fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Preskriptionstid för utvisningsbeslut

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 190219:

Riksdagen 19-02-13:

Svar på skriftlig fråga: Tiden för en förnyad asylansökan till sidans topp

Fråga 2018/19:105 av Ann-Sofie Alm (M)

I dag kan den som nekats uppehållstillstånd i Sverige, efter ett slutligt beslut inom ramen för en rättssäker process, få en ny asylansökan prövad efter fyra år.

Moderaterna vill begränsa möjligheten att få en ny asylansökan prövad efter ett avslagsbeslut. Vi vill att tiden förlängs från fyra år till tio år. Det kan bidra till att fler följer det beslut som de har fått och därmed återvänder till sina hemländer. Detta i stället för att gå under jorden i väntan på att en ny asylansökan kan tas upp till prövning.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Avser ministern och regeringen att ta initiativ för att förlänga tiden för när en ny asylansökan kan tas upp till prövning igen?

Svar på frågan av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Reglerna om preskription i den svenska utlänningslagstiftningen innebär att ett beslut om avvisning eller utvisning som inte har meddelats av allmän domstol upphör att gälla fyra år från det att beslutet fick laga kraft. Detta har bedömts vara en rimlig tidsmässig balans mellan att å ena sidan förskona den enskilde från att under mycket lång tid behöva leva under hot om avlägsnande på grund av ett beslut som av någon anledning inte har kunnat verkställas, och å andra sidan motverka att utlänningar förhindrar verkställigheten genom att hålla sig undan.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar migrationspolitik är det angeläget dels att asylprövningen är rättssäker och effektiv och dels att återvändandet fungerar. Det är en förutsättning för en trovärdig asylprocess och även viktigt för att motarbeta ett framväxande skuggsamhälle. Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att åstadkomma ett effektivt återvändande.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.