fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Integration och uppföljning

Projekt och metoder för integration

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220607:

Justitiedepartementet 22-05-24:

Nytt uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden till sidans topp

Regeringen avser att ge Arbetsförmedlingen och flera myndigheter i uppdrag att ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Jämställdhetsmyndigheten ska även få i uppdrag att genomföra en studie om utrikes födda kvinnors situation och behov.

-För att bryta segregationen och öka jämställdheten måste fler utrikes födda kvinnor komma i arbete, få en egen försörjning och med det få friheten att bestämma över sina egna liv, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Migrationsverket och Socialstyrelsen får i uppdrag att i samverkan ta fram en plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden är en prioriterad målgrupp, med särskilt fokus på anhöriginvandrare. Uppdraget som regeringen avser att ge syftar till att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden genom bland annat metodutveckling, ökad kunskapsöverföring och förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala och civila aktörer. Myndigheterna ska även bidra till ett jämställt och jämlikt bemötande och en likvärdig fördelning av stödåtgärder.

Insatser som underlättar inträdet på arbetsmarknaden behöver nå ut till samtliga utrikes födda kvinnor, till exempel information om Arbetsförmedlingens verksamhet, sfi, förskola och annan typ av vägledning och samhällsinformation. Det kan också handla om stöd vid karriärplanering och information om hur deltidsarbete och långa, ojämnt fördelade föräldraledigheter påverkar livsinkomster och framtida pensioner.

Fler kvinnor behöver också få information om tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering.

Uppdraget ska samordnas av Arbetsförmedlingen och rapporteras till regeringen 31 mars 2023.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220429:

Justitiedepartementet 22-04-28:

Regeringen ger åtta myndigheter i uppdrag att förstärka arbetet mot segregation till sidans topp

I regeringens långsiktiga strategi mot segregation konstateras bland annat att arbetet med att minska och motverka segregation måste bedrivas tvärsektoriellt, kunskapsbaserat och långsiktigt. De statliga myndigheterna behöver därför ha ett tydligt segregationsperspektiv i sitt arbete.

Åtta myndigheter får nu ett till stora delar likalydande uppdrag att analysera och redovisa i vilken utsträckning som nya statistikverktyg för uppföljning av socioekonomisk segregation, särskilt regionala statistikområden, socioekonomiskt index och statistik fördelat på områdestyper, kan användas som ett stöd i analys, planering, inriktning och uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag. Myndigheterna det gäller är Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens servicecenter, Statens skolverk och Trafikverket.

Bakgrunden är riksdagens budgetbeslut i november 2021 om att Delegationen mot segregation (Delmos) ska avvecklas. Myndigheten fick i sitt regleringsbrev för 2022 i uppdrag att förbereda avveckling av myndigheten till den 31 december 2022. Genom dagens regeringsuppdrag kommer arbetet mot segregation att förstärkas i flera myndigheters verksamhet.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 28 oktober 2022.

Läs mer och se uppdragen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

UNHCR Sverige 21-03-29:

Svenska organisationen Yalla Trappan hjälper flyktingkvinnor in på arbetsmarknaden till sidans topp

När Fatme Ibrahim kom till Sverige en novembernatt för 28 år sedan efter att ha flytt från Libanon kände hon säg väldigt frusen och väldigt ensam. Hon anlände med sin man och deras små barn, och utan någon formell arbetslivserfarenhet. Idag arbetar Fatme som handledare för 40 kvinnor på Yalla Trappan - ett socialt företag och kvinnokooperativ som verkar för social- och arbetslivsinkludering.

Yalla Trappan grundades formellt 2010 efter att ha funnits som tillfälliga projekt i olika former sedan 2006. Organisationen startades av Christina Merker Siesjö för att ge kvinnor med invandrar- eller flyktingbakgrund fler möjligheter att inkluderas i det sociala och professionella livet i Malmö. Yalla Trappan utgår från färdigheter som kvinnorna ofta redan har - bland annat inom matlagning, sömnad och städning - och erbjuder dem möjlighet att vidareutveckla kompetensen för att nå en professionell nivå.

Namnet Yalla Trappan - där Yalla är arabiska och kan översättas som "kom igen!" - föreslogs av kvinnorna själva. Det sammanfattar den stegvisa utveckling som organisationen främjarmed ständig uppmuntran längs vägen.

Kvinnorna kommer från över 20 olika länder och majoriteten är flyktingar. Sysselsättningsgraden bland flyktingar i Sverige har ökat men för kvinnor med flyktingbakgrund är den fortfarande lägre än för både utrikesfödda män och inrikesfödda kvinnor.

- I en sådant här läge krävs proaktiva och riktade arbetsmarknadsinsatser som möjliggör för kvinnor med flyktingbakgrund att utveckla sin självkänsla, förklarar Karolis Zibas, integrationsansvarig i Norden och Baltikum på UNHCR, FN:s flyktingorgan.

Christina Merker Siesjö berättar att kvinnor med utländsk bakgrund och utan formella betyg eller arbetslivserfarenhet ofta blev förbisedda i integrationssatsningar. Hon förklarar att många kvinnor som kommer i kontakt med Yalla Trappan har låg självkänsla, har varit sjukskrivna under långa perioder och känner sig exkluderade från samhället.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Frälsningsarmé 20-11- 09:

Frälsningsarméns kursmaterial ger asylsökande nyckeln till Sverige till sidans topp

I 24 år har kvinnor i asylprocess kunnat delta i gemenskap, lära sig om det svenska samhället och förbättra sina språkkunskaper på Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla. Nu lanserar Frälsningsarmén ett beställningsbart undervisningsmaterial för andra aktörer som vänder sig till asylsökande.

- Vi ser att det här är nyckeln för att hjälpa asylsökande att lära sig svenska och att leva i Sverige, så att de snabbt kan komma in i samhället när de får uppehållstillstånd, säger Jenny Alm som är verksamhetschef för kvinnocentret.

Till Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla i nordvästra Stockholm kommer kvinnor från olika länder som befinner sig i asylprocess. Det är en tid av väntan som kan innebära oro och frustration men centret erbjuder gemenskap och meningsfull sysselsättning för besökarna som kan delta i olika aktiviteter och lära sig om sitt nya land.

För drygt två år sedan påbörjades ett projekt för att ta fram en undervisningsplan med tillhörande studiematerial riktat till denna målgrupp. Det hela har testats på elever och utvärderats och förfinats med tiden.

- Intresset slog i höjden när vi startade med detta, vi har haft 80-100 deltagare per termin, säger Karin Asplund, projektledare.

Materialet med namnet "Lär känna Sverige och lär dig svenska" är utformat för att tillgodose kunskapsbehov hos den i asylprocess. Hänsyn tas även till olika förkunskapsnivåer.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

#vistårinteut 20-02-21:

Civilsamhället startar arbetskraftsförmedling till sidans topp

Tillsammans har ett antal personer från civilsamhället och näringslivet i dagarna startat en alternativ arbetsförmedling med inriktning på att ta tillvara på resurser hos olika ungdomsgrupper.

Vi hörde av oss och ställde några frågor till Kinna Skoglund, en av grundarna till #vistårinteut, som för några dagar sedan valdes till föreningens ordförande.

Varför startades Arbetskraftsförmedlingen?

- Emma Dalväg, som jobbat med hållbarhetsfrågor i näringslivet under lång tid hörde av sig till mig med den här idén i slutet av december 2019. Vi insåg att vi hade mycket gemensamt när det gällde tankar om hållbarhet både för samhället och människor. Vi kände båda också att politiken och myndigheter hade gått i baklås och att civilsamhället tillsammans med näringslivet skulle kunna låsa upp många knutar.

Hur kommer ni att jobba rent konkret?

- Vi håller just nu på att bygga upp en hemsida om föreningen, skaffa organisationsnummer och kontonummer så alla både enskilda och juridiska personer som vill vara en del och samarbeta kan ansluta inom kort. Arbetskraftsförmedlingen kommer bli en kampanjförening vilket innebär att vi kommer driva olika kampanjer mot olika målgrupper och vi kommer samla ihop och synliggöra aktörer i civilsamhället över hela Sverige samt jobba mot företag för att matcha jobb med ungdomar. Vi tror och vet att det finns många företag, stora som små, som vill bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som de gör något bra för ungdomar.

Vilka personer är det som sitter i föreningens styrelse?

- Vi är både från olika delar av civilsamhället och personer från näringslivet, med olika kompetenser. Inom några veckor kommer vi att presentera styrelsen på vår hemsida.

I Arbetskraftsförmedlingen stadgar är målen formulerade enligt följande:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

Stockholms Stadsmission oktober 2019:

Maria och Lotten hyr ut boende till Zabih till sidans topp

Zabih är en av de gymnasiestuderande som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Efter många år utan hem fick han flytta in hos Maria och Lotten i ett av deras rum.

- För oss har det gått jättebra att ha en inneboende. Zabih smälter in väldigt bra och vi lär känna honom med och mer för varje dag som går, säger Maria.

Marias kompis Karin jobbar med nyanlända och Maria hade sett hur hon via facebook efterlyste boende åt ensamkommande nyanlända.

-- Jag såg det igen och började fundera på om vi kunde hjälpa till, säger Maria.

Stadsmissionen hade en informationsträff som de gick till. Både Maria och Lotten tyckte de fick bra information om vad det innebar att låta någon bo hos dem. Efter mötet pratade de med barnen som hade många synpunkter och tankar. Tillsammans bestämde de att ta emot en inneboende.

Bra stöd och information från Stadsmissionen

Men innan inflytten hade Maria och Lotten en del frågor till Stadsmissionen.

-- Både vår kompis Karin och Stadsmissionen har varit väldigt tålmodiga och kunniga och svarat på alla våra frågor. Stadsmissionen har varit otroligt bra på att stötta och det har känts jättetryggt att ha dem att vända sig till om vi hade behövt det, säger Lotten.

-- Ja de har verkligen funnits där. Jag känner att vi kan lita på att de stödjer oss helt om det skulle hända något, säger Maria.

Viktigt att göra något bra

För Maria och Lotten har inte den ekonomiska biten varit den drivande när de bestämde sig för att ha en inneboende. Men de förstår att det kan vara en vägande orsak till varför andra hyr ut ett rum eller sitt attefallshus.

-- Om någon frågar mig om 20 år "Vad gjorde du?" vill jag inte säga att vi inte gjorde något. Att vi bara tittade på. För mig är det jätteviktigt att försöka vara med och göra något bra i det här, säger Maria.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om Stadsmissionens hyresförmedling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.