fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Sudan

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211104:

Migrationsverket 21-11-03:

Från Sudan/ Lifos landrapport: Det militära maktövertagandet den 25 oktober 2021 till sidans topp

Denna rapport är framtagen på beställning från Migrationsverkets rättsavdelning. Landinformationen syftar till att ge en kort uppdatering av det militära maktövertagandet i Sudan som genomfördes den 25 oktober 2021. Rapporten är upprättad med mycket kort varsel och i ljuset av ett begränsat informationsläge i Sudan.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Migrationsverket 21-06-24:

Från Sudan/ Rättsligt ställningstagande. Situationen i Darfur, Sudan till sidans topp

RS/077/2021

Sammanfattning:

Migrationsverket bedömer att rättsväsendet i Darfur lider av sådana allvarliga brister att det saknas myndighetsskydd i hela Darfur.

Migrationsverket bedömer att i området Jebel Marra i Darfur råder inre väpnad konflikt och pågår urskillningslöst våld på en sådan nivå att alla och envar riskerar skyddsgrundande behandling enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen och artikel 15 c i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.

Migrationsverket bedömer att situationen i internflyktinglägren i Darfur är sådan att kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen och artikel 15 b i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet är uppfyllda.

Migrationsverket bedömer att det i övriga Darfur råder inre väpnad konflikt och att det pågår urskillningslöst våld i den mening som avses i 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen och artikel 15 c i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet. Det urskillningslösa våldet bedöms inte vara så allvarlig att alla och envar riskerar att drabbas av det. Det ska därför göras en bedömning i det enskilda ärendet av om det föreligger sådan personlig utsatthet som innebär att sökanden riskerar att drabbas av det urskillningslösa våld som parterna i konflikten utövar. Ju lägre konfliktnivån är desto högre krav ställs på den sökandes individuella utsatthet för att personen ska bedömas vara skyddsbehövande (den s.k. glidande skalan).

Migrationsverket bedömer att det i normalfallet inte är aktuellt med ett internt flyktalternativ för personer med hemvist i Darfur som tillhör en icke-arabisk folkgrupp från Darfur.

Hänsyn ska tas till frågan om uteslutande från att anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 b-c § utlänningslagen i varje enskilt ärende.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Migrationsverket 21-01-18:

Från Sudan/ Säkerhetsutvecklingen i Darfur och situationen för etniska grupper till sidans topp

Syfte och avgränsningar

Den här rapporten är framtagen efter en beställning av Migrationsverkets rättsavdelning inför uppdateringen av myndighetens rättsliga styrdokument avseende Sudan, med särskilt fokus på säkerhetssituationen i Darfur och icke-arabiska gruppers situation.

Syftet med rapporten är att beskriva säkerhetsläget i Darfur efter protesterna som ledde till Omar al-Bashirs avgång under 2019. En kort historisk bakgrund ges översiktligt och den politiska utvecklingen i Sudan tas också upp. Rapporten beskriver vidare situationen för etniska minoriteter och framför allt icke-arabiska grupper. Den tar även upp internflyktingar och resmöjligheter inom landet. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten kompletteras med information från andra källor.

Rapporten baseras primärt på öppna men till viss del även åtkomstbegränsade källor. Sudan, och särskilt dess konfliktområden, har sedan åtminstone år 201114 präglats av mycket begränsat tillträde för humanitära aktörer och journalister, varför informationen har varit och fortfarande är knapphändig. Rapporten och dess slutsatser måste således beaktas i detta ljus.

Den föregående rapporten som skrivits av Migrationsverkets landinformationsexperter år 2016 går på ett grundläggande sätt in på konfliktens bakgrund, aktörer och utveckling fram till och med 2016. Denna rapport utgör därför en viktig bakgrund inför läsandet av nedanstående rapport.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Human Rights Watch 21-01-06: The UN cannot abandon Darfuris amid rising violence (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Från Sudan/ Migrationsverket häver stoppet för beslut om avvisning eller utvisning till sidans topp

I april 2019 kom Migrationsverket med en rättslig kommentar om Sudan som innebar att avvisnings- eller utvisningsbeslut inte skulle fattas. Detta berodde på vågen av protester som så småningom ledde till att presidenten avsattes och undantagstillståndet som fortfarande rådde. Händelseutvecklingen var svår att förutse. I den nya kommentaren beskrivs en turbulent sommar med spänningar mellan det militära övergångsrådet och opposition, men efter att ett maktdelningsavtal slutits har "stridsyxan grävts ned". Därför hävs beslutsstoppet och verkställigheter kan ske om det inte finns hinder i enskilda ärenden. Vad som sägs i tidigare ställningstagande 62/2016 om situationen i Darfur gäller fortfarande. Som bakgrund till ställningstagandet finns även en Lifosrapport om protesterna, militärkuppen och framtiden.

Hämta kommentaren, SR 26/2019 (Extern länk)

Migrationsverket 19-10-09: Lägesanalys: Sudan - protester, militärkupp och en oviss framtid (Extern länk)

Migrationsverket 16-12-27: Rättsligt ställningstagande angående situationen i Darfur, Sudan - SR 62/2016 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

Utrikesdepartementet 19-08-13:

Från Sudan/ Avrådan från resor till Darfur mm till sidans topp

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 13 augusti 2019 beslutat om att ändra avrådan för Sudan. Följande avrådan gäller:

UD avråder från alla resor till samtliga delstater i Darfur-området (Northern Darfur, Western Darfur, Central Darfur, Southern Darfur, Eastern Darfur), delstaterna Western Kordofan, Southern Kordofan och Blue Nile, Gränsområdet till Eritrea (inom 50 km från gränsen) i delstaten Red Sea, området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten Northern Kordofan samt området söder om vägen mellan Sennar och El Fasher i delstaten White Nile.

För övriga delar av Sudan avråder UD från icke nödvändiga resor.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 12 maj 2008. Avrådan gäller tills vidare.

Avrådan gäller tills vidare.

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.