fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Sudan

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211104:

Migrationsverket 21-11-03:

Från Sudan/ Lifos landrapport: Det militära maktövertagandet den 25 oktober 2021 till sidans topp

Denna rapport är framtagen på beställning från Migrationsverkets rättsavdelning. Landinformationen syftar till att ge en kort uppdatering av det militära maktövertagandet i Sudan som genomfördes den 25 oktober 2021. Rapporten är upprättad med mycket kort varsel och i ljuset av ett begränsat informationsläge i Sudan.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Migrationsverket 21-06-24:

Från Sudan/ Rättsligt ställningstagande. Situationen i Darfur, Sudan till sidans topp

RS/077/2021

Sammanfattning:

Migrationsverket bedömer att rättsväsendet i Darfur lider av sådana allvarliga brister att det saknas myndighetsskydd i hela Darfur.

Migrationsverket bedömer att i området Jebel Marra i Darfur råder inre väpnad konflikt och pågår urskillningslöst våld på en sådan nivå att alla och envar riskerar skyddsgrundande behandling enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen och artikel 15 c i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.

Migrationsverket bedömer att situationen i internflyktinglägren i Darfur är sådan att kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen och artikel 15 b i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet är uppfyllda.

Migrationsverket bedömer att det i övriga Darfur råder inre väpnad konflikt och att det pågår urskillningslöst våld i den mening som avses i 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen och artikel 15 c i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet. Det urskillningslösa våldet bedöms inte vara så allvarlig att alla och envar riskerar att drabbas av det. Det ska därför göras en bedömning i det enskilda ärendet av om det föreligger sådan personlig utsatthet som innebär att sökanden riskerar att drabbas av det urskillningslösa våld som parterna i konflikten utövar. Ju lägre konfliktnivån är desto högre krav ställs på den sökandes individuella utsatthet för att personen ska bedömas vara skyddsbehövande (den s.k. glidande skalan).

Migrationsverket bedömer att det i normalfallet inte är aktuellt med ett internt flyktalternativ för personer med hemvist i Darfur som tillhör en icke-arabisk folkgrupp från Darfur.

Hänsyn ska tas till frågan om uteslutande från att anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 b-c § utlänningslagen i varje enskilt ärende.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Migrationsverket 21-01-18:

Från Sudan/ Säkerhetsutvecklingen i Darfur och situationen för etniska grupper till sidans topp

Syfte och avgränsningar

Den här rapporten är framtagen efter en beställning av Migrationsverkets rättsavdelning inför uppdateringen av myndighetens rättsliga styrdokument avseende Sudan, med särskilt fokus på säkerhetssituationen i Darfur och icke-arabiska gruppers situation.

Syftet med rapporten är att beskriva säkerhetsläget i Darfur efter protesterna som ledde till Omar al-Bashirs avgång under 2019. En kort historisk bakgrund ges översiktligt och den politiska utvecklingen i Sudan tas också upp. Rapporten beskriver vidare situationen för etniska minoriteter och framför allt icke-arabiska grupper. Den tar även upp internflyktingar och resmöjligheter inom landet. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten kompletteras med information från andra källor.

Rapporten baseras primärt på öppna men till viss del även åtkomstbegränsade källor. Sudan, och särskilt dess konfliktområden, har sedan åtminstone år 201114 präglats av mycket begränsat tillträde för humanitära aktörer och journalister, varför informationen har varit och fortfarande är knapphändig. Rapporten och dess slutsatser måste således beaktas i detta ljus.

Den föregående rapporten som skrivits av Migrationsverkets landinformationsexperter år 2016 går på ett grundläggande sätt in på konfliktens bakgrund, aktörer och utveckling fram till och med 2016. Denna rapport utgör därför en viktig bakgrund inför läsandet av nedanstående rapport.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Human Rights Watch 21-01-06: The UN cannot abandon Darfuris amid rising violence (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Från Sudan/ Migrationsverket häver stoppet för beslut om avvisning eller utvisning till sidans topp

I april 2019 kom Migrationsverket med en rättslig kommentar om Sudan som innebar att avvisnings- eller utvisningsbeslut inte skulle fattas. Detta berodde på vågen av protester som så småningom ledde till att presidenten avsattes och undantagstillståndet som fortfarande rådde. Händelseutvecklingen var svår att förutse. I den nya kommentaren beskrivs en turbulent sommar med spänningar mellan det militära övergångsrådet och opposition, men efter att ett maktdelningsavtal slutits har "stridsyxan grävts ned". Därför hävs beslutsstoppet och verkställigheter kan ske om det inte finns hinder i enskilda ärenden. Vad som sägs i tidigare ställningstagande 62/2016 om situationen i Darfur gäller fortfarande. Som bakgrund till ställningstagandet finns även en Lifosrapport om protesterna, militärkuppen och framtiden.

Hämta kommentaren, SR 26/2019 (Extern länk)

Migrationsverket 19-10-09: Lägesanalys: Sudan - protester, militärkupp och en oviss framtid (Extern länk)

Migrationsverket 16-12-27: Rättsligt ställningstagande angående situationen i Darfur, Sudan - SR 62/2016 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

Utrikesdepartementet 19-08-13:

Från Sudan/ Avrådan från resor till Darfur mm till sidans topp

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 13 augusti 2019 beslutat om att ändra avrådan för Sudan. Följande avrådan gäller:

UD avråder från alla resor till samtliga delstater i Darfur-området (Northern Darfur, Western Darfur, Central Darfur, Southern Darfur, Eastern Darfur), delstaterna Western Kordofan, Southern Kordofan och Blue Nile, Gränsområdet till Eritrea (inom 50 km från gränsen) i delstaten Red Sea, området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten Northern Kordofan samt området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten White Nile.

För övriga delar av Sudan avråder UD från icke nödvändiga resor.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 12 maj 2008. Avrådan gäller tills vidare.

Avrådan gäller tills vidare.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

Asylnytt 19-05-03:

Från Sudan/ Migrationsverket uppdaterar lägesrapport rörande Sudan till sidans topp

Den senaste lägesrapporten för Sudan, som publicerades i Lifos så sent som i början av april, har uppdaterats och finns nu i en version 3.0 från den 18 april.

"Lägesanalysen ger en översiktlig bild av den senaste utvecklingen i Sudan, med fokus på de långvariga protesterna i landet och efterspelet efter militärkuppen den 11 april. "

Den rättsliga kommentaren från den 12 april är fortfarande gällande.

Hämta den aktuella lägesrapporten, lifos 43072 (Extern länk)

Hämta den rättsliga kommentaren, SR 12/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Migrationsverket 19-04-12:

Från Sudan/ Migrationsverket pausar utvisningar till Sudan till sidans topp

Med anledning av att presidenten i Sudan avsatts råder för tillfället ett osäkert läge i landet. Därför har Migrationsverkets biträdande rättschef Carl Bexelius beslutat att tillfälligt stoppa utvisningar till Sudan. Det skriver han i en rättslig kommentar.

- Med hänsyn till säkerhetssituationen i landet och svårigheterna att förutse den fortsatta händelseutvecklingen, kommer vi i dagsläget inte att fatta avvisnings- eller utvisningsbeslut, eller genomföra utvisningar till Sudan, säger Carl Bexelius.

Efter ett möte i slutet av veckan, där bland annat verkets landanalytiker med fokus på Afrika söder om Sahara deltog, har Migrationsverket nu skrivit en rättslig kommentar om säkerhetsläget i Sudan. Anledningen till detta är att presidenten i Sudan, Omar al-Bashir, den 11 april avsatts och ett militärt övergångsråd har tagit makten. Protester har så gott som dagligen ägt rum i Sudan sedan december 2018 på flera håll i landet och med flera dödade. Ett potentiellt scenario är att det kan uppstå en rivalitet mellan olika grupperingar som slåss mot varandra om makten.

- Vårt beslut kan komma att ändras, men för tillfället är det detta som gäller. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen i landet noggrant, säger Carl Bexelius.

Sedan 2017 har 241 personer från Sudan sökt asyl i Sverige. 108 ärenden har avgjorts varav 24 av dessa har fått bifall och 55 har fått avslag.

131 personer väntar fortfarande på sina beslut.

Hämta den rättsliga kommentaren SR 12/2019 (Extern länk)

Migrationsverket 19-04-12: Lägesanalys: protester, militärkupp och en oviss framtid (Uppdaterad länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Migrationsverket 19-03-07:

Från Sudan/ Lifosrapport: Sudan - Kvinnlig könsstympning till sidans topp

Rapporten belyser frågan om kvinnlig könsstympning eller på engelska female genital mutilation (FGM) i Sudan inklusive frågor om familjens beslutsmönster och statens möjlighet att erbjuda rättsligt skydd. Frågor om återomskärelse (reinfibulering) berörs också i rapporten.

/Utdrag:/

I ljuset av det begränsade informationsläget i Sudan konstaterar Lifos att de konsulterade källorna pekar på att förekomsten av könsstympning är mycket utbredd i Sudan. Även i delstater där förekomsten är mindre rör det sig som minst om omkring hälften av kvinnorna som utsätts. I vissa delstater är så gott som alla flickor och kvinnor könsstympade, och den etablerade terminologin kring icke-könsstympade flickor har generellt varit starkt negativ. Lifos bedömning utifrån konsulterade källor är därför att majoriteten av sudanesiska flickor och kvinnor fortsatt löper risk att utsättas för könsstympning.

(...)

Trots att Sudan historiskt haft lagar som förbjudit könsstympning av kvinnor finns det idag, efter påtryckningar från vissa religiösa ledare, ingen nationell lagstiftning mot kvinnlig könsstympning. Av de delstater som infört regionala lagar förekommer kritik mot implementeringen av lagarna, inte minst i delstaten Röda havet där den regionala lagen kallats för en "papperstiger".

(...)

Det finns inte heller någon sedvanerättslig lagstiftning som förbjuder kvinnlig könsstympning, och trots att skadliga sedvänjor förbjuds i konstitutionen, och annan sudanesisk lagstiftning teoretiskt kan kriminalisera könsstympning, finns det till Lifos kännedom inga exempel på att personer som utfört könsstympning lagförts inom ramen för dessa bestämmelser.

Hämta rapporten /utgåva 190827, språkligt förtydligad/ (Extern länk)

Se även:

Lifosrapport 19-03-14: Etiopien - Kvinnlig könsstympning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

Migrationsverket 19-01-14:

Från Sudan/ Lägesanalys: Protesterna kring årsskiftet 2018-2019 (version 1.0) till sidans topp

/Utdrag ur inledning och bakgrund:/

Syftet med denna lägesanalys är primärt att ge stöd till strategiskt och operativt beslutsfattande inom Migrationsverket, men den kan även användas vid handläggning av migrationsärenden. Lägesanalysen ger en översiktlig lägesbild och analys av situationen i Sudan.

(...)

Den politiska makten i Sudan är sedan 1989 koncentrerad till presidenten Omar Hassan al-Bashir, och hans parti National Congress Party (NCP). Sudans moderna historia har präglats av långa, förödande inbördeskrig, dels i Darfur i de västra delarna av landet, dels i de så kallade "trå områdena", delstaterna Södra Kordofan, Abyei och Blå Nilen, i södra delarna av landet.1

Civila protester har sporadiskt brutit ut och spridit sig över Sudan de senaste åren och har ofta besvarats med brutalt våld.2 I september 2013 utbröt protester mot president al-Bashirs beslut om slopade bränslesubventioner och andra åtstramningar. Regeringens säkerhetsstyrkor besvarade protesterna med dödligt våld. Mer än 170 människor dödades av våldet, och ytterligare hundratals skadades eller greps. De gripna, särskilt de med bakgrund i Darfur, utsattes för tortyr.3

Enligt Human Rights Watch är civilsamhället och media kraftigt begränsade i Sudan. Personer ur säkerhetsapparaten trakasserar och häktar journalister och åtalar dem för brott, upplagor av tidningar som publicerar "känsliga" artiklar konfiskeras.4 Lifos konstaterar att detta påverkar möjligheten att få uppdaterad, verifierad och fullständig information från Sudan vilket medför en osäkerhet i den information som presenteras.

Denna lägesrapport har uppdaterats två gånger i april 2019. Länken nedan avser version 3 från den 18 april.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Asylnytt 18-12-31:

Från Sudan/ Inget generellt hinder för att utvisa personer enligt Europadomstolen till sidans topp

Europadomstolen har behandlat flera ärenden som rör asylsökande som skulle utvisas från Nederländerna till Sudan. En person hade tidigare haft temporärt uppehållstillstånd på grund av praxis för sökande från Darfur, men ansågs inte ha några individuella skäl när detta skydd upphörde. En av dem hade tidigare varit fängslad för samröre med en illegal organisationer och även den tredje hävdade att han varit fängslad på liknande grunder men lyckades aldrig bevisa detta. Enligt domstolen finns inget som tyder på att de skulle vara eftersökta idag eller ha varit verksamma utomlands mot regimen i Sudan - till skillnad från situationen i målen N.A. v. Switzerland and A.I. v. Switzerland. Europadomstolen anser inte att situationen i Sudan är sådan att det generellt skulle strida mot konventionen att utvisa någon dit. Även om personer av icke-arabisk etnicitet diskrimineras i Khartoum så innebär det inte att de generellt riskerar förföljelse, enligt domstolen.

Application no. 36196/16, A.I. against the Netherlands (Extern länk)

Application no. 12708/16, W.M. against the Netherlands (Extern länk)

Application no. 20102/13, A.S. against the Netherlands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.