruppen, exempelvis de som är 70 år och äldre, får egna lägenheter och annat stöd som de kan behöva, säger Jennie Sörman.

Som en följd av åtgärderna bromsar Migrationsverket merparten av den avveckling av boendeplatser som de senaste åren har pågått och som skett till följd av ett minskat antal asylsökande. Detta för att behålla fler tillgängliga platser i verksamheten så att det finns möjlighet att bo glesare än tidigare.

I samband med att en person behöver flytta gör Migrationsverkets personal i dialog med den enskilde en bedömning av huruvida personen tillhör en riskgrupp eller har sjukdomssymtom. Enbart personer som är symtomfria flyttas.

- Om man har symtom är man isolerad på den plats där man bor. Inga personer som uppvisar sjukdomssymtom flyttas mellan boenden, säger Jennie Sörman.

Inför alla transporter görs en bedömning av vilket transportmedel som är det lämpligaste.

- I de flesta fall är det abonnerade bussar eller taxi, här behöver en avvägning göras inför varje resa, säger Jennie Sörman.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

AIDA 19-04-24:

AIDA 2018 Update: Sweden till sidans topp

The updated Country Report on Sweden provides an overview of developments relating to asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection, amid discussions on the extension of the temporary law agreed in 2016 for an additional period of three years.

Asylum procedure

On 4 March 2019 the Migration Agency published a legal position regarding the prohibition of Dublin transfers to Hungary. It stated that in the event that Hungary is found to be the responsible country in accordance with the Dublin Regulation, it is not possible to transfer the applicant to it. At the same time, the Migration Agency revised its policy on Italy and held that there is no longer a need to obtain individual guarantees prior to carrying out transfers.

During 2018, an amendment was introduced to the Aliens Act concerning responsibility for the reception of persons who have been accepted in accordance with the Dublin Regulation from other Member States was implemented and cooperation with the police authority intensified. The change in the law means that the police authority takes over the responsibility of the Migration Agency regarding the reception of Dublin returnees when there is a legally enforceable decision on expulsion.

The Migration Agency has established new tracks for admissibility procedures: "Track 5B" concerns applicants benefitting from protection in another EU Member State, while "Track 5C" deals with applications raising first country of asylum and safe third country grounds. Detailed guidance on the use of these concepts was issued in December 2018 by the Migration Agency.

(...)

Läs mer och hämta hela rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.