fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Riksdagsmotioner från allmänna motionstiden

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 211018:

Riksdagen 21-10-06:

Partimotioner mm från den allmänna motionstiden till sidans topp

/Här följer ett urval av motioner rörande asylfrågor mm som lämnats in under den allmänna motionstiden, som avslutades den 6 oktober./

Asyl- och flyktingfrågor:

Motion 2021/22:2594 av Christina Höj Larsen m.fl. (V): Svensk flyktingpolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:448 av Christina Höj Larsen m.fl. (V): EU:s migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:1688 av Magnus Manhammar (S): Fler lagliga vägar för att söka asyl (Extern länk)

Motion 2021/22:1663 av Magnus Manhammar (S): Stärkt asylrätt för hbtqi-flyktingar (Extern länk)

Motion 2021/22:1280 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S): Migrationsverkets kompetens (Extern länk)

Motion 2021/22:3759 av Abraham Halef m.fl. (S): EBO-lagen (Extern länk)

Motion 2021/22:3516 av Jonny Cato m.fl. (C): Migration och mottagande (Extern länk)

Motion 2021/22:3377 av Robert Hannah m.fl. (L): En liberal migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:4004 av Barbro Westerholm m.fl. (L): Liberal hbtq-politik, för allas rätt att vara sig själva (Extern länk)

Motion 2021/22:2984 av Christian Carlsson (KD): En ansvarsfull migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:3357 av Magnus Jacobsson (KD): Utvärdera Migrationsverkets hantering av asylsökande afghaner (Extern länk)

Motion 2021/22:488 av Michael Anefur och Magnus Jacobsson (båda KD): Asylansökningsområden (Extern länk)

Motion 2021/22:4189 av Andreas Carlson m.fl. (KD): Tydliga reaktioner mot brott (Extern länk)

Motion 2021/22:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): En målstyrd och långsiktigt hållbar migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:3842 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): Ett väl fungerande återvändande (Extern länk)

Motion 2021/22:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M): Arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Motion 2021/22:3048 av Fredrik Schulte (M): En långsiktigt hållbar migrationspolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:2088 av Viktor Wärnick (M): Återvändandearbetet vid avslagsbeslut (Extern länk)

Motion 2021/22:3282 av Boriana Åberg (M): Gör beslut om asylsökandes ålder icke överklagningsbara (Extern länk)

Motion 2021/22:1451 av Boriana Åberg (M): Reglerna för arbetskraftsinvandring (Extern länk)

Motion 2021/22:3046 av Boriana Åberg (M): Avslag på asylansökan för personer som begår brott (Extern länk)

Motion 2021/22:3066 av Boriana Åberg (M): Återkallande av uppehållstillstånd (Extern länk)

Motion 2021/22:1963 av Lars Jilmstad (M): Omprövning av uppehållstillstånd (Extern länk)

Motion 2021/22:3604 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M): Brott under tiden som asylsökande (Extern länk)

Motion 2021/22:1504 av Boriana Åberg (M): Avskaffa EBO (Extern länk)

Motion 2021/22:2549 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD): Asylpolitik (Extern länk)

Motion 2021/22:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD): Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige (Extern länk)

Motion 2021/22:2927 av Markus Wiechel (SD): Återkallade uppehållstillstånd för hemvändare (Extern länk)

Motion 2021/22:2530 av Adam Marttinen m.fl. (SD): En effektiv lag om särskild utlänningskontroll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Riksdagen 21-04-14:

Riksdagsdebatt om integrationsfrågor och arbetskraftsinvandring till sidans topp

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om integration. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående beredningsprocesser och till reformarbete inom ramen för januariavtalet, det vill säga den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Motionerna handlar bland annat om mottagande av nyanlända invandrare, insatser under asyltiden och under etableringstiden, samt om integrationskapacitet och utsatta områden.

Riksdagen sa även nej till cirka 80 förslag i motioner om arbetskraftsinvandring från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att utredningar redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om högkvalificerad arbetskraft, principerna för arbetskraftsinvandring och villkor för arbetstillstånd.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida om integrationsmotionerna med länkar till socialförsäkringsutskottets betänkande, beredningen, debatten i kammaren samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Samlingssida om motionerna om arbetskraftsinvandring med länkar till betänkandet, beredningen, debatten i kammaren samt omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-04-14:

Riksdagsdebatt om migration och asylpolitik till sidans topp

Riksdagen sa nej till cirka 230 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om migration och asylpolitik. Anledningen är bland annat att åtgärder redan vidtagits eller att arbete pågår i en del av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om asylprocessen, mottagandet av asylsökande, återkallelse av uppehållstillstånd, fri rörlighet för EU-medborgare, samarbetet inom EU på asyl- och migrationsområdet, utvisning på grund av brott samt verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Betänkandet med reservationer (Extern länk till pdf-fil)

Riksdagsdebatten, webb-TV och protokoll (Extern länk)

Samlingssida med länkar till betänkandet, motionerna, debatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Riksdagen 21-03-03:

Riksdagsdebatt om medborgarskap till sidans topp

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag om svenskt medborgarskap i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att riksdagen vill avvakta pågående utredningar eller bedömer att nuvarande lagstiftning är tillräcklig.

Förslagen handlar exempelvis om språk- och samhällskunskapstester, egen försörjning som villkor för medborgarskap och skärpning av det så kallade hemvistkravet, det vill säga kravet på att en person ska ha haft sin hemvist i Sverige i ett visst antal år för att få medborgarskap.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till betänkandet, motioner, debatten, omröstningar och beslut. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Migration och asylpolitik till sidans topp

Regeringen bör ta fram ett förslag som möjliggör utvisning på grund av brott i fler fall än i dag.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över lagstiftningen på området.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om migration och asylpolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Socialförsäkringsutskottets sammanfattning:

Utskottet föreslår med anledning av ett antal motionsyrkanden att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden om bl.a. svensk migrationspolitik, fri rörlighet för EU-medborgare och samarbetet inom EU på asyl- och migrationsområdet, asylprocessen, mottagande av asylsökande, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt utvisning på grund av brott.

I ärendet finns 49 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och fem särskilda yttranden (SD, C, L).

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att utvisning på grund av brott bör användas i fler fall. Avslag på övriga motioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till 66 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk)

Debatten : webb-TV och protokoll (Extern länk)

Utvalda motioner (samtliga avslagna):

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

En mer medmänsklig flyktingpolitik, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

Migration och mottagande, av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

En human och realistisk asylpolitik, av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik, av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

En hållbar och rättssäker asylpolitik, av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Spårbyte för fler, av Maria Ferm (MP) (Extern länk)

Förbättra situationen för ensamkommande ungdomar, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

Retroaktiv åldersbedömning av ensamkommande, av Jörgen Grubb (SD) (Extern länk)

En feministisk asylpolitik, av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (Extern länk)

Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare, av Richard Jomshof (SD) (Extern länk)

Fler lagliga vägar för att söka asyl, av Magnus Manhammar (S) (Extern länk)

Situationen för hbt-flyktingar, av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (Extern länk)

Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, av Maria Ferm m.fl. (MP) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Anhöriginvandring till sidans topp

Beslut

Nej till motioner om anhöriginvandring (SfU17)

Riksdagen sa nej till drygt 20 motionsyrkanden om anhöriginvandring från allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat att flera delar av migrationslagstiftningen ska ses över.

Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

/Många av förslagen återfinns i samma partimotioner som i debatten om asylpolitik/

Samlingssida med länkar till 12 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk till pdf-fil)

Debatten (samma webbsändning som asylpolitiken): webb-TV och protokoll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Arbetskraftsinvandring till sidans topp

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU18)

Riksdagen sa nej till cirka 80 motioner om arbetskraftsinvandring från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om högkvalificerad arbetskraft, handläggningstider av och villkor för arbetstillstånd, uppehållstillstånd för studerande och forskare, missbruk av regler samt de grundläggande principerna för arbetskraftsinvandring.

Samlingssida med länkar till 27 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk)

Debatten (samma webbsändning som asylpolitiken): webb-TV och protokoll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-03-27:

Riksdagsdebatt: Integration till sidans topp

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om integration. Anledningen är bland annat att arbete pågår på området samt att vissa frågor omfattas av den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP som ingicks i januari 2019.

Motionerna handlar bland annat om insatser under asyltiden, frågor om mottagande och etablering av nyanlända invandrare, samhällsinformation och samhällsorientering samt civilsamhällets betydelse för integrationen.

I betänkandet finns 17 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och 12 särskilda yttranden (SD, C, KD, L).

Behandlade förslag

Cirka 60 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Läs betänkandet inklusive motioner, särskilda yttranden och reservationer (Extern länk)

Samlingssida från förslag till omröstningar och beslut (Extern länk)

Webb-tv från debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-04-11:

Riksdagsdebatt: Medborgarskap till sidans topp

Nej till motioner om ändrade villkor för svenskt medborgarskap (SfU19)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om ändrade villkor för att få svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om att förlänga tiden man måste bo i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap, den så kallade hemvisttiden. Andra förslag är språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt att förstärka medborgarskapets symbolvärde.

Enligt riksdagen finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor, främst med hänvisning till redan gällande regler och att arbete redan pågår.

Samlingssida med länkar till 14 motioner, utskottets betänkande med reservationer, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Betänkandet (Extern länk till pdf-fil)

Debatten (samma webbsändning som asylpolitiken): webb-TV och protokoll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.