fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Afghanistan

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220619:

Asylos 22-06-08:

Från Afghanistan/ Afghanistan COI Repository till sidans topp

On this page, you can download our Afghanistan Country of Origin Information (COI) Repository, developed jointly by Asylos and Clifford Chance. This repository contains a list of national, regional and international sources and presents current country information on Afghanistan under research headings. This initiative started as an emergency response to the crisis in Afghanistan in August 2021 and is currently updated on a weekly basis, every Thursday.

The research covers the following chapters:

+ Control of Territory

+ Coercion / Forced Recruitment to join Taliban

+ Leaving and 'defecting' from Taliban

+ Justice, Law and Order in Taliban-controlled Territory

+ Livelihood

+ Medical Care

+ Women

+ Children

+ Persons with Disabilities

+ Freedom of Movement

+ Situation of Internally Displaced Persons (IDPs)

+ Documentation

+ Taliban's Ability to Track Individuals of Interest

+ Targeted Groups (such as Journalists, Lawyers, Human Rights Defenders)

Disclaimer

(...)

Hämta den uppdaterade rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Från Afghanistan/ Ställningstagande från Migrationsverket - alla får inte ny prövning till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat det ställningstagande om Afghanistan som publicerades i samband med att beslutsstoppet hävdes i slutet av november 2021. Båda versionerna ansluter till motsvarande riktlinjer från EU:s asylbyrå EUAA. Generellt gäller att Migrationsverket bedömer att säkerhetsläget förbättrats sedan talibanerna tog makten. Av den förra versionen av ställningstagandet framgick att alla med verkställbara utvisningsbeslut bör få en ny prövning på grund av den ändrade situationen. I den nya versionen är detta utbytt mot att de som har asylskäl kopplade till talibanregimen ska få ny prövning. En nyhet är att frågan om synnerligen och särskilt ömmande omständigheter berörs i ställningstagandet. Migrationsverket påpekar att det humanitära läget är mycket svårt efter decennier av konflikt, naturkatastrofer, långvarig fattigdom och maktövertagandet. Hälsotillstånd, anpassning till Sverige och barnets bästa ska vägas in. Enligt Migrationsverket är situationen inte så allvarlig att alla har ömmande omständigheter enligt lagen. Familjens nätverk och möjlighet till försörjning behöver bedömas och särskilt barns situation.

Hämta ställningstagande RS/089/2021 version 2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19:

Från Afghanistan/ Utvisningar upphävs av domstolar av skiftande anledningar till sidans topp

De flesta äldre beslut om utvisning till Afghanistan som har tagits upp i domstol upprätthålls även sedan EU:s asylbyrå kommit ut med nya riktlinjer efter talibanernas maktövertagande. Exempelvis "västernisering" eller att tillhöra hazaragruppen framstår inte som skäl för asyl bland de domar som Asylnytt läst. Ett mindre antal ärenden har dock lett till uppehållstillstånd i domstol eller återförvisats. Följande ska ses som axplock, inte en komplett genomgång. Ett antal personer som anfört skäl rörande apostasi eller sexuell läggning har blivit trodda i muntlig förhandling, i något fall har det gällt andra personlia skyddsskäl. En person som haft arbetstillstånd men som nu har utpekats som spion på grund av samarbete med FN får flyktingstatus - domstolen anser det rimligt att han inte sökt asyl förrän problemen uppstod. Det förekommer att ärenden om personer som av Migrationsverket bedömts som skyddsbehövande men hänvisats till internflykt leder till bifall eller återförvisas eftersom internflykt inte ska tillämpas. Kvinnor har i flera fall fått uppehållstillstånd på grund av risk för könsrelaterad förföljelse, oftast om de saknar manligt nätverk, men i något fall på grund av de generella kränkningarna av mänskliga rättigheter för unga kvinnor. Ömmande skäl har gett uppehållstillstånd i några fall efter en sammantagen bedömning där både situationen i Afghanistan och anknytningen i Sverige har vägts in, i något fall även psykisk ohälsa. Dessa domar är inte vägledande. Källa förvaltningsrätterna, främst i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-06-19

Från Afghanistan/ Information från Migrationsverket om möjlighet att få pass till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om afghanska medborgares möjligheter att skaffa pass. När den förra versionen publicerades i oktober 2021 utfärdades inga nya pass. Under våren har online-registrering av passansökningar återstartats och myndigheterna i Afghanistan har meddelat att nya pass snart kommer att levereras. Ambassaderna kan endast förnya giltiga pass. Enligt det uppdaterade ställningstagandet godtar Sverige ordinarie afghanska pass (detta avser troligen passet som resedokument, oklart om det även anses styrka identitet). Den som har uppehållstillstånd som skyddsbehövande ska inte behöva resa till hemlandet och kan därför beviljas främlingspass om andra villkor är uppfyllda. Personer som har eller ansöker om andra typer av uppehållstillstånd ska som regel skaffa detta från hemlandet. Men Migrationsverket bedömer att det fortfarande är osäkert om afghaner har rimliga utsikter att faktiskt skaffa pass på det sättet. Det kan därför enligt ställningstagandet antas att den som inte redan har ett giltigt eller utgånget pass saknar möjlighet att skaffa ett. Därmed kan främlingspass övervägas, men som regel begränsat till situationer där personen annars skulle nekas ett uppehållstillstånd på grund av att pass saknas.

Hämta ställningstagandet RS/087/2021 version 2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220607:

EUAA 22-05-20:

Från Afghanistan/ EUAA publishes report on Afghan refugees in Pakistan till sidans topp

Today, the European Union Agency for Asylum (EUAA) published an updated Country of Origin Information (COI) report on Pakistan. The report revises the previous EASO COI report Pakistan - situation of Afghan refugees, released in May 2020. It specifically covers developments between 1 May 2020 and 17 March 2022.

Split into three chapters, the report describes the presence of Afghan refugees in Pakistan, examines their legal status and provides information on their socio-economic situation in the country.

Amid the withdrawal of U.S. and NATO forces from Afghanistan, and the Taliban takeover of power in August 2021, a large number of Afghan refugees crossed the Pakistani border. Between January 2021 and February 2022, UNHCR documented 117 547 new arrivals from Afghanistan in Pakistan, with a significant peak of 35 289 persons in August 2021.

In recent years, Pakistan has shifted its policy towards Afghan refugees. Between early 2017 and January 2022, the country reportedly fenced around 90 % of its border with Afghanistan, making formal and informal border crossings much more difficult. However, due to the 'porous' nature of the border, undocumented crossings continue to occur.

As of January 2022, there were approximately 3 million Afghans living in Pakistan, around 1.4 million of them are Proof of Registration (PoR) cardholders, approximately 840 000 hold an Afghan Citizen Card (ACC), and an estimated 775 000 are undocumented. While PoR and ACC cardholders are offered limited protection, mainly from refoulement, undocumented Afghans are exposed to arrest, detention and deportation.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220518:

Riksdagen 22-05-04:

Från Afghanistan/ Svar på skriftlig fråga: Situationen i Afghanistan till sidans topp

Fråga 2021/22:1512 av Tony Haddou (V)

Sedan talibanerna återtog makten i Afghanistan sommaren 2021 har förtrycket hårdnat och levnadsvillkoren försämrats avsevärt. Bland de mest utsatta finns de som tillhör folkgruppen hazarer, som upplever att de är utsatta för ett pågående folkmord. Hazarerna har varit förföljda och utsatta både historiskt och i nutid. Efter talibanernas övertagande har utsattheten blivit ännu värre, samtidigt som den internationella uppmärksamheten har minskat.

När talibanerna hade makten i landet på 1990-talet utsattes hazarer hårt. 1998 belägrade talibaner hazardominerade områden i centrala Afghanistan och svälte ut dem. Samma år intog talibaner staden Mazar-e Sharif och dödade etniska minoriteter, inklusive hazarer. Mellan 2 000 och 15 000 människor dödades.

I september och oktober 2021 rapporterades att talibaner massfördrev hazarer från Daykondi och Mazar-e Sharif. Totalt uppskattas 6 000 familjer ha fördrivits. I oktober 2021 dödades minst 147 personer i två bombdåd mot shiamoskéer i Kunduz och Kandahar. Nyligen attackerades två pojkskolor i ett hazardominerat bostadsområde i Kabul.

Samtidigt är utsattheten till följd av fattigdom och svält enorm. Flickor får inte gå i skola efter sjätte klass; kvinnor och män får inte gå till parkerna samma dagar. Hälsovårdssystemet är obefintligt, banksystemet har kraschat och hjälporganisationer har fått svårare att arbeta på grund av sanktioner.

71 afghanska medborgare fått avslag på sin asylansökan under 2022. Eftersom det inte går att flyga till Afghanistan i nuläget har dock inga utvisningar genomförts. Därmed försätts dessa människor i en utsatt limbosituation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 22-05-06:

Från Afghanistan/ Säkerhetsläget efter talibanrörelsens maktövertagande till sidans topp

/Migrationsverkets landinformationsavdelning Lifos har publicerat en rapport om säkerhetsläget i Afghanistan. Här följer utdrag ur inleningen:/

Afghanistan upplever idag, för första gången på decennier, en period av relativt lugn i stora delar av landet. Det pågår dock fortsatt konfliktvåld mellan den nya talibanregimen och dess utmanare i olika områden. Denna konfliktaktivitet har hittills främst relaterat till den Islamiska staten Khorasanprovinsen (ISKP) och den Panjshirbaserade motståndsrörelsen Nationella motståndsfronten (förkortat NRF för National Resistance Front), men det finns också andra väpnade grupper som potentiellt kan få ett ökat manöverutrymme i den nya staten.

Rapporten redogör för den förändrade säkerhetsdynamiken i landet under talibanstyret och det konfliktvåld som alltjämt pågår. Rapporten omfattar data om antal incidenter, jämförelser mellan provinser samt analys av relevanta konfliktaktörer och aktuella konfliktmönster. Utöver våld och incidenter mellan konfliktaktörer, som också urskillningslöst kan drabba civila, tar rapporten även upp andra aspekter av säkerhetsläget som till exempel statens eller andra aktörers målinriktade angrepp mot civilpersoner samt säkerhet kopplad till bristande lag och ordning.

Rapporten fokuserar vidare på att i särskilda provinsavsnitt redogöra för situationen i de sex provinser som, enligt en sammanvägd bedömning av tillgänglig landinformation och data, varit mest drabbade av konflikt- och säkerhetsproblematik sedan republikens fall.

Dessa sex provinser är: Kabul, Nangarhar, Kunar, Panjshir, Baghlan och Kandahar. Utöver dessa sex provinser behandlas också provinsen Ghazni kortfattat i ett eget avsnitt, trots låga incidentnivåer i provinsen.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220429:

EUAA 22-04-20:

Från Afghanistan/ EUAA releases updated "Country Guidance" for Afghan applicants till sidans topp

The European Union Agency for Asylum (EUAA) has issued an updated "Country Guidance: Afghanistan" publication which assists national authorities in terms of deciding who qualifies for international protection. It is the first country guidance issued under the EUAA's new Mandate.

According to analysis released by the EUAA, Afghanistan remained the second most important country of origin in 2021, with the number of Afghan asylum applicants doubling to some 97,800; the highest number since 2016. Two thirds of all Afghan applications last year were lodged after the Taliban takeover in August. In fact, Afghans subsequently became the top citizenship applying for international protection in EU+ countries.

In this context, the 'Country Guidance: Afghanistan' publication reflects a joint EU+ position on international protection needs, and is updated to reflect recent information on the situation in Afghanistan. It aims at limiting divergent practices when examining asylum applications by Afghans.

The new publication reports on the Taliban's efforts at statecraft as well as policymaking and implementation. Furthermore, the conclusions on profiles targeted by the Taliban, such as persons affiliated with the former Afghan government, interpreters and individuals who supported NATO-led foreign military forces, human rights defenders and journalists have all been substantially updated. In addition, the generally heightened risk to all profiles, resulting from the Taliban's virtually complete territorial control is highlighted. The Agency paid particular attention to the situation of women in the country, especially those in public roles and the restrictions being imposed upon them.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220324:

UNHCR 22-03-17:

Från Afghanistan/ UNHCR appeals for engagement to address Afghanistan's needs till sidans topp

Declaring that the world must deliver sustained support to the people of Afghanistan, UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, appealed for robust assistance to address the country's humanitarian needs and those of Afghan refugees abroad.

"As much as the world is rightfully preoccupied with the war in Ukraine, Afghanistan is experiencing a very grave crisis," Grandi said at the end of a four-day visit to the country.

"We speak with people who do not know what they will eat for their next meal; women heads of households afraid for the health and well-being of their children; mothers and fathers desperate to provide for their families. The needs here are enormous," Grandi declared after a visit that included the opening of a UNHCR-built health centre in Kandahar and to a girls school which UNHCR constructed in Jalalabad.

Grandi arrived in Afghanistan on Monday and met with the interim Afghan government as well as UN and NGO workers who continue to provide vital assistance throughout the country. During his meetings, Grandi said UNHCR's commitment to stay and deliver humanitarian aid to the people of Afghanistan is unwavering.

So far in 2022, the UN Refugee Agency's assistance and relief programmes have helped more than 500,000 Afghans, including more than 130,000 people who received relief items or direct financial assistance to survive the winter and more than 370,000 people who benefited from health centres, schools, water systems and other infrastructure that UNHCR has built in areas prioritised for the return of refugees and IDPs.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220215:

Human Rights Watch 22-01-26:

Från Afghanistan/ Taliban target LGBT Afghans till sidans topp

Surge in threats, rape, assault, wrongful detention

Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) Afghans and people who do not conform to rigid gender norms in Afghanistan have faced an increasingly desperate situation and grave threats to their safety and lives under the Taliban, Human Rights Watch and OutRight Action International said in a report released today.

The 43-page report, "Even If You Go to the Skies, We'll Find You: LGBT People in Afghanistan After the Taliban Takeover," is based on 60 interviews with LGBT Afghans. Many reported that Taliban members attacked or threatened them because of their sexual orientation or gender identity. Others reported abuse from family members, neighbors, and romantic partners who now support the Taliban or believed they had to act against LGBT people close to them to ensure their own safety. Some fled their homes from attacks by Taliban members or supporters pursuing them. Others watched lives they had carefully built over the years disappear overnight and found themselves at risk of being targeted at any time because of their sexual orientation or gender identity.

"We spoke with LGBT Afghans who have survived gang rape, mob attacks, or have been hunted by their own family members who joined the Taliban, and they have no hope that state institutions will protect them," said J. Lester Feder, senior fellow for emergency research at OutRight Action International. "For those LGBT people who want to flee the country, there are few good options; most of Afghanistan's neighbors also criminalize same-sex relations. It is difficult to overstate how devastating - and terrifying - the return of Taliban rule has been for LGBT Afghans."

Most interviewees were in Afghanistan, while others had fled to nearby countries. In addition to worrying about these countries' laws against same-sex relations, interviewees outside Afghanistan lacked proper immigration status, so were at risk of being summarily deported.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220125:

EASO 22-01-10:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report on Afghanistan: Country Focus till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report on Afghanistan. The report is titled 'EASO COI Report Afghanistan: Country focus' and covers initial developments since the Taliban takeover on 15 August 2021, namely the Taliban's government formation, policy making and policy implementation, as well as the situation under Taliban rule for the general population and for some specific groups or profiles. Security incidents and violence related to resistance, insurgent groups, terrorism and similar elements have also been included, as well as information on the general humanitarian situation. The report does not cover events after 8 December 2021.

The Taliban takeover of Afghanistan has manifested itself with high degrees of variability across the country. Although an interim government has been announced, the implementation of formal policy and sharia law seems to differ. For instance, there are regional differences in girls' access to secondary education, and there have been reports on local Taliban leaders, as well as Taliban fighters, imposing their own perception of sharia law related to areas such as dress codes, cutting beards, women's freedom of movement, and women's access to work. Such variability was also reported in Taliban fighters' adherence to the issued amnesty for persons affiliated with the former government, and in their response to demonstrations. There was also a reported uncertainty among the general population of which laws being in effect, making many conform with what they perceived as being in line with Taliban norms, such as wearing traditional clothing or women staying indoors, although such official regulations had not been issued.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 22-01-17:

Från Afghanistan/ Migrationsverkets riktlinjer om Afghanistan (på farsi/dari) till sidans topp

FARR:s artikel om Migrationsverkets ställningstagande om Afghanistan och om att ansöka om ny prövning (VUT) för afghaner finns nu på farsi/dari! Artikeln finns fortfarande även på svenska.

Nytt 24 januari! Båda artiklarna har fått ett tydligare stycke gällande hur du kan göra som har ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-01-25:

Från Afghanistan/ Asylprocedur för konvertit underkänd av FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

Målet gäller en ung man född i Iran som sökt asyl 2015 med sin familj. Under väntetiden kom han och hans bror i kontakt med Pingstkyrkan. Han tog upp sin konversion som asylskäl men fick avslag, trots att brodern blev trodd. Mannen ansågs ha gett vaga svar och svarat om sin upplevelse av kyrkan istället för om sin personliga omvändelse. Konversionen ansågs inte genuin. Domstolen gjorde samma bedömning, men rådmannen reserverade sig eftersom hon ansåg att mannen utifrån sin bakgrund hade lämnat en detaljerad och trovärdig berättelse och redogjort för skillnader mellan religionerna. Efter domen har mannen delat sina spelningar med ett kristet band, andra kyrkliga aktiviteter, bibelcitat mm till 12.000 följare i sociala medier. Detta ledde till dödshot man han nekades ny prövning eftersom konversionen redan var prövad. Ärendet togs upp av FN:s kommitté mot tortyr (CAT) men när kommittén nu skulle ta beslut kunde mannen förväntas få en ny prövning i Sverige. Trots detta valde CAT att behandla målet med fokus på asylproceduren. CAT konstaterar att mannen är analfabet och lider av depression och ångest till följd av sina upplevelser. Detta har myndigheterna inte tagit hänsyn till och mannen har inte erbjudits traumaundersökning. Istället har han krävts på detaljerade reflektioner över vad som händer en apostat i Afghanistan (ett land mannen aldrig varit i). Han har fått direkt missledande detaljfrågor och hans svar har även felciterats. Mannens egen bevisning har över huvud taget inte vägts in och han har nekats en ny prövning trots att han fått dödshot. Sammantaget anser CAT att mannen inte har fått en individuell bedömning av sina skäl eller av den reella risken för tortyr i Afghanistan.

Communication no 918/2019, publicerad av ombud (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

ECRE 21-12-20:

Från Afghanistan/ Evacuations, pathways to protection and access to asylum in Europe till sidans topp

ECRE has published a document on past and current evacuation schemes available for Afghans; other pathways to protection; and the treatment of Afghan international protection applicants. The document compiles information collected from ECRE member organisations, the ELENA network, and open source material. It particularly benefited from an overview prepared by Jesuit Refugee Service (JRS) Europe.

It is a non-exhaustive overview based on the information available at the moment of compiling the data. The information was collected from August until mid-December 2021. All efforts have been made to ensure that the information is up to date, but please note that some of the measures referred to may have changed in the meantime. The purpose of the document is to assist others to monitor, analyse and influence the issues covered in the document. The information or views it contains do not necessarily represent ECRE's position and the document does not assess the actions of the states. Rather, it collates factual and descriptive information, insofar as that is available.

The responses of European governments to the situation which unfolded in Afghanistan in late summer 2021 have varied. The number of people evacuated by European countries ranges from thousands to much smaller numbers.

In terms of immigration or protection status offered to evacuees, countries including Belgium, Denmark, Slovenia, and the UK opted to offer residence permits (whether temporary and renewable, or permanent) rather than protection status, while others including the Czech Republic, Greece, Sweden, and Switzerland granted protection status automatically to newly arrived Afghans. Estonia, France, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, and Spain required evacuees to make an asylum claim through the usual channels. The authorities in France and Spain declared their intention to prioritise Afghan evacuees' claims over those of other applicants, whereas the authorities in Belgium clarified that files of Afghan evacuees would not be given priority over others.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-12-22:

Från Afghanistan/ EU support: Scoring high on assistance and low on protection? till sidans topp

ECRE Policy Note: EU Support to Afghanistan: Scoring high on humanitarian assistance and low on protection in Europe?

ECRE has published a Policy Note that analyses the European countries' practices and policy reactions to the situation in Afghanistan, with focus on access to protection in Europe, evacuations, resettlement and safe pathways to Europe.

After the fall of the Afghan government, the EU suspended its development aid of 1.2 Billion Euro pledged during the Geneva Donor Conference on Afghanistan. It has emerged as a leading humanitarian donor to Afghanistan and to Afghan refugees in the neighbouring countries. The Policy Note welcomes the EU's significant increase in humanitarian aid. It argues that the complex situation in Afghanistan requires a multidimensional and holistic EU approach that goes beyond this to also covers the continuation of evacuation of Afghan local staff and Afghans at risk, ensures access to asylum in Europe for Afghans coming thought their own means and increases safe and legal channels to protection in Europe.

This Policy Note highlights the challenges that Afghan asylum seekers are facing in Europe, evacuation challenges in different European countries and access to resettlement and safe and legal pathways to Europe. It ends with a set of recommendations to the EU and to European governments.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Migrationsverket 21-11-30:

Från Afghanistan/ Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket har tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan, som utgår från Europeiska stödkontoret för asylfrågors (EASO) Country Guidance. I samband med detta tas tidigare beslut om verkställighets- och beslutsstopp bort.

Säkerhetssituationen i Afghanistan förändrades efter att talibanrörelsen tog kontroll över landet under sommaren.

- Förändringen i Afghanistan har skett snabbt och det är mycket som är osäkert framåt. Det är svårt att veta hur talibanerna kommer att agera och hur säkerhetssituationen kommer att utvecklas på sikt. Det nya rättsliga ställningstagandet påverkas av den senaste tidens snabba förändringar och det osäkra läget, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius.

Ställningstagandet innehåller vägledande information om vilka som är särskilt utsatta grupper i Afghanistan, information om att det inte finns något fungerande skydd från myndigheterna i landet och information om att internflykt inte är ett alternativ för personer från Afghanistan, utom i undantagsfall.

- Riskgrupperna är fler, fler har rätt till ny prövning, och det kommer endast i tydliga undantagsfall bli fråga om internflykt, säger Carl Bexelius.

Ställningstagandet utgår från EASO:s vägledning

Ställningstagandet utgår från EASO:s Country Guidance om Afghanistan som släpptes den 11 november. Country Guidance är EU:s rättsliga styrning i asylärenden och är vägledande, men inte bindande, för medlemsstaterna.

- EASO:s vägledning är ett sätt att skapa en enhetlighet och god rättssäkerhet inom asylprövningen på EU-nivå. Vi har kompletterat med de delar som rör den nationella lagstiftningen, till exempel frågan om ny prövning av rätten till skydd, säger Carl Bexelius.

Ny prövning

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-12-01:

Från Afghanistan/ Ny prövning för afghaner - Asylrättscentrums kommentar till sidans topp

I somras införde Migrationsverket ett så kallat verkställighets- och beslutsstopp för Afghanistan. Det innebar bland annat att alla utvisningar till landet stoppades i väntan på ett nytt rättsligt ställningstagande. Den 30 november 2021 publicerade myndigheten ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan och verkställighets- och beslutsstoppet har nu hävts.

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande hänvisar i stora delar till ny rättslig vägledning för Afghanistan från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) publicerad den 11 november 2021.

Utsatta grupper som kan få flyktingstatus

Det rättsliga ställningstagandet nämner ett antal utsatta grupper och riskprofiler i Afghanistan som ska beaktas vid bedömningen av flyktingskap. Det är bland annat hazarer, religiösa ledare, journalister, människorättsförsvarare, barn, kvinnor, hbtqi-personer, personer med funktionsnedsättningar och etniska och religiösa minoriteter. Bland grupperna nämns även det som beskrivs som västerniserade personer, personer med kopplingar till den tidigare regimen, individer som har arbetat för utländska styrkor eller som uppfattas ha stöttat dem.

Alternativ skyddsstatus för bland annat barn som saknar nätverk i landet

Om den sökande inte bedöms vara flykting kan hen ändå beviljas skyddsstatus och uppehållstillstånd på grund av alternativt skyddsbehov. Det gäller personer som riskerar att utsättas för allvarliga övergrepp såsom tortyr och dödsstraff. Barn som har bristande tillgång till nätverk i Afghanistan kan i enlighet med kriterierna i Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 anses vara alternativt skyddsbehövande.

Säkerhetssituationen bedöms ha förbättrats, men vara föränderlig

(...)

Läs mer (Extern länk)

Asylrättscentrum 21-12-01: Vanliga frågor om rättsliga ställningstagandet om Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-12-04:

Från Afghanistan/ Nya riktlinjer om Afghanistan - FARR:s kommentar och råd till sidans topp

Migrationsverkets har nu publicerat ett nytt ställningstagande om hur asylansökningar som rör Afghanistan ska bedömas, efter att talibanerna tagit över makten i landet. Migrationsverket kommer nu att börja behandla och fatta beslut om asylansökningar från afghanska medborgare igen efter en tids paus. Enligt Migrationsverket har situationen i Afghanistan förändrats så mycket att i stort sett alla som har ett verkställbart utvisningsbeslut ska beviljas en ny prövning om de begär det. Här följer några råd för dig som har ett sådant beslut om utvisning till Afghanistan.

VAD ÄR ETT VERKSTÄLLBART UTVISNINGSBESLUT?

Ett verkställbart utvisningsbeslut är ett beslut som inte kan överklagas längre. För det mesta betyder det att du överklagat så långt det går och fått nej tre gånger. Det kallas också för lagakraftvunnet beslut eller slutligt beslut. Om du har fått tillfälligt uppehållstillstånd eller inhibition eller väntar på en ny prövning så kan det slutliga utvisningsbeslutet finnas kvar men är inte verkställbart just nu.

NY PRÖVNING KOMMER INTE AUTOMATISKT

Du som vill ha en ny prövning av ditt slutliga beslut i asylärendet behöver begära det. Det gör du genom att lämna in en ansökan om verkställighetshinder - det kallas också för "VUT". Ingen kommer att få en ny prövning automatiskt. Men det är klokt att vänta med att skicka in en ansökan tills du har pratat med en jurist eller annan kunnig, så att du förstått vad du behöver skriva. Känner du någon advokat du gillar, fråga om den kan vara din advokat i den nya prövningen. Man brukar oftast få den man föreslår. Det kan vara så att du har så extra starka skäl att få stanna att du inte behöver advokat. Men det är svårt att veta på förhand hur Migrationsverket ser på skälen.

HUR SKA DET GÅ TILL ATT PRATA MED EN ADVOKAT INNAN MAN LÄMNAR IN VUT?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

Från Afghanistan/ Många avslag från FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

Den kommitté som övervakar FN:s konvention mot tortyr, CAT, har publicerat ett antal beslut från sin session i juli. Bland dem finns tre fällningar som refereras på annan plats, men också ett tjugotal ärenden som inte bedömdes innebära något brott mot konventionen. Fem ärenden gäller utvisningar från Sverige. Två av dem rör Afghanistan. En man som var ansluten till Jehovas vittnen sågs inte som genuin konvertit och en annan som hade en lång historia rörande konflikter med talibaner i Ghazni kunde ändå inte övertyga om personliga hot. I båda fallen påpekade CAT att de haft möjlighet att lägga fram sina skäl och få dem korrekt bedömda i Sverige. Ett annat ärende gällde en kvinna från Etiopien som berättat om hur hon fängslats och våldtagits på grund av familjemedlemmars aktivitet för Ogaden National Liberation Front. CAT tror dock inte att hon är av intresse för de nuvarande myndigheterna i Etiopien, bl.a. då hon kunnat lämna landet legalt och inte fått några hot. Avslag blev det också för en kvinna från Ingusjien i Ryssland som enligt CAT inte kunde visa att hon var utsatt för något personligt hot. Samma slutsats drogs för en journalist av azerbajdzjansk nationalitet som flytt från Armenien med sin familj. Utvisningar från andra länder som "godkändes" gällde Sri Lanka, Kina, Iran, Etiopien och Indien. CAT har samtidigt publicerat uppgifter om ett antal ärenden som avskrevs vid sessionen i april.

Se lista över ärenden hos FN:s kommitté mot tortyr (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

Från Afghanistan/ Migrationsverkets ställningstagande medför ny prövning till sidans topp

Migrationsverket har nu publicerat ett nytt ställningstagande om hur asylansökningar som rör Afghanistan ska bedömas, efter att talibanerna tagit över makten i landet. Enligt Migrationsverket har situationen i Afghanistan förändrats så mycket att i alla som har ett verkställbart utvisningsbeslut ska beviljas en ny prövning om de begär det. Enligt Migrationsverket har säkerhetsläget blivit bättre - det råder inte längre väpnad konflikt. Men inga uppehållstillstånd kommer att återkallas på grund av detta. Läget är för osäkert. För de som har skyddsskäl gentemot sin hemtrakt bedömer Migrationsverket att det inte längre går att hänvisa till internflyktsalternativ. Alla överväganden om vilka som riskerar förföljelse eller andra allvarliga risker ansluter till vad EU:s asylbyrå EASO publicerat. De som mest entydigt anses riskera förföljelse är personer kopplade till den förra regeringen eller till de utländska trupperna, religiösa ledare som stått upp mot talibanerna, journalister och människorättsaktivister som visat sig kritiska mot talibanerna eller brutit mot deras regler, HBTQI-personer, personer som begått apostasi eller hädelse, personer av Baha'i-gruppen, män som är direkt inblandade i blodsfejd. För alla övriga riskprofiler finns en rad andra faktorer att ta hänsyn till vid bedömningen. Detta gäller till exempel de som brutit mot sociala normer eller är "västerniserade", hazara och shiamuslimer. Flera riskprofiler berör kvinnor eller barn specifikt.

Ställningstagande RS/089/2021 (Extern länk)

FARR 21-12-04: Nya riktlinjer om Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211122:

EASO 21-11-10:

Från Afghanistan/ EU issues joint guidance on asylum applications till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published a joint EU assessment of the situation in Afghanistan in terms of qualification for international protection. The updated 'Country Guidance: Afghanistan' paves the way for common policy and decision practices across the EU.

The findings depict a country which has undergone radical changes over a short period of time. The focus of the new country guidance update is on shaping a shared understanding of the impact of the Taliban takeover on the protection needs of applicants in the EU.

Increased risk for certain profiles

Specific profiles of asylum seekers targeted by the Taliban may be at an increased risk in the current context, considering their increased capabilities and territorial control. Those in central positions in military and law enforcement units associated with the former Afghan government would be likely to have a well-founded fear of persecution. The same is true for individuals who have worked for foreign governments or are perceived as supporting them, religious leaders perceived as delegitimising the Taliban ideology, and journalists, media workers and human rights defenders seen by the Taliban as critical of them or as not complying with conditions they have set.

The position of women and girls in Afghanistan has been characterised by deeply engrained attitudes, strong cultural beliefs and societal structures that reinforce discrimination. The Taliban takeover is likely to further negatively impact the situation of women and girls in the country. Issues such as girls' education and the persecution of women who are considered to have a public role in Afghanistan, such as a position in the former government, law enforcement, education, healthcare, NGOs, or media, are among the significant concerns highlighted in the document.

Decrease in armed conflict, but too soon to draw a conclusive assessment

(...)

Läs mer och hämta riktlinjerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

UNHCR 21-12-02:

Från Afghanistan/ Stängda gränser hotar afghaner som söker skydd till sidans topp

Människor på flykt från Afghanistan avvisas vid gränserna. Många utvisas av grannländerna. Riskerna är allvarliga och i vissa fall livshotande.

Stängda gränser för flyende afghaner

UNHCR är djupt oroad över de ökade riskerna för afghaner som försöker fly till grannländer när situationen i Afghanistan fortsätter att försämras.

Afghanistans landgränser mot Pakistan och Iran är endast öppna för människor med pass och visum.

Ett litet antal sjuka personer tillåts undantagsvis att komma in i Pakistan utan dokument.

Gränserna till Tadzjikistan och Uzbekistan är helt stängda för afghaner.

Farorna för människor som inte kan fly från Afghanistan är allvarliga och i vissa fall livshotande.

Livräddande handling att hjälpa

Runt om i världen har många som tvingats på flykt vanligtvis inte de nödvändiga resetillstånden och dokumenten som krävs.

Alla länder har en suverän rätt att bestämma över sina gränser. Undantag måste göras för människor som söker internationellt skydd.

Att låta flyende människor komma in i ett land - även utan dokumentation - för att undvika livshotade faror är en livräddande mänsklig handling och hörnstenen i det internationella asylsystemet.

Dagliga resor över gränsen

Även långt innan den nuvarande mänskliga krisen i landet reste tusentals afghaner dagligen till Pakistan och Iran. De åkte dit för att handla, få sjukvård eller träffa familjemedlemmar.

De flesta resorna var tillfälliga. Människor återvände till Afghanistan efter en kort tid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 21-12-01: Afghans struggle to seek safety as borders remain shut to most (Extern länk)

Amnesty International 21-10-20: Few routes to safety for Afghans at risk of Taliban reprisals (Extern länk)

Human Rights Watch 21-10-21: Asylum seekers need pathways to protection (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Asylos 21-10-14:

Från Afghanistan/ Afghanistan COI Repository from Asylos - updated weekly till sidans topp

On this page, you can download our Afghanistan Country of Origin Information (COI) Repository, developed jointly by Asylos, ARC Foundation and Clifford Chance. This repository contains a list of national, regional and international sources and presents relevant and current country information on Afghanistan under research headings. This initiative is an emergency response to the crisis in Afghanistan and will be updated on a weekly basis - every Thursday - until further notice.

To download this week's edition of the report which covers the research period of 1st September - 13th October, please click below.

The research covers the following chapters:

+ Control of Territory

+ Taliban's reach i.e. to track individuals of interest

+ Coercion / Forced Recruitment to join Taliban

+ Leaving and 'defecting' from Taliban

+ Justice, Law and Order in Taliban-controlled Territory

+ Livelihood

+ Medical Care

+ Women

+ Children

+ Persons with disabilities (stigma, discrimination, harassment, violence)

+ Freedom of Movement

+ Situation of IDPs

+ Documentation

+ Targeted groups

If you would like to suggest additional research topics or sources to include that would assist you in supporting your Afghan clients, please do share them with us by emailing the address above so that others can benefit from them too.

Hämta rapporten, återrapportera användning, föreslå nya ämnen för granskning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-10-15:

Från Afghanistan/ UNHCR calls on states to expedite family reunification procedures till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is urging states to facilitate and expedite family reunification procedures for Afghans whose families are left behind in Afghanistan or who have been displaced across the region.

While recent political developments in Afghanistan have not led to large-scale cross-border displacement, many among pre-existing Afghan refugee and asylum seeker populations remain separated from their families owing to the inaccessibility of family reunification procedures.

Many are approaching UNHCR offices, desperately concerned for the safety and welfare of their family members who remain in Afghanistan or neighbouring countries.

To ensure the preservation of family unity and to help protect lives on account of the exceptionally challenging situation in the country, UNHCR is urging states to prioritize and simplify family reunification admission procedures.

The principle of family unity is protected under international law and in binding regional legal instruments. Domestic legislation in many countries also gives effect to this principle.

While many countries have specific legal frameworks that provide for refugee family reunification and offer specific safeguards and waivers, UNHCR is worried that many Afghan refugees could face considerable administrative barriers in realising this legal right.

Some of these barriers include prohibitive costs, lengthy waiting times and inflexible documentation requirements.

While a few countries have recently committed to fast-tracking, including through the adoption of humanitarian visa programmes, and prioritizing reunification procedures for Afghan families, UNHCR is urging states to ease, expand and expedite these arrangements.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Från Afghanistan/ FN:s kommitté mot tortyr fann inget fel vid utvisning av konvertit till sidans topp

En person sökte asyl på grund av förföljelse från talibaner i Ghazni, Afghanistan. Hans berättelse blev trodd och Migrationsverket bedömde att han var flykting i förhållande till hemorten - men att han kunde klara sig i internflykt, till exempel i Herat. Mannen hade tidigt vid sin vistelse i Sverige börjat intressera sig för kristendomen och i samband med överklagande till migrationsdomstolen tog han upp sin konversion som ett skäl. Han fick en muntlig förhandling i domstolen men målet återförvisades inte. Det blev avslag även i domstolen som inte ansåg att hans konversion var genuin. De trodde inte heller att hans famlij skulle ha nåtts av uppgifter om hans konversion till exempel via sociala medier. Senare avslogs en ansökan om ny prövning med motivering att konversionen inte var en ny omständighet. Mannen vände sig till FN:s kommitté mot tortyr eftersom han ansåg att han riskerar död eller tortyr på grund av sin konversion, att han inte har fått en fullständig prövning och att den muntliga förhandlingen och därmed hans förmåga att uttrycka sig verbalt har vägt för tungt i förhållande till skriftliga bevis. Men FN-kommittén har inga invändningar mot proceduren. De menar att han har haft all möjlighet att kommentera skriftligt och muntligt och har haft tillgång till offentligt biträde. Kommittén ser därför ingen anledning att ifrågasätta de svenska myndigheternas slutsats. Mannens utvisning verkställdes redan 2019.

Hämta kommitténs utlåtande No 908/2019 från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Från Afghanistan/ FN-kommitté för personer med funktionshinder stoppar utvisning till sidans topp

En ung man flydde Afghanistan på grund av en konflikt med en mäktigare familj. Han fick avslag men beslutet kom att preskriberas och han sökte asyl på nytt, nu främst på grund av sina psykiatriska symptom, inklusive PTSD, som han inte skulle kunna få behandling för. Han fick åter avslag. När han kompletterade med att han diagnosticerats med paranoid schizofreni ansågs det först inte tillräckligt dokumenterat och när detta skett var det inte nya omständigheter. Detta överklagades men domstolen ansåg att symptomen var ungefär desamma och därför spelade den nya diagnosen ingen roll. Sexuella övergrepp mannen utsatts för som barn men ansågs ligga för långt tillbaka i tiden för att medföra någon risk. Han led av hallucinationer och självmordsrisken ansågs hög men kunde inte få adekvat behandling utan uppehållstillstånd. Inför FN-kommittén hävdade Sverige att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inte gäller utvisningar. Men kommittén anser att om personen riskerar att behandlas i strid med konventionen efter en utvisning kan ärendet tas upp. Kommittén underkänner Sveriges argument om att mannens tillstånd skulle bero på besvikelse efter utvisningsbeslutet, och påpekar att de rapporter som Sverige hänvisar till inte alls visar att mannen skulle kunna få vård i Afghanistan. Enligt kommittén skulle det ha behövts specifika garantier från Afghanistan, särskilt som mannen lämnade landet för 13 år sedan. Sammantaget anser kommittén att Sverige inte har uteslutit risken för irreparabel skada. Mannen har därför rätt till kompensation och en ny prövning med hänsyn tagen till konventionen.

Hämta kommitténs utlåtande i mål No. 58/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Från Afghanistan/ Domstolar gör olika bedömning av hur situationen ska hanteras till sidans topp

Migrationsdomstolen i Luleå har återförvisat en rad ärenden som rör utvisning till Afghanistan till Migrationsverket för ny behandling med tanke på den förändrade situationen efter talibanernas maktövertagande. Även från Malmö har åtminstone något ärende återförvisats. Men andra domstolar har fattat beslut om avslag.

Ett ärende gäller en ung man vars bror beviljats flyktingstatus. De båda hade lämnat hemlandet tillsammans. Mannen hävdar att han riskerar förföljelse bl.a. på grund av hedersskäl, västernisering och kopplingen till brodern. Migrationsverket har i sitt beslut utgått från landinformation från 2015. Trots detta avslogs överklagan i början av oktober utan att domstolen i Stockholm över huvud taget nämner det förändrade säkerhetsläget.

Domstolen i Göteborg skriver i ett ärende om en ung ateist som är hazara att läget har förändrats men det finns inte någon aktuell landinformation som tyder på att hazarer riskerar skyddsgrundande behandling samt att "I nuläget saknas aktuell landinformation att tillföra målet då situationen får anses vara föränderlig, oklar och oviss". Domstolen beslutar om utvisning men påpekar att det råder verkställighetsstopp och att mannen kan ansöka om ny prövning om Migrationsverket antar ett förändrat ställningstagande.

Domstolen i Göteborg har tagit flera utvisningsbeslut med liknande resonemang om att säkerhetsläget inte gör att alla är hotade. Det finns dock även exempel på att domstolen i Göteborg har beviljat flyktingstatus till en ateist med motivering att risken för dem som bryter mot religiösa normer framstår som större efter talibanernas maktövertagande.

Ett annat ärende från Göteborg tillmättes det ändrade säkerhetsläget inte stor betydelse men situationen bedömdes ha blivit svårare för barn. En barnfamilj ansökte på nytt efter preskription med skäl om konversion, hedersrelaterade hot mm De kunde inte bevisa personligt skyddsbehov och enligt domstolen råder inte urskillningslöst våld. Men ett av barnen anses ha tillbringat sina formativa år i Sverige och har psykiatriska behov. Barnets behov kommer inte att kunna tillgodoses nu enligt domstolen och därför beviljas uppehållstillstånd till barnet och övriga familjen på grund av ömmande omständigheter.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-10-18:

Från Afghanistan/ Migrationsverket: Afghanska medborgare kan inte få hemlandspass till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande där det framgår att afghanska medborgare för närvarande inte kan skaffa nya pass från hemlandet.. De flesta beskickningarna är stängda och exempelvis ambassaden i Stockholm har ingen kontakt med varken den förra regeringen eller den nuvarande. Passkontoren i Afghanistan väntas återöppnas inom kort. Men det är oklart om handlingar som utfärdas nu skulle kunna godtas som pass. Detta får betydelse för ärenden om uppehållstillstånd där det normalt gäller ett passkrav men där det går att göra undantag om personen inte har möjlighet att skaffa pass inom rimlig tid. Det får också betydelse för beslut om främlingspass för personer som har uppehållstillstånd, eftersom främlingspass i vissa fall kan utfärdas för personer som inte kan få hemlandspass. Eftersom situationen kan förändras ska främlingspass som utfärdas nu enligt Migrationsverket inte ha för lång giltighetstid. Giltighetstiden bör stämma överens med uppehållstillståndet.

Hämta ställningstagandet. RS/087/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

FARR 21-09-27:

Från Afghanistan/ Verkställighetsstopp och möjlighet att återfå LMA-bistånd till sidans topp

Just nu är alla utvisningar till Afghanistan stoppade. Migrationsverket har meddelat att de som har ett utvisningsbeslut kan ansöka om att få tillbaka sitt LMA-bistånd (LMA-bistånd = boende och dagersättning enligt LMA-lagen, Lagen om mottagande av asylsökande). Dock finns det tyvärr vissa skäl som kan göra att man får avslag på sin ansökan om bistånd. Dessa skäl listas längre ned i artikeln .

Vad innebär ett verkställighetsstopp?

Du som har ett utvisningsbeslut och samtidigt ett tillfälligt uppehållstillstånd berörs inte av detta. Ditt utvisningsbeslut kan ändå inte verkställas, så beslutet om verkställighetsstopp gör ingen skillnad för dig, i varje fall inte förrän ditt tillstånd löper ut och inte kan förlängas. Den stora skillnaden är för dem som är "papperslösa" och särskilt de som förlorat boende och bidrag.

Verkställighetsstoppet har utlysts av Migrationsverkets rättschef men vad det betyder är oklart. I lagen står det om "verkställighetshinder", men det uttrycket använde inte rättschefen. Migrationsverket har inte lovat att någon ska få uppehållstillstånd eller att alla beslut kommer att omprövas. Det finns inte ens beslut om inhibition för alla (alltså att utvisningen stoppas för var och en), bara just detta: Utvisningarna verkställs inte just nu och det kan gå att få LMA-bistånd. Viktigast är att du just nu inte kan gripas och sättas på ett plan.

Du behöver inte ansöka om LMA-bistånd om du absolut inte vill. Verkställighetsstoppet gäller dig ändå!

Var och en som vill få tillbaka sitt LMA-bistånd behöver ansöka om inhibition och sedan ansöka om ersättning enligt LMA-lagen. Inhibition betyder att verkställigheten ställs in tills vidare. Det ger alltså inte en ny prövning, det är bara ett bevis på att personens utvisning inte får verkställas. Inhibition krävs enligt LMA-lagen för att få tillbaka bistånd som stoppats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

Justitiedepartementet 21-09-03:

Från Afghanistan/ EU:s migrationsministrar diskuterade Afghanistan till sidans topp

När justitie- och migrationsminister Morgan Johansson träffade sina EU-kollegor på ett extrainsatt rådsmöte i Bryssel 31 augusti diskuterade de situationen i Afghanistan. Ministrarna antog också ett uttalande i frågan.

Ministrarna tog upp prioriterade åtgärder på migrations- och säkerhetsområdet med anledning av den senaste utvecklingen i Afghanistan. Diskussionen handlade bland annat om utökat stöd till värdländer för flyktingar i närområdet och till internationella organisationer.

- Jag tror att det viktigaste just nu är att förebygga en humanitär kris i Afghanistan och närområdet, så att vi inte får en situation där hundratusentals, kanske miljontals människor lämnar Afghanistan och blir fast i flyktingläger utanför Afghanistan. Därför är stödet till FN-organisationer så oerhört viktigt för att förebygga det, sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i samband med mötet.

På mötet antog ministrarna också ett uttalande.

I uttalandet betonar ministrarna att evakueringen av EU-medborgare och i möjligaste mån afghanska medborgare som har samarbetat med EU och dess medlemsstater, och deras familjer, är och kommer fortsatt vara en prioriterad fråga.

Som en omedelbar prioritering kommer EU att fortsätta att samordna med internationella partner, särskilt FN och dess organ, vad gäller stabiliseringen i regionen och se till att humanitärt bistånd når sårbara befolkningsgrupper, särskilt kvinnor och barn, i Afghanistan och i grannländerna.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Läs mer och hämta uttalandet (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 21-08-30: EU-nämndens uppteckningar inför mötet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-09-09:

Från Afghanistan/ EASO updates report on security situation till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published an updated Country of Origin Information (COI) Report on the security situation Afghanistan. As with all EASO COI Reports, the publication offers an objective resource for use by EU Member State asylum officials when reviewing individual applications for international protection - in this case by Afghan nationals. It also offers the basis for the development of Country Guidance Notes aimed at harmonising asylum decision practices across the EU.

The current report covers the overall security situation in Afghanistan from 1 March to 31 August 2021 and contains information on clashes and other security related events on provincial and district level during the reference period. The report also describes the Taliban's take-over of Afghanistan as international forces withdrew, beginning with the increased number of districts falling under Taliban control between March and July, followed by the capture of provincial capitals between 6 and 14 August, including the 'heavily defended' northern city of Mazar-e Sharif, and the final take-over of the capital Kabul on 15 August 2021.

While the report focuses primarily on conflict-related security incidents, which rapidly decreased as the Taliban take-over neared completion, it also covers general events following the fall of Kabul. This includes the Taliban's declaration of the Islamic Emirate of Afghanistan, reports on the government formation process and first statements made by the Taliban on its intentions regarding the respect of some fundamental human rights. It also addresses initial indications of threats against certain profiles such as journalists, persons with links to the previous administration or foreign forces, and human rights activists.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-09-11:

Från Afghanistan/ Säkerhetsläget, MR-situationen och potentiella riskgrupper till sidans topp

/Utdrag om säkerhetsläget:/

"I takt med att talibanrörelsen successivt erövrat kontroll över territorium och större städer sedan början av augusti, har direkt konflikt-/stridsrelaterade säkerhetsincidenter, såsom flygattacker, väpnade strider och IED-attacker, minskat signifikant i landet. Stora delar av landsbygden upplever idag generellt en dramatisk våldsreducering sedan talibanrörelsens maktövertagande - även om ett betydande antal våldsincidenter har rapporterats från flera talibankontrollerade städer/orter, inklusive summariska avrättningar, där bl.a. afghansk säkerhetspersonal, andra f.d. regeringsanställda, journalister, demonstranter och kvinnor ska ha drabbats.

Samtidigt ska det framhållas att säkerhetsläget i flera delar av landet fortsatt påverkas starkt negativt av s.k. asymmetriska attacker, inte sällan riktade mot civila mål i urbana miljöer, utförda av det motstånd mot talibanrörelsen som drivs av andra jihadistiska element - mest väsentligt den s.k. Islamiska statens Khorasanprovins (ISKP)"

/Utdrag om mr-situationen:/

"Enligt vissa ledande experter kan även det nuvarande talibanstyret komma att ut- vecklas till något som påminner om "1990-talets mörka tid", eventuellt med vissa modifikationer, men större förändringar riskerar att leda till minskad legitimitet för talibanledarskapet inifrån de egna leden. Vidare, är den senaste tidens incidenter (offentlig exponering av dödade brottslingar) och uttalanden om vikten av döds- och kroppsstraff från talibanrörelsen, illavarslande.

I och med slutoffensivens erövringar rapporterades också en rad fundamentala fri- och rättigheter ha kränkts - inte minst för afghanska kvinnor och flickor, bl.a. rätten till utbildning, tillträde till hälsovård, rätten till arbete och rörelsefrihet - mot bakgrund av hot om hårda straff från talibanrörelsen för dem som inte fogar sig."

/Särskilda avsnitt finns om "potentiella riskgrupper: Tidigare statsanställda, anställda med familjer vid internationella organisationer, kvinnor, hazarer, återvändare från Europa/

Hämta rapporten (Extern länk)

Migrationsverket 21-09-02: Fråga Migrationsverket - Afghanistan (Extern länk)

Sveriges Radio 21-09-19: Afghaner väntar på ny bedömning från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-09-14:

Från Afghanistan/ Commission: suspend deportations, but deport to "third countries" till sidans topp

A draft European Commission action plan on the response to people fleeing the Taliban's takeover of Afghanistan says that an EU agreement facilitating deportations to the country is suspended - but encourages EU member states to continue deporting Afghan nationals to other third countries, where permitted by readmission agreements.

See: NOTE from: Commission Services to: Delegations: Operationalization of the Pact - Action plans for strengthening comprehensive migration partnerships with priority countries of origin and transit - Draft Action Plan responding to the events in Afghanistan (Council doc. 10472/1/21 REV 1, LIMITE, 10 September 2021)

Under the heading 'Goals for managing migration and addressing forced displacement - Lines to Take', the document says:

"Returns:

+ In the current context, the situation in Afghanistan is clearly not safe and it will not be safe for the foreseeable future. The implementation of the Joint Declaration on Migration Cooperation has been suspended.

+ As part of a comprehensive approach and ongoing dialogues on migration, the use of third-country national readmission clauses in the readmission agreements concluded (or being negotiated) by the EU with certain transit countries should be used where the legal requirements are met."

This point about suspending the Joint Declaration is repeated in an annex, 'EU cooperation and areas of engagement under the New Pact':

"With the understanding that it is Member States who implement decisions on return, under the current circumstances, the situation in Afghanistan is clearly not safe and it will not be safe for some time. The implementation of the Joint Declaration on Migration Cooperation is suspended."

(...)

Hela artikeln med källor och andra länkar (Extern länk)

Judith Sunderland, Human Rights Watcb 21-09-02: EU's Cold-Hearted Response to Afghans at Risk (Extern länk)

Human Rights Watch 21-10-01: HRW Letter to Members of the EU Justice and Home Affairs Council regarding resettlement and complementary pathways for Afghans (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 21-09-16:

Från Afghanistan/ Parlamentet vill se viseringsprogram för kvinnor som söker skydd till sidans topp

Europaparlamentet beklagar djupt talibanernas våldsamma maktövertagande i Afghanistan och efterfrågar mer humanitärt bistånd samt samordnade insatser för att skydda de mest sårbara.

Europaparlamentet är bestört över rapporterade kränkningar i Afghanistan, inbegripet avrättningar av civilpersoner och medlemmar av landets nationella säkerhetsstyrkor, rekrytering av barnsoldater, undertryckande av fredliga protester och uttryck för avvikande åsikter samt människorättsinskränkningar, särskilt inriktade på kvinnor och flickor. I en resolution som antogs på torsdagen uppmanar ledamöterna EU och dess medlemsländer att arbeta tillsammans för att underlätta fler evakueringar av EU-medborgare och riskutsatta afghaner, särskilt genom användning av säkra korridorer. Texten godkändes med 536 ja-röster, 96 nej-röster och 50 nedlagda röster.

Hjälp till Afghanistans grannländer och de som söker skydd från talibanregimen

Parlamentsledamöterna betonar att den största andelen afghanska flyktingar i första hand kommer att söka skydd i grannländerna. EU bör därför planera att tillhandahålla ytterligare stöd till Afghanistans flyktingmottagande grannländer och bistå med humanitära korridorer för tillhandahållande av livsmedelsbistånd, vatten, sanitet och läkemedel. Detta är dock inte ett alternativ till en fullfjädrad europeisk asyl- och migrationspolitik, konstaterar resolutionen. En sådan politik måste fokusera på vidarebosättning för de mest riskutsatta och sårbara samt inkludera ett särskilt viseringsprogram för afghanska kvinnor som söker skydd undan talibanregimen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

UNHCR 21-08-17:

Från Afghanistan/ UNHCR issues a non-return advisory for Afghanistan till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, has released yesterday a non-return advisory for Afghanistan, calling for a bar on forced returns of Afghan nationals, including asylum seekers who have had their claims rejected.

In the wake of the rapid deterioration in the security and human rights situation in large parts of the country and the unfolding humanitarian emergency, UNHCR calls on States to halt forcible returns of Afghan nationals who have previously been determined not to be in need of international protection.

UNHCR remains concerned about the risk of human rights violations against civilians in this evolving context, including women and girls, those perceived to have a current or past association with the Afghan government, international organizations or with the international military forces.

Since the beginning of the year, more than 550,000 Afghans have been internally displaced as a result of conflict and insecurity. While civilians have so far only fled sporadically in fewer numbers to countries neighbouring Afghanistan, the situation continues to evolve rapidly.

As the situation remains fluid and uncertain, UNHCR continues to call for access to territory to allow civilians fleeing Afghanistan and to ensure respect for the principle of non-refoulement at all times - the prohibition on returning people to situations of danger.

States have a legal and moral responsibility to allow those fleeing Afghanistan to seek safety, and to not forcibly return refugees.

UNHCR has welcomed the recent actions taken by several states to temporarily halt deportations of failed asylum-seekers.

UNHCR's advisory against forced returns to Afghanistan remains in effect until security, rule of law and the human rights conditions improve enough in the country to allow for safe and dignified returns.

Läs mer och hämta "UNHCR's Position on Returns to Afghanistan" (Extern länk)

UNHCR 21-08-13: UNHCR warns Afghanistan's conflict taking the heaviest toll on displaced women and children (Extern länk)

UNHCR 21-08-20: UNHCR warns that humanitarian needs in Afghanistan cannot be forgotten (Extern länk)

UNHCR 21-08-26: UNHCR receives largest private sector contribution for Afghanistan crisis in 2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-08-20:

Från Afghanistan/ FARR kräver att alla utvisningsbeslut till Afghanistan omprövas till sidans topp

Med anledning av den skrämmande och hastiga utvecklingen i Afghanistan vill Flyktinggruppernas Riksråd framföra följande:

FARR har under flera års tid protesterat mot tvångsutvisningarna till Afghanistan. Vi har inte bara pekat på det våld som kan drabba vem som helst i den väpnade konflikten. Många av de asylsökande har personligen riskerat förföljelse på grund av markkonflikter, sin grupptillhörighet eller sina kontakter med utlänningar eller regeringsmakten. En del har utsatts för övergrepp och bestraffningar enligt sharialag. Även att ha bott flera år i Europa och tagit till sig "västerländska vanor och värderingar" har blivit en risk oavsett vilken bakgrund i Afghanistan personen har.

Landet har samtidigt utvecklats, talibanerna har inte haft makten överallt, kvinnor har fått större frihet och de svenska myndigheterna har envist hävdat att det går att klara sig i en av storstäderna även om man inte har några kontakter där. Men konflikten har förvärrats. Delegationen för migrationsstudier (Delmi) som följt upp utvisningar har visat att ungdomar som saknar nätverk har hamnat i misär och försökt lämna landet igen. UNHCR har avrått från att skicka personer till Kabul som inte kommer därifrån. Rädda Barnen har visat att familjer åter har hamnat i en situation de försökt undvika och inte vågar släppa sina flickor till skolan. Amnesty International och Röda Korset har för länge sedan ställt sig bakom kraven på att stoppa tvångsutvisningarna.

Nu har verkligheten kommit ikapp dem som hävdat att det går bra att återvända. En fundamentalistisk regim utlovar rättvisa - men det enligt sharialag. Bland dem som nu fruktar för sina liv finns ungdomar som nyligen utvisats från Sverige, ibland trots påbörjade studier eller jobb, många med familjeband här. Många som fått uppehållstillstånd i Sverige har släktingar kvar i Afghanistan som fruktar för framtiden.

Det är allvar nu. FARR kräver med många andra att alla utvisningsbeslut till Afghanistan nu upphävs och att de som berörs beviljas ny prövning av sina asylskäl.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 21-08-23:

Från Afghanistan/ Minna Blom, Sala 20 augusti 2021: "Shame on you!" till sidans topp

Senaste veckan, efter att talibanerna intog Kabul, har demonstrationer ägt rum över hela Sverige. Minna Blom var en av talarna i Sala. Hon är en stor kämpe som slagits för att de ensamkommande, som inte ansett sig kunna resa till Afghanistan, ska få boende och mat. Här är hennes tal.

Heather Barr har lagt ut en intervju med Seraj Mahboub, en afghansk kvinnorättskämpe, på twitter där Seraj säger: "I'm going to say to the whole world-shame on you." ..."Jag vill säga till hela världen - skäms på er!"

I sex års tid har jag varje dag önskat att Sveriges ledande politiker och beslutsfattare inom Migrationsverket skulle ta sitt förnuft till fånga, att de äntligen skulle erkänna att alla asylsökande från Afghanistan har ett skyddsbehov och därigenom ska beviljas uppehållstillstånd, vilket jag fortfarande väntar på.

I nuläget har Migrationsverket infört ett tillfälligt verkställighetsstopp vilket endast innebär att ingen får tvångsdeporteras ... men det innebär också att Migrationsverket inte tar beslut om att ge uppehållstillstånd. Många nekas dagsbidrag, de får inte rätt till LMA, dvs mat och boende.

Men det var aldrig, aldrig utifrån den mardröm som sker nu som jag ville att min önskan skulle kunna uppfyllas. De fruktansvärda scener som utspelar sig i Afghanistan i nuläget, den situation som befolkningen utsätts för är långt värre än vad en människa ska behöva riskera får att få uppehållstillstånd. Människor försöker fly landet, de försöker ta sig till flygplatsen i Kabul, men jag fick idag besked om att flygplan lyfter halvtomma för människor kan inte ta sig in på flygplatsen, det pratas om att USA har ett avtal med talibanerna om att endast deras medborgare ska få ha tillgång till flygplatsen, men jag vet inte om det är sant. Mammor kastar deras barn i famnen på de soldater som finns kvar från andra länder: "Rädda mitt barn!"

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 21-08-25:

Från Afghanistan/ Rädda Barnen: Afghanska asylsökande måste få uppehållstillstånd till sidans topp

Situationen i Afghanistan är just nu extremt svår och osäker, de humanitära behoven är enorma. Barn och kvinnor drabbas särskilt hårt. Över 500 barn har fått sätta livet till i den senaste våldsvågen och tusentals har skadats. Över 330 000 barn har sedan juni tvingats fly från sina hem. Grundläggande rättigheter och behov för barn såsom akuta skyddsbehov, tillgång till mat och vatten, möjlighet till skolgång och lek, kan inte tillgodoses.

Rädda Barnen har arbetat i Afghanistan sedan 1976 och gett livsavgörande stöd till barn och deras familjer runt om i landet. Just nu avvaktar vi säkerhetsläget, men hoppas kunna återuppta vårt arbete så snart situationen tillåter.

Sverige har sedan i somras stoppat utvisningarna till Afghanistan och tar i dagsläget inga nya beslut i asylärenden som rör afghanska medborgare. Dock lever dessa människor, varav många barn och unga, i stor ovisshet och osäkerhet om framtiden. Att situationen i landet skulle förbättras inom en överskådlig framtid är osannolik. Det är därför nu hög tid att Migrationsverket ger afghanska asylsökande möjlighet till ny prövning i enlighet med Utlänningslagen och beviljar uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov.

Den svenska regeringen måste också ta sitt ansvar för att asylrätten upprätthålls och att barns grundläggande rättigheter och behov tillgodoses, både i Sverige, vid EU:s yttre gränser och på plats i Afghanistan. Rättigheter för människor på flykt måste alltid respekteras. Sverige bör samtidigt se över möjligheterna att öka flyktingkvoten som möjliggör för särskilt utsatta grupper att vidarebosättas till Sverige i samarbete med UNHCR. Detta skulle ge ett begränsat antal afghanska flyktingar en möjlighet till säkerhet i Sverige och innebära en viktig chans för Sverige att i den akuta situationen bistå med att skydda fler.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-08-25:

Från Afghanistan/ ECRE: Current priorities for an EU response to the situation till sidans topp

As European NGOs working on asylum and migration and Afghan Diaspora organisations in Europe, we are alarmed about the situation in Afghanistan and concerned above all about the security of the people of Afghanistan, both those within the country and those displaced and seeking protection in the region and beyond.

The vast majority of displaced Afghans will likely be hosted in the neighbouring countries, as has been the case over decades of displacement from Afghanistan. For reference, since 2015, over six years, 570,000 Afghans sought protection in the EU and associated countries. The majority received a protection status. In contrast, by July 2021, Iran hosted 800,000 registered refugees and up to 3 million other displaced Afghans. In Pakistan, there were 1.4 million registered refugees and up to 2 million other displaced Afghans. These figures have been increasing by the day. In addition, there are close to 5.5 million IDPs in the country.

In this context, it is crucial that the small proportion of displaced people who do arrive in Europe are given rapid access to a fair asylum procedure in line with European states' obligations under EU and international law.

We recommend the following five urgent responses for the EU and European countries.

1 Evacuation, resettlement and other safe routes to protection for Afghans

Evacuate as many as possible of the people facing immediate security risks, as quickly as possible.

This is the immediate priority, to then be followed by expansion of resettlement and complementary pathways for those most at risk and most vulnerable. A particular focus should be on women and girls and their (immediate) family members. Attention should also be paid to the situation of minorities where they are at additional and immediate risk of persecution.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 21-08-30:

Från Afghanistan/ Council of Europe states should not undermine human rights till sidans topp

"Member states should unequivocally commit to handling the arrival of persons fleeing the horrendous situation in Afghanistan in accordance with their human rights obligations", said the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovic.

"Various governments and local authorities in Council of Europe member states have set a positive example by pledging to host people fleeing Afghanistan following the Taliban's takeover of that country. Regrettably, however, many member states have also hinted at, announced or taken steps towards border closures, the building of walls and fences, restrictions on asylum applications or pushbacks. These and other measures ostensibly aimed at 'preventing irregular migration' may result in people being prevented from seeking asylum on the territories of our member states, unlawfully turned back at borders or left without access to protection anywhere along their routes while seeking safety.

Some states have invoked fears of a new 'migration crisis' or 'the lessons of 2015' to justify such measures. This overlooks that the real crisis is being faced by the people of Afghanistan, notably women and girls, and by some neighbouring countries to which people mainly flee and which have already been hosting large numbers of Afghan refugees for many years".

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Asylnytt 21-08-08:

Från Afghanistan/ Verkställighetsstopp följs av stopp för beslutsfattande i asylärenden till sidans topp

Den 16 juli meddelade Migrationsverket att verkställigheter av beslut om utvisning till Afghanistan stoppas tills vidare. Den 23 juli stoppades även beslutsfattande i asylärenden och ärenden om ny prövning gällande Afghanistan. I båda fallen är orsaken den senaste tidens utveckling av konflikten i Afghanistan, som gör säkerhetsläget svårt att överblicka. Avgörande är talibanrörelsens snabba framryckningar den senaste tiden. Enligt Migrationsverket har talibanerna säkrat kontrollen över centrala gränsövergångar samt delar av landets ringled mellan de största städerna. Om andra väpnade grupper, t.ex. i norr, skulle ingripa militärt kan konfliktnivån dessutom trappas upp. Ställningstagandena kan läsas tillsammans med rapporten om talibanrörelsens militära framfart, där det framgår att 223 av landets ca 400 distrikt har intagits, framför allt landsbygdsområden. Hittills har inte större städer angripits, men det är oklart om den afghanska militären skulle kunna försvara dem. Vissa bedömare spår att den afghanska regeringen kan falla.

Hämta ställningstagandet om stopp för beslutsfattande, RS 086/2021 (Extern länk)

Hämta det tidigare ställningstagandet om verkställighetsstopp, RS 078/2021 (Extern länk)

Information till sökande, frågor och svar: Tillfälligt stopp för att fatta och verkställa beslut till Afghanistan (Extern länk)

Hämta rapporten om händelseutvecklingen (Extern länk)

Asylrättscentrum 21-08-04: Det betyder Migrationsverkets verkställighetsstopp till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-07-22:

Från Afghanistan/ European countries should immediately cease all deportations till sidans topp

Joint Statement

We, as NGOs, refugee-led organisations and members of the Afghan diaspora in Europe, are deeply concerned about the increased conflict and violence in Afghanistan. Amidst the deteriorating security situation, we call on all European countries to stop deportations to Afghanistan, ensure access to protection for Afghans on their territory and focus on measures to prevent a further escalation of violence inside Afghanistan.

The security situation in Afghanistan does not allow to return people to the country without putting their life at risk. After two decades, the US-led international military presence in Afghanistan will officially come to an end in September 2021. European and NATO countries are withdrawing their troops from Afghanistan at a time when the security situation is appalling. Heavy fighting continues across the country and Taliban fighters have taken control of many districts. More than 50% of Afghanistan's territory is now either contested or in Taliban control.

In response to the withdrawal of US and NATO troops from Afghanistan, the already dire security situation throughout the country is further deteriorating, with a high level of violence against civilians including targeted killings of civil society activists and journalists in Afghanistan. According to a recent report from the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), the total number of casualties during the first quarter of 2021 was 1.783 (573 killed and 1210 injured), illustrating a 29% increase compared to the same period in 2020. The report shockingly shows a significant increase in the number of casualties among women and children compared to the first quarter of 2020.

(...)

Läs mer och se undertecknare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Asylnytt 21-07-00:

Från Afghanistan/ FN-kommitté stoppar inte utvisning av pojke med funktionshinder till sidans topp

En pojke sökte asyl som ensamkommande barn och berättade bland annat att han varit utsatt på grund av att han var född utanför äktenskapet. Han saknar tre fingrar på högerhanden vilket har gjort honom särskilt utsatt då funktionshinder inte är accepterade. Han hävdar också att släktingar på morssidan har varit ute efter honom vilket har gjort att han bott i Kabul med en farbror, där han främst hållit sig inne. Han är hazar och ska också ha varit utsatt för sexuella övergrepp. Han fick avslag i grundärendet trots att han fortfarande var minderårig. Efter flera misslyckade försök att anföra verkställighetshinder vände han sig med hjälp av advokat till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men FN-kommittén har nu kommit med sin slutsats att ärendet verkar ha behandlats korrekt i Sverige, även med hänsyn till de riskfaktorer som har anförts. Kommittén väger bland annat in Sveriges argument att det inte finns någon känd risk för personer med den typ av funktionshinder som pojken har. Det har enligt kommittén inte påvisats att hans rättigheter skulle kränkas på grund av hans hälsotillstånd.

Communication No. 49/2018, M.Y. v Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-07-00:

Från Afghanistan/ Skydd på grund av risker för barn ska återkallas då barnet fyllt 18 till sidans topp

Enligt praxis från Migrationsöverdomstolen ska ett ensamt barn från Afghanistan som saknar nätverk där bedömas som alternativt skyddsbehövande på grund av riskerna för barnarbete, tvångsäktenskap, utnyttjande och rekrytering till stridande grupper. Målet gäller en pojke som haft en sådan status men som fyllt 18 när det var dags för förlängning. Migrationsverket bedömde att det faktum att pojken nu var vuxen var en faktisk och bestående förändring av förhållandena. Skyddsstatusen återkallades. Pojken fick uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier men överklagade i statusfrågan. Han framhöll att han fortfarande kommer att vara utsatt med den livsstil han tillägnat sig, att han konverterat till kristendomen mm. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen. UNHCR har yttrat sig och avråder från att återkalla skyddsstatus eftersom inga stabila och varaktiga förändringar har ägt rum i Afghanistan med avseende på brott mot mänskliga rättigheter mm. Men Migrationsöverdomstolen konstaterar att omständigheten som medförde att pojken bedömdes som skyddsbehövande inte längre finns. Efter en kortfattad bedömning av säkerhetsläget utifrån rapporter från september 2020 slår Migrationsöverdomstolen fast att det inte finns någon annan grund för skyddsbehov. Skyddsstatusförklaringen ska återkallas.

Hämta referat av mål nr UM 2839-20, MIG 2021:14 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-07-00:

Från Afghanistan/ EU-domstolen: Lågt antal offer utesluter inte alternativt skyddsbehov till sidans topp

En domstol i Tyskland har bett EU-domstolen om förhandsavgörande i frågan om hur alternativt skyddsbehov på grund av urskillningslöst våld vid en väpnad konflikt ska bedömas. Målet gäller två afghaner från Nangarhar. Den tyska domstolen har utgått från att om antalet döda och skadade inte uppnår en viss miniminivå i ett område så behöver någon ytterligare riskbedömning inte göras. Inte ens en helhetsbedömning kan leda till att "ett allvarligt och personligt hot" föreligger. Samtidigt konstaterar denna domstol att metoden skiljer sig från hur andra domstolar inom EU dömer. Utfallet i det aktuella målet skulle bli att de sökande faktiskt skulle vara allvarligt hotade genom sin blotta närvaro om hänsyn tas även till andra omständigheter än antalet civila offer. EU-domstolens svar är att en bedömning av om det föreligger ett allvarligt och personligt hot mot en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i en väpnad konflikt inte kan krävas att antalet offer i det berörda området uppnår en viss miniminivå. Det krävs alltid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Domen i mål C-901/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ministry of Refugees and Repatriations 21-07-08:

Från Afghanistan/ Declaration of MoRR related to stop of forced return from Europe till sidans topp

The escalation of violence by the terrorist group of Taliban in the country and the spread of the third wave of the COVID-19 have caused much economic and social unrest and created many challenges for the people.

Considering the security situation in the country, the Ministry of Refugees and Repatriations is concerned about the return of Afghan migrants and does not consider the current situation in the country condusive for the forced return of Afghan migrants until the security situation improves.

The leadership of the Ministry of Refugees and Repatriations has repeatedly expressed its strong reservations with host countries and international agencies in this regard.

Therefore, as a result of these efforts and after the consultation with the Ministry of Foreign Affairs and the Office of the National Security Council, the Ministry of Refugees and Repatriations has stopped the forced return of Afghan migrants from the EU and other European countries for the next three months.

The Afghan government has officially informed the host countries to stop the deportation from 08 July 2021 onwards.

The Government of Afghanistan took this action in relation to the Joint Declaration between Afghanistan and the European Union on Cooperation in the Field of Migration (JDMC), the Joint Declaration with Germany on Cooperation in the Field of Migration, and the bilateral and trilateral Memoranda of Understanding (MoUs) with Sweden, Norway, Finland, and France as well as Denmark, the United Kingdom, Switzerland, and the Netherlands.

Additionally, the Ministry of Refugees and Repatriations considers forced return as inappropriate in light of the increasing number of internally displaced people and due to aforementioned deteriorating security situation which led to a new wave of migration abroad.

Läs mer (Extern länk)

Expressen 21-07-10: Afghanistan slutar ta emot utvisade migranter (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-07-12: Partier kräver stopp för utvisningar till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-07-13:

Från Afghanistan/ UNHCR warns of imminent humanitarian crisis in Afghanistan till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is warning of a looming humanitarian crisis in Afghanistan as the escalating conflict brings increased human suffering and civilian displacement.

An estimated 270,000 Afghans have been newly displaced inside the country since January 2021 - primarily due to insecurity and violence - bringing the total uprooted population to over 3.5 million.

Families forced to flee their homes in recent weeks cite the worsening security situation as the predominant reason for their flight.

In addition to ongoing fighting, displaced civilians have told UNHCR and partners of incidents of extortion by non-state armed groups and the presence of improvised explosive devices (IEDs) on major roads. Many have reported interruptions to social services and a loss of income due to rising insecurity.

The number of civilian casualties has risen 29 per cent during the first quarter of this year compared to 2020, according to UN Assistance Mission in Afghanistan. An increasing proportion of women and children were among those targeted.

The needs of those who have had to flee suddenly are acute. UNHCR and partners, as part of a coordinated response, are assisting newly displaced Afghans with emergency shelter, food, health, water and sanitation support and cash assistance, despite challenges in accessing vulnerable groups.

The resilience of the Afghan people has been pushed to the limit by prolonged conflict, high levels of displacement, the impact of COVID-19, recurrent natural disasters, including drought, and deepening poverty. Some 65 per cent of the Afghan population - in and outside of Afghanistan - are children and young people.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

IOM 21-06-11: IOM Addresses Child Labour for Undocumented Returnee Families in Afghanistan (Extern länk)

Se även:

Amnesty International 21-07-13: European countries must heed Afghan call to halt returns (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-07-16:

Från Afghanistan/ Migrationsverket beslutar om verkställighetsstopp till Afghanistan till sidans topp

Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats efter att talibanrörelsen tagit kontroll över stora delar av landet. Därför har Migrationsverket idag fattat beslut om att införa ett verkställighetsstopp till landet.

- Beslutet gäller med omedelbar verkan och gäller tillsvidare, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket.

Det redan svåra säkerhetsläget i Afghanistan har snabbt förändrats ytterligare under de senaste månaderna. Samtidigt är informationen om den pågående situationen i landet svårbedömd, då den snabbt förändras och händelseutvecklingen sker över en stor del av landet. Det är mot bakgrund av detta som Migrationsverket idag har fattat beslut om att införa ett verkställighetsstopp till landet.

- Säkerhetsutvecklingen i Afghanistan är oroväckande men också svårbedömd. Talibanrörelsen har i snabb takt utökat och fortsätter utöka sin territoriella kontroll i landet. Därför har vi idag fattat beslut om verkställighetsstopp till Afghanistan, säger Carl Bexelius.

Migrationsverket kommer nu att fortsätta analysera händelseutvecklingen mycket noga för att se om myndigheten på sikt behöver göra ändringar i den rättsliga styrningen eller vidta andra åtgärder. Det går i nuläget inte att säga hur länge beslutet om verkställighetsstoppet kommer att gälla. Utgångspunkten är fortfarande att personer med av- eller utvisningsbeslut ska återvända till Afghanistan när situationen i landet stabiliserats.

- Det finns sammanlagt ungefär 7 000 personer i Sverige med avvisnings- eller utvisningsbeslut till Afghanistan. Hälften av dessa berörs direkt av verkställighetsstoppet, den andra hälften har idag ett gällande tillfälligt uppehållstillstånd, säger Carl Bexelius.

(...)

Läs mer, inklusive Frågor och svar om verkställighetsstoppet till Afghanistan (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

Hämta rapporten "Afghanistan - Händelseutvecklingen i skuggan av Talibanrörelsens militära framfart" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

EASO 21-06-25:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report: Afghanistan - Security situation till sidans topp

The newly released report provides information on the security situation in Afghanistan, which is relevant for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection.

The security situation in Afghanistan remains volatile. After the reduction in violence preceding the signing of the Doha agreement between the US and the Taliban on 29 February 2020, the Taliban resumed targeting government checkpoints and convoys. In terms of territorial control, the situation changes rapidly with the Taliban advancing in a growing number of Afghan districts. At the same time, civilians are continuously threatened by indiscriminate violence and targeted attacks.

Afghanistan: Security Situation Report provides information about relevant security trends in the period between 1 January 2020 and 31 May 2021.The first part of the report provides a general overview of the security situation in the country, including conflict background and actors involved and main security incidents and their impact on the civilian population. The second part holds a geographic subdivision, focusing in greater detail on the security situation in all 34 provinces and Kabul city, and provides a description of the armed actors, recent security incidents as well as data on civilian casualties and conflict-induced displacements.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-07-01:

Från Afghanistan/ Kvinna med utomäktenskapligt barn ska inte utvisas enligt domstol till sidans topp

En kvinna som flytt från Afghanistan uppgav att hon hotats då hon haft utomäktenskapliga relationer och uppträtt normbrytande. Hon har studerat på universitet i Kabul, haft ett förhållande med en man där och medverkat i en musikvideo med jämställdhet som tema. I Sverige har hon fått ett barn med en man som hon inte har någon relation till. Migrationsverket ansåg att det inte var trovärdigt att hon tillåtits studera på universitetet om hennes familj inte stödde henne. De ansåg det inte heller visat att barnet är fött utom äktenskapet. "En vilja att leva enligt svenska normer utgör inte grund för internationellt skydd" enligt Migrationsverket. Migrationsdomstolen däremot tar fasta på Europadomstolens bedöming att afghanska kvinnor som anses bryta mot sociala normer riskerar behandling i strid med artikel 3 samt att kvinnor som återvänder från Europa med en förändrad livsstil enligt UNHCR riskerar hedersvåld. Domstolen påpekar också att utomrättsliga hedersmord inte är ovanliga vid utomäktenskapliga förhållanden. Även om det finns oklarheter i kvinnans berättelse är väsentliga delar av uppgifterna väl belagda och stämmer med landinformation. Domstolen skriver också att kvinnans tro på jämställdhet mellan könen framstår som en grundläggande del av hennes identitet som inte kan bortses från. Både kvinnan och barnet riskerar allvarliga kränkningar och beviljas flyktingstatusförklaring. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

Statewatch 21-06-04:

Från Afghanistan/ Council documents on externalisation, partnerships and Afghanistan till sidans topp

Three Council documents on the EU Pact on Migration and Asylum's externalisation aspects, covering: how to establish better EU-national coordination on externalisation of migration control; how to implement comprehensive "partnerships" on migration with priority countries; and a more detailed overview on relations on migration with Afghanistan.

The documents will inform discussions at the Justice and Home Affairs Council taking place next week, on 7 and 8 June.

The agenda features a number of discussions on migration and border control issues.

1. Coordination mechanism for externalisation

"With the aim of increasing coordination, regular information sharing amongst EU actors should focus on:

+ Key achievements and overall assessment of the migration partnerships;

+ Way forward, with tangible next steps including concrete objectives;

+ measures/initiatives to guarantee full coherence of EU and Member States actions, and a better understanding of the measures necessary to improve the management of migratory flows.

2. Way forward

Improving the cooperation with partner countries must continue to be a priority through the establishment of new partnerships and the reinforcement of the existing ones. The majority of Member States consider SCIFA and the HLWG as the main fora to enhance coordination of migration with the Commission and EEAS, whilst staying fully informed of the implementation of these priorities, including the state of play of operational cooperation.

In this regard, the Presidency invites Member States to discuss enhanced coordination to advance the EU's external migration policy."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

De läckta dokkumenten från ordförandeskapet:

Coordination mechanism - External dimension of the Pact on Migration and Asylum - Discussion paper, Council document 8539/21, LIMITE, 20 May 2021 (Extern länk till pdf-fil)

Follow-up to the Jumbo Meeting: Way ahead for the strengthening of comprehensive partnerships with key partner countries, Council document 8952/21, LIMITE, 25 May 2021 (Extern länk till pdf-fil)

Implementing the Pact - strengthening comprehensive migration partnerships with priority countries: - Afghanistan, Council document 8953/21, LIMITE, 25 May 2021 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-06-11:

Från Afghanistan/ Study: Experiences of deported Afghans in current developments till sidans topp

Drawing on several years of research, Afghanistan expert Friederike Stahlmann has documented the experiences of 113 of the 908 Afghans deported from Germany between December 2016 and March 2020. This article provides the key findings of her study "Experiences and Perspectives of Deported Afghans in the Context of Current Political and Economic Developments in Afghanistan" that was published by Diakonie Deutschland, Bread for the World and Diakonie Hessen in June 2021.

The majority of the deportees included in the evaluation experienced violence against themselves or their relatives because they had fled to Europe, lived there or were deported. This for example included being persecuted as enemies by the Taliban because of having fled to Europe and the alleged "defection to the enemy." The accusation of Westernization, of "immoral" behaviour in Europe, as well as apostasy, i.e. lapse from the Muslim faith due to association with non-believers, is a threat to them not only from the public, the Taliban and state actors, but also from their own families.

A further, significant risk of violence emerges from the often unpaid debts to creditors which were accrued for financing the flight to Europe. The assumption that returnees from Europe are wealthy further increases the risk of criminal attacks. All of these dangers also threaten the families of returnees. The social exclusion they face due to these dangers, as well as the stigmatization as "Westernized," unsuccessful returnees, and perceived criminals, increases the risk of becoming victim of generalized violence such as acts of war, crime, or persecution for other reasons. Afghanistan was the most insecure country in the world in 2019 and 2020.

This general violence affected over sixty percent of the deportees in this study. Although most of the deportees documented by the study were able to receive special protection in hiding places paid for by private supporters in Germany, overall about 90 percent of deportees experienced violence.

(...)

Artikeln med länkar till studien och annat material (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Delmi 21-06-15:

Från Afghanistan/ De som skickades tillbaka: till sidans topp

Återvändande och återintegration av avvisade asylsökande till Afghanistan och Irak

Kombinationen av att inte vara tillräckligt informerad om den svenska asyl- och återvändandeprocessen och traumatiska upplevelser innan och under migrationsresan har en inverkan på förmågan att förstå ett återvändandebeslut. Det är en av slutsatserna i denna rapport som redogör för det AMIF-finansierade projektet Återvändande och återintegration.

I Delmis nya rapport undersöks vad som påverkar viljan att återvända till ursprungslandet samt hur man lyckas med återintegrationen. Studien baseras på 100 intervjuer med personer som har återvänt självmant och ofrivilligt till Afghanistan respektive Irak. Under 2020 besvarade informanterna frågor om hur deras liv såg ut innan och under resan till Sverige, perioden under asylprövningen och efter själva återvändandet. Det fyller en kunskapslucka om asylsökandes upplevelser och hur förutsättningarna ser ut för att kunna återintegreras.

Ett frivilligt och hållbart återvändande och återintegration är ett eftersträvat mål som problematiseras av rapportförfattarna då definitionerna återspeglar den politiska viljan i Sverige och i EU snarare än återvändarnas verklighet. En kontext med politisk, social och ekonomisk instabilitet kan inte anses vara hållbar om push-faktorerna kvarstår efter återvändande. Det bekräftas av att över hälften av respondenter planerar att återmigrera.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

Utforma en bättre kommunikationsstrategi mellan myndigheter och migranter. En professionalisering av tolktjänster och i de offentliga ombudens arbete behövs vilket i sin tur också skulle stärka rättssäkerheten i asylprocessen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-06-15:

Från Afghanistan/ Vilket återvändande? Och till vad? till sidans topp

FARR har tagit del av Delmis rapport "De som skickades tillbaka".

Det är angeläget att förstå vilka problem som uppstår vid tvångsutvisningar och andra typer av återvändande. Delmis rapport är ett viktigt och välkommet bidrag till detta. Men till åtminstone Afghanistan borde det inte ske några utvisningar alls på grund av säkerhetsläget i landet. Personer med utvisningsbeslut väljer idag att fly till ett annat EU land med en mindre stram praxis mot Afghanistan eller i de flesta fall stanna i Sverige, ibland utan vare sig boende eller medel till livets nödtorft.. Med förfäran ser FARR, delvis med rapporten som underlag, att en svår tillvaro utan papper i Sverige trots allt är mer uthärdlig än att utvisas till Afghanistan.

Oklarheter kring återvändadestöd

FARR känner igen mycket av den bild Delmi presenterar i rapporten. Återvändandestödet som det är utformat idag är både svårt att förstå och innebär en osäkerhet om en person faktiskt kommer få del av det efter att ha lämnat Sverige. FARR efterfrågar rimlig uppföljning, både av återvändandestödets funktion och effekt, men också av hur livet utvecklat sig för personer som faktiskt hörsammat myndigheternas uppmaning att lämna Sverige.

Vilket återvändande?

FARR vill betona att många personer som räknas som medborgare i Afghanistan till stora delar levt sitt liv utanför landet, och har ingen eller liten erfarenhet av landet. Rapporten lyfter detta och föreslår mer information i "återvändande"-processen. FARR vill framhålla att "återvändandet" också är särskilt riskfyllt för utsatta personer och för dem som saknar nätverk, något som inte går att lösa med mer information. Detta gäller också en del av dem som utvisas till Irak.

FARR anser att det är djupt oetiskt att mot en engångssumma och utan ordentlig uppföljning utvisa personer till mycket oroliga länder där säkerhetsläget snabbt kan ändras.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Asylnytt 21-06-03:

Från Afghanistan/ FN:s mr-kommitté: Son ska inte utvisas till misshandlande föräldrar till sidans topp

En pojke som var född i Iran av afghanska föräldrar sökte asyl ensam i Sverige. Senare sökte även hans föräldrar asyl, men dessa drog tillbaka sina ansökningar och uppgav att de skulle återvända till Afghanistan. Pojken och hans bror fick beslut om utvisning, med motivering att det var till deras bästa att följa med föräldrarna. Pojken förklarade muntligt för handläggaren att pappan slog dem, men det påverkade inte beslutet. Efter det andra avslaget utsattes pojken för en så svår misshandel att pappan dömdes till fyra månaders fängelse och mamman till böter. Efter avtjänat straff försvann föräldrarna. De lämnade ett brev där pappan hotade döda pojken på grund av att denne angett honom. Pojkens gode man ansökte om ny prövning eftersom pojken nu skulle bli än mer utsatt i Afghanistan. Myndigheterna trodde inte på hoten och pojken hamnade i förvar då han fyllt 18. Därifrån begärde han ny prövning på grund av konversion, men inte heller detta blev trott. Utvisningen inhiberades istället på begäran av FN:s mr-kommitté dit saken anmälts. Kommittén som nu har granskat ärendet ser uppgifterna om konversion som alltför allmänna och vaga. Sverige får ändå inte får verkställa utvisningen eftersom misshandeln och hotet från familjen med riskerna för pojkens hälsa och utveckling inte har utretts. Kommittén påpekar att ett hedersrelaterat hot kan leda till blodshämnd och att pojken inte har några andra band till Afghanistan.

B.B. v Sweden, communication No. 3069/2015 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-06-03:

Från Afghanistan/ Migrationsverket: Uppdaterat om bedömning av afghanska pass till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om bedömning av afghanska pass. Ställningstagandet skiljer sig inte på avgörande punkter från föregående, bland annat konstateras fortfarande: "Mot bakgrund av tillgänglig rapportering finns det inte anledning att generellt ifrågasätta att maskinläsbara afghanska pass som är utfärdade år 2012 och senare uppfyller kraven i UtlF. Sådana afghanska pass styrker därför i regel innehavarens identitet i ärenden som prövas enligt UtlL." Det står också fortfarande att afghanska ordinarie pass godkänns som resehandling inom hela EU-kretsen. Som tidigare nämns att det i individuella fall kan finnas anledning att ifrågasätta ett pass, till exempel om det finns indikationer på att det är falskt. Ett par stycken har utgått, till exempel det om att Afghanistan år 2012 tog bort möjligheten att använda vittnen för att styrka identitet. Ett påpekande om att det krävs en tazkira för att få ett pass är infört i det nya ställningstagandet. Länkar till landinformation och föreskrifter är uppdaterade. Ställningstagandet RS/066/2021 ersätter SR 04/2016.

Hämta ställningstagandet RS/066/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Utrikesdepartementet 21-04-30:

Från Afghanistan/ Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2021-2024 till sidans topp

Regeringen har idag beslutat om ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan för perioden 2021-2024. Strategin omfattar sammanlagt 3 288 miljoner kronor och riktar bland annat in sig på att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet samt utbildning, hälsa, fred och ekonomisk utveckling.

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder och har befunnit sig i konflikt i över 40 år. Konflikten hämmar utvecklingen och försvårar utvecklingssamarbetet. Utsikterna för fredsprocessen är ovissa.

Fattigdomen har ökat de senaste åren. Coronapandemin har ytterligare försämrat situationen för landets befolkning. Utvecklingsbehoven är omfattande. Sverige har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete med Afghanistan, bland annat inom utbildningssektorn.

- Strategin bekräftar Sveriges långsiktiga engagemang för Afghanistans befolkning. Den politiska osäkerheten är stor men vårt stöd stärker de krafter som vill värna de landvinningar som gjorts de senaste tjugo åren. Utmaningarna är stora men vi har lång erfarenhet av att verka i Afghanistan och uppnå resultat med våra insatser, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

- Kvinnors ställning måste fortsatt stärkas och vi kommer fortsätta stödja en fredsprocess som ger alla afghaner en röst, fortsätter Per Olsson Fridh.

Utrikesdepartementet 21-05-04: Det publicerade strategidokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

FARR 21-04-09:

Från Afghanistan/ Covid-19 i Afghanistan stoppade utvisning från Tyskland till sidans topp

Förvaltningsrätten i Baden-Württemberg (Tyskland) beslutade i december 2020 att utvisning av en ensamstående, frisk, arbetsför ung man inte kan deporteras till Afghanistan eftersom både ekonomin och allmänna förhållanden avsevärt har försämrats i landet på grund av COVID-19 pandemin. Domstolen beslutade att det är rimligt att anta att mannen inte legalt kan tillfredsställa sina mest elementära behov såsom att få mat, boende och sköta sin hygien. Domstolen avvek därmed från sin dittills tillämpade praxis, att en kraftfull, vuxen man i Afghanistan inte riskerar utarmning - oberoende om han på plats förfogar över ett livskraftigt nätverk som kan ta emot honom. Beslutet baserades på ett expertutlåtande om situationen i Afghanistan, skrivet av experten Eva-Catharina Schwörer som levt fem år i landet. Expertrapporten och den sökandes situation bidrog till att domstolen fann en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR). Däremot är domstolens beslut inte prejudicerande och utvisningar sker ifrån Tyskland även efter domen.

Domstolens pressmeddelande och expertrapporten som användes har översatts till svenska av Barbara Thulin.

En uppdaterad version av expertrapporten finns på engelska. Rapporten inkluderar nya intervjuer från februari/mars 2021. Läs expertrapporten på engelska här.

Eftersom det inte är fråga om någon vägledande dom, inte ens i Tyskland, så har domen i sig inte stor tyngd i ett asylärende i Sverige. Däremot kan expertrapporten tas in som underlag i inlagor, med påpekande om hur den har använts. I den europeiska asylbyråns riktlinjer finns skrivningar om att aktuell information om läget på grund av pandemin ska vägas in, exempelvis vid bedömning av internflykt.

I Migrationsverkets databas Lifos finns annan aktuell landinformation, till exempel flera nya säkerhetsrapporter från FN:s organ i Afghanistan (UNAMA) och en om livet i talibanstyrt område från Afghanistan Analysts Network.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

FARR 21-03-30:

Från Afghanistan/ Avbryt den planerade utvisningen till Afghanistan till sidans topp

Den planerade utvisningen omfattar personer som etablerat sig väl i Sverige. Många har ett arbete eller pågående studier, de är integrerade och har levt ett vanligt liv tills den dag de blivit tagna i förvar. Det handlar om unga människor, sjuka, personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Familjer splittras när ena föräldern utvisas. Sverige utvisar också kristna och HBTQ-personer, grupper som redan borde beretts skydd i form av flyktingstatus.

Många av de som utvisas har svag eller ingen koppling till Afghanistan utan är födda eller uppväxta i andra länder. Vi vet från ett antal tillförlitliga rapporter att personer som vistats i Europa möts med skepsis och förakt. Att försöka etablera sig i landet är svårt redan i vanliga fall, kanske helt omöjligt under en pandemi.

Ansvariga i Afghanistan har upprepade gånger framfört att de önskar att Sverige och andra västländer inte ska utvisa sårbara personer och personer som måste tas om hand i internflykt. Att utvisningarna ändå kan genomföras beror på att EU-länderna har återtagandeavtal som Afghanistan undertecknat i utbyte mot stora summor i bistånd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Reliefweb 21-02- 24:

Från Afghanistan/ Coming back: Study on minors' return and reintegration needs till sidans topp

In Afghanistan, returns from Europe, from Gulf countries, and from Pakistan and Iran have increased since 2015, with mass returns from Pakistan shadowing returns from Iran. Yet, the constant stream of forced returns from Iran - annually at around 400,000 between 2007-2017 - urges cautious and attention. In 2018 nearly 800,000 undocumented Afghans returned or were deported from Iran. Among these large return numbers, research has high - lighted the presence of children, with a rise in the number of unaccompanied children since 2015, as well as children returned with their families.

This study contributes to charting a path forward to for a post-deportation protection framework adapted to the protection profiles and needs of unaccompanied minors, their families and communities of return. This population provides a concrete example of the humanitarian-development nexus that can be bridged to ensure that children do not leave unaccompanied out of necessity. To establish a protection system in areas of return requires a stronger understanding of the attitudes and practices around unaccompanied minors' migration, screening their vulnerabilities, and exploring the possible models for community-based responses. This study does this and:

Provides actionable learning to inform more effective and relevant design, implementation, and adjustment of future interventions targeting minor deportees and their families.

Elevates the voices of deported children and their families, presenting direct input from respondents on the complexities, challenges, and nuances of lived experiences.

Presents an evidence base for advocacy efforts to target structural obstacles and opportunities to support minor deportees, their families and their communities.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-03-12:

Från Afghanistan/ the JDMC: Deporting people to the world's least peaceful country till sidans topp

This Policy Note offers ECRE's analysis of the Joint Declaration on Migration Cooperation (JDMC) between the EU and Afghanistan.

The Joint Declaration on Migration Cooperation (JDMC) between the European Union (EU) and Afghanistan has been finalised. The title is something of a misnomer because instead of reflecting a holistic approach, covering all relevant aspects of migration and mobility between Afghanistan and the EU, the agreement focuses on supporting and increasing deportations to Afghanistan. It also fails to consider the dynamics of forced displacement and migration in Afghanistan and neighbouring countries.

The JDMC is the successor to the Joint Way Forward (JWF) on migration issues between the EU and Afghanistan, which was signed on 6 October 2016 during the Brussels donor conference on Afghanistan. Its key objective is to facilitate and increase deportations of people who came to Europe to seek protection, which should occur via charter flights coordinated by Frontex, the EU's border and coast guard agency. Compared to the JWF, the JDMC further reduces safeguards for individuals, particularly vulnerable groups, and introduces a set of measures aimed at making it easier for Member States (MS) to deport people to Afghanistan.

The Policy Note provides an overview of the context in which returns and deportations to Afghanistan take place, before analysing the JDMC and in particular differences compared to the JWF. It presents ECRE's analysis of new elements in the JDMC and includes recommendations to the EU and its MS.

ECRE 21-04-09: Germany: Another twenty Afghans forcibly returned to least peaceful country in the world (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

IOM 21-02-15:

Från Afghanistan/ Explosion damages IOM centre, stalls services to returnees till sidans topp

A catastrophic fire on the border between Afghanistan and Iran, which injured 17 people according to Afghan officials, and caused USD hundreds of millions worth of destruction on Saturday, also damaged the International Organization for Migration (IOM) Islam Qala Reception Centre. The facility provided humanitarian assistance to tens of thousands of returning Afghans in 2020.

The fire at the Islam Qala border point, located 120 kilometres to the west of Herat city, was sparked when small arms fire ignited hundreds of oil tankers parked at the border crossing's customs depot, causing multiple explosions.

An initial assessment of the reception facility for returnees revealed extensive damage to the roof and ceiling. A more detailed structural assessment is to be carried out in coming days. Neither IOM staff nor returning migrants were injured in the blaze.

"Fortunately, all returnees who registered that day at our reception centre already had moved onward to their next destination before the fire began," explained Nick Bishop, programme manager of IOM's cross-border return response.

Rates of return have significantly increased over the past year as COVID-19 caused many Afghans working in neighbouring Iran to lose jobs and livelihoods. 2020 was the largest return year on record, with nearly 860,000 undocumented Afghan migrants coming back from Iran. Approximately 15,000 people cross the Islam Qala border point daily, while nearly 1,500 per day are in need of humanitarian assistance.

"We hope to rapidly repair all damage to the reception facility as soon as possible and continue vital humanitarian services to Afghans returning through this major transit route, but we will require increased support to do so," Bishop added.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

EASO 21-01-29:

Från Afghanistan/ EASO publishes new country guidance note on Afghanistan till sidans topp

EASO has published the second update of the 'Country Guidance: Afghanistan' (December 2020), replacing its previous version from June 2019. The document reflects the common assessment of the situation in Afghanistan by EU Member States and has been endorsed by the EASO Management Board. It aims to support asylum decision-makers and policy-makers in the EU and beyond, by means of in-depth analysis and guidance on the main elements in the examination of applications for international protection by applicants from Afghanistan. Without replacing the individual assessment required in each case, this practical tool aims to foster convergence in the context of the Common European Asylum System, ensuring that similar cases are treated and decided on in a similar manner and in accordance with the applicable international and EU legislation.

In this update, most sections of the document have been reviewed in light of up-to-date common country of origin information, published by EASO in 2020. The reader will find updated analysis and guidance with regard to the main actors of persecution or serious harm in the country, the potential qualification for refugee status of some of the most commonly encountered profiles of applicants from Afghanistan, the applicability of subsidiary protection, the capacity of the Afghan State to provide protection, the potential internal protection alternative, and the applicability of exclusion clauses.

The 'Country Guidance: Afghanistan' is available in a user-friendly electronic book format, as well as in pdf. It can be accessed here.

Country guidance is currently available on the following countries: Afghanistan, Iraq, Nigeria, and Syria. For more information about EASO's role in fostering Member States' efforts towards convergence in the assessment of international protection needs and the work on country guidance, visit here.

Pressmeddelandet med länk till dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-02-05:

Från Afghanistan/ New EU agreement amid deteriorating security situation till sidans topp

A new agreement called the "Joint Declaration on Migration Cooperation between Afghanistan and the EU' (JDMC) is set to be approved by the Council of the EU. The agreement which is leaked by Statewatch aims to increase deportations amid a deteriorating security situation for the civilian population and increased attacks by insurgent groups in Afghanistan.

The JDMC is the successor of the Joint Way Forward (JWF) on Migration between the EU and Afghanistan, which was signed on the 6 October 2016 during the Brussels donor conference on Afghanistan. The JWF was originally signed for a two-year period and expired in October 2020 after a two-year extension. Unlike the JWF, the JDMC provides the framework for cooperation for an indefinite period with the option for each party to suspend it only after prior consultation on an annual basis on the date of its signing. There are some changes in the new agreement compared to the JWF most of which reduce protection safeguards for individuals, particularly vulnerable groups, and introduces a set of measures that make it easier for Member States (MS) to deport Afghan nationals at a time of increasing instability and a deteriorating security situation in Afghanistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-02-08:

Från Afghanistan/ Par som fått barn utanför äktenskapet är flyktingar enligt domstol till sidans topp

Ett ungt par i Afghanistan träffades vid sina sysslor och fattade tycke. När mannen bad om kvinnans hand påskyndades istället hennes äktenskap med en kusin som hon var bortlovad till. Efter bröllopet reste maken till Pakistan där han arbetade. Det förälskade paret fortsatte träffas vilket ledde till att kvinnan blev gravid och att maken uppenbart inte kunde vara far. De båda misshandlades svårt av makens släktingar och låstes in i väntan på hans hemkomst. De fick hjälp att fly och tog sig till Iran men har blivit uppsökta även där. De har nu två barn. Migrationsverket har misstrott berättelsen för att den inte varit tillräckligt detaljerad eller tillförlitlig. Migrationsdomstolen gör efter muntlig förhandling motsatt bedömning. Berättelserna är sammanhängande och detaljrika och oförändrade och oklarheter har retts ut. De stämmer överens med landinformation. Paret har alltså gjort sannolikt att de är flyktingar samt att barnen som är födda utanför äktenskapet riskerar skyddsgrundande behandling. Internflyktsalternativ saknas på grund av att mannen inte är fullt arbetsför och det inte finns ett nätverk utanför den hotande familjen. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

Asylnytt 21-01-11:

Från Afghanistan/ Aktivister kan vara hotade även om de lämnat lagligt enligt domstol till sidans topp

Afghanistan: Aktivister kan vara hotade även om de lämnat landet lagligt enligt domstol

Ett par från Afghanistan tog sig till Sverige för studier och sökte asyl när tillstånden löpt ut. Mannen är välutbildad och har arbetat som tolk, har varit politiskt aktiv och tagit ställning för hazarernas sak och mot rådande normer. Kvinnan som är psykolog har arbetat för kvinnors rättigheter och utsatts för övergrepp på grund av detta. Mannen hade blivit förhörd och dödshotats av säkerhetstjänsten som också trakasserat kvinnan. De bestämde sig för att fly efter ett kidnappningsförsök mot mannen. Deras dokument var av för dålig kvalitet för att bevisa något enligt Migrationsverket, som även höll emot dem att de tidigare rest ut ur landet och återvänt samt inte sökt asyl omedelbart i Sverige. Mannen och kvinnan har skiljt sig i Sverige vilket stärker hotet särskilt mot kvinnan. Migrationsdomstolen bedömer, i var sitt ärende, att det finns en överhängande risk för att mannen skulle uppmärksammas igen och att kvinnan riskerar upprepad förföljelse. Enligt domstolen har den afghanska säkerhetstjänsten inte haft något intresse av att hindra dem att lämna landet. Domstolen påpekar att det framstår som högst rimligt att en person som har en genuiin politisk övertygelse väljer att återvända till hemlandet trots att det föreligger en risk - och att kriteriet "välgrundad fruktan" även har en objektiv del. Båda beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

FARR 20-12-11:

Från Afghanistan/ Återupptagna tvångsutvisningar - den första stoppades till sidans topp

På kvällen den 15 december var en tvångsutvisning till Afghanistan planerad, den första på länge. Men i sista stund ställdes flygningen in. Det brev som sju svenska organisationer nyligen sände till Afghanistans flyktingminister kan ha varit en bidragande orsak, enligt Blankspots tidigare bevakning. - men senare har orsaken uppgivits vara Corona-smitta bland personalen (Blankspot 16 dec).

Pressmeddelandet från sju organisationer:

Den 15 december återupptar Sverige tvångsutvisningarna till Afghanistan. Det sker mitt i en allvarlig pandemi, till ett land söndertrasat av krig, terror och fattigdom.

Läget i det konflikthärjade Afghanistan är värre än någonsin. Taliban erövrar mark, fredssamtalen hotas och befolkningen är hårt drabbad av fattigdom till följd av coronapandemin. Mitt i detta kaos har Sverige för avsikt att återuppta tvångsutvisningarna. Återtagandeavtalet mellan Afghanistan och Sverige anger att tvångsutvisningarna ska vara ordnade, värdiga och säkra, men det är diskutabelt om det ens är möjligt att säkerställa denna typ av ordnade förhållanden i ett land där full väpnad konflikt råder. Utvisade behandlas enligt egen utsago inte med medkänsla och respekt mer än i undantagsfall. Utvisningar har exempelvis genomförts utan någon som helst förberedelsetid för den enskilde. Slutligen sker ingen uppföljning från Sverige huruvida utsatta grupper erhåller tillräckligt skydd under återvändandeprocessen, något som Sverige är skyldiga att göra enligt avtalet med Afghanistan med Afghanistan.

Detta skriver sju svenska organisationer som i ett gemensamt försök att få stopp på de avtalsvidriga utvisningarna har vänt sig till Afghanistans flyktingminister, Mr. Noor Rahman Akhlaqi, med en vädjan om att den afghanska regeringen ska säga nej till att ta emot tvångsutvisade människor från Sverige.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

#Vistårinteut 20-11-12:

Från Afghanistan/ Sverige vid skampålen till sidans topp

Ännu ett klagomål har skickats in till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (HCR).

Saken handlar om Abdolah "Abbe" Hoseini som kom som minderårig och utan sin familj till Sverige 2015. Abbe är afghan som har vuxit upp som papperslös flykting i Iran och han är öppet homosexuell.

FN har nu bekräftat att de kommer att ta upp hans fall, samtidigt jagas han av gränspolisen här i Sverige.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter består av 18 oberoende människorättsexperter från olika länder. De övervakar FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. När en sådan anmälan görs får Sverige möjlighet att yttra sig och då är det Utrikesdepartementet (UD) som som står för yttrandet.

Abbe är alltså gay och han har rest land och rike runt och pratat om hur det är leva som homosexuell och att vara afghan. Sommaren 2019 talade han inför tusentals personer på invigningen av Pride West i Göteborg. Abbe är en välkänd HBTQ-person och han har blivit intervjuad i tidningar, radio, Nyhetsmorgon på TV4 och synts på sociala medier som når ut till väldigt många.

I augusti 2020 fick Abbe, tillsammans med Samaiullah "Sami" Amiri, utmärkelsen Ungt Kurage av Raoul Wallenberg Academy. Motiveringen från juryns sida var att de "med mod, empati, handlingskraft och kreativitet har agerat och tagit ställning för ett medmänskligare samhälle i sin vardag." Utmärkelsen Ungt Kurage syftar till att uppmärksamma unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang vilket Abbe verkligen har gjort.

Under 2019 mottog Abbe och Sami "Jörn Svensson-priset" för att "de och deras föreläsningar utmanar normer och visar att ett liv i öppenhet är möjligt. Genom sin kamp utmanar de rådande värderingar i Afghanistan och bland afghaner i Sverige."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Från Afghanistan/ Domstol: Tvivelsmålets fördel gör att en person bedöms som barn till sidans topp

En pojke som är född i Afghanistan men har växt upp i Iran sökte asyl på grund av att han tagit avstånd från islam, att han är hazar och att han riskerar drabbas av det väpnade våldet i sin hemprovins. En medicinsk åldersbedömning visade att lårbenets nedre tillväxtzon uppnått slutstadiet, däremot inte visdomstanden. I Grekland hade han bedömts som barn och ombudet påpekade att hans sätt att svara visar att han är mycket ung. Han bedömdes dock som vuxen och asylskälen prövades mot hela Afghanistan. Avståndstagandet från islam bedöms inte som genuint och övriga skäl är inte tillräckliga. Migrationsdomstolen gör i flera delar samma bedömning. Men domstolen påpekar att om det fortfarande råder tveksamhet om åldern efter en medicinsk bedömning ska staten utgå från att den sökande är underårig, enligt EU:s asylprocedurdirektiv. Även av UNHCR:s riktlinjer framgår att barnets uppgivna ålder ska ges tvivelsmålets fördel i tveksamma fall. Därför bedömer domstolen att pojken är minderårig. Eftersom barn utan nätverk i Afghanistan är särskilt utsatta t.ex. för våld, barnarbete, utnyttjande och rekrytering riskerar han omänsklig eller förnedrande behandling. Domstolen beviljar uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

UNHCR 20-10- 21:

Från Afghanistan/ UNHCR calls for protection, support for civilians affected by violence till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, calls for urgent protection and assistance for tens of thousands of civilians displaced by recent escalation of violence in Afghanistan's southern Helmand Province.

Men, women and children have been forced from their homes in Nahr-e-Saraj, Nawa-e-Barakzaiy, Nad-e-Ali/Marja and Lashkargah districts by a fresh wave of fighting between the Taliban and government forces. Many ran for their lives with no belongings. Although the exact extent of new displacement is unknown, local authorities estimate more than 5,000 families (nearly 40,000 people) have fled in the last 10 days since clashes erupted.

''This latest eruption of violence and displacement reflects the multitude of challenges Afghanistan is facing today.'' said Caroline Van Buren, UNHCR Representative for Afghanistan. "More support is urgently needed as the country grapples with insecurity in some parts, on top of the ongoing COVID-19 pandemic."

UNHCR, as part of the government-led joint humanitarian response, is helping affected people in Helmand. Initial assessments have identified more than 5,000 displaced people in need of immediate assistance. The number is expected to rise as teams continue assessments.

In the last few days, UNHCR has dispatched emergency shelter kits and essential household items such as blankets, plastic sheets, water buckets, cooking utensils and hygiene kits. In addition, UNHCR is providing cash assistance for particularly vulnerable individuals, such as the elderly, children and women at risk, people with disabilities, and those with serious medical conditions. Our initial assessment found that many displaced families urgently need food, water, shelter, hygiene kits, latrines, and cash for rent and other purposes.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

FARR 20-10-05:

Från Afghanistan/ Afghanistan is not safe! 41 organisationer vill stoppa utvisningar till sidans topp

EU-ländernas överenskommelse med Afghanistan om utvisningar löper ut den 6 oktober. FARR är en av 41 organisationer som uppmanar länderna att stoppa tvångsutvisningarna och istället bidra till fred och säkerhet. Bakom ställningstagandet ligger den allvarliga säkerhetssituationen i Afghanistan, situationen för afghaner i grannländerna och de som utvisas därifrån, och även de stora skillnaderna mellan EU-ländernas behandling av asylsökande från Afghanistan.

Det var den 2 oktober 2016 som representanter för EU-länderna undertecknade en överenskommelse om utvisningar till Afghanistan. Överenskommelsen fick namnet "Joint Way Forward on migration issues". Konferensen om detta hölls i marginalerna av en givarkonferens. EU-länderna åtog sig alltså samtidigt att ge Afghanistan visst bistånd. Detta avtal löper ut den 6 oktober i år och förhandlingar pågår om att förlänga det.

I uttalandet mot fortsatta tvångsutvisningar som samorganisationen ECRE har tagit initiativ till nämns bland annat att Afghanistan numera rankas som det minst fredliga landet i värden. Många civila dödas och skadas. Samtidigt har Talibanrörelsen fått kraftigt ökad kontroll i stora delar av landet medan regeringens inflytande minskat. Afghaner är en stor grupp asylsökande i EU-länderna. Nästan hälften av de 27.000 människor som hålls kvar i miserabla förhållanden på den grekiska öarna är till exempel afghaner. Hur stor andel som får uppehållstillstånd av dem som söker asyl i EU-länderna varierar från 94 procent i Italien till 4 procent i Bulgarien, vilket tyder på brister i rättssäkerheten.

Den 5 oktober 2016, bara några dagar efter EU-ländernas konferens, undertecknade Sverige ett eget återtagandeavtal med Afghanistan. Avtalet möjliggör att Afghanistan utfärdar resehandlingar till dem som inte har pass och att utvisningar kan verkställas med tvång. Avtalet förlängs med automatik vartannat år.

(...)

Läs mer och hämta uttalandet, finns på flera språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ministry of Refugees and Repatriations 20-10-19:

Från Afghanistan/ Deputy minister meets representative of Swedish embassy till sidans topp

Mr. Anders Schogster and Ms. Nina Johansson from the Swedish Embassy, paid a courtesy Vice Minister for Refugee Affairs Wafiullah Kakar visit on Monday, 19 October 2020. Vice Minister for Refugee Affairs Wafiullah Kakar appreciated the Swedish Government's engagement in Afghanistan.

In this meeting, both sides agreed to further advance the good cooperation between both countries in the area of migration. HE Wafiullah Kakar informed Mr. Anders Schogster that an inter-governmental committee has approved the resumption of non-voluntary return but COVID-19 precautionary measures must be considered at all stages by deporting country.

Further, Deputy Minister Kakar shared the concerns of Afghan asylees in Sweden which were received by the office of the President of the Islamic Republic of Afghanistan and requested the Swedish Embassy an official response in this regard.

Läs mer (Extern länk)

Statewatch 20-10-01: Member states want to simplify expulsion of "vulnerable groups" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Från Afghanistan/ Utsatt ung kvinna övertygade domstolen under muntlig förhandling till sidans topp

En kvinna vars make dött i strid i Afghanistan fick bo hos sin makens familj, där hon uppger att hon behandlats illa och misshandlats. Parets dotter placerades hos en faster i Iran, men kallades tillbaka då hon var 14 och flickans farfar ansåg att hon skulle gifta sig med en kusin. Varken kvinnan eller dottern gick med på detta, vilket ledde till att båda misshandlades och låstes in. De fick hjälp att rymma och få med sig värdesaker av en släkting och sedan av en vän till maken/fadern. Migrationsverket trodde inte på berättelsen för att uppgifterna om misshandeln ansågs vaga och detaljfattiga och att det inte var trovärdigt att kvinnorna skulle kunnat resa själva och ha ekonomi för flykten. De kunde utvisas eftersom de hade ett nätverk i makens/faderns familj. Vid den muntliga förhandlingen i domstol två år senare fick dottern komma till tals, idag 19 år. Hon berättade på ett självupplevt och detaljerat sätt om sin och mammans situation vilket övertygade Migrationsverkets processförare som medgav bifall. Berättelsen stämde också överens med landinformation. Domstolen bedömde att både riskerar förföljelse på grund av kön och beviljade flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Från Afghanistan/ Uppehållstillstånd för homosexuell man efter muntlig förhandling till sidans topp

En ung man hade först på ett sent stadium i asylproceduren berättat att han är homosexuell och skulle riskera förföljelse på den grunden om han utvisades till Afghanistan. Migrationsverket avslog med motivering att han inte förmått reflektera över sin läggning så som han borde med tanke på att homosexualiserat i hemlandet. Han har inte heller kunnat reflektera tillräckligt över sina känslor, tvivel och sin framtid. Migrationsdomstolen som hållit muntlig förhandling går igenom mannens beskrivning av hur han kom fram till sin läggning och orsakerna till att han försökt dölja den, bland annat på grund av inställningen hos kamrater och personal på boendet. Sammantaget är det en tydlig och detaljrik berättelse som innehåller reflektion och eftertanke. Mannen beviljas flyktingstatus och tre års uppehållstillstånd.

Domen innehåller förutom resonemang om beviskravet i denna typ av mål även ett utförligt avsnitt om tillämpning av EU-rättens krav på "benefit of the doubt" i fråga om ålderbedömning (ett resonemang som inte var till den sökandes fördel i detta fall). Vidare problematiserar domaren Migrationsverkets val att pröva skyddsbehovet mot varje del av landet för att en vistelseort inte kunde bevisas. Enligt domaren bör skyddsbehovet prövas mot den verkliga destinationen. Domen är dock inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Från Afghanistan/ Domstol underkänner utpekade internflyktsorter som rimliga till sidans topp

En ung man från Afghanistan som sökt asyl på nytt efter preskription framförde sin konversion som skyddsskäl. Migrationsverket anser att mannen inte kunnat göra sannolikt att hans konversion är genuin. Mannen kommer från Helmand, där det urskillningslösa våldet är så allvarligt att han inte kan skickas dit, men MIgrationsverket ansåg att Kabul, Mazar-e-Sharif eller Harat är rimliga och relevanta internflyktsalternativ. Migrationdomstolen delar efter muntlig förhandling Migrationsverkets bedömning av konversionen. Däremot underkänner domstolen internflyktalternativen. Domstolen anser i likhet med UNHCR att Kabul inte är ett godtagbart internflyktsalternativ. Herat eller Mazar-e-Sharif skulle kunna vara relevant alternativ (dvs tillräckligt säkert). Men domstolen anser inte att Migrationsverket, har utvecklat varför dessa orter skulle vara rimliga (dvs att personen kan klara sig där). Domstolen hänvisar till hur EU:s asylbyrå EASO resonerar kring internflykt utan nätverk och kommer fram till att Migrationsverket inte gjort sannolikt att det finns ett relevant och rimligt internflyktsalternativ. Därför beviljas mannen status som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-23:

Från Afghanistan/ Domstol: Familj med fem döttrar har ömmande omständigheter till sidans topp

En familj från Afghanistan med fem döttrar, nu mellan två och fjorton år gamlaframförde skyddsskäl som utgick från en svår familjekonflikt i hemlandet. Fadern har skador i benen samt svårt nedsatt syn. Föräldrarna blev inte trodda på grund av många motstridigheter i berättelsen. Vid domstolsförhandlingen uppstod ytterligare oklarheter, varför inte heller domstolen ansåg att skälen var trovärdiga. Säkerhetsläget i deras hemprovins ansågs inte heller vara så allvarlig att de av den anledningen skulle vara skyddsbehövande. Mannens skador var inte sådana att de kunde räknas som synnerligen ömmande omständigheter. Men när domstolen bedömde döttrarnas situation vägdes det in att de tillbringat fyra år i Sverige, för åtminstone två av dem i en formativ ålder. Situationen i deras hemprovins är instabil, kvinnor och barn har har drabbats hårt. Diskriminering mot kvinnor och hedersbaserat våld är utbrett, barns rättigheter är åsidosatta, barnäktenskap är vanliga mm. Döttrarna riskerar illabehandling på grund av kön. Pappan utgör ett manligt nätverk men det är svagt på grund av hans funktionsnedsättning. Vid en samlad bedömning är omständigheterna särskilt ömmande. En utvisning skulle enligt domstolen strida mot Barnkonventionen. Familjemedlemmarna beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt respektive synnerligen ömmande omständigheter. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

ECRE 20-09-15:

Från Afghanistan/ Joint statement: The joint way forward means two steps back till sidans topp

Afghanistan is Not Safe

The European Union (EU) is currently negotiating the prolongation of the Joint Way Forward (JWF) on migration issues with the government of Afghanistan. The JWF, which is set to expire on 6 October 2020, was signed on the side-lines of the Brussels donor conference in 2016; as is often the case with informal agreements, it was concluded without the involvement of the European Parliament and with no transparent reporting mechanism envisaged for its implementation. The agreement aims to facilitate the deportation to Afghanistan of Afghans who came to Europe to seek protection. It is believed that the EU used the leverage of its development aid to pressure the Afghan government to sign this informal deal.

We are concerned that the EU's disproportionate focus on returning and deporting Afghans from Europe will continue to shape the negotiations. Cooperation with Afghanistan on returns and broader migration management should not undermine the EU's overall approach to Afghanistan which should go beyond a predominant focus on returns to acknowledge the complex dynamics of migration from Afghanistan and within the region, and should primarily address the underlying drivers of instability and violent conflict in Afghanistan.

The EU's disproportionate focus on returns and deportations to Afghanistan is counter-productive and inhumane for the following reasons:

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Översättning till svenska (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Nordic Journal of Human Rights 20-09-21: Studie av Maja Janmyr, Özlem Gürakar Skribeland: Human rights references in readmission agreements: (How) do they protect? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 20-09-21:

Från Afghanistan/ Varför vill inte barnfamiljerna och de unga "återvända"? till sidans topp

Vi är många som gråter nu - för de lämnar oss. Facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan! är full av sorg, klagan och - ja, förbannelser över de politiker och myndigheter som låter detta ske.

(...)

DELMI (Delegationen för integrationsstudier) har fått i uppgift att ta reda på varför det går så trögt med "återvändandet" av flyktingar som inte fått uppehållstillstånd. Inför sin andra delrapport har de intervjuat tvångsdeporterade i Kabul.

Detta är de preliminära resultaten:

Det finns sociala problem, som svårigheter att hitta boende och arbete, vilket har en negativ inverkan på återintegreringsprocessen, återvändarnas psykiska hälsa och deras möjlighet att börja om på nytt.

I konfliktområden saknas det många gånger resurser för att tillgodose grundläggande behov. I Afghanistan befinner sig halva befolkningen i konfliktområden som präglas av fattigdom och stor livsmedelsosäkerhet och det beräknas att ca 80 % av befolkningen ligger under fattigdomsstrecket.

Det finns en klyfta mellan vilket stöd återvändarna förväntar att de kommer att få när de återvänder frivilligt och hur deras verklighet faktiskt ser ut. Detta hänger ihop med att återvändarna kan saknar information, blir felinformerade eller att det sker förändringar av regler och stödsystem som förvirrar - och i sin tur försvårar möjligheten att ta del av de stödstrukturer som finns.

Jag brukar uttrycka det lite enklare: De föredrar att sova på gatan i Stockholm (eller Paris) än att sova på gatan i Kabul.

Här lite fler punkter:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket yyy 20-09-22:

Från Afghanistan/ Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar (version 2.1) till sidans topp

Denna rapport utgör en mindre uppdatering av en tidigare rapportversion (2.0)som i sin tur är uppdatering av rapportversion (1.1).

Rapporten innehåller bland annat information om medborgarskapslagstiftning, folkbokföring och utfärdande av olika typer av identitetshandlingar såsom tazkira och pass.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-09-29:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report: Security Situation (2020 update) till sidans topp

On 28 September 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan, Security Situation'

The EASO COI report Afghanistan: Security Situation (2020 update) aims to provide information on the security situation in Afghanistan, which is relevant for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection.

The security situation in Afghanistan remained volatile during the reference period (1 March 2019 - 30 June 2020), while the conflict continued to be described as one of the deadliest in the world for civilians. On 29 February 2020, after more than 18 years of conflict, the US and the Taliban signed in Doha an 'agreement for bringing peace' to Afghanistan. Despite significant fluctuations in violence during the peace talks and periods of reduction in violence following the Doha agreement, several sources reported a spike in violence during the first six months of 2020, with an increase in the number of civilian casualties, particularly in the northern and north-eastern regions. After the agreement, the Taliban issued a statement declaring that fighting will continue regardless of the deal with the US; in some areas of the country, the group has reportedly intensified attacks against the Afghan National Security Forces.

The first part of the report provides a general overview of the security situation in Afghanistan, including conflict background and actors involved, main security incidents and their impact on the civilian population. The second part holds a geographic subdivision (Kabul city, plus 34 provinces), focusing in greater detail on the security situation in Kabul city and in each province, including a description of the armed actors active, recent security incidents, data on civilian casualties, and conflict-induced displacements.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ned rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-10-02:

Från Afghanistan/ Barn utanför äktenskap ska leda till ny prövning enligt domstol till sidans topp

En kvinna som fått beslut om utvisning har ett förhållande med en man som är norsk medborgare. De har fått ett barn tillsammans. Kvinnan anförde verkställighetshinder eftersom hon skulle riskera förföljelse på grund av det utomäktenskapliga förhållandet samt att även hennes dotter som är norsk medborgare skulle tvingas följa med henne vid en utvisning. Migrationsverket avslog ansökan om anknytning till dottern och dotterns far på grund av att saken inte gällde att bosätta sig i Sverige. Risken vid en utvisning helt kort med att det hon anfört bara är "vaga uppgifter om en hotbild från din familj". Migrationsdomstolen däremot anser att det som är känt om förhållandena i Afghanistan för kvinnor som haft utomäktenskapliga relationer och fått barn gör att situationen skulle kunna utgöra bestående hinder mot verkställighet. Därför beviljar domstolen en ny prövning och målet lämnas över till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200913:

Amnesty International 20-08-19:

Från Afghanistan/ Four million internally displaced - poverty during the pandemic till sidans topp

There are more than four million Internally Displaced People (IDPs) in Afghanistan. Let that sink in.

Now, imagine a potentially deadly disease wreaking havoc in the IDP camps. As of August 17, there have been 37, 600 COVID-19 positive patients identified in Afghanistan with 1,375 deaths reported. Due to the paucity of testing, the true figures are likely to be far higher. Today, on World Humanitarian Day, as we look to honour humanitarian efforts globally, and promote the idea of supporting people in crisis, it is important to bring some of the stories of IDPs to light.

The world is facing the largest humanitarian crisis this year. The Global Humanitarian Review 2020 states that around 168 million people are in need of humanitarian assistance. While humanitarian workers carry a heavy burden, millions of people in need face a daily struggle to survive, to support their families.

Among them are the victims of Afghanistan's enduring conflict, which has forcibly displaced people for more than four decades and continues to claim thousands of civilian lives each year. Amnesty International has been highlighting the tribulations of internally displaced people in Afghanistan for the past decade. But despite the introduction of a new IDP Policy in 2013, little has changed for them. And now, amid a pandemic, many of the problems they face have been exacerbated.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-08-31:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report: State Structure and Security Forces till sidans topp

The focus of this report is on state structure, security institutions and state judiciary in Afghanistan. It is divided into three parts. The first part focuses on presenting an overview of the state structure in Afghanistan, including governance, corruption, and the latest developments on the 2019 elections. The second part focuses on the state security institutions, their mandate and structure, integrity, and the main reported cases of violations perpetrated by these security forces. The third part of the report provides a general overview of the state judiciary, focusing on its capacity, integrity, effectiveness in prosecution, as well as prison conditions.

The Afghan government continues to be involved in multiple and overlapping non-international armed conflicts between government forces and Anti-Government Elements (AGEs), mainly against the Taliban and Islamic State Khorasan Province (ISKP), among others. Governance in Afghanistan continues to be weak, mainly due to corruption within the government, insecurity, unemployment, violation of human rights, lack of rule of law, illiteracy and lack of capacity into administrative reforms.

The report was drafted by EASO COI Sector and produced in line with the EASO COI Report Methodology; it was reviewed by experts from The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice.

With 2.7 million refugees as of the end of 2019, Afghanistan was the third largest country of origin of refugees in the world. Afghan continued to be the second most common citizenship of asylum applicants in the EU+ as of June 2020.

The 'Afghanistan, State Structure and Security Forces' report is part of a series of EASO COI reports on Afghanistan due to be published in 2020.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

EASO 20-08-11:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report: Anti-Government Elements (AGEs) till sidans topp

On 10 August 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan, Anti-Government Elements (AGEs)'

The EASO COI report Afghanistan, Anti-Government Elements (AGEs) provides an overview of the main Anti-Government Elements (AGEs) in Afghanistan, primarily the Taliban and Islamic State Khorasan Province (ISKP), with a focus on describing their modus operandi, structure and activities with respect to targeted killings and attacks on particular profiles.

The Taliban is an AGE that has been active in Afghanistan for decades. The Taliban leadership ruled Afghanistan from 1996 until 2001, when it was removed from power by US and international forces. The group has continued to conduct an insurgency following its removal. Since 2001, the Taliban have preserved some key principles including a strict interpretation of sharia law in areas under their control. On 29 February 2020, in Doha, the US and the Taliban signed an 'Agreement for Bringing Peace to Afghanistan', after 18 years of war. Despite the agreement with the US, the Taliban have continued their attacks against the Afghan government forces in particular.

Other AGEs operating in Afghanistan and described in this report include Al Qaeda, Haqqani Network and foreign armed groups.

The report was drafted by EASO COI Sector in accordance with the EASO COI Report Methodology. It was reviewed by experts from Denmark, Danish Immigration Service, The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice and by ACCORD, the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-08-17:

Från Afghanistan/ Key socio-economic indicators on Kabul, Mazar-e Sharif and Herat till sidans topp

On 14 August 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan: Key socio-economic indicators. Focus on Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City'.

During 2016, EASO initiated a pilot project to facilitate Member States' cooperation on the development of country guidance notes on Afghanistan. In the context of this project, the need for updated information was identified on topics of relevance for the consideration of Internal Protection Alternative (IPA) in Afghanistan, with a focus on the cities of Kabul, Herat and Mazar-e Sharif. This choice of focus was also kept for the 2020 update of Country Guidance on Afghanistan.

After providing some background information on these three cities, the 2020 EASO COI report Afghanistan, Key socio-economic indicators looks into several socio-economic indicators, including poverty, food security, housing, access to employment, education and healthcare, freedom of movement. The information is provided for the country, and where available for the three cities separately. Additional attention is paid to specific vulnerable groups such as IDPs, returnees, women and children.

The report was drafted by EASO COI Sector in accordance with the EASO COI Report Methodology. It was reviewed by experts from Denmark, Danish Immigration Service and by ACCORD, the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation.

At the end of 2019, with 2.7 million refugees, Afghanistan was the third largest country of origin of refugees in the world. Afghan continued to be the second most common citizenship of asylum applicants in the EU+ as of June 2020.

This report is part of a series of EASO COI reports on Afghanistan due to be published in 2020.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-31:

Från Afghanistan/ Kvinnor beviljades ny prövning vid graviditet till sidans topp

En ogift kvinna från Somalia hade ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Hon blev gravid och ansökte då om en ny prövning på grund av de hot som skulle uppstå i familjen och hemlandet om hon skulle föda ett barn utom äktenskapet. Migrationsverket påpekade att det inte uttalats något hot mot henne och såg inget skäl varför hon inte skulle kunna föda sitt barn i hemlandet. Kvinnan från Afghanistan hade utvisats med hänvisning till manligt nätverk i hemlandet. Redan inför överklagandet i grundärendet hade hon anfört att hon haft samlag med en man som hon inte var gift med och att det innebar ett hot. Kvinnan blev gravid men fick missfall. I samband med det fick hennes föräldrar reda på förhållandet och har förskjutit henne. Därefter har hon blivit gravid på nytt. Migrationsverket tvivlar på uppgifterna om vad som blivit känt och anser att övriga omständigheter inte är nya jämfört med det som redan var prövat. Dessutom hade kvinnan sagt till en mottagningshandläggare att hon gift sig. Om hon är gift innebär graviditeteten inget skyddsbehov, enligt Migrationsverket.

I båda fallen är kvinnorna sammanboende med barnafadern. Domstolen (olika domare) anser ändå att det rör sig om nya omständigheter som kan innebära bestående hinder mot verkställighet. Därför beviljas ny prövning. Domarna är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

Reliefweb 20-07-18:

Från Afghanistan/ Coming back to Afghanistan: Deported minors' at a time of COVID-19 till sidans topp

Unaccompanied children on the move have become more common. This demographic shift calls for a transition to child-sensitive return programmes and policies - yet despite increased returns and deportations, support has decreased over the last decade in Afghanistan. COVID-19 has increased the risks of returns, and the response to the pandemic remains insufficient to meet the needs at the border - especially for children and women. This research was conducted by Samuel Hall for War Child UK and UNICEF to assess the impact of COVID-19 on minor deportees and returnees. It provides actionable learning to inform more effective and relevant design, implementation, and adjustment of future interventions targeting minor deportees.

This note is based on research conducted by Samuel Hall for War Child UK and UNICEF in 2019, as well as follow-up calls in April 2020 to assess the impact of COVID-19 on minor deportees and returnees.

The original study was conducted with 403 phone surveys with deportee children, and over 80 qualitative interviews deported children/youth or their parents/guardians across two western provinces - Herat and Badghis. In addition, 29 key informant interviews were conducted with government representatives, CPAN, UN and NGO representatives throughout the course of the research.

In 2020, due to the spread of COVID-19 reaching all 34 provinces of Afghanistan, and with specific concerns in the Western region, additional interviews were conducted with some of the same social workers, guardians and family members. This brief summarises the data available to date.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-07-22:

Från Afghanistan/ Criminal law, customary justice and informal dispute resolution till sidans topp

On 22 July 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled 'Afghanistan - Criminal law, customary justice and informal dispute resolution'.

The newly released report provides an overview of the pluralistic legal system of codified and uncodified, formal and informal (customary) norms which govern Afghan society. The report also focusses on the topic of land dispute as one of the main sources of conflict in Afghanistan, providing information on formal and informal mechanism of dispute resolution, including Taliban's involvement in resolving land disputes. Finally, it describes the practices of blood feuds and revenge killing, including customary blood feud resolution and compensation, and prosecution by the state.

In Afghanistan, justice is administered on the basis of a mixture of overlapping and sometimes contradictory legal codes, which include the 2004 Constitution, international law, statutory law, sharia law, and customary (informal, traditional) law. Many disputes, ranging from disagreements over land to criminal acts, are settled outside of the formal court system, in informal institution such as local jirgas and shuras. Punishment is largely based on the concept of retribution and the type of punishment can differ significantly, but typically it is decided in a manner that is equal to how the perpetrator injured the victim. In territories under their control, the Taliban continued to operate a parallel judicial system, based on a strict interpretation of sharia. In the past years, Taliban courts have become significantly widespread and they are also reported to reach far beyond Taliban-held areas.

The report was drafted by EASO COI Sector in accordance with the EASO COI Report Methodology. It was reviewed by experts from The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Från Afghanistan/ Ung man med funktionsnedsättningar ska inte utvisas enligt domstol till sidans topp

En ung man med afghanskt ursprung men uppvuxen i Iran sökte asyl efter en familjefejd som lett till misshandel och hot om ytterligare hämnd från personer både i Iran och i Afghanistan. Han registrerades som ensamkommande barn men skrevs upp i ålder. Enligt Migrationsverket fanns inte en tillräckligt konkret personlig hotbild. Pojken omhändertogs år 2017 enligt LVU då han hade behov av vård och stöd som en minderårig. Han har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, med autistiska drag, tvångsmässiga tendenser och ett gränsöverskridande beteende, eventuellt även PTSD. Migrationsverket hävdar att han kan få stöd i Afghanistan t.ex. genom ERIN och att man kan utgå från att han även har ett socialt nätverk. Migrationsdomstolen däremot konstaterar att mannen, som aldrig varit i Afghanistan och inte har några släktingar där, skulle ha betydande svårigheter att klara sin vardag och försörjning och även bli särskilt utsatt för det våld som förekommer. Han beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Från Afghanistan/ Europadomstolen: Ung man med psykiska problem får utvisas till sidans topp

En ung man av hazara-etnicitet lämnade Afghanistan när han var fem och bodde i Iran, tillsammans med fosterföräldrar sedan de biologiska föräldrarna avlidit. Då pojken var 15 avled även fostermodern och fadern fick uppehållstillstånd i USA. Då pojken inte kunde bevisa att han var adopterad fick han inte komma efter utan klarade sig själv i Iran. Efter att ha utsatts för övergrepp tog han sig till Europa och sökte asyl i Finland 2015. Där har han stridit i upprepade procedurer för att slippa utvisas till Afghanistan. Han har bland annat hävdat att han tillhör en utsatt grupp på grund av posttraumatiskt stressyndrom och depression och kommer inte att klara sig utan nätverk och utan tillgång till vård. Europadomstolen konstaterar till att börja med att situationen i Afghanistan inte är sådan att det finns ett generellt hinder mot utvisning, utan det krävs individuella skäl. Domstolen påpekar att mannen levt i Afghanistan till fem års ålder och är bekant med kulturen. Hans modersmål är dari och han kan bevisligen arbeta eftersom han har två jobb i Finland. Det övergrepp han utsatts för skedde för länge sedan i ett annat land och hans hälsotillstånd är enligt domstolen inte särskilt allvarligt. Grundläggande vård är fritt tillgängligt i Afghanistan. Därmed bedömer domstolen ansökan som uppenbart ogrundad.

M.H. against Finland, application no. 42255/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Från Afghanistan/ Danmark prickas för utvisning av par med barn utanför äktenskap till sidans topp

Paret har berättat att de träffades som mycket unga och i hemlighet hade en relation. Vid två tillfällen hade de sex i flickans hem när hennes familj var borta. De rymde när de insåg att de väntade barn. En bror till mannen ska ha mördats för att han hjälpt dem fly, men detta har de inte lyckats bevisa. Danmark avslog ansökan, dels för att det ansågs osannolikt att paret skulle ha vågat träffas, dels på grund av en rad motstridigheter och luckor i berättelserna rörande händelseförloppet och datum. Paret som nu är gifta och har tre barn, har förklarat bristerna med att kvinnan är analfabet och att datumen inte varit viktiga. FN:s kommitte för mänskliga rättigheter poängterar att asylbedömningen inte i första hand ska värdera berättelserna utan riskerna vid ett återsändande. Eftersom det är ostridigt att paret fått ett barn som avlats medan de var kvar i hemlandet som ogifta, anser kommittén att de riskerar att utsättas för livsfara eller omänsklig behandling om de återsänds. En minoritet i kommittén är oenig. De menar att bedömningen borde ha utgått från Danmarks utredning samt att det inte visats att ett gift par riskerar förföljelse i Afghanistan på grund av sin relation före giftermålet. Danmark är dock skyldigt att rätta sig efter majoritetens utslag.

Läs eller hämta dokumentet, communication No. 2685/2015, R.M. and F.M. v Denmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Asylnytt 20-07-15:

Från Afghanistan/ FN:s mr-kommitté accepterar utvisning av kristet uppfostrad pojke till sidans topp

Målet gäller en ung man som hävdar att han tillbringade sina första tio år i en kristen familj i Ghazni. Han och hans bror hörde skottlossning och såg bilar utanför huset. När bilarna försvunnit kunde bröderna inte finna sina föräldrar. De fick hjälp att ta sig till iran. Där bodde de i en fabrik där de arbetade i flera år. De bad och hade sina kors under kläderna men uppträdde inte annars som kristna. Men pojken blev misshandlad en gång då korset syntes. Senare lånade han pengar och tog sig till Europa. Brodern var skadad och kunde inte följa med. I Sverige har han blivit döpt och levt som kristen. Migrationsverket och domstolarna i Sverige har inte bedömt berättelsen om den kristna familjen trovärdig, då mannen inte kunnat berätta tillräckligt om detta. Han har inte heller lyckats visa för svenska myndigheter att hans tro är genuin eller att det som kommit ut om honom i media skulle göra honom hotad i Afghanistan. Mannen har kritiserat att han krävts på förklaringar som en konvertit trots att han är uppvuxen som kristen. Efter flera misslyckade försök att påtala verkställighetshinder vände sig mannen till FN:s mr-kommitté som bad Sverige att tillfälligt stoppa utvisningen. Men kommittén har nu kommit fram till att de litar på Sveriges procedur och bedömer att mannen inte har visat att han riskerar förföljelse i Afghanistan. En ledamot av kommittén var oense med beslutet.

Läs eller hämta yttrandet om communication No. 3032/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Från Afghanistan/ Kvinna som flytt religiöst förtryck bedöms som konvertit av domstol till sidans topp

En kvinna som är född i Afghanistan men har bott i Iran sedan hon var fem år gammal, flydde tillsammans med sin dotter. Kvinnan hade blivit bortgift när hon var fjorton med en betydligt äldre kusin som misshandlade henne. Maken och dennes far ska ha kontaktat kvinnans familj och hotat skada henne. Migrationsverket bedömde att berättelsen var för vag för att i brist på skriftliga bevis räcka som asylskäl. Kvinnan har i Sverige konverterat till kristendom och har beskrivit hur islam med sina regler kändes som något påvingat medan hon i Sverige fick kärlek och vänskap från personerna runt henne och kunde själv lära känna gud. Migrationsverket anser bland annat att kvinnans berättelse handlar om otillfredsställelse med situationen för en muslimsk flicka snarare än sökande efter tro och att hon borde ha reflekterat över att det kan finnas fler tolkningar av islam. Efter muntlig förhandling i domstolen bedömer domstolen att berättelsen om konversionen är tillförlitlig. Hon har lämnat utförliga och konkreta uppgifter och det är enligt domstolen naturligt att hon kopplar sin barndomsreligion till tvångssituationen. Det hindrar inte att hon närmade sig kristendomen av genuint intresse. Kvinnan och dottern beviljas uppehållstillstånd som flyktingar. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

/Asylnytt: Det förekommer liknande domar rörande konversion. Detta kan ses som ett exempel. Domen är dock inte vägledande./

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Från Afghanistan/ Muntlig förhandling övertygade domstol om ateism, sexuell läggning till sidans topp

En person från Afghanistan hävdade bland annat att han riskerar förföljelse på grund av att han är homosexuell, något han upptäckte redan som barn. Han har även tagit avstånd från islam. Enligt Migrationsverket har han lämnat vaga uppgifter om sin sexuella läggning och om sin apostasi och har inte kunnat svara på frågor eller visat att han har behov av att visa vad han tycker och känner. Migrationsdomstolen däremot bedömer att berättelsen om hans läggning är sammanhängande, detaljerad och konsekvent. Han berättar om tankar och reflektioner på ett självupplevt sätt. De tillägg som gjorts påverkar inte trovärdigheten. Han har berättat om motstridiga känslor när han kom till insikt om sin läggning, om skillnaden när han kom till Sverige och även om sin relation till en person i Sverige. Av mannens berättelse under den muntliga förhandlingen framgick också att han inte avser att praktisera islam vid ett återvändande. Utredningen talar enligt domstolen för att detta har starkt samband med hans sexuella läggning och den intolerans mot homosexuella som finns i Afghanistan. Domstolen bedömer att det rör sig om en genuin och personlig övertygelse. Han har enligt domstolen gjort sannolikt att han riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning och sin religiösa uppfattning. Det finns inget internflyktsalternativ och han beviljas uppehållstillstånd som flykting. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

/Asylnytt: Det förekommer flera liknande domar rörande ateism eller konversion och/eller sexuell läggning. Detta kan ses som ett exempel. Domen är dock inte vägledande. /

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Från Afghanistan/ Domstol: Sammanvägning ger ung man med PTSD uppehållstillstånd till sidans topp

En ung man som sökte asyl i december 2015 fick avslag i maj 2018. Mannen som är född i Afghanistan men har växt upp i Iran, motsatte sig den åldersbedömning som gjorts. Förutom säkerhtetsläget i Afghanistan särskilt för hazarer och shiiter åberopade han hedersrelaterade hot från sin svåger och att han misshandlats i sin familj. Han tog också upp sin normbrytande livsstil, till exempel att han är rappare och sprider sina åsikter genom musiken. Han har genomgått en traumascreening och fått diagnosen PTSD. Intyget om detta avvisades som bevis av Migrationsverket eftersom det var skrivet av en sjuksköterska, inte en läkare. Efter ytterligare två år har saken behandlats i migrationsdomstol. Inte heller domstolen anser att det finns en individuell hotbild mot mannen i Afghanistan. Domstolen menar att en ateist kan bosätta sig någonstans där det inte leder till förföljelse att utebli från ritualer. Att vara hazar är inte heller tillräckligt. Men därefter gör domstolen en bedömning där PTSD-diagnosen och annan psykiatrisk problematik som tillkommit vägs samman med mannens religiösa och politiska uppfattning, säkerhetsläget, att han är hazar samt saknar nätverk i landet. Den sammanvägda bedömningen gör att mannen beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Från Afghanistan/ Ställningstagande från Migrationsverket utan större förändringar till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande för medborgare från Afghanistan. Det bygger på landrapportrn om säkerhetsläget från april samt aktuella UNAMA-rapporter. Det mesta i ställningstagandet är oförändrat förutom de uppdaterade avsnitten om säkerhetsläget. Detta handlar främst om läget i Kabul, Nangarhar och Helmand. Trots intensifierat konfliktvåld i landet, ökande upprorsaktiviteter i vissa delar och många attentat så har antalet civila offer minskat. Migrationsverkets sammanfattande bedömning av säkerhetsläget är oförändrad, med urskillningslöst våld enbart i Nangarhar och Helmand. I listan över riskprofiler har hazarer och shiiter tillförts, men detta följs av ett längre stycke om varför det inte finns en generell risk för förföljelse för dessa grupper. Män och kvinnor som riskerar hedersrelaterat våld har även införts bland riskprofilerna utan att detta utvecklats närmare. Ett nytt avsnitt har införts om ömmande omständigheter och barnets bästa. I ett kortare nytillkommit stycke framgår att unga vuxna utan nätverk generellt inte har skyddsbehov om det inte finns tillkommande utsatthet exempelvis genom funktionshinder. Ett ensamkommande barn utan nätverk som bedömts som alternativt skyddsbehövande behöver ha ytterligare skyddsbehov om inte skyddsstatusen ska dras in då barnet fyllt 18. Ställningstagandet ersätter SR 03/2019 och SR 29/2019.

Hämta ställningstagandet RS/007/2020 (Extern länk)

Se även:

Asylrättscentrum 20-06-17: Chefsjuristen Anna Lindblad kommenterar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

EASO 20-05-29:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report on the situation of Afghan refugees till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published the Country of Origin Information (COI) report "Pakistan - Situation of Afghan refugees". The report provides relevant information on the situation of registered and unregistered Afghan refugees in Pakistan.

Afghanistan has a long history of protracted international displacement, and historically, there has always been movement of persons and groups across the border between Afghanistan and Pakistan. The developments in the recent history of Afghanistan have generated successive waves of displacement of Afghan refugees to Pakistan. According to sources interviewed for this report in February 2020, although there is no reliable data available on the population of Afghan refugees in the country, nearly three million Afghan refugees (registered and unregistered) are currently being hosted by Pakistan. The majority of Afghan refugees in Pakistan are children and adolescents who are born and raised in the country.

The report provides a brief historical overview of Afghan migration to Pakistan. It describes the legal status of Afghans living in Pakistan and its impact on their ability to access education, employment, health services, housing, financial and communication services, and legal aid. Furthermore, the report provides information on the attitude of the Government of Pakistan as well as on the general attitude of Pakistan's population towards Afghan refugees.

As of mid-2019, the majority of registered Afghan refugees continued to be hosted by Pakistan (1.4 million), while Afghanistan remained the second largest country of origin of refugees in the world, with 2.7 million refugees in the first half of 2019. Afghans continued to be the second most common citizenship of asylum applicants in the EU+ as of March 2020.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 20-06-09:

Från Afghanistan/ Raoul Wallenberg pristagare riskerar utvisning till sidans topp

Samtidigt som de får veta att de är pristagare skickas ett klagomål mot Sverige till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avseende Abdolah Hoseinis utvisningsbeslut. Även Samaiullah Amiri har ett utvisningsbeslut, vilket nyligen är överklagat till domstolen.

Två av de ungdomar som Raoul Wallenberg Academy i år har tilldelat utmärkelsen Ungt Kurage är Abdolah "Abbe" Hoseini och Samaiullah "Sami" Amiri.

Priset delas varje år ut till några unga personer i åldern 13 - 20 år som har gjort skillnad i sin vardag.

Med mod, empati, handlingskraft och kreativitet har de agerat och tagit ställning för ett medmänskligare samhälle. Utmärkelsen Ungt Kurage vill uppmärksamma unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang vilket Abbe och Sami verkligen har gjort.

De är bägge två välkända profiler för många här i Sverige då de har rest runt och föreläst på skolor och Pridefestivaler om hur det är att vara ung och homosexuell i Afghanistan. Vi har sett dem som öppningstalare på Pride West och i TV4 Nyhetsmorgon, de har träffat partiledare och riksdagsledamöter, berättat i radio och varit med i tidningar.

Abbe och Sami riskerade mycket då de valde att öppet prata om vilka tabun som finns kring homosexualitet i Afghanistan och bland afghaner. Att vara gay är förenat med livsfara och du riskerar inte bara att straffas av myndigheterna och i arbetslivet utan även av grannar, vänner och din egen familj.

Abbe kom ut och berättade om sin sexuella läggning redan under sitt första år i Sverige och Sami har stöttat honom som kompis då han såg hur utfryst och baktalad Abbe blev. De kom bägge två till Sverige hösten 2015 som minderåriga på flykt utan sin familj.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-06-16:

Från Afghanistan/ Oförändrat säkerhetsläge, enligt nytt rättsligt ställningstagande till sidans topp

Säkerhetsläget i Afghanistan bedöms vara i stort sett oförändrat jämfört med 2019. Det framgår av Migrationsverket nya rättsliga ställningstagande.

- De förändringar vi ser utifrån aktuell landinformation är inte så långsiktigt säkra att de leder till en annan bedömning än i det förra rättsliga ställningstagandet från januari 2019, säger rättschef Fredrik Beijer.

Enligt det nya rättsliga ställningstagandet råder det fortsatt konflikt i hela Afghanistan, men konfliktnivån skiljer sig alltjämt starkt mellan landets provinser.

- Vår bedömning är att säkerhetsläget fortfarande är allvarligast i provinserna Nangahar och Helmand. Provinserna Panjshir och Bamyan befinner sig, som tidigare, i andra änden av konfliktskalan, säger Fredrik Beijer.

Ny landinformation

Att Migrationsverket tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande beror på att det sedan januari 2019 publicerats ny och relevant landinformation om Afghanistan.

- Vi har analyserat den nya landinformationen och utifrån den bedömt att säkerhetsläget i stort sett är oförändrat. Det betyder att den rättsliga styrningen gentemot verksamheten som handlägger afghanska asylärenden också lämnas oförändrad, säger Fredrik Beijer.

Bland annat innebär det att Migrationsverket fortsatt anser att internflykt, för vissa grupper och efter en individuell bedömning, kan vara relevant och rimligt till städerna Kabul, Herat och Mazar e-Sharif.

"Splittrad bild"

De viktigaste källorna för bedömningen är enligt Fredrik Beijer dels års- och kvartalsrapporter från FN:s hjälpinsats i Afghanistan, UNAMA, dels en ny landrapport från Migrationsverkets funktion för migrationsanalys.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Från Afghanistan/ Domstol: Regeringsanställd som bevakat talibaner är flykting till sidans topp

En man från Ghazni i Afghanistan arbetade åt finansdepartementet bland annat med skatteindrivning. Men han hade också ett uppdrag åt säkerhetstjänsten att rapportera om talibaner. När familjens hus attackerades av talibaner var mannen inte hemma, men dokument från hans verksamhet upptäcktes. Därefter fick han hotbrev och huset attackerades på nytt. Efter att mannen flytt attackerades huset ännu en gång. Senare har hans son dödats. Mannen hade många dokument från ministeriet och trots att bevis saknades för samarbetet med säkerhetstjänsten trodde Migrationsverket på berättelsen. Mannen fick ändå avslag med hänvisning till internflykt i Kabul dit han regelbundet reste i arbetet och tidigare hade bott. Migrationdomstolen däremot bedömer utan muntlig förhandling att risken är stor att fienderna får kännedom om mannen i Kabul. Enligt domstolen skulle han riskera skyddsgrundande behandling även där. Därför är han flykting och får uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Från Afghanistan/ Domstol: Polischefens son som varit kidnappad ska inte till interflykt till sidans topp

En ung man från Afghanistan flydde efter att ha varit kidnappad av talibaner som utpresning mot hans far. Fadern är en högt uppsatt polis, chef för en avdelning som arbetar mot terrorism. Han har livvakter, men hans tjänstebil har beskjutits och vid det tillfället skadades sonen och hans mor. Migrationsverket har inte ifrågasatt dessa uppgifter och anser att den unge mannen har flyktingskäl gentemot hemorten, men gav ändå utvisningsbeslut med hänvisning till internflyktsalternativ. Övriga skäl som brist på nätverk, västernisering, ateism och mannens hälsotillstånd ansågs inte hindra utvisning till internflykt. Migrationsdomstolen anser att faderns höga profil gör att talibaner och andra motståndsgrupper kan ha ett stort intresse för honom och hans familj. Familjeband är viktiga i Afghanistan och det skulle vara svårt för mannen att leva i någon av städerna utan att hans bakgrund kom fram. Därför utgör de inte något relevant internfllyktsalternativ. Vidare anser domstolen att mannen riskerar förföljelse genom tillhörigheten till sin fars familj och dessutom riskerar att tillskrivas en politisk uppfattning. Det gör att han ska betraktas som flykting. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Från Afghanistan/ 13-åring med föräldrar i Grekland ska inte utvisas till Afghanistan till sidans topp

Pojken är afghansk medborgare men född och uppvuxen i Iran. Han har berättat att familjen lämnade Iran på grund av hot från moderns före detta make. De kom dock ifrån varandra under flykten så att föräldrarna och syskon är kvar i Grekland. Migrationsverket beslutade att han skulle avvisas. Berättelsen om en hotbild ansågs inte tillförlitlig och det fanns enligt Migrationsverket inga andra skäl, då han inte kunnat bevisa att föräldrarna är i Grekland. Det skulle också finnas en halvbror (son till den hotfulle f.d. maken) och en farbror i Afghanistan. Pojken har lämnat in grekiska telefonnummer till familjemedlemmarna och handlingar om dem från Grekland. Farbrodern känner han inte och vet inte var han bor. Migrationsverket anser ändå att det finns ett ordnat mottagande i Afghanistan. Domstolen däremot anser att det inte finns några konkret skäl att ifrågasätta det pojken berättat om flykten från Iran, att familjen splittrats och att de övriga nu är i Grekland. Uppgifter om att det någonstans i Afghanistan kanske finns en halvbror eller en farbror som han aldrig träffat är inte tillräckliga för att bedöma att han har ett ordnat mottagande enligt domstolen. Eftersom han är ett barn som saknar nätverk skulle han utsättas för sådana risker i Afghanistan att han ska bedömas som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Götebog

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Stoppa utvisningarna 20-05-12:

Från Afghanistan/ Är Afghanstan säkert 2020? till sidans topp

Vid den internationella konferensen How safe is Afghanistan? i Stockholm oktober 2018 konstaterades att "Afghanistan inte är säkert, det finns inga säkra områden och det blir värre" och att EU undervärderar hur farligt landet är.

Våren 2019 varnade Lifos, Migrationsverkets experter, i sin rapport om för vad som kan hända om USA drar tillbaka sina trupper: "Ett alltför snabbt trupptillbakadragande, utan att pågående fredssamtal lett in i regelrätta förhandlingar mellan huvudparterna talibanrörelsen och den afghanska regeringen, riskerar att bidra till våldseskalering. I ett värsta scenario skulle detta kunna medföra en situation liknande den som uppstod i Afghanistan efter att Sovjetunionen lämnat landet 1989. Detta värsta scenario skulle kunna innebära statskollaps, sönderfall, fraktionalisering utifrån etniska skiljelinjer och i förlängningen fullskaligt inbördeskrig."

Den 25 februari 2020 undertecknade USA och talibanerna en fredsöverenskommelse, utan att regeringen konsulterats . Den innefattade att regeringen ska släppa 5 000 talibanfångar, att talibanerna ska släppa 1 000 fångar från regeringsstyrkorna, att talibanerna och regeringen ska börja samtala med varandra, och att talibanerna ska upphöra med sitt samarbete med IS. Dessutom fanns en "informell" överenskommelse om att talibanerna skulle minska våldet med 80 % .

Fakta om Afghanistan

Afghanistan är Asiens fattigaste land. 55 % lever under fattigdomsgränsen. Spädbarnsdödligheten är högst och medellivslängden lägst i världen, enligt SIGAR. Stora delar av befolkningen har inte tillgång till sjukvård. 40 % av barnen i Afghanistan är tillväxthämmade. Arbetslösheten är 30 %, bland unga 40 %, och förväntas öka när utländska trupper försvinner. Torka och befolkningsökning har lett till brist på vatten, bland annat i Kabul.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Från Afghanistan/ Domstol: Inget krav på giltig ursäkt innan skälen är tillräckligt starka till sidans topp

En familj från Afghanistan som begärt ny prövning på grund av att två familjemedlemmar konverterat till kristendomen och det hot detta skulle innebära för dem, fick avslag. De hade i tidigare prövningar tagit upp att de planerade konvertera men de var då inte döpta. Enligt de klagande hade dessutom deras tidigare ombud blandat ihop ärenden och inte klargjort deras väg till en kristen tro. Den nya ansökan grundade sig på att personerna nu var döpta och intyg om processen fram till detta. MIgrationsverket avslog den nya ansökan men migrationsdomstolen påpekar att enligt Migrationsöverdomstolens praxis att om något nytt inträffat som kan medföra skyddsbehov så får det förutsättas att han eller hon inte anser sig ha haft skyddsbehov på den grunden tidigare. I det här fallet kan de nya omständigheterna nu antas vara ett bestående hinder mot verkställighet och familjemedlemmarna beviljas en ny prövning. Saken återförvisas till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Från Afghanistan: Domstol: Otillåtet giftermål kan leda till förföljelse på grund av kön till sidans topp

Ett afghanskt par har bland annat åberopat att de konverterat samt att deras relation är utomäktenskaplig. Kvinnan har varit bortlovad till sin kusin varför hon är hotad av sin farbror. Både mannen och kvinnan är uppvuxna i Iran. De har nu en son som är född i Sverige. Varken Migrationsverket eller domstolen anser att paret gjort sannolikt att de konverterat av övertygelse eller att de kommer att tillskrivas en religion om de återvänder. Migrationsverket tror inte heller att deras relation utgör ett hot. Parets skäl prövas mot hela Afghanistan och Migrationsverket tror inte att farbrodern har inflytande överallt. Enligt verket tenderar hederskonflikter att svalna över tid. Migrationsdomstolen anser däremot att landinformationen visar att det är hedersbrott att vägra ingå tvångsäktenskap och att ingå opassande relationer. Det kan trigga hedersvåld och även mord. Därför går det inte att utesluta att familjen riskerar förföljelse från kvinnans släkt. Eftersom de inte har något socialt nätverk i Afghanistan - utom de släktingar som hotet kommer från - kan de inte etablera sig i någon annan del av landet. Deras skäl prövas visserligen mot hela landet, men enligt domstolen är situationen densamma som när det rör sig om internflykt. Därför beviljas familjemedlemmarna flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

UNHCR 20-04-14:

Från Afghanistan/ Corona - Now is not the time to forget Afghanistan and its neighbours till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, urges greater support to Afghanistan, Pakistan and Iran in the context of the COVID-19 pandemic, warning that leaving Afghans and their host communities behind will have a far-reaching and negative impact on global efforts to fight the virus.

The coronavirus poses a very great threat to developing nations. An outbreak would put extraordinary strain on already fragile local health-care services and likely result in avoidable suffering and death.

As the race against time continues globally, UNHCR appeals to the international community to boost solidarity with all three countries, and have at this critical time to prevent a larger-scale outbreak of the coronavirus among the most vulnerable communities.

Despite persistent risks and insecurity, Afghans continue to return from both Iran and Pakistan. Tens of thousands of Afghan citizens have crossed over from Pakistan to Afghanistan since the temporary re-opening of the border last week. From Iran, while the number of Afghans nationals returning peaked at some 60,000 in March, around 1,500 individuals are currently returning every day.

Afghanistan faces the prospect of overwhelmed medical and social services, with a dramatic increase in Afghans returning home, hundreds of thousands of people living in displacement sites and rising poverty levels.

Pakistan and Iran, which host some 90 per cent of the world's 2.7 million Afghan refugees are experiencing immense strain on their health systems and economies. Lockdown measures and a sharp downturn in economic activity have left many Afghan refugees confronted with an inability to meet even their most basic needs.

For Afghan refugees in Iran and Pakistan, the impacts of COVID-19 go far beyond health. In both countries, those who are employed are commonly hired as daily labourers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-04-14:

Från Afghanistan/ Landinformation: Säkerhetsläget i Afghanistan (version 2.0) till sidans topp

/Ur rapportens avslutande analys:/

Efter 40 år av konflikt var Afghanistan under 2019 den dödligaste508 konflikten i världen. Det gångna året har kännetecknats av intensifierat våld mellan parterna, samtidigt som betydande politiska ansträngningar pågått i syfte att nå ett genombrott i en process mot fred.

Säkerhetsutvecklingen 2019 - med fokus på provinser med högt eller markant försäm- rat konfliktläge

När det gäller säkerhetsutvecklingen i landet har det under det senaste året inte skett några avgörande förändringar i styrkeförhållandena mellan regeringssidan och upprorsgrupperna. Konfliktläget kan på ett övergripande plan alltjämt beskrivas som ett dödläge mellan parterna. Läget i flera distrikt har dock varit volatilt och i många områden har distriktskontrollen skiftat händer, om än tillfälligt.

Även om regeringssidan visat sig något mer kapabel under året är bilden komplex. Kapa- citeten att pressa tillbaka upprorsgrupperna till minskat initiativ i krigföringen är något som varit märkbart endast i vissa provinser, såsom Helmand, Nangarhar och Ghazni. I andra delar av landet har bilden sett annorlunda ut. Exempelvis har talibanrörelsen markant utökat sin aktivitet i de norra delarna av landet där tidigare relativt stabila provinser sett en starkt försäm- rad säkerhetssituation, provinserna Balkh och Takhar utgör exempel på detta. I Takhar speglas det försämrade läget framförallt genom massiva internflyktsrörelser under 2019. Även Kunduz och Baghlan är provinser i norr där läget tydligt försämrats under 2019.

Även om den nordliga provinsen Faryab såg sjunkande incidentnivåer och något minskat våld mellan parterna hör provinsen alltjämt till en av de mest konfliktdrabbade i landet.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Från Afghanistan/ Migr-domstol: Internflykt inte relevant för apostat som redan hotats till sidans topp

En person från Afghanistan hade blivit hotad redan i hemlandet på grund av att han tagit avstånd från islam. Migrationsverket höll med om att han riskerade förföljelse på hemorten men avslog asylansökan med hänvisning till internflyktsalternativ. Migrationsdomstolen resonerar i sitt beslut kring om detta alternativ är relevant, varvid det avgörande är om det finns konkret risk för förföljelse. Enligt domstolen kan personen som gjort sannolikt att han tagit avstånd från islam inte förväntas delta i religiösa ritualer. Om han står fast vid avståndstagandet löper han en påtaglig risk för skyddsgrundande behandling. Migrationsverket har enligt domstolen inte uppfyllt sin bevisbörda rörande internflyktsalternativets relevans. Personen hade begärt muntlig förhandling och lämnat in intyg för att han visa att han numera konverterat till kristendom. Men domstolen ansåg inte att det behövdes mer bevis eller muntlig förhandling då utgången ändå blir flyktingstatus. Mannen beviljas tre års uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa Förvaltningsrätten i Göteborg

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Från Afghanistan/ Sikher från Afghanistan kan utvisas enligt Europadomstolen till sidans topp

Två barnfamiljer sökte asyl i Nederländerna främst på grund av förföljelse de upplevt och kunde förvänta sig i framtiden som sikher i Kabul. En viktig del var att barnen inte kunde gå i skolan, enligt föräldrarna. De fick avslag bland annat på grund av trovärdighetsbrister. De kunde inte visa att de faktiskt lämnat Afghanistan nyligen. Familjerna hävdade att oavsett så bör sikher inte utvisas som det är nu i Kabul. Vid en andra ansökan beviljades de inte en full prövning. UNHCR Nederländerna yttrade i ärendet bland annat att asylbedömningen är framåtsyftande, dvs det spelar ingen roll om familjerna var i Afghanistan nyss. De säger också att sikher enligt Nederländernas riktlinjer inte borde behöva bevisa individuell förföljelse utöver gruppens sårbarhet. Europadomstolen anser dock att sikherna har visst stöd, det finns till exempel en statligt stödd skola i Kabul. Domstolen påpekar att UNHCR:s officiella riktlinjer inte räknar sikherna till dem som behöver skydd oavsett individuella skäl. Vidare anser domstolen att de individuella skäl som framförts inte når upp till brott mot artikel 3. Tre ledamöter har en skiljaktig mening i avseendet att de anser att den prövningen borde gjorts nationellt men att familjerna inte fått en fullständig prövning i Nederländerna.

Case of A.S.N. and Others v. the Netherlands, Applications nos. 68377/17 and 530/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Från Afghanistan/ Migr-domstol: Hedershot från släktingar kan finnas i hela landet till sidans topp

Ett par med två barn har sökt asyl i Sverige. De är medborgare i Afghanistan men har bott större delen av sina liv i Iran. Det finns en hotbild från kvinnans släktingar i Afghanistan beroende på att deras äktenskap ses som otillåtet. Migrationsverket har bedömt berättelsen som sannolik, men gav ändå avslag eftersom hotbilden bara fanns i de områden där släktingarna bor. Eftersom familjen bott i Iran prövas skyddsbehovet mot hela landet. Någon internflyktsbedömning behövde därför inte göras, enligt Migrationsverket. Paret anförde att deras släktingar bor utspridda i Afghanistan. Domstolen refererar landinformation om behovet av ett socialt nätverk för att klara sig. Eftersom familjen har bott i Iran och hoten kommer från släktingar så saknar familjen nätverk, enligt domstolen. Domstolen påpekar att även om internflykt inte blir aktuellt, så är situationen för en barnfamilj som återvänder utan nätverk densamma som för en familj som flyr internt. På grund av detta och att släktingarna kan få kännedom om återvändandet så upphäver domstolen utvisningen och beviljar familjemedlemmarna flyktingstatus och permanenta uppehållstillstånd. Källa: Förvaltningsrätten i Göteborg

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Från Afghanistan/ Migrationsdomstol: Homosexuell med tillförlitlig berättelse är flykting till sidans topp

En ung man från Afghanistan, men har bott i Iran, anförde bland andra skäl att han är homosexuell, något han vetat om sedan han var ung och blev förälskad i en kille. I Iran var han tvungen att dölja känslorna för alla, även sin mor. I Sverige har han kunnat leva öppet. Mannen fick avslag av Migrationsverket för att han borde kunna lämna mer detaljerade och klara uppgifter om sina känslor. Han har t.ex. inte kunnat redoföra för sin identitet i förhållande till sin sexuella läggning. Migrationsdomstolen anser att mannen har beskrivit sina tankar på ett sammanhängande och oförändrat sätt, berättat om hur han måste hålla sin läggning dold och rädslan för att straffas om den skulle komma ut. Domstolen bedömer att han lämnat en tillförlitlig berättelse och gjort sin läggning sannolik. Eftersom han riskerar förföljelse i Afghanistan beviljas han uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

Migrationsverket 20-02-25:

Från Afghanistan/ Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar till sidans topp

Denna rapport utgör en uppdatering av en tidigare rapportversion (1.1), vilken publicerats av Lifos, Migrationsverkets dåvarande expertorgan för land- och omvärldsanalys, vars verksamhet sedan 1 maj 2019 istället ingår i den nya funktionen Migrationsanalys.

Version 2.0 har framförallt uppdaterats i de avsnitt som rör befolkningsregistrering, digitalisering av befolkningsregister samt information kopplad till den nationella identitetshandlingen tazkira.

Kapitel 3, 7 och 9 (medborgarskap; andra officiella dokument; konsekvenser av dokumentlöshet) har inte genomgått någon uppdatering i version 2.0.

Migrationsanalys har i uppdateringen också försökt få med detaljinformation som efter- frågats av prövningsverksamheten. Det rör exempelvis information relaterad till tazkira och tazkira-utfärdande, krav för passutfärdande för afghaner i Iran samt passutfärdande vid det afghanska generalkonsulatet i Bonn för afghaner som vistas i Europa samt Turkiet.

Uppdateringen bygger i stor utsträckning på intervjuer som under 2019 och 2020 genomförts med initierade källor i Kabul

Inledning

Afghanska myndigheter har på senare år lagstiftat och initierat en rad åtgärder i syfte att förbättra arbetet med befolkningsregistrering i landet. Åtgärder har vidtagits för att öka det låga antalet registrerade födslar, och efter stor fördröjning har också utfärdandet av den elektroniska tazkiran (e-tazkiran) påbörjats under 2018. Den traditionella pappers-tazkiran är dock alltjämt den dominerande typen av tazkira som utfärdas i landet. Det sker även ett intensivt arbete med digitalisering av gamla manuella tazkira-register, och afghanska myndigheter har sedan 2012 också infört nya maskinläsbara pass vars data samlas i ett digitalt register.

(...)

Hämta rapporten, dokument nr 44055 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

FARR 20-02-17:

Från Afghanistan/ UNHCR om internflykt till Kabul till sidans topp

UNHCR (FN:s flyktingorgan) har publicerat en ny rapport om olika typer av internflykt till Kabul i Afghanistan. Med denna rapport upprepar och förstärker UNHCR sin tidigare position från augusti 2018, nämligen att på grund av situationen då det gäller säkerhet, mänskliga rättigheter och humanitära förhållanden är Kabul generellt sett inte för någon ett alternativt för internflykt eller internförflyttning. Sedan augusti 2018 har förhållandena i Kabul enligt UNHCR förvärrats. Migrationsverket gör hittills en annan bedömning och svenska myndigheter tvångsdeporterar såväl ungdomar som andra med ökad effektivitet till Kabul.

Rapportens fullständiga namn är: Afghanistan: Compilation of Country of Origin Information (COI) Relevant for Assessing the Availability of an Internal Flight, Relocation or Protection Alternative (IFA/IRA/IPA) to Kabul, December 2019. Den kan hämtas från UNHCR: https://www.refworld.org/docid/5def56204.html. Dokumentet kompletterar den allsidiga landrapporten från 2018, som fortfarande är giltig: https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html

Enligt UNHCR ger det nya dokumentet beslutsfattare information för att bedöma huruvida bosättning i Kabul är relevant för afghaner som ursprungligen kommer från andra delar av Afghanistan och som har välgrundade skäl att frukta förföljelse eller våld i sina hemtrakter. Den 23-sidiga rapporten från december 2019 är indelad i tre huvudkapitel:

säkerhetssituationen för civila i Kabul

den socio-ekonomiska situationen i Kabul

situationen för återvändande afghaner i Kabul

1. Säkerhetssituationen för civila i Kabul

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Från Afghanistan/ FN:s mr-kommitté kräver att Sverige omprövar utvisning av ateist till sidans topp

Saken gäller en ung man från Afghanistan som växt upp som shiamuslim i Iran. Han kom till Sverige 2015. Han slutade praktisera sin religion eftersom han inte trodde på Gud efter allt han sett. Detta var väl känt i hans omgivning. Han fick avslag på asylansökan och togs i förvar under 2017. Där påtalade han verkställighetshinder och tog upp att han var ateist men fick ingen ny prövning. Domstolen bedömde ateismen som en ny omständighet, men menar att om övertygelsen hade varit genuin så skulle mannen ha tagit upp den tidigare. Detta bedömdes alltså utan muntlig förhandling. Mannens historia kom ut media och han skrev även till afghanska ambassaden. Verkställighet av utvisningen stoppades i sista stund efter att mr-kommittén beslutat ta upp ärendet. Sveriges regering hävdade att mannen inte visat att ateismen är seriös - och att det finns möjlighet att ångra sig och återuppta islam.

Kommitténs inställning är att staten borde pröva en konversion grundligt och ta hänsyn till att personens agerande kan få allvarliga konsekvenser oavsett hur genuin övertygelsen är. Kommittén kritiserar att de svenska myndigheterna bedömt att mannen är apostat, hazar, i avsaknad av nätverk och hans mentala hälsa var för sig men inte vägt samman sårbarheten. Sammantaget med att mannens identitet kommit ut bedömer kommittén att en utvisning kan få irreparabla konsekvenser. Slutsatsen är att Sverige skall bevilja mannen en ny prövning. Tre ledamöter av kommittén var skiljaktiga och anser att de svenska myndigheternas redan bedömt saken i detalj. De påpekar också att det talar emot mannen att han skrivit till ambassaden och angivit sig själv.

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Hämta: Communication No. 3070/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Röda Korset december 2019:

Från Afghanistan/ Tvångsutvisningar till Afghanistan till sidans topp

Svenska Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.

Uppdaterad december 2019

Svenska Röda Korset har sedan 2017 haft positionen att ingen utvisning ska verkställas med tvång till Afghanistan, detta utifrån det föränderliga och svåröverskådliga säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen i landet. Svenska Röda Korset har följt händelseutvecklingen i Afghanistan men har inte fram tills nu sett någon anledning att ändra denna tidigare position.

Under juli 2019 registrerades det högsta antalet civila offer i konflikten sedan maj 2017. Internationella rödakorskommittén (ICRC) tvingades i april 2019 avbryta ett antal aktiviteter med anledning av att organisationens utsatthet blivit allt för stor. Aktiviteterna inkluderade bland annat första hjälpen på svåråtkomliga platser, transport och vård av krigsskadade patienter, transport av krigsoffer till familjer, fängelsebesök och familjeåterförening.

Svenska Röda Korset och rödakorsrörelsen menar att för lite uppmärksamhet ägnas åt de civilas lidande och att de måste skyddas och respekteras i alla lägen. Bomber och andra attacker utförs både dag- och nattetid, såväl på landsbygden som i tätbefolkade områden och dödar och skadar kvinnor, män och barn som inte har någon del i striderna. Hem, moskéer, skolor, marknader och sjukvårdsanläggningar drabbas runt om i landet.

Migrationsverket har den 3 oktober 2019 publicerat en rättslig kommentar angående det ökade våldet under sommaren 2019. Verkets slutsats är att den senaste tidens våldsutveckling inte ger anledning att ändra myndighetens inställning när det gäller möjligheten att utvisa personer till Afghanistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-01-07:

Från Afghanistan/ FN:s mr-kommitté stoppar utvisning av tidigare militär från Danmark till sidans topp

En person som arbetat som läkare för afghanska och amerikanska styrkor i Afghanistan sedan 2007 hotades av talibanerna vid flera tillfällen. Han fick hotbrev och blev beskjuten. 2012 kidnappades han och hölls fången, utsattes för tortyr, men lyckades undanhålla talibanerna sin identitet. Han flydde i samband med en flygattack. Efter att han flytt kom hotbrev till hans familj adresserade till honom. Han söktes också av militären på grund av sin långa frånvaro. Han sökte asyl i Danmark 2013 och hävdade att han riskerar förföljelse av talibanerna men även från den nationella militären eftersom han kommer att misstänkas för samröre med fienden. I Danmark sågs hans berättelse först inte som trovärdig men senare i proceduren accepterades de flesta uppgifter som fakta. Han fick ändå avslag eftersom kidnappningen inte var kopplad till hans arbete och övriga hot inte var så allvarliga. FN-kommittén påpekar att den nationella bedömningen ska väga tungt men anser ändå att de faktiska omständigheterna talar för att personen löper en stark personlig risk för behandling i strid med FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. UNHCR:s riskbedömning för personer associerade med utländsk militär vägdes in. Tre ledamöter var dock oeniga och ansåg att Danmarks bedömning skulle respekteras.

Hämta eller läs communication No. 2603/2015, A.B.H. v Denmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Rädda Barnen 19-12-03:

Från Afghanistan/ Rädda Barnen: Flickor och pojkar riskerar grovt våld, hot, diskriminering till sidans topp

Rädda Barnen har precis kommit ut med rapporten "Tankar om att återvända". Rapporten lyfter barns och ungas, men även föräldrars, erfarenheter av en bristfällig och osäker asyl- och återvändandeprocess, samt deras tankar inför att återvända till ett av världens farligaste länder, Afghanistan.

I rapporten har röster samlats från barn, unga och föräldrar som ännu inte har återvänt, samt från skolpersonal som mött barn och unga som riskerar utvisning. Erfarenheter från ungdomar som redan har återvänt från Sverige lyfts också. Syftet med rapporten är att ge en röst åt de barn och unga som på olika sätt kommit i kläm i det svenska asylsystemet, och att kommunicera till regering, riksdag samt berörda myndigheter, att situationen i Afghanistan är allt för allvarlig för att barn och unga ska utvisas dit. Samtidigt vill rapporten belysa hur vuxna kan ge stöd till barn som ändå tvingas återvända.

- Det mest akuta är nu att utvisningarna av barn och unga stoppas, eftersom Afghanistan är ett av världens farligaste länder och barn är särskilt utsatta, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Många av barnen och ungdomarna som riskerar utvisning har dessutom varit i Sverige i många år och är väldigt etablerade i landet. De kan svenska, vill gå i skolan och arbeta här.

- De är mycket oroliga inför ett eventuellt återvändande och många uppger att de hellre lever utan papper i Sverige än återvänder. Olika former av tidsbegränsade uppehållstillstånd gör också att barn och unga lever i en konstant rädsla för att deras tillstånd inte ska förlängas. Detta är ingen varaktig lösning, fortsätter Helena Thybell.

Rapporten beskriver även vilka utmaningar barnen har att vänta om de återvänder till Afghanistan. Nedan följer några citat från barnen som intervjuats om situationen i landet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR December 2019:

Från Afghanistan/ Assessing Internal Flight, Relocation or Protection Alternative till sidans topp

This document provides decision-makers with relevant country of origin information (COI) for assessing the availability of an internal flight, relocation or protection alternative (IFA/IRA/IPA) in Kabul for Afghans who originate from elsewhere in Afghanistan and who have been found to have a well-founded fear of persecution in relation to their home area, or who would face a real risk of serious harm in their home area.

UNHCR recalls its position that given the current security, human rights and humanitarian situation in Kabul, an IFA/IRA is generally not available in the city.

1. The relevance of Kabul as an IFA/IRA: the security situation for civilians in Kabul

1.1 Security Trends and Impact on Civilian Population in 2019

In its 2019 Quarterly Report covering the period from 1 January to 30 September 2019, UNAMA documented the "highest number of civilian casualties that it has recorded in a single quarter since it began systematic documentation in 2009". According to UNAMA, civilians living in Kabul, Nangarhar, Helmand, Ghazni, and Faryab were most directly impacted by the conflict within this reporting period, with the highest number of civilian causalities reported in Kabul province, namely 1,491.

Similarly, for the period from 1 January - 31 May 2019, the NATO Resolute Support Mission reported that 15 percent of the total civilian casualties in Afghanistan occurred in Kabul Province (402 causalities).

Action on Armed Violence reported that there were 1,013 civilian casualties from explosive violence across Afghanistan in July 2019, reportedly the highest number recorded since AOAV began monitoring casualties in October 2010. According to AOAV, Kabul was the city most impacted, "with almost a third of all civilian casualties occurring in the capital (30%)".

Timeline of Security Incidents in Kabul: January - September 2019

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Migrationsverket 19-11-28:

Från Afghanistan/ Samarbete med organisation i Afghanistan återupptas till sidans topp

Migrationsverket återupptar utbetalningar till en samarbetsorganisation inom ERRIN-programmet i Afghanistan. De som ansökt om stöd ska nu skyndsamt få beslut i sitt ärende och ta del av programmet. Programmet ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant eller med tvång till sitt hemland, efter att ha fått avslag på sin asylansökan.

I januari 2019 pausades utbetalningarna till Afghanistan efter att samarbetsorganisationen inom ERRIN-programmet*, IRARA, inte kunnat redovisa sina fakturor på ett tillfredsställande sätt.

Organisationen ska se till att stödet når rätt person och används enligt planen. Då Migrationsverket inte kunde vara säker på att utbetalningarna hanterades korrekt stoppades det.

Efter en omfattande och tät dialog kan Migrationsverket nu se att kraven på den ekonomiska återrapporteringen uppfylls. Därför kan samarbetet nu återupptas.

De cirka 190 personer som återvänt men ännu inte fått ta del av stödet får nu information om detta och hanteringen ska ske skyndsamt.

- Det är glädjande att vi kan återuppta arbetet med projektet, samtidigt som det såklart är beklagligt att personer fått vänta. Vi ska arbeta så effektivt och snabbt som möjligt så att de personer som väntar, både i Sverige och Afghanistan, ska få ta del av stödet, säger regionchef Jonas Krantz.

Stödet ges inte i form av kontanter utan det kan exempelvis handla om utbildning, jobbrådgivning eller hjälp och stöd att starta eget företag i hemlandet. De pausade utbetalningarna till Afghanistan har inte berört övriga länder som Sverige har tecknat avtal med gällande återintegreringsinsatser inom ramen för ERRIN-programmet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

AMASO 19-10- 22:

Från Afghanistan/ Fact-finding mission to Kabul - Finnish Immigration Service till sidans topp

A Finnish fact finding mission was in Kabul few months ago to find out about the situation of deportees/returnees after their return to Afghanistan. The mission interviewed several stakeholders in the field of migration, mental health and minority rights. AMASO had also a meeting with the mission and provided with first hand and up to date information about the situation of those deported, the kind of problems they face post deportation to Afghanistan, the situation of minorities and the overall deteriorating security situation in the country.

The report indicates that the security situation in Afghanistan has deteriorated and that there is very limited services available for those deported to Afghanistan. Here is few of our comments taken from the report;

9. According to several sources, security is indeed the biggest concern in Afghanistan for returnees and civilians in general.

10. The overall security situation has been deteriorating since 2013-2014. People have grown tired of the deteriorating security, and in the last years large numbers of Afghans have left the country for Iran, Turkey, and Europe.

11. There are hardly any places available to rent for people living on their own. To rent a place in Afghanistan, people need family and other connections that the landlords will trust. Landlords are not eager to rent places to people they do not know because there have been, for example, cases where the Taliban has been firing rockets from rented places in Kabul. People need friends and a network to find some place to go to. Afghanistan is all about many kinds of networks, mostly based on relatives and extended family ties.

12. Another source says that skills acquired in Europe, for example in restaurants or car wash services and such, are not useful in Afghanistan. In Afghanistan everything is about referrals, and this applies even for the educated people

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Finnish Immigration Service 19-10-15: Fact-Finding Mission to Kabul in April 2019 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11-00:

Från Afghanistan/ Europadomstolen fördömer utvisning av konvertit till Afghanistan till sidans topp

En hazarisk pojke från Ghazni sökte asyl i Schweiz och berättade att han konverterat till kristendomen och spritt biblar redan i hembyn, och att polisen sökt honom. Han fick avslag eftersom han inte kunde beskriva detaljerat vad som hänt eller redogöra för kristendomen. Senare lämnade han in brev från fadern om att familjen tvingats lämna landet och dopbevis från sin församling i Schweiz. Den schweiziska domstolen bedömde att han faktiskt konverterat, men i Schweiz. Apostasi kan leda till förföljelse och även dödsstraff enligt domstolen, men avslog ändå eftersom så få kunde känna till saken, i varje fall inte den unge mannens släktingar i Kabul. Han var nu myndig. Inte heller Europadomstolen tror att konversionen skedde i hemlandet. Men även om asylskälen uppstått "sur place" måste staten utreda riskerna. Schweiz har inte utrett om personen kan utöva sin tro i hemlandet, utan har utgått från att han ska hålla religionen privat. Dessutom borde hans situation som hazar ha vägts. Därför skulle utvisningen bryta mot Europakonventionens artikel 3.

Läs domen på franska L'affaire A.A. c. Suisse, Requête no 32218/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Från Afghanistan/ Kommentar från Migrationsverket om antalet offer under juli 2019 till sidans topp

Migrationsverkets analyssektion har publicerat en kort lägesrapport med anledning av att konflikten i Afghanistan plötsligt krävt fler civila dödsoffer, efter att färre civila dödats under första halvåret. Under juli månad var antalet civila offer fler än 1500, om även skadade räknas med. Enligt rapporten beror det eskalerade våldet på att talibanerna vill störa presidentvalet som ska hållas i slutet av september och positionera sig inför ett fredsavtal med USA. Talibanrörelsen har hotat att angripa civila som deltar i valprocessen och en av attackerna i juni riktade sig mot en vicepresidentkandidat och hans kontor. Trots den våldsamma utvecklingen målar Migrationsverket upp ett positivt "bästa scenario" som skulle kunna inträffa om USA och talibanrörelsen sluter avtal. Det skulle enligt rapporten kunna leda till vapenvila och en ny intern fredsdialog med regeringen (något talibanerna hittills nekat). Rapporten nämner även ett möjligt negativt scenario "på kort sikt" om USA drar sig tillbaka utan åtföljande vapenvila eller dialog med regeringen. Det skulle istället kunna leda till eskalerat våld.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-09-00

Från Afghanistan/ Migr-domstol: Ingen internflykt för barnfamllj utan nätverk på orten till sidans topp

En barnfamilj flydde Afghanistan på grund av en marktvist. Fadern hade misshandlats och hotats av en släkting och anförde att släktingens kontakter gjorde att de var förföljda även av talibaner. Mannen hade anmält trakasserierna till polisen. Migrationsverket avslog ansökan. Det framgick att familjen bott en kortare tid i Kabul och att modern är från Herat. Migrationsdomstolen anser att familjen visat att de löper risk att utsättas för skyddsgrundande behandling om de återsänds till hemorten och att det inte finns något myndighetsskydd. För att internflyktsalternativ ska tillämpas för en barnfamilj krävs nätverk på tillflyktsorten. Föräldrarnas tidigare bostättning i Kabul och Herat medför inte att de har ett nätverk enligt domstolen. Därför får familjemedlemmarna uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Från Afghanistan/ Eskalering av konflikten ändrar inte Migrationsverkets bedömning till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en ny rättslig kommentar angående det ökade våldet i Afghanistan under sommaren 2019. I ställningstagandet konstateras att första halvåret 2019 minskade antalet civila offer och hamnade på den lägsta nivån sedan 2012. Men därefter ökade antalet incidenter, bland annat med flyganfall mot mål i Helmand och Ghazni. Talibanrörelsen genomförde attacker i exempelvis Kabul, Kandahar och Ghazni med många civila offer som följd. Juli månad dödades eller skadades över 1500 civila på grund av konflikten, vilket är den högsta siffran för en enskild månad sedan maj 2017. Utöver detta har fredsförhandlingarna brutit samman. De mest drabbade provinserna är sådana som Migrationsverket redan bedömde ha ett svårt säkerhetsläge. Migrationsverket anser att det inte går att se sommarmånaderna som en trend ännu. Perioden är för kort och statistiken för osäker. Det går inte att säga ännu om konflikten under hela året drabbar fler civila än 2018 enligt Migrationsverket och därför ändras inte den rättsliga styrningen.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

FARR 19-09-09:

Från Afghanistan/ Stoppa tvångsutvisningen! till sidans topp

Det är en stor skam att svenska myndigheter just nu planerar för den största tvångsutvisningen hittills av människor till Afghanistan. Transporten den 10 september planeras samtidigt som våldet mot civila eskalerat dramatiskt sedan i juli. Den planeras samtidigt som talibanerna placerar riktade bomber för att skrämma människor från att delta i Afghanistans val om ett par veckor. Talibanrörelsen mobiliserar för att ta över makten i en ännu större del av landet. Tvångsutvisningen planeras samtidigt som USA just hoppat av "fredsprocessen" - en fredsprocess där landets regering inte ens sitter med vid bordet.

80 människor som inte har kunnat bevisa att de har personliga asylskäl fanns på listan som den svenska gränspolisen överlämnat till sina kollegor i Afghanistan. Polisen tar i med råge så att planet ska fyllas minst med de 50 utvisade som återvändaravtalet tillåter.

Den som står på listan ser framför sig utvisning till kriget, ISIS bomber, förtryck från fundamentalister eller att fly vidare än en gång. Den som i sista stund plockas bort från listan på grund av advokatens sista insatser, sjukdom, att medborgarskapet inte kan fastställas eller bara att man inte fick plats kommer då att ha upplevt något som liknar en skenavrättning.

De flesta är ungdomar, några är sjuka och alla är livrädda. Några av dem rymde från förvaret igår. Efter en massiv polisinsats - då fanns resurser - fångades de flesta in.

Samtidigt, i Stockholm och på många andra orter, demonstrerar kvinnor och barnfamiljer som också fått beslut om utvisning till Afghanistan trots krigsläget och trots att barnen rotat sig i Sverige i flera år. Vänner och familjer till ungdomarna som utvisas sätter ut symboliska kvarlämnade skor, andra placerar sig i cirklar på torgen för att visa sin sammanhållning och protest.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-09-10:

Från Afghanistan/ Rädda Barnen kommenterar utvisning av barn och unga till sidans topp

Nästan 2000 personer i barnhushåll lever under ett överhängande hot om utvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Många av barnen har levt här länge, i familjehem eller med sina familjer. Flera är födda här och många har aldrig varit i det land som de ska utvisas till.

Upprördheten och desperationen är stor hos familjehem, bland våra aktiva medlemmar, hos volontärer, gode män och i familjerna. Det är oacceptabelt att Sverige behandlar en grupp barn och unga på detta sätt.

Bakgrunden är den signalpolitik som Sverige riktar mot andra EU-länder, den förlängda begränsningslagen och de löften om vissa volymer i utvisningar som ledande politiker ställde 2015, en tydlig signal till Migrationsverket om politikens förväntningar på myndigheten. I detta spel blir barn och unga levande pjäser.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat (From Europe to Afghanistan, 2018) att barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farlig miljö. Många av de som återvänt lever ett mycket isolerat liv, de riskerar utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och många förlorar helt möjligheten till skolgång. Enligt Rädda Barnens "Girls opportunity index" är Afghanistan ett särskilt farligt land för flickor, bland annat på grund av förekomsten av tvångsgifte.

Utvisning av barn och unga från Afghanistan står i starkt strid med principen om barnets bästa. Vi delar självfallet inte Migrationsverkets bedömning att det är säkert att utvisa till Afghanistan.

Regeringen bör omedelbart se över situationen för afghanska barn i familj samt för de unga ensamkommande som inte omfattats av gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

EASO 19-07-04:

Från Afghanistan, Irak/ EASO publishes two new country guidance notes till sidans topp

EASO has published the 'Country Guidance: Iraq' and the updated 'Country Guidance: Afghanistan'. The documents reflect the common assessment of EU Member States of the situation in two of the main countries of origin for applicants applying in the EU. They are based on recently published EASO Country of Origin Information Reports and provide a detailed analysis in terms of international protection needs and qualification in accordance with the applicable EU asylum legislation.

The 'Country Guidance: Iraq' is the third country guidance document, produced since the pilot development was completed in June 2018. It adds to the series of tools for policy-makers and decision-makers, with a country-specific analysis regarding the main actors of persecution or serious harm in Iraq, refugee status and subsidiary protection needs of some of the relevant profiles of applicants from Iraq, actors of protection, and the possibility of internal protection alternative in particular parts of the country. Exclusion from international protection is also addressed.

The 'Country Guidance: Afghanistan' updates and replaces the pilot country guidance document, published in June 2018.

This update focuses on the sections concerning indiscriminate violence in a situation of an armed conflict (Article 15(c) QD), and internal protection alternative. Some additional changes have been made with reference to the available up-to-date country of origin information, in particular with regard to the profiles of applicants of Hazara ethnicity. Minor changes have also been introduced in parts of the horizontal framework of the common analysis. These changes do not generally impact the assessment of the situation in Afghanistan as per the previous version of the guidance from June 2018.

(...)

Läs mer och hämta riktlinjerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-07-06:

Från Afghanistan/ 40 Years On: Strengthening International Solidarity & Solutions till sidans topp

Large-scale displacement from, and within, the Islamic Republic of Afghanistan is now in its 40th year, having first erupted during the civil war that broke out in 1979. Since 2002, more than 5.2 million Afghan refugees have returned to Afghanistan from the Islamic Republics of Iran and Pakistan, facilitated through the largest voluntary repatriation programme in UNHCR's history. Yet in 2019, Pakistan and Iran continue to host 1.4 million and 950,000 registered refugees respectively.

In the migration context, Pakistan has, in close collaboration with Afghanistan, registered and is providing documentation to some 880,000 undocumented Afghans in Pakistan, and Iran has conducted a headcount exercise for 850,000 undocumented Afghans. Significant numbers of additional Afghans, uncounted and undocumented, exist in both countries. At the same time, an estimated 2 million Afghans have been internally displaced within Afghanistan by ongoing conflict, and large numbers of Afghans continue to leave the country, either seeking asylum, better economic opportunities or both.

At this complex juncture, the international community cannot walk away from the Afghan people or the countries that have hosted them for decades. Rather, it is imperative that we redouble our collective efforts to find solutions for Afghans, and more equitably share the responsibility with Afghanistan and generous hosting countries like Pakistan and Iran.

2012 Solutions Strategy for Afghan Refugees

In 2012, the Islamic Republics of Afghanistan, Iran and Pakistan, together with UNHCR, launched the Solutions Strategy for Afghan Refugees (SSAR). The strategy has promoted responsibility-sharing at regional and global levels, with the primary objectives of easing pressure on hosting communities, and creating the conditions for voluntary repatriation and sustainable reintegration in Afghanistan.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Wiley Online Library 19-07-07:

Från Afghanistan/ A temporal autobiographical approach to Afghan return migration till sidans topp

Back in Time - A temporal autobiographical approach to Afghan return migration

Marieke van Houte

Abstract

Repatriation programmes for refugees and asylum seekers are based on the assumption that going 'home' is the most desirable thing to do to restore the social order that was disrupted by conflict. Yet the often?limited success of these programmes as migration management solutions, shown in poor reintegration results and re?emigration, shows that there is a need for a better understanding of the lived experiences of (return) migrants. This article studies Afghan managed and "spontaneous" return migrants from Europe through an innovative temporal autobiographical approach, using both verbal and creative participatory narrative methods. I find that some migration movements were experienced as disruptive, while others were not, and that return sometimes meant a return to a previous life, sometimes a continuation, and sometimes the start of something new. I conclude that migration management programmes aimed towards "durable solutions" and the wellbeing of returnees should enable rather than constrain post?return mobility.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR, Word Bank 19-07-14:

Från Afghanistan/ Afghan returnees face economic difficulties, unemployment till sidans topp

Kabul, 14 July 2019 - Afghan refugees who returned to Afghanistan between 2014 and 2017 tend to be worse off financially and face multiple economic difficulties compared to refugees who stayed in Pakistan, finds a new joint report by the World Bank and UNHCR in Afghanistan.

The report entitled "Living Conditions and Settlement Decisions of Recent Afghan Returnees" is the first joint report resulting from the collaboration between UNHCR Afghanistan and the World Bank. The report analyzes the living conditions of the large Afghan refugee population that returned from Pakistan between 2014 and 2017.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-07-20:

Från Afghanistan/ Rädda Barnen om situationen för barn som hotas av utvisning till sidans topp

Sverige är i princip stängt för semester och allt för få människor hör nödropen från de barn och unga från Afghanistan som nu hotas av utvisning. Vi får dagliga samtal och rapporter om små barn i familjer som fått sitt slutgiltiga avslag.

Vi får nödrop från unga, som var under 18 när de kom till Sverige, men inte omfattas av gymnasielagen och nu hotas av utvisning så snart de blivit myndiga.

Över 2000 personer i barnhushåll lever under ett överhängande hot om utvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Många av barnen har levt här länge, i familjehem eller med sina familjer. Flera är födda här och många har aldrig varit i det land som de ska utvisas till.

Upprördheten och desperationen är stor hos familjehem, bland våra aktiva medlemmar, hos volontärer, gode män och i familjerna. Det är oacceptabelt att Sverige behandlar en grupp barn och unga på detta sätt.

Bakgrunden är den signalpolitik som Sverige riktar mot andra EU-länder, den förlängda begränsningslagen och de löften om vissa volymer i utvisningar som ledande politiker ställde 2015, en tydlig signal till Migrationsverket om politikens förväntningar på myndigheten. I detta spel blir barn och unga levande pjäser.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat (From Europe to Afghanistan, 2018) att barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farlig miljö. Många av de som återvänt lever ett mycket isolerat liv, de riskerar utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och många förlorar helt möjligheten till skolgång. Enligt Rädda Barnens "Girls opportunity index" är Afghanistan ett särskilt farligt land för flickor, bland annat på grund av förekomsten av tvångsgifte.

Utvisning av barn och unga från Afghanistan står i starkt strid med principen om barnets bästa. Vi delar självfallet inte Migrationsverkets bedömning att det är säkert att utvisa till Afghanistan.

Regeringen bör omedelbart se över situationen för afghanska barn i familj samt för de unga ensamkommande som inte omfattats av gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

Amnesty International 19-06-20:

Från Afghanistan/ Pakistan: A chance to show leadership on refugee rights till sidans topp

Forty years ago, Afghan refugees began streaming into Pakistan, driven there by the abuses of the Communist-led regime. More than 400,000 had arrived by the time of the Soviet invasion on Christmas Eve in 1979. By the end of the following year, the numbers had swelled to more than four million - making Pakistan the largest host of refugees in the world.

That number has dwindled sharply over recent years. In the wake of the horrific school massacre at the Army Public School in Peshawar, Pakistan's authorities initiated a crackdown that subjected these refugees to harassment and surveillance. They were punished for the actions of the armed group responsible, which had links to Afghanistan, and demonized variously as "criminals", "terrorists", and "anti-Pakistani".

Perhaps the most iconic Afghan refugee is Sharbat Gula, the so-called "Afghan girl", who featured on a 1985 cover of National Geographic. Her unflinching stare seared into popular consciousness the plight of a conflict-affected population that was forced to abandon their lives to seek sanctuary in a refugee camp near Peshawar.

For decades, the Steve McCurry photograph was a reminder of Pakistan's generosity. Over that time, many Afghans were able to return to their homes and resume their lives - until a fresh eruption of conflict displaced them once again. By some estimates, one in four Afghans have at some point in their lives been driven out of their homes by conflict.

In 2016, Sharbat Gula was arrested for allegedly possessing a fake identity card and swiftly deported to Afghanistan. She was suddenly forced to leave behind a life of 25 years, during which she had gotten married, raised children and became part of a community. Sharbat Gula was one of more than 600,000 people expelled to Afghanistan in 2016, in what Human Rights Watch described as the "world's largest unlawful mass forced return of refugees in recent times".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-06-20:

Från Afghanistan/ Afghanistan's refugees: forty years of dispossession till sidans topp

Forty years ago, Afghans began fleeing the violence in their country and seeking refuge across nearby borders. More than 400,000 people fled the violence of the Communist-led Taraki and Amin government, crossing over into Pakistan. The numbers progressively swelled after the Soviet invasion on Christmas Eve in 1979. By the end of 1980, there were more than four million Afghan refugees in Pakistan. Over the next four years, that number grew further still, with more than five million refugees in Pakistan and Iran.

Afghan refugees represent one of the world's largest protracted refugee population. Over the past four decades, many have been forced from their homes to never see them again. Some were able to return, for a while, but had their lives upended by a fresh eruption of conflict and violence - either to be displaced elsewhere in the country, or to become refugees yet again. There are refugee camps where successive Afghan generations have lived, long forming part of the local fabric of society, and yet they have been denied their rights, demonized and constantly threatened with deportation.

There are also those who have made successful journeys to faraway lands, like the United States of America and Europe, finally finding the peace and dignity that had long eluded them. And there are others, who were less fortunate, who were forcibly returned to a country that is now more dangerous than when they left it, or detained in inhumane conditions - where they still languish.

There are currently more than 2.6 million registered refugees in the world from Afghanistan - more than one in ten of all refugees, and the second highest number after Syria. There are many more who haven't been registered or who are currently asylum-seekers. And there are more than two million people who have been internally displaced by the ongoing conflict.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Amnesty International 19-06-17:

Från Afghanistan/ Norway: 'Callous decision' to deport family must be reversed till sidans topp

Taibeh Abbasi, a 20-year-old whose case ignited huge protests, deported on Saturday

The Norwegian government must immediately halt the dangerous deportation of Taibeh Abbasi and her family back to Afghanistan, Amnesty International said today.

Taibeh (20) and her brothers Eshan (16) and Yasin (22) were flown from Norway to Istanbul on Saturday together with their mother. Due to a health condition, their mother is expected to be returned to Norway, but the children are at imminent risk of being flown to Kabul.

Ten Norwegian immigration police in Istanbul are reportedly escorting the siblings to Kabul. The Norwegian government has justified the family's deportation by claiming that Afghanistan is safe for returns. This claim is contradicted by the record-high levels of violence documented across Afghanistan.

The whereabouts of the family in Istanbul remain unknown, but it is believed that they have had no access to information or contact with the outside world since they were put on a plane early on Saturday.

Massimo Moratti, Amnesty International's Deputy Europe Director, said:

"Uprooting these three young siblings from the communities where they have lived for more than seven years and deporting them alone to a warzone is an unconscionable abuse of power.

"Afghanistan is not a safe country for returns. If this heartless and unnecessary deportation is completed it will split the family, endanger these three young people's live and rob them of their futures.

"This deportation is emblematic of the cruel and dehumanising policies of many European governments, who are turning a blind eye to the reality of life in Afghanistan in order to increase the number of returns.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-06-18:

Från Afghanistan/ Afghanistan - Security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Afghanistan - Security situation'. The report is a fifth update of the version first published in February 20151 and provides a comprehensive overview of the security situation in Afghanistan.

In 2018, Afghanistan ranked second in the top countries of origin in EU+ countries,2 with 45 300 asylum applicants. Overall, some 32 735 cases were pending at first-instance for Afghan applicants at the end of March 2019.

The 'Afghanistan - Security situation' report provides a general description of the security situation in Afghanistan, covering the following topics: a brief context of the situation; actors in the conflict; security trends and armed confrontations; impact of the violence on the civilian population; and the geographical overview of the security situation.

The report also provides a description of the security situation in each of the 34 provinces and Kabul City. In these chapters, a general overview of the province is given, followed by a background on the conflict and actors in the province, and recent security trends including data on violent incidents and civilian casualties. Finally, a brief overview of conflict-induced displacement is provided.

The report was co-drafted by COI researchers from the national asylum authorities of Austria, Belgium, France and EASO in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by COI researchers from Norway and Slovakia and EASO. In addition, a review of the report was carried out by the Austrian Red Cross/ACCORD and Asylum Research Centre (ARC).

The terms of reference of this report were defined by EASO based information needs identified by asylum policy experts in EU+ countries and UNHCR. The report presents information until 28 February 2019.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

IOM 19-05-21:

Från Afghanistan/ A third of Afghans have migrated or been displaced since 2012 till sidans topp

One in three Afghans has migrated or been displaced in the past six years, according to a new Displacement Tracking Matrix report published by the International Organization for Migration (IOM) in Afghanistan.

The Displacement Tracking Matrix (DTM) is a system that captures information on the movements and evolving needs of displaced populations, whether on site or en route. In the most recent round of data collection completed in December 2018, IOM covered 11,443 communities in 390 districts of all 34 provinces of Afghanistan.

The study found that since 2012, 3.2 million Afghan migrants and refugees have returned from abroad. The vast majority (95%) returned from neighbouring Iran and Pakistan. The remaining 5 per cent came mainly Europe and Turkey (170,000).

While they settled in all 34 provinces, many of them (15% or 49,000) stayed in the eastern province of Nangarhar on the border with Pakistan.

"Providing these returnees with economic opportunities is a key driver for their successful reintegration," said Head of IOM Afghanistan Laurence Hart. "This is why IOM, with the financial support of the European Union, has been actively engaging in the creation of self-employment opportunities and private sector support in areas of high return, including Nangarhar."

Over the same six-year period, 3.5 million Afghans were internally displaced due to armed conflict, generalized violence, human rights violations or natural disasters. In 2016 and 2017 alone, an estimated over a million Afghans were displaced each year, based on IOM interviews.

"According to a recent UN report, 2018 also saw a record high in civilian casualties in Afghanistan - another key driver of displacement," Hart noted.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet yyy 19-05-29:

Från Afghanistan/ Regeringsbeslut om anvisningar till en ny strategi för Afghanistan till sidans topp

Idag beslutade regeringen att Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA) ska ta fram underlag till en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Afghanistan.

Anvisningarna ges i en tid då det finns ett ökat utrymme för fredsbyggande. Situationen är dock osäker och förutsättningarna för fred och utveckling kan snabbt förändras. Regeringen har givit Sida ett brett uppdrag att lämna förslag på vad som kan uppnås inom områdena fredliga och inkluderande samhällen; mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer; utbildning och hälsa; jämställdhet; inkluderande ekonomisk utveckling och hållbar försörjning; samt miljö, klimat och hållbar naturresurshantering. FBA har fått i uppdrag att lämna förslag på vad som kan uppnås inom området fredliga och inkluderande samhällen.

Afghanistan har befunnit sig i krig och konflikt i 40 år. Landet är i stort behov av internationellt stöd på sin väg mot fred och utveckling. Sverige bidrar bilateralt och inom ramen för EU till arbetet för en inkluderande och hållbar fred, som respekterar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Sverige är idag den femte största bilaterala givaren i landet och Afghanistan är Sveriges till volymen största samarbetsland.

Förslaget ska utgå från ett indikativt volymspann för Sida om mellan 3,6-5,2 miljarder kronor för perioden 2020-2024 och för FBA upp till 50 miljoner kronor.

Sida och FBA ska redovisa sina anvisningar för regeringen senast den 30 september 2019.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-06-05:

Från Afghanistan/ Lifosrapport: Afghanistan - säkerhetsläget i Ghazni (version 2.0) till sidans topp

Rapport som behandlar säkerhetsläget i Ghazni-provinsen, särskilt utvecklingen 2018 och därefter. Rapporten är en uppdaterad och utökad ny version av en tidigare rapport på samma tema (publicerad i augusti 2018). I rapporten behandlas också resvägar.

/Ur slutkapitlet:/

Sammanfattningsvis kan sägas att år 2018 kom att bli ett år av intensifierad konflikt i Ghazni, vilket inte minst manifesterades genom markanta ökningar av civila offer, nya internflyktingar samt dödsoffer hos konfliktparterna, liksom en geografisk spridning av konflikten till tidigare relativt säkra områden i provinsen.

Enligt Lifos bedömning kommer 2019 sannolikt att bli ett likaledes konfliktintensivt år för Ghaznis del. Talibanrörelsen har ett starkt fäste och inflytande i de flesta av provinsens distrikt, och Ghazni har under vinterperioden varit i fokus för de afghanska säkerhetsstyrkorna och deras upptrappade flygattacker. Intensiva stridigheter har också rapporterats i provinsen under talibanrörelsens våroffensiv. Därtill planeras genomförande av både presidentval samt parlamentsval (vilket sköts upp i provinsen förra året på grund av bland annat säkerhetsläget). Valdatumet är satt till den 28 september 2019, varför en eskalering av våldet från upprorssidan sannolikt är att vänta i linje med tidigare etablerade mönster i valtider. Troligen kommer dock årets siffror över civila offer i provinsen minska jämfört med 2018, om inte en ny storskalig attack mot Ghazni stad skulle ske.

(...)

Pågående fredsansträngningar, krigströtthet och förra årets vapenvila gör dock i nuläget att en fredlig lösning på lite längre sikt, enligt Lifos bedömning, ter sig som mer sannolik idag än på många år. Vägen dit är dock lång och kantad av många svårigheter. Talibanrörelsen har med all tydlighet visat att man avser fortsätta strida tills man gjort reella genombrott i fredssamtalen.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.