fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Människohandel och prostitution

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211231:

Infrastrukturdepartementet 21-12-22:

Fakta-PM: Åtgärder mot transportföretag som underlättar människohandel mm till sidans topp

EU-förslag COM(2021) 753: Åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller människosmuggling,

Sammanfattning

Förslaget innebär att EU-kommissionen kan vidta åtgärder mot transportföretag som utför transport som bidrar till människohandel eller smuggling av migranter vid olagliga inresor till unionen. Bland förslagen finns förbud att trafikera unionen under ett år med möjlighet till förlängning. Medlemsstaterna ska ta hänsyn till de åtgärder som kommissionen vidtagit i enlighet med förordningen när de bedömer de trafikansvarigas och transportföretagens goda anseende i de tillståndsärenden som medlemstaterna beslutar.

Regeringen välkomnar ytterligare åtgärder i syfte att bekämpa människohandel och människosmuggling. Det är angeläget att EU agerar kraftfullt och koordinerat i frågan.

Regeringen värnar om den nationella kompetensen för trafikrättigheter inom trafikslaget luftfart. Inom trafikslaget sjöfart behövs flera klarlägganden om jurisdiktion och ansvar för att det ska inkluderas. Att införa de föreslagna reglerna på landstransportområdet bedöms dock som mindre problematiskt.

Läs eller hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

FRA 21-10-18:

EU Agencies present overview of actions to protect victims of human trafficking till sidans topp

The European Union agencies active in the field of justice and home affairs have presented the first full overview of actions to help victims of trafficking in human beings. The main operational activities are listed in a joint report of the Justice and Home Affairs Agencies Network (JHAAN) published today at the occasion of EU Anti-Trafficking Day under the leadership of Eurojust. The report is a key building block of the EU Strategy on combatting trafficking in human beings and serves as a key reference document for national authorities engaged in tackling human trafficking.

"Human trafficking is a blight on humanity and has no place in society," said Michael O'Flaherty, Director of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). "As EU agencies, we stand together working to eradicate the suffering and exploitation of vulnerable people who fall victim to unscrupulous traffickers. This report underlines our joint commitment and showcases the practical steps we are taking to end this shameful and illegal practice."

During the Eurojust Presidency of the JHAAN, for the first time, a compendium was made of all different actions taken by CEPOL, EASO, EIGE, eu-LISA, Eurojust, Europol, FRA and Frontex, to reach out to victims of human trafficking at all stages of prevention, investigations, operations and legal proceedings. The initiative is a concrete result following the Joint Statement of commitment to work together against trafficking in human beings , signed in 2018.

The JHAAN report of today aims to make Member States more aware of the Agencies' potential in helping the early identification and protection of victims. Furthermore, it encourages them to cooperate closely with the Agencies involved in this area and to build on their expertise. The report responds to one of the key actions of the EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021-2025.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

Regeringen 21-05-18:

Fakta-PM om EU-förslag om strategi mot människohandel till sidans topp

/Utdrag ur regeringens PM om COM(2021) 171, Sammanfattning:/

Den 14 april 2021 presenterade kommissionen meddelandet om EU:s strategi mot människohandel 2021-2025. I meddelandet konstateras att människohandel är ett globalt fenomen som sker i varje land och i varje region. Nästan hälften av dem som faller offer för människohandel inom EU är EU-medborgare, och ett betydande antal utsätts inom den egna medlemsstaten. Meddelandet framhåller att merparten av offren i EU är kvinnor och flickor som utsätts för människohandel för sexuellt ändamål, och att nästan vart fjärde offer i EU är ett barn. Vidare framhålls att även de flesta människohandlare i EU är EU-medborgare, och närmare tre fjärdedelar av förövarna är män. Människohandel renderar i höga brottsvinster för de kriminella och orsakar enorma mänskliga, sociala och ekonomiska kostnader. Kommissionen uppskattar att de ekonomiska kostnaderna uppgår till 2,7 miljarder euro årligen. Kommissionen framhåller att bekämpa människohandel länge har varit en prioritering, och att framsteg har gjorts i många avseenden under årens lopp. Trots dessa framsteg utgör människohandel fortfarande ett allvarligt hot inom EU och utsätter tusentals personer för fara varje år, framför allt kvinnor och barn. Människohandel är fortfarande ett brott med låga risker och höga vinster på grund av det låga antalet åtal och fällande domar. Strategin har som mål att bekämpa människohandel på ett mer effektivt sätt.

Strategin är i huvudsak uppbyggd kring fem prioriteringsområden; 1) förebyggande åtgärder, skydd av offer samt åtal och fällande domar mot människohandlare, 2) att minska efterfrågan som ligger till grund för människohandel, 3) att upplösa den kriminella modellen för att stoppa utnyttjandet av offer, 4) att skydda och stödja offren, framför allt kvinnor och barn, samt 5) den internationella dimensionen.

Regeringen välkomnar kommissionens strategi mot människohandel 2021- 2025. Det är särskilt positivt att strategin fokuserar på frågor om prevention, brottsbekämpning och ökat stöd till utsatta för att stärka deras position.

Läs eller hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

EU-kommissionen 21-04- 11:

Kommissionens rapport och meddelande om ny femårsplan om människohandel till sidans topp

EU-kommissionen 21-COM(2021)171: Communication on the EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021- 2025

COM(2020)661, 21-03-18: Tredje rapporten om framsteg i kampen mot människohandel (2020) i enlighet med artikel 20 i direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer

Hämta rapporten, på svenska (Extern länk)

Hämta femårsplanen, på engelska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

EU-kommissionen 20-10-21:

Eradicating human trafficking: Persistent risks call for strategic approach till sidans topp

Today, the Commission is presenting its Third Report on the progress made in the fight against human trafficking. Progress has been made in several areas, such as transnational cooperation particularly through referral mechanisms and as demonstrated through the joint efforts of Europol and Eurojust. However, the crime continues to evolve:

Nearly half of the victims are EU citizens (49%), and one third (34%) of the victims were trafficked within their own EU Member State.

The vast majority of trafficking victims are women and girls (72%). Almost one in every four (22%) victims of trafficking is a child.

While trafficking for sexual exploitation remains the predominant purpose for trafficking, labour exploitation is also reported. This is also linked to the context of migration by the vulnerable situations migrants often face.

The number of prosecutions and convictions remains low in relation to the reported number of victims. In 2017/2018, 14,145 victims were registered, but there were only 6,163 prosecutions and 2,426 convictions.

The crime is increasingly online as traffickers make increasing use of the internet and social media to recruit and exploit victims.

The coronavirus pandemic exacerbates vulnerability to trafficking, causes delays in identifying victims and hinders access to justice, assistance and support.

Protecting society from organised crime, and in particular tackling trafficking in human beings, is a priority under the new EU Security Union Strategy. A new strategic approach towards the eradication of trafficking in human beings is already underway as part of the EU's Security Union Strategy and the New Pact on Migration and Asylum and will be developed in the context of the Agenda on tackling organised crime to be presented in early 2021.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

Delmi 20-05-06:

Anti-smuggling and Anti-trafficking Measures compatible with the EU Charter? till sidans topp

Report and Policy Brief 2020:4

Human smuggling and human trafficking might lead to serious human suffering and death. The aim of the fight against smuggling and trafficking is to prevent such suffering and protect vulnerable people. However, could the European Union's actual measures for their prevention lead to human rights law violations?

2020 marks the 20th anniversary of the adoption of the U.N. Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, known as the Palermo Protocol. It is then worth to evaluate which efforts have been carried out in order to prevent trafficking, but also the consequences of it. The report Anti-smuggling and Anti-trafficking Measures: Are they compatible with the EU Charter of Fundamental Rights? (Delmi 2020:4) examines the compatibility of the EU measures against human smuggling and human trafficking with the EU Charter of Fundamental Rights. The measures, which are part of the EU's externalisation and outsourcing of migration control to third countries, are not new. However, since 2016 the EU has been prioritising these forms of controls by providing incentives for third countries to restrict the movement of migrants.

The containment of people in third countries and preventing people from leaving, interfere with the right to asylum, including the right to leave to seek asylum. The measures that interfere with this right must also pursue legitimate objectives in order to be permissible, e.g. saving lives.

The report concludes that the EU and its Member States might have failed to fulfil their positive obligations to ensure the right to life. It also concludes that the EU and its Member States might be in violation of the right to leave to seek asylum.

The report is written by Dr. Vladislava Stoyanova, Associate Professor at Lund University.

The Delmi Report Anti-smuggling and Anti-trafficking Measures: Are they compatible with the EU Charter of Fundamental Rights? (2020:4) is launched at this website 6 May 2020.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

FRA 19-06-13:

10 ways to protect children deprived of parental care and combat child trafficking till sidans topp

Almost one quarter of trafficked victims registered in the EU are children. EU child victims are twice the number of non EU child victims, with girls especially targeted. So what can be done? A new guide developed by FRA suggests 10 ways to protect children moving across EU Member States without parental care.

This child protection guide focuses on children deprived of parental care in EU Member States other than their own. It covers all children who need protection, particularly child trafficking victims.

FRA developed the guide in close cooperation with the European Commission Office of the EU Anti-trafficking Coordinator. It implements a key actionin the 2017 Communication stepping up EU action to address human trafficking, and is in line with the 2018 EU Agencies Joint Statement of Commitment to address human trafficking.

It aims at addressing the lack of a uniform approach across the EU to help such children in full compliance with international standards and EU law. Criminal and civil law come into play through the EU's Anti-Trafficking Directive, the Child Sexual Abuse and Exploitation Directive, the Victims' Directive and the Brussels IIa Regulation that covers cross-border family law matters.

It offers guidance on what to do from the moment the children are identified to the implementation and monitoring of a durable solution.

The guide is aimed at a wide range of relevant actors. These include police officers, child protection officers, guardians, central authorities dealing with cross-border child protection cases under the Brussels IIa Regulation, judges, lawyers, civil society representatives, as well as consular staff.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta guiden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.