fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Arbetskraftsinvandring och studenter

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220429:

EU-kommissionen 22-04-27:

Laglig migration: Att locka kompetens och talanger till EU till sidans topp

Kommissionen föreslår i dag en ambitiös och hållbar politik för laglig migration. Som en del av den övergripande strategin för migration i migrations- och asylpakten föreslår kommissionen rättsliga, operativa och politiska initiativ som kommer att gynna EU:s ekonomi, stärka samarbetet med länder utanför EU och förbättra den övergripande migrationshanteringen på lång sikt. Uppsättningen av förslag innehåller också särskilda åtgärder för att underlätta för dem som flyr från Rysslands invasion av Ukraina och kommer in på EU:s arbetsmarknad.

- Även om medlemsstaterna hanterar ankomsten av mer än fem miljoner människor från Ukraina utesluter inte detta behovet av att lägga grunden till en hållbar och gemensam strategi för arbetskraftsmigration i syfte att tillgodose EU:s kompetensbehov på lång sikt, säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. Dagens initiativ bygger på insikten om den lagliga migrationens positiva inverkan på alla områden: den ger dem som vill migrera en möjlighet att förbättra sina livsvillkor och erbjuder samtidigt värdländerna mer kvalificerad arbetskraft, vilket i sin tur stimulerar ekonomin för alla.

- Varje år kommer mellan två och tre miljoner medborgare från länder utanför EU lagligt till EU, jämfört med 125 000-200 000 irreguljära inresor, säger kommissionären med ansvar för inrikes frågor, Ylva Johansson. Laglig migration är avgörande för vår ekonomiska återhämtning, för den digitala och gröna omställningen och för att skapa säkra kanaler till Europa, samtidigt som vi minskar den irreguljära migrationen. Med dagens paket förenklar vi ansökningsförfarandet för att bo och arbeta i EU och stärker rättigheterna för boende och deras familjemedlemmar. Jag är övertygad om att vi bygger en solid väg framåt för att locka nya talanger till EU i dag och i morgon.

Ett förstärkt rättsligt ramverk

(...)

Pressmeddelandet med länkar till reviderade direktiv, FAQ, faktablad mm (Extern länk)

EU-kommissionen 22-04-27: Vanliga frågor om paketet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

EU-parlamentt 21-11-25:

Parlamentet kräver nya EU-regler för att främja laglig arbetskraftsinvandring till sidans topp

Förslag för att underlätta laglig arbetskraftsinvandring till Europa behövs före slutet av januari 2022 för att klara av utmaningen med en åldrande befolkning och kompetensbrist.

På torsdagen antog Europaparlamentet ett lagstiftningsinitiativbetänkande om laglig arbetskraftsinvandring med 497 röster för, 160 röster emot och 38 nedlagda röster. Texten stöder inrättandet av en EU-talangreserv baserad på den nuvarande Eures-portalen för att matcha arbetssökandes profiler med behoven hos EU-baserade arbetsgivare och minska bristen på arbetskraft i medlemsländerna.

Parlamentets arbete med detta förslag till lagstiftningsbetänkande har letts av den svenska centerpartisten Abir Al-Sahlani.

Ledamöterna efterfrågar ett ambitiöst inreseprogram för arbetstagare från tredjeland med låg eller medelhög utbildning samt ett ramverk för att kunna erkänna deras kunskaper och kvalifikationer. De vill att det ska bli lättare för egenföretagare att lagligt ta sig till EU. Därför föreslår ledamöterna ett EU-omfattande program för inresa och vistelse för personer som vill etablera företag och uppstartsföretag samt för konstnärer och kulturarbetare. Europaparlamentet vill att EU-kommissionen inför en femårig visering för flera inresor som gör det möjligt för denna kategori av tredjelandsmedborgare att resa in i EU i upp till 90 dagar per år.

Revidering av befintlig EU-lagstiftning om laglig migration

Ledamöterna begär en översyn av reglerna för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare så att dessa personer kan flytta till ett annat EU-land från och med den dag då deras tillstånd utfärdas - på liknande villkor som redan gäller för EU-medborgare. Det antal år som krävs för att få ett långvarigt uppehållstillstånd i EU bör minskas från fem till tre år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211122:

EU-parlamentet 21-11-04:

LIBE-utskottets betänkande om politik och lagstiftning för laglig migration till sidans topp

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Förslag till Europaparlamentets resolution med rekommendationer till kommissionen om politik och lagstiftning för laglig migration

/Utdrag:/

1. Europaparlamentet anser att unionen måste ta fram nya vägar för laglig arbetskraftsmigration till unionen - med samtidigt beaktande av det faktum att medlemsstaternas arbetsmarknader ser olika ut och står inför olika typer av arbetskraftsbrist och tillhörande utmaningar - för att möta de kommande demografiska utmaningarna i medlemsstaterna, där uppgifter visar att andelen invånare i åldern 65 år eller äldre beräknas komma att uppgå till omkring en tredjedel av unionens befolkning senast 2050, vilket kommer att leda till betydande arbetskraftsbrist på alla kompetensnivåer. Parlamentet anser att sådana nya vägar kommer att visa sig vara nödvändiga för att öka unionens ekonomiska konkurrenskraft och dess globala inflytande som förkämpe för demokrati, rättsstatlighet, mänskliga rättigheter och fri handel med varor och tjänster, och som ledare i kampen mot klimatförändringarna. Parlamentet konstaterar att sådana nya vägar bör säkerställa anständiga arbetsvillkor och bidra till att minska exploateringen av arbetstagare från tredjeländer. I ett scenario där hindren för laglig arbetskraftsmigration byggs bort och diskrimineringen på arbetsmarknaden av arbetstagare från tredjeländer minskar konstaterar parlamentet dessutom att långsiktiga BNP-vinster på uppskattningsvis 74 miljarder euro per år skulle kunna göras i unionen[26]. Parlamentet är bekymrat över att betydande hinder för laglig arbetskraftsmigration gör unionen mindre attraktiv i den globala konkurrensen om arbetstagare på alla kompetensnivåer. Parlamentet framhåller att ett införande av nya lagliga kanaler för migranter att resa in i unionen för att arbeta skulle kunna generera upp till 37,6 miljarder euro i BNP-vinster per år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

EU-parlamentet 21-05-20:

Parliament calls for more legal options for migrant workers coming to the EU till sidans topp

An EU framework for legal migration would encourage more orderly migration, attract much-needed workers, undermine smugglers and traffickers, and ease integration.

In a report adopted with 495 to 163 and 32 abstentions, Parliament highlights that legal migration has barely been part of the EU's migration policy since 2015 and underlines that the New Pact on Migration and Asylum does not include any specific proposals in this area.

"EU and national policy on legal migration should focus on responding to labour market and skills shortages", MEPs argue, pointing to the ageing population and shrinking workforce. They demand that the legislation in place be reviewed and the scope made wider, as it currently covers mostly highly skilled or highly paid workers and multinational corporations, with only the seasonal workers directive targeting lower-paid migration.

The text stresses the important role of remittances and the benefits that safe, regular and orderly migration have for both sending and receiving countries. Acknowledging the risk of "brain drain", MEPs suggest promoting circular migration, where the migrant returns after a certain amount of time to their country of origin and might leave again for work reasons. For this purpose, the Commission should analyse the approach taken by other countries, such as a points-based system. They also suggest allowing foreign workers to spend longer periods away from their host country, so they can travel more easily to their home countries.

An EU talent pool for third-country workers

In order to better respond to labour needs or shortages on national markets, MEPs propose developing a talent pool and a matching platform at EU level, covering all sectors and levels of employment, that would serve as a one-stop shop for non-EU workers, EU employers and national administrations.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

Antagen text på svenska: Nya vägar för laglig arbetskraftsmigration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

Europeiska unionens råd 21-05-17:

Blåkortsdirektivet: system för att locka till sig högkvalificerade arbetstagare till sidans topp

Företrädare från rådets ordförandeskap och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse om ett utkast till direktiv om fastställande av villkor för inresa och vistelse för högkvalificerade tredjelandsmedborgare som kommer för att bosätta sig och arbeta i EU (blåkortsdirektivet). Detta EU-omfattande inresesystem syftar till locka till sig och behålla högkvalificerade arbetstagare, särskilt inom sektorer med kompetensbrist.

De nya reglerna, som kommer att ersätta nuvarande regler, innebär att villkoren för högkvalificerade arbetstagares inresa och vistelse harmoniseras ytterligare och att EU-blåkortet blir mer attraktivt, särskilt genom att

+ fastställa mer inkluderande inresekriterier, bland annat genom att sänka lönetröskeln för inresa, tillåta lägre lönetrösklar för nyutexaminerade eller yrkesgrupper med behov av arbetskraft, minska arbetskontraktens minimilängd till sex månader, och utöka tillämpningsområdet till att omfatta högkvalificerade arbetstagare från informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT-sektorn)

+ underlätta rörligheten inom EU, bland annat genom att minska minimiperioden för vistelse i det första EU-landet, förenkla och snabba på förfarandet för utövande av rörlighet och tillåta ackumulering av vistelseperioder enligt olika system för att erhålla ställning som varaktigt bosatt

+ underlätta familjeåterförening och ge maka, make eller partner till innehavaren av blåkortet obegränsat tillträde till arbetsmarknaden

+ förenkla förfaranden för godkända arbetsgivare

+ bevilja en mycket hög nivå av tillträde till arbetsmarknaden, särskilt genom att fastställa att medlemsländerna får tillåta innehavare av EU-blåkortet att bedriva verksamhet som egenföretagare eller annan yrkesmässig sidoverksamhet samt genom att erbjuda skydd, särskilt vid arbetslöshet

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU-parlamentet 21-05-18: Agreement on an improved EU admission system for highly qualified workers (Extern länk)

Europaportalen 21-05-18: Fler högutbildare ska lockas arbeta i EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

EU-parlamentet 20-04-30:

Asylum and Migration Pact: MEPs push for legal and safe avenues till sidans topp

+ Legal paths to reduce irregular migration and fill labour market gaps

+ Explore sectoral labour migration, ease access to residence and reunification rights

+ All EU member states to benefit from a European approach to labour migration

The New Pact on Asylum and Migration that the Commission is set to present soon is an "opportunity to give fresh and much-needed impetus to legal and safe migration".

In a letter to Commission Vice-President Margaritis Schinas and Commissioner Ylva Johansson sent by Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), Chair of the Civil Liberties Committee, on behalf of the committee, MEPs call for a balanced approach covering all pillars of the EU policy on asylum and migration, also addressing safe and legal migration.

They insist that the Common European Asylum System needs to be complemented by a European Union Resettlement Framework and humanitarian corridors, but stress that safe and legal migration is much broader. Providing legal and safe routes for labour-related migration is key to reducing irregular migration as well as the risks undertaken by persons trying to reach Europe, MEPs underline.

Offering third-country nationals wishing to work in the European Union a lawful path to do so could complement partnerships with third countries already in place and help fill gaps in the labour market, whilst ensuring third-country nationals who are filling these gaps are treated equally and not exploited, the letter notes.

Ambitious framework for legal migration needed

MEPs complain that, despite legal migration being one of the priorities of the European Agenda for Migration announced in 2015, the only legislative proposal in this field in the last legislature was a revision of the Blue Card Directive, a proposal that has been blocked by the Council since the end of 2017.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.