fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Allmänt om migration, statistik

Studier

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211210:

Asylnytt 21-12-10:

Migrationsöverdomstolen: Helhetsbedömning vid förlängning av tillstånd för studier till sidans topp

En person som haft uppehållstillstånd i tre terminer för en masterutbildning vid teknisk högskola ansökte om förlängning ytterligare en dryg termin. Det enda som återstod var tio veckor inom ramen för hennes masteruppsats. Hon fick avslag på grund av att tillstånd för universitetsstudier alltid avser studier på heltid. Kvinnan har överklagat och bland annat påpekat att hon under sina två år i Sverige tagit högskolepoäng som med marginal uppfyller kraven för tre år. Uppsatsen som återstår görs i samarbete med svenska teknikföretag. Eftersom vissa företag tillfälligt stängts ner har projektet försenats. När saken nu nått Migrationsöverdomstolen har Migrationsverket ändrat ståndpunkt och anser att överklagandet ska bifallas. Migrationsöverdomstolen håller med och förklarar att en helhetsbedömning måste göras med beaktande av proportionalitetspriincipen. Utgångspunkten är att studierna ska ske på heltid, men förseningen låg utanför den sökandes kontroll. Hon har visat vilka framsteg hon gjort. Avslag är enligt Migrationsöverdomstolen inte rimligt i förhållande till de olägenheter en utvisning skulle medföra för henne. Domen är vägledande. men det enskilda målet avskrivs på grund av att den tid som avsågs har passerat.

Domen har senare publicerats med en konsekvensanalys av Migrationsverket.

Läs analysen och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Mål UM2216-21, MIG 2021:17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Asylnytt 20-07-15:

Rättsligt ställningstagande: Begränsade möjligheter till tillstånd för "övriga studier" till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om uppehållstillstånd för studier som inte omfattas av begreppet högre utbildning. Observera att detta ställningstagande inte berör specialreglerna i den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier mm. Det handlar om ansökningar som görs utifrån för att delta i uppdragsutbildningar och vissa andra utbildningar som inte är på högskolenivå. Vad som räknas som "övriga studier" har blivit snävare i och med att fler utbildningar numera omfattas av Utlänningslagens paragraf om uppehållstillstånd på grund av "studier inom högre utbildning, på grund av anpassning till ett EU-direktiv. Nytt är också att ställningstagandet tydliggör att uppehållstillstånd inte ges för studier på gymnasium annat än för utbyteselever. Folkhögskola nämns inte längre. En grundregel är att personen ska vara antagen till studierna. Försörjning och försäkring krävs, på samma sätt som för universitetsstudier. Uppehållstillstånd ges inte för längre tid än ett år och kan bara förlängas i undantagsfall. Ställningstagandet ersätter SR 43/2017.

Hämta ställningstagandet, RS/004/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Migrationsverket 20-05-29:

Studier på campus avgörande för höstens utländska studenter till sidans topp

Tusentals utländska studenter väntas ansöka om uppehållstillstånd för studier inför höstterminen. Eftersom ett av kraven för att beviljas tillstånd är fysisk närvaro riskerar studenterna att få problem om undervisningen fortsätter på distans nästa läsår. Lärosätenas ambition att undervisningen sker på campus kommer därför att vara avgörande för studenterna.

Med anledning av rådande pandemi har vårens undervisning på högskolor och universitet i huvudsak skett på distans. För vissa studenter har detta medfört att delar av utbildningen har flyttats till nästa läsår. Utländska studenter kan därför behöva förlänga sina uppehållstillstånd för att kunna avsluta sina studier.

- Det finns möjlighet att förlänga sitt uppehållstillstånd även om studenten inte har genomfört samtliga kursmoment så länge studenten har gjort godtagbara framsteg och övriga krav är uppfyllda. Bland annat krävs att fortsatta studier är på heltid och att en övervägande del av undervisningen sker på campus, säger Daniel Grynfarb, chef för migrationsrättsenheten på Migrationsverket.

"Så generös bedömning som möjligt"

Regelverket tillåter inte undantag från kravet på att undervisningen sker på campus. Det gäller både förstagångs- och förlängningsansökningar. Vid prövning av en ansökan kommer Migrationsverket att göra en bedömning utifrån information från lärosätena om undervisningsformen för nästa läsår.

- Vi har dialog med lärosätena och har full förståelse för att de har svårt att avgöra i vilken form undervisningen ska bedrivas i höst. Men så länge en övervägande del av undervisningen ska ske på campus kan vi bevilja uppehållstillstånd för studier i Sverige. Vi kommer utifrån rådande omständigheter och gällande regelverk att försöka göra en så generös bedömning som möjligt, säger Daniel Grynfarb.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Migrationsöverdomstolen 19-12-10:

Migrationsöverdomstolen: Doktorand får förlängt tillstånd trots studier utomlands till sidans topp

Dom från Migrationsöverdomstolen

Oproportionerligt att inte förlänga uppehållstillstånd till doktorand som gjort framsteg i studier utomlands.

Framsteg som en doktorand har gjort utomlands i sina studier har beaktats vid prövningen om han ska beviljas förlängt uppehållstillstånd. Vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter har det framstått som oproportionerligt att inte bevilja uppehållstillstånd.

Hämta mål nr UM20133-18, MIG 2019:24 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.