fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Bangladesh

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210808:

EU-kommissionen 21-07-16:

Från Bangladesh/ Proposal for suspension of certain provisions till sidans topp

COM(2021) 413 final

(...)

Kommissionen noterade i ovannämnda rapport att de gambiska myndigheterna i slutet av februari 2019 ensidigt beslutade att införa ett moratorium för alla insatser för påtvingat återvändande och att detta hindrade faktiska återvändanden under större delen av 2019 (via charterflyg och kommersiella flygningar). Dessutom vittnar medlemsstaterna om ett ojämnt samarbete som haft en hämmat effekt på samtliga faser i återvändandeprocessen, även vid tillämpning av den goda praxis vid identifierings- och återvändandeförfaranden som utgjort en del av samarbetet med Gambia sedan 2018. EU:s återtagandeavtal, och motsvarande bilaterala överenskommelser som tre medlemsstater har, respekteras sällan. Enligt två tredjedelar av de medlemsstater som har utfärdat nästan hälften av besluten om återvändande genomförs identifieringsförfarandena (även de som sker genom intervjuer) inte på ett tillfredsställande sätt och resehandlingar utfärdas inte i tid.

(...)

Gambias underlåtenhet att samarbeta i fråga om återtagande motiverar en aktivering av alla de åtgärder som anges i artikel 25a.5 a i viseringskodexen: tillfälligt upphävande av möjligheten till undantag från kraven på de styrkande handlingar som ska lämnas in av viseringssökande enligt artikel14.6, tillfälligt upphävande av den allmänna handläggningstid på 15 kalenderdagar som avses i artikel 23.1 (vilket följaktligen också utesluter tillämpning av regeln om förlängning av denna period upp till högst 45 dagar i enskilda fall), tillfälligt upphävande av utfärdandet av viseringar för flera inresor i enlighet med artikel 24.2 och 24.2c samt tillfälligt upphävande av det frivilliga undantaget från viseringsavgifter för innehavare av diplomatpass och tjänstepass i enlighet med artikel 16.5 b.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se även:

COM(2021)412, Förslag om tillfälligt upphävande av vissa bestämmelser med avseende på Bangladesh (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

EU-kommissionen 21-07-15:

Från Bangladesh/ The Commission proposes visa measures to improve cooperation till sidans topp

Today, the Commission is proposing to the Council to adopt temporary restrictive measures on short-stay visas for visa applicants who are nationals of Bangladesh, Iraq and The Gambia. Under the revised Visa Code in force since February 2020, the EU's short-stay visa policy is linked to cooperation with partner countries on readmitting their nationals who do not have the right to stay in the EU. The proposals adopted today aim to improve the 3 countries' cooperation with the Member States on readmission. Effective return and readmission as well as sustainable reintegration are essential elements of comprehensive, balanced, tailor-made and mutually beneficial migration partnerships with countries outside the EU. Fostering co-operation is an important element of this policy and the EU needs to mobilise all available tools, including development co-operation, trade or visa. Improved and sustained cooperation could also potentially open the path to more favourable visa measures.

Temporary visa measures

According to the Commission's assessment for the year 2019 and taking into account subsequent developments, including steps taken by the Commission to improve such cooperation, the level of cooperation on readmission with Bangladesh, Iraq and The Gambia requires improvement. Today's proposed measures cover certain procedural aspects for issuing short-stay visas, specifically:

+ Suspension of waiver of certain supporting documents for certain categories of applicants (e.g. bona fide travellers);

+ Suspension of optional visa fee waiver for holders of diplomatic passports;

+ Suspension of the maximum processing time (beyond 15 days);

+ Suspension of the mandatory issuance of multiple entry visas with a long validity.

The measures do not apply to visa applicants who are family members of EU citizens or other beneficiaries of free movement in the EU.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Asylnytt 20-05-23:

Från Bangladesh/ Domstol: Homosexuell man ska inte skickas till Bangladesh till sidans topp

En man från Bangladesh som kommit till Sverige som student sökte asyl efter avslutade studier. Han hävdade att han skulle riskera förföljelse som homosexuell. Migrationsverket höll emot honom att han inte sökt asyl förrän efter lång tid i Sverige. Verket tror på hans berättelse, hur han upptäckt sin läggning i hemlandet, hans känslor då han såg det som ett brott mot islam, tankar på självmord mm. Migrationsverket konstaterar också att homosexualitet kan straffas med fängelsestraff upp till livstid i Bangladesh, och att homosexuella trakasseras även om inte lagen alltid tillämpas. Mannen fick ändå avslag eftersom han inte tidigare haft problem med myndigheterna och det inte finns en personlig hotbild. Migrationsdomstolen gör däremot en framåtsyftande bedömning. Mannen har levt som homosexuell i Sverige och hans bror som planerat giftermål för honom i hemlandet har fått kännedom om hans läggning. Vid en samlad bedömning står det enligt domstolen klart att det finns risk för att han kommer att utsättas för allvarliga våldshandlingar eller trakasserier - särskilt som han inte kan förväntas hemlighålla sin sexuella läggning. Mannen beviljas därför flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.