fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Tadzjikistan

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 220324:

Asylnytt 22-03-24:

Från Tadzjikistan/ Litauen fälls för utvisning i oenigt beslut av Europadomstolen till sidans topp

Målet rör en man som varit medl i det numera förbjudna och terrorstämplade partiet the Islamic Renaissance Party of Tajikistan (IRPT). Han hade haft ett betalt uppdrag för partiet lokalt, värvat medlemmar, spritt tidningar etc. Han hade även ställt upp i ett lokalval. Efter att mannen hade hotats flyttade familjen först till Dushanbe men efter att myndigheterna begärt att alla partimedlemmar skulle anmäla sig utträdde han formellt ur partiet. Familjen flyttade vidare till Ryssland, men eftersom de inte kände sig säkra där tog de sig till Litauen. Uppgifterna om mannens engagemang har inte ifrågasatts men myndigheterna i Litauen ansåg att det bara är högt rankade partimedlemmar som förföljs. Det vägdes in att familjemedlemmarna själva inte hade råkat illa ut. Mannen hade lämnat in rapporter från FN:s mr-kommitté och en rad organisationer om hur partimedlemmar, anhängare och även familjemedlemmar trakasserats, fängslats och misshandlats, ibland efter utlämning från andra länder. Rapporterna hade inte vägts in av litauiska myndigheter utan mannen hade tillhållits att hålla sig till det som drabbat familjemedlemmarna personligen. Europadomstolens som slår fast att familjen inte får utvisas utan utredning av hur andra i en liknande situation behandlats. Två domare är oeniga med domen och anser att domstolen antingen borde göra en egen riskbedömning eller respektera de nationella domstolarnas utredning. Reservanterna anser att Litauens bedömning var riktig, inklusive att utredningen främst ska gälla individerna som söker asyl.

Application no. 55978/20, case of T.K. and Others v. Lithuania (Extern länk)

Se även ett liknande ärende mot Ryssland där personen redan utvisats:

Application no. 45761/18, case of N.K. v. Russia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Asylnytt 20-11-24:

Från Tadzjikistan/ MiÖD: Muntlighet borde gällt i mål där HD sagt nej till utlämning till sidans topp

En person från Tadzjikistan hävdade att han var misstänkt för ett fabricerat brott i hemlandet och riskerade tortyr i häkte om han skulle återsändas. Tadzjikistan har begärt mannen utlämnad men detta har Högsta domstolen avrått från med motivering att det finns en verklig risk för att en person som utlämnats till Tadzjikistan skulle behandlas på ett sätt som skulle bryta mot Europakonventionen. Regeringen följde rådet och avslog begäran om utlämning. Men när mannen sökte asyl fick han avslag och migrationsdomstolen nekade muntlig förhandling. Motiveringen var att målet i hemlandet inte rör något politiskt brott eller liknande utan en civilrättslig tvist. Enligt Migrationsdomstolen var det bara spekulationer att brottsmisstankarna skulle vara fabricerade och det straff mannen riskerar är inte oproportionerligt. Migrationsöverdomstolen anser att migrationsdomstolen inte har utrett fallet tillräckligt. Bland annat har Högsta domstolens och regeringens beslut inte vägts in. Eftersom det finns en reell risk att mannen häktas i hemlandet borde migrationsdomstolen ha gjort en grundligare utredning innefattande mannens egna uppgifter. Muntlig förhandling var inte obehövlig. Målet återförvisas till migrationsdomstolen.

Läs Migrationsverkets referat samt hämta domen i mål nr 2475-20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.