fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Asylproceduren och bemötandet

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211231:

Dagens Nyheter insändare 21-12-18:

Asylsökande får ofta avslag på tvivelaktiga grunder till sidans topp

Hans Pettersson, präst i Svenska kyrkan

Jag har läst otaliga avslagsmotiveringar och chockerats av den låga kvaliteten. Sviktande bakgrundskunskaper och omöjliga beviskrav präglar ofta bedömningen av den asylsökandes trovärdighet.

I praktiken är det inte bara humaniteten utan också vårt lands ekonomi och status som rättsstat som tar skada, skriver Hans Pettersson.

Jag är präst i Svenska kyrkan och möter många människor som kämpar med utdragna asylärenden och konsekvenserna av avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Enligt min erfarenhet är det ganska ovanligt att någon utvisas handgripligen. Vad som i stället händer är att en person efter ett tredje avslag mister bostad och bidrag, såvida personen inte har barn som är under arton.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Magasinet Paragraf krönika 21-10-07:

Migrationsverkets påhittade "beslutsstopp" berövar flyktingar sina rättigheter till sidans topp

Emilie Hillert

Sedan mitten av juli råder "beslutsstopp" i afghanska asylärenden på Migrationsverket. Motiveringen är att säkerhetsläget i Afghanistan förändrats fort och att verket behöver mer information för att kunna göra bedömningar. Beslutsstoppet berövar flyktingar deras rättigheter och skapar en ohållbar inhuman situation då människor försätts i limbo på obestämd tid, utan några rättigheter.

Dessutom torde Migrationsverket redan i sina egna rapporter ha tillgång till tillräckligt med information för att kunna göra adekvata bedömningar. Så vad väntar de på?

Låt oss ta det från början. I maj 2021 konstaterar Migrationsverket i en rapport, avseende en utsatt minoritet i Afghanistan, att det internationella trupptillbakadragandet som ska vara fullbordat den 11 september 2021 innebär stor förändringspotential.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Svenska Dagbladet debatt 21-08-18:

"Häv stoppet för prövningar av asyl" till sidans topp

Migrationsverket bör häva sitt beslutsstopp så att asylsökande från Afghanistan får en prövning av sina asylskäl. Det skriver tre jurister.

Den 23 juli beslutade Migrationsverket att tills vidare inte pröva asylansökningar för medborgare i Afghanistan om det inte står klart att personen kommer att få stanna. Migrationsverket har alltså bestämt att de inte behöver följa svensk lag som säger att de måste fatta beslut.

Skälet till det så kallade beslutsstoppet är att det är svårt för Migrationsverket att bedöma konfliktutvecklingen i Afghanistan, men att situationen i landet är så oroväckande att myndigheten inte anser sig kunna fatta beslut att utvisa dit. Vi som är praktiskt verksamma jurister på asylrättens område anser att Migrationsverket därmed bortser från det asylrättsliga regelverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens ETC debatt 21-08-19:

Sveriges anseende vittrar sönder till sidans topp

Humanitär stormakt? Inte om du frågar franska myndigheter som tvingas visa den medmänsklighet som deras svenska kollegor inte är förmögna till i hanteringen av människorna som flytt från Afghanistan. De är snarare illa berörda, vittnar De svensktalande migranternas vänner i Frankrike (LAMSF).

Alla har vi hört om Raoul Wallenberg som räddade judar genom att förse dem med svenska pass och Folke Bernadotte som med sina vita bussar körde koncentrationslägrens fångar till Sverige. Vad hände med denna humanism, när Sverige i december 2016 började chartra flygplan för att deportera människor till världens farligaste land?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

Örnsköldsviks Allehanda insändare 21-05-04:

Lägg ner Migrationsverket, asylprocessen är rättsosäker till sidans topp

Angående Migrationsverkets avveckling i Kramfors. Lägg ner hela Migrationsverket och flytta ansökningsförfarandet till Gotland i samband med Lottodragningen.

Jag anser att det är lotteri som förkommer när beslut skall tas för de asylsökande, man silar mygg och sväljer elefanter. Jag har varit god man i cirka 10 år, och något mer godtycke har jag inte skådat. Jag ifrågasätter de asylsökandes rättssäkerhet.

Vi gode män har inte fått det stöd och gehör vi behövt när vi varit i kontakt med detta statliga verk, utan vi har blivit behandlade som asylsökande, och detta är fruktansvärt dels mot oss men framför allt mot de asylsökande. Nonchalans och misstro mot de asylsökande och oss gode män är det jag har upplevt, man blir skickad hit och dit för röntgen av knäskålar och tänder dagen innan den asylsökande skall fylla 18 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Magasinet Paragraf 21-02-03:

Bristande rättssäkerhet i migrationsdomstolarna till sidans topp

/undertecknat av 46 advokater och biträdande jurister/

Det pågår en viktig rättspolitisk debatt om brottmål och de principer som gäller för rättegångar. Debatten handlar om att personer som är misstänkta för brott kan undvika straff genom att vara tysta, eftersom det bara är vad som kommer fram i rättegången som domstolarna ska döma över. Det är en konsekvens av muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna.

Diskussionen handlar också i hög grad om avvägningen mellan att kunna straffa rätt person för rätt brott, kontra den mänskliga rättigheten att inte bidra till att utreda sin egen skuld samt att upprätthålla Sveriges höga grad av rättssäkerhet. Den handlar också om liv, människoöden och statens maktutövning.

Ett område som hamnat i skymundan i den rättspolitiska debatten är migrationsrätten, i vilket rättssäkerheten är rejält eftersatt. Eftersom samtliga delar av den svenska rättskedjan är avsedda att vara rättssäkra är detta ett allvarligt problem.

De prövningar som sker inom migrationsrätten är behäftade med många brister, vilka också drabbar liv och människoöden.

I migrationsmål ligger bevisbördan inte på staten, utan på den enskilde som söker t.ex. asyl. Utgångspunkten i asylärenden är att processen är skriftlig med ett tydligt muntligt inslag. Ofta saknas skriftlig eller digital bevisning. De gånger sådan finns avfärdas den på olika grunder.

Migrationsverket har en svår uppgift, men myndighetsutövningen de senaste åren håller inte måttet. Migrationsverkets prövningar är rättsosäkra i många avseenden.

Alltför enkel värdering av skriftliga bevis, ovilja att tro enkla verifierbara fakta, vägran att verifiera handlingar, tvivelaktiga språkanalyser, rättsosäkra medicinska åldersbedömningar och avsaknad av adekvat tillämpning av tvivelsmålets fördel är bara några brister att nämna. Listan är lång.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter ledare 21-01-25:

Lisa Magnusson: Migrationsverkets verksamhet måste hålla högre kvalitet till sidans topp

Det finns en gräns där effektiviseringar blir orealistiska - inte minst när de pågår år efter år, och allt färre ska hinna allt mer.

Att en företagsledning drar ned på budgeten och kallar det "effektivisering" är en klassiker. Ibland är det rimligt, förstås. Men det finns också en gräns där nedskärningar blir orealistiska, inte minst när de pågår år efter år, och allt färre ska hinna allt mer. När det dessutom handlar om offentlig sektor äventyrar det kvaliteten på samhällsviktig service.

Som på Migrationsverket. De som väntar på besked därifrån sätter hela sina liv på paus: Kommer jag att få stanna i Sverige? Kommer min familj att få komma hit? Det handlar om livsavgörande ärenden. Ändå har väntetiderna länge legat på upp till tre år. Det är oacceptabelt länge, inte minst i de fall då det finns minderåriga involverade, vars halva barndom försvinner i denna meningslösa väntan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Riksdagen 21-02-03: Svar på skriftlig fråga av Alexandra Anstrell (M): Migrationsverkets handläggningstider (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.