fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Organisation av mottagningssystemet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220413:

Riksdagen 22-04- 06:

Riksdagsbeslut: Riksrevisionens rapport om neddragningar hos Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets neddragningar 2017-2020 har granskats (SfU15)

Socialförsäkringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av neddragningarna hos Migrationsverket 2017-2020. Riksrevisionens samlade bedömning är att omställningen inte helt och hållet har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Nedläggningen av asylboenden har i huvudsak fungerat väl men neddragningen av antal anställda och avvecklingen av tillgångar och lös egendom har inte i alla delar genomförts effektivt.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att vara försiktig med att initiera snabba besparingar i statlig verksamhet på basis av förväntade men osäkra effektiviseringar. Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning men anser samtidigt att det är viktigt att regeringen ställer krav på att verksamhet som finansieras med skattemedel bedrivs så effektivt som möjligt. Regeringen avser att i regleringsbrev fortsätta att styra myndigheten mot högre effektivitet och följa myndighetens omställning genom en tät dialog.

Riksdagen instämmer i Riksrevisionens slutsats att omställningen inte genomfördes på ett ändamålsenligt sätt. Men noterar samtidigt att både Riksrevisionen och regeringen anser att Migrationsverket numera är bättre rustat för framtida förändringar i verksamheten. Riksdagen beslutade att avsluta ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med regringens skrivelse, motioner, socialförsäkringsutskottets betänkande, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220304:

Migrationsverket 22-02-24:

Migrationsverket har ökad beredskap efter utvecklingen i Ukraina till sidans topp

Säkerhetsläget i Ukraina har förändrats drastiskt efter att Ryssland invaderat landet. Migrationsverket bevakar noga utvecklingen och har beredskap om antalet asylsökande från Ukraina skulle öka.

- Konsekvenserna av den pågående väpnade konflikten i Ukraina är svåra att överblicka. Vi följer händelserna noga och har beredskap för fler asylsökande från Ukraina. I nuläget har vi dock inte sett någon ökning, säger Magnus Önnestig, avdelningschef vid Migrationsverket.

Migrationsverkets bedömning är att situationen i Ukraina kan resultera i att ukrainare behöver fly både inom landet och till närliggande länder. Även till Sverige kan det komma fler flyktingar från Ukraina. Migrationsverket kan hantera ett ökat antal asylsökande inom ramen för det nuvarande mottagningssystemet och kan vid behov öka kapaciteten.

- Migrationsverket är en flexibel organisation med vana att anpassa verksamheten efter händelser i omvärlden. Vid en större eller mer utdragen ökning av antalet asylsökande har vi beredskap för att snabbt expandera kapaciteten och bemanningen i mottagningssystemet, säger Magnus Önnestig.

Sedan tidigare i veckan hanterar Migrationsverket utvecklingen i Ukraina som en särskild händelse, vilket innebär att myndigheten har gått upp i stabsläge. Syftet är att kunna arbeta samordnat och effektivt både internt och gentemot externa aktörer.

- Vi har, liksom samhället i stort, dragit erfarenheter från tidigare då många människor sökt skydd i Sverige. Vi har idag också en tydligare ansvarsfördelning och en ökad samverkan med andra myndigheter och aktörer. Bland annat har Migrationsverket nära kontakter med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), säger Magnus Önnestig.

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket 22-03-01: Migrationsverket ökar antalet platser i mottagningssystemet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220215:

Riksdagen 22-01-13:

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om Migrationsverkets neddragningar 2017-2020 till sidans topp

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Att ställa om i en föränderlig omvärld - neddragningarna hos Migrationsverket 2017- 2020 (RiR 2021:24). Riksrevisionens övergripande slutsats är att Migrationsverkets omställning inte till fullo, i synnerhet under åren 2017-2018, har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Riksrevisionen bedömer att Migrationsverkets omställning har haft negativ inverkan på myndighetens förmåga att nå uppsatta mål.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att iaktta försiktighet med att initiera snabba besparingar i statlig verksamhet på basis av förväntade men osäkra effektiviseringar för att minska risken för kompetensförlust, avbruten verksamhetsutveckling och försämrad produktivitet i samband med omställningar. Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning men anser samtidigt att det är viktigt att regeringen ställer krav på att verksamheter som finansieras med skattemedel bedrivs så ändamålsenligt och effektivt som möjligt och att anslagen anpassas till det. Regeringen anser att det fanns grund för att anta en bättre produktivitetsutveckling under åren 2017-2020 än vad som realiserades. I budgetpropositionen för 2022 har föreslagna besparingar fördelats enligt en trappa för att skapa en långsiktig planeringshorisont för myndigheten att fortsätta sin omställning och effektivisering. Regeringen kommer att fortsätta att följa myndighetens omställning och effektivisering genom en tät dialog och eftersträvar en långsiktig och förutsägbar styrning.

(...)

Hämta eller läs skrivelsen (Extern länk)

Följdmotion av Tony Haddou m.fl. (V) (Extern länk)

Följdmotion av Ludvig Aspling m.fl. (SD) (Extern länk)

Följdmotion av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (Extern länk)

Följdmotion av Hans Eklind m.fl. (KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220125:

Migrationsverket 22-01-17:

Statens servicecenter erbjuder Migrationsverkets tjänster på fler orter till sidans topp

Nu kan besökare till de statliga servicekontoren även få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster på servicekontoren i Eskilstuna, Jönköping och Linköping. Detta då pilotprojekt utökas med syfte att utreda möjligheten till samverkan på fler servicekontor.

Den 1 september 2021 sjösattes ett pilotprojekt mellan Migrationsverket och Statens servicecenter. Sedan dess kan besökare till de statliga servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby få hjälp med Migrationsverkets digitala självbetjäningstjänster.

Den 17 januari, läggs Eskilstuna, Jönköping och Linköping till i pilotprojektet samtidigt som slutdatum flyttas fram, från februari i år till september.

Målet med pilotprojektet är att bedöma vilka tjänster servicekontoren ska kunna utföra åt Migrationsverket, utifrån juridiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.

Migrationsverkets tjänster på servicekontor

Besökare till Migrationsverket kan få hjälp med digitala självbetjäningstjänster och information om regelverk och processer. Servicehandläggarna kan också hjälpa till att skriva ut underlag och blanketter samt ta emot handlingar som vidarebefordras till Migrationsverket. Går inte frågorna att lösa med hjälp av allmän information och stöd i digitala tjänster kommer servicehandläggarna istället att hänvisa till rätt instans på Migrationsverket.

På Statens servicecenters servicekontor ges sedan tidigare vägledning och service till privatpersoner och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-01-20:

Riksrevisionens rapport om neddragningarna hos Migrationsverket 2017-2020 till sidans topp

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Att ställa om i en föränderlig omvärld - neddragningarna hos Migrationsverket 2017-2020 (RiR 2021:24).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Migrationsverkets omställning inte till fullo, i synnerhet under åren 2017-2018, har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Riksrevisionen bedömer att Migrationsverkets omställning har haft negativ inverkan på myndighetens förmåga att nå uppsatta mål.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att iaktta försiktighet med att initiera snabba besparingar i statlig verksamhet på basis av förväntade men osäkra effektiviseringar för att minska risken för kompetensförlust, avbruten verksamhetsutveckling och försämrad produktivitet i samband med omställningar. Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning men anser samtidigt att det är viktigt att regeringen ställer krav på att verksamheter som finansieras med skattemedel bedrivs så ändamålsenligt och effektivt som möjligt och att anslagen anpassas till det. Regeringen anser att det fanns grund för att anta en bättre produktivitetsutveckling under åren 2017-2020 än vad som realiserades. I budgetpropositionen för 2022 har föreslagna besparingar fördelats enligt en trappa för att skapa en långsiktig planeringshorisont för myndigheten att fortsätta sin omställning och effektivisering. Regeringen kommer att fortsätta att följa myndighetens omställning och effektivisering genom en tät dialog och eftersträvar en långsiktig och förutsägbar styrning.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens problembeskrivning som leder fram till den andra och tredje rekommendationen, men anser att det åligger myndigheterna att se över och förtydliga interna rutiner som följer av de lagar och förordningar som reglerar hantering av sekretessbelagd eller integritetskänslig information eller avveckling av statliga tillgångar.

(...)

Läs mer och hämta regeringens skrivelse, innehåller även Riksrevisionens rapport (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

Riksrevisionen 21-09-23:

Att ställa om i en föränderlig omvärld - neddragningarna hos Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets neddragningar har lett till omfattande effektivitetsproblem. Riksrevisionens granskning visar på brister i både planering och genomförande.

Under åren 2017 till 2020 har Migrationsverket gått genom en av de senaste decenniernas snabbaste och mest omfattande neddragningar i statsförvaltningen. Som en följd av ett minskat antal asylsökande har både verksamheter, personal, lokaler och statliga tillgångar avvecklats. Riksrevisionen har granskat styrningen och genomförandet av omställningen.

Riksrevisionens samlade bedömning är att Migrationsverkets omställning inte till fullo har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Det gäller särskilt åren 2017 och 2018. Asylboenden har i huvudsak avvecklats på ett kostnadseffektivt sätt. När personal minskats och tillgångar avvecklats har man däremot inte alltid lyckats ta tillräcklig hänsyn till verksamhetens behov, hushållning med statens resurser och risker för oegentligheter. Riksrevisionen bedömer också att Migrationsverkets ledning och regeringen överskattade myndighetens förmåga att öka produktiviteten under omställningen. Därför har omställningen försämrat myndighetens förmåga att nå uppsatta mål. Riksrevisionen noterar dock att Migrationsverket dragit viktiga lärdomar och efter hand utvecklat sin förmåga att ställa om verksamheten efter ändrade förutsättningar.

Hämta rapporten (Extern länk)

SvT Nyheter 21-09-23: Kritik efter neddragningen på Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

Migrationsverket 20-03-30:

Så påverkas Migrationsverkets verksamhet av coronaviruset till sidans topp

Coronavirusets spridning får flera följder för Migrationsverket. De försämrade möjligheterna till att resa får effekter för såväl verksamheten som för sökande.

- Vi sätter in åtgärder för att bidra till minskad smittspridning, samtidigt som fokus ligger på att upprätthålla myndighetens samhällsviktiga verksamhet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Precis som andra delar av samhället arbetar Migrationsverket med att anpassa sin verksamhet för att bidra till minskad smittspridning. Sökande uppmanas att i första hand kontakta verket genom telefon, mejl eller digitalt istället för att besöka Migrationsverket receptioner. De medarbetare som kan arbeta hemifrån uppmuntras göra det.

Mikael Ribbenvik har också fattat beslutet att tillfälligt pausa genomförandet av vissa muntliga utredningar under 14 dagar från och med måndag 30 mars, och att begränsa antalet besökare i verkets receptioner. Sökande som berörs av pausade utredningar kommer att kontaktas av Migrationsverket.

- Vi gör denna åtgärd för att under tiden utreda och planera för hur de berörda muntliga utredningarna ska kunna genomföras på ett sätt som är tryggt för medarbetare och sökande utifrån risken för smitta.

Han utesluter inte ytterligare åtgärder längre fram.

- Vi ser fortlöpande över om justeringar behöver göras när det gäller insatser för att minska risken för smittspridning, säger Mikael Ribbenvik.

Upprätthålla centrala uppgifter

Myndigheten har också fokus på att upprätthålla de centrala uppgifter som bedöms som samhällsviktig verksamhet. Det inkluderar att värna asylrätten och upprätthålla den reglerade invandringen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Rättsligt ställningstagande angående ansökningar om visering och uppehållstillstånd för besök med anledning av coronautbrottet (covid-19) - SR 08/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-04-08:

Så arbetar Migrationsverket med att begränsa smittspridning på boenden till sidans topp

För att minimera smittspridningen av coronaviruset på Migrationsverkets boenden har en rad åtgärder vidtagits, exempelvis att asylsökande placeras glesare och särskild hänsyn tas till asylsökande som tillhör riskgruppen.

- Så långt det är möjligt placerar vi färre asylsökande på kollektiva boenden, säger Jennie Sörman, processansvarig för mottagning och boende vid Migrationsverket.

Inriktningen är som tidigare att Migrationsverket aktivt arbetar med att placera asylsökande i lägenhetsboenden framför boenden där man delar matsal och har andra gemensamma utrymmen.

- Detta blir ännu viktigare i det läge vi befinner oss i och vi prioriterar särskilt att personer som ingår i riskgruppen, exempelvis de som är 70 år och äldre, får egna lägenheter och annat stöd som de kan behöva, säger Jennie Sörman.

Som en följd av åtgärderna bromsar Migrationsverket merparten av den avveckling av boendeplatser som de senaste åren har pågått och som skett till följd av ett minskat antal asylsökande. Detta för att behålla fler tillgängliga platser i verksamheten så att det finns möjlighet att bo glesare än tidigare.

I samband med att en person behöver flytta gör Migrationsverkets personal i dialog med den enskilde en bedömning av huruvida personen tillhör en riskgrupp eller har sjukdomssymtom. Enbart personer som är symtomfria flyttas.

- Om man har symtom är man isolerad på den plats där man bor. Inga personer som uppvisar sjukdomssymtom flyttas mellan boenden, säger Jennie Sörman.

Inför alla transporter görs en bedömning av vilket transportmedel som är det lämpligaste.

- I de flesta fall är det abonnerade bussar eller taxi, här behöver en avvägning göras inför varje resa, säger Jennie Sörman.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.