fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Familjeåterförening, EU-direktiv och praktiken

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 200306:

European Parliament Think Tank 20-02-20:

Family reunification rights of refugees and beneficiaries of subsidiary protection till sidans topp

Separation of family members can have devastating consequences on their well-being and ability to rebuild their lives. This is true for everybody, but especially so for persons who have fled persecution or serious harm and have lost family during forced displacement and flight. In the case of beneficiaries of international protection, family separation can affect their ability to engage in many aspects of the integration process, from education and employment to putting down roots, as well as harming their physical and emotional health. That is why family reunification is a fundamental aspect of bringing normality to the lives of such people.

While EU law ensures refugees and holders of subsidiary protection - the two types of beneficiaries of international protection - equal treatment in most areas, differences remain, among others, as regards family reunification in accordance with the Family Reunification Directive. Unlike refugees, beneficiaries of subsidiary protection do not enjoy the favourable conditions associated with the right to family reunification.

After 2015, most EU Member States witnessed a significant increase in the number of asylum-seekers arriving in their territory, paralleled by an increase in the number of beneficiaries of international protection seeking reunification with their families. To establish some form of control over this unprecedented flow of people, Member States shifted away from awarding refugee status towards granting subsidiary protection, thus restricting the possibility of beneficiaries to reunite with their families. According to many legal experts, the fact that beneficiaries of subsidiary protection face stricter requirements regarding family reunification than do refugees disregards the particular circumstances related to their forced displacement and the corresponding difficulties they are likely to face in meeting these stricter requirements.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

EU-kommissionen 19-03-29:

Rapport om genomförandet av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening till sidans topp

/Utdrag:/

Kommissionen har övervakat medlemsstaternas olika politiska val och lagstiftningsval som måste hålla sig inom det utrymme för skönsmässig bedömning som ges i direktivet och respektera den rätt till familjeåterförening som fastställs däri. Under 2014 offentliggjorde kommissionen ett meddelande med riktlinjer för medlemsstaternas tillämpning av direktivet. Riktlinjerna har möjliggjort en konsekvent tolkning av de viktigaste bestämmelserna i direktivet, vilket har fått några medlemsstater att göra viktiga ändringar av lagstiftning och praxis.

EU-domstolen har också spelat en avgörande roll för direktivets genomförande och har bidragit med en omfattande rättspraxis som ger vägledning om hur de känsligaste bestämmelserna i direktivet ska tolkas, framförallt genom att besvara begäranden om förhandsavgöranden från medlemsstaternas nationella domstolar.

I denna rapport ges en översiktlig lägesbeskrivning av medlemsstaternas genomförande av direktivet. Fokus ligger på de viktigaste frågor som framkommit av kommissionens egen analys av efterlevnaden av direktivet, inkomna klagomål och tillämpliga domar från EU-domstolen. Här är det värt att understryka att kommissionen har mottagit många klagomål om familjeåterförening för tredjelandsmedborgare. Klagomålen rör framförallt följande: avslag på visum- eller tillståndsansökningar, bevisning avseende identitet eller familjeband som skäl för avslag, myndigheternas långa handläggningstider, oproportionerliga avgifter för att utfärda tillstånd, begreppet stabila och regelbundna försörjningsmedel, familjemedlemmars möjligheter att arbeta, felaktigt tillämpade väntetider och förintegrationsvillkorens proportionalitet.

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-03-29:

EU rules are fit for purpose but need better implementation and communication till sidans topp

Today, the European Commission presented its assessment of EU legislation on legal migration, as part of the Commission's Regulatory Fitness and Performance (REFIT) programme. This 'fitness check' revealed that the current EU rules are largely fit for purpose, providing minimum harmonised procedures and rights for non-EU nationals who follow legal migration paths to the EU. At the same time, the report notes that more efforts are needed to raise awareness about the rights and procedures established by EU legislation and improve their implementation by Member States. In addition, a more harmonised and effective approach should be promoted to attract highly skilled workers.

Dimitris Avramopoulos, Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship said: "As we move from crisis management to finding long-term structural approaches to migration, a more proactive approach to managing legal migration is needed. This is about economics, stability, growth. We need to better regulate the existing rights and conditions of all those who come to Europe for study, work or family reasons. This is in the interest of the Member States as well as those migrating to the EU legally."

As part of this fitness check the Commission assessed 9 pieces of EU legislation on legal migration and carried out an extensive consultation process with key stakeholders and a public consultation, as well as commissioned an external study. The Commission is also reporting today on the implementation of the 3 Directives on the status of non-EU nationals with long-term residence permits, the right to family reunification and single work permit.

Läs mer och hämta rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.