fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Rättigheter för medborgare och invandrare i EU

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210720:

Europarådet 21-07-09:

Effective remedies at European borders for migrants, asylum applicants and refugees till sidans topp

The Council of Europe and the European Union's Agency for Fundamental Rights (FRA) have published a joint Note entitled "European standards on legal remedies, complaints mechanisms and effective investigations at borders". In an effort to join forces in the protection of human rights at European borders, the new publication sets out the relevant standards, stemming from both the European Convention on Human Rights (ECHR) and EU law, through which migrants, asylum applicants and refugees can access effective remedies at a national level. The Note provides detailed information on complaints mechanisms and the duty to carry out investigations into alleged violations of rights at European borders.

As established in Article 1 of the ECHR, everyone within the jurisdiction of the Council of Europe's 47 member states enjoys the protection of the Convention. Accordingly, States have an obligation to establish dedicated mechanisms for lodging administrative and judicial complaints through which migrants, asylum applicants and refugees can submit allegations of rights violations at borders and access effective investigations.

The new publication is a complementary follow-up to the previous Note: "Fundamental rights of refugees, asylum applicants and migrants at the European borders', published in March 2020".

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta dokumentet "European standards on legal remedies, complaints mechanisms and effective investigations at borders" (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

EU-domstolen 21-06-22:

EU-medborgare får gripas och utvisas, men med begränsade tvångsåtgärder till sidans topp

Åtgärder för att verkställa ett beslut om avlägsnande av unionsmedborgare och dennes familjemedlemmar av hänsyn till allmän ordning eller säkerhet utgör begränsningar av rätten att fritt röra sig och uppehålla sig, som kan vara motiverade om de uteslutande är grundade på vederbörandes personliga beteende och överensstämmer med proportionalitetsprincipen.

Med hänsyn till de samarbetsmekanismer som medlemsstaterna förfogar över går den längsta tid för förvar på åtta månader som föreskrivs i belgisk rätt emellertid längre än vad som är nödvändigt för att säkerställa en effektiv politik för avlägsnande.

Pressmeddelande angående mål nr C-718/19 (Extern länk)

Hela domen (Extern länk)

Se även:

EU-domstolen 21-06-22: Mål C-719/19 om när en utvisad EU-medborgare har rätt att återvända, pressmeddelande (Extern länk)

Hela domen C-719/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

ECRE 21-02-22:

EU-level Report on the status of refugee-led community organisations till sidans topp

In the framework of the project ''Training Kit for Empowering Refugee-led Community Organisations'', ECRE has released a report based on data from existing studies, interviews with Refugee-led Community Organisations (RCOs) and relevant research from other stake-holders.

RCOs have been established across member states in response to a feeling of marginalisation and lack of political influence in refugee communities. The majority of RCOs are voluntary grassroots organisations working at the local level providing immediate assistance to new arrivals, helping them with the integration process and organising cultural activities. It is worth highlighting RCOs responses to the Covid-19 pandemic through a variety of vital initiatives such as running awareness campaigns among the refugee communities and new arrivals, distributing food packages among poor people and supporting the elderly people with buying their groceries.

However, at the EU level, despite the interest of RCOs in being involved in the policy and advocacy domain, their presence is ad hoc and mainly a question of attending events. While RCOs are considered an important player, acting as a bridge between refugee communities and host society and providing immediate support for their communities, they continue to be excluded from the decision making process defining the very policies that shape their lives and futures. Their unique personal expertise and experience is not fully recognised and they are often reduced to case stories delivering the personal anecdotes for 'European' panels to discuss.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

Arbetsmarknadsdepartementet 20-12-21:

Strategi för tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna till sidans topp

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM51 : COM(2020) 711

Den 2 december 2020 presenterade kommissionen meddelandet Strategi för att stärka tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU (stadgan). I meddelandet betonas att det har tagits steg framåt på området sedan stadgan blev rättsligt bindande 2009, men samtidigt att skyddet för de grundläggande rättigheterna inte kan tas för givet. Strategin är därför ett förnyat åtagande för att se till att såväl institutionerna som medlemsstaterna tillämpar stadgan fullt ut. Strategin stakar ut riktningen för tillämpningen av stadgan under det kommande decenniet och är ett komplement till de riktade åtgärder som genomförs på särskilda områden, som rasism, jämställdhet och barnets rättigheter. Strategin fokuserar på fyra åtgärdspelare: säkerställa att medlemsstaterna tillämpar stadgan i praktiken, stärka organisationer i civilsamhället, rättighetsförsvarare och rättstillämpare, främja användning av stadgan som kompass för EU-institutionerna och öka människors medvetenhet om sina rättigheter enligt stadgan.

Regeringen välkomnar meddelandet och det förnyade åtagande som detta innebär. Regeringen delar analysen och slutsatserna i strategin, anser att den är väl avvägd och att åtgärdspelarna omfattar prioriterade områden. Det är positivt att såväl kunskapshöjande arbete och stöd, som granskning och diskussion av stadgans efterlevnad ingår i strategin.

Läs eller hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

FRA 19-06-06:

Ökning av ojämlikhet och trakasserier när skydd av grundläggande rättigheter vacklar till sidans topp

Många människor inom hela EU riskerar att hamna på efterkälken när ökande intolerans och angrepp på människors grundläggande rättigheter fortsätter att urholka de betydande framsteg som hittills har gjorts. Detta framkommer av FRA:s rapport om de grundläggande rättigheterna 2019.

- Varningsklockor avseende de grundläggande rättigheterna ringer över hela EU i takt med att vi ser alltmer av ojämlikhet, trakasserier och fördomar, säger FRA:s direktör Michael O'Flaherty. Vi behöver kraftfulla svar som visar på hur rättigheterna gynnar oss alla och som tar sig an den ojämlikhet som står i vägen för ett rättvist och rimligt samhälle där var och en kan komma till sin rätt.

I årets rapport om de grundläggande rättigheterna behandlas utvecklingen och bristerna i fråga om skyddet av mänskliga rättigheter inom EU under det senaste året. Ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning senast 2018 av alla EU:s medlemsstater och EU:s provisoriska överenskommelse om den föreslagna europeiska rättsakten om tillgänglighet utgjorde viktiga milstolpar. Globalt sett beskrivs i Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling en plan för en bättre värld med jämlikhet, rättvisa och fred. Men för att få genomslag måste de mänskliga rättigheterna införlivas i dem, såsom anges i rapportens fokusavsnitt.

Bland övriga viktiga frågor som fastställts kan nämnas följande:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Läs introduktion till rapporten "Fundamental Rights Report 2019" och ladda ned, på engelska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

FRA 19-03-27:

Despite falling migration numbers problems remain till sidans topp

A look at the migration situation over 2018 points to hardship entering the EU, anti-migrant feelings and tougher asylum laws and policies, as the EU Agency for Fundamental Rights reports. However, it also acknowledges EU and Member State efforts to improve the situation of migrants and asylum seekers.

The 'Beyond the peak: challenges remain, but migration numbers drop' report looks into the fundamental rights of people seeking international protection throughout 2018. It draws on the agency's regular migration updates in selected EU Member States.

Last year some 150,000 people crossed the EU's external borders irregularly; the lowest number in five years. Asylum applications also fell for the third year in a row.

The falling numbers reduced backlogs in processing asylum applications and helped improve reception capacity in some places across the EU.

However, concerns persist.

Even though the number of migrants arriving continue to fall, many still die en route with 2,275 deaths reported last year. Civil society rescue attempts by boat faced difficulties trying to dock. This left migrants on board for longer than necessary putting their safety at risk.

In addition, there were reports of migrants, including children, being mistreated at border crossings and even refused entry unlawfully.

Violence and hate speech towards migrants remain an issue with a high number of attacks being reported by non-governmental organisations, the media and the police. Even so, hate crime is often largely invisible as many incidents go unreported.

In some places, intolerance towards migrants grew. This was not helped by some politicians voicing anti-migrant statements.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-03-29:

EU rules are fit for purpose but need better implementation and communication till sidans topp

Today, the European Commission presented its assessment of EU legislation on legal migration, as part of the Commission's Regulatory Fitness and Performance (REFIT) programme. This 'fitness check' revealed that the current EU rules are largely fit for purpose, providing minimum harmonised procedures and rights for non-EU nationals who follow legal migration paths to the EU. At the same time, the report notes that more efforts are needed to raise awareness about the rights and procedures established by EU legislation and improve their implementation by Member States. In addition, a more harmonised and effective approach should be promoted to attract highly skilled workers.

Dimitris Avramopoulos, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship said: "As we move from crisis management to finding long-term structural approaches to migration, a more proactive approach to managing legal migration is needed. This is about economics, stability, growth. We need to better regulate the existing rights and conditions of all those who come to Europe for study, work or family reasons. This is in the interest of the Member States as well as those migrating to the EU legally."

As part of this fitness check the Commission assessed 9 pieces of EU legislation on legal migration and carried out an extensive consultation process with key stakeholders and a public consultation, as well as commissioned an external study. The Commission is also reporting today on the implementation of the 3 Directives on the status of non-EU nationals with long-term residence permits, the right to family reunification and single work permit.

Läs mer och hämta rapporterna (Extern länk)

Rapport om ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare och en gemensam uppsättning rättigheter (Extern länk)

Rapport om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (Extern länk)

Rapport om genomförandet av direktivet om familjeåterförening (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

FRA 19-01-10:

Looking ahead to 2019 till sidans topp

Throughout 2019, the agency will continue to work steadfastly for everyone to promote and protect human rights, in a year that marks 10 years of the European Union's very own bill of rights, the Charter of Fundamental Rights.

(...)

We will continue to support efforts to deliver on the ground the findings of regional and international human rights monitoring bodies. Here, the agency's ground-breaking online tool, the EU Fundamental Rights Information System (EFRIS), will provide the one-stop-shop so needed by Member States and the EU to keep track of their obligations and monitoring bodies' assessments.

Turning to particular issues, migration will remain a priority for the agency. It will continue to deliver frontline support in migration hotspots and report regularly its migration related overviews of fundamental rights concerns in various Member States.

In addition, the agency will issue a report focusing on the long-term impact of the 2015 asylum emergency. It explores what happened to the people who sought asylum in the EU in 2015 in six EU Member States, particularly young people aged between 16 and 24. It assesses the long-term implications on fundamental rights protection, covering issues related to reception and integration.

Roma will continue to be a priority for FRA. It will again work with Roma communities on the ground across the EU countries. FRA will collect comparable data that policymakers need to improve the plight of Europe's largest ethnic minority and often most socially excluded group.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.