fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Tillfälligt skydd vid massflykt

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220607:

EUAA 22-05-19:

EUAA lays out next steps to protect Ukrainians staying in private accommodation till sidans topp

The European Union Agency for Asylum (EUAA) has just published practical recommendations on the provision of emergency placement in private accommodation for persons displaced by the war in Ukraine. The publication aims to be a guide to relevant stakeholders (e.g., national, regional and local authorities, as well as civil society organisations) when matching displaced persons with available private accommodation.

The Agency's practical recommendations come as it reports that nearly 2,8 million people have registered for temporary protection in the EU. Beneficiaries of the Temporary Protection Directive have an automatic right to accommodation, access to medical care and public-school education (in the case of minors), while in the European Union.

Among many other suggestions and tips, the EUAA notably recommends that authorities:

+ Put in place a mechanism to check whether the person offering accommodation has the right profile. Only people with no criminal records should be considered, and particular attention should be given to safety considerations and preventing trafficking in human beings.

+ Establish a list of minimum criteria, together with other key services (e.g., local authorities, law enforcement, civil society organisations), both for the housing itself, but also for the profiles of potential hosts - to be verified - before any placement is agreed upon.

+ Design a mechanism to allow both parties to raise confidential complaints related to the arrangement at any time, ensuring that any emerging or urgent needs can be addressed swiftly.

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE Editorial: TPD implementation: Ukraine displacement crisis at the end of its beginning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220518:

Delmi 22-05-13:

Massflyktsdirektivet: Tillfälligt skydd - "varför", "vem", "vad", "var" och "hur" till sidans topp

Efter den hastiga massflykten från Ukraina av människor som nu är i behov av skydd har EU:s medlemsstater beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Denna rättsliga ram för storskaliga flyktrörelser har aldrig tidigare aktiverats. Vad innebär direktivet? Vem kan söka skydd under det? Var någonstans kan man söka skydd och vilka rättigheter är skyddet förknippat med? Delmis nya Policy Brief svarar på dessa frågor och beskriver hur implementeringen i Sverige ser ut.

Några övergripande slutsatser

Denna Policy Brief observerar två möjliga konsekvenser efter aktiveringen. För det första kan sekundära förflyttningar förväntas och för det andra skapar premissen om tillfällighet väsentliga utmaningar på nationell nivå.

Om författarna

Policy Briefen är skriven av Eleni Karageorgiou, postdoc och Vladislava Stoyanova, docent i folkrätt, båda verksamma som forskare vid Juridiska Institutionen, Lund Universitetet.

Hämta texten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220324:

EU-kommissionen 22-03-18:

Operativa riktlinjer till stöd vid tillämpningen av direktivet om tillfälligt skydd till sidans topp

Sedan Rysslands militära invasion av Ukraina den 24 februari har fler än tre miljoner människor flytt från landet, och uppskattningsvis är mer än hälften av dem barn. För att svara mot denna unika situation kom EU rekordsnabbt överens om att aktivera direktivet om tillfälligt skydd för att hjälpa människor som flyr från kriget i Ukraina. Direktivet blev omedelbart tillämpligt den 4 mars, och erbjuder nu omedelbart skydd och en tydlig rättslig status för miljontals människor.

I dag lägger kommissionen fram operativa riktlinjer till stöd för medlemsländerna vid tillämpningen av direktivet. De heltäckande riktlinjerna ska bidra till att de som anländer kan åtnjuta enhetliga och verkningsfulla rättigheter, och hjälpa medlemsländerna när de åtar sig sitt nya ansvar.

- Det exceptionella beslutet att bevilja omedelbart skydd till alla dem som kallar Ukraina för sitt hem omsätts nu i praktiken, säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. För att bidra till att göra processen så smidig som möjligt stöder kommissionen medlemsländerna med operativa riktlinjer. Som exempel: för att människor ska kunna röra sig fritt i EU tydliggör vi att de bör kunna få visum för 15 dagar vid gränsen, och att ingen som transporterar personer som saknar id-handlingar kommer att bötfällas. Ett av de största bekymren nu är antalet ensamkommande barn som omedelbart måste registreras och ges särskild omvårdnad.

- På några få dagar har tre miljoner människor passerat gränsen in till EU, säger Ylva Johansson, kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Vi har sett enorm solidaritet och myndigheternas insatser har varit imponerande, men det finns verkliga utmaningar för att se till att de nationella systemen inte överbelastas och att människor kan åtnjuta det skydd som de förtjänar. Utifrån frågor från medlemsländerna föreslår vi följande operativa riktlinjer, som kommer att uppdateras regelbundet så att kommissionen stöder medlemsländerna hela vägen - från ankomst till integration.

(...)

Hela meddelandet med länkar till rådets genomförandebeslut och information till flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220316:

Europeiska Unionens Råd 22-03-04:

Rådet beslutar enhälligt att införa tillfälligt skydd för personer som flyr från kriget till sidans topp

Rådet har enhälligt antagit ett genomförandebeslut om införande av tillfälligt skydd med anledning av den massiva tillströmningen av människor som flyr från kriget i Ukraina.

Tillfälligt skydd är en nödmekanism som kan tillämpas vid massiv tillströmning av människor och som syftar till att ge ett omedelbart och kollektivt skydd åt fördrivna personer som inte kan återvända till sitt ursprungsland. Det innebär att inga enskilda ansökningar behöver prövas. Syftet är att minska trycket på de nationella asylsystemen och att fördrivna personer ska kunna åtnjuta samma rättigheter i hela EU. Dessa rättigheter omfattar uppehållsrätt, tillgång till arbetsmarknaden och bostäder, läkarvård och tillgång till utbildning för barn.

När beslutet väl har antagits aktiveras det tillfälliga skyddet under en inledande period på ett år. Denna period kan förlängas automatiskt med sex månader i taget i högst ett år. EU-kommissionen kan föreslå rådet att förlänga det tillfälliga skyddet med upp till ytterligare ett år. Kommissionen kan också föreslå att det tillfälliga skyddet upphör om situationen i Ukraina är sådan att det är möjligt att återvända på ett säkert och varaktigt sätt.

Ukrainska medborgare, liksom medborgare från andra länder och statslösa som åtnjuter internationellt skydd i Ukraina och deras familjemedlemmar, ska få tillfälligt skydd om de var bosatta i Ukraina den 24 februari 2022 eller sedan före detta datum. För sådana medborgare från andra länder som var bosatta i Ukraina den 24 februari eller sedan före detta datum, som har permanent uppehållstillstånd och som inte på ett säkert sätt kan återvända till sitt land ska medlemsstaterna tillämpa antingen tillfälligt skydd eller adekvat skydd enligt sin nationella lagstiftning.

(...)

Läs mer och hämta genomförandebeslutet om fastställande av att det föreligger massiv tillströmning av fördrivna personer från Ukraina (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE / FARR 22-03-04:

Om EU:s respons till flyktingar från och inom Ukraina till sidans topp

Uppmaning till EU-rådet att anta Europeiska kommissionens förslag om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet (2001)

+ ECRE (European Council on Refugees and Exiles) och dess svenska medlemsorganisationen FARR (Flyktinggruppernas Riksråd) stöder det föreslagna rådsbeslutet om tillfälligt skydd: nu är det dags att utlösa denna mekanism för att säkerställa att medlemsstaterna är utrustade för att hantera det uppkomna läget och att människor får skydd samt skyndsam tillgång till stöd.

+ Utlösningen av massflyktsdirektivet (MFD) hindrar inte medlemsstater från att ge gynnsammare skyddsstatus. Det bör inte uteslutas att människor som lämnar konflikt och våld kan befinna sig i flyktsituationer med egenskaper och omständigheter som kvalificerar dem som flyktingar under 1951 års flyktingkonvention, eller att alternativt skyddsstatus kan vara lämplig; skydd enligt MFD tillåter att tillgång till asylförfaranden respekteras.

+ MFD innehåller minimikriterier och medlemsstaterna bör överväga gynnsammare skyddsvillkor för personer som omfattas av åtgärderna, såsom att ta hänsyn till särskilda sårbarheter och behov.

Säkerställa åtgärder för människor som flyr från Ukraina och som inte fattas av tillfälligt skydd:

+ Alternativ bör finnas tillgängliga för tredjelandsmedborgare som faller utanför tillämpningsområdet för MFD. Detta kan innebära tillgång till asyl, verkställighetsstopp eller tillfälliga uppehållstillstånd

+ För personer som kan återvända säkert till sina hemländer, bör tillfälliga uppehållstillstånd ges för att få tid att ordna resa, att kontakta ambassader och få stöd till hemresor.

Ge tillträde vid gränserna

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220304:

EU-kommissionen 22-03-02:

Kommissionen föreslår tillfälligt skydd för människor som flyr från kriget i Ukraina till sidans topp

Kommissionen föreslår idag att direktivet om tillfälligt skydd aktiveras för att erbjuda snabb och effektiv hjälp till människor som flyr från kriget i Ukraina. Genom förslaget kommer de som flyr från kriget att beviljas tillfälligt skydd i EU, vilket innebär att de får uppehållstillstånd och kommer att ha tillgång till utbildning och till arbetsmarknaden.

Samtidigt lägger kommissionen också fram operativa riktlinjer som ska hjälpa medlemsstaternas gränskontrolltjänstemän att hantera tillströmningen vid gränserna till Ukraina på ett effektivt sätt och upprätthålla en hög säkerhetsnivå. I riktlinjerna rekommenderas också att medlemsstaterna inrättar särskilda nödkörfält för att kanalisera det humanitärt biståndet och påminner om möjligheten att bevilja tillträde till EU av humanitära skäl.

- Europa står upp för dem som är i behov av skydd. Alla som flyr från Putins bomber är välkomna i Europa. Vi kommer att ge skydd åt dem som söker skydd och hjälpa dem som söker en säker väg hem, säger Europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen.

- Med ett historiskt sett unikt drag föreslår kommissionen idag att omedelbart bevilja skydd i EU för dem som flyr från Ukraina, säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. Alla som flyr från kriget kommer att få en säker status och tillgång till skolor, sjukvård och arbete. Samtidigt arbetar vi för att göra det lättare att passera gränserna för människor och deras husdjur, med nödvändiga säkerhetskontroller. Detta är tunga och svåra tider men EU och vartenda medlemsland visar bortom varje tvivel att vi är redo att axla vårt ansvar och stå solidariska med Ukraina.

(...)

Pressmeddelandet med länkar till massflkyktsdirektivet, förslag till förordning, faktablad mm (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 22-02-28: Vad innebär aktiverandet av massflyktsdirektivet i praktiken? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.