fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Diverse

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220619:

Riksdagen 22-06-15:

En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter till sidans topp

Statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ska vara skyldiga att på begäran av Institutet för mänskliga rättigheter lämna uppgifter om vilka åtgärder som har gjorts i den egna verksamheten för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Riksdagen sa, med ett förtydligande, ja till regeringens förslag.

Institutet för mänskliga rättigheter är sedan 1 januari 2022 en ny myndighet under regeringen. Institutets övergripande uppgift är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Uppgifter från statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ingår i underlaget för institutets arbete.

Regeringen föreslår att skyldigheten att lämna uppgifter om mänskliga rättigheter inte ska gälla för domstolsliknande nämnder eller sådana organ i förvaltningsmyndigheter som har domstolsliknande uppgifter. Skyldigheten ska inte heller gälla för Justitiekanslern eller Riksrevisionen. Det ska i lagtexten även förtydligas att Riksdagens ombudsmän på samma sätt som Justitiekanslern och Riksrevisionen inte omfattas av uppgiftsskyldigheten.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2022.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med konstitutionsutskottets betänkande, riksdagsdebatten och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Asylrättscentrum 21-10-06:

Asylrättscentrum söker jurister inom migrationsområdet till sidans topp

Om Asylrättscentrum

Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar) har sedan 1991 arbetat för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet i migrationsprocesser. Vi är en politisk och religiöst obunden organisation och finansieras via våra huvudmän, medlemmar och privata donationer.

Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda. Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde och driver som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt.

Om tjänsten

Vi söker nu jurister både för tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning, med möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid Asylrättscentrums kontor i Stockholm eller Göteborg alternativt på annan ort efter överenskommelse. Vi är en flexibel arbetsplats och du kommer att kunna arbeta hemifrån i stor utsträckning om du önskar. Resor kan förekomma.

Dina arbetsuppgifter kommer i första hand utgöras av att ge juridisk rådgivning och vägledning inom det migrationsrättsliga området och agera som ombud och offentligt biträde i asylärenden, men kan beroende på dina tidigare erfarenheter och organisationens behov också innefatta att:

medverka inom Asylrättscentrums utbildningsverksamhet,

medverka vid utarbetandet av remissvar, yttranden och rapporter,

medverka till bevakning av lagstiftning och praxis,

medverka vid rättsutredningar och analyser,

vid behov företräda organisationen externt

i övrigt medverka i Asylrättscentrums verksamhet.

Vi vill att du har

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Utrikesdepartementet 20-11- 27:

Strategi för Sveriges samarbete med FN:s flyktingorgan (UNHCR) till sidans topp

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s högkommissarie för flyktingar (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) för perioden 2020-2023. Strategin fastställer prioriteringar och samarbetsformer för Sveriges medlemskap och partnerskap med UNHCR.

Strategin vägleds av Sveriges politik för global utveckling (PGU) med dess övergripande mål om att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2019-2023.

Strategin tar också sin utgångspunkt i Riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och Strategi för multilateral utvecklingspolitik. Strategin är också i samstämmighet med regeringens prioriteringar på det humanitära området i enlighet med Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 2017-2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

CPT 19-07-26:

Open call to enlarge the pool of experts to assist CPT delegations on visits till sidans topp

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) is currently preparing a list of potential Experts to assist during its visits to places of deprivation of liberty.

The CPT is looking for Experts with recognised competence in one or more of the following fields of activities, preferably with proven experience in visiting places of deprivation of liberty:

a. Police matters: law enforcement official, specialised judge, prosecutor or other professional with proven experience in the investigation of cases of police ill-treatment/misconduct, academic specialised in police matters, etc.;

b. Prison issues: academic specialised in prison matters, prison governor, prison officer, specialised judge, prosecutor or other professional supervising prisons, etc.;

c. Immigration detention: academic or specialised judge or other legal professional dealing with asylum/immigration issues, head of an immigration detention centre, etc.;

d. Juvenile detention: academic or specialised judge or other legal professional in child-related issues, director or staff member of a juvenile institution, etc.;

e. Health-care issues: health-care professional (such as a general practitioner, prison doctor, forensic doctor, psychiatrist, psychologist or nurse) with extensive experience in providing health care to persons held in police custody, immigration detention, prisons, psychiatric hospitals or social care institutions, etc.

f. Human rights experts with experience in working with a National Preventive Mechanism (NPM) established under the Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture (OPCAT).

Applications should be submitted by 16 September 2019.

Persons interested in replying to the call for expressions of interest are invited to request the application file by an e-mail addressed to DGI-CPT@coe.int.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

Frontex 19-07-30:

Become a trainee at EU's most dynamic agency till sidans topp

Registration for the March 2020 traineeship session at the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) is now open. Frontex offers up to 60 paid traineeships per year through the Blue Book Traineeship Programme.

Frontex is undergoing fundamental changes to provide even stronger support to Member States at the EU external borders. And you can be a part of this transformation.

In recent years we have become a key actor at the European level to address irregular migration and cross-border crime at the external borders. We are about to begin building the European Border and Coast Guard Standing Corps, an ambitious task that will set the path for Europe's security for years to come.

We have expanded at a fast rate and filled our ranks with fresh skills and ideas, making Frontex EU's most dynamic agency. That dynamism makes us one of the most exciting European Institutions for young people seeking work experience.

If you have completed your studies and are looking to put your knowledge to work in the service of the European project, do not miss this opportunity.

We offer paid five-month traineeship (currently EUR 1 185 per month) starting on either 1 March or 1 October.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Asylrättscentrum 19-06-15:

Asylrättscentrum öppnar upp sitt medlemskap för fler till sidans topp

Vid föreningens årsmöte den 24 april fattades beslut om nya stadgar för Asylrättscentrum som öppnar upp för en ny samverkansform. I och med det har organisationer möjlighet att antingen gå in som huvudmän eller medlemmar.

Bakgrunden är att det finns en önskan från Asylrättscentrums sida att skapa uthålliga relationer till olika aktörer som på olika sätt arbetar mot gemensamma mål. Förutom att Asylrättscentrums möjligheter att sprida sitt arbete är förhoppningen att Asylrättscentrum i sin tur kan bidra till andras verksamhet genom sin spetskompetens. Om du är intresserad av ett närmare samarbete eller har frågor om samarbeten med Asylrättscentrum kontakta gärna vår generalsekreterare Erica Molin.

Det finns nu två former av formaliserad samverkan: huvudmannaskap och medlemskap. Huvudmän är organisationer som tar på sig ett samhällsbärande ansvar och har ett intresse av att bidra till ett rättssäkert och socialt hållbart samhälle. Huvudmännen förutsätts ta ett arbetsgivar- och finansiellt ansvar för Asylrättscentrum och har direkt inflytande över verksamheten genom styrelsen. Nuvarande huvudmän är Katolska kyrkan i Sverige, Rädda Barnen, Stockholms stift i Svenska kyrkan och Svenska kyrkan och de betalar en årlig huvudmannaavgift som satts till 400 000 kronor.

Det finns ett antal organisationer som skulle kunna vara värdefulla medlemmar för Asylrättscentrum men anser att medlemsavgiften som beslutats av årsmötet är högre än vad de har möjlighet att betala. Medlemsstrukturen formaliserar samarbetet med dessa aktörer, säkerställer en kontinuitet i kontakterna och ger aktörerna möjlighet att ta del av det stöd de har behov av. Samtidigt bidrar organisationerna ekonomiskt till Asylrättscentrum, om än i mindre utsträckning än huvudmännen. I och med förslaget kan organisationer som vill bidra till Asylrättscentrum och delar föreningens värdegrund bli medlemmar. Beslut om godkännande av medlemskap fattas av styrelsen. Medlemskapet betalar en av styrelsen fastställd medlemsavgift.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Rådgivningsbyrån 19-06-03:

Praktik för höstterminen 2019 till sidans topp

Vill du få en bred inblick i migrationsrätten? Vi tar emot tre praktikanter per termin, företrädesvis från jurist- och samhällsvetenskapliga utbildningar. Vi söker praktikanter såväl till vårt barnprojekt Barnens Asylrättscentrum som till Rådgivningsbyråns övriga verksamhet.

Som praktikant hos oss får du möjlighet att fördjupa din kunskap i migrationsrätten. Du får under handledning möjlighet att arbeta med exempelvis:

+ Bistå med information per mail om rådande rättsläge inom migrationsrätt,

+ Registrering och genomgång av ärenden,

+ Kontakter med klienter, domstolar och andra myndigheter,

+ Rättsutredningar och upprättande av förslag på skrivelser,

+ Delta vid såväl interna möten som möten med andra organisationer och,

+ Övriga uppgifter som är kopplade till vår dagliga verksamhet

Praktiken är på heltid, börjar omkring den 26 augusti 2019 och omfattar ca 20 veckor. Viss flexibilitet kring praktikens omfattning finns vid exempelvis uppsatspraktik. Vi värdesätter organisationsförmåga, samarbetsförmåga samt analytisk förmåga. Du bör kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du bör ha mycket goda muntliga och skriftliga språkkunskaper både i svenska och engelska. Praktiken är oavlönad med det utgår en lunchersättning. Du är varmt välkommen att skicka din ansökan om praktik fram till den 7 juli 2019 med e-post till: info@sweref.org.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.