fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Statslösa palestinier

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220324:

Asylnytt 22-03-24:

Från Libanon/ EU-domstolen klargör tolkningsfrågor när skydd från UNRWA upphört till sidans topp

EU-domstolen har behandlat en begäran om förhandsavgörande från en domstol i Storbritannien som rör i vilka situationer palestinier som har stått under beskydd av FN:s organ för palestinier UNRWA ska anses ha förlorat detta skydd och därmed istället ha flyktingstatus. Det asylärende som skulle avgöras i Storbritannien rörde en familj med flera barn varav ett med ett allvarligt funktionshinder. Barnet har inte kunnat få behandling eller skolgång i Al Bass-lägret i Libanon. Barnet och syskonen ska också ha diskriminerats. Frågorna till EU-domstolen rör dock inte specifikt humanitära aspekter utan de allmänna principerna för när skyddet från UNRWA ska anses ha upphört. Domstolens svar innebär bland annat att bedömningen inte bara beror på situationen då personen avreste från UNRWA:s verksamhetsområde utan även vid tidpunkten då ansökan om flyktingstatus prövas. Men om personen visar att hen vid avresan tvingats lämna UNRWA:s verksamhetsområde så ankommer det på medlemsstaten att visa att personen vid tidpunkten för beslutet skulle kunna återvända. Enligt EU-domstolen är det tillräckligt att UNRWA:s stöd faktiskt har upphört, det behöver inte ha funnits någon avsikt att skada personen. Slutligen ska hänsyn inte bara tas till direkt skydd eller bistånd från UNRWA utan också från andra organisationer, om UNRWA har ett formellt och stabilt samarbetsförhållande med dem.

Mål C-349/20 (Extern länk)

Migrationsverkets referat (Extern länk)

UNHCR 20-11-30: Written observations of the United Nations High Commissioner for Refugees in case C-349/20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Asylnytt 21-10-18:

Från Libyen/ Statslös som inte släpps in i Libyen är flykting enligt Migrationsdomstol till sidans topp

En familj från Libyen som är statslösa palestinier har levt i Sverige med utvisningsbeslut samtidigt med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Deras berättelse om attentat mm har inte räckt för att de ska bedömas ha skyddsbehov. Migrationsverket medger att Libyen inte släpper inte palestinier, men anser att detta verkställighetshinder är tillfälligt. När ett barn föddes i familjen ansökte föräldrarna om asyl även för honom och Migrationsverket gav barnet samma beslut. Det ansågs vara barnets bästa att följa med föräldrarna till hemlandet. Migrationsdomstolen gör dock en helt annan bedömning av situationen i Libyen. Enligt Migrationsdomstolen pekas palestinier ut som syndabockar för situationen i landet med en tillskriven radikal politisk uppfattning och detta drabbar även barn. Dessutom anser domstolen att förbudet mot att återvända till det land där någon haft sin vistelseort och intressesfär i sig är så diskriminerande att ska anses som förföljelse. De sammanlagda riskerna på grund av den väpnade konflikten, tillhörigheten till en utsatt grupp och inreseförbudet gör att barnet har en välgrundad fruktan för förföljelse. Det finns inget myndighetsskydd. Därför beviljas barnet flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Asylnytt 21-08-08:

Statslösa/ Ställningstagande om Syrien uppdateras, förtydligat för palestinier till sidans topp

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande RS 022/2020 har uppdaterats med samma beteckning men med versionsnummer 3. Hänvisningar till den äldre bestämmelsen om övriga skyddsbehövande har tagits bort. Stycket om statslösa palestinier har förtydligats rörande villkoren för flyktingstatus för personer vars skydd från UNRWA har upphört. Det står nu att skyddet ska ha upphört på grund av att UNRWA:s verksamhet i området upphört eller på grund av andra omständigheter utanför individens kontroll. Det framgår också att en sådan omständighet kan vara att det finns praktiska och legala hinder för individen att ta sig till området och faktiskt få skydd. I övrigt ändras vissa referenser till paragrafer och andra ställningstaganden med anledning av lagändringarna den 20 juli.

Hämta ställningstagandet RS/022/2020, version 3 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Asylnytt 21-07-01:

Från Irak/ Sunnimuslimsk statslös palestinier är flykting enligt migrationsdomstol till sidans topp

En man från Bagdad i Irak sökte asyl med anledning av att han som statslös sunnimuslimsk palestinier utsatts för trakasserier och diskriminering samt falskeligen anklagats för terrordåd. Vid det senaste gripandet uppmanades han att lämna landet efter att han släppts. Mannen ansågs med sitt palestinska resedokument och andra handlingar ha gjort sin identitet och sin vistelseort sannolik. Däremot ansågs han inte ha visat att han strax innan ankomsten haft skydd av UNRWA. Enligt Migrationsverket har situationen för palestinier i Irak förbättrats och eftersom de händelser mannen berättat om låg långt tillbaka i tiden fick han avslag. Domstolen gör en annan bedömning och påpekar bland annat att det finns en presumtion för fortsatta övergrepp när någon har utsatts för det tidigare. Enligt domstolen anklagas palestinier i Bagdad för attacker som gjorts av Al-Qaida mfl. De är offer för våld, trakasserier, kidnappningar, husrannsakningar mm, och vågar ofta inte anmäla övergreppen. Deras situation är så pass utsatt att det inte kan ställas några större krav på individuell utsatthet. Eftersom mannen utsatts tidigare har han en välgrundad fruktan för förföljelse som statslös sunnimuslimsk palestinier. Domstolen beviljar därför flyktingstatusförklaring. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Asylnytt 21-01-25:

Från Palestina2/ EU-domstolen om när UNRWA-skydd för palestinier anses ha upphört till sidans topp

En tysk domstol har bett EU-domstolen om förhandsavgörande angående en statslös palestinier som efter att ha lämnat Syrien bott ett par år i Libanon. Han fick inte uppehållstillstånd och valde 2015 att återvända till Syrien där han träffade sin familj i ca tio dagar, innan han åter lämnade landet på grund av kriget. Vid det laget släppte Libanon inte in syrier längre och mannen sökte asyl i Tyskland. Frågorna rör om mannen har rätt till flyktingstatus för att han inte längre kan få skydd av det särskilda organet för palestinier, UNRWA. En av frågorna gäller om principen bara avser UNRWA-skydd i det område som personen senast lämnat. En annan gäller hur frivilligt risktagande ska bedömas. EU-domstolen anser att saken ska prövas mot alla fem områden där UNRWA har mandat, men det måste göras en individuell bedömning om personen verkligen har en konkret möjlighet att bli insläppt och få skydd i något av områdena. I detta ingår inte bara rätt till uppehållstillstånd utan även tidigare vistelse, familjeband och statens praxis. Beträffande risktagandet svarar EU-domstolen att en person som frivilligt har rest från ett säkert område till ett område där hen medvetet utsätter sig för risk inte kan anses ha förlorat UNRWAs skydd. Men domstolen påpekar också att i det aktuella fallet framgår varken att personen lämnade Libanon helt frivilligt eller att han kunde förutse krigsutvecklingen och de stängda gränserna.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Asylnytt 20-10-23:

Från Palestina2/ EU:s generaladvokat om när UNRWA-skydd ska anses ha upphört till sidans topp

En tysk domstol har bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande angående en statslös palestinier som efter att ha lämnat Syrien bott ett par år i Libanon. Därefter lämnade han Libanon och träffade sin familj i ca tio dagar i Syrien innan han tog sig till Tyskland. Vid det laget släppte Libanon inte in syrier längre. Frågan är om mannen automatiskt ska få flyktingstatus för att han inte längre kan få skydd av det särskilda organet för palestinier, UNRWA. (Alternativ skyddsstatus kan ändå beviljas för att inte bryta mot principen om non-refoulement.) UNRWA är aktivt i fem områden, däribland både Syrien och Libanon. Generaladvokaten anser att saken ska prövas mot de av områdena där personen skulle kunna bli insläppt och få skydd. Både valet av områden och möjligheten till skydd där ska bedömas vid tidpunkten för beslutet, till exempel om personen då åter skulle kunna få skydd av UNRWA fast det inte gick vid flykten. Men om personen frivilligt har rest från ett säkert område till ett område där hen utsätter sig för risk, så ger det inte automatisk flyktingstatus. En av de aktörer som lämnat yttrande är UNHCR, som har en annan uppfattning bl.a. i den frågan.

Läs generaladvokatens yttrande i mål C-507/19 (Extern länk)

Statement från UNHCR i detta mål (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

Asylnytt 20-10-02:

Från Palestina2/ Domstol beviljar skydd för statslösa från Bagdad för barnens skull till sidans topp

En kvinna med fyra barn, alla statslösa palestinier, sökte asyl på grund av vad de råkat ut för som statslösa palestinier i Bagdad, Irak. Mannen, som nu befinner sig i Turkiet, hade hotats och tvingas sälja sitt företag. Hans bror hade kidnappats. Döttrarna, som nu är vuxna, hade trakasserats. En pojke i skolålder hade upprepat trakasserats och misshandlats i och utanför skolan utan att få stöd av lärare. Landinformation bekräftar att statslösa palestinier är en utsatt grupp som beskylls för samröre med den förra regimen eller IS. Men Migrationsverket ansåg inte att de personliga riskerna uppgick till kraven för flyktingskap eller alternativt skyddsbehov. Barnens situation bedömdes visserligen som särskilt ömmande omständigheter men inte så allvarliga att det skulle bryta mot ett internationellt åtagande att utvisa dem (vilket krävs enligt den tillfälliga lagen). Migrationsdomstolen däremot anser att skolpojken utsatts för så allvarliga övergrepp att han och hans yngre bror riskerar omänsklig eller förnedrande behandling om de återsänds. Därför beviljas hela familjen tillstånd som alternativt skyddsbehövande. Två nämndemän var skiljaktiga och ville bevilja flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Asylnytt 20-07-24:

Från Palestina2/ Migrationsdomstol beviljar flyktingstatus till statslösa från Irak till sidans topp

Målet gäller ett par från Bagdad i Irak, båda statslösa palestinier, som inte är registrerade hos UNRWA, men har intyg om flyktingstatus från UNHCR i Bagdad De har berättat att de riskerar förföljelse från en shiitisk milisgrupp på grund av en skuld som mannens brorson dragit på sig. Denna grupp har redan lagt beslag på deras bostad. Migrationsverket betvivlade berättelsen om hur detta gick till och tror inte att det fortfarande långt senare finns någon risk för förföljelse. Den allmänna situationen för palestinier i Irak har enligt Migrationsverket förbättrats de senaste tre åren. Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets bedömning om de individuella hoten men anser att statslösa palestinier i Bagdad riskerar förföljelse och inte längre skyddas av lagen. Deras situation är så pass utsatt att det inte kan ställas större krav på individuell utsatthet enligt domstolen. Situationen för återvändande till Bagdad är särskilt svår. Det finns inget myndighetsskydd och internflykt är inte aktuellt. Därför beviljar domstolen flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

UNHCR 20-05-12:

Från Palestina2/ Return and (Re)admission of individuals who require a visa till sidans topp

United Arab Emirates: Country of origin information relating to the return and (re)admission of individuals who previously resided in the UAE and who require a visa prior to arrival

1. Cancellation of the Residency Permit Following Departure from the UAE

As a rule, the residency permit gets automatically cancelled if the permit holder is absent from the UAE for more than six months (unless a longer absence was pre- authorized). Irrespective of the original validity of the residency permit, it will thus be cancelled six months after the individual's last exit from the country.

2. Re-Admission to the UAE Based on a Valid Residency Permit

Re-admission to the UAE is contingent on holding a valid passport and a valid residency permit. In situations where a permit holder left the UAE more than six months ago, and a longer absence was not pre-authorized, the residency permit will accordingly have been cancelled. In this case, re-entry will not be possible based on the previous residency permit.

Individuals who used to be married to UAE residents but who have obtained a formal divorce cannot be sponsored anymore by their former spouse.

If no valid residency is available, admission to the UAE requires either employment and a work visa (see Section 3), or a visit or tourist visa (see Section 4).

3. Admission Based on Employment

In order to secure a residency permit through a work contract, the individual concerned would first have to secure employment in the UAE.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

Asylnytt 20-04-26:

Statslösa palestinier/ Rättslig kommentar angående statslösa från UAE, Qatar, Saudi till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar angående prövningen av statslösa som tidigare haft sin vanliga vistelseort i Förenade Arabemiraten, Qatar och Saudiarabien. Denna ersätter det tidigare SR 25/2018 men den enda skillnaden än en uppdaterad referens till ställningstagande om praktiska verkställighetshinder.

Hämta kommentaren SR 16/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

Danish Immigration Service 20-03-09:

Statslösa palestinier/ Readmission of Palestinian Refugees from Lebanon till sidans topp

This brief report focuses on stateless Palestinian refugees from Lebanon (PRL) and their possibility to re-enter Lebanon from a third country in which their application for asylum has been rejected. It is a follow-up to the report: DIS: Lebanon - the Situation of Palestinian Refugees from Syria in Lebanon, September 2019,2 as regards information on readmission of PRLs to Lebanon.

The report at hand contains information on the possibility of re-entry both for PRLs who are in possession of Palestinian travel documents from Lebanon and those who are not.

The report is the product of a fact finding mission conducted by the Country of Origin Information (COI) Unit of DIS to Beirut, Lebanon, from 7 to 10 January 2020.

(...)

Executive summary

Since the elections of May 2018, the Lebanese authorities have been reluctant to allow stateless Palestinian refugees from Lebanon (PRLs) residing abroad to return to Lebanon if they do not have a residence permit in the country in which they currently stay. This applies regardless of whether the return is to be carried out voluntarily or by force. The number of successful returns within this period has been highly limited.

Applications for new or renewal of Palestinian travel documents from Lebanon as well as issuance of laissez-passer to such PRLs are being put on hold by the Lebanese Ministry of Foreign Affairs and Emigrants (MFA).

The current practice is based on a political decision by the Lebanese MFA.

Hämta rapporten från Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

Migrationsverket 20-03-03:

Statslösa palestinier/ Rättslig kommentar angående bevisvärdet av 00-pass till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar om palestinska 00-pass

Utdrag:

Ett så kallat 00-pass kan inte ensamt godtas för styrkande av identitet i ett ärende om svenskt medborgarskap. Enligt principen om fri bevisprövning kan dock 00-pass tillsammans med andra handlingar och övriga omständigheter utgöra tillräcklig bevisning för att en persons identitet anses styrkt. Samma bedömning gäller i ärenden som prövas enligt utlänningslagen. Ett 00-pass uppfyller det principiella passkravet.

Syfte och bakgrund

Palestinska inrikesministeriet utfärdar resedokument för palestinier bosatta utanför de palestinska områdena som inte är folkbokförda i Palestina. Dessa palestinier saknar palestinskt identitetsnummer. De utfärdas framför allt till statslösa palestinier som är födda och lever i andra arabländer och saknar medborgarskap, men även till personer som lever i diaspora i västländer. Denna typ av pass har också utfärdats av humanitära skäl till personer i konfliktzoner som förlorat sina pass. Resedokumenten börjar med två nollor under rubriken IDNO som står för identifikationsnummer och kallas för 00-pass.

Syftet med den rättsliga kommentaren är att lämna vägledning angående palestinska 00-pass bevisvärde i ärenden om svenskt medborgarskap samt i ärenden som prövas enligt utlänningslagen (2005:716).

(...)

I ett asylärende med palestinska 00-pass där bevislättnadsregeln skulle vara tillämpbar bör slutsatsen i regel vara att man kan göra sin identitet sannolik, men det skulle bli en sammantagen bedömning i varje enskilt ärende. De palestinska 00-passen är äkta passhandlingar och giltigheten ifrågasätts inte. Överensstämmer uppgifterna i passhandlingen med de uppgifter som sökanden lämnat, så bör identiteten bedömas som sannolik.

Hämta kommentaren SR 07-2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-03-03:

Statslösa palestinier/ Domar och riktlinjer för palestinier till sidans topp

I december 2019 publicerade Migrationsverket riktlinjer för asylsökande från Gaza och Västbanken. Ställningstagandet för Gaza bygger på en vägledande dom som slog fast att det åter går att verkställa utvisningar till Gaza. Därmed kan dessa palestinier åter få utvisningsbeslut istället för tillfälliga uppehållstillstånd.

Migrationsverket bedömer att Gaza nu är i väpnad konflikt och personer med individuella skäl kan få asyl. Situationen på Västbanken anses däremot ha förbättrats. Vissa från Västbanken skulle kunna bedömas som "övrig skyddsbehövande" och situationen i Gaza innebär "särskilt ömmande omständigheter" för barn - men dessa skäl används inte under den tillfälliga lagen.

Sedan Sverige erkände Palestina räknas palestinier inte som statslösa om de är registrerade i de palestinska områdena. När det finns praktiska verkställighetshinder blir situationen ändå likartad som för statslösa palestinier. De särskilda reglerna för palestinier som registrerats av FN-organet UNRWA omfattar även medborgare i staten Palestina.

Längre ned i denna artikel beskrivs ett antal domar och riktlinjer som berör både palestinska medborgare och statslösa palestinier.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.