fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

Gemensamma regler för asylprocedur

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220215:

Justitiedepartementet 22-01-25:

Rådsbeslut om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen till sidans topp

Fakta-pm om EU-förslag 2021/22:FPM43 : COM(2021) 752

Den 1 december 2021 presenterade kommissionen ett förslag till rådsbeslut om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen. Det gjordes med anledning av tillströmningen av tredjelandsmedborgare vid EU:s gräns mot Belarus som organiserats av den belarusiska regimen för politiska ändamål. Förslaget innebär att de berörda medlemsstaterna ges möjlighet att tillfälligt inrätta ett särskilt förfarande för migrations- och asylhantering för att hantera den rådande situationen. Förslaget omfattar även operativt stöd.

Regeringen välkomnar förslaget till rådsbeslut. Tillsammans med de övriga stödåtgärder som EU har vidtagit och vidtar kan de föreslagna åtgärderna hjälpa de berörda medlemsstaterna att hantera den nuvarande situationen på ett kontrollerat och effektivt sätt samtidigt som det säkerställs att grundläggande rättigheter och internationella skyldigheter respekteras. Det är också viktigt att det stöd som EU-byråerna kan ge utnyttjas fullt ut.

(...) I huvudsak handlar det om att de berörda medlemsstaterna tillåts att göra vissa undantag från relevant EU-lagstiftning på området. Förfarandet syftar till att underlätta för de berörda medlemsstaterna att hantera situationen på ett kontrollerat och effektivt sätt samtidigt som full respekt för grundläggande rättigheter och internationella skyldigheter säkerställs. Åtgärderna får endast tillämpas så länge som det är absolut nödvändigt för att hantera situationen orsakad av den belarusiska regimen och under inga omständigheter längre än sex månader. Kommissionen ska fortlöpande övervaka situationen och vid behov föreslå för rådet och de berörda medlemsstaterna att rådsbeslutet upphävs eller eventuellt förlängs. Förslaget omfattar även operativt stöd till de berörda medlemsstaterna.

Asylförfarande vid de yttre gränserna

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA / ECRE 22-01-27:

AIDA Comparative Report: Digitalisation of asylum procedures: risks and benefits till sidans topp

This new comparative report provides an overview of the use of digital tools and remote working methods in 23 European countries based on ECRE's Asylum Information Database (AIDA). It questions the risks and benefits of the use of digital tools in asylum processes and highlights several fundamental guarantees and procedural safeguards which must continue to apply to ensure that they do not infringe the existing European Union asylum acquis.

In practice, the use digital tools and remote working methods are widely disparate and remains the exception in Europe. Nevertheless, some tools have been gradually used in recent years to perform tasks in the context of border management and control, identity checks, analysis of various data, as well as in the determination process of applications for international protection. The outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 further paved the way for their increased use in the future. The Common European Asylum system (CEAS) does not provide for clear rules on the use of digital tools in the asylum procedure and there is little guidance available in this area. This leaves Member States discretion and flexibility as regards their application in national asylum processes and raises complex legal questions on the interplay between refugee protection, data protection and digitalisation.

The report identifies a number of challenges and limitations in the use of digital tools across the different stages of the asylum procedure. These constraints may undermine the right to asylum where they create additional and unnecessary obstacles which prevent asylum seekers from effectively exercising their rights. The report also acknowledges the potential benefits of digital tools in limited and well-defined circumstances, notably when they aim to mitigate the negative effect of restrictive measures and help to ensure the continuity and functioning of asylum systems.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-02-03:

Förordning om bemötande av instrumentalisering på migrations- och asylområdet till sidans topp

Fakta-pm om EU-förslag 2021/22:FPM51 : COM(2021) 890

Kommissionen presenterade den 14 december 2021 ett förslag till förordning om bemötande av situationer av instrumentalisering på migrations- och asylområdet. Bakgrunden till förslaget är att det inte kan uteslutas att fler tredjeländer än Belarus i framtiden försöker utföra hybridattacker mot EU genom att utnyttja migranter i syfte att destabilisera unionen. Förslaget innebär att medlemsstater som utsätts för en sådan attack ges möjlighet att tillfälligt inrätta ett särskilt nödförfarande för migrations- och asylhantering för att hantera situationen. Förslaget omfattar även solidaritetsåtgärder och operativt stöd från EU:s byråer.

Regeringen välkomnar förslaget till förordning. De föreslagna åtgärderna kan hjälpa utsatta medlemsstater att bemöta situationer av instrumentalisering på migrations- och asylområdet på ett kontrollerat och effektivt sätt samtidigt som det säkerställs att grundläggande rättigheter och internationella skyldigheter respekteras. Det är också viktigt att det stöd som andra medlemsstater och EU-byråerna kan erbjuda utnyttjas fullt ut.

(...)

Förslaget till förordning innebär att en särskild ordning inrättas för att snabbt kunna aktiveras vid en situation där ett tredje land aktivt förmår migranter att ta sig till EU:s yttre gräns i avsikt att destabilisera en enskild medlemsstat eller unionen. För att kunna bemöta denna specifika situation anser kommissionen att det krävs åtgärder som kompletterar och förstärker de förslag till rättsakter och andra åtgärder som kommissionen har presenterat som ett led i reformeringen av EU:s gemensamma migrations- och asylsystem.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

ECRE 21-12-14:

ECRE comments on provisional emergency measures for Latvia, Lithuania and Poland till sidans topp

ECRE published its Comments on the European Commission Proposal for a Council Decision on provisional emergency measures for the benefit of Latvia, Lithuania and Poland.

ECRE does not support the measures proposed, which will have an adverse effect on the right to asylum without adequately responding to the situation at the EU's borders with Belarus. The main fundamental rights affected by the proposal are the right to human dignity (Article 1 EU Charter of Fundamental Rights (CFREU)), the right to asylum (Article 18 CFREU), the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (Article 4 CFREU), the right to liberty and security (Article 6 CFREU), protection in the event of removal, expulsion or extradition (Article 19 CFREU), the rights of the child (Article 24 CFREU) and the right to an effective remedy (Article 47 CFREU).

The negative impact on these rights derives from the expanded use of concepts and practices which undermine the right to asylum. Many elements of the emergency measures are already part of the legislative proposals launched with the Pact on Migration and Asylum, such as the border procedure and allowing derogations.

Generally, ECRE has concerns about the lack of a clear definition of "instrumentalization" and related uncertainty as to the scope of the measures. Doubts also arise as to the necessity and proportionality of the measures.

The Comments assess the provisions for delayed registration; extension and expansion of the border procedure; right to an effective remedy; limitation of reception conditions; derogation from the Return Directive and specific guarantees.

While ECRE does not support the measures proposed, it submits (non-exhaustive) observations and recommendations, aimed at reducing the negative impact on fundamental rights.

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

EU-kommissionen 21-12-01:

EU-kommissionen föreslår åtgärder för att hantera nödsituationen vid gränsen till sidans topp

EU-kommissionen lägger i dag fram tillfälliga asyl- och återvändandeåtgärder för att hjälpa Lettland, Litauen och Polen att hantera nödsituationen vid EU:s yttre gräns mot Belarus. Därigenom kommer länderna att kunna införa snabba och ordnade processer för att komma till rätta med situationen, med full respekt för grundläggande rättigheter och internationella skyldigheter, däribland principen om non-refoulement. Förslaget läggs fram till följd av Europeiska rådets uppmaning till kommissionen att föreslå alla ändringar som krävs av EU:s rättsliga ramar samt konkreta åtgärder med tillräckligt ekonomiskt stöd för att säkerställa en omedelbar och adekvat reaktion i överensstämmelse med EU-rätten och internationella skyldigheter, inbegripet de grundläggande rättigheterna. Åtgärderna grundar sig på artikel 78.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och träder i kraft när de har antagits av rådet och efter att Europaparlamentet har hörts. Åtgärderna kommer att gälla i sex månader.

- Under de senaste veckorna har vi lyckats sätta in EU:s kollektiva tyngd mot den hybridattack som riktas mot vår union, säger EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas, som ansvarar för främjande av vår europeiska livsstil. Tillsammans har EU-länderna klargjort att försök att undergräva vår union bara befäster vår solidaritet med varandra. I dag ger vi uttryck för den solidariteten i form av tillfälliga undantagsåtgärder som ger Lettland, Litauen och Polen de medel de behöver för att kunna hantera de extraordinära omständigheterna på ett kontrollerat, snabbt och rättssäkert sätt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Förslag till RÅDETS BESLUT om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen, COM/2021/752 final (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-12-06:

Council restricts rights in latest Screening Regulation text till sidans topp

The Council is aiming to water down rights protections in the proposed Screening Regulation, which will see most individuals who enter the EU in an irregular fashion detained at the borders with a view to their swift expulsion.

(...)

The Presidency's latest compromise proposal includes a new article on the obligations of "third country nationals":

"Article 6a - NEW

Obligations of third country nationals submitted to screening

1 The third country nationals subject to screening shall remain, for its duration, at the disposal of the screening authorities, in the locations referred to in Article 6 (1) and (2) for that purpose.

2 They shall cooperate with the screening authorities in all elements of the screening as set in Article 6 (6), in particular, by providing:

3 a) Name, date of birth, gender and nationality as well as documents and information that can prove this data;

4 b) fingerprints and facial image as referred to in Regulation (EU) XXX/XXX (EURODAC Regulation)."

Fundamental rights monitoring

It also downgrades the provisions included in the proposal for the independent monitoring of fundamental rights:

Hela artikeln (Extern länk)

Ordförandeskapets förslag 21-12-03, 10222/1/21 /läckt via Statewatch/ (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Statewatch 21-11-26: Consolidated text of revised Asylum Procedure Regulation proposal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211122:

EMN / Statewatch 21-11-09:

New report: "Detection of vulnerabilities in the international protection procedure" till sidans topp

A report by the European Migration Network examines how and when EU member states detect "vulnerabilities" - for example relating to age, gender, family situation or medical conditions - of applicants for international protection.

The European Migration Network (EMN) is funded by the EU and made up of "migration and asylum experts who work together to provide objective, comparable policy-relevant information and knowledge on emerging issues relating to asylum and migration in Europe."

The aim of this report, published by the Luxembourgish contact point of the EMN, is "to map how vulnerabilities of applicants for international protection are detected in the international protection procedure in EU Member States and how the follow-up of this detection is guaranteed by the authorities and stakeholders involved, including special procedural guarantees."

The first section of the report highlights key findings:

+ The most common vulnerabilities Member States detect in the international protection procedure relate to the applicants' age, family composition, psycho-medical conditions, gender, and sexual orientation. Some Member States do not specifically register data on vulnerabilities.

+ In nearly all Member States, the Asylum Law of the Immigration Law/Aliens Act, together with related legal provisions if applicable, primarily regulate the detection of vulnerabilities of applicants for international protection, both with regard to the asylum procedure and reception. Some Member States have also adopted a Reception Law regulating the detection of vulnerabilities during reception. In addition, internal guidelines, standard operating procedures, as well as dedicated questionnaires or forms complement the legal framework in a number of Member States.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-11-12:

Commission refers HUNGARY to the Court of Justice of the European Union till sidans topp

The European Commission has decided today to refer Hungary to the Court of Justice of the European Union, requesting that the Court order the payment of financial penalties for Hungary's failure to comply with a Court ruling in relation to EU rules on asylum and return.

In its judgment of 17 December 2020 (Case C-808/18, Commission v Hungary), the Court of Justice of the European Union found that Hungary's legislation on the rules and practice in the transit zones situated at the Serbian-Hungarian border was contrary to EU law. In particular, the Court identified breaches of provisions of the Asylum Procedures Directive (Directive 2013/32/EU), the Reception Conditions Directive (Directive 2013/33/EU) and the Return Directive (Directive 2008/115/EC).

As of today, Hungary has not addressed several aspects of the judgment. In particular, Hungary has not taken the measures necessary to ensure effective access to the asylum procedure. Hungary has also not clarified the conditions pertaining to the right to remain on the territory in case of an appeal in an asylum procedure, in the event where there is no "crisis situation caused by mass immigration".

In view of the continued non-compliance with the Court's judgment, on 9 June 2021, the Commission sent Hungary a letter of formal notice under Article 260(2) TFEU. Today, the Commission is asking the Court to impose financial sanctions in the form of a lump sum and a daily penalty payment.

Background

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

EU-kommissionen 21-07-15:

Commission refers Hungary to the Court for restricting access to asylum procedure till sidans topp

Today the Commission has decided to refer Hungary to the Court of Justice of the European Union for unlawfully restricting access to the asylum procedure in breach of Article 6 of the Asylum Procedures Directive (Directive 2013/32/EU), interpreted in light of Article 18 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Article 6 of the Asylum Procedures Directive requires Member States to ensure that non-EU nationals and stateless persons located in their territory, including at their borders, are able to exercise in an effective manner the right to apply for international protection.

According to the requirement in Hungarian law, before being able to apply for international protection in Hungary, non-EU nationals must first make a declaration of intent stating their wish to apply for asylum at a Hungarian Embassy outside the European Union and be issued with a special entry permit for that purpose.

The Commission considers that this requirement is an unlawful restriction to access the asylum procedure and is contrary to the Asylum Procedures Directive, read in light of the Charter of Fundamental Rights, as it precludes persons who are on Hungary's territory, including at the border, from applying for international protection there.

The Commission also considers that addressing the COVID-19 pandemic, which is the stated objective of the Hungarian law, cannot justify such a rule.

The Commission is therefore referring Hungary to the Court of Justice of the European Union.

Background

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Statewatch 21-06-29:

Member state comments on the proposed Screening Regulation till sidans topp

Comments from 14 member states show significant divergences on the proposed Screening Regulation, which would entrench hotspot-like infrastructure at the EU's external borders "in the interest of the Member States and to the detriment of the exiled persons".

The document contains more-or-less detailed comments from Belgium, Bulgaria, Denmark, Finland, France, Hungary, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Poland, Romania, Slovenia, Norway and Switzerland.

The proposal has faced heavy criticism from human rights and legal specialists. A recent report by the French Bar Association said:

"In contrast to the respect of the oldest law, the law of hospitality, the screening procedure procedure proposed by the European Commission would constitute an additional barrier in the the journey of the person wishing to travel to Europe and would be located before the the EU's external borders; it would be introduced solely in the interest of the Member States and to the detriment of the exiled persons."

Hämta detta och andra dokument (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

ECRE 21-05-21:

Charting the Procedural Labyrinth: the EU's Proposed Asylum Procedures till sidans topp

This week ECRE publishes two charts showing the procedural labyrinth facing asylum applicants in Europe, should proposed reforms go ahead. Scenario 1 shows the "regular" asylum procedures for people who were authorised to enter - the majority of applicants. Scenario 2 shows the asylum procedures for those who arrive at the borders, either seeking protection at a land border or disembarked following search and rescue. Certain of those who are found by the authorities in the country having entered irregularly will also be transferred to centres at the border to follow Scenario 2, which starts with the new screening process.

The charts are based on analysis of the proposed reforms to asylum procedures of 2016, supplemented and partially amended in 2020. In 2016, a legislative proposal was tabled for an Asylum Procedures Regulation (APR) to replace the Asylum Procedures Directive which governs procedural matters in EU asylum law. The APR was part of the CEAS reform package of 2016; amendments to the proposal were published in September 2020 as part of the European Pact on Migration and Asylum. The two have to be read together as the amended APR (aAPR) because much of the 2016 proposal remains intact, with the 2020 amendments simply adding and removing certain elements.

As caveats, first, following the jurisprudence of the European Courts, ECRE considers that those at the borders seeking protection are on the territory and within the jurisdiction of the country concerned; it rejects the fiction of non-entry which claims that the people covered by Scenario 2 have not entered the country, thus the distinction "on the territory" and outside it will not be accurate in almost all cases. Second, many elements are not covered by the charts due to lack of space. For example, more detail can be found on procedural guarantees for the applicants at each stage in the process in ECRE's analysis of the proposals; the variations that apply in crisis situations are not fully incorporated in the charts; the solidarity mechanisms and relocation are not presented at all here.

(...)

Läs mer och se de labyrintiska "spelplanerna" för att söka asyl i EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

EU-parlamentet 21-03- 08:

Common procedure for asylum till sidans topp

/Faktagenomgång av EU-kommissionens förslag om asylprocedur och bakgrunden/

As part of the common European asylum system (CEAS), the Asylum Procedures Directive sets out procedures for Member States for granting and withdrawing international protection in accordance with the Qualification Directive. Following the large influx of asylum-seekers to the European Union after 2014, the directive came under criticism for being too complex and for leaving Member States too broad discretion, leading to differences in treatment and outcomes. On 13 July 2016, as part of the reform of the CEAS, the Commission published a proposal to replace the current directive with a regulation establishing a common procedure for international protection applicable in all participating Member States. The choice of a directly applicable regulation is expected to bring about harmonisation of the procedures, ensuring same steps, timeframes and safeguards across the EU. The 2016 proposal having reached deadlock, the Commission proposed an amended regulation on 23 September 2020 under its new pact on asylum and migration, suggesting targeted amendments to help overcome certain contentious issues relating in particular to the border procedure and return. The amended proposal is currently being examined by the co-legislators with a view to fixing their positions in order to resume trilogue negotiations shortly. Fourth edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

EU-parlamentet 21-01-13:

Asylum border procedures: MEPs warn of fundamental rights challenges till sidans topp

+ Detention of asylum-seekers at EU borders should be the exception, not the norm

+ MEPs deplore conditions in transit zones and detention centres

+ Unaccompanied children should never be subject to the faster border procedure

EU countries are obliged to prevent unauthorised border crossings into European territory but they also have to ensure respect of fundamental rights, including the right to request asylum.

The Civil Liberties Committee adopted on Tuesday a draft report assessing the application of the 2013 directive on asylum procedures and specifically the fast-tracked border procedure (article 43). MEPs note that the directive does not include a clear definition of this type of procedure nor specifies its objectives, leading to lack of uniformity in its application.

They are concerned about the increase of fundamental rights violations at the external borders, including many cases of persons being refused entry without their asylum claims being registered. Member states have a duty to inform persons on the possibility to apply for asylum and must offer effective remedy to those whose entry is refused. MEPs call on national authorities to comply with the rules and ask the European Commission to suspend EU payments in case of serious deficiencies.

Detention of asylum-seekers only as last resource

The committee complains that applicants subject to border procedures are likely to be placed in detention during the examination of their asylum application, although, as established in the Reception Conditions Directive, asylum-seekers may be detained "only under very clearly defined exceptional circumstances".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

ECRE 20-12-18:

Ecre policy note: Relying on a fiction: New amendments to the procedures regulation till sidans topp

In this Policy Note ECRE offers a summary of its Comments on the new amendments to the APR IN COM(2020) 611 and recommendations for the co-legislators

In September 2020, the European Commission (the Commission) presented a New Pact on Migration and Asylum (the Pact), aiming to introduce a "comprehensive approach" covering borders, the asylum system and return policies, the Schengen area of free movement, and international cooperation on asylum and migration. The Pact was presented alongside a set of legislative proposals, including a proposal to amend the 2016 recast Asylum Procedures Regulation (APR) proposal. The amended APR builds on the 2016 proposal, which the Commission believes is still largely relevant, with targeted amendments introduced only where Member States previously could not agree. These mainly concern the use of the border procedure and the conditions under which it should be an obligation for Member States.

New amendments introduce a joint asylum and return border procedure. The Commission believes this will lead to a quick assessment of "abusive" asylum requests and asylum requests made by applicants from countries with low recognition rates. The Commission argues that this procedure (along with the screening process) is an important migration management tool, to be used to prevent unauthorised entry and movement, and to increase deportations, a key part of the Pact. The Commission sees the procedure as easy to implement and flexible, while still respecting fundamental rights.

This is all well and good, but it is predicated on two flawed assumptions: that the majority of people arriving in Europe do not have protection needs, and that assessing asylum claims can be carried out easily and quickly

(...)

Läs mer och hämta kommentaren (Extern länk)

ECRE Comments: on the commission amended proposal for an asylum procedures regulation COM (2020) 611 Border asylum procedures and Border return procedures (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

ECRE 10-11-06:

Facing fifth infringement procedure related to asylum since 2015 till sidans topp

Calling for access to the asylum procedure in line with EU law, the European Commission has, for the fifth time since 2015, opened asylum related infringement procedures against Hungary. The measure comes as a reaction to the restrictions of access, with the lodge of the intent to seek protection through embassies in neighbouring countries as a compulsory precondition.

In line with the critique raised by ECRE member the Hungarian Helsinki Committee (HHC), the letter of formal notice of the European Commission states: "[it] considers that new asylum procedures set out in the Hungarian Act and Decree introduced in response to the coronavirus pandemic are in breach of EU law, in particular the Asylum Procedures Directive (Directive 2013/32/EU) interpreted in light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Hungary has 2 months to reply to the arguments raised by the Commission. Otherwise, the Commission may decide to send a reasoned opinion.

This represents the fifth infringement procedure related to asylum policies from the Commission against Hungary since 2015, including also non-compliance with the compulsory relocation scheme of 2015, the automatic and unlawful detention and the deprivation of food of over 30 detainees in the now abolished transit zones, and the "Stop Soros" legislative package with inadmissibility ground to dismiss practically all asylum applications without having to examine them and criminalising human rights activities.

Two non-asylum related infringement procedures against Hungary were concluded this year alone with Hungary found in violation of EU law by the Court of Justice of the European Union (CJEU), according to Co-chair of the Hungarian Helsinki Committee András Kristóf Kádár with Hungary failing to implement at least one of those judgements.

(...)

Artikeln med källor och länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

EU-kommissionen 20-04-16:

Coronavirus: relevant EU rules on asylum and return procedures and on resettlement till sidans topp

Today, the Commission adopted guidance on the implementation of relevant EU rules on asylum and return procedures and on resettlement in the context of the coronavirus pandemic, which it will present to Member States. This responds to Member States' request for advice on ways to ensure the continuity of procedures and the respect of, at a minimum, basic rights. The guidance was prepared with the support of the European Asylum Support Office (EASO) and the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), and in cooperation with national authorities.

/Utdrag ur "Vägledning om genomförandet av relevanta EU-bestämmelser på området asyl- och återvändandeförfaranden samt om vidarebosättning":/

(...) Omfattningen av det överhängande globala hotet framhäver hur absolut nödvändig EU-samordning är för att maximera den potentiella effekten av åtgärder som vidtas på nationell nivå.

Kommissionen antog mot denna bakgrund den 16 mars 2020 ett meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet där den efterlyste tillfälliga restriktioner för icke nödvändiga resor till EU med tanke på covid-19. Undantag görs från dessa tillfälliga restriktioner för personer som är i behov av internationellt skydd eller som måste tillåtas resa in på medlemsstaternas territorium av andra humanitära skäl. Åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att begränsa den vidare spridningen av covid-19 bör baseras på riskbedömningar och vetenskapliga utlåtanden och måste bibehålla rimliga proportioner. Alla begränsningar som rör asyl, återvändande och vidarebosättning måste vara proportionerliga, genomföras på ett icke-diskriminerande sätt och ta hänsyn till principen om non-refoulement och skyldigheter enligt internationell rätt.

(...)

Hämta guidance, pressmeddelande mm (Extern länk)

COM(2020) 148, Meddelande från kommissionen om bedömningen av tillämpningen av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

ECRE 19-11-29:

The role of EASO operations in national asylum systems: ECRE report till sidans topp

In a comparative report published today, ECRE analyses the operations of the European Asylum Support Office (EASO) involving deployment of experts in the asylum procedures of Italy, Greece, Cyprus and Malta.

The Agency currently has ongoing operations and over 900 staff members present in the four countries. The aims of the operations are agreed in Operating Plans with the respective Member States.

The report gives an overview of the different areas of the asylum procedure in which the Agency supports Member State authorities, namely the registration of asylum applications, the implementation of the Dublin Regulation, the examination of asylum applications at first instance, and appeals. It also provides observations on the effectiveness of EASO operations in meeting their objectives and the impact of the Agency's presence on the efficiency and quality of asylum procedures in the host Member States, particularly as regards the enhancement of staff capacity, the quality of decisions and the contribution to compliance with the EU asylum acquis.

The report follows a series of fact-finding missions in Cyprus, Italy, Greece and Malta in 2018 and 2019, discussions with authorities and relevant stakeholders, as well as analysis of a small sample of decisions in selected countries.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

ECRE 19-07-22:

ECRE Policy Note: Border procedures not a panacea till sidans topp

ECRE'S assessment of proposals for increasing or mandatory use of border procedures

The use of border procedures to determine whether a person requires international protection, while permitted under European Union (EU) asylum legislation provided certain conditions are met, is highly controversial. Conducted in situations of formal or de facto detention in border areas which are generally difficult to access by legal assistance providers, border procedures are not conducive to a fair and effective examination of international protection claims.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 19-07-25:

Commission takes Hungary to Court for criminalising support of asylum seekers till sidans topp

Today, the European Commission decided to refer Hungary to the Court of Justice of the EU concerning legislation that criminalises activities in support of asylum applications and further restricts the right to request asylum. The Commission has also decided to send a letter of formal notice to Hungary concerning the non-provision of food to persons awaiting return who are detained in the Hungarian transit zones at the border with Serbia. Another decision taken today concerns the referral of Hungary to the Court of Justice of the EU for excluding non-EU nationals with long-term resident status from exercising the veterinary profession.

Court referral for criminalising activities in support of asylum and residence applications

In July 2018, the Commission sent a letter of formal notice to Hungary concerning the so-called "Stop Soros" legislation - which criminalises activities that support asylum and residence applications and further restricts the right to request asylum. In view of the unsatisfactory response, the Commission followed-up with a reasoned opinion in January 2019. After analysing the Hungarian authorities' reply, the Commission considered that the majority of the concerns raised have still not been addressed and has decided to refer Hungary to the Court of Justice of the EU. Specifically, the Commission finds that Hungarian legislation is incompatible with EU law in the following respects:

Criminalisation of support to asylum applicants: The Hungarian legislation curtails asylum applicants' right to communicate with and be assisted by relevant national, international and non-governmental organisations by criminalising support to asylum applications. This is in violation of the Asylum Procedures Directive and the Reception Conditions Directive.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.