fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Återtagandeavtal med ursprungs- och transitländer

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210904:

Statewatch 21-08-24:

EU: Migration plans for Afghanistan before the fall of the government till sidans topp

Two internal EU documents on Afghanistan - a European Commission "draft action plan" for a "comprehensive migration partnership" from July, and a Council discussion paper from May - make clear the level of EU and member state engagement with Afghanistan on migration prior to the fall of the government to the Taliban.

Neither document contains any indication that the fall of the Afghan government to the Taliban was foreseen.

It might be expected that recent developments would lead to changes in migration policy, although six member states (Belgium, Germany, Greece, Austria, the Netherlands and Denmark) recently wrote to the Commission to demand that efforts be made to ensure that deportations to Afghanistan - currently effectively on hold - can continue.

That letter refers to an 8 July note from the Afghan government to the European Commission requesting a halt to deportations. The same date is stamped on the Council document containing the Commission's draft action plan for a "comprehensive migration partnership".

Included in the draft action plan is a section on "returns, readmission, reintegration," containing the following:

"Returns, readmission, reintegration

+ Reinforced dialogue sought on readmission addressing beyond the technical aspects also conditions of return (e.g. priority areas of return and reintegration, land allocation, the provision of basis services).

+ Effective implementation of the Joint Declaration on Migration Cooperation (JDMC) signed on 26 April 2021 (successor of the Joint Way Forward - JWF).

+ Work with Member States and the European Return and Reintegration Network (ERRIN) on reintegration assistance to returnees.

(...)

Läs mer, inklusive notes to delegations om "member state cooperation activities" och om "strengthening comprehensive migration partnerships with priority countries" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

EU-kommissionen 21-07-16:

Proposal for suspension of certain provisions with respect to The Gambia till sidans topp

COM(2021) 413 final

(...)

Kommissionen noterade i ovannämnda rapport att de gambiska myndigheterna i slutet av februari 2019 ensidigt beslutade att införa ett moratorium för alla insatser för påtvingat återvändande och att detta hindrade faktiska återvändanden under större delen av 2019 (via charterflyg och kommersiella flygningar). Dessutom vittnar medlemsstaterna om ett ojämnt samarbete som haft en hämmat effekt på samtliga faser i återvändandeprocessen, även vid tillämpning av den goda praxis vid identifierings- och återvändandeförfaranden som utgjort en del av samarbetet med Gambia sedan 2018. EU:s återtagandeavtal, och motsvarande bilaterala överenskommelser som tre medlemsstater har, respekteras sällan. Enligt två tredjedelar av de medlemsstater som har utfärdat nästan hälften av besluten om återvändande genomförs identifieringsförfarandena (även de som sker genom intervjuer) inte på ett tillfredsställande sätt och resehandlingar utfärdas inte i tid.

(...)

Gambias underlåtenhet att samarbeta i fråga om återtagande motiverar en aktivering av alla de åtgärder som anges i artikel 25a.5 a i viseringskodexen: tillfälligt upphävande av möjligheten till undantag från kraven på de styrkande handlingar som ska lämnas in av viseringssökande enligt artikel14.6, tillfälligt upphävande av den allmänna handläggningstid på 15 kalenderdagar som avses i artikel 23.1 (vilket följaktligen också utesluter tillämpning av regeln om förlängning av denna period upp till högst 45 dagar i enskilda fall), tillfälligt upphävande av utfärdandet av viseringar för flera inresor i enlighet med artikel 24.2 och 24.2c samt tillfälligt upphävande av det frivilliga undantaget från viseringsavgifter för innehavare av diplomatpass och tjänstepass i enlighet med artikel 16.5 b.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se även:

COM(2021)412, Förslag om tillfälligt upphävande av vissa bestämmelser med avseende på Bangladesh (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

EU-parlamentet 20-04-23:

EU-Belarus: MEPs back agreements on readmission and visa facilitation till sidans topp

+ Obligation to readmit nationals or residents without the right to stay

+ People who entered the EU illegally after transit through Belarus also to be returned

+ Respect of human rights and international legislation must be ensured

+ Faster and cheaper visas for short stays of up to 90 days

Civil Liberties MEPs backed on Thursday two agreements with Belarus to facilitate the return of persons without the right to stay and the issuance of visas for short trips.

In a remote voting session, the Civil Liberties Committee endorsed the readmission agreement with 54 votes to 13. The deal for cheaper short-stay visas that are issued more quickly was backed by 61 MEPs, while 6 voted against.

Return of people residing illegally in the EU

Under the readmission agreement, Belarus commits to readmit its nationals who do not, or who no longer, fulfil the conditions in force for entry to, presence in, or residence on, the territory of EU member states. This will also apply to persons who hold a residence permit or a valid visa issued by Belarus, and those who illegally entered EU territory directly after having stayed on, or transited through, the territory of Belarus.

Visa facilitation

The general visa fee for both Belarusians and EU citizens travelling to the other territory for up to 90 days in any 180-day period will be reduced to ¤35 (some categories of travellers will be exempt from paying fees). The deadlines for consulates to deal with requests will be reduced to 10 calendar days (extendable to a maximum of 30 days). Some Belarusian travellers, such as journalists, students and members of official delegations, will be able to receive multiple-entry visas that will be valid for longer and they will have to submit fewer supporting documents to justify their purpose of travel.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

EU-kommissionen 20-01-08:

Visa facilitation and readmission: the European Union and Belarus sign agreements till sidans topp

Today, the European Union and Belarus signed a visa facilitation agreement and a readmission agreement. The agreements represent an important step in EU-Belarus relations and pave the way for improved mobility of citizens, contributing to closer links between the EU and its Eastern Partnership neighbours. At today's signing ceremony, Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson, together with Deputy Prime Minister and Minister of Interior of Croatia as Council Presidency, Davor Bo?inovi?, signed for the EU, while Belarus was represented by the Minister of Foreign Affairs, Vladimir Makei.

Commissioner Johansson said: "These agreements between the European Union and Belarus are a significant step forward in our cooperation. They will improve the mobility of our citizens in a well-managed and secure environment and help build closer links between the European Union and Belarus. From the European side, we will now move ahead rapidly with ratification procedures, so citizens can feel the benefits as soon as possible."

The visa facilitation agreement will make it easier for Belarusian citizens to acquire short-term visas to come to the European Union. Once the visa facilitation agreement enters into force, the visa fee will be reduced to ¤35. In addition, the service fee will be limited and the deadline for consulates to take a decision on a visa application will be shortened. Several categories of travellers, including journalists, students and members of official delegations, will be able to receive multiple-entry visas with increasingly longer validity, while having to submit less supporting documents to prove their purpose of travel. Belarus has unilaterally introduced measures to facilitate short-term visa-free travel for EU citizens arriving in Minsk.

The main objective of the EU-Belarus readmission agreement is to establish, on the basis of reciprocity, procedures for the safe and orderly return of persons who reside irregularly in the EU or Belarus, in full respect of their rights under international law.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

EU-kommissionen 19-08-30:

Förslag till återtagandeavtal och avtal om förenklade viseringar med Vitryssland till sidans topp

COM/2019/401 final: Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet

/utdrag ur beslutsförslaget om återtagande:/

Syftet med avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet (nedan kallat avtalet) är att fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till, vistelse eller bosättning på Vitrysslands eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och att i en anda av samarbete underlätta transiteringen av sådana personer,

Kommissionen anser att målen i rådets förhandlingsdirektiv har uppnåtts och att utkastet till återtagandeavtal kan godtas av unionen.

/utdrag ur beslutsförslaget om viseringar:/

COM/2019/405 final: Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar

Syftet med avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet) är att ömsesidigt förenkla utfärdandet av viseringar för planerade vistelser på högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod för unionsmedborgare och vitryska medborgare.

Kommissionen anser att målen i rådets förhandlingsdirektiv har uppnåtts och att unionen kan godta utkastet till avtal.

Beslutsförslaget om återtagande, med sammanfattning och själva avtalet (Extern länk)

Beslutsförslaget om viseringar, med sammanfattning och själva avtalet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.