fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Konventioner och förklaringar

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 220324:

Europarådet 22-03-16:

The Russian Federation is excluded from the Council of Europe till sidans topp

In an extraordinary meeting this morning, the Committee of Ministers decided, in the context of the procedure launched under Article 8 of the Statute of the Council of Europe, that the Russian Federation ceases to be a member of the Council of Europe as from today, after 26 years of membership.

For information:

On 15 March, the Parliamentary Assembly unanimously adopted an Opinion which considered that the Russian Federation can no longer be a member State of the Organisation.

On 15 March, the Government of the Russian Federation informed the Secretary General of its withdrawal from the Council of Europe in accordance with the Statute of the Council if Europe and of its intention to denounce the European Convention on Human Rights.

On 10 March, the Committee of Ministers decided to consult the Parliamentary Assembly on potential further use of Article 8 of the Statute.

On 25 February, following an exchange of views with the Parliamentary Assembly, the Committee of Ministers decided to launch the procedure provided by Article 8 of the Statute and agreed to suspend the Russian Federation from its rights of representation in the Council of Europe, in accordance with its relevant Resolution on legal and financial consequences on the suspension.

Russia joined the Council of Europe on 28 February 1996.

Läs mer och hämta beslutet (Extern länk)

Europarådet 22-03-23: Russia ceases to be a Party to the European Convention on Human Rights on 16 September 2022 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220304:

Justitiedepartementet 22-02-25:

Sverige har svarat på rapporten från Europarådets kommitté mot tortyr till sidans topp

Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) besöker medlemsländerna regelbundet för att undersöka hur frihetsberövade personer behandlas. I september 2021 publicerade CPT en rapport efter sitt besök här tidigare samma år. Sverige har nu besvarat den rapporten.

Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) besökte Sverige den 18-29 januari 2021 för att undersöka hur frihetsberövade personer behandlas här. Under besöket i Sverige genomfördes både föranmälda och oanmälda besök vid polisarrester, häkten, anstalter, förvar, rättspsykiatriska inrättningar, samt ungdomshem.

Utifrån sina observationer publicerade kommittén i september 2021 en rapport om besöket. I rapporten framfördes både kritik och positiva slutsatser gällande situationen för frihetsberövade i Sverige, bland annat i form av ett antal rekommendationer.

Sverige har i en rapport besvarat kommitténs rekommendationer och synpunkter. I dag har kommittén publicerat Sveriges svarsrapport.

CPT är en kommitté inom Europarådet som verkar förebyggande till skydd för frihetsberövade personer och som regelbundet genomför besök i medlemsländerna.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220125:

Arbetsmarknadsdepartementet 21-12- 30:

Institutet för mänskliga rättigheter inrättas 1 januari till sidans topp

Den 1 januari 2022 inrättas Institutet för mänskliga rättigheter i Lund. Syftet med Institutet för mänskliga rättigheter är att främja och skydda de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

Det nya institutet ska bland annat följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet ska lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

- Det nya institutet för mänskliga rättigheter kommer spela en väldigt viktig roll för att främja och försvara de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Det är glädjande att verksamheten nu kan starta, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i svensk grundlag, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området mänskliga rättigheter.

Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Institutet ska särskilt följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas, lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna, ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete och främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Justitiedepartementet 21-12-07:

FN:s kommitté mot tortyr har lämnat sin rapport om Sverige till sidans topp

Som ett avslutande moment av den åttonde rapporteringscykeln har FN:s kommitté mot tortyr (CAT) nu presenterat sina synpunkter. Denna rapport med så kallade Concluding observations har föregåtts av ett dialogmöte i Geneve i november 2021 och en omfattande rapport från Sverige 2018. FN konstaterar att positiv utveckling skett på flera områden, men framför också fortsatt kritik.

Vid dialogmötet i Genève den 9-10 november ställde kommittén en mängd kompletterande frågor utifrån Sveriges rapport från 2018. Dialogen med kommittén har fungerat utmärkt och utfördes i en mycket god och konstruktiv anda.

Kommitténs granskningar är ett viktigt instrument för att förbättra situationen för frihetsberövade och minska tortyr och illa-behandling i de stater som tillträtt tortyrkonventionen. Det är också ett värdefullt verktyg när det gäller att identifiera förbättringsområden i Sverige.

/Asylnytt: Rapporten innehåller bland annat kritik mot att förvarstagande av asylsökande inte alltid används som sista möjliga utväg. Det finns också påpekanden om rättssäkerhetsgarantier som behövs för att inga utvisningar ska verkställas med risk för tortyr eller förnedrande behandling./

Hämta rapporten (Extern länk)

Se skuggrapporter från Civil Rights Defenders och Röda Korset:

Asylnytt 4 november (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

Civil Rights Defenders / CAT 21-09-23:

Joint NGO submission for the UN Committee Against Torture review of Sweden till sidans topp

Sweden's compliance with the Convention Against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (CAT)

INTRODUCTION

1. The following report is submitted by Civil Rights Defenders, a Sweden-based international human rights organisation, with contribution from 21 civil society organisations in Sweden. The purpose is to provide the UN Committee Against Torture (the Committee) with input regarding Sweden's compliance with the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, for the Committee's review of Sweden during its 70th session in November 2020.

GENERAL OBSERVATIONS

2. Overall, the human right situation in Sweden is viewed positively in comparison with many other countries. There are, for example, oversight mechanisms safeguarding the freedoms of opinion, assembly, speech and religion. Sweden has also acted on earlier the criticism from the Committee by taking measures to address many of its previous recommendations. For example, Sweden has strengthened its efforts to safeguard fundamental legal rights at the very outset of deprivation of liberty, in particular, the use of pretrial detention as a measure of last resort (including the consideration of alternative measures to its use). At the same time, significant human rights concerns persist in Sweden, in particular with regards to the use of human rights-based working institutions or a human rights-based interpretation of national law, as well as ensuring that victims of human rights violations have access to legal remedies. A more pressing issue is that Sweden has totally ignored a number of the Committee's previous recommendations. Among those are the recommendations to include torture as a separate and specific crime in Swedish legislation, and to limit the length of pretrial detention.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Swedish Red Cross 21-10-04:

Alternative Report to the United Nations Committee Against Torture till sidans topp

/text från Röda Korsets hemsida mars 2021:/

Röda Korset har skickat in en alternativ rapport till FN:s Tortyrkommitté där vi pekar på en rad brister i Sveriges implementering av Tortyrkonventionen och ger förslag på åtgärder.

(...)

Vi har mycket relevant erfarenhet och kunskap att bidra med till granskningen och för att hjälpa svenska staten att bättre leva upp till sina åtaganden. Vi ser detta som en del av vår roll i ett demokratiskt samhälle, och ett stöd för de mänskliga rättigheterna och till det internationella systemet för granskning.

Våra kommentarer fokuserar på fyra områden

+ Att Sverige bör kriminalisera tortyr i svensk lagstiftning, så som det redan föreslagits i utredningen "Ett särskilt tortyrbrott? Ds 2015före42"

+ Brister när det gäller förvar av migranter och asylsökande, särskilt när det gäller barn. Här lyfter vi upp de lärdomar från vår rapport Barn in förvar från 2018 och rekommenderar att barn inte ska placeras i förvar, att effekterna av förvar för barn utreds och att förvarstagna inte sätts in Kriminalvårdens lokaler.

+ Brister när Sverige utreder asylärenden från asylsökande som varit utsatta för tortyr och dokumentation av denna, kunskap om hur tortyren påverkar individen och dess berättelse samt behovet av att stärka utbildning för Migrationsverkets personal och tydliggöra rutiner.

(...)

Hela texten (Extern länk)

Hämta rapporten från FN:s webbplats för övervakning av mr-konventioner (Extern länk)

Se även rapporteringen 21-10-08 från JO (Sveriges rapportör enligt tilläggsprotokollet OPCAT):

Thematic report on the isolation of inmates, by the Parliamentary Ombudsman - National Preventive Mechanism Report 2018 - NPM Report 2015-2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

UN Treaty Body Database 21-08-11:

Women in Sweden 2021 till sidans topp

- A review of Sweden's compliance with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Joint submission by the Swedish CEDAW-network, consisting of 25 NGOs

/Denna skuggrapport innehåller ett avsnitt om asylsökande kvinnor och kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd. Utdrag ur kravlistan:/

The CEDAW network demand:

+ Make it possible for women and girls to come to Sweden by safe routes. Give women and accompanying children special priority among quota refugees.

+ Safeguard women's rights to asylum. Conduct regular quality follow-up of inquiries and decisions concerning women's grounds for asylum and produce an action plan to quality assure the process of examining women's grounds for asylum.

+ Increase awareness of women's grounds for asylum at the Swedish Migration Agency and the migration courts. Conduct compulsory and regular training on women's grounds for asylum.

+ Give women their own permanent residence permits. Women must obtain their own permanent residence permits that are not linked to a man's.

+ Safeguard the right to family reunification. Women must have the opportunity to come to Sweden on equal terms as men and be reunited with their families.

+ Offer separate asylum accommodation for women. If this is not possible, separate women-only zones should be offered in mixed accommodation.

Hämta rapporten (Extern länk)

Hämta appendix med CEDAW-nätverkets krav (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

UNHCR 21-07-28:

The 1951 Refugee Convention: 70 years of life-saving protection till sidans topp

Today marks the 70th anniversary of the 1951 Refugee Convention, a key international treaty establishing the rights of people forced to flee. UNHCR, the UN Refugee Agency, says that recommitting to its spirit and fundamental principles is more urgent today than ever.

"The Convention continues to protect the rights of refugees across the world," said Filippo Grandi, the UN High Commissioner for Refugees.

"Thanks to the Convention, millions of lives have been saved. Seventy years since it was drawn up, it is crucial that the international community defends its principles."

He expressed alarm at recent attempts by some governments to disregard or circumvent the Convention's principles, from expulsions and pushbacks of refugees and asylum seekers at land and sea borders, to the proposals to forcibly transfer them to third states for processing without proper protection safeguards.

Speaking 70 years to the day after the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees was presented to states for signing, Grandi said the treaty was a crucial component of international human rights law and remained as relevant now as it was when it was drafted and agreed.

"The language of the Convention is clear as to the rights of refugees and remains applicable in the context of contemporary and unprecedented challenges and emergencies - such as the COVID-19 pandemic," Grandi said.

Both the 1951 Refugee Convention and the more recent Global Compact on Refugees call for international cooperation to find a range of solutions for refugees.

Grandi stressed the need for the international community to uphold the key principles of refugee protection as laid out in the Convention, including the right of someone fleeing persecution not to be sent back into the path of harm or danger.

The 70th anniversary of the Refugee Convention comes only a few months after UNHCR itself marked seven decades as the world's mandated organisation for the protection of the forcibly displaced.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Europadomstolen 21-01-31:

Guide on Article 13 of the European Convention on Human Rights till sidans topp

Updated

This Guide is part of the series of Case-Law Guides published by the European Court of Human Rights (hereafter "the Court", "the European Court" or "the Strasbourg Court") to inform legal practitioners about the fundamental judgments and decisions delivered by the Strasbourg Court. This particular Guide analyses and sums up the case-law on Article 13 of the European Convention on Human Rights (hereafter "the Convention" or "the European Convention"). Readers will find herein the key principles in this area and the relevant precedents.

The case-law cited has been selected among the leading, major, and/or recent judgments and decisions.*

The Court's judgments and decisions serve not only to decide those cases brought before the Court but, more generally, to elucidate, safeguard and develop the rules instituted by the Convention, thereby contributing to the observance by the States of the engagements undertaken by them as Contracting Parties (Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, § 154, Series A no. 25, and, more recently, Jeronovi?s v. Latvia [GC], no. 44898/10, § 109, 5 July 2016).

The mission of the system set up by the Convention is thus to determine, in the general interest, issues of public policy, thereby raising the standards of protection of human rights and extending human rights jurisprudence throughout the community of the Convention States (Konstantin Markin v. Russia [GC], 30078/06, § 89, ECHR 2012). Indeed, the Court has emphasised the Convention's role as a "constitutional instrument of European public order" in the field of human rights (Bosphorus Hava Yollarž Turizm ve Ticaret Anonim ?irketi v. Ireland [GC], no. 45036/98, § 156, ECHR 2005-VI).

(...)

Hämta guiden (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Asylrättscentrum 20-10-29:

FN ställer frågor till Sverige om barns rättigheter till sidans topp

Vart femte år ska varje land rapportera till FN och berätta hur de lever upp till barnkonventionen. FN:s barnrättskommitté (som består av 18 oberoende experter från hela världen) tar emot och granskar rapporterna. Barnrättskommittén ger också rekommendationer om hur länder kan och bör stärka sitt arbete för barns rättigheter

I Sverige är vi en grupp organisationer som jobbar med barn och barns rättigheter som arbetat med att tillsammans välja ut de frågor vi tycker är allra viktigast för barns rättigheter i Sverige idag. Vi har gjort det för att förbereda FN:s barnrättskommitté på vilka frågor vi tycker att det är viktigt att de tar upp med Sverige när den svenska regeringen rapporterar nästa gång. Vi sammanställde de frågor som vi tycker att Sveriges regering borde besvara och skickade till barnrättskommittén.

Nu när FN:s barnrättskommitté har skickat sina frågor till Sverige så ser vi att många av våra förslag finns med. Det är många och stora frågor som kommittén ställt till Sverige. Bland annat vill man att regeringen berättar om hur man gör för att säkerställa att principen om barnets bästa får större genomslag i beslut som rör barn. Det gäller både i politiska förslag, lagtext, budget och internationella åtaganden.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. En viktig aktuell fråga som kommittén tar upp är vilken effekt barnkonventionen som lag har fått i den praktiken.

Frågor om barns rättigheter i asyl- och migrationsprocessen

Barnrättskommittén ställer även frågor till Sveriges regering om barn i asyl- och migrationsprocessen. Kommittén vill att regeringen berättar om arbetet med att ändra i lagstiftningen för att säkerställa barns rätt och möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer:

Klicka här för att läsa en sammanfattning av de frågor som de 20 barnrättsorganisationerna tyckte att Sverige ska svara på (Extern länk till pdf-fil)

Klicka här för att läsa frågorna som FN:s barnrättskommitté skickade till Sverige (Extern länk till pdf-fil)

Klicka här för att läsa en lista över de frågor som är kopplade till barn som befinner sig på flykt (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

UN Economic and Social Council 20-11-16:

CESCR: List of issues prior to submission of the seventh periodic report of Sweden till sidans topp

1.The State party is requested to submit in writing the information requested below (21,200 words maximum) by 29 October 2021. The State party's replies to the list of issues prior to reporting will constitute its seventh periodic report under article 16 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

A.Issues of particular relevance

2.Please indicate the framework policy on poverty reduction and the definitions of poverty upon which the policy or plans of the State party are based. Please also provide information on:

(a)Any steps taken to ensure that the poverty reduction measures cover all individuals living in poverty, including those who are not registered with the social security system such as homeless people, asylum seekers and migrant workers and their families, particularly those in an irregular situation;

(...)

Please also provide information on the analysis conducted by the Agency for Health and Care Services Analysis on the impact of the COVID-19 pandemic (...) measures taken to ensure access, without any form of direct or indirect discrimination, to all such benefits and assistance by disadvantaged and vulnerable persons and groups, including stateless persons and migrants in an irregular situation.

(...)

17.In light of the Committee's previous concluding observations (E/C.12/SWE/CO/6, paras. 31-32), please specify how the right to family reunification is guaranteed in the Act on temporary restrictions on the possibility of being granted a residence permit in Sweden, which entered into force on 20 July 2016, and how the terms "family members" and "economic dependency" are defined in the Act. Please also provide information on the implementation of the Act, including statistical data on the number of applications for family reunification received and the number of applications granted.

Hämta eller läs dokumentet E/C.12/SWE/QPR/7 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Europadomstolen 20-08-31:

Guide on the case-law of the European Convention on Human Rights till sidans topp

Immigration - Updated on 31 August 2020

Introduction:

1. The present document is intended to serve as a reference tool to the Court's case-law in immigration related cases, covering all Convention Articles that could come into play. It is divided into six chapters, in principle corresponding to the sequence of events in chronological order. It primarily refers to, rather than reproduces or elaborates on, the Court's relevant judgments and decisions, including, wherever possible, recent judgments and decisions consolidating the relevant principles. It is thus conceived as an entry point to the Court's case-law on a given matter, not as an exhaustive overview.

2.Few provisions of the Convention and its Protocols explicitly concern "aliens" and they do not contain a right to asylum. As a general rule, States have the right, as a matter of well-established international law and subject to their treaty obligations, to control entry, residence and expulsion of non-nationals. In Soering v. the United Kingdom the Court ruled for the first time that the applicant's extradition could raise the responsibility of the extraditing State under Article 3 of the Convention. Since then, the Court has consistently held that the removal of an alien by a Contracting State may give rise to an issue under Articles 2 and 3, and hence engage the responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for believing that the person in question, if deported, would face a real risk of being subjected to treatment contrary to Articles 2 or 3 in the destination country. The Court also adjudicates cases concerning the compliance, of the removal of migrants from and the refusal of entry into the territory of a Contracting State, with their right to respect for their private and/or family life as guaranteed by Article 8 of the Convention.

(...)

Hela guiden (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Sidan med alla guider, inte bara rörande migration (Extern länk)

Från Elena Update 20-10-09: direktlänkar till specifika guider för relevanta artiklar i migrationsärenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

Civil Rights Defenders 20-09-22:

FN:s tortyrkommitté granskar Sverige - läs vår skuggrapport till sidans topp

I mitten av november granskas Sverige av FN:s tortyrkommitté, som bevakar hur FN:s medlemsländer lever upp till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Inför granskningen har Civil Rights Defenders skickat en skuggrapport till FN, där vi pekar på en rad kränkningar av mänskliga rättigheter som Sverige behöver åtgärda.

Varför skickar Civil Rights Defenders en skuggrapport till FN?

Vi vill uppmärksamma FN:s tortyrkommitté på vilka människorättskränkningar som finns i Sverige inom de områden som omfattas av konventionen. Vi vill även lyfta fram faktorer som varit framgångsrika. Den kritik vi lyfter rör till exempel att Sverige fortfarande inte har en bortre tidsgräns för hur länge man kan vara häktad, att personer hålls kvar i tvångsvård trots att de är färdigbehandlade och att det i en rättsprocess är svårt att få tillgång till anpassad information om man till exempel har en funktionsnedsättning. Vi lyfter även att det saknas ett människorättsbaserat arbetssätt, vilket gör att det används mer tvång än nödvändigt inom tvångsvården. Till exempel används tvångsmedicinering och bältning oftare än vad som skulle behövas.

En annan fråga som vi pekar på i rapporten är att diskrimineringslagen även ska omfatta de rättsvårdande myndigheternas beslutsfattande och verksamheter.

Hur går granskningen till?

Granskningen består av ett förhör vid FN:s högkvarter i Genève och inleds med att representanter för Sveriges regering berättar om hur Sverige lever upp till sina förpliktelser. Därefter hålls en dialog mellan kommittén och Sverige. Efter förhöret återkommer kommittén med synpunkter på hur Sverige lever upp till konventionen och ger ett antal rekommendationer kring åtgärder som behöver vidtas.

Under förhöret har även civilsamhället möjlighet att presentera sina skuggrapporter och peka på de brister som finns.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

Committee on the Rights of the Child 20-07-23:

List of issues prior to submission of the sixth and seventh periodic reports of Sweden till sidans topp

1.The State party is requested to submit in writing the information requested below (21,200 words maximum), if possible before 30 June 2021. The replies should take into consideration the Committee's recommendations contained in its concluding observations (CRC/C/SWE/CO/5) adopted on 30 January 2015. The Committee may take up all aspects of children's rights set out in the Convention during the dialogue with the State party.

/Utdrag:/

Asylum-seeking, refugee and migrant children

29.Please provide information on the following:

(a)Any assessments of the impact of the Act on temporary restrictions on the possibility of obtaining a residence permit in Sweden on children's rights, in particular to development, health and education;

(b)Procedures at the national and municipal levels for investigating the disappearances of unaccompanied migrant children from their accommodations and ensuring their protection from sexual exploitation and abuse;

(c)Efforts to explicitly include child-specific forms of persecution and a best interests of the child determination into the immigration legislation that is currently under development, including to ensure that children who are separated and put into care after suffering violence or abuse from their parents are not deported with their abusive parents;

(d)Policies for ensuring that the guardians of unaccompanied migrant children are adequately trained, not over-burdened and able to provide regular support to the children in their care;

(...)

Läs eller ladda ned hela skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Regeringen 20-06-01:

Regeringen svarar FN om rekommendationer om mänskliga rättigheter till sidans topp

I slutet av januari granskades situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med granskningen fick Sverige 300 rekommendationer från andra medlemsstater. Regeringen har nu tagit ställning till rekommendationerna i en rapport som skickas in till FN.

Rekommendationerna Sverige fick i granskningen handlade bland annat om att stärka arbetet mot rasism, diskriminering och hatbrott, att upprätta ett nationellt institut för mänskliga rättigheter och att stärka skyddet av mänskliga rättigheter för kvinnor, barn, migranter, urfolket samerna, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer och intersexpersoner.

- Sverige har kommit långt med arbetet för mänskliga rättigheter men vi är inte klara. De rekommendationer vi får från andra länder är ett viktigt verktyg för att vi ska bli ännu bättre, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

117 länder valde att ge sammanlagt 300 rekommendationer till Sverige. Av dessa har regeringen valt att acceptera cirka två tredjedelar och lämna kommentarer till en tredjedel.

- Vi ser hur de mänskliga rättigheterna utmanas på olika sätt runtom i världen. Sverige och FN har en mycket viktig roll i att fortsatt stå upp för alla människors lika värde. Nu fortsätter arbetet för full efterlevnad av de mänskliga rättigheterna, säger Åsa Lindhagen.

Den universella granskningsmekanismen, Universal Periodic Review (UPR), är en återkommande granskning av situationen för mänskliga rättigheter och omfattar samtliga medlemsstater i FN. Till skillnad från övrig konventionsgranskning inom FN-systemet utförs UPR-granskningen inte av opolitiska experter utan av andra stater. UPR-granskningen är bred och omfattar alla konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Det innebär att alla frågor som berör mänskliga rättigheter kan komma att lyftas under granskningen.

Hämta rapporten samt tidigare rapporter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

UNHCR September 2019:

Guidance on responding to irregular onward movement till sidans topp

Guidance on responding to irregular onward movement of refugees and asylum-seekers

/Utdrag:/

This guidance aims to assist States in responding to the significant challenges posed by onward movement of refugees and asylum-seekers, in a manner consistent with international law and good practice. It describes international legal provisions and guiding principles relevant to onward movement. Building on existing guidance from international instruments, conclusions of the Executive Committee of the High Commissioner's Programme (ExCom) and from UNHCR, as well as State practice and leading jurisprudence, it provides recommendations around approaches to determining which State shall take responsibility for considering a claim and providing international protection to individual refugees, and the applicable standards to be met. It highlights the importance of addressing the causes of onward movement, including through enhanced cooperation and responsibility-sharing among States to ensure access to international protection. It proposes arrangements between States, strategies and processing options which aim to help authorities ensure that national asylum or refugee status determination systems are better equipped to manage claims from refugees and asylum-seekers who move onward after claiming asylum or receiving international protection, or refraining from seeking such protection in a Statewhere they had a reasonable opportunity to do so.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

Rådgivningsbyrån 19-05-22:

Remissvar om en institution för mänskliga rättigheter till sidans topp

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har lämnat ett remissvar över departementspromemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Rådgivningsbyrån välkomnar förslaget att Sverige inrättar en nationell institution för mänskliga rättigheter som uppfyller de kriterier som Paris principerna anger. En sådan nationell institution kan bidra till att stärka de mänskliga rättigheternas ställning i Sverige.

Rådgivningsbyrån välkomnar att förslaget att ge civilsamhället betydande möjligheter till inflytande över institutionens verksamhet. En sådan ordning stärker institutionens oberoende gentemot regering och offentlig sektor, samt möjliggör att kunskap och erfarenheter från civilsamhället på de mänskliga rättigheternas område kommer institutionen till del.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer och hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.