fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Visum- och passregler

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211122:

Europeiska unionens råd 21-11-09:

Rådet upphäver tillfälligt viseringslättnader för tjänstemän i den belarusiska regimen till sidans topp

Rådet har antagit ett beslut om tillfälligt upphävande av tillämpningen av delar av avtalet mellan EU och Belarus om förenklat viseringsförfarande. Beslutet är ett svar på den pågående hybridattack som den belarusiska regimen inlett.

De bestämmelser som tillfälligt upphävs rör undantag från kraven på styrkande handlingar, regler för utfärdande av viseringar för flera inresor och lägre visumavgifter för tjänstemän i den belarusiska regimen. Beslutet påverkar inte vanliga belarusiska medborgare. De kommer även fortsättningsvis att åtnjuta samtliga förmåner i avtalet om förenklat viseringsförfarande.

Vad händer nu?

Beslutet ska nu offentliggöras i EU:s officiella tidning. Det träder i kraft den andra dagen efter offentliggörandet. Enligt avtalet om förenklat viseringsförfarande ska beslutet om tillfälligt upphävande meddelas den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft.

Bakgrund

Avtalet mellan EU och Belarus om förenklat viseringsförfarande trädde i kraft den 1 juli 2020, parallellt med återtagandeavtalet mellan EU och Belarus. Avtalet syftar till att göra det lättare att utfärda visum för kortare vistelse. Därigenom kan kontakterna mellan människor stärkas och demokratiska principer och värden spridas.

Efter den politiska oron i Belarus och EU:s restriktiva åtgärder började Belarus i juni 2021 att organisera flygningar och inrikesresor för att underlätta transiteringen av migranter till EU, först till Litauen och sedan till Lettland och Polen. Belarus meddelade också den 28 juni 2021 att landet tillfälligt skulle upphäva återtagandeavtalet med EU.

Dessa åtgärder bryter mot de grundläggande principerna för avtalet om förenklat viseringsförfarande och strider mot EU:s intressen.

Läs mer och hämta beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

Justitiedepartementet 21-11-02:

Faktapromemoria: Beslut om partiell suspendering av viseringsavtal med Belarus till sidans topp

/Promemorian innehåller beskrivning av förslaget och ståndpunkter/

Den 29 september presenterade EU-kommissionen ett förslag om att suspendera delar av viseringsförenklingsavtalet med Belarus. Bakgrunden till förslaget är den negativa utvecklingen i landet, inklusive agerandet vid gränsen till EU. De föreslagna åtgärderna tar sikte på officiella belarusiska företrädare och innebär att vissa viseringsförenklingar som stadgas i avtalet suspenderas. I praktiken innebär det att avgiftsundantaget hävs, att mer dokumentation krävs vid ansökningstillfället och att viseringar för flera inresor inte utfärdas. Regeringen ställer sig positiv till kommissionens förslag. Det är viktigt att suspenderingen tar sikte på officiella företrädare och inte drabbar den belarusiska befolkningen eller civilsamhället.

(...)

Det nu aktuella förslaget om suspendering av delar av VFA har sin bakgrund i utvecklingen i Belarus med bl.a. ökat förtryck på olika samhällsnivåer. Vidare meddelade den belarusiska regimen den 28 juni sin avsikt att suspendera återtagandeavtalet med EU och ett lagförslag om detta har presenterats för det nationella parlamentet. Samtidigt har Lettland, Litauen och Polen noterat en plötslig ökning av irreguljära migranter som korsar gränsen från Belarus. Ökningen är ett resultat av att den belarusiska regimen understödjer irreguljär migration för politiska syften. EU-kommissionen anför att agerandet står i strid med de grundläggande principer om mänskliga rättigheter och EU:s demokratiska värderingar som VFA vilar på. Kommissionen presenterade därför det nu aktuella förslaget, som är det första av sitt slag, den 29 september 2021.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

EU-kommissionen 21-09-29:

Partiellt upphävande av avtalet med Belarus om förenklad visering för tjänstemän till sidans topp

Kommissionen föreslår i dag att vissa artiklar i avtalet om förenklat viseringsförfarande mellan EU och Republiken Belarus tillfälligt upphävs. Detta beslut följer på den belarusiska regimens försök att destabilisera EU och dess medlemsländer genom att underlätta irreguljär migration av politiska skäl, samt dess beslut av den 28 juni 2021 att upphäva avtalet om återtagande mellan EU och Belarus. Förslaget riktar sig till särskilda kategorier av tjänstemän med kopplingar till regimen och kommer inte att påverka vanliga belarusiska medborgare, som kommer att fortsätta att åtnjuta samma förmåner enligt avtalet om förenklat viseringsförfarande som för närvarande.

När det har antagits av rådet kommer det partiella upphävandet av avtalet om förenklat viseringsförfarande att tillämpas på särskilda bestämmelser i avtalet. Som en följd av detta skulle kraven på ytterligare styrkande handlingar avseende resans syfte inte frångås och avgifterna för handläggning av viseringsansökningar skulle inte sänkas. Åtgärderna kommer endast att påverka medlemmar av Belarus officiella delegationer och ledamöter i Belarus nationella och regionala regeringar och parlament, Belarus författningsdomstol och Belarus högsta domstol i utövandet av deras uppdrag.

EU kommer att fortsätta att stödja det belarusiska folket. Vi fortsätter att stödja alla människorättsförsvarare och oberoende röster och alla människor som förtrycks av regimen.

Nästa steg

Rådet kommer att behandla kommissionens förslag och besluta huruvida det partiella upphävandet ska antas. Åtgärderna kommer att bli tillämpliga när de antas. I enlighet med artikel 14.5 i avtalet kommer Belarus att underrättas om beslutet om tillfälligt upphävande senast 48 timmar innan det träder i kraft.

Bakgrund

(...)

Pressmeddelandet med länkar till frågor och svar, avtalet, lagförslag mm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

EU-parlamentet 20-10-22:

Member states must stop selling EU passports immediately, MEPs demand till sidans topp

EU citizenship cannot be traded as a commodity, according to a majority of speakers, who want to end the "golden passports" schemes currently in place in some member states.

In a plenary debate with Justice Commissioner Didier Reynders, MEPs stressed the inherent risks that these programmes give rise to, namely money laundering, tax evasion and corruption. They insisted that Europe must not have "a fast-track entrance for criminals".

MEPs underlined that granting EU citizenship to third-country nationals without proper checks and transparency has negative consequences in other member states, eroding mutual trust and undermining common values.

Several speakers referred to the recent scandal in Cyprus, where high-ranking officials - including the Speaker of the national parliament - were secretly recorded offering to assist a fictional Chinese executive with a criminal record in getting a Cypriot passport through the national "citizenship by investment" scheme. They also acknowledge the Commission's decision to open infringement procedures against Cyprus and Malta, though some complained that it has taken too long to act.

Some MEPs noted that the share of revenues from these programmes is significant for countries such as Cyprus, whilst many argued that EU values and rights should not be for sale.

Background

Cyprus, Malta, and Bulgaria are the three EU countries where it is possible to get citizenship in exchange for an investment, the so-called "golden passports". As many as 19 EU countries operate "residence by investment" programmes, known as "golden visas".

In January 2019, the European Commission established a group of experts with representatives from all EU member states to develop common standards and guidelines in this area. After four meetings last year, the group has so far not met in 2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

EU-parlamentet 20-04-23:

EU-Belarus: MEPs back agreements on readmission and visa facilitation till sidans topp

+ Obligation to readmit nationals or residents without the right to stay

+ People who entered the EU illegally after transit through Belarus also to be returned

+ Respect of human rights and international legislation must be ensured

+ Faster and cheaper visas for short stays of up to 90 days

Civil Liberties MEPs backed on Thursday two agreements with Belarus to facilitate the return of persons without the right to stay and the issuance of visas for short trips.

In a remote voting session, the Civil Liberties Committee endorsed the readmission agreement with 54 votes to 13. The deal for cheaper short-stay visas that are issued more quickly was backed by 61 MEPs, while 6 voted against.

Return of people residing illegally in the EU

Under the readmission agreement, Belarus commits to readmit its nationals who do not, or who no longer, fulfil the conditions in force for entry to, presence in, or residence on, the territory of EU member states. This will also apply to persons who hold a residence permit or a valid visa issued by Belarus, and those who illegally entered EU territory directly after having stayed on, or transited through, the territory of Belarus.

Visa facilitation

The general visa fee for both Belarusians and EU citizens travelling to the other territory for up to 90 days in any 180-day period will be reduced to ¤35 (some categories of travellers will be exempt from paying fees). The deadlines for consulates to deal with requests will be reduced to 10 calendar days (extendable to a maximum of 30 days). Some Belarusian travellers, such as journalists, students and members of official delegations, will be able to receive multiple-entry visas that will be valid for longer and they will have to submit fewer supporting documents to justify their purpose of travel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

EU-kommissionen 20-02-03:

New rules on short-stay visas to the EU till sidans topp

modernised procedure, updated fees, link to readmission cooperation

New EU rules on short-stay visas apply worldwide since 2 February. They make it easier for the millions of legitimate travellers who visit the EU every year to apply for a visa, facilitating tourism and business, while providing more resources for countering irregular migration risks and threats to internal security.

The applications procedure becomes more user-friendly: travellers may, for example, submit visa applications up to 6 months ahead of a planned trip, instead of 3 months previously. Multiple-entry, long-validity visas are easier to obtain for frequent travellers, saving them time and money. The visa fee is ¤80, an increase from ¤60 to help maintain sufficient resources to process applications and detect potential security and irregular migration risks. The increase is the first one since 2006.

In addition, the EU can now adapt the rules on processing visa applications (for instance as regards processing time, the level of the visa fee or the issuing of multiple-entry visas) depending on whether a non-EU country cooperates satisfactorily on the return and readmission of their nationals staying irregularly in the EU. The EU visa rules cover short-stay visas for the Schengen area, which includes 22 Member States and four associated countries. Currently, citizens from 105 non-EU countries and entities are required to hold a visa when travelling to the Schengen area for short-stay visits.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

EU-kommissionen 19-08-30:

Förslag till återtagandeavtal och avtal om förenklade viseringar med Vitryssland till sidans topp

COM/2019/401 final: Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet

/utdrag ur beslutsförslaget om återtagande:/

Syftet med avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet (nedan kallat avtalet) är att fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till, vistelse eller bosättning på Vitrysslands eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och att i en anda av samarbete underlätta transiteringen av sådana personer,

Kommissionen anser att målen i rådets förhandlingsdirektiv har uppnåtts och att utkastet till återtagandeavtal kan godtas av unionen.

/utdrag ur beslutsförslaget om viseringar:/

COM/2019/405 final: Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar

Syftet med avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet) är att ömsesidigt förenkla utfärdandet av viseringar för planerade vistelser på högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod för unionsmedborgare och vitryska medborgare.

Kommissionen anser att målen i rådets förhandlingsdirektiv har uppnåtts och att unionen kan godta utkastet till avtal.

Beslutsförslaget om återtagande, med sammanfattning och själva avtalet (Extern länk)

Beslutsförslaget om viseringar, med sammanfattning och själva avtalet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

Comparative Migration Studies 19-07-23:

The relational dimension of externalizing border control: selective visa policies till sidans topp

Lena Laube

The paper traces the crucial role of visa policies in externalizing border control. Since the European Union has agreed upon a highly selective visa policy in 2001, most neighbouring countries are (newly) confronted with visa requirements for short-term travel. Because of this standardization of travel opportunities, visa-free travel to the European Union has become a rare and valuable political asset both for third country nationals and their governments. Consequently, visa liberalization became a major issue in bilateral negotiations with the EU over cooperation in migration management and is frequently used as an incentive by the EU institutions. However, the EU is not the only cooperating partner that strategically engages in border and migration diplomacy. As the case studies of Moldova, Morocco and Turkey show, all governments involved use issues of mobility regulation as a foreign policy tool, though with varying success in regard to visa liberalization.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Rådet 19-06-06:

EU uppdaterar regler för att underlätta lagligt resande och bekämpa olaglig migration till sidans topp

Rådet antog i dag ändringar avseende viseringskodexen för att förbättra villkoren för personer som reser på laglig väg och förstärka tillgängliga verktyg för att åtgärda de utmaningar som den irreguljära migrationen har medfört.

Bättre villkor för personer som reser lagligt

De nya reglerna ger snabbare och tydligare rutiner för personer som reser lagligt, bl.a. genom att

+ göra det möjligt att lämna in viseringsansökningar upp till 6 månader och senast 15 dagar före avresa

+ göra det möjligt att fylla i och underteckna ansökningsformuläret elektroniskt

+ införa en harmoniserad strategi för att utfärda viseringar för flera inresor för personer som reser regelbundet och har en positiv viseringshistorik, med en gradvis utökning av perioden från 1 till 5 år

Täcka kostnaderna för handläggning

För att medlemsländerna bättre ska kunna täcka kostnaderna för handläggning av viseringsansökningar men utan att det avskräcker människor från att ansöka om visum, kommer viseringsavgiften att höjas till 80 euro.

Genom förordningen införs också en mekanism för att vart tredje år se över huruvida viseringsavgiften bör ändras.

Bättre samarbete kring återtagande av irreguljära migranter

Förordningen ska också bidra till förbättrat samarbete med tredjeländer kring återtagande, genom att den inför en ny mekanism för viseringhantering som påtryckningsmedel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Rådet 19-06-06: Bättre säkerhet för id-handlingar: rådet antar nya regler (Extern länk)

EU-kommissionen 19-06-06: Commission welcomes final adoption of strengthened visa rules (Extern länk)

Den fullständiga listan över länder vars medborgare behöver visum (Extern länk)

Faktablad (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

EU-parlamentet 19-04-17:

Parliament adopts new rules for short-stay visas till sidans topp

The EU will simplify procedures for requesting and issuing short-stay visas and will use its visa policy to encourage non-EU countries to cooperate on migration.

Parliament approved on Wednesday the new EU Visa Code, already informally agreed with the Council of Ministers. The law establishes the procedures and conditions for issuing visas to nationals of more than one hundred non-EU countries travelling to the EU for short periods (up to 90 days in any 180-day period).

Procedures for bona fide travellers will be simpler, and there will be a direct link between visa and migration policy.

Visa applications will have to be submitted between six months (instead of the current three months) and 15 days ahead of the intended trip, except for seafarers, who will be allowed to submit applications nine months in advance.

Among other changes:

the general visa fee will increase from 60 to 80 euros -with a possible reduction for people under 18 years old-, and children under six, students and researchers will continue to be exempt from paying the visa fee;

the new prerequisite to buy travel health insurance will be assessed by the European Commission 15 months after being introduced, taking into account the actual medical costs incurred by visa-holders;

EU member states will have to work with external service providers to manage visa requests in non-EU countries where they are neither present nor represented; and

frequent travellers might be eligible for multiple entry visas.

Cooperation on readmission by non-EU countries

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-kommissionen 19-04-17:Commission welcomes Parliament adoption of stronger and more secure EU visa rules (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

EU-kommissionen 19-02-20:

Kommissionen välkomnar överenskommelsen om att förbättra EU:s viseringsregler till sidans topp

I dag godkände medlemsstaterna Europaparlamentets och rådets överenskommelse om kommissionens förslag att modernisera EU:s gemensamma viseringspolitik, anpassa reglerna till nya säkerhetsproblem, utmaningar kopplade till migration och nya möjligheter som en följd av den tekniska utvecklingen. Genom de överenskomna reglerna blir det lättare för legitima resenärer att få visum till Europa, vilket främjar turism, handel och affärsförbindelser, samtidigt som det ökar säkerheten och minskar riskerna för irreguljär migration.

Kommissionsledamoten med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos välkomnar överenskommelsen och säger: - Jag välkomnar överenskommelsen i detta viktiga ärende. De nya viseringsreglerna kommer att underlätta resorna för de miljontals legitima resenärer som besöker EU varje år till fördel för vår rese- och turistnäring. Reglerna förbättrar samtidigt våra säkerhetsstandarder så att de som utgör ett hot eller inte har rätt att resa in i EU upptäcks. De nya reglerna kommer att göra det möjligt för oss att utnyttja effekterna av vår viseringspolitik för att förbättra samarbetet med tredjeländer när det gäller irreguljära migranters återvändande och återtagande.

De nya reglerna omfattar särskilt följande:

Smidigare förfaranden: Resenärer kommer att kunna lämna in ansökningar så långt som sex månader före den planerade resan (nio månader för sjöfolk) - i stället för de nuvarande tre månaderna. Dessutom kommer ansökningarna att kunna lämnas in direkt i hemvistländerna. När så är möjligt kan de också fylla i och underteckna sina ansökningar elektroniskt. Barn mellan 6 och 18 år kan komma att undantas från viseringsavgiften.

(...)

Läs uttalandet och hämta faktablad (Extern länk)

Rådet 19-02-20: rådet bekräftar överenskommelse om förändringar av viseringskodexen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

EU-kommissionen 18-12-19:

Rapport om hur västra Balkan mfl uppfyller kraven för liberalisering av viseringar till sidans topp

EU-kommissionen lägger idag fram sin rapport om hur riktmärkena för liberalisering av viseringsbestämmelserna uppfylls av länderna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien) och av länderna i det östliga partnerskapet (Georgien, Moldavien och Ukraina). Rapporten visar att de berörda länderna fortfarande uppfyller kraven för liberalisering av viseringsbestämmelserna men att det krävs riktade och i vissa fall omedelbara insatser på en rad områden för att se till att denna situation består.

Viseringsfritt resande medför alltså betydande fördelar för EU och dess partnerländer genom att stärka de sociala, kulturella och ekonomiska banden, men också ett ansvar för att slå vakt om de framsteg som gjorts i dialogerna om viseringsliberalisering och för att se till att migrations- och säkerhetsfrågor hanteras på ett tillfredsställande sätt. Genom dagens rapport följer kommissionen upp sina rekommendationer från december 2017 och stämmer av de berörda ländernas insatser under det senaste året.

Ytterligare insatser krävs för att motverka irreguljär migration

Alla de åtta länderna har fortsatt vidta åtgärder mot irreguljär migration, men mer behöver göras för att se till att resultaten blir varaktiga:

Den irreguljära migrationen från Ukraina, Serbien och Bosnien och Hercegovina till EU är fortfarande hög, och det ökande antalet ogrundade asylansökningar i EU från medborgare i Moldavien och Georgien är en källa till oro.

Efter attAlbanien införde effektiva åtgärder för att komma till rätta med irreguljär migration minskade antalet asylansökningar med 32 % under första halvåret 2018. Detta arbete behöver nu fullföljas och vidareutvecklas.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten COM(2018) 856 (Extern länk)

EU-parlamentet 18-11-29: Western Balkans: European Parliament takes stock of 2018 progress (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

EU-parlamentet 18-12-03:

New EU short-stay visas: more advantages for legitimate travellers till sidans topp

Simpler procedures for legitimate travellers and incentives for cooperating with the EU on migration are part of new rules on short-stay visas for non-EU nationals.

Civil Liberties Committee MEPs backed, on Monday, changes to the EU Visa Code which establishes the procedures and conditions for issuing visas to nationals of more than one hundred non-EU countries travelling to the EU for short periods (up to 90 days in any 180-day period). The draft law was passed with 27 to 15 and 4 abstentions.

MEPs partially endorsed the Commission's proposal, aimed at facilitating legitimate travel for tourism, trade and business, whilst preventing irregular immigration and contributing to internal security. They made additional changes to further simplify procedures for bona fide travellers and ensure a positive link between visa and migration policy.

Among other changes:

some applicants may not need to present their applications in person and processing periods will be reduced;

travellers will be able to hand in applications at the consulate of another EU member state if the one responsible is neither present nor represented in a given third country or if the competent one is more than 500 km away from their place of residence;

travel health insurance will not be a prerequisite for requesting a visa;

the general visa fee will increase from 60 to 80 euros, with exceptions for some travellers, while children under 12, family members of EU nationals, students and researchers will have the fee waived;

it will be possible to apply for a visa up to nine months before the intended journey (instead of six months proposed by the Commission), and

additional facilities for artists and sports professionals touring in the EU and multiple entry visas for frequent travellers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

FRA 18-09-05:

Fundamental rights implications of storing biometric data in identity documents till sidans topp

This Opinion by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) aims to inform the European Parliament's position concerning the legislative proposal for a Regulation on strengthening the security of identity cards of European Union (EU) citizens and of residence documents issued to EU citizens and their family members exercising their right of free movement. It focuses on the processing of biometric data and complements the opinion published by the European Data Protection Supervisor (EDPS).

Most points in this FRA Opinion relate to risks to fundamental rights which may result from the implementation of the regulation.

This opinion mainly focuses on the processing of biometric data in identity cards issued by EU Member States to their own nationals and residence cards issued to thirdcountry family members of EU nationals exercising free movement rights.

FRA hereby present six individual opinions addressing the following points:

+ Avoiding that biometrics are also stored in national databases;

+ Ensuring a fundamental rights compliant implementation;

+ Processing the minimum necessary biometric data;

+ Respecting human dignity when collecting biometric data;

+ Collecting biometric data from children;

+ Collecting biometric data from elderly and persons with disabilities.

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.