fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Transportöransvar

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211231:

Infrastrukturdepartementet 21-12-22:

Fakta-PM: Åtgärder mot transportföretag som underlättar människohandel mm till sidans topp

Fakta-PM om EU-förslag 2021/22:FPM27 : COM(2021) 753

Åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller människosmuggling

Sammanfattning

Förslaget innebär att EU-kommissionen kan vidta åtgärder mot transportföretag som utför transport som bidrar till människohandel eller smuggling av migranter vid olagliga inresor till unionen. Bland förslagen finns förbud att trafikera unionen under ett år med möjlighet till förlängning. Medlemsstaterna ska ta hänsyn till de åtgärder som kommissionen vidtagit i enlighet med förordningen när de bedömer de trafikansvarigas och transportföretagens goda anseende i de tillståndsärenden som medlemstaterna beslutar.

Regeringen välkomnar ytterligare åtgärder i syfte att bekämpa människohandel och människosmuggling. Det är angeläget att EU agerar kraftfullt och koordinerat i frågan.

Regeringen värnar om den nationella kompetensen för trafikrättigheter inom trafikslaget luftfart. Inom trafikslaget sjöfart behövs flera klarlägganden om jurisdiktion och ansvar för att det ska inkluderas. Att införa de föreslagna reglerna på landstransportområdet bedöms dock som mindre problematiskt.

Läs eller hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

EU-kommissionen 21-11-23:

EU föreslår svartlistning av transportföretag som underlättar människosmuggling till sidans topp

Som en del av EU:s gemensamma reaktion på statsstött utnyttjande av människor vid EU:s yttre gräns mot Belarus föreslår kommissionen och utrikesrepresentanten i dag åtgärder mot transportföretag som underlättar människosmuggling och människohandel till EU. Det är fråga om ett nytt verktyg i EU:s verktygslåda för att stödja medlemsländer som utsätts för sådana hybridattacker. Andra former av stöd som humanitärt bistånd bör komplettera åtgärder enligt det här nya instrumentet. .

- Försök att destabilisera EU genom att utnyttja människor fungerar inte, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. EU står enat, och vidtar åtgärder för att lösa situationen vid EU:s yttre gräns mot Belarus. I dag lägger vi fram ett nytt förslag om svartlistning av transportföretag som är inblandade i människosmuggling och människohandel till EU, som jag aviserade för två veckor sedan. Vi accepterar aldrig att människor utnyttjas för politiska syften.

Riktade åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt smuggling

Den senaste tidens händelser vid EU:s gräns mot Belarus kunde inte ha ägt rum utan att vissa transportföretag medvetet eller omedvetet bidragit till utnyttjande av människor, vilket fått enorma humanitära konsekvenser och medfört allvarliga problem för säkerheten vid EU:s yttre gränser och stabiliteten i regionen.

För att EU ska ha lämpliga verktyg för att bekämpa utnyttjande av människor i politiska syften föreslår kommissionen därför en ny rättslig ram som gör att EU kan vidta riktade åtgärder mot transportföretag inom alla transportslag (mark, flyg, inre vattenvägar och sjöfart) som ägnar sig åt eller underlättar människosmuggling eller människohandel till EU. Åtgärderna bör vara proportionerliga och utformas från fall till fall. Åtgärderna kan vara restriktioner av verksamheten på EU:s marknad, tillfälligt indrag av licenser eller tillstånd, förbud mot att tanka eller utföra underhåll inom EU samt förbud mot att transitera eller flyga över EU, göra mellanlandningar eller anlöpa hamnar i EU.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Joint communication JOIN(2021) 32 final: Responding to state-sponsored instrumentalisation of migrants at the EU external border (Extern länk)

Factsheet: EU actions to counter state-sponsored instrumentalisation of migrants at the EU external border (Extern länk)

EU-kommissionen 21-11-23: Questions and answers on proposals to blacklist transport operators involved in facilitating the smuggling or trafficking of people (Extern länk)

EU-kommissionen 21-11-23: Emergency EU support available for migration and border management (Extern länk)

TT / Squid 21-11-23: Transportbolag kan stoppas för migranthjälp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.