fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Gränser: passage och hinder

Inresa med besöksvisum eller visumfritt

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210208:

Migrationsverket 21-02-05:

Migrationsverket genomför åtgärder med anledning av regeringens inresebeslut till sidans topp

Efter regeringens beslut om nya inreseregler på grund av pandemin har Migrationsverket beslutat att genomföra förändringar som berör nya asylsökande. Tre ankomstboenden anpassas så att nyligen inresta asylsökande som inte testats för covid-19 lättare ska kunna följa Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer. Vidare minskas de inledande momenten i processen när man söker asyl till att endast omfatta nödvändiga åtgärder under de första dagarna.

Regeringen har beslutat att det från och med lördag den 6 februari krävs ett negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Testet får som huvudregel vara högst 48 timmar gammalt. I beslutet anges ett antal undantag på kravet, bland annat:

+ Personer under 18 år,

+ personer som är i behov av internationellt skydd (asyl) eller som har andra humanitära skäl,

+ personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige och

+ personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige.

- Utifrån regeringens beslut har Migrationsverket fattat beslut om att göra vissa ytterligare anpassningar av ankomstverksamheten, utöver de som hittills vidtagits. Anpassningarna syftar till att stödja de asylsökande som kommer till Sverige, utan negativt covid-19-test, att följa rekommendationerna för nyligen inresta. Anpassningarna berör nya asylsökande från utlandet som reser in i Sverige från och med den 6 februari, säger Johan Harald, beslutsfattare, särskild händelse covid-19 på Migrationsverket.

De ankomstboenden som nu anpassas ytterligare finns i Stockholms, Skåne respektive Västra Götalands län. Syftet med beslutet är att ge asylsökande som bor där bästa möjliga förutsättningar att följa de aktuella rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har meddelat. Ytterligare boenden för nya asylsökande kan komma att beröras av förändringarna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

EU-domstolen 20-11- 25:

EU-domstolen: Avslag på visumansökan ska innehålla orsak och vilket land som invänt till sidans topp

Ur pressmeddelande: En medlemsstat som fattar ett beslut om avslag på en ansökan om Schengenvisering på grund av en invändning som framställts av en annan medlemsstat är skyldig att i sitt beslut ange namnet på den medlemsstat som framställt invändningen och det specifika avslagsskäl som tillämpats med anledning av denna invändning, vid behov åtföljt av skälen för invändningen. (...) Domstolen slog (...) fast att domstolarna i den medlemsstat som har fattat ett beslut om avslag på en viseringsansökan på grund av en invändning från en annan medlemsstat inte kan pröva huruvida denna invändning är lagenlig i sak. Det är därför som den medlemsstat som har fattat beslutet om avslag på viseringsansökan även, i detta beslut, ska precisera vilken myndighet som sökanden kan vända sig till för att få kännedom om de rättsmedel som finns tillgängliga för detta ändamål i den medlemsstat som har framställt invändningen.

Pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Läs domen i Mål C-225/19 och C-226/19 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets längre referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

JO 20-04- 09:

Kritik mot ambassad i Teheran för handläggningen av ett ärende om visering till sidans topp

Kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för handläggningen av ett ärende om Schengenvisering där sökanden gjort gällande att hon omfattades av rörlighetsdirektivet

En iransk medborgare ansökte om en Schengenvisering vid Sveriges ambassad i Teheran. Hon gjorde gällande att hon omfattades av det s.k. rörlighetsdirektivet och att hon därför bl.a. inte skulle behöva betala någon ansökningsavgift. Vid flera tillfällen sökte hon vägledning från ambassaden om vilka handlingar hon behövde ge in för att visa att hon omfattades av direktivet. Ambassaden krävde dock att hon skulle betala en avgift och prövade hennes ansökan enligt både rörlighetsdirektivet och de allmänna bestämmelserna i den s.k. viseringskodexen. Ansökan avslogs. När hon på nytt försökte ansöka om en Schengenvisering nekades hon att lämna in ansökan om hon inte betalade ansökningsavgiften.

JO uttalar att en myndighet inte bör påtvinga en sökande en prövning som går utöver det som sökanden har begärt och åberopat i sin ansökan, särskilt inte om den prövningen förutsätter att sökanden betalar en avgift. Ambassaden borde därför inte ha prövat ansökan enligt de allmänna bestämmelserna i viseringskodexen utan att först ha frågat sökanden om hon önskade en sådan prövning efter att ambassaden avslagit hennes ansökan enligt rörlighetsdirektivet. Vidare finner JO att ambassaden saknade rättsligt stöd för att ta ut en avgift av sökanden eftersom hon gjorde gällande att hon omfattades av rörlighetsdirektivet. JO uttalar att det inte är möjligt att, som ambassaden gjorde, ta ut en avgift utan rättsligt stöd och hänvisa sökanden till att ansöka om återbetalning om det senare skulle visa sig att avgiften inte hade behövt betalas. Ambassaden borde inte heller ha nekat att ta emot en ny ansökan med hänvisning till att ansökningsavgiften inte hade betalats.

(...)

Hela sammanfattningen med länk till beslut 2625-2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

Justitiedepartementet 20-03-17:

Ett tillfälligt förbud mot resor till EU via Sverige med anledning av covid-19 till sidans topp

Regeringen har i dag, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Det är en exceptionell åtgärd, som inte ska vara längre än nödvändigt.

Alla resor till Sverige stoppas inte. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor till Sverige.

Inreseförbudet gäller som utgångspunkt för utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett annat land, med undantag för EES-länder och Schweiz. Det är därmed tillåtet att resa in till Sverige från följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Kungariket (Storbritannien), Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Inreseförbudet påverkar inte resor från ett annat EU-land till Sverige, och inreseförbudet gäller alltså inte svenska medborgare.

Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver gränsöverskridande samarbete och koordinerade åtgärder. Dagens beslut ligger i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning till EU:s medlemsländer att införa ett tillfälligt inreseförbud till EU-området från tredjeland.

Pressmeddelandet (uppdateras) (Extern länk)

Justitiedepartementet 20-03-17, uppdateras: Frågor och svar - inreseförbud till EU via Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

JO 19-06-10:

Kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för långa väntetider till sidans topp

Kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för långa väntetider och svårigheter att boka tid för besök på ambassaden i samband med ansökningar om visum.

/Utdrag:/

AAoch BBhar uppgett att deras släktingar hade svårt att boka tid för besök på ambassaden efter att deras ansökningar hade registrerats elektroniskt. Både AA och BB har beskrivit att det tog ungefär två veckor innan någon tid överhuvudtaget kunde bokas. De tider som fanns att tillgå låg så långt fram i tiden att resorna till Sverige inte kunde genomföras som planerat. Utrikesdepartementet har uppgett att väntetiden för att få komma på besök på ambassaden under den aktuella tidsperioden kunde uppgå till 90 dagar.

(...) Av utredningen framgår att de långa väntetiderna framförallt är ett resultat av att ambassaden tar emot ett mycket stort antal viseringsansökningar. Det framgår dock inte att antalet viseringsansökningar var avsevärt fler under den nu aktuella tidsperioden jämfört medtidigare år. Jag får istället uppfattningen att antalet ansökningar vid ambassaden har varit högt under en längre tid. Vid sådana förhållanden har en myndighet en skyldighet att organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att den kan utföra sina uppgifter trots att arbetsbelastningen är hög. Myndigheten måste också göra en bedömning av om uppgifterna kan utföras med befintliga resurser och vid behov lyfta frågan om ytterligare resurser.

(...)

Yttrandet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.