fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Libyen

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210603:

Migrationsverket 21-05-31:

Från Libyen/ Rättsligt ställningstagande. Säkerhetssituationen i Libyen till sidans topp

/Utdrag om alternativt skyddsbehov:/

En omständighet som kan medföra skyddsbehov är om den sökande gör sannolikt att han eller hon kan komma att frihetsberövas vid ett återvändande. Många försvarsanläggningar som formellt är under Government of National Accords (GNA) kontroll är i praktiken under olika milisers kontroll. Det finns även många illegala fängelser under olika väpnade gruppers och miliser kontroll. Situationen i fängelser ser olika ut men är generellt svår. Tortyr och omänsklig behandling och bestraffning förekommer både i de försvarsanläggningar som formellt är under den libyska regeringens kontroll och även i de illegala fängelserna. Därtill har ingen myndighet full kontroll över landet och kan ge civila skydd.6

(...)

Migrationsverket bedömer att det i Libyen fortsatt föreligger en inre väpnad konflikt med risk för att civila drabbas utan hänsyn till deras personliga situation. Det bedöms därför föreligga en inre väpnad konflikt med urskillningslöst våld, i den mening som avses i artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet och i 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen. Situationen är dock inte så allvarlig att alla och envar riskerar att drabbas av det urskillningslösa våldet. En individuell prövning av den enskildes utsatthet måste därför göras.20

Säkerhetssituationen i Libyen är allvarlig. Även om det för närvarande är en lägre konfliktnivå, med sporadiska attacker, på grund av rådande vapenvila är denna situation extremt bräcklig med risk för nya konfrontationer. Eftersom det råder stor osäkerhet kring hur konflikten kommer utvecklas är det mycket viktigt att i varje enskilt ärende beakta aktuell och relevant landinformation.

Hämta ställningstagandet, RS/074/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

Migrationsverket 21-03- 31:

Från Libyen/ Säkerhetssituationen och dess påverkan på civilbefolkningen till sidans topp

/Utdrag - sammanfattande analys/

Läget i Libyen är svårbedömt. Den rådande vapenvilan är bräcklig med risk för nya konfron- tationer. Den nytillträdda interimsregeringen har inte ännu hunnit etablera sig.

En fortsatt problematisk utveckling väntas. Ingen tidigare regering har lyckats ena landet s dan Gaddafiregimens fall eller säkra fullständig territoriell kontroll. Jämfört med tidigare företrädare står den nya regeringen inför svåra avväganden: dels att ena ett sargat land, som kontrolleras av lokala och utländska aktörer med olika geopolitiska och ekonomiska intressen; dels att avväpna milisgrupper som länge dominerat det säkerhetspolitiska landskapet, och som dessutom genom sin växlande lojalitet till olika maktspelare skapat ett klimat av utbredd klientelism och straffrihet.

En annan utmaning av avgörande betydelse för en varaktig stabilitet är kontrollen och fördelningen oljeresurserna. De inhemska och internationella aktörerna står långt ifrån varandra i frågan. Detta riskerar att hämma fredsarbetet framöver och samtidigt medföra allvarliga konsekvenser för den välbehövliga ekonomiska återhämtningen, inte minst drabbar det civilbefolkningen som är konfliktens största förlorare.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191017:

Migrationsverket 19-10-15:

Från Libyen/ Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt och dokument till sidans topp

/Utdrag ur introduktion:/

Rapporten syftar i första hand till att ge en samlad ingång till information om palestiniers generella status, möjligheter att uppehålla sig, erhålla officiella dokument från, samt resa in i och ut till de stater i Mellanöstern de är bosatta i. Varje kapitel börjar med en kort introduktion till historien för palestinier i landet och hur deras situation är där. Därefter följer en redogörelse för procedurerna för palestinier att få medborgarskap, uppehållstillstånd, resedokument, ID-kort samt möjligheten att resa in och ut ur landet/området. Rapporten behandlar inte återvändande specifikt även om en del information kring detta framkommer av informationen i kapitlen om in- och utresa. För mer detaljerad information om återvändande hänvisas till Migrationsverkets enhet för återvändandesamordning och deras dokument i Lifos databas. För vissa länder som av olika skäl särskiljer sig gällande handlingar som palestinierna har kan redogörelsen för dokumenten avvika något från det generella upplägget i övriga land-kapitel. Det gäller b.la Palestina, Jordanien, och Libanon.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.