fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Förläggningar och boende

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220316:

Justitiedepartementet 22-03-15:

Uppdrag till Migrationsverket att uppföra och förvalta tillfälliga boenden till sidans topp

Regeringen uppdrar åt Migrationsverket att uppföra och förvalta tillfälliga boenden utifrån det behov av boendeplatser som Migrationsverket bedömer finns. I planeringen av boenden bör tillgång till ex. kommunal service och kommunikationer i möjligaste mån beaktas.

I uppdraget ingår att

+ rådgöra med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fortifikationsverket, Försvarsmakten och länsstyrelserna om behovet av tillfälliga boendena och andra frågor som rör uppförandet av boendena,

+ rådgöra med Länsstyrelsen i Stockholm och föra en dialog med berörda kommuner och regioner om lokalisering av lokaler, anläggningar och andra utrymmen som kan användas för tillfälliga boenden,

+ rådgöra med Länsstyrelsen i Stockholm och föra en dialog med berörda kommuner och regioner om lokalisering av mark som kan användas för uppförande av tillfälliga boenden,

+ utarbeta en plan för förvaltningen av de tillfälliga boendena,

+ utarbeta en plan för avveckling av de tillfälliga boendena och

+ ha en kontinuerlig dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) om uppdraget.

Migrationsverket kan, om myndigheten bedömer det lämpligt, träffa avtal med annan myndighet om att uppföra och förvalta de tillfälliga boendena för Migrationsverkets räkning. Om en sådan ordning kräver regeringsbeslut ska Migrationsverket skyndsamt anmäla det till regeringen. Detsamma gäller om uppdraget i övrigt medför behov av ytterligare regeringsbeslut.

Vid utförandet av uppdraget ska i enlighet med 1 kap. 3 § budgetlagen (2011:203) hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas. Migrationsverket ska under arbetets gång löpande hålla regeringen informerad om utförandet och kostnaderna.

Läs mer (Extern länk)

Justitiedepartementet 22-03-15: Uppdrag till länsstyrelserna att inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga boenden (Extern länk)

Referat och video från pressträff 22-03-11 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.