fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Introduktion och information

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220518:

Migrationsverket 22-05-13:

Informationsinsatser för att identifiera vittnen och förövare till krigsbrott till sidans topp

Bland de skyddssökande från Ukraina kan det finnas personer som har bevittnat krigsbrott. För att bidra till att vittnen och förövare identifieras informerar Migrationsverket sökande om att de kan vända sig till polisen.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har det rapporterats om misstänkta krigsbrott i landet. Bland de skyddssökande från Ukraina som kommer till Sverige kan det finnas både personer som har bevittnat och begått krigsbrott.

Den svenska polisen har en grupp som utreder krigsbrott som kan ha skett under Rysslands invasion av Ukraina. Med anledning av kriget har Åklagarmyndigheten också inlett en förundersökning om grov krigsförbrytelse.

Migrationsverket bistår nu polis och åklagare och informerar sökande om var den som har bevittnat eller utsatts för våld under kriget kan vända sig. Information finns bland annat på myndighetens webbplats, vid gränsen och i utskick till sökande. Inkom kort kommer en informationsbroschyr också att börja delas ut vid Migrationsverkets servicecenter.

- Det här är en del i Migrationsverket uppdrag att bistå polis och åklagare i deras arbete med att utreda krigsbrott. Vi ska göra vad vi kan för att identifiera offer, vittnen och förövare till brott, säger Robin Travis, sektionschef på Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Nationella operativa avdelningen (NOA) har samordningsansvar på Migrationsverket för frågor som potentiella krigsbrott och samverkar med bland annat polis och åklagare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

Migrationsverket 21-09-30:

Nu startar den nya samhällsintroduktionen för asylsökande till sidans topp

Den 1 oktober startar Migrationsverkets nya samhällsintroduktion för asylsökande.

- Migrationsverket är positiva till att nu kunna erbjuda information till asylsökande, säger Anna-Johanna Viking, processledare på Migrationsverket.

I januari fick Migrationsverket uppdrag från regeringen att ge en obligatorisk samhällsintroduktion till asylsökande, inom de första 14 dagarna. Migrationsverket har tidigare erbjudit en kortare och mer begränsad samhällsintroduktion.

- Nu finns det ett mer specificerat uppdrag från regeringen om vad introduktionen ska innehålla. Introduktionen är mer omfattande och kommer att ges tidigt i asylprocessen, säger Anna-Johanna Viking.

Muntligt för vuxna, skriftligt för barn

Samhällsinformationen är uppdelad på två halvdagar. Den sker huvudsakligen muntligt i grupp, och är obligatorisk för alla nya asylsökande från 15 år. Barn under 15 år får samma information skriftligt som är mer anpassat till just barn och tanken är att de ska gå igenom materialet tillsammans med sin förälder. Ensamkommande barn får introduktionen muntligt tillsammans med en handläggare.

Innehållet i introduktionen ska hjälpa den asylsökande att förstå asylprocessen och det svenska samhället, så som svensk lagstiftning, normer och värderingar. Även frågor som bland annat rör rasism, hbtqi, hedersrelaterat våld och förtyck, och jämställdhet ingår i introduktionen.

- Vi har inte tidigare haft ett så tydligt uppdrag att informera om sådant som inte rör vår egen verksamhet. Det ställer stora krav på oss. Vi behöver vara lyhörda och beredda på att justera innehållet, säger Anna-Johanna Viking.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / ttela 21-09-30: Nu måste asylsökande gå samhällskurs om Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Migrationsverket 21-04- 28:

Samhällsintroduktion blir obligatorisk för asylsökande till sidans topp

Med start den 1 oktober kommer en särskild samhällsintroduktion att bli obligatorisk för asylsökande i Sverige. Introduktionen ska ge deltagarna en bild av hur såväl asylprocessen som det svenska samhället fungerar.

Migrationsverket har erbjudit asylsökande en introduktion under många år men då har deltagandet varit frivilligt och informationen i första hand fokuserat på asylprocessen.

- Skillnaden nu är att informationen dels blir obligatorisk och dels mer omfattande där deltagarna också ges utrymme att reflektera och diskutera innehållet såsom till exempel likheter och skillnader mellan Sverige och de länder där de asylsökande kommer från, säger Anna-Johanna Viking, processledare inom processområde asyl och Migrationsverkets samordnare för uppdraget.

Syftet med introduktionen är att ge asylsökande större förståelse för hur det svenska samhället fungerar, rättigheter och skyldigheter som asylsökande men även bättre förutsättningar att integreras i landet för de som beviljas uppehållstillstånd. Samhällsintroduktionen har delats upp i fyra block: asylprocessen, livet i Sverige, svensk lagstiftning och demokrati, normer och värderingar som fördelas över två halvdagar. De olika passen kommer att finnas tillgängliga på olika språk och kommer ledas av Migrationsverkets egen personal. Migrationsverket kommer även tillhandahålla barntillsyn då samhällsintroduktionen är obligatorisk för alla asylsökande över 15 år.

- Barntillsynen kommer att vara lokaliserad i närheten av utbildningslokalerna. Syftet med barntillsynen är att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att delta och att framför allt ensamstående föräldrar ska ha möjlighet, säger Anna-Johanna Viking.

Även barntillsynen kommer att hanteras av Migrationsverkets personal.

- Vi kommer inom ramen för uppdraget säkerställa att personalen får adekvat utbildning för att hantera dessa nya uppdrag, säger Anna-Johanna Viking.

Sex orter

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Justitiedepartementet 21-02-04:

Uppdrag till Migrationsverket att förbereda obligatorisk samhällsintroduktion till sidans topp

Regeringen uppdrar åt Migrationsverket att förbereda införandet av en obligatorisk samhällsintroduktion senast den 1 oktober 2021.

I uppdraget ingår att ta fram ett förslag på hur samhällsintroduktionen ska utformas. Samhällsintroduktionen föreslås motsvara en heldags muntlig information och lämnas så kort tid som möjligt efter att en ansökan om asyl har registrerats. Den ska tillhandahållas till alla asylsökande över 15 år.

I uppdraget ingår även att ta fram ett förslag på ett skriftligt material som ska ges till barn under 15 år och ensamkommande barn. Den skriftliga informationen ska vara anpassad till asylsökande barn i familj och ensamkommande barn och motsvara den muntliga information som lämnas i samhällsintroduktionen.

Hämta skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Justitiedepartementet 20-04-21:

Uppdrag till Migrationsverket inför obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande till sidans topp

Alla asylsökande som kommer till Sverige ska genomgå en obligatorisk utbildning under ankomsttiden. Nu tas ett första steg mot den obligatoriska samhällsintroduktionen genom att Migrationsverket får i uppdrag av regeringen att förbereda inför genomförandet.

- Alla asylsökande som vistas här i landet ska veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller och hur livet här ser ut. Samhällsintroduktionen ska vara en del av asylprocessen och den ska fungera som en naturlig start på en kedja av etableringsfrämjande insatser som tillhandahålls asylsökande i Sverige, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Tanken är att bygga ut den befintliga information som Migrationsverket erbjuder asylsökande till en mer sammanhängande och omfattande utbildning. Denna samhällsintroduktion, som alla asylsökande ska genomgå under den allra första tiden i Sverige, ska motsvara två till tre heldagar.

Den obligatoriska utbildningen kommer, förutom grundläggande information om asylprocessen, också innehålla information om svensk lagstiftning samt demokrati, normer och värderingar. Det kan till exempel handla om information om de nya reglerna som gäller för eget boende, hedersrelaterat våld och förtryck samt skydd mot diskriminering och kränkande särbehandling.

I uppdraget ska Migrationsverket bland annat redogöra för hur planering, samordning och genomförande av samhällsintroduktion ska ske så att den når alla asylsökande, se över lokaler och bemanning för utbildningarna samt utveckla ett mer fördjupat sakinnehåll och ett effektivt utbildnings- och informationsmaterial. Utgångspunkten ska vara att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att kunna delta.

Redovisning av uppdraget ska ske senast den 3 augusti i år.

Uppdraget ges med anledning av den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna som slöts i januari 2019 och Mottagandeutredningens förslag om obligatoriskt deltagande i samhällsinformation.

Hämta uppdragstexten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

JO 20-04- 03:

Kritik mot Migrationsverket för att ha lämnat felaktig och vilseledande information till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket för att ha lämnat felaktig och vilseledande information på sin webbplats och i ett standardiserat mejlsvar

I en anmälan till JO förde AA fram klagomål mot Migrationsverkets hantering av hennes begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Med anledning av anmälan tog JO del av innehållet på en sida på Migrationsverkets webbplats där verket samlat information för den som vill begära ut bl.a. allmänna handlingar. På sidan fanns också ett formulär för att begära ut handlingar.

JO konstaterar att den information som Migrationsverket lämnat på sin webbplats till den som vill ta del av allmänna handlingar varit vilseledande och missvisande. Vidare har det kommit fram att Migrationsverket skickat ett standardiserat mejlsvar med felaktig och vilseledande information till personer som begärt att få ta del av allmänna handlingar. JO kritiserar Migrationsverket för dessa brister.

JO uttalar också att Migrationsverkets formulär för begäran om att ta del av handlingar är utformat på ett olämpligt sätt med hänsyn till anonymitetsskyddet.

Avslutningsvis noterar JO att Migrationsverket åtgärdat några av bristerna sedan JO inledde sin utredning men att en del brister kvarstår. JO förutsätter att dessa brister åtgärdas.

Sammanfattningen med länk till beslutet 8346-2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.