fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Gränser: passage och hinder

Inresa för arbete eller företag

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200913:

Justitiedepartementet 20-08-27:

Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 oktober 2020 till sidans topp

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har idag beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 oktober 2020.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid flera tillfällen efter rekommendationer av kommissionen. Regeringen har nu beslutat om ytterligare en förlängning av inreseförbudet till och med den 31 oktober 2020.

Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver gränsöverskridande samarbete och koordinerade åtgärder. Beslutet om förlängning ligger i linje med kommissionens och ministerrådets rekommendationer om att låta inreseförbudet gälla ytterligare en tid.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen kontakta Polismyndigheten eller besök deras webbplats för mer information. Se länkar här intill.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Migrationsverket 20-08-18:

Besöksbegränsningar vid ambassaden i Teheran till sidans topp

Ambassaden i Teheran begränsar möjligheterna till besök, vilket bland annat påverkar migrationsärenden. Orsaken till begränsningarna är ökad spridning av coronaviruset.

- Konkret innebär det att bokade utredningar skjuts fram, men det går fortsatt att genomföra korta besök, såsom för att hämta uppehållstillståndskort, säger Agneta Kundoori, tf chef för Migrationsverkets utlandsavdelning.

På senare tid rapporteras om en ökad spridning av coronaviruset i Iran. Svenska ambassaden i Teheran vidtar därför nu ytterligare åtgärder i syfte att skydda besökare och medarbetare och minska risken för smittspridning av covid-19.

Migrationsverket har sedan årsskiftet tagit över huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna. Åtgärderna som ambassaden vidtar påverkar migrationsverksamheten i Iran och innebär till exempel att intervjuer i anknytnings- eller studerandeärenden skjuts upp. Enligt ambassaden kommer redan bokade tider att flyttas fram till efter årsskiftet*. Nya tider bokas utifrån när den ursprungliga ansökan lämnades in.

Kortare besök kan genomföras

Det är inte alla besök som påverkas av ambassadens åtgärd. Kortare besök för att lämna fingeravtryck och ta foto, beställa eller hämta uppehållstillståndskort eller lämna in en ansökan kommer fortsatt att vara möjliga.

- Ambassaden bedömer att kortare besök kan hanteras på ett säkert sätt utifrån smittskyddssynpunkt. Det är de längre intervjubesöken där också handlingar ska hanteras som i dagsläget enligt ambassaden innebär en för stor risk utifrån hur pandemin just nu utvecklas i Iran, säger Agneta Kundoori.

I dagsläget är det knappt 700 redan inbokade intervjuer under hösten som nu skjuts fram till 2021. 90 procent utgörs av anknytningsärenden. Berörda sökande har med start under helgen via mejl börjat fått information om ambassadens åtgärder.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio 20-08-15: Svårt att resa till Sverige trots uppehållstillstånd (Extern länk)

Se även:

Justitiedepartementet, uppdaterad 20-08-27: Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige till och med den 31 oktober 2020 (Extern länk)

Justitiedepartementet, uppdaterad 20-08-27: Frågor och svar - tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige (Extern länk)

Europeiska unionens råd 20-08-07: Upphävande av reserestriktionerna: Rådet ser över förteckningen över tredjeländer (Extern länk)

Polisen 20-08-28: Så påverkas resandet till Sverige från länder utanför EU/EES av coronapandemin (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

Justitiedepartementet 20-08-03:

Frågor och svar - tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige (uppdaterad) till sidans topp

Regeringen har den 2 juli beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 augusti. Regeringen har samtidigt beslutat att lätta på restriktionerna för fler resenärer. Besluten ligger i linje med nya rekommendationer från EU:s ministerråd. Ändringarna börjar att gälla den 4 juli.

Regeringen beslutade den 17 mars att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Inreseförbudet infördes efter uppmaning av Europeiska rådet och kommissionen i syfte att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Förbudet gäller från den 19 mars och har efter rekommendationer av kommissionen förlängts vid flera tillfällen.

(...)

Vad gäller för dem som har uppehållstillstånd i Sverige men befinner sig utomlands?

Personer som har uppehållstillstånd i Sverige undantas från och med den 4 juli från inreseförbudet. Även deras familjemedlemmar undantas. Familjeanknytningen kan vara bland annat make, sambo och barn.

Vad gäller för familjemedlemmar till svenska medborgare?

Personer med viss familjeanknytning till svenska medborgare undantas från inreseförbudet. Familjeanknytningen kan vara bland annat make, sambo och barn.

Det finns i dagsläget inga planer på att införa något särskilt undantag för personer som har en kärleksrelation med någon som vistas i Sverige. Regeringen följer dock frågan.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200521:

Migrationsverket 20-04-24:

Migrationsverket om tolkning av undantagen från inreseförbudet till Sverige till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående tolkning av begreppet att resa hem och trängande familjeskäl i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige

/Utdrag:/

Förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige (SFS 2020:127) riktar sig främst till Polismyndigheten, eftersom de bland annat har till uppgift att bevaka Sveriges gränser. Eftersom förordningen även kan få betydelse för Migrationsverkets verksamhet är det viktigt att tolkningen av bestämmelserna inte skiljer sig åt mellan myndigheterna.

För att en tolkning av framförallt begreppen att återvända till sitt hem och trängande familjeskäl i 3 § andra och tredje stycket i förordningen inte ska få en vidare tolkning än Polismyndighetens, och därigenom riskera att inreseförbudet förlorar sitt syfte, ska begreppen därför tolkas på samma sätt som Polismyndigheten.

Det innebär att nya beviljade uppehållstillstånd oavsett grund inte omfattas av begreppet att återvända till sitt hem. Det är bara de - huvudpersonen (anknytningspersonen) och hans eller hennes familjemedlemmar - som har ett etablerat hem i Sverige och där de tidigare har vistats i som avses. Någon minimitid av vistelsetiden i Sverige är inget krav för att ett hem ska anses vara etablerat, utan får bedömas från fall till fall. I vissa situationer kan dock en person som nyligen har beviljats ett uppehållstillstånd anses omfattas av begreppet. Det kan t.ex. vara fallet om personen vid förlängningstillfället av olika anledningar behövt resa ut under handläggningstiden, men som under den tidigare vistelsen har etablerat ett hem i Sverige.

(...)

Hämta dokumentet, SR 17/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.