fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 25 november 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 18-11- 08:

Fortsatt gränskontroll vid Sveriges inre gräns till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i tre månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i tre månader. Kontrollerna kommer att fortgå till den 11 februari 2019. Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning och baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Säkerhetspolisens bedömning är också alltjämt att terrorhotnivån är fortsatt förhöjd. Det finns också brister i kontrollen av de yttre gränserna runt om i Schengen vilket gör att Sverige måste ha kvar de inre gränskontrollerna.

Polismyndigheten bestämmer var och hur gränskontroll ska genomföras och kontrollerna ska anpassas till vad som nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet.

Sveriges agerande ligger i linje med andra Schengenmedlemsstater som Tyskland, Österrike, Norge och Danmark. Dessa länder har också tillfälligt återinfört inre gränskontroller och länderna har meddelat att de kommer att fortsätta med kontrollerna så länge ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten kvarstår.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-11- 13:

Remissyttrande: Migrationsverket vill att mottagningssystemet reformeras till sidans topp

Arbetet med mottagandet av asylsökande behöver reformeras. Staten bör dock ha kvar ansvaret för mottagandet, och kommunerna ansvaret för etableringen. Det skriver Migrationsverket i sitt remissyttrande om mottagandeutredningen.

- Reformen behöver utgå från nuvarande situation och inte från de förhållanden som rådde 2015 och framåt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Remissyttrandet innebär att Migrationsverket avstyrker utredningens huvudförslag i sin helhet, men ställer sig bakom det alternativa förslaget i mottagandeutredningen om hur Sveriges framtida mottagande av asylsökande ska organiseras. Även om Migrationsverket förordar det alternativa förslaget innehåller remissvaret flera förslag till kompletteringar.

- Vi vill poängtera att Migrationsverket starkt välkomnar syftet med hela utredningen, det vill säga att förbättra mottagandet och sedermera etableringen, säger Mikael Ribbenvik.

Staten behåller huvudansvaret

Det alternativa förslaget innebär i korthet att staten, genom Migrationsverket, behåller huvudansvaret för mottagandet av asylsökande. Enligt förslaget ska asylsökande bo i särskilda mottagningscenter fram till att beslut i asylärendet fattats. De som får avslag bor kvar i mottagningscenter till återvändandet medan de som får bifall bosätts i en kommun.

- Vår bedömning är att det alternativa förslaget, med justeringar, kan fungera väl utifrån dagens situation med färre asylsökande och färre personer i mottagningssystemet. Vi bedömer att det är osannolikt att situationen runt 2015 kommer att återupprepas inom överskådlig framtid, säger Mikael Ribbenvik.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-11- 12: Utredningsförslag om asylsökande nobbas av Migrationsverket (Extern länk)

TT / Svenska Dagbladet 18-11-13: Migrationsverket sågar asylutredning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-11-16:

FARR om mottagandeutredningen till sidans topp

FARR välkomnar i ett remissvar till mottagandeutredningen tankarna om att underlätta den asylsökandes situation, förkorta väntetiderna under asylprocessen och stärka rättssäkerheten. Det som föreslås om en meningsfull och aktiv väntan är positivt, liksom att underlätta asylsökande barns skolgång. Men FARR motsätter sig ändå utredningens lagförslag, eftersom rätten till juridisk hjälp åsidosätts i den korta ankomstproceduren, att asylsökande straffas på olika sätt när de inte lyckas uppfylla kraven och att för stort fokus ligger på ett effektivt återvändande med risk för att asylprövningen blir lidande. FARR motsätter sig förslaget om avresecenter. Genomgående är utredningens förslag för mycket av en pappersprodukt och saknar konsekvensanalyser som är förankrade i verkligheten. FARR saknar även en analys av det arbete som civilsamhället gör i de här frågorna.

Remissvaret gäller betänkandet "Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande" (SOU 2018:22). Svaret har lämnats av ordförande advokat Emma Persson på uppdrag av FARR:s styrelse.

Läs eller hämta yttrandet (Extern länk)

Se även:

Rådgivningsbyrån 18-11- 20: Remissvar till betänkandet om ett ordnat mottagande (Extern länk)

Unicef 18-11-13: Ris och ros till utredning om nytt system för asylmottagandet (Extern länk)

Läs alla remissvar på Arbetsmarknadsdepartementets hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-11-20:

Skärpt lagstiftning om barnäktenskap till sidans topp

Sverige slutar erkänna utländska barnäktenskap. Riksdagen har röstat ja till ett förslag som innebär att barnäktenskap underkänns oavsett om personerna haft en relation till Sverige när de gift sig eller inte.

I dag kan barn som gift sig utomlands ses som makar om de vid äktenskapet varit över 15 år och saknat koppling till Sverige. Men med det nya lagförslaget underkänns även de äktenskapen.

Lagen träder i kraft 1 januari 2019, men kommer inte kunna riva upp äktenskap som erkänts innan lagen träder i kraft.

Lång process

Det nya lagförslaget presenterades i maj av migrationsminister Helene Fritzon (S), och propositionen gick igenom riksdagen under onsdagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-16:

Italien/ Salvini decree approved by senate, amid protests and institutional criticism till sidans topp

On November 7, the Italian Senate approved the new Decree-Law on immigration and security, introducing significant amendments and restrictions to the current asylum framework, prompting protests in the capital and opposition from institutions and organisations.

The law includes amendments in qualification and reception provisions, abolishes the humanitarian protection status and restricts access to accommodation in SPRAR (Protection System for Refugees and Asylum Seekers) hosting facilities. Several detention and procedure-related amendments also predict significant changes in asylum standards and living conditions, while the decree includes provisions that make expulsion of aliens and citizenship revocation easier.

On Saturday, several thousand protesters participated in a march organised in Rome against the decree, which has been dubbed as the "Salvini decree" in reference to Matteo Salvini, the Interior Minister who is behind it. The protesters targeted the Minister's hostile stance on migrant and refugee rights which has been prevalent amid wider anti- EU rhetoric.

The decree has been widely criticised by local NGOs, with the United Nations Refugee Agency (UNHCR) releasing a press statement concerning the destructive impact the measures could have on access to protection and the rights of asylum seekers and refugees. On Thursday, November 15, the High Council of the Judiciary issued an opinion on the content of the decree, stating that it violates the constitutional rights of refugees and migrants.

On the same day, Dunja Mijatovic, the Council of Europe's Commissioner for Human Rights, described the bill as a step back on migration and asylum that "raises several concerns regarding the human rights of migrants and asylum seekers" specifically noting the restriction of reception and integration standards.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Silvia Carta in EU Migration Law Blog 18-10-31: Beyond closed ports: the new Italian Decree-Law on Immigration and Security (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11- 09:

USA/ Trump slopar asylrätten - anses strida mot lagen till sidans topp

I USA har president Trump undertecknat ett redan kritiserat tillkännagivande om att inte bevilja asyl till personer som tar sig in i USA olagligt.

Beslutet gäller i tre månader, men det kan förlängas.

- Vi behöver folk utifrån men de måste komma in lagligt och de måste ha meriter, sa president Donald Trump till reportrar strax efter att han skrivit under tillkännagivandet om att ta bort rätten att söka asyl för personer som kommit till USA olagligt över gränsen från Mexiko.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Amnesty International 18-11-02: Trump's cruel plans to block people seeking protection must not stand (Extern länk)

UNHCR 18-11-09: UNHCR statement on new US regulation on asylum (Extern länk)

TT / SvT 18-11-20: Domare häver Donald Trumps asylstopp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-Reuters / UNT 18-11-08:

USA/ Domstol stoppar Trumpbeslut om unga migranter till sidans topp

En appellationsdomstol i Kalifornien har beslutat att president Donald Trumps regering måste fortsätta driva migrantprogrammet Daca, som ger unga en möjlighet att arbeta och vistas lagligt i USA två år i taget.

Trump har planerat att skrota programmet.

Migrantprogrammet som president Barack Obama skrev under 2012 skyddar närmare 800 000 människor, så kallade dreamers, från deportering. Det handlar om unga papperslösa migranter som kommit till USA som barn.

Beslutet i domstolen i San Francisco innebär att reglerna för den aktuella gruppen fortsätter att gälla, det vill säga att de kan få arbetstillstånd, men inte garanteras medborgarskap.

Trump har profilerat sig i migrationsfrågan och är en hårdför motståndare till illegal invandring. I september 2017 meddelade hans regering att den planerar att fasa ut Daca.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Human Rights Watch 18-11-15:

Från Burma/ Bangladesh: Halt Rohingya Repatriation Plan till sidans topp

- The Bangladesh government should follow the recommendations of senior United Nations refugee and human rights officials and immediately halt the proposed repatriation of Rohingya refugees to Myanmar, Human Rights Watch said today. The authorities have deployed the army in refugee camps ahead of carrying out a plan to repatriate a first group of 2,200 Rohingya refugees.

The first batch of 150 people from 30 families were taken to a transit camp in preparation for their return. Bangladesh's refugee relief and repatriation commissioner, Mohammad Abul Kalam, told journalists the families would be repatriated through the Ghundhum point of Bandarban district on November 15. "They are fully prepared," he said. "We have made all arrangements." Subsequent reports, however, indicated possible delays in the starting date.

"The Bangladesh government will be stunned to see how quickly international opinion turns against it if it starts sending unwilling Rohingya refugees back into harm's way in Myanmar," said Bill Frelick, refugee rights director. "That Dhaka deployed its army into the camps is a red flag that this terrified community is not willing to return."

Under pressure from China, Bangladesh and Myanmar officials met in Dhaka on October 30 and 31, the third meeting of a joint working group to carry out a bilateral repatriation agreement signed in November 2017. Following the meeting, representatives announced that they had a "very concrete plan" to begin repatriations in mid-November, with the first round to include 2,260 Rohingya from 485 families. According to Myanmar officials, the plan calls for 150 refugees to be received each day, starting on November 15, at the Nga Khu Ya reception center before being transferred to the Hla Poe Kaung transit camp.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT-AFP / UNT 18-11-15: Skräckslagna rohingyer vägrar återvända (Extern länk)

SvT Utrikes 18-11-18: Myanmar - landet där Facebook bidrog till folkmord: "Blev ett vapen" (Extern länk)

Sveriges Radio Utrikes 18-11-19: Rohingyska flyktingar blir kvar i Bangladesh (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-11-20:

Från Irak/ IOM study identifies reasons for continued displacement of Iraqi IDPs till sidans topp

In April 2016, Iraq experienced its peak of displacement with approximately 3.42 million individuals forced to flee their homes. Two and half years later, in November 2018, this number has nearly halved to 1.87 million individuals, and most of these remaining internally displaced persons (IDPs) report planning to stay where they are over the next 12 months.

Protracted displacement is generally described as a condition in which internally displaced persons are unable to reduce the vulnerability, impoverishment and marginalization that may be caused by displacement.

Protracted displacement in Iraq is described in the study released today (20/11), Reasons to Remain: Categorizing Protracted Displacement in Iraq, conducted jointly by IOM Iraq; the Returns Working Group, an operational and multi-stakeholder platform on returns; and Social Inquiry, an Iraq-based research institute; and with input and support from the Ministry of Migration and Displacement (MoMD) within the Federal Government of Iraq.

"Being stuck in protracted displacement, a situation that is characterized by long periods of exile and longing for home while a state of emergency no longer exists, is very challenging for the displaced and their families," said Gerard Waite, IOM Iraq Chief of Mission.

"Finding durable solutions to displacement is a long-term process requiring close cooperation between the government and a range of humanitarian actors. Such support includes helping IDPs improve their coping capacities and self-reliance as well as facilitating environments to absorb displaced and returning populations in host communities," Waite added.

(...)

Artikeln med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-11-13:

Från Nigeria/ Migrant resource centres instrumental in reducing irregular migration till sidans topp

"Most migrants would not have travelled in the first place if they were properly informed. With migrant resource centres (MRC), the incidence of irregular migration will be reduced to its barest minimum," said Blessing Anefu, one of 30 participants at a recent follow-up training on effective management of MRCs. "This training is critical in equipping us with required skills needed to achieve the objective of the centre."

The three-day training (6-8 November) was organized by IOM, the UN Migration Agency, in collaboration with the Nigerian Federal Ministry of Labour and Employment. It was designed to strengthen the capacity of relevant government officials, particularly newly recruited staff, to better understand their role in helping potential and returning migrants make informed decisions about their travel and reintegration plans.

The training, which was funded by the European Union under the EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration, hosted 16 male and 14 female participants from Lagos, Abuja and Edo States MRCs.

"To achieve the laudable objectives for which the MRCs were established in Nigeria, competent human resources capable of providing services to potential and returning migrants are essential to enable migrants to make informed decisions about their migratory ambitions," said Mienye Badejo, representing the Federal Ministry of Labour and Employment, in her welcome remarks. "This will minimize the risks associated with migration and maximize the benefits of organized labour migration to national development."

IOM helped over 10,000 Nigerian migrants stranded in Libya and other countries return to Nigeria between April 2017 and October 2018. Most of these migrants embarked on their perilous journeys with little or no information about regular migration processes, the risks inherent in irregular migration, the living and working conditions abroad or the support and redress services available at destination countries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-11-16:

Från Centralamerika/ Key facts about the caravans making their way to the USA till sidans topp

Groups of families, including many young people and small children escaping violence, poverty and persecution in Central America, are not a new phenomenon.

For several years, people have fled Honduras, El Salvador, Guatemala and other countries to head north towards the USA.

Travelling as a group, many make the exhausting and dangerous journey through Mexico. Some travel with their children. Many have the aim of seeking protection as refugees in the USA or in Mexico.

However, the climate towards migrants and refugees has deteriorated sharply under the Trump administration, which has separated children from asylum-seeking parents, threatened to close the southern border to Central Americans and proposed paying the Mexican government millions of dollars to deport irregular migrants, among other hostile policies.

When did these recent movements of people begin?

The BBC reported that on 12 October 2018, around 160 people gathered at a bus terminal in the Honduran city of San Pedro Sula, ready to begin their long journey north; a journey they had been planning for more than a month.

By the time the group set off in the early hours of 13 October, more than 1,000 others had joined them. The group swelled in size and entered Mexico on 19 October. Many groups have followed them since then.

How big are these groups?

Estimates vary wildly, with some people returning home as others join the group or other new groups start the journey.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Utrikes 18-11-18: De flyr fattigdom och gängvåld (Extern länk)

IOM 18-11-09: IOM conducts survey of one Central American migrant caravan (Extern länk)

Hämta IOM-studien om El Salvador (Extern länk till pdf-fil)

Sveriges Radio 18-11- 17: Många flyr från Nicaragua i rädsla att bli dödade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Stockholm 18-11-21:

Josef, 17: "Jag kände mig inlåst" till sidans topp

Josef var 14 år när han kom till Sverige hösten 2015. Han flydde livet i Iran för att söka ett annat, bättre, liv i Sverige.

Den månadslånga resan från Iran, via Turkiet genom Europa, slutade i ett mindre hus på landbygden utanför Stockholm tillsammans med elva andra ungdomar.

- Jag kände mig inlåst, säger Josef.

Josef, idag 17 år, var en av 35 000 ensamkommande som kom till Sverige hösten 2015. Han har sitt ursprung i Afghanistan men har bott i Iran hela sitt liv innan han kom till Sverige.

Hans familj är hazarer. En folkgrupp som är utsatt av andra folkgrupper i både Afghanistan och Iran.

- Min familj i Iran har ingen framtid. Som afghan i Iran har du inget människovärde, jag ska göra allt för att få hit dem, säger Josef.

"Min största rädsla under flykten var att jag skulle dö"

Josef lämnade hemstaden Isfahan i Iran i september 2015 och kom till Sverige en månad senare.

Han berättar att familjens samlade besparingar gick till att finansiera hans resa till Europa. En farlig resa kantad av traumatiska händelser där han såg flera personer dö.

- Min största rädsla under flykten var att jag skulle dö, att jag inte skulle få se min familj igen. Det var många som dog under min flykt. Flera som dog av kulor och andra som drunknade.

- När jag var i Iran visste jag inget, jag var ju ett barn. Jag såg så mycket under flykten. Det känns som att jag blev 30 år äldre.

Josef tog sig till Europa via Turkiet med hjälp av människosmugglare. En specifik händelse som har präglat hans liv sedan dess var när gruppen han reste med blev beskjuten vid gränsen från Iran till Turkiet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 18-11-20:

Italien/ Omtvistat räddningsfartyg ska beslagtas till sidans topp

Italienska myndigheter har utfärdat en order om att räddningsfartyget Aquarius ska beslagtas - efter anklagelser om illegal avfallshantering, uppger Läkare utan gränser.

Aquarius har undsatt tusentals flyktingar och migranter i nöd på Medelhavet, men även hamnat i den politiska hetluften flera gånger. Nu misstänks fartyget ha gjort sig av med avfall på ett icke tillåtet sätt.

Enligt utredare ska 24 ton potentiellt giftigt avfall ha slängts som vanligt avfall, enligt italienska medier. Utredningen leds av åklagare på Sicilien men anklagelserna tillbakavisas av Läkare utan gränser.

"Alla våra hamnförfaranden, även avfallshantering, har alltid följt standardprocedurer", säger hjälporganisationens chef i Italien, Gabriele Eminente, i ett uttalande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-12:

Medelhavet/ Migranter vägrar att gå iland i Libyen till sidans topp

Omkring 95 flyktingar och migranter har räddats från en båt i sjönöd på Medelhavet av ett lastfartyg utanför Libyens kust, men de räddade vägrar nu att gå i land igen i Libyen varifrån de kom.

Regelbundet sker räddningsoperationer och migranterna förs i land igen i Libyen. Europa lägger stora pengar på denna modell - att så få som möjligt ska komma över Medelhavet, men det är också hårt kritiserat eftersom villkoren i Libyen är hårda och ibland även livshotande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 18-11-21: Migranter togs i land i Libyen med våld (Extern länk)

Läs mer nedan om migranterna som fastnar i lägren i Libyen, under rubriken "Mottagande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Jämtland 18-11-22:

96 miljoner till Continental Inn för asylboende till sidans topp

Under flyktingvågen tjänade många företag pengar på asylsökande. Vi har tittat närmare på hur mycket det handlade om för Continental Inn, hotellet som var ett av Sveriges största asylboenden.

2014 kom de första asylsökande till Åre och Continental Inn. Och att de var ett välbehövligt tillskott för hotellet var inget som dess ägare, Peter Eriksson, hymlade med. Under många år hade hotellet gått back. I en intervju då sade Peter Eriksson att de nu kunde dra in lite hyror på ytor som stod tomma.

- Vi behöver de pengarna för att satsa vidare på hotellet, sade Peter Eriksson juli 2014.

Ville renovera hotellet

Målet var att bland annat renovera rum.

- Vi tänkte använda en del av intäkterna till att renovera vidare på hotellet, berättade han vidare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 18-11-22:

Familjen om att bo på asylhotellet: "Det var jättesvårt för oss" till sidans topp

Hur var det att bo som asylsökande på Continental Inn i Åre? Vi har träffat en familj som bodde där under ett års tid.

- Det var jättesvårt för mig och mina barn, säger Hasti Jafaribihood.

2015 kom Hasti Jafaribohood till Sverige med sina tre döttrar. Efter några dagar blev de placerade på hotellet i Åre.

- Vi var bara kvinnor och ingen man, säger Hasti Jafaribihood.

På hotellet placerades många människor från olika länder. Det var många män. Familjen med enbart kvinnor blev hårt ansatta. Många hade svårt att acceptera att Hasti var ensamstående. Att hon sedan ganska snabbt fick jobb i Åre underlättade inte.

- De borde förstå att vi har våra rättigheter, vi får göra vad vi vill. Men det förstod de inte, säger dottern Parmis Paknazar.

Låste in sig på rummet

Hon berättar att familjen även blev ifrågasatta för att de är kristna.

- Några mammor sade till några tjejer att inte prata med mig eftersom jag är kristen.

Så fort familjen var på hotellet låste de in sig på rummet.

- Det var ett litet rum med fyra sängar, säger dottern Paniz Paknazar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-11-14:

"Erfarenheten att söka asyl förfärlig" till sidans topp

Det är olyckligt att tiden som asylsökande inte uppmärksammas mer i policydiskussionen om de nya svenskarnas integration i samhället. Det skriver statsvetarna Peter Esaiasson och Jacob Sohlberg med anledning av en ny rapport.

Närmare en miljon människor i Sverige har sökt asyl eller kommit hit som anhörig till en asylsökande. För att öka kunskapen om innebörden av denna extrema erfarenhet har vi med stöd av Delegationen för migrationsstudier genomfört en unik surveyundersökning där över 1 200 asylsökande har intervjuats personligen och via webben vid upp till fyra tillfällen (intervjuerna gjordes på arabiska och engelska). I studien kan vi följa de asylsökandes uppfattningar och reaktioner från början av asylsökningstiden till Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.

Rapporten "Asylsökandes möte med Sverige" bekräftar att erfarenheten att söka asyl är förfärlig för individen. De asylsökande i urvalet rapporterar klart lägre nivåer av självskattat välmående ("nöjdhet med livet") än svenskar i allmänhet, än personer med utländsk bakgrund i socialt utsatta områden och än människor i vanliga ursprungsländer som Irak. Förvånande nog finner vi inga tecken på att välmåendet försämras ytterligare med tiden som asylsökande; upplevelsen är konstant negativ genom hela processen. Ett beviljat uppehållstillstånd har en viss, men ändå begränsad, positiv inverkan på välmåendet. I linje med tidigare forskning finner vi också att erfarenheterna i Sverige har större betydelse för välmåendet än erfarenheterna före ankomsten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 18-11-22:

Företag gjorde mångmiljonvinster på ensamkommande till sidans topp

Flera bolag i Stockholm har gjort enorma vinster på att ta emot ensamkommande unga flyktingar de senaste åren. SVT Stockholm har tagit fram listan på över 300 företag som fick betalt av Stockholms stad 2015, flera av dessa har gjort vinster på tiotals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.

SVT Nyheter Stockholm har sedan granskat årsredovisningarna för de tio bolag som hade högst omsättning och fick mest betalt av Stockholms stad när 5 500 ensamkommande kom till kommunen.

Flera av företagen på listan har gått från relativt blygsam omsättning till en hög omsättning på kort tid. Några sticker ut extra mycket.

2015 fakturerade Nami vård- och omsorgsteamet AB Stockholms stad 47,5 miljoner kronor. Samtidigt fick Familjestödsgruppen AB drygt 30 miljoner kronor.

Gemensamt för dessa två bolag är att de förmedlar ensamkommande vidare till familjehem, jourhem eller HVB-hem. Dessa två företag driver även egna familjehem.

Tredje bolaget på listan är Individ och familjer FM AB som fakturerade Stockholms stad 27 miljoner kronor. De förmedlade enbart vidare ensamkommande till andra boenden.

Få väljer att svara på frågor

Inget av de tio företagen har, vad granskningen visat, gjort något fel. De har helt enkelt bara tjänat mycket pengar - men det är uppenbarligen känsligt att tala om.

SVT Nyheter Stockholm har sökt samtliga företag på topp tio-listan för att fråga mer om deras höga omsättning. Fyra har valt att svara.

Ett av få företag som ändå svarar i telefon är Individ och familjer FM AB, det bolag som ersatts tredje mest av Stockholm stad.

- Kan jag få motringa dig, säger Filipos Mekonen, som är vd för bolaget.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Stockholm 18-11-22: Kommunen betalade 8 000 per dygn för ensamkommande (Extern länk)

SvT Stockholm 18-11-24: Dåvarande socialborgarrådet: "Barn placerades om" (Extern länk)

Expressen 18-11-24: Jan Emanuel: "Pengarna är en hög med trygghet" (Extern länk)

SvT Stockholm 18-11-23: Ekonomiprofessor: "Du kan vara säker på att du får pröjs" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-11-14:

Hantering av gymnasielagen JO-anmäls? till sidans topp

Migrationsverkets beslut i somras att avvakta med att behandla ärenden enligt den nya gymnasielagen ledde till att ungdomar missade terminsstarten och inte fick möjlighet att påbörja den utbildning som lagen avsåg att ge dem uppehållstillstånd för. Många av dem hamnade dessutom på gatan. Detta uppmärksammades av 13 jurister, bland dem FARR:s ordförande advokat Emma Persson, i en debattartikel i Dagens Nyheter den 30 oktober. Nu avser en grupp jurister och aktivister att JO-anmäla hanteringen och efterlyser ungdomar som vill bidra med sina uppgifter.

FARR:s ordförande Emma Persson tillskrev redan den 2 augusti migrationsministern Heléne Fritzon och uppmärksammade henne på att stora grupper av ungdomar kom att hamna i kläm mellan regelverken då Migrationsverket stoppat handläggningen av ansökningar enligt "gymnasielagen" för dem som kunde ha fått uppehållstillstånd. Det handlar om ungdomar som inte får någon hjälp med boende och i många fall inte ens något dagbidrag, trots att de befinner sig lagligt i Sverige. I brevet påtalades också att många av ungdomarna inte heller har rätt att gå i skolan under väntetiden på grund av att de som fyllt 18 inte får börja ett gymnasieprogram.

Emma Persson sammanfattade att vissa ungdomar "riskerar att stå på gatan utan rätt att gå i skolan, utan rätt till bistånd eller boende, samtidigt som deras utvisningar inte får verkställas. Det är absolut nödvändigt att ni tar detta på allvar och inte låter den situationen uppstå."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-16:

Bulgarien/ Bulgaria given formal notice to comply with EU rules on asylum till sidans topp

On November 8 the European Commission gave Bulgaria formal notice concerning its implementation of EU asylum legislation, which it considers to presently be in breach of the provisions of Asylum Procedures Directive, Reception Conditions Directive, and Charter of Fundamental Rights.

The Commission's concerns relate in particular to the accommodation and legal representation of unaccompanied minors; the correct identification and support of vulnerable asylum seekers, provision of adequate legal assistance and the detention of asylum seekers as well as safeguards within the detention procedure.

Bulgaria was warned that if it does not act within the next two months, the Commission may move to the second stage of the infringement procedure and send a reasoned opinion on the matter.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 18-11-06:

Grekland/ Report: Greece should improve the reception and integration of migrants till sidans topp

"Greece should take urgent steps and adopt long-term policies to improve the reception and integration of migrants and to reverse the adverse effects of austerity measures on access to health care and education", says Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovi?, publishing the report on her visit to Greece carried out in June.

The Commissioner warns that despite the commendable efforts made by Greece's people and authorities to welcome migrants, the reception conditions remain well below acceptable standards, especially on the islands. "The authorities have to urgently address the poor hygiene conditions, the psychological distress and the uncertainty that are threatening the health of migrants and asylum seekers on the islands. They should in particular accelerate transfers to the mainland and improve migrant reception capacities there too. Greece's European partners should demonstrate their solidarity by supporting Greece in its efforts to improve reception conditions", says the Commissioner.

Commissioner Mijatovi? is also deeply concerned about the reported poor shelter conditions and the lack of social support that most unaccompanied migrant children experience in Greece and is alarmed by the deprivation of liberty of those detained under the "protective custody" regime. "Greece's authorities should tackle this problem with more resolve and in particular immediately stop the detention of unaccompanied migrant children. Migrant children should also have access to inclusive education, so as to increase their chances of integration."

Noting that Greece is becoming a country of destination and is no longer merely a country of transit, Commissioner Mijatovi? underscores the need to invest in integration through a comprehensive and long term policy focused in particular on family reunification, long term residence and citizenship, education, vocational training, language and integration courses, and the fight against racism and discrimination against migrants.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta Dunja Mijatovics rapport (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

UNHCR 18-11-06: UNHCR urges Greece to address conditions on Samos and Lesvos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Balkan Insight 18-11-21:

Bosnien/ Migrants trapped in Bosnia awaken to winter's arrival till sidans topp

Snow and cold, the first signs of winter, have come to Bosnia and Herzegovina, where thousands of refugees and migrants remain stuck on their way to the European Union.

During the night of Monday to Tuesday, in Una Sana Canton, one out of ten administrative units in Bosnia's Federation entity, migrants living outside designated camps, like those in Kljuc and Velika Kladusa, woke up to snow and heavy rain.

(...)

Hela artikeln (bildreportage) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 18-11-18:

Tyskland/ Paying the price for helping refugees in Germany till sidans topp

Thousands of people in Germany have vouched for refugees in recent years and are now being asked to pay high sums. Were their good intentions misguided?

His wife warned him. But what could go wrong? Christian Osterhaus was convinced that he was doing the right thing. And hadn't the foreign nationals' office assured him and his fellow campaigners from the "Flüchtlingshilfe Syrien" ("Refugee Aid for Syria") that the guarantors for refugees would be liable only until official asylum status was granted?

Osterhaus signed two declarations of commitment - one for a Syrian child and one for a teenage girl. "We paid for the flights, found apartments and made sure that the people got something to eat here," he says.

In the western German city of Bonn alone, 450 people acted as guarantors. Nationwide, there are over 7000 refugee guarantors who have received unpleasant mail from job centers as well as city and municipal administrations in recent months. Or, as the 61-year-old Osterhaus puts it: "It's been a real slap in the face. You could also describe it as absolutely absurd!"

Osterhaus, who has been involved in civil society causes and development aid projects throughout his life, produces a gray folder in which he has meticulously filed all documents pertaining to the dispute over refugee guarantees in transparent plastic sleeves. The latest document is from 20 June, 2018, and was sent by Bonn's job center. It wants Osterhaus to pay €7,239.84 ($8,268.29) and warns that the sum could be even higher.

Unclear legal situation

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svt Nyheter 18-11- 18:

Libanon/ Cancersjuka flyktingbarn kan bli utan vård till sidans topp

Cancersjuka syriska flyktingbarn i Libanon riskerar att bli utan vård.

På ett sjukhus i Beirut träffade vår korrespondent en sjuårig leukemisjuk pojke, vars tillstånd beskrivs som kritiskt. Trots att sjukdomen i de flesta fall är botbar, vill ingen betala hans livsnödvändig behandling.

- Min hand bränns och jag blir kraftlös och har ingen energi.

Så beskriver sjuåriga Abdel Hamid Mokkabel känslan när han fått cellgiftsbehandling.

Han ligger nu på sjukhus och får antibiotikadropp för en akut lunginflammation efter den senaste cellgiftsbehandlingen för en månad sedan.

Läkaren Layal Issa har behandlat Abdel Hamid, hon är också ordförande i den libanesiska frivilligorganisationen Karma som försöker bekosta flyktingbarns vård.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-11- 12:

Libyen/ Cruel European migration policies leave refugees trapped with no way out till sidans topp

A year after shocking images purporting to show human beings being bought and sold in Libya caused a global outcry, the situation for migrants and refugees in the country remains bleak and in some respects has worsened, said Amnesty International.

Findings published by the organization today highlight how EU member states' policies to curb migration, as well as their failure to provide sufficient resettlement places for refugees, continue to fuel a cycle of abuse by trapping thousands of migrants and refugees in appalling conditions in Libyan detention centres.

"One year after video footage showing human beings being bought and sold like merchandise shocked the world, the situation for refugees and migrants in Libya remains bleak," said Heba Morayef, Middle East and North Africa Director for Amnesty International.

"Cruel policies by EU states to stop people arriving on European shores, coupled with their woefully insufficient support to help refugees reach safety through regular routes, means that thousands of men, women and children are trapped in Libya facing horrific abuses with no way out."

Migrants and refugees in Libyan detention centres are routinely exposed to torture, extortion and rape.

The UN refugee agency (UNHCR) has registered 56,442 refugees and asylum seekers in Libya and has repeatedly called on European and other governments to offer resettlement to refugees stranded in Libya, including through evacuation to Niger. However, only 3,886 resettlement places have been pledged by 12 countries and in total just 1,140 refugees have been resettled from Libya and Niger so far. Italy separately evacuated 312 asylum seekers from Libya directly to Italy between December 2017 and February 2018, but no further evacuations took place until the resettlement of 44 refugees on 7 November.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

UNHCR 18-11-23: UNHCR appeals for more resettlement, end to detention as Libya evacuations near 2,500 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-11-15:

Sydkorea/ South Korea must go further to support Yemeni asylum-seekers till sidans topp

Autumn has arrived in the beautiful island of Jeju, a popular holiday destination for people across East Asia. As harvests of its famous mandarin oranges hit the street markets, hundreds of Yemenis who arrived in Jeju earlier this year are receiving the results of their applications for refugee status.

Fleeing the devastating conflict in their home country, some 550 Yemenis have arrived in Jeju this year. Most have done so under the visa-free entry programme originally designed to attract more tourists to the island. Only seeking safety, they have found starting a new life in Korea far harder than they imagined.

Negative publicity

The community in Jeju is used to foreigners roaming around, and there are asylum seekers from other countries such as China. Hundreds of Yemenis arriving over a short period of time, however, is a new experience.

Yemenis have come to the country with powerful stories to tell, stories that a curious South Korean media has been eager to report.

One such person is Albukhati (only identified by his surname), who co-founded an organization assisting ethnic Yemeni women from Europe and the US who had been pushed into forced marriages in Yemen by their families. These marriages are a lucrative business, particularly for the brokers who arrange them.

Albukhati's work made him some powerful enemies, and he was forced to seek asylum outside Yemen. He arrived in Jeju in May 2018 after spending three years in Malaysia.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 18-11-00:

EU-domstolen om tidsfrist för omprövning av nekad accept enligt Dublinförordningen till sidans topp

EU-domstolen har tagit ställning till två sammanslagna mål om tidsfrist vid omprövning av Dublinbeslut. Båda målen gällde asylsökande i Nederländerna. Den ena hade väntat nästan ett år på beslut om eventuell överföring till Tyskland. Tyskland hade sagt nej till accept men sedan inte svarat på en begäran om omprövning. Den andra hade fått ett beslut om överföring till Italien trots att Italien ursprungligen sagt nej. Italien hade svarat ja på en begäran om omprövning men inte förrän efter ca åtta veckor. Frågorna till EU-domstolen gäller om det finns någon tidsfrist för att svara på en begäran om omprövning och vilket land som blir ansvarigt om tidsfristen löpt ut. EU-domstolens svar är att staterna ska sträva efter att besvara en begäran om omprövning inom två veckor. (En sådan begäran får lämnas inom tre veckor från att accept nekas.) Men om den tillfrågade staten inte svarar inom den tiden ligger ansvaret för att pröva asylansökan ändå kvar hos den stat som ställt frågan, och proceduren ska anses avslutad.

Läs domen i mål C-47/17 och C-48/17 på svenska (Extern länk)

Hämta eller läs på andra språk (Extern länk)

Längre referat av Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-11- 24:

Sverige anmäls till EU - för långa handläggningstider till sidans topp

Handläggningstiderna vid familjeåterförening är för långa och skapar lidande för personer som sökt sig till Sverige.

Det skriver Flyktinggruppens riksråd i en rapport, och väljer nu att anmäla Sverige till EU-kommissionen.

- Vi hoppas att EU-kommissionen tar upp det här ärendet och att det leder till en förändring, säger Emma Persson, ordförande i Flyktinggruppens riksråd.

Flyktinggruppernas riksråd, FARR, skriver i en ny rapport att handläggningstiderna för familjeåterförening är för långa och bryter mot EU:s direktiv. Enligt direktiven får tiden inte vara längre än nio månader.

FARR har därför, tillsammans med Stockholms Stadsmission och Göteborgs Stadsmission, valt att anmäla Sverige till EU-kommissionen.

- Vi hoppas att EU-kommissionen tar upp det här ärendet och att det leder till en förändring. Att svenska regeringen hörsammar det, och påtalar det för Migrationsverket, säger Emma Persson, advokat och ordförande i FARR.

"Fruktansvärt att behöva vänta"

Till följd av det stora antalet asylsökande hösten 2015 antog Sverige året efter en tillfällig asyllag, där man bland annat beslutade om tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad rätt till familjeåterförening.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-11-24: Sverige anmäls till EU-kommissionen (Extern länk)

Läs mer nedan om Migrationsöverdomstolens senaste familjeåterföreningsärende och om FARR:s exempelsamling "När lagen splittrar", under rubrikerna "Skäl för och emot uppehållstillstånd" samt "Integration och uppföljning".

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-11- 20

Socialstyrelsen: Fel göra analys om åldersbedömning till sidans topp

Analysen som varit central i medicinska åldersbedömningar borde aldrig gjorts. Det säger Socialstyrelsen nu efter att ha granskat sin egen rapport.

Myndigheten vill inte längre använda de gamla siffrorna som anger riskerna för felbedömning och rapporten bedöms som inaktuell.

Efter SvD:s avslöjanden om allvarliga fel i Socialstyrelsens rapport som varit central i metodvalet för medicinska åldersbedömningar av asylsökande gör myndigheten ett nytt ställningstagande när det gäller de siffror som i två år fått ange riskerna för felbedömning.

I ett nytt förtydligande finns de gamla siffrorna inte ens med. Detta efter en översyn av sin egna rapport som startades i våras.

Socialstyrelsen skriver på sin hemsida att uppgifterna om risker för felbedömning varit "oklart redovisade".

- Metaanalysen borde inte gjorts på det materialet som fanns, säger Jonas Bergström, enhetschef på Socialstyrelsen.

Syftet med rapporten, som publicerades i april 2016, var att se i vilken utsträckning ny forskning kan bidra till att minska osäkerhetsmarginalerna vid medicinska åldersbedömningar. Man skulle helt enkelt jämföra olika metoder.

Men när två professorer i statistik, Johan Bring och Lars Rönnegård, gick igenom rapporten kom de fram till att en sådan jämförelse inte kan göras eftersom myndigheten räknat fel.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-11-00

EU-domstolen: Överklagande till högre instans behöver inte ha suspensiv verkan till sidans topp

En domstol i Nederländerna har bett om förhandsavgörande rörande proceduren för överklagan till en andra domstolsinstans av ett beslut om avslag på asylansökan samt utvisning. Enligt asylprocedurdirektivet och återvändandedirektivet ska sådana beslut i normalfallet kunna överklagas till domstol med suspensiv verkan, det vill säga att utvisningen inte ska får verkställas förrän domstolen fattat beslut. I Nederländerna kan domstolens beslut överklagas till ytterligare en domstolsinstans. Det finns dock ingen automatisk inhibition under detta andra överklagande. Frågan var om det är tillåtet enligt EU-direktiven. EU-domstolens svar är att det är tillåtet, även om målet rör risk för åsidosättande av principen om non-refoulement. Det finns inget hinder för medlemsstaterna att ha en högre domstolsinstans, men direktiven innehåller inget krav på det och följaktligen inte heller någon reglering av en sådan procedur. Däremot ska enligt likställdhetsprincipen proceduren inte vara mer eller mindre förmånlig beroende på om ett mål går under nationell rätt eller EU-rätt.

Läs Migrationsverkets längre referat med länk till målet C-180/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 18-11-00:

Dublinöverföring till Italien stoppas av FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har fällt Schweiz för en överföring till Italien. Fallet rör en eritrean som har en historia av fängslande och tortyr, men detta bedömdes inte i sak. Han sökte asyl i Schweiz där han fick avancerad vård för posttraumatiskt stressyndrom. Enligt läkarna hade han kommit in i en läkningsprocess men det var av stor vikt att han fick kontinuerlig vård hos dem han fått förtroende för. Mannen överfördes trots detta efter ett år till Italien. Trots de garantier Italien lämnat hamnade han utan mottagande på flygplatsen. En släkting tipsade om Caritas härbärge där han köade utan att få plats första natten men fick en tillfälliga plats dagen därpå. Mannen fick ingen information om hur han skulle söka asyl. Han beskrev situationen som kaotisk och att han skulle tvingas sova på gatan som många andra och inte få vård. Efter mindre än två dygn återvände han till Schweiz, där han så småningom fick ett nytt beslut om överföring till Italien. CAT anser att behandligen han riskerar vid en förnyad överföring till Italien i hans tillstånd utan stabila kontakter kan leda till självmord och därmed kan nå en nivå jämförbar med tortyr.

Hämta eller läs Communication No. 742/2016, A.N. v Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-11-00:

FN:s kommitté mot tortyr publicerar ärenden från augusti-sessionen till sidans topp

Endast en av de anmälningar som nu publicerats av FN:s kommitté mot tortyr (CAT) ledde till fällning, nämligen Dublinärendet som nämns ovan. Flera av de övriga anmälningarna faller på trovärdighetsbedömningen eller på att händelserna ligger långt tillbaka och att de sökande inte kan visa att de är av intresse i hemlandet. Dit hör två ärenden som rör utvisning från Sverige, den ena till Irak av en man med iranskt ursprung som ska ha tillhört exiliransk organisation. Det ligger honom i fatet att sakna ID. Det andra fallet som rör Sverige gäller en man från Elfenbenskusten som arbetat för förre presidenten Laurent Gbagbos maka. Andra anhängare har förföljts, men det är länge sedan.

Några fall avvisas som uppenbart ogrundade. Ett av dem rör en kvinna från Uganda som bott många år i Kanada men över huvud taget inte lyckats söka asyl och missat alla andra möjligheter. I detta fall uppmanar CAT ändå staten att pröva ärendet.

Sök ärenden i OHCHR:s databas med dokumenttyp "Jurisprudence" och treaty "CAT". (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 18-11-21:

Sweden wants to deport Yemeni journalist till sidans topp

The case of a known journalist and human rights activist from Yemen whom the Swedish Migration authorities want to send to the Czech Republic is getting some international attention.

Hind Al Eryani came to Sweden from Turkey with her teenage daughter just over a year ago, after an increasing barrage of anonymous threats to her person started to include also her daughter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-11-00:

Afghanistan: Skild kvinna ska inte utvisas utan nätverk enligt domstol till sidans topp

En kvinna från Afghanistan växte upp hos sin farbror i Kabul där hon och hennes bror behandlades illa. För att komma ifrån detta ville hon gifta sig, men farbrodern tillät inte äktenskapet. Paret rymde och bosatte sig i makens hemby i Wardak där de bodde i sju år, men efter det i Kabul ett år då de fruktade nomaderna som regelbundet angrep byn. Därefter flydde de till Sverige med sina tre barn. Kvinnan och hennes familj fick dock avslag. Migrationsverket ifrågasatte inte att kvinnan blivit illa behandlad av farbrodern men trodde inte att det fanns någon risk för att han fortfarande skulle hota dem när inget hänt på åtta år. De ansågs inte heller riskerar personlig förföljelse av nomaderna eller som hazarer. Efter avslaget har kvinnan valt att separera från mannen (som är betydligt äldre) och bor nu ensam med barnen. Migrationsdomstolen anser att även om farbrodern inte utgör något hot så kan han inte anses utgöra ett manligt nätverk för kvinnan. Som ensam kvinna i Afghanistan riskerar hon förföljelse på grund av kön och får därför uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-11-00:

Domstol: Familj med oklar hemhörighet får stanna för barnens anknytning till sidans topp

En familj med fem barn uppgav vid asylansökan att de är bidooner från Kuwait. De berättade att de diskrimineras som bidooner samt att familjen blivit förföljd efter att mannen hade deltagit i en demonstration. De hävdar att de lämnade Kuwait med falska pass. Migrationsverket hävdar att familjen kommer från Irak, som deras pass utvisar och som Irak har bekräftat. Två asylintervjuer fick avbrytas på grund av språksvårigheter, då de talar en kuwaitisk dialekt. Familjen har begärt språkgranskning mm men Migrationsverket ansåg saken utredd och eftersom familjen inte har framfört några asylskäl mot Irak fick de avslag. Migrationsdomstolen gör samma bedömning av Irak som hemland beträffande skyddsbehov, men bedömer samtidigt att barnen inte har någon förankring i Irak. Deras starka anknytning till Sverige tillsammans med påfrestningen att utvisas till Irak och den allmänna situationen där bedöms som särskilt ömmande omständigheter och leder till att familjen får uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-11-00:

Migrationsöverdomstolen tillåter föräldrar förenas med barn trots den tillfälliga lagen till sidans topp

Målet gäller en åttaåring som kom till Sverige med släktingar och fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Föräldrarna och en bror ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Eftersom åttaåringen sökt asyl efter den 24 november 2015 tillämpades den tillfälliga lagens förbud mot återförening för alternativt skyddsbehövande. och familjemedlemmarna fick avslag. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen. Domstolen bedömer om det kan anses proportionerligt att avslå familjeåterförening i förhållande till statens intresse av att minska antalet asylsökande. Dessutom bedöms om tillräcklig hänsyn tagits till barnets bästa utifrån ålder, situationen i hemlandet och beroendet av föräldrarna. Slutsatsen blir att ett avslag är oproportionerligt. Det står i strid både med artikel 8 i Europakonventionen och Barnkonventionens artikel 3, samt 9 och 10. Domstolen väger in att familjen inte splittras frivilligt, barnets låga ålder och läkarintyg talar för att hans hälsa och utveckling riskerar att skadas. Eftersom det är individuella förhållanden som vägs in kommer domen inte att beröra alla, men avgörandet visar hur Barnkonventionen ska användas, vilket kan ha betydelse även för barn som ansöker om återförening med föräldrar.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

Hämta domen och längre referat av Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 18-11-19:

Glädjande besked för barns rätt till familjeåterförening till sidans topp

Nu har Migrationsöverdomstolen slagit fast att det strider mot Europakonventionen och barnkonventionen att neka familjeåterförening. Det här är ett viktigt principiellt beslut som kommer att få stor betydelse för Sveriges migrationspolitik och barns rätt att leva med sin familj, skriver Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist på UNICEF Sverige.

Det aktuella fallet rör en åttaårig pojke från Syrien som kom till Sverige som asylsökande tillsammans med sin morbror, hösten 2015. Pojken beviljades uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Hans familj (föräldrar och bror) som var kvar i Syrien har sedan ansökt om att få återförenas med sin son. Men enligt den gällande lagen har pojken inte rätt till familjeåterförening, eftersom det endast är de asylsökande som beviljas så kallad flyktingstatus som ges rätt till familjeåterförening.

Det finns dock en undantagsbestämmelse i lagen som säger att om ett beslut att neka familjeåterförening skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande så kan det ändå beviljas. Det är den här bestämmelsen som nu har prövats, och domstolen har kommit fram till att det inte är proportionerligt att neka ett barn rätten att återförenas med sin familj.

Migrationsverket och migrationsdomstolarna är överens om att det utgör en kränkning av rätten till familjeliv. Men skillnaden ligger i hur de har bedömt om det anses proportionerligt, det vill säga om beslutet står i proportion till resultatet. Å ena sidan bedöms barnets intresse av att återförenas och å andra sidan statens intresse av att minska antalet asylsökande. Enligt lagen så måste beslutsfattarna (Migrationsverket och sedan domstolarna vid ett eventuellt överklagande) göra en proportionalitetsbedömning om barnets bästa, och intresset av att minska antalet asylsökande som kommer till Sverige. Man väger alltså dessa "vågskålar" mot varandra och avgör sedan vilket som väger tyngst.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio 18-11- 15: Fler flyktingar kan få återförenas (Extern länk)

Aftonbladet krönika 18-11-15: Oisin Cantwell: Domstolen gjorde sitt jobb - fler flyktingar kan få återförenas (Extern länk)

Läs mer nedan om FARR:s exempelsamling "När lagen splittrar" och debattartiklar om familjeåterförening, under rubrikerna "Integration och uppföljning" samt "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

McGill & Co / Rights in Exile 18-11-07:

Home Office policy on children firmly rejected by Upper Tribunal till sidans topp

In the recent case SR (subsisting parental relationship - s117B(6)) Pakistan 2018 UKUT 3345 (IAC) the Upper Tribunal examines the requirement to consider whether it would be reasonable for a child who is British or who has lived here for 7 years to leave the UK. The requirement is imposed by section 117B(6) of the Nationality, Immigration, and Asylum Act 2002 which states:

"In the case of a person who is not liable to deportation, the public interest does not require the person's removal where -

(a)the person has a genuine and subsisting parental relationship with a qualifying child, and

(b)it would not be reasonable to expect the child to leave the United Kingdom."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Östergötland 18-11- 16:

Färre får bidrag för att återvända till sidans topp

Antalet asylsökande som får bidrag för att lämna Sverige och återvända till sina hemländer fortsätter att minska. I år har knappt 900 fått återetableringsstöd.

Men bidragen är viktiga för att människor som vill ska kunna återvända, säger Åsa Johansson, expert inom Migrationsverkets operativa verksamhet:

- Vår bedömning är att det här erbjuder människor en ganska bra möjlighet till återintegrering och som också påverkar deras beslut att återvända, säger hon.

Den som fått avslag på asylansökan eller drar tillbaka sin ansökan har rätt att söka. För tre år sedan beviljades 215 personer bidraget, 2016 ökade det till drygt 2 500.

I fjol minskade antalet. Och i år - till och med den sista oktober - har 863 beviljats stöd för återetablering, visar siffror som Sveriges Radio tagit del av.

En av orsakerna till minskningen, enligt Åsa Johansson, är att det nu är färre asylsökanden:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-11-16:

Utvisade i livsfara - stoppa transporten till Afghanistan! till sidans topp

Enligt information från flera källor planerar gränspolisen att verkställa en stor grupputvisning till Afghanistan, troligen den 19:e november. Utvisningen strider mot Sveriges återtagandeavtal med Afghanistan genom att särskilt sårbara personer är med på listan och genom utvisningar till krigsområden. FARR har i direkt samtal med flyktingministern i Afghanistan fått bekräftat att ministeriet inte kan ta ansvar för de som utvisas till krigsområden eller till internflykt och inte heller utvisningar av sårbara personer

Bland dem som Sverige nu planerar att sända till Afghanistan finns unga människor som behöver vård, trots att de varken har pengar eller något nätverk till stöd. Bland dem finns en ung man med svår epilepsi, som behöver daglig medicinering.

Ett antal av dem som utvisas kommer från områden där kriget blossat upp på nytt. I Ghazni befinner sig tusentals människor idag sig på flykt från orter som attackerats av talibanerna. De som kommer från Ghazni riskerar att hamna i brinnande konflikt där de själva i många fall tillhör särskilt utsatta grupper. Alternativet är att tvingas stanna som internflyktingar i Kabul, vilket FN:s flyktingorgan UNHCR bestämt avrått från.

FARR har tidigare avslöjat att ett tiotal personer vittnat om att de blivit misshandlade vid tidigare utvisningsförsök. Personal från transportenheten nekar till anklagelserna. Några av de skadade personerna planerar nu polisen att skicka ut med den kommande charterutvisningen, vilket hindrar dem från att överklaga nedlagda polisanmälningar.

FARR i samtal med flyktingministern

Den 14 november samtalade FARR:s ordförande Emma Persson och styrelseledamoten Ahmad Zaki Khalil direkt via telefon med Afghanistans flyktingminister (Minister of Refugees and repatrations) Sayed Hussain Alemi Balkhi.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 18-11- 19:

Protest mot nya utvisningar till Afghanistan till sidans topp

Aktivister demonstrerar utanför förvaret i Märsta för att försöka stoppa en väntad utvisning av ett 50-tal personer till Afghanistan. Flyktinggruppernas riksråd kritiserar beslutet mot bakgrund av säkerhetsläget i landet.

Uppgifterna kommer från nätverket Ung i Sverige som har träffat personerna som befinner sig på förvaret i Märsta norr om Stockholm i väntan på utvisning. Nätverkets talesperson Fatemeh Khavari säger att det rör sig om ett 50-tal personer som har fått besked om att utvisningen kommer att genomföras under natten mot tisdag med ett specialchartrat flygplan till Afghanistans huvudstad Kabul.

Aktivisterna har ännu inte bestämt sig för om de kommer att försöka stoppa utvisningen genom att blockera utfarten.

– Jag var precis där och träffade dem, det handlar både om ensamkommande och om barnfamiljer. Under den senaste veckan har många av de ensamkommande som väntar på utvisning försökt att få tag i sina familjer, men de har inte fått kontakt med dem och vet inte ens om de lever, säger Fatemeh Khavari.

Hon anser att Sverige genom utvisningen bryter mot överenskommelser om att ge skydd åt personer som flyr undan krig.

"Inte rättssäkra beslut"

Polisen genomför tvångsutvisningar när en person får avslag på sin asylansökan men inte går med på att lämna landet frivilligt. Katarina Friskman, pressekretare vid polisen, kan dock inte bekräfta uppgifterna.

– Polisen kommenterar aldrig eventuella kommande verkställighetsresor. Anledningen till det kan variera från fall till fall, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 18-11-19:

I kväll kanske Hassan sitter på ett plan till Afghanistan till sidans topp

Lotta Lagnander, asylrättsjurist

"I dag, måndag den 19 november ska många afghaner tvingas lämna Sverige. Det gäller mig också. Jag är kristen och homosexuell men eftersom jag inte har kunnat förklara det på ett sätt som Migrationsverket kräver har jag inte fått något uppehållstillstånd. När jag befinner mig i situationer där jag blir osäker blir jag väldigt låst i hjärnan och kan inte säga vad jag vill och vad jag har i hjärtat. Jag säger så mycket jag klarar. Men alla ställer krav på mig att jag ska säga betydligt mer än vad jag klarar av."

Den situation som Hassan Gholami beskriver här ovan är oerhört komplicerad. För att klarlägga om en person är kristen och/eller homosexuell ställs ett antal frågor från Migrationsverkets handläggare.

Du ska kunna beskriva din inre process som lett fram till ett ställningstagande gällande att konvertera. Du ska kunna reflektera över din sexuella läggning i förhållande till samhällets syn på till exempel homosexuella. Kommer du från ett homofobiskt land menar Migrationsverket att du ska kunna göra detta tydligt och detaljerat. Hassan anses inte ha kunnat göra detta. Han har till exempel inte kunnat redogöra för hur han och hans partner pratade om framtiden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-11-19:

Tumult vid massutvisning till Afghanistan till sidans topp

Ett hundratal aktivister samlades vid förvaret i Märsta i ett försök att stoppa utvisningen av ett 50-tal personer till Afghanistan.

Tumult utbröt när ett flertal demonstranter bröt polisens avspärrningar på måndagskvällen.

Klockan 21.40 på måndagskvällen ska planet mot Afghanistans huvudstad Kabul lyfta.

Demonstranterna protesterar mot den väntade utvisningen.

- Med en fredlig demonstration önskar man ju påverka beslutsfattare. Vi använder vår rätt att demonstrera för att påverka makten, säger Emrika Larsson via telefon till TT.

Samtidigt ropas i bakgrunden:

- Vem bär ansvaret? Riksdagen!

Avslag på asylansökan

Polisen genomför tvångsutvisningar när en person får avslag på sin asylansökan men inte går med på att lämna landet frivilligt. Katarina Friskman, pressekreterare vid polisen, kan dock inte bekräfta uppgifterna.

- Polisen kommenterar aldrig eventuella kommande verkställighetsresor. Anledningen till det kan variera från fall till fall, säger hon.

I en video publicerad av Aftonbladet syns hur demonstranterna tar sig igenom polisens avspärrningar i samband med att en buss lämnar förvaret för att verkställa utvisningarna på måndagskvällen.

"Inte rättssäkra beslut"

Utvisningen kommer att genomföras under natten mot tisdag med ett specialchartrat flygplan, enligt nätverket Ung i Sveriges talesperson Fatemeh Khavari.

- Vi har varit här sedan klockan fyra i går. Först besökte vi några inne på förvaret, och tog reda på hur de mår och hur deras situation ser ut, säger hon.

Fatemeh Khavari berättar om nätverkets upplägg för aktionen utanför förvaret:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Stockholm 18-11-20: 25 personer har utvisats till Afghanistan (Extern länk)

TT / Omni 18-11-19: Tvångsutvisade lämnade förvaret med buss (Extern länk)

Aftonbladet 18-11-19: Stökig utvisning av ett tiotal afghaner från Märsta (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 18-11-19: Demonstration mot utvisning (Extern länk)

Sveriges Radio Skaraborg 18-11-19: Manifestation i Tidaholm för utvisade Reza (Extern länk)

Dagens Nyheter 18-11-20: Måndagens utvisning den största på flera år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kabulblogs 18-11-18:

An open letter to Heléne Fritzon: Stop deporting Afghan asylum seekers till sidans topp

By: Abdul Ghafoor

As many Swedish mothers, guardians, activists and will wishers of Afghan asylum seekers in Sweden. I am also concerned about the return of 48 Afghan asylum seekers back to Afghanistan planned on Monday 19th of November this month, and wanted to share the reasons of my/our concern about the dangers returning these young vulnerable boys back to Afghanistan.

My name is Abdul Ghafoor and I am currently running a charity organization by the name of Afghanistan Migrants Advice & Support Organization (AMASO). For the last 5 years, I have met hundreds of those forcibly deported back to Afghanistan and have been monitoring their situation as long as possible over the last several years. What I have found based on my experience is not what your government or people have heard or known about often.

Ms Fritzon, I know you have been provided with information about the security situation in Afghanistan and often advised that it is safe to return Afghan asylum seekers back to the country. It is sad to let you know that the reality on the ground is totally different from what you have been told. The reality is that Afghan government has failed to provide security to the millions of people who are inside the country, and therefore there is no guarantee they can assure the safety of hundreds of others who are facing deportation to the country. It is also a fact that the government has been losing ground to Taliban and ISIS every passing day. According to a recent report by the Special Inspector General for Afghan Reconstruction (SIGAR)

"the Afghan government currently controls or influences only 55.5% of the country's districts, marking the lowest level recorded since SIGAR began tracking district control in November 2015."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 18-11-15:

Selma fördes av polis till Sicilien till sidans topp

Nu har utvisningen av 16-åriga Selma Yohannes verkställts. Polis förde henne idag till Catania på Sicilien i Italien där hon har placerats på ett transitboende.

- Jag mår inte så bra, säger hon till SVT Nyheter när vi når henne på telefon.

Polisen omhändertog Selma Yohannes på polisstationen i Filipstad igår eftermiddag. Hon berättar att polisen inte talade om vad som skulle hända.

- Jag var rädd och bara grät, säger hon.

Selma Yohannes trodde först att poliserna skulle ta henne till Karlstad. När hon frågade fick hon svaret: "dina grejer ska till Karlstad inte du.".

Istället tog poliserna henne till ett hotell i Örebro där de stannade över natten.

- Två poliser var på rummet och vaktade.

I morse lyfte sedan flyget från Örebro till italien. I Catania i Italien lämnade polisen henne med 100 euro och lite kläder. Personal mötte henne på flygplatsen och tog henne till ett transitboende.

"Jag bara tänker och tänker"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-11-16:

Selma, 16, utvisad - lämnad helt ensam till sidans topp

16-åriga Selma befinner sig på ett transitboende i Italien - ett land där hon inte känner någon.

I går verkställde polisen i Filipstad utvisningen och hon sattes på ett flyg med lite kläder och 100 euro i handen.

- Jag vill bara åka tillbaka till Sverige. Varför ska jag åka till ett land där jag inte känner någon och börja om? frågar Selma.

Selma Yohannes var nio år när hon flydde från Libyen med sin mamma och flera syskon. De kom till Italien 2011 men tog sig tillsammans vidare till Sverige samma år.

Migrationsverket avslog familjens asylansökan och efter flera turer hamnade de senare i ett annat EU-land.

Men Selma hade hunnit rota sig i Sverige och av flera skäl valde hon att lämna sin mamma och återvända till värmländska Filipstad på egen hand 2016. Hon har i dag helt förlorat kontakten med sin mamma.

Selma var då 13 år och hon placerades av socialtjänsten på ett HVB-hem för ensamkommande. Viktoria Sterner på organisationen Vi i världen har varit engagerad i Selmas fall sedan hon kom till Sverige, vilket SVT Värmland tidigare har berättat om.

- Det är en begåvad tjej som går i skolan och är omgiven av vänner. Hon har tvingats gå igenom mycket, säger Viktoria Sterner.

Selma utvisas ensam till Italien

I år kom en vändning när Migrationsverket slog fast att Selma måste återvända till Italien där familjen tidigare hade fått uppehållstillstånd tillsammans.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 18-11-21: Rädda barnen: Bryter mot barnkonventionen att utvisa Selma (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-11-16:

Storbritannien/ NHS to Pull out of Data- Sharing Agreement with Home Office till sidans topp

/NHS = National Health Service, offentlig sjukvårdsmyndighet i Storbritannien/

This week the NHS pulled out of a data sharing deal with the Home Office which was used to track down patients who were believed to be breaching immigration rules. This puts a halt to this controversial component of the UK government's "hostile environment" policy which had led to seriously ill migrants feeling too scared to seek medical treatment in the UK.

In January, experts warned the UK Parliament health select committee that the data sharing systems in place between the NHS and the Home Office, which had allowed the Home Office to request access to non-clinical information including patients' last known address, had left many people too intimidated to see a doctor, leading to people dying from treatable illnesses and pregnant women missing out on vital care. Health and civil liberties organisations called the policy an "invasion of patient confidentiality" that "discriminated against non-British patients". Following this criticism, in May the government agreed to suspend most of the data-sharing arrangement that was originally made in November 2016, and limit its use to tracing those being considered for deportation because they had committed a serious crime.

The NHS has now confirmed it will completely withdraw from the data-sharing agreement that was made in November 2016. This move has been welcomed by human rights campaigners, with Rita Chadra, director of the Migrants Right Network stating; "We are delighted that the government is starting to dismantle the hostile environment by conceding that deterring people from accessing health services is cruel, inhumane and ultimately more costly."

Negotiations between the Home Office and the NHS are now under way to develop a new agreement.

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 18-11-16:

Ungern/ FN fick inte träffa migranter i Ungern till sidans topp

En grupp människorättsexperter från FN har avbrutit ett besök i Ungern efter att de förvägrats tillträde till två platser där migranter hålls.

Det var personal från FN:s arbetsgrupp om godtyckliga kvarhållanden som på onsdagen förvägrades tillträde till platserna Roszke and Tompa, skriver experten Sètondji Roland Adjovi i ett mejl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-09:

Angola/ Förvärrad flyktingsituation mellan Angola och Kongo-Kinshasa till sidans topp

Över 300 000 har på kort tid tvingats ut ur Angola, ofta med brutala metoder, norrut till Kongo-Kinshasa.

FN:s människorättschef, Michelle Bachelet, fördömer det hon kallar "grava brott mot mänskliga rättigheter" och säger i ett uttalande att flera har dödats av angolanska säkerhetsstyrkor.

Hör reportage av vår utrikesreporter, Richard Myrenberg, som har varit vid gränsen mellan Angola och Kongo-Kinshasa.

Om man inte vill spendera dagar på dåliga vägar, så är det enda rimliga sättet att ta sig till gränsområdet Kamako i södra Kongo-Kinshasa med FN-helikopter.

Chefen för FN i den här delen av Kongo heter Essoh Essis. I en skakig pakistansk FN-Jeep är han här för att skapa sig en bild av läget.

- Allt började mycket plötsligt i oktober. Tiotusentals kongoleser som bott både illegalt och legalt i norra Angola tvingades plötsligt bort från sina hem norrut till kongolesiska gränsen. Vilket kom som en överrsaksning för de flesta, inklusive FN. Men nu börjar vi få olika aktörer och åtgärder på plats, säger han.

- Som du såg, så hade vi med oss en del hjälpkit i helikoptern till gravida kvinnor. Andra organisationer är på plats för att bidra med livsmedel och bygga latriner.

Men varför tvingar nu Angola bort hundratusentals kongoleser, varav många bott där i decennier?

- Den mest trovärdiga förklaringen vi fått från angolanerna är att de velat strukturera om den viktiga diamantutvinning i området. De har beslutat att driva bort de som grävt efter diamanter för hand, säger han.

Den här delen av Kongo, Kasai, är en av landets fattigaste i ett redan fattigt land. Genom åren har tiotusentals kongoleser tagit sig över till Angola för att söka lyckan i diamantgruvorna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 18-11-09: Tusentals kongoleser fast mellan Angola och Kongo-Kinshasa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

#vistårinteut 18-11- 21:

#vistårinteut granskar Västerås kommun till sidans topp

I början av augusti fick yrkes- och volontärnätverket ett mejl från Socialtjänstens flyktingenhet i Västerås. Flyktingenheten ville ha hjälp med att kartlägga hemlösa ensamkommande barn och ungdomar utifrån kommunens projekt Länken. Kartläggningen skulle enligt mejlet bidra till en stabil vardag för unga ensamkommande. Men i mejlet beskrevs även att allmänhet och myndigheter upplever ungdomarnas hemlöshet som "ett problem".

Projektet Länken är initierat av Västerås kommun, finansierat av Länsstyrelsen och drivs tillsammans med Migrationsverket och polisen. Syftet är att "bidra till en trygg stadsmiljö, men framför allt att skapa en stabilare vardag för de unga vuxna" och målet är "att få en bättre bild av hur situationen ser ut och sprida den kunskapen så att alla olika aktörer kan arbeta förebyggande mot hemlöshet".

Men i det mejl som skickats till nätverket beskrivs ensamkommande ungdomars hemlöshet utifrån att "[...] myndigheter och allmänheten har reagerat och upplevt detta som ett problem". I mejlet beskrevs också att projektet Länkens syfte är "att skapa en trygg stadsmiljö för medborgarna" [...] samt i de fall som de unga inte omfattas av lagen, motivera dem till att ta emot det boende och den sysselsättning som erbjuds av Migrationsverket. Syftet är också att motivera till återvändande i de fall där individen inte kan stanna i Sverige".

Nätverket #vistårinteut menar att denna typ av formuleringar bidrar till avhumanisering av ensamkommande unga. Det är mycket märkligt menar vi, att en kommun använder sin socialtjänst för att motivera ungdomar att återvända till sina hemländer där de riskerar att hamna i sexslaveri, rekrytering till terror, klanhämnd, våld och konflikter. Socialt arbete borde rimligtvis handla om att i varje givet läge stå upp för de mänskliga rättigheter som innefattar alla människors rätt till trygghet, utbildning och hälsa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 18-11-08.

Socialborgarrådet: Boenden för ensamkommande behöver inte stänga till sidans topp

För mindre än en månad sedan berättade SVT Stockholm att Stockholms stadsmissions boenden för ensamkommande över 18 år tvingas stänga när det statliga bidraget nu tar slut. Nu berättar socialborgarrådet Jan Jönsson (L) att staden är beredd att skjuta till pengar för att boendena ska kunna finnas kvar.

Stockholms stadsmission driver boenden för unga ensamkommande som fyllt 18 år och som inte längre får bo kvar på kommunens boenden. Men de statliga projektpengarna tar nu slut och Stadsmissionen har börjat förbereda sig för att stänga.

Beskedet till de över 300 ungdomar som i dag bor i något av Stadsmissionens boenden eller familjehem var att de måste flytta och ordna ett eget boende.

Men nu reserverar Stockholms stads nya grönblåa majoritet 20 miljoner kronor för 2019, för att se till att Stadsmissionen kan fortsätta driva sina boenden och fadderhem om det statliga bidraget inte ersätts.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-11-23:

Döms till sänkt bidrag på 47 kronor per dag till sidans topp

Bidraget för en 19-åring från Afghanistan sänks till 47 kronor per dag eftersom han inte skaffade resehandling till hemresan. Att han tills vidare får stanna i Sverige hjälps inte.

19-åringen, som är bosatt i Uppsala, fick först besked att han ska utvisas från Sverige. Migrationsverket sa då åt honom att skaffa en resehandling, det vill säga en form av legitimation, vilket han dock inte gjorde.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Halland 18-11-19:

Utvisningshotad familj får hjälp av klubb till sidans topp

Nu samlar Derome BK in pengar för att fördröja utvisningsbeslutet mot en av lagets spelare och hans familj.

Derome BK har startat en insamling för en afghansk familj som hotas av utvisning. Familjens 12-årige son spelar i laget.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-11-24:

Fackeltåg för ensamkommande till sidans topp

Runt om i landet ordnas i kväll manifestationer för ensamkommande. Det är ett antal intresseorganisationer som vill sätta ljuset på asylprocesserna.

Annelie Hennigor från Rädda barnen i Kullabygden är en av deltagarna i en ljusmanifestation i centrala Höganäs i kväll klockan 17. Hon säger att utsattheten och riskerna är stora för de ensamkommande barnen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 18-11-24: Manifestation i Umeå mot undermåliga asylprocesser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-11-23:

Tio ledare hyllas för sin kamp för barn utan papper till sidans topp

FARR:s Sanna Vestin är en av de tio pristagarna då Hugo Stenbecks stiftelse utser "Child 10" 2018. Utmärkelsen innebär bland annat 10.000 USD till FARR:s arbete och stöd för fortsatt samverkan för barns rättigheter.

Child 10 Awards, som instiftats av Sophie Stenbeck Family Foundation och Sara Damber, identifierar varje år 10 modiga och inspirerande ledare som kämpar för de mest utsatta barnen. Utöver det ekonomiska bidraget får pristagarna organisatoriskt stöd för att utveckla sitt arbete. Child 10 är partipolitiskt obundet och drivs idag av Hugo Stenbecks stiftelse och Sophie Stenbeck Family Foundation. Bland tidigare års uppmärksammade pristagare finns bl. a. Oby Ezekwesili, som tilldelades priset i närvaro av H.M. Drottning Silvia efter att ha initierat uppropet #BringBackOurGirls.

Pristagarna har ofta utsetts från utsatta områden runt om i världen, där barns rättigheter kränks, men försvaras av frivilligorganisationer. I år riktas uppmärksamheten på papperslösa barn som saknar rättigheter även i västvärlden och de tio pristagarna kommer alla från USA eller Sverige. Årets pris delas ut i samarbete med Malmö Stad och Barnrättsbyrån.

Nio av årets pristagare kommer till Malmö för en pris-ceremoni på Scandic Hotel Triangeln den 4 december kl 15:30. En av pristagarna befinner sig själv i en papperslös situation i USA och kan därför inte lämna landet och komma till Malmö. I samband med prisceremonin anordnas även toppmötet Child 10 Summit i Malmö där pristagarna får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och bygga vidare på den samlade kunskapen för att fortsätta utveckla arbetet för barn som lever i papperslöshet, berättar stiftelsen.

(...)

Hela artikeln med pristagarna (Extern länk)

Läs mer om Child 10 (Extern länk)

Se film om Sanna Vestin och FARR (Extern länk)

SvT Skåne 18-11-14: Malmöbor prisas för arbete med papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Sveriges Radio Ekot 18-11-12:

Rapport: Oklart om EU:s flyktingstöd till Turkiet används bra till sidans topp

Det är oklart om pengarna som EU ger till Turkiet för att hjälpa syriska flyktingar kommer till bra användning, det säger EU:s revisorer i en ny rapport.

Turkiet vill inte ge ut uppgifter om vilka flyktingar som fått ta del av pengarna, och hänvisar till sekretesslagstiftning, skriver nyhetsbyrån AFP.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 18-10-22:

Humanitarian visas - European added value assessment for the EP report till sidans topp

European added value assessment accompanying the European Parliament's legislative own-initiative report (Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar) - Study

The European Parliament legislative own-initiative reports drawn up on the basis of Article 225 of the Treaty on the Functioning on the European Union (TFEU) are accompanied by a European Added Value Assessment (EAVA). These assessments are aimed at evaluating the potential impacts and investigating the potential EU added value of proposals made in legislative own-initiative reports.

This particular EAVA accompanies the legislative own-initiative report prepared by the Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) (Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spain)), presenting recommendations to the Commission on EU legislation on Humanitarian visas (2017/2270(INL)).

Firstly, it assesses the impacts of the status quo, in which 90 % of those granted international protection reach the European Union through irregular means. It argues that the EU and its Member States' failure to offer regular entry pathways to those seeking international protection undermines the achievement of their Treaty and fundamental rights obligations. This situation also has severe individual impacts in terms of mortality and damage to health, negative budgetary and economic impacts.

Secondly, it assesses the potential added value of three shortlisted policy options for EU action in the area of humanitarian visas: a 'visa waiver' approach, limited territorial visas for asylum seeking purposes and, EU-wide international protection application travel permits.

Finally, it concludes that EU legislation on humanitarian visas could close this effectiveness and fundamental rights protection gap by offering safe entry pathways, reducing irregular migration and result in increased management, coordination and efficiency in the asylum process, as well as promoting fair cost-sharing.

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 18-09-05:

Fundamental rights implications of storing biometric data in identity documents till sidans topp

This Opinion by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) aims to inform the European Parliament's position concerning the legislative proposal for a Regulation on strengthening the security of identity cards of European Union (EU) citizens and of residence documents issued to EU citizens and their family members exercising their right of free movement. It focuses on the processing of biometric data and complements the opinion published by the European Data Protection Supervisor (EDPS).

Most points in this FRA Opinion relate to risks to fundamental rights which may result from the implementation of the regulation.

This opinion mainly focuses on the processing of biometric data in identity cards issued by EU Member States to their own nationals and residence cards issued to thirdcountry family members of EU nationals exercising free movement rights.

FRA hereby present six individual opinions addressing the following points:

+ Avoiding that biometrics are also stored in national databases;

+ Ensuring a fundamental rights compliant implementation;

+ Processing the minimum necessary biometric data;

+ Respecting human dignity when collecting biometric data;

+ Collecting biometric data from children;

+ Collecting biometric data from elderly and persons with disabilities.

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 18-08-30:

The revised Visa Information System and its fundamental rights implications till sidans topp

This Opinion by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) aims to inform the European Parliament's position on the legislative proposal amending the Visa Information System, the Visa Code and other related provisions of EU law. The European Commission presented the proposal on 16 May 2018 and EU legislators are currently discussing it.7 Throughout the text, this opinion refers to the proposed amendments using the wording "the proposal" or "the Commission proposal".

The Visa Information System - generally referred to as VIS - is one of the EU's largescale information technology systems (IT systems). It was established to facilitate the application procedure for Schengen visas (meaning short-stay visas for up to 90 days in a period of 180 days), although it also serves ancillary asylum, immigration control and security related purposes.

After the initial Council decision establishing VIS in 2004 (Decision 2004/512/EC8), the modalities of its functioning and the exchange of data between Member States on short-stay visas were determined in 2008 by Regulation (EC) No. 767/2008.9 VIS was rolled-out worldwide only in November 2015.10 By January 2018, data on more than 52 million Schengen visa applications, with over 52 million photographs and almost 50 million fingerprints were entered in VIS.11 The proposal intends to change significantly the personal scope of VIS - which is currently limited to short-term visitors. In future, it should also include all third-country nationals who live in the EU with a residence permit or a long-stay visa. A Commission study projected that this would mean storing data, including biometric data, of over 20 million additional people (future holders of these documents for long-stay).12 Many of them have their centre of life in the EU, where they are residing on a permanent basis.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium 18-11-14:

Bättre samordning mellan sambandsmän för invandring: rådet enas om ståndpunkt till sidans topp

EU stärker samarbetet och samordningen mellan medlemsländernas och EU:s sambandsmän för invandringsfrågor i länder utanför unionen.

EU-ambassadörerna har enats om rådets förhandlingsposition för ett förslag om att förbättra det existerande nätverket av sambandsmän för invandring. De har bland annat enats om att

+ införa en styrelse på EU-nivå för att stärka förvaltningen av nätverket och samordningen mellan sambandsmän samtidigt som de myndigheter som ansvarar för utplaceringen behåller sin behörighet, för att åstadkomma effektivitet och tydlig kommunikation

+ se till att sambandsmännen mer kraftfullt kan bekämpa smuggling av migranter och samla in information för att stödja gränsförvaltningen vid EU:s yttre gränser

+ avsätta medel för verksamheten som ska tilldelas efter överenskommelse med styrelsen på EU-nivå

På grundval av detta mandat kommer rådets ordförandeskap att börja förhandla med Europaparlamentet så snart parlamentet har antagit sin ståndpunkt.

Bakgrund

EU och medlemsländerna har placerat ut sambandsmän för invandring för att kunna skapa och upprätthålla kontakter med myndigheterna i värdlandet när det gäller migrationsfrågor (för att förhindra och bekämpa olaglig migration, underlätta återvändande och hantera laglig migration). Genom en EU-förordning som antogs 2004 skapades ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring, för att de ska kunna samordna arbetet inom ett tredjeland eller en region.

(...)

Läs mer och hämta förslaget till förordning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 18-11- 19:

Kommentar om EU-kommissionens förslag till reviderat återvändandedirektiv till sidans topp

Rådgivningsbyrån har inom ramen för Europaprojektet granskat tidigare förslag på rättsakter inom EU:s gemensamma asylsystem (CEAS) och uttryckt oro för att de förslagen -med vissa undantag- innebär ett försämrat skydd för asylrätten och principen om non-refoulement, oproportionerliga inskränkningar i asylsökandes frihet och en nedåtgående harmonisering av rättigheter och rättssäkerhetsgarantier för asylsökande. Dessa synpunkter har enligt Rådgivningsbyrån till stor del giltighet även gällande förslaget till reviderat återvändandedirektiv.

Många av de förslagna kriterierna för att bedöma risk för avvikande är enligt Rådgivningsbyråns mening godtyckliga och djupt problematiska. Att, såsom föreslås, beakta avsaknad av identitetshandlingar som ett kriterium riskerar att missgynna såväl personer med upplevda flyktingskäl som statslösa. Att beakta avsaknad av ekonomiska resurser och/eller avsaknad av fast bostad samt bristande efterlevnad av en tidsfrist för frivillig avresa innebär att personer med praktiska verkställighetshinder hamnar i en särskilt utsatt situation. Risken för avvikande ska beaktas både när det gäller möjligheten att bevilja en tidsfrist för frivillig avresa och när det gäller förvarstagande, vilket ökar godtycket i bedömningarna avseende dessa frågor.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Ekot 18-11- 21:

Merkel försvarar migrationspakten till sidans topp

Tysklands förbundskansler Angela Merkel höll i förmiddags ett försvarstal för FN:s migrationspakt. En rad länder har ju meddelat att de hoppar av överenskommelsen som är tänkt att antas i december. Och i Tyskland har en infekterad debatt uppstått inom Merkels eget parti.

- Det ligger i vårt nationella interesse att villkoren för flykt och migration förbättras runt om i världen, sa Angela Merkel.

Under förmiddagens budgetdebatt ägnade hon en stor del av sitt tal till ett kraftfullt försvar för FNs migrationspakt, som flera länder har hoppat av. Däribland USA, Ungern, Österrike och senast i går Polen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-11-20: Migrationsavtalet får tummen ner av Polen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-11- 22:

Regeringen svarar - efter kritiserade migrationsavtalet till sidans topp

Nu - drygt två veckor före undertecknandet - bryter regeringen tystnaden om FN:s globala migrationsramverk "Global compact" och kommer till riksdagen för att svara på frågor om avtalet.

I Finland har regeringen agerat annorlunda och hållit riksdagen informerad under hela processen, kan Expressen nu berätta.

"Eftersom migrationsfrågan är politiskt viktig anser statsrådet att det var synnerligen viktigt att ramverket behandlades i riksdagens stora utskott, i utrikesutskottet och i förvaltningsutskottet", skriver den finska regeringen.

FN:s omdiskuterade migrationsramverk, som fått namnet "Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration", ska skrivas under vid en högnivåkonferens i Marrakech i Marocko den 10-11 december. Det ska sedan antas i form av en resolution i FN:s generalförsamling i januari nästa år.

Den 13 juli i år deltog Sverige vid det sjätte och sista förhandlingstillfället i New York och dagen därpå ställde sig FN:s medlemsländer bakom överenskommelsen.

USA:s president Donald Trump meddelade dock redan i december förra året att landet drar sig ur.

Expressen har tagit del av den delvis sekretessbelagda UD-rapporten som skrevs efter slutförhandlingarna. Av den framgår bland annat:

"Slutdokumentet utgör för svensk del ett balanserat dokument. Ramverket lägger grunden för stärkt hantering av möjligheter och utmaningar kopplade till internationell migration. Vidare är det positivt att ramverket syftar till att minimera grundorsaker till ofrivillig migration; stärker internationellt samarbete för att rädda liv och göra migration mer säker; samt stärker samarbetet kring återvändande, återtagande och återintegrering."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Wolfgang Hansson i Aftonbladet 18-11-22: Migrantfrossa helt i onödan (Extern länk)

SvT utrikes 18-12-23: FN:s omtalade migrationsavtal - förklarat i fem punkter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringskansliet 18-11- 22:

Ett globalt ramverk för säker, ordnad och reguljär migration till sidans topp

(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration)

För första gången har en överväldigande majoritet av världens länder kommit överens om gemensamma mål för att hantera internationell migration. Vad handlar det om och vad innehåller det globala ramverket för säker, ordnad och reguljär migration?

Vid FN-toppmötet som hölls den 19 september 2016 om storskaliga flykting- och migrationsrörelser antogs den så kallade New York-deklarationen för flyktingar och migranter. I deklarationen slås fast att två globala ramverk ska tas fram, ett om migration (Global Compact for safe, orderly and regular migration) och ett för flyktingar (Global compact on refugees). Migrationsramverket, i motsats till Flyktingramverket, rör således enbart migranter och inte flyktingar eller personer som i övrigt är i behov av internationellt skydd.

Det globala migrationsramverket är resultatet av en omfattande förhandlingsprocess mellan företrädarna för alla FN-medlemsstater. Den stora majoriteten av FN:s medlemsstater - mer än 180 länder - väntas ge sitt godkännande till migrationsramverket i samband med en högnivåkonferens i Marrakech, Marocko den 10-11 december 2018. Formellt antas migrationsramverket i form av en resolution i FN:s generalförsamling i december 2018. Migrationsramverket är inte ett internationellt avtal och är inte rättsligt bindande.

1. Vad är det globala migrationsramverket?

Migration är internationell till sin natur och innebär både utmaningar och möjligheter. Att hantera migrationens utmaningar och tillvarata dess möjligheter kräver internationellt samarbete. Migrationsramverket syftar till att tillhandahålla den internationella ramen för detta.

2. Hur är migrationsramverket upplagt och vad innehåller det?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-11-20:

Djibouti hosts forum on African migration till sidans topp

The Fourth Pan African Forum on Migration (PAFoM IV) began yesterday (19/11) in Djibouti City under the theme, Harnessing the Benefits of Free Movement of Persons Regime for Sustainable Development in Africa.

The Government of Djibouti is hosting the three-day conference in collaboration with the UN Migration Agency (IOM), the African Union Commission (AUC) and Intergovernmental Authority on Development (IGAD).

Held annually since 2014, the Forum aims to provide more focused engagement with all relevant migration stakeholders on the African continent. Dozens of delegates are gathered representing 34 African Union member states, Regional Economic Commissions (RECs), international organizations, private sector, trade unions, academia, parliamentarians, African diaspora community and civil society organizations working on migration issues.

Opening the deliberations, Prime Minister of Djibouti, Abdoulkader Kamil Mohamed urged African member states to foster dialogue "because migration transcends across borders, it requires enhanced cooperation and coordination."

The conference covers a myriad of topics related to migration in Africa, including: a coordinated human mobility agenda for Africa: the benefits and challenges of free movement; the continental free trade area; accurate data for evidence-based policy making; and fostering social cohesion, integration and security cooperation.

The event complements efforts being made by the African Union (AU) and respective RECs to increase the capacity of member states as well as consolidate instruments, policies, laws and other commitments that facilitate the free movement of people, goods and services on the continent.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-11-15:

Många blir offer för människohandel på vägen till Sverige till sidans topp

Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.

Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.

Under en uttagningsresa för att ta ut kvotflyktingar tidigare i år träffade Migrationsverkets delegation en ung man från nordöstra Afrika. Han berättade att han hade flytt sitt hemland och fått jobb inom restaurangbranschen i ett annat nordafrikanskt land. När lönen uteblev hamnade han i en svår ekonomisk situation, vilket utnyttjades av ett kriminellt gäng som lovade att hjälpa honom. Han fördes till en kustort vid Medelhavet där människor samlades för att ta gummibåtar över till Europa. Att den unge mannen inte hade råd med någon biljett var förövarna medvetna om och det var därför de hade fört honom dit: För att låta honom gå ombord skulle han betala med sina organ.

Människohandel är temat för Migrationsverkets medverkan i den årliga konferensen Mänskliga Rättighetsdagarna som inleds på Stockholmsmässan i dag. Förra året identifierad Migrationsverket 444 personer som offer för människohandel, drygt en tredjedel uppger att de blivit utsatta på vägen till Sverige. Organhandel är en form av människohandel som uppmärksammats av Migrationsverket först de senaste åren.

- För bara tre år sedan hade vi inte stött på ett enda sådant ärende. Nu möter vi varje år människor som berättar att de betalat för resan med sina organ, säger Kajsa Törnqvist Netz, nationell samordnare mot människohandel på Migrationsverket.

Omfattande organhandel

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-11- 16:

Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar om människohandel till sidans topp

Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till polisen.

- Den ökning vi sett de senaste åren beror till stor del på att Migrationsverket identifierar och rapporterar fler fall till oss, säger Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie och nationell rapportör i människohandelsfrågor på polisen.

Antalet anmälda brott som gäller människohandel för sexuella ändamål med barn ökade mellan 2015 och 2017 från 15 till 23 fall. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. I de flesta fallen låg Migrationsverket bakom anmälan.

- Vi ser Migrationsverket som en väldigt viktig aktör i arbetet mot människohandel, säger kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg.

Information från olika aktörer

Hon sammanställer de årliga rapporter om människohandel som Polismyndigheten tar fram på uppdrag av regeringen. I det arbetet jämför och analyserar hon information från den egna myndigheten med information från andra aktörer, exempelvis Migrationsverket och frivilligorganisationer.

- Olika aktörer har olika erfarenheter av människohandel beroende på vilka människor de möter, säger hon.

Att informationen kommer från olika håll gör att polisen får en bättre bild av exempelvis tillvägagångssätt hos kriminella gäng och särskilt riskfyllda flyktvägar. Informationen från Migrationsverket kan handla om kön och ålder på brottsoffren, varifrån de kommer och vilka former av människohandel som de har utsatts för. På senare år har Migrationsverket rapporterat till polisen om den människohandel för sexuella ändamål som drabbar kvinnor från Nigeria. Ofta smugglas de till Libyen och förs sedan med båt till Italien och Spanien.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Global Detention Project 18-10-19:

Global Detention: Investigation into social media in the context of migration control till sidans topp

Physical Fences and Digital Divides. A Global Detention project investigation into the role of social media in the context of migration control. Part II: "Why Would You Go?"

"Social media at times will convince people to come to Europe, because of the things people put on Facebook-the lifestyle and so on. Maybe it does that. But I would never tell people to come through Libya, to make this journey."

Part II of the GDP's Special Series investigates how new information and communications technologies are used during irregular migration. Featuring on-the-ground reports, the paper examines the diverse ways migrants and refugees put social media to use during their journeys and helps address gaps in current literature regarding the role of digital platforms in contemporary migration contexts.

A key finding is that usage of digital tools is far more varied than the extant literature generally reports. Indeed, varying factors including socio-economics, nationality, and smuggling modus operandi considerably affect the use of such resources. Many sources, for example, emphasised the importance of community and diaspora networks during the various stages of their journeys and downplayed the role of social media and smartphones, which were often barely used-and sometimes not at all.

"Telephones were forbidden. We weren't even allowed to take telephones with us because the smugglers control you. Phone calls weren't allowed, even. We had to hide our phones somewhere because if they saw you had one, they'd take it from you."

(Part I of this Special Series is available to read online here. The final instalment, which will reflect on the lessons learned from this research to provide suggestions and recommendations for human rights practitioners who seek to harness social media in ways that emphasise harm reduction, will be released later this year.)

Läs mer och ladda ner rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-11-06:

2,000 lives and counting: Mediterranean death toll in 2018 till sidans topp

Some 17 people have been found dead this week off the Spanish coast, meaning that the number of lives lost on the Mediterranean this year has now exceeded 2,000. UNHCR, the UN Refugee Agency, has called repeatedly for urgent action to address this situation. The Mediterranean has for several years been the world's deadliest sea route for refugees and migrants. That it continues to be so, should be unacceptable to all.

Around 100,000 asylum seekers and migrants have reached Europe so far this year, representing a return to pre-2014 levels. However, the 2,000 drownings mean that the rate of deaths, particularly in the Central Mediterranean, has escalated sharply. In September, one life was lost for every eight people who crossed. This was in large part due to substantially reduced search and rescue capacity.

In light of this, UNHCR continues to be very concerned about the legal and logistical restrictions that have been placed on a number of NGOs wishing to conduct search and rescue (SAR) operations, including the Aquarius. These have had the cumulative effect of the Central Mediterranean currently having no NGO vessels conducting SAR.

Should NGO rescue operations on the Mediterranean cease entirely we risk returning to the same dangerous context we saw after Italy's Mare Nostrum naval operation ended in 2015 and hundreds of people died in an incident on the central Mediterannean Sea.

UNHCR welcomes the rescue efforts of the Libyan Coast Guard (LCG), as without them more lives would have been lost. Nonetheless, with the LCG now having assumed primary responsibility for search and rescue coordination in an area that extends to around 100 miles, the LCG needs further support. Any vessel with the capability to assist search and rescue operations should be allowed to come to the aid of those in need.

UNHCR reiterates that people rescued in international waters (i.e. beyond the 12 nautical miles of the territorial waters of Libya) should not be brought back to Libya where conditions are not safe.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 18-11-13:

Migratory flows in October: Down by a third, Spain accounts for 60% of detections till sidans topp

In the first ten months of 2018, the number of illegal border crossings into the EU fell by 31% from a year ago to about 118 900, mainly because of lower migratory pressure in the Central Mediterranean. Two months before the end of the year, 2018 is on track to see the lowest number of illegal border crossings since 2013.

In October, some 16 000 illegal border crossings were detected on the main migratory routes into the EU, close to the figure from the same month of last year.

Western Mediterranean

Last month, the Western Mediterranean migratory route accounted for nearly 60% of all detections of illegal borders crossings into the EU. The number of migrants reaching Europe via this route reached nearly 9 400 in October, more than twice the number from the same month of last year.

In the first ten months of 2018, close to 45 900 irregular migrants arrived through the Western Mediterranean route, more than double the figure from the same period a year ago.

Nationals of Morocco, Guinea and Mali accounted for the highest number of irregular migrants crossing this route this year.

Eastern Mediterranean

In October, the number of irregular migrants taking the Eastern Mediterranean route stood at 5 700, nearly the same as in October 2017. Because of a significant increase of illegal crossings in recent months on the land border with Turkey, the total number of migrants detected on the Eastern Mediterranean route in the first ten months of the year rose by 37% to around 47 100. The increase at the sea border was lower.

The largest number of migrants on this route so far this year were nationals of Syria and Iraq, although for the second consecutive month Afghans accounted for the most monthly arrivals.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-11- 23:

En osäker framtid siktas i prognosen till sidans topp

En alltför liten myndighetsbudget de kommande åren riskerar att slå mot Migrationsverkets fortsatta utveckling. Det slås fast i Migrationsverkets senaste prognos.

- En prognos är inte en budget, men nu visar den vad som händer om vi inte får mer pengar, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Som en direkt följd av den pågående regeringsbildningen är det inte klart hur mycket medel Migrationsverket tilldelas nästa år. Novemberprognosen utgår därför från beräkningar som bygger på den budgetproposition (2017/2018:1) som riksdagen beslutade om förra hösten. Det innebär en betydande minskning av myndighetens anslag.

- Men vi för nu en bra och konstruktiv dialog med Justitiedepartementet som vi uppfattar visar god förståelse för vårt behov av en lägre besparingstakt, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.

Under 2018 har Migrationsverket genomfört omfattande neddragningar. De direkta konsekvenserna har bland annat varit en lägre bemanning och produktivitet, vilket i sin tur försvårat myndighetens möjligheter att nå målen.

- I tider av stora besparingar skapar osäkerheten i sig negativa konsekvenser på myndighetens möjligheter att uppnå våra mål. Det handlar om att folk slutar, vi tappar viktig kompetens och blir mindre effektiva, säger Henrik Holmer.

Negativa utvecklingen kan tillta

Vid alltför kraftiga besparingar bedömer Migrationsverket att den negativa utvecklingen tilltar. Med oönskad personalomsättning riskerar myndighetens förmåga att uppnå målen att försämras. Avsedda besparingar leder istället till en mindre effektiv verksamhet med längre handläggningstider, större mottagningssystem och minskat återvändande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / SvD 18-11-23: Fler asylsökande när skärpta lagen går ut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-11-09:

Afrika/ IOM Trends Analysis: Most Horn of Africa migrants move within region till sidans topp

Nearly 400,000 migrant movements were recorded in Djibouti, Ethiopia and Somalia during the first six months of 2018 - an average of 2,000 or more individuals per day.

It is an active migration zone, characterized by what is considered "mixed" migration - or the movement of different population groups for a variety of reasons.

A slim majority (51%) of these individuals are moving from, but also within, the Horn of Africa, followed by about 36 per cent whose movements are towards the Gulf Cooperation Council countries on the eastern route - through Djibouti, Somaliland and Puntland.

Smaller movements are being tracked along the Southern Route (to South Africa) and the Northern Route (to Egypt and Israel), about 8 and 5 per cent, respectively.

IOM also recorded over 50,000 arrivals in Yemen during the first half of 2018, which is consistent with the 90,000-100,000 rates of arrivals from Africa annually to Yemen during recent years.

These are a few of the findings detailed in a new report, entitled A Region on the Move, that provides mid-year trend analyses of the main events and key population mobility patterns across the East and Horn of Africa (EHoA) region. The report provides evidence-based insights into major displacement crises and migration trends observed during the first six months of 2018.

Among the major highlights:

+ Some 970,000 Ethiopians were forced to flee their homes between April and June (2018) following inter-communal conflict in the areas between the Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region (SNNPR) and the Oromia Region;

+ Somalia continues to be affected by protracted and new displacements, with an estimated 2.6 million internally displaced persons as of May 2018;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Nyheter 18-11-09:

Kritiken: Storstadskommuner lämpar över nyanlända på landsortskommuner till sidans topp

Nyanlända i storstadskommunerna hänvisas ofta till att söka bostad i landsortskommuner när deras etableringstid tar slut.

Nu får storstadskommuner kritik för att lämpa över ansvaret för bostadsfrågan på mindre orter.

Filipstad är en av orterna där det finns lediga bostäder, men där det är brist på jobb. Kostnaderna för försörjningsstöd för såväl nyanlända som inrikes födda har ökat kraftigt.

- Som det fungerar nu när man i vissa Stockholmskommuner mer eller mindre sparkar ut nyanlända när etableringstiden är slut så blir det ganska orimligt, säger Per Gruvberger (S), kommunalråd Filipstad.

Att storstadskommunerna lämpar över ansvaret till landsortskommunerna att lösa bostadsfrågan för de nyanlända uppges bland annat i en lägesbild som nyligen lämnades till regeringen och i de enkätsvar som rapporten bygger på. SVT Nyheter har talat med flera kommuner som upplever att andra kommuner aktivt medverkar till att flytta nyanlända till deras kommun.

- Man gör sig bara av med en kostnad och har inga ambitioner att lösa det här. De skyller bara på att de inte har några bostäder, men det finns ju enklare lösningar som modulhus. Vill man så går det, säger Bo Wallströmer, kommunchef Ljusnarsberg

Kan hamna på olämpliga platser

Inte sällan hamnar de nyanlända som flyttar vidare i lägenheter utanför centralorterna. Till de små samhällena Ramsjö och Hennan i Ljusdal har minst tio hushåll med nyanlända kommit de senaste åren enligt kommunen, som anser att det är mindre lämpliga platser för barnfamiljer utan bil. Det saknas både förskola, skola och SFI där.

De nyanlända flyttar från tidsbegränsade kontrakt i storstadskommuner som de anvisats till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Värmland 18-11-09: Kommunalrådet i Filipstad kräver nationellt ansvar för nyanlända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 18-11-16:

Kommunerna vill ha fler nyanlända till sidans topp

Tre år efter den stora flyktingvågen slåss nu kommunalråden för att de nyanlända ska komma till just deras kommun.

När flyktingvågen till Sverige var som störst under 2015-2016 samlades länets kommuner för att portionera ut de nyanlända. Intresset var då svalt och de flesta kommunerna ville inte ta emot allt för många. Men mycket har hunnit hända på bara tre år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 18-11-10:

Nyanlända ska lyfta hemtjänsten till sidans topp

För att möta den enorma personalbristen inom hemtjänsten återinför nu Göteborg stad yrkesrollen vårdbiträde. Med en ny utbildning som enbart vänder sig till nyanlända hoppas man kunna vända den negativa trenden och erbjuda en bättre och mer stabil hemtjänst.

Äldre med hemtjänst i Göteborg tillhör dem som är minst nöjda i hela länet, det har SVT Nyheter Väst berättat om tidigare. Orsaken är enligt sektorchefen inom hälso- och sjukvård i Västra Göteborg den enorma bristen på personal och svårigheten att rekrytera nya.

- Redan idag är behovet av vårdpersonal enormt och under de närmaste åren kommer rekryteringsbehovet ligga på 650 personer per år, bara i Göteborg. Vi står inför en en enormt stor utmaning, säger Annelie Snis, sektorchef för hälso- och sjukvård i Västra Göteborg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Väst 18-11-12: Många reaktioner på återinförandet av vårdbiträden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 18-11-17:

Vrigstads enda syateljé räddades av nyanlända till sidans topp

Ateljé Stuvbiten i Vrigstad skulle läggas ner när den förra ägaren gick i pension i våras. Nu lär sig nyanlända kvinnor att sy i butiken.

I våras skulle Sävsjö kommun starta ett integrationsprojekt med inriktning på kvinnor och textil. I samband med att de letade lokal gick ägaren till Vrigstads enda syateljé i pension, och en unik möjlighet öppnade sig för kommunen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 18-11-17:

Nyanlända ska täcka behovet av måltidspersonal till sidans topp

Karlshamns kommun följer upp succéutbildningen som har inneburit att det inte längre är brist på städpersonal. Nu handlar det om bristyrket måltidsbiträden.

Det är många år sen Mahmoud Malatyay och Tamam Shablout satt i skolbänken senast. Men de är glada att ha påbörjat den nya måltidsbiträdesutbildningen.

- Det är viktigt att utbilda sig till ett bra jobb. Och det är viktigt att lära sig svenska och få svenska arbetskamrater, säger båda två.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-12:

Kritiken: Extratjänster för dyra - och tveksamma till sidans topp

Arbetsförmedlingen subventionerar anställningar för att få nyanlända i arbete.

En dyr och tveksam satsning, tycker Svenskt näringsliv.

- Extratjänster är sannolikt ineffektiva, säger Edward Hamilton på organisationen.

Enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen har antalet så kallade extratjänster ökat kraftigt. Det handlar om subventionerade anställningar, ofta inom välfärden, för att få nyanlända i arbete.

Organisationen Svenskt näringsliv är starkt kritisk till satsningen på extratjänster.

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på organisationen, säger att insatserna inte har önskad effekt.

- De är dyra. De är dokumenterat tveksamma aktiviteter. De är sannolikt ineffektiva och man kan se historiskt ganska stora inlåsningseffekter, säger han.

- Det vi kan se när man så unisont satsar på extratjänster är att andra insatser, så som matchnings- och utbildningsinsatser, nedprioriteras, säger Edward Hamilton.

Siffror från Arbetsförmedlingen som publicerades på tisdagen visar att antalet personer som är anställda genom så kallade extratjänster mer än fördubblats på ett års tid. I dag har ungefär 17 000 personer en extratjänst.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 18-11-12:

Nyanlända ungdomar guidar seniorer bland modern teknik till sidans topp

Alla kan inte använda internet och annan modern teknik. Detta skapar ett utanförskap som drabbar äldre. Ett nytt projekt ska motverka den utvecklingen.

Nu kan du som är äldre i Östersund få hjälp med dina frågor kring internet, datorer och mobiler. Varje lördag fram till jul hjälper nyanlända ungdomar seniorer med svar på frågor kring it.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 18-11-12:

Nytt snabbspår för invandrade forskare till sidans topp

Invandrare med forskarkompetens har ofta svårt att hitta en plats i den svenska forskarvärlden. Men nu startar ett program som ska hjälpa nyanlända forskare att få in en fot på svenska universitet.

Jawad Abudaia är en av deltagarna i det här så kallade snabbspåret.

- Jag kommer från Palestina och har varit här i Sverige i tre år. Jag är urolog, kan man säga. Jag har gjort min forskning i Kina och kan prata kinesiska också, säger han.

Den palestinske läkaren Jawad abudaia har en forskarutbildning med inriktning på urologi, alltså sjukdomar i prostata och urinvägarna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 18-11-09:

Somalisk vloggare på Island inspirerar tjejer över hela världen till sidans topp

Najmo sitter bredvid en brasa i familjens hus på landet. Det Isländska landskapet strax utanför fönstret ser både vackert och kyligt ut, men inomhus är det varmt.

"Jag önskar att världen vore mer som mina föräldrar och vår familj" säger Najmo. "Vi har inte samma hudfärg, vi är inte från samma land och vi har inte ens samma religion; men vi är fortfarande en familj som tar hand om varandra och älskar varandra."

Najmo var 11 år gammal när hennes far dog. Somalia var redan vid den tiden en mycket farlig plats att bo på och hennes farbror bestämde att Najmo skulle gifta sig med sin kusin, som var över trettio år gammal. Najmo vägrade, men hennes familj tvingade henne att flytta in med den mycket äldre mannen. En natt bestämde hon sig för att fly och hoppade på en buss till huvudstaden.

"Jag var bara 11 år gammal, men jag visste att det var fel. Jag var bara ett barn. Så jag flydde." Najmo var 13 år när hon lämnade Somalia. Hon var ensam och livrädd, men hon var fast besluten att överleva.

"Folk brukade fråga: 'Var är dina föräldrar? Varför släppte de iväg dig?' Och jag svarade: 'Där finns inga föräldrar som släppte iväg mig. Jag lät mig själv gå'. "

Najmo reste med främlingar igenom Sahara på baksidan av en stor lastbil, där hon såg människor krossas till döds. Resan genom öknen tog 28 dagar.

"Jag tittade bara på sanden och visste att det inte fanns något jag kunde göra. Om lastbilen hade gått sönder, skulle ingen av oss ha överlevt" säger hon.

Hon tog sig genom Libyen och korsade Medelhavet i en liten båt. Efter tre års resande och ständig rädsla erbjöd någon sig att hjälpa henne komma till Kanada, men myndigheterna på Island tog Najmo i förvar vid mellanlandningen och förde henne direkt till socialtjänsten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 18-11-08:

Familjen fick nej - då återvände Moustafa till Irak till sidans topp

När Moustafa Janos familj inte fick anhöriginvandra till Sverige bestämde han sig får att återvända till norra Irak - trots att han fått uppehållstillstånd. Nu drömmer han om att åka tillbaka för att bygga ett liv i Sverige tillsammans med fru och barn.

Moustafa Jano, 41, från Syrien hann vara i Sverige i två och ett halvt år innan han beslutade sig för att återvända till familjen i norra Irak. Samtidigt fick han för första gången träffa sin yngste son.

- Det var en svår känsla för någon att föreställa sig, säger Moustafa Janos.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-11- 25:

Avslöjande rapport om familjesplittring till sidans topp

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, har publicat en exempelsamling om striden för familjeåterförening sedan den tillfälliga asyllagen infördes. Rapporten innehåller hjärtskärande exempel på hur familjer till personer som fått asyl i Sverige hindras från återförening. Som en följd av detta blir barn kvar i krigsområden eller i otrygghet i transitländer.

Rapporten finns tryckt som ett specialnummer av tidningen Artikel 14. Den kan läsa direkt eller laddas ner på Artikel 14:s hemsida.

Ett huvudresultat i FARR:s rapport är att inskränkningarna av rätten till familjeåterförening som riksdagen beslutade 2016 har visat sig få än starkare effekter när de byråkratiska hindren tas med i bilden. Exemplen avslöjar hur familjer hamnar i orimliga situationer då det inte går att ta sig till den anvisade ambassaden, då processen börjar om av en eller annan anledning eller då handläggningstiden gjort att en åldersgräns passerats. Frustrationen som informanterna ger uttryck för gäller ofta byråkrati, väntetid och en handläggning som uppfattas som kallsinnig.

FARR anser att familjer genom svensk lag och hantering splittras på ett sätt som strider mot flera internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa. Rapporten innehåller flera konkreta förslag för att underlätta ansökningarna och flera krav på lagstiftarna. Ett av kraven är att den tillfälliga lagen inte ska förlängas.

FARR har även tillsammans med Stockholms Stadsmission och Göteborgs Stadsmission anmält Sverige till EU-kommissionen med anledning av de långa handläggningstiderna som strider mot EU-rätten.

Se även inslagen om anmälan till EU-kommissionen i Sveriges Radio och i Expressen.

(...)

Läs mer och se bilder (Extern länk)

Läs rapporten eller ladda ned från Artikel 14:s hemsida (Extern länk)

Läs anmälan till EU-kommissionen (Extern länk till pdf-fil)

Läs debattartiklar om familjeåterförening och den tillfälliga lagen under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

ECRE 18-11- 09:

EU as human rights champion - point of no return or new beginning? till sidans topp

The 101 strong ECRE alliance met in Belgrade for the ECRE Annual General Conference 2018, taking place alongside the Europe NGO Consultation of UNHCR, an ECRE strategic partner. With over 200 participants at the conference, civil society remains strong and determined to defend the human rights of all, especially at this time when the right to asylum is under attack and the rights of the displaced in Europe are disregarded in parts of the continent.

ECRE calls on the European Union to defend European values. This includes the rule of law, both within the EU and as part of the EU Accession process. The support for democratic reform and protection of human rights in Serbia and the Western Balkans will only happen if the EU itself changes direction.

"There are four main strategies at play at EU and Member State level in dealing with asylum seekers" says Morten Kjaerum, Chair of the ECRE board. "First, keep people out through walls, push-backs and the ending of Search and Rescue at borders. Second, push them sideways by offering comparatively worse conditions in terms of support, access to labour market, family reunification and permanent residency or citizenship -sometimes referred to as the 'race to the bottom.' Third, send them back, including through forced return. This despite the fact that asylum seekers face a 'lottery' where they might be relatively sure of receiving protection in one place and have no chance in another potentially leaving rejected people in danger. Finally, prevent them from beginning their journey in the first place or contain them en route through dubious agreements with third countries."

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-11-19:

"Europa driver på dödsspiral på Medelhavet" till sidans topp

Dödligheten på Medelhavet har ökat markant i år jämfört med förra året enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Andelen flyktingar och migranter som överlever båtfärden mot Europa är betydligt mindre än tidigare.

Juridikprofessor Thomas Spijkerboer vid universitetet Vrije i Amsterdam och även verksam vid människorättsinstitutet Raoul Wallenberg i Lund är expert på gränskontroller. Han menar att Europas politiker måste undersöka konsekvenserna av sin egen Medelhavspolitik.

- Den breda allmänheten och Europas politiker behandlar det - det vill säga de drunknade flyktingarna och migranterna i Medelhavet - som om det är ett faktum, något naturligt och det kallas en tragedi. Men en tragedi vet vi är ju något oundvikligt och det är inte detta, anser juristprofessorn Thomas Spijkerboer.

- Vad Europa gör genom att lägga ut bevakningen av sin yttre gräns till Libyen och Turkiet är att driva på denna dödsspiral, fortsätter holländaren.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 18-11- 24:

De tre mörka åren 2015-2018 till sidans topp

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har kämpat för barn och unga på flykt sedan september 2016. Nätverket är en direkt konsekvens av den enorma rättsröta som följde efter att Sverige stängt dörren för människor på flykt. Här följer berättelsen om de tre mörka åren 24/11 2015 - 24/11 2018.

Den 24 november 2015 stängde Sverige dörren för människor på flykt. ID-krav infördes direkt och i januari 2016 stängdes gränsen. En hård retorik tog fart. Epitet myntade av högernationalister; "skäggbarn", "lögnare", "välfärdsturister" blev snart vardagsmat. Media följde efter och det tog inte lång tid förrän barn som flytt ensamma till Sverige framställdes som lycksökare, lögnare och våldtäktsmän. Att de flytt från just våld, våldtäkt, terror och krig glömde man snabbt bort.

Den hårda retoriken följdes snart av Morgan Johanssons "Vi kan inte ta emot Mellanösterns alla tonårspojkar" och i slutet av januari 2016 berättade Anders Ygeman att 60 000, kanske upp till 80 000 människor skulle komma att utvisas. Vad vi vet arbetade inte Anders Ygeman på Migrationsverket och att han oemotsagd kunde påstå något sådant (när alla vet att det är domstolarnas uppgift att avgöra vem som har skyddsbehov) var och är extremt märkligt.

Migrationsverket ändrade praxis april 2016. Praxisändringen innebar att barn kunde få uppskjuten verkställighet av ett utvisningsbeslut och leva i limbo tills de fyllde 18 och blev utvisningsbara.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvälls-Posten 18-11- 13:

M vill att Löfvens regering ska förlänga nya migrationslagen till sidans topp

Nästa sommar går den tillfälliga migrationslagen ut.

Stefan Löfvens regering borde förlänga den, menar Moderaterna.

- Även en övergångsregering kan och får agera när det är särskilt viktiga frågor, säger Johan Forssell, Moderaternas migrationspolitiske talesperson, till Sveriges Radio.

I skuggan av regeringskrisen blossar nu en strid upp om flyktingpolitiken.

Moderaterna vill att Stefan Löfvens övergångsregering ska börja agera redan nu för att den tillfälliga - och strängare - lagen ska kunna förlängas i juli 2019 nästa år, utan att något glapp uppstår.

Frågan är om ett sådant initiativ ingår i en övergångsregerings mandat. Enligt statsrådsberedningens egna riktlinjer ska en övergångsregering inte lägga fram lagförslag om de är politiskt kontroversiella.

- Även en övergångsregering kan och får agera när det är särskilt viktiga frågor. Det här är en särskilt viktig fråga, säger Johan Forssell, som är Moderaternas migrationspolitiske talesperson, till Sveriges Radio.

Tillfälliga lagen gäller till nästa sommar

Den strängare lagen infördes 2016.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-11-12: M-kravet: Ta itu med migrationslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kommentar 18-11-17:

Daniel Swedin: Låt asyllagen gå i graven vid nyår till sidans topp

En i dag åttaårig pojke kom till Sverige från krigets Syrien för tre år sedan. Under flykten hade hans familj skilts åt och det var tillsammans med sin morbror pojken kom till vårt land. Här har han fått tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, och hans föräldrar har sedan dess ansökt om att få återförenas med sin son i Sverige.

Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen konstaterade att en återförening i detta fall bara kunde ske i vårt land, men sa ändå nej till föräldrarnas ansökan om att få komma till sitt barn. Att pojken bara har tillfälligt uppehållstillstånd och har släktingar i landet gör att några till år utan föräldrarna inte är så farligt, menade de två instanserna.

Nu ändras det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-11-24:

"Inte rättssäkert att förlänga migrationslag" till sidans topp

Migrationsverket och migrationsdomstolarna klarar i många fall inte av att göra de bedömningar som krävs till följd av den tillfälliga migrationslagen. Lagstiftaren måste arbeta för en förutsebar lag som säkerställer att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden, skriver Erica Molin, Sofia Rönnow Pessah och Martin Nyman, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Parallellt med regeringsdiskussionerna pågår en fråga som är av stor betydelse för många i Sverige som oroat längtar efter att återförenas med sin familj - vad händer efter att den tillfälliga migrationslagen upphör i sommar? Vi uppmanar lagstiftaren att läsa en dom som Migrationsöverdomstolen meddelade nyligen, innan ett eventuellt förslag om förlängning av lagen tas fram.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs artikeln i sin helhet på Rådgivningsbyråns hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-11-23:

Sluta splittra familjer - förbättra integrationen till sidans topp

Vänsterpartiet: Den tillfälliga lagen måste bli en skamlig parantes i Sveriges historia

Vi minns alla den treåriga pojken Alan Kurdi som flöt i land, drunknad, hösten 2015 efter att ha flytt kriget i Syrien. Bilden gick inte att få bort från näthinnan. Alan blev en symbol för den utsatthet och grymhet som krigets inneboende krafter släpper loss. Desperationen fick människor i hundratusental att fly över Medelhavet i små osäkra båtar för att ta sig in i EU och Europa. När asylrätten behövdes som mest valde Sverige att sätta den ur spel.

Det har nu gått tre år sedan regeringen annonserade den tillfälliga lagen och till sommaren går den ut. Nu höjs röster för att förlänga lagen. Inte minst Moderaterna är ivriga att hålla samma takt som Sverigedemokraterna för att fortsatt splittra familjer, bortprioritera humanitära skäl som skyddsgrund och skapa otrygghet och försämrad integration med tillfälliga uppehållstillstånd. Vi i Vänsterpartiet vill inte se en sådan förlängning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 18-11-18:

Svårt sjuka barn sviks till sidans topp

Myndigheter sviker lagstiftaren och barnen, då barn med uppgivenhetssyndrom inte får permanent uppehållstillstånd, skriver en barnpsykiater och två advokater.

När lagstiftaren år 2016 begränsade människors möjlighet till uppehållstillstånd i Sverige och gjorde tillfälliga uppehållstillstånd till norm i stället för permanenta uppehållstillstånd gjordes ett undantag för riktigt sjuka barn.

Om det bedöms att det finns synnerligen ömmande omständigheter relaterat till varaktigt nedsatt hälsotillstånd så skulle barn kunna få permanenta uppehållstillstånd i stället för tillfälliga.

Syftet var att de riktigt sjuka barnen skulle få leva i trygghet då deras hälsotillstånd absolut krävde det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journalisten 18-11- 14:

RMV vägrar svara på frågor till sidans topp

Rättsmedicinalverket hävdar att de inte vägrar att ställa upp på intervjuer, vilket Svenska Dagbladets reporter Negra Efendic påstått i en intervju med Journalisten. Men nu rapporterar även Läkartidningens reporter Katrin Trysell (bilden) att de nekats intervjuer av RMV.

Förra veckan publicerade Journalisten en längre intervju med Svenska Dagbladets reporter Negra Efendic, under vinjetten "Samtal med". Under intervjun riktade hon hård kritik mot Rättsmedicinalverket (RMV). Negra Efendic har i ett 50-tal artiklar det senaste året granskat myndighetens medicinska åldersbedömningar av asylsökande, och har avslöjat allvarliga fel.

En central kritik som Negra Efendic riktade mot myndigheten är att de gjort sig otillgängliga för intervjuer och att de vägrar att svara på frågor.

"Jag har fantiserat om att Rättsmedicinalverket ska ge mig en intervju med en ansvarig person som förklarar allting på ett begripligt sätt, att allt stämmer, och vi kan sätta punkt. Men där är vi inte än", sade Negra Efendic i intervjun.

Efter att intervjun hade publicerats mejlade Rättsmedicinalverket till Journalisten och krävde replik. Repliken var underskriven av fem personer på RMV: utvecklingschefen Ann Lemne, kommunikationschefen Helena Norman, avdelningschefen Elias Palm, chefsjuristen Anton Svensson samt Carl Johan Wingren, docent och metodansvarig för medicinska åldersbedömningar på Rättsmedicinalverket.

Repliken publicerades i sin helhet som en replikmärkt debattartikel på Journalistens sajt igår tisdag, men RMVs kommunikationschef Helena Norman tog omgående kontakt med redaktionen och ville att den skulle tas bort, eftersom den inte var tänkt som en "debattartikel".

I ett mejl till Journalisten skriver hon:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 18-11-21:

"... att fästa vikt vid en sådan åldersbedömning är som att singla slant" till sidans topp

av Björn Smedman, civilingenjör i teknisk fysik, yrkesverksam inom maskininlärning och artificiell intelligens

Forskningen inom maskininlärning och artificiell intelligens har nu kommit så långt att datorer kan ta över vissa väl avgränsade arbetsuppgifter. I takt med att detta blir möjligt uppstår en enligt min mening en intressant juridisk fråga om vilken betydelse grundlagens saklighetskrav ska ges i denna sköna, eller skrämmande, nya värld.

Den frågan handlar till stor del om förhållandet mellan juridiken och matematiken och för att belysa det förhållandet kan en historisk återblick vara på sin plats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-11-24:

Planera inte för en flyktingkris som är slut till sidans topp

Petter Larsson om kritiken mot förslaget att bygga jättelika ankomstläger

Under flyktingkrisen hösten 2015 tillsatte regeringen den så kallade Mottagandeutredningen. Det var en åtgärd i en paniksituation, där bostäder inte gick att uppbringa, folk sov i gymnastiksalar, högarna med asylansökningar växte till torn på skrivborden och folk fick vänta i åratal på sina asylbeslut.

I våras presenterade utredningen sina förslag, och det blev tydligt att den bakom vackra ord om hänsyn till individen led av samma kortsiktiga flyktingnoja som drabbat de flesta av de politiska partierna. Ledorden var ordning och reda och ett slags one size fits all-tänkande.

Huvudsaken att myndigheten mår bra

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UNHCR November 2018:

Good practices in nationality laws for the prevention and reduction of statelessness till sidans topp

Handbook for Parliamentarians

The problem of statelessness is more widely recognized today than it has been in the recent past, thanks largely to the efforts of Governments, international organizations and non-governmental institutions to call attention to the plight of stateless people and the importance of preventing and reducing statelessness. The Inter-Parliamentary Union (IPU) and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the UN Agency mandated to address statelessness, have long collaborated on this subject, supporting the ability of Parliaments to reform nationality laws in accordance with international standards designed to help prevent statelessness from arising. To this end, the two organizations jointly issued a first edition of a Handbook for Parliamentarians on Nationality and Statelessness in 2005. A second edition of the handbook was published in 2014, the same year that UNHCR launched the #IBelong Campaign to End Statelessness by 2024. Building on these efforts, UNHCR and the IPU are pleased to issue this new publication, a Handbook for parliamentarians, Good practices in nationality laws for the prevention and reduction of statelessness. It complements the previous publication, which was focused largely on the international framework for the right to a nationality and the technical causes of statelessness. This new handbook offers practical examples of domestic legal provisions that allow States to accomplish the following:

+ Avoid childhood statelessness entirely

+ Eliminate gender discrimination from nationality laws

+ Establish procedures to identify stateless persons and facilitate their naturalization

+ Ensure that any deprivation or loss of nationality does not leave individuals stateless

This handbook also identifies and promotes certain good practices in nationality laws that all States are encouraged to consider.

Hämta handboken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-11-23:

Open call for interest to participate in the 5th European Migration Forum till sidans topp

The European Commission and the European Economic and Social Committee are launching an open call for those interested to participate in the 5th meeting of the European Migration Forum, which will take place in Brussels on 3-4 April 2019.

The European Migration Forum is a platform for dialogue between civil society and European institutions on issues related to migration, asylum and integration of non-EU migrants.

The 5th edition of the Forum will focus on safe and regular migration, for both humanitarian and other reasons, including a reflection on how to implement the Global Compacts on Migration and Refugees and on the role that the civil society organisations and other local actors can play in this interaction between the international and the local dimension.

To apply, please fill in this online form. The call for interest is open until 14 January 2019.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 18-11-14:

Han har följt gatans entreprenörer - från tiggeri till eget arbete till sidans topp

Gatans entreprenörer. Så heter en nyutkommen bok av Fredrik Bergman. I boken har han följt EU-migranters väg från tiggeri till eget arbete.

- Det var roligt att få skriva om det här. Om dem som är lite framgångsrika. EU-migranter skildras ofta i så mörka ordalag. Men precis som i alla andra migrationsrörelser, så finns det naturligtvis dem det gått bra för, säger författaren Fredrik Bergman.

Och det är om dem boken handlar. Om de människor som på olika sätt hittat vägen från tiggeri till försörjning och arbete.

Fredrik Bergman har rest runt i Sverige och träffat en del av de EU-migranter som det gått bra för och som kunnat lämna sin plats som tiggare.

Tillverkar kvastar och korgar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 18-11-16:

"Tornet" - en ljuvlig dockfilm om flykt, tålamod och arkitektur till sidans topp

Jenny Teleman

Om man bygger först ett tält, sedan ett skjul, sedan ett litet envåningshus då har man sig ett hem som kan duga i generationer. I Palestina. Om man samtidigt planterat frön har man en trädgård i öknen. Guava, rosmarin, granatäpplen.

I ett flyktingläger i utkanten av Beirut har drömmen vält på högkant och trädgårdarna gått i småbitar, där byggs nu våning på våning av vinglande enplanslådor, tjuvkopplade kabelhärvor, smala betongflistrappor, väldiga sprickor, bleka plaststolar och odlingar i pysslingformat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-11-09:

Han vädjade om fristad i Sverige - dog i Auschwitz till sidans topp

Hans Szybilski vädjade gång på gång till svenska myndigheter.

Men Sverige blev ingen fristad för Szybilski, som i stället dog i Auschwitz.

Fyra judiska flyktingar som nekades uppehållstillstånd före eller under kriget kommer nu att hedras med minnesmärken i Stockholm.

När polisen kommer för att hämta honom dunkar han huvudet i väggen.

21-årige Hans Eduard Szybilski förses med handfängsel innan han förs ombord på färjan Trelleborg-Sassnitz.

Det är juni 1938, Kristallnatten är fem månader bort. Att Nazitysklands judiska befolkning är satt under svår press är allmänt känt, men i Sverige är debatten om "judefrågan" hårt polariserad och antisemitismen relativt utbredd.

Hans Szybilski kom till Stockholm i februari 1937 som handelsresande för den brittiska regnrockstillverkaren Mackintosh. I maj 1937 lade han - som Ola Larsmo beskriver det i en utförlig DN-artikel om bland annat Szybilskis öde - "korten på bordet": han sökte uppehållstillstånd som flykting.

Ur brevet till Socialstyrelsens främlingsenhet:

"Jag var tvungen att lämna Tyskland och kan icke återvända dit utan att utsätta mig för straffåtgärder eller repressalier på grund av s.k. rasskändning".

Szybilski berättar att han har haft ett förhållande med en "arier", visserligen innan de antisemitiska Nürnberglagarna trädde i kraft 1935 men han befarar ändå "repressalier såsom skyddshäkte, konzentrationslager, organiserad misshandel o.d.".

Han berättar vidare att han har "privat blivit underrättad" om att han "hade att räkna med vidare åtgärder från 'Gestapo' i Berlin".

Socialstyrelsen: avslag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.