fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Personregister och IT-system

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211210:

Statewatch 21-11-30:

Presidency compromise proposals on revamped Eurodac database till sidans topp

The controversial expansion and extension of the Eurodac database is moving ahead, with compromise proposals circulated by the Slovenian Presidency of the Council last week. The legislation would extend Eurodac from a system concerned with supporting the implementation of the EU's asylum rules, to a more general "migration management" database, with a big emphasis on providing data for deportations.

The compromise proposals are mainly made up of articles intended to ensure that Eurodac is 'interoperable' with other EU databases, in particular the Visa Information System (VIS), European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and Common Identity Repository (CIR).

The connections between different systems will be used to screen visa and travel authorisation applicants, and the inclusion of new data categories in Eurodac is designed to make it simpler to carry out deportations of people deemed to have no right to stay in the EU.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Läs förslaget till ändrad förordning här, på svenska: COM/2020/614 final (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Europeiska unionens råd 21-05-27:

VIS: Rådet antar förordning om skärpta kontroller av viseringssökande till sidans topp

Som svar på de förändrade migrations- och säkerhetsutmaningarna vill EU förbättra sitt informationssystem för viseringar (VIS) - ett verktyg som medlemsländernas myndigheter använder för att registrera och kontrollera personer som ansöker om visum för kortare vistelse i Schengenområdet. Rådet har i dag antagit en förordning om ändring av informationssystemet för viseringar. Rättsakten måste nu antas av Europaparlamentet och undertecknas innan den offentliggörs i EU:s officiella tidning.

Ändringsförordningens huvudsakliga mål är att

- ytterligare stärka säkerheten i förfarandet för visum för kortare vistelse

- inkludera visum för längre vistelse och uppehållstillstånd i VIS-databasen

- säkerställa interoperabilitet mellan VIS och andra i sammanhanget relevanta EU-system och EU-databaser.

Enligt de nya reglerna ska VIS innehålla information inte bara om visum för kortare vistelse, som tidigare, utan även omfatta visum för längre vistelse och uppehållstillstånd, eftersom dessa dokument ger innehavaren möjlighet att röra sig fritt inom Schengenområdet. Dessutom ska en skanning av sidan med biografiska uppgifter i resehandlingen läggas in i VIS.

De nya reglerna skulle möjliggöra förbättrade bakgrundskontroller av sökanden, innan ett visum eller uppehållstillstånd utfärdas, i relevanta säkerhets- och migrationsdatabaser. VIS skulle automatiskt inleda en sökning i dessa databaser och eventuella träffar kontrolleras manuellt och följs upp av den behöriga myndigheten.

Bakgrund

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

PICUM 20-07-10:

EU to create massive database to match biometric data for immigration control till sidans topp

The EU has reportedly entered into a contract with technology companies IDEMIA and Sopra Steria to build a system that supports immigration control through the scaled-up use of biometric data. The shared Biometric Matching System (BMS) will allow the cross-matching of fingerprints and facial images across several EU information systems (Schengen Information System, Eurodac, Visa Information System, the future Exit-Entry System and ECRIS-TCN). These systems store the data of millions of foreigners, including those who have applied for a short-term visa or for asylum. The BMS, which is one component of the EU's framework to make migration databases more interconnected (or "interoperable"), is expected to be "one of the largest biometric systems in the world". Advocates have expressed concerns about the fundamental rights implications of the BMS and the interoperability systems more generally.

Picum Newsletter (Extern länk)

EurActiv 20-06-04: EU signs contract for large-scale biometric database to protect borders (Extern länk)

Picum, Statewatch report November 2019: Data protection, immigration enforcement and fundamental rights: What the EU's regulations on interoperability mean for peoplewith irregular status (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

EU-kommissionen 20-02-28:

Läget inför genomförandet av nya rättsliga grunder för Schengens informationssystem till sidans topp

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om läget i förberedelserna inför det fullständiga genomförandet av de nya rättsliga grunderna för Schengens informationssystem (SIS) i enlighet med artikel 66.4 i förordning (EU) 2018/1861 och artikel 79.4 i förordning (EU) 2018/1862

Den 28 november 2018 antog Europaparlamentet och rådet tre nya förordningar om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS)1. De nya SIS-förordningarna breddar tillämpningsområdet för och funktionerna i SIS på följande områden:

+ Nya kategorier av registreringar och fler möjligheter med befintliga kategorier av registreringar.

+ Utökade uppgiftskategorier i registreringar i SIS.

+ Nya tekniska möjligheter.

+ Nya biometriska funktioner.

+ Ökad åtkomst till registreringar i SIS på nationell och europeisk nivå.

De nya bestämmelserna kommer att införas i olika faser. Följande milstolpar för genomförandet fastställs i förordningarna:

1 )Genomförandefas I (ska inledas vid slutet av 2019): Europol och medlemmar i de enheter och grupper som utplaceras av Europeiska gräns-och kustbevakningsbyrån (Frontex) får åtkomstbehörighet till samtliga kategorier av registreringar i SIS.

2) Genomförandefas II (ska inledas vid slutet av 2020): Alla medlemsstater kan använda det automatiska systemet för identifiering av fingeravtryck (Afis) för sökningar på grundval av fingeravtryck i SIS.

3) Genomförandefas III (ska inledas vid slutet av 2021): Fullständigt genomförande av de nya SIS-förordningarna

Hämta dokumentet, COM(2020) 72 final (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

EU-kommissionen 19-06-12:

Security Union: New rules closing information gaps become law till sidans topp

Yesterday, new rules to make European security, migration and border management information systems work together in a more intelligent and targeted way became law. A political priority for 2018-2019Search for available translations of the preceding linkEN+++, the interoperability measures will ensure that border guards and police officers have access to the right information whenever and wherever they need it to perform their duties. The new measures will help them detect identity fraud more easily while ensuring the highest standards of data protection and respect for fundamental rights. It is now over to the eu-LISA Agency, which is responsible for the management of the large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice, to begin the work of developing the interoperability tools.

The systems becoming interoperable include the Entry/Exit System (EES), the European Criminal Records Information System (ECRIS-TCN), the Schengen Information System (SIS), the Visa Information System (VIS) and the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS). The new rules require the development of 4 technical components, including a European Search Portal, a shared Biometric Matching Service, a Common Identity Repository and a Multiple Identity Detector. The work is expected to be complete by 2023.

In the meantime, the Commission will assist Member States in implementing the Interoperability Regulations.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Kommentar av Evelien Brouwer, Vrije Universiteit Amsterdam i EU Migration Law Blog 19-06-11: Interoperability and Interstate Trust: a Perilous Combination for Fundamental Rights (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

Rådet i rättsliga och inrikes frågor 19-05-14:

Interoperabilitet mellan EU:s informationssystem: rådet antar förordningar till sidans topp

I dag antog rådet två förordningar om interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området rättsliga och inrikes frågor. Ett enklare informationsutbyte kommer att förbättra säkerheten i EU avsevärt, göra kontrollerna vid EU:s yttre gränser effektivare, förbättra spårningen av multipla identiteter och bidra till att förebygga och bekämpa olaglig migration. Samtidigt skyddas de grundläggande rättigheterna.

Om informationssystemen fungerar bättre ihop kan de komplettera varandra, göra det enklare att identifiera personer och bidra till att bekämpa identitetsbedrägerier. Genom förordningarna införs följande komponenter för att öka interoperabiliteten:

En europeisk sökportal där man kan söka i flera informationssystem samtidigt, med både biografiska och biometriska data.

En gemensam biometrisk matchningstjänst där man kan söka och jämföra biometriska data (fingeravtryck och ansiktsbilder) från flera system.

En gemensam databas för identitetsuppgifter med biografiska och biometriska uppgifter från olika EU-informationssystem om personer från länder utanför EU.

En detektor för multipla identiteter som kontrollerar om de biografiska uppgifterna i en sökning finns i andra anknutna system. Detektorn gör att man kan upptäcka om det finns flera identiteter med samma biometriska uppgifter.

De system som omfattas av de två förordningarna är till stöd för nationella myndigheter när det gäller säkerhet, gräns- och migrationsförvaltning, handläggning av visering och asylärenden. De nya förordningarna ändrar inte på den åtkomsträtt som avses i den rättsliga grunden för vart och ett av de europeiska informationssystemen, men de kommer att underlätta och förbättra informationsutbytet.

Pressmeddelandet med infografik (Extern länk)

Se även de slutliga förslagen till förordningar:

Ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar (Extern länk till pdf-fil)

Ram för interoperabilitet på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration (Extern länk till pdf-fil)

EU-kommissionen 19-05-14: The EU closes gaps between information systems for security, borders and migration (Extern länk)

EU-kommissionen 19-05-14: EU Protects online and in real life: DG Migration and Home Affairs at the EU Open Day 2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190111:

Statewatch 19-01- 07:

New Schengen Information System rules in force: deportation decisions to be included till sidans topp

At the end of December three new Regulations governing the Schengen Information System II (SIS II), the EU's largest database and information system for law enforcement and migration purposes, came into force.

The new rules expand the types of information that will be held in the system (to include all return (deportation) decisions issued by national authorities), the types of check that can be carried out by officials (new "inquiry checks" provide a basis for questioning of individuals) as well as the types of data to be held in the system (for example, DNA profiles can now be stored).

The three Regulations in question are:

Regulation (EU) 2018/1862 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending and repealing Council Decision 2007/533/JHA, and repealing Regulation (EC) No 1986/2006 of the European Parliament and of the Council and Commission Decision 2010/261/EU (pdf and on Eur-Lex)

Regulation (EU) 2018/1860 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals (pdf and on Eur-Lex)

Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 (pdf and on Eur-Lex)

A press release published by the European Commission provides a brief overview and a further examination of the revamped system is available here: Europe's largest police database expanded again (Matthias Monroy)

Artikeln med länkar till förordningarna (Extern länk)

Matthias Monrooy 19-01-07: Europe's largest police database expanded again (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

EU Concilium 18-12-19:

Visa Information System: Council agrees negotiating mandate to strengthen the system till sidans topp

In response to changing migration and security challenges, the EU is improving its Visa Information System (VIS), a tool used by authorities to register and check persons applying for a visa to enter the Schengen area.

EU ambassadors today agreed the Council's negotiating position on a proposal to amend the Visa Information System (VIS) regulation. On the basis of this mandate, the Council Presidency will start negotiations with the European Parliament once the latter has adopted its position.

The main aims of the amending regulation are to:

+ further strengthen the security of the short-stay visa procedure

+ include long-stay visas and residence permits in the database

+ ensure interoperability between the VIS and other relevant EU systems and databases

Information in the VIS

Under the proposed new rules, the VIS will not only include information on short-stay visas but also on long-stay visas and residence permits, as these documents allow for free movement within the Schengen area. Registering these documents in a centralised database will help the authorities to verify their authenticity and validity.

In addition, a digital copy of the biodata page of the travel document would be included in the VIS. This would also facilitate the return of illegally staying third country nationals whose data may be stored in the VIS since, even if their travel document is not available at the time of return, a copy of it may be recognised by third countries as proof of nationality.

Moreover, the list of recognised travel documents which entitle the holder to cross the external border would be integrated in the VIS, in order to allow for automatic verification of whether the applicant's travel document is recognised for this purpose.

(...)

Läs mer och hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-12-28:

New rules on reinforced Schengen Information System enter into force till sidans topp

New rules to strengthen the Schengen Information System (SIS) - proposed by the Commission in December 2016 and adopted earlier this year - are entering into force today.

The SIS is Europe's most widely used information sharing system for security and border management. Consulted over 5 billion times by national authorities in 2017, the upgraded database will help border guards to better monitor who is crossing the EU's borders; support police and law enforcement in capturing dangerous criminals and terrorists; and offer greater protection for missing children and vulnerable adults, in line with the new data protection rules.

(...)

As of today, new rules on alerts related to terrorism apply:

Greater vigilance for terrorist offences: As of today, national authorities are obliged to create a SIS alert for all cases related to terrorist offences. By the end of 2019, Member States will also have to inform Europol of hits alerts linked to terrorism, which will help to connect the dots at the European level.

Stronger data protection rules: The new rules have been brought into line with the new General Data Protection Regulation and the Police Directive on data protection.

A number of other new functionalities in the SIS will be implemented in phases, with a requirement for the system to be fully operational in Member States 3 years following entry into force of the legislation:

+ New alerts on criminals and return decisions: The new rules will allow SIS alerts to be issued for unknown persons who are wanted in connection with a crime. In addition, a new alert category for "return decisions" has been introduced to improve the enforcement of return decisions issued to irregularly staying third-country nationals;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181125:

FRA 18-08-30:

The revised Visa Information System and its fundamental rights implications till sidans topp

This Opinion by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) aims to inform the European Parliament's position on the legislative proposal amending the Visa Information System, the Visa Code and other related provisions of EU law. The European Commission presented the proposal on 16 May 2018 and EU legislators are currently discussing it.7 Throughout the text, this opinion refers to the proposed amendments using the wording "the proposal" or "the Commission proposal".

The Visa Information System - generally referred to as VIS - is one of the EU's largescale information technology systems (IT systems). It was established to facilitate the application procedure for Schengen visas (meaning short-stay visas for up to 90 days in a period of 180 days), although it also serves ancillary asylum, immigration control and security related purposes.

After the initial Council decision establishing VIS in 2004 (Decision 2004/512/EC8), the modalities of its functioning and the exchange of data between Member States on short-stay visas were determined in 2008 by Regulation (EC) No. 767/2008.9 VIS was rolled-out worldwide only in November 2015.10 By January 2018, data on more than 52 million Schengen visa applications, with over 52 million photographs and almost 50 million fingerprints were entered in VIS.11 The proposal intends to change significantly the personal scope of VIS - which is currently limited to short-term visitors. In future, it should also include all third-country nationals who live in the EU with a residence permit or a long-stay visa. A Commission study projected that this would mean storing data, including biometric data, of over 20 million additional people (future holders of these documents for long-stay).12 Many of them have their centre of life in the EU, where they are residing on a permanent basis.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.