fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Schengenregelverket

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220619:

Europeiska unionens råd 22-06-10:

Rådet antar förhandlingsmandat för reformen av kodexen om Schengengränserna till sidans topp

Som en del av det arbete som gjorts under det franska ordförandeskapet för att reformera Schengenområdet och göra det mer motståndkraftigt mot nya utmaningar har rådet antagit sitt förhandlingsmandat för reformen av kodexen om Schengengränserna.

Genom reformen skapar man i) nya verktyg för att bekämpa instrumentaliseringen av migrationsströmmarna, ii) inrättar man en ny rättslig ram för åtgärder vid de yttre gränserna i händelse av en hälsokris, med utgångspunkt i erfarenheterna från coronapandemin, iii) moderniserar man den rättsliga ramen för återinförande av kontroller vid de inre gränserna för att säkerställa principen om fri rörlighet och samtidigt bemöta ihållande hot, iv) inför man alternativa åtgärder till sådana kontroller.

Tack vare den allmänna riktlinjen kan rådet nu börja förhandla med Europaparlamentet så snart även parlamentet enats om sin ståndpunkt.

Bekämpning av instrumentaliseringen av migrationsströmmarna

I förordningen definieras instrumentalisering av migranter som en situation där ett land utanför EU eller en icke-statlig aktör uppmuntrar eller underlättar tredjelandsmedborgares resor mot EU:s yttre gränser eller till ett medlemsland i syfte att destabilisera EU eller ett medlemsland. Genom förordningen införs nya åtgärder för att bekämpa detta fenomen, bland annat genom att antalet gränsövergångsställen vid de yttre gränserna eller deras öppettider begränsas och att gränsövervakningen skärps.

Åtgärder vid de yttre gränserna i händelse av en hälsokris

Förordningen ger EU möjlighet att snabbt anta bindande minimiregler om tillfälliga reserestriktioner vid de yttre gränserna i händelse av hot mot folkhälsan. Denna möjlighet utökar de verktyg som finns i dag och som använts under coronapandemin och som har tagits fram på grundval av icke-bindande rekommendationer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220607:

EU-kommissionen 22-05-24:

Schengenläget: EU-kommissionen fastställer prioriteringar och en ny styrningsmodell till sidans topp

I dag lägger EU-kommissionen fram rapporten om Schengenläget 2022. Det här är första gången man lägger fram en sådan rapport, som introducerades i förra årets Schengenstrategi. Rapporten är en del av EU-kommissionens försök att stärka Schengenstyrningen genom en årlig rapportering där man presenterar Schengenläget, fastställer prioriteringar för det kommande året och mönstrar de framsteg som gjorts under året. Rapporten om Schengenläget kommer att ligga till grund för diskussionerna mellan Europaparlamentariker och inrikesministrar i Schengenforumet den 2 juni och i det kommande Schengenrådet den 10 juni.

- Schengenområdet har förenat vår världsdel och är en symbol för den europeiska livsstilen, säger EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas. Under det senaste året har vi vidtagit avgörande åtgärder för att ytterligare stärka styrningen av Schengen och återuppbygga förtroendet för denna viktiga drivkraft för våra ekonomier. Dagens rapporter är ett uttryck för vår fasta beslutsamhet att se till att Schengen tar sig ur de olika svårigheterna ännu starkare än tidigare.

- Européerna värdesätter friheten att röra sig, bo och arbeta i olika länder, säger inrikeskommissionär Ylva Johansson. De senaste kriserna och utmaningarna har visat att vi inte kan ta den här friheten för given. Vi kommer att fortsätta vårt gemensamma arbete för att förverkliga prioriteringarna i rapporten om Schengenläget och för att få den europeiska gräns- och kustbevakningen att fungera på ett effektivare och mer integrerat sätt. Schengen är ett gemensamt ansvar som kräver engagemang och hängivenhet från oss alla.

Lägesrapport om Schengenområdet och nya prioriteringar

(...)

Hela pressmeddelandet med länk till rapporten (Extern länk)

Policydokument om en flerårig strategisk policy för den europeiska integrerade gränsförvaltningen samt rapport om systematiska gränskontroller vid EU:s yttre gränser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Violence Monitoring Network 22-05-31:

BVMN - ASGI: Joint analysis on Schengen border code reform till sidans topp

The European Commission (EC) Proposal introduces several concerning amendments to the Schengen Borders Code (SBC) that we argue would have devastating consequences for the fundamental human rights of people-on-the-move. We will focus on the main concerns raised by the Proposal with regard to specific elements related to the management of external borders (point I, II, III), and of internal border controls (point IV, V) and analyse them against the background of already existing harmful practices of pushbacks and denial of rights at both internal and external borders that we have been documenting through our monitoring activities. Some of the most worrisome aspects of the Proposal negatively impact on the rights of people-on-the-move both at external and at internal borders and will thus be analysed jointly: they relate with the use of technologies and with ethnic profiling. With this collaborative legal and policy analysis, we seek to highlight concerns relating to the impact this reform would have on the realities of people-on-the-move navigating European borders, whose fundamental rights we have already proven to be at risk of violation in the form of pushbacks and other types of state-sponsored violence.

In conjunction with other legislative documents of the New Pact, such as provisions for pre-screening procedures that heavily rely on the arbitrary detention of people-on-the-move and the failed attempts at implementing Independent Border Monitoring Mechanisms (IBMM) in Croatia and Greece, the SBC contributes to the emergent paradigm in European migration policy that frames movement as a security concern and disregards fundamental human rights provisions. In order for the Proposal to be in line with the fundamental rights of people-on-the-move we call for the removal of some key concepts and procedures, and reiterate the necessity of obligations that are in line with respect for human rights and fundamental freedoms.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Picum 22-02-15: The new draft Schengen borders code risks leading to more racial and ethnic profiling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220518:

Asylnytt 22-05-18:

Gränskontroll mot andra EU-länder inte tillåtet mer än 6 månader enligt EU-domstolen till sidans topp

En domstol i Österrike har vänt sig till EU-domstolen och begärt ett förhandsavgörande i två mål som båda gällde en person som vägrat visa pass vid en gränskontroll. Österrike har haft gränskontroller gentemot Ungern och Slovenien ända sedan 2015. Enligt kodexen om Schengengränserna får gränskontroller inom Schengenområdet på grund av nationell säkerhet som medlemsstaterna själva inför pågå i högst sex månader (inklusive förlängning) om det inte uppstått ett helt nytt hot. Österrike har förnyat sin förordning om gränskontroll varje halvår. Personen som vägrade visa pass hävdade att kontrollanterna inte hade befogenhet att förlägga honom det som led i en gränskontroll. Domstolen som tog upp målet har frågat om Österrikes regler är förenliga med unionsrätten. EU-domstolens svar är nej. Om det inte finns ett nytt hot som föranleder en ny tillämpning så får de intre gränskontrollerna inte pågå mer än sex månader. Det är inte heller tillåtet att ha en lagstiftning som tvingar en person att visa pass vid gränsen på grund av en gränskontroll som bryter mot Schengenkodexen. Målet kan ha betydelse för Sverige som liksom Österrike har haft gränskontroller sedan 2015.

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Dom i de förenade målen C-368/20 och C-369/20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220404:

ECRE 22-03-25:

Schengen borders code: More hostile borders - less space for human rights till sidans topp

ECRE published a Policy Note on the European Commission's proposal for a Regulation amending Regulation (EU)2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders ("Schengen Borders Code amendments").

The European Commission presented the proposed Regulation as part of a of a mini-package of three new proposals, along with the proposed Council Decision on provisional emergency measures for the benefit of Latvia, Lithuania and Poland of early December 2021 and the proposal for a Regulation addressing situations of instrumentalisation in the field of migration and asylum (COM(2021) 890) (the "Instrumentalisation Regulation")

ECRE has serious concerns about many of the other SBC amendments, including the necessity and proportionality of the measures; the definition of instrumentalisation; the limiting of number and opening times of border crossings; the expansion of border surveillance; the broad exercise of imprecise public powers; the increases in the transfer of people across internal borders with fewer safeguards; and amendments to the Return Directive that could mean a proliferation of bilateral readmission agreements and people being subject to return decisions without an individual assessment. For the provisions relating to epidemics, ECRE welcomes the fact that requesting asylum and humanitarian grounds would be considered as essential travel and would, therefore, be exempt from restrictions at EU borders.

For these reasons, ECRE recommends rejecting the most harmful amendments, such as the concept of instrumentalisation itself and the restriction of access at the border for people who could be seeking asylum. ECRE also proposes improvements should these concepts be maintained.

A summary of ECRE's recommendations for the co-legislators is included at the end of this note, which should be read in conjunction with ECRE's more detailed Comments on the Schengen Borders Code amendments and the Instrumentalisation Regulation.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220215:

Justitiedepartementet 22-01-24:

Faktapromemoria: Ändringar i Schengens gränskodex till sidans topp

Fakta-pm om EU-förslag 2021/22:FPM42 : COM (2021) 891

Förslaget rör ändringar i Schengens gränskodex, bland annat de delar som avser tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna. Därutöver föreslås definitioner och förtydliganden av begrepp hänförliga till instrumentalisering av migranter och gränsövervakning. Vidare innehåller förslaget en helt ny bestämmelse som syftar till att vid behov möjliggöra bindande gemensamma åtgärder i form av ett inreseförbud till EU från tredjeland när det föreligger en situation med epidemisk potential. Ytterligare ändringsförslag omfattar justeringar av befintliga bestämmelser om polisiära- och andra myndighetskontroller i gränsområden där kontrollerna inte utgör gränskontroll.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag i stort men anser att delar av förslaget som kan komma att beröra bland annat frågan om EU:s behörighet att lagstifta i vissa delar behöver klargöras. Det är viktigt att medlemsstaternas behov av flexibilitet beaktas, bland annat i de delar som avser avlägsnande av tredjelandsmedborgare som påträffas i områden nära inre gräns och avseende möjligheten för medlemsstaterna att återinföra gränskontroll vid inre gräns.

(...)

När det gäller tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna innebär förslaget generellt att fler krav kommer ställas på de medlemsstater som avser fatta beslut om ett återinförande eller om en förlängning av ett tidigare beslut. Från kommissionen ska man enligt förslaget ta fram en enhetlig form för den notifiering som krävs innan beslut (förutom vid kontroller som införs på grund av oförutsedda händelser). Vid återinförande, men särskilt vid förlängning, kommer man enligt förslaget kunna kräva utförligare motiveringar och analyser om skälen för återinförande eller förlängning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

Europeiska unionens råd 21-12-09:

Kroatien har uppfyllt villkoren för en fullständig tillämpning av Schengenregelverket till sidans topp

Rådet fastställer att Kroatien har uppfyllt de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av Schengenregelverket. Denna kontroll av att Kroatien har uppfyllt de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av Schengenregelverket är en förutsättning för att rådet ska kunna fatta ett beslut som gör det möjligt att avskaffa kontroller vid de inre gränserna.

Kroatien har sedan sin EU-anslutning tillämpat alla bestämmelser i Schengenregelverket utom bestämmelserna om avskaffande av kontroller vid de inre gränserna. I enlighet med EU-anslutningsakten för Kroatien kan dessa kontroller inte avskaffas förrän rådet har fattat beslut om detta, efter att man i enlighet med Schengenutvärderingsförfarandena har kontrollerat att Kroatien uppfyller villkoren.

Schengenutvärderingen av Kroatien genomfördes mellan 2016 och 2020. I oktober 2019 förklarade kommissionen att Kroatien hade vidtagit de åtgärder som behövdes för att säkerställa att de nödvändiga villkoren för en fullständig tillämpning av Schengenregelverket uppfyllts. Kommissionen avslutade den sista handlingsplanen för de utvärderade områdena i februari 2021.

Syftet med rådets slutsatser är att rådet formellt ska fastställa att Kroatien har uppfyllt de nödvändiga villkoren. Godkännandet av dessa slutsatser påverkar inte antagandet av rådets beslut om en fullständig tillämpning av Schengenregelverket.

Läs mer och hämta rådets slutsatser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen / Statewatch 21-12-13:

Draft border proposals: "drones, motion sensors, mobile units to prevent crossings" till sidans topp

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the response to threats to the area without controls at internal borders: "SENSITIVE UNTIL ADOPTION"

The European Commission is to propose amendments to EU border rules that would:

+ introduce a new mechanism for introducing temporary travel restrictions to be applied at all external Schengen borders (a reaction to the uneven implementation of rules introduced at the start of the COVID-19 pandemic);

+ in response to the "instrumentalisation of migrants" by non-EU states (think: Belarus), allow member states to limit the number of border crossing points and their opening hours, ensure that "A person who has attempted to cross or crossed a border illegally and who has no right to stay on the territory of the Member State concerned [is] prevented from entering the territory of a Member State," and increasing external border surveillance, including through "modern technologies including drones and motion sensors, as well as mobile units to prevent unauthorised border crossings into the Union";

+ change the procedures for reintroducing internal border controls between Schengen states;

+ give EU blessing to more stringent surveillance measures at internal borders, to try to prevent the reintroduction of border controls themselves; and

+ make it simpler to conduct the summary return of irregular migrants from one member state to another.

Läs mer och hämta det läckta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-12-14:

Schengen: New rules to make the area without internal border controls more resilient till sidans topp

Today, the Commission is proposing updated rules to reinforce the governance of the Schengen area. The targeted changes will bring greater EU coordination and better equip Member States to deal with emerging challenges when managing both the EU's common external border and internal borders within the Schengen area. The update seeks to ensure that reintroducing internal border controls remains a measure of last resort. The new rules also introduce common tools to manage the external borders more efficiently in case of a public health crisis, building on the lessons learnt from the COVID-19 pandemic. The instrumentalisation of migrants is also addressed in the update to the Schengen rules, as well as through a parallel proposal for measures Member States can take in the fields of asylum and return in such a situation.

(...)

Coordinated response to shared threats

The proposal to amend the Schengen Borders Code seeks to draw the lessons of the COVID-19 pandemic and ensure strong coordination mechanisms are in place to deal with health threats. The updated rules will allow the Council to quickly adopt binding rules setting out temporary travel restrictions at the external borders in case of a threat to public health. Exemptions will be provided, including for essential travellers as well as Union citizens and residents. This will ensure that the travel restrictions are applied uniformly, building on the experience of recent years.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Proposal for a Regulation amending the rules governing the movement of persons across borders, COM/2021/891 final (Extern länk)

Proposal for a regulation addressing situations of instrumentalisation in the field of migration and asylum, COM/2021/890 final (Extern länk)

Hämta faktablad (Extern länk)

Adapting Schengen to evolving challenges: Questions and Answers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-12-16:

Borders proposals: the only attack taking place is the attack on peoples' rights till sidans topp

In response to the arrival of thousands of people at the EU's borders with Belarus, the European Commission has published a raft of new proposals that would weaken asylum rights and strengthen border surveillance and controls. Described as "temporary" on 1 December, proposals published this week would allow their enactment whenever the Council deems migrants are being "instrumentalised" to "attack" the European Union.

The first set of new proposals came on 1 December, and were described by the Commission as "temporary legal and practical measures to address the emergency situation at the EU's external border with Belarus."

The measures would apply to Latvia, Lithuania and Poland and have been critically analysed by the European Council on Refugees and Exiles as having "an adverse effect on the right to asylum without adequately responding to the situation":

+ Extending the period in which asylum claims can be registered: ECRE note that "delaying registration makes it more difficult for applicants to prove their status," risking infringements of a variety of rights;

+ Extension of the "border procedure" for processing asylum claims: "the border procedure is also likely to happen in detention," and children and other vulnerable applicants are not excluded, again risking a variety of rights, state ECRE;

+ The proposals remove the suspensive effect of appeals against negative asylum decisions: effectively the 'deport first, appeal later' move introduced by the UK government in recent years, ECRE note that "Providing an applicant with an automatic right to remain on the territory during the period within which the right to an effective remedy must be exercised and then pending the outcome in case the right is exercised, constitutes the best guarantee of respect for the right and for the principle of non-refoulement";

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-12-17:

Croatian Schengen accession approved amid mounting reports of violations till sidans topp

(...) Amid mounting evidence of human rights violations and confusion over the first report of the Independent Border Monitoring Mechanism, the European Council has approved Croatia's accession to Schengen.

In their latest report under the Protecting Rights At Borders (PRAB) initiative, ECRE member the Danish Refugee Council (DRC) and six civil society organisations have published a report uncovering the pushbacks of more than 6,000 people between July and November 2021. The vast majority of the cases took place in the Balkan region, with almost five thousand in Croatia alone.

According to the report: "Overall, Afghan nationals are the largest population reporting pushbacks. 10 percent of all pushback incidents involve children". The report notes: "Testimonies document unlawful, yet seemingly tolerated and ongoing, pushbacks involving physical abuse, harassment, extortion, destruction of property, theft and denial of access to seeking asylum. But it is not only theft of people's belongings, it's also a loss of EU's basic value of human dignity and respect for people's fundamental rights".

According to the European Border and Coast Guard Agency, Frontex, 48,500 people crossed borders irregularly in the Balkan region during the first 10 months of 2021. In October, 9,000 people entered the EU irregularly through the Balkans. Reportedly, the routes by which people are seeking entry to Europe are changing, due to stepping up controls at the Greek-North Macedonian border and a barbed wire fence established on the border of North Macedonia and Serbia.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

EU-kommissionen 21-06-02:

Towards a stronger and more resilient Schengen area till sidans topp

The new Strategy on the Schengen area will make the EU's free travel space stronger and more resilient. While the foundations of the Schengen area have proven solid, improvements are necessary to make sure Europeans can continue reaping the benefits of unfettered movement in the future.

The Strategy aims to:

+ Ensure effective management of the EU's external borders

+ Strengthen internal measures on police cooperation, security and migration management

+ Improve Schengen preparedness and governance

+ Complete the enlargement of the Schengen area

+ A revised evaluation mechanism for enhanced trust

The Schengen Evaluation and Monitoring Mechanism is a peer-to-peer review mechanism aimed at verifying that Member States correctly implement the Schengen rules, based on evaluations by teams of trained experts from the Commission and the Member States. If the experts identify deficiencies, the evaluated Member State will receive recommendations and will have to report back on the actions taken to remedy these deficiencies.

While the mechanism has led to substantial improvements, the evaluation process remains too slow, with limited pressure put on the follow up given to recommendations. To address these shortcomings and foster common trust in the implementation of the Schengen rules, the mechanism will be revised.

+ Significantly accelerate the evaluation process, helping to identify and address shortcomings quickly

+ Foster political dialogue on the results of evaluations and adequate follow up in case of deficiencies

+ Strengthen the evaluation of the respect for fundamental rights

Läs artikeln i dess helhet med diagram, samt länkar till annex, "impact assessment" mm (Extern länk)

Läs längre pressmeddelande (Extern länk)

Hämta Strategidokumentet, COM(2021) 277 final på svenska (Extern länk)

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om inrättande och användning av en utvärderings- och övervakningsmekanism för att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (Extern länk)

Justitiedepartementet 21-07-09: Faktapromemoria med sammanfattning och regeringens ståndpunkt om strategin (Extern länk)

Justitiedepartementet 21-07-12: Faktapromemoria med sammanfattning och regeringens ståndpunkt om förslaget till förordning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

ECRE 20-12-04:

Assessments of the Schengen Evaluation and Monitoring Mechanism (SEMM) till sidans topp

The European Commission convened its first Schengen Forum on Monday, which brought together Members of the European Parliament and Home Affairs Ministers. Ahead of the meeting, the European Commission published its assessment of the Schengen Evaluation and Monitoring Mechanism which is verifying how countries implement the Schengen acquis via a peer-review system.

The EC's report finds that the most prominent deficiencies and areas for improvement in Member States' implementation of Schengen are: Incomplete or non-conform transposition, implementation and application of pertinent Schengen acquis; insufficient number of staff and inadequate qualification and/or training; diverging and inconsistent national practices due to incoherent implementation of the Schengen acquis; fragmented administrative structures with insufficient coordination and integration of the different authorities; and practical, technological and regulatory barriers to cooperation within the Schengen area.

In view of the functioning of the SEMM itself, the report recommends that the timelines for the development of the evaluation report and related recommendations is significantly shortened, especially when serious deficiencies in implementing the Schengen acquis are found. Among other issues, the report calls for the development of new trainings in the area of visa policy; more strategic use of unannounced evaluations and thematic evaluations; improved synergies and cooperation with EU agencies and national quality control mechanisms; particular attention for fundamental rights in assessing implementation of the Schengen acquis and the adoption of an annual report on SEMM findings to facilitate political discussion.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

ECRE 19-11-29:

ECRE policy note: Schengen - A club where fundamental rights (do not) matter? till sidans topp

The ECRE Policy Note Schengen - A club where fundamental rights (do not) matter? - assesses how fundamental rights compliance at the EU's external border is addressed by the Schengen framework, with the current debate on Croatia's readiness to join as example. The Policy Note further offers ECRE's recommendations on ensuring compliance with European and international legal obligations at the EU's borders.

The refusal of entry or push backs to neighbouring countries without access to claim asylum in violation of EU and international law is commonplace in Europe, both at the external and internal borders of the EU. In the case of Croatia, there is extensive evidence of violations at the border with Bosnia and Herzegovina, according to human rights organisations leaving EU complicit in violence and abuse against people seeking refuge and entry into Europe. By giving the green light for Croatia's accession to Schengen the European Commission suggests that a Member State can be in compliance with the Schengen Borders Code despite evidence in the public domain demonstrating systematic violations of rights perpetrated by government officials.

ECRE offers a set of key-recommendations to EU and its member states including: ensuring compliance with European and international legal obligations at the EU's borders, making Schengen accession conditional on upholding fundamental rights at the EU's external borders, in accordance with the Schengen Borders Code, revising and strengthening the Schengen Evaluation and Monitoring Mechanism, and guaranteeing that EU funding is promoting fundamental rights compliance and addressing risks of complicity in violations and unintended support for violations.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

EU-kommissionen 19-10-23:

Kroatien är på väg mot Schengen till sidans topp

Kommissionen rapporterar idag att Kroatien uppfyller de nödvändiga villkoren för att få ansluta sig till Schengenområdet. Utifrån resultaten av den Schengenutvärdering som inleddes 2016 anser kommissionen att Kroatien har vidtagit alla åtgärder för att uppfylla de nödvändiga villkoren för en fullständig tillämpning av Schengenområdets bestämmelser och standarder. Kroatien måste dock fortsätta arbetet med att genomföra de pågående åtgärderna, särskilt när det gäller förvaltningen av de yttre gränserna. Kommissionen bekräftar också att Kroatien fortfarande uppfyller de åtaganden som är kopplade till Schengenbestämmelserna och som landet åtog sig i samband med anslutningsförhandlingarna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

EU-parlamentet 19-08- 24:

MEPs ready for negotiations on temporary checks at national borders till sidans topp

Temporary border controls should be initially limited to two months instead of six

Maximum extension possible should be one year instead of two

Civil Liberties MEPs agreed to start negotiations with EU ministers to revise time limits and conditions for passport controls within the Schengen area.

The Schengen Borders Code, currently under revision, allows member states to carry out temporary passport or identity card controls at internal borders within the Schengen area, in the event of a serious threat to public order or to internal security.

Parliament and Council negotiators started the talks on the revision of the rules earlier this year, but decided to suspend the negotiations after it became evident that a compromise was not feasible. In a vote on Tuesday, Civil Liberties Committee MEPs gave a green light, by 43 votes in favour, 12 against and 11 abstentions, to resuming the talks and endorsed the composition of the Parliament's negotiating team. Before the negotiations can start, Plenary will need to give its support to the talks.

Civil Liberties MEPs confirmed that they want to reduce the initial period for border controls from six months (as is currently the case) to two months, and to limit any extension to a maximum period of one year, rather than the current maximum limit of two years. More information about the Parliament's position can be found here.

Background

Austria, Germany, Denmark, Sweden and Norway currently have internal border checks in place due to the exceptional circumstances resulting from the migratory crisis that started in 2015. In addition, France has internal border checks in place because of a persistent terrorist threat.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.