fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 18 oktober 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Migrationsverket 18-10-01:

Över tiotusen sökte uppehållstillstånd för gymnasiestudier till sidans topp

10 557 ungdomar hade under måndagen fått sin ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerad. 1 294 ärenden har avgjorts medan 9 219 ansökningar ska prövas när ansökningstiden nu är över. Ytterligare några hundratal ansökningar som skickades under helgen registreras just nu.

Många frågor till Migrationsverket handlar nu om vad som gäller för boende och ekonomiskt bidrag både under tiden man väntar på ett beslut, och när man väl har fått ett beslut om uppehållstillstånd.

- Vi är medvetna om att det är svårt för ungdomar att orientera sig i alla de här reglerna, så därför hoppas vi att vår uppdaterade information på webben ger svar, säger Jan-Anders Rapp, rättslig expert vid Migrationsverket.

Det är till stora delar lagen om mottagande av asylsökande med flera, LMA, som reglerar vad som gäller för boende och ekonomiskt stöd. Den pekar också ut vad Migrationsverket ska göra och vad som är kommunernas ansvar.

Majoriteten av de ungdomar som nu väntar på sitt beslut är så kallade tillståndssökande, det vill säga att de inte längre kan överklaga sin ansökan om asyl.

- Då ligger ansvaret för ekonomiskt bistånd enligt LMA på socialnämnden i den kommun ungdomarna vistas. Däremot finns ingen rätt till boende, utan det är upp till varje kommun vilket stöd de vill erbjuda, säger Jan-Anders Rapp, rättslig expert vid Migrationsverket.

När studierna har påbörjats kan också Centrala studiestödsnämnden, CSN, ge ekonomiskt bistånd i form av studiehjälp.

- Om det uppstår ett akut behov av bostad och försörjning för en person, är det kommunen som ytterst får pröva om det är aktuellt med försörjningsstöd, säger Jan-Anders Rapp.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket 18-10-11: Migrationsverket: gymnasielagsärenden ska avgöras före årsskiftet (Extern länk)

SvT Nyheter 18-10-17: Rättsexperten: Tusentals lär få uppehållstillstånd med gymnasielagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-07-12:

Proposition: Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar följande förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare.

+ Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks.

+ Det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning.

+ Möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas.

+ Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk

Hämta propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-10-10:

Proposition: Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att reglerna om förvar och uppsikt av utlänningar ska moderniseras. Syftet är att skapa ett tydligare regelverk och höja rätts- säkerheten i ärenden och mål om förvar och uppsikt. De föreslagna reg- lerna innebär bl.a. att

+ en domstol alltid ska pröva om en utlänning får hållas i förvar längre tid än två veckor med stöd av utlänningslagen,

+ proportionalitetsprincipen får en avgörande betydelse vid bedöm- ningen av hur länge en utlänning får hållas i förvar,

+ det blir tydligare vilken myndighet som i varje skede av migrations- processen är ansvarig för att besluta om förvar eller uppsikt, och

+ den enskilde får en utökad rätt att komma till tals muntligen inför förvaltningsmyndigheterna och migrationsdomstolarna.

Regeringen föreslår också att ett beslut om avvisning eller utvisning inte ska verkställas om utlänningen är misstänkt för brott med fängelse i straffskalan, eller om det har inletts ett förfarande om att utlänningen ska utlämnas eller överlämnas till en annan stat för att lagföras eller avtjäna en frihetsberövande påföljd. Det föreslås även att det i vissa fall ska vara möjligt att lägga ned en förundersökning mot en utlänning som är misstänkt för brott med ett straffvärde som inte bedöms överstiga fängelse i sex månader.

Slutligen föreslår regeringen att det ska vara möjligt för Polismyndigheten att omhänderta och ta en utlänning i förvar om det är nödvändigt för att genomföra en transitering enligt lagen om transitering av tredjelandsmedborgare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Hämta propositionen (Extern länk)

Följdmotion av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Följdmotion av Hans Eklind m.fl. (KD) (Extern länk)

Följdmotion av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Följdmotion av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-09-26:

Italien/ Latest immigration decree drops protection standards till sidans topp

A Decree-Law on immigration and security approved by the Council of Ministers on 24 September 2018 introduces far-reaching restrictions to the Italian asylum system. The reform has been decried by civil society organisations for lowering protection standards, infringing constitutional and human rights guarantees and exacerbating social tension on migration.

The status of humanitarian protection under Article 5(6) of the Consolidated Act on Immigration (TUI) is abolished by the Decree-Law. This move follows previous efforts by the Ministry of Interior to limit the use of humanitarian status to prevent people from obtaining legal stay in the country. The reform affects a large number of persons, given that humanitarian protection is the main form of protection granted by Italy; 16,616 obtained the status in the first eight months of 2018.

The Decree-Law also restricts the System of Protection of Asylum Seekers and Refugees (SPRAR), a network of small-scale decentralised reception projects with 35,881 funded accommodation places at the moment, to beneficiaries of international protection and unaccompanied children. Asylum seekers and persons holding humanitarian protection status would thereby be excluded from SPRAR and have access only to first reception centres and temporary reception centres (CAS), where living conditions are often critical.

Among other measures, the Decree-Law also foresees detention for the purpose of establishing asylum seekers' identity and permits temporary detention in police facilities or at the border where the capacity of pre-removal centres (CPR) has been reached.

Following its publication, the Decree-Law has to be converted into law by the Parliament.

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty international 18-09-25:

Spanien/ Repeal law allowing people to be expelled without due process till sidans topp

The Spanish authorities must urgently repeal a provision of the so-called "gag law" that allows people to be expelled without an opportunity to apply for asylum or an assessment of the risks they would face if returned from Ceuta and Melilla to Morocco, Amnesty International said. It issued the call as Spain's treatment of migrants and refugees comes under renewed scrutiny at the European Court of Human Rights (ECtHR).

The ECtHR will tomorrow begin hearing arguments in an appeal by the Spanish government against the Court's ruling in October 2017 that Spain violated the rights of two African men by expelling them to Morocco without following international standards.

"Spain's decision to legalize summary expulsions in 2015 completely disregards international law, which prohibits states from expelling people without considering their situation and returning them to countries where they may face torture and ill-treatment," said Francesca Pizzutelli, Amnesty International's researcher on migrants and refugees rights.

"Even though Spain's new government has committed to amending the law, we are deeply concerned by its decision to seek a revision of the ECtHR's ruling. This, combined with continuing collective expulsions of people to Morocco in recent months, raises serious questions about the Spanish authorities' willingness to end this illegal practice."

The individuals in question in the ECtHR case - an Ivorian and a Malian national - were crossing the border fence separating the Spanish enclave of Melilla from Morocco in August 2014, when they were arrested by Spanish Guardia police and immediately pushed back to Morocco.

In violation of international law, they were denied the opportunity to apply for asylum and an assessment of the risks they would face if they were returned to Morocco. Their automatic rejection also deprived them of the possibility to appeal against the decision to expel them and access an effective remedy in Spanish courts.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-10-05:

USA/ New immigration policy set to restrict immigrants from using public benefits till sidans topp

The Trump government recently announced its plans to propose further restrictions on VISAS and green cards, for immigrants who are likely to use public aid benefits, including nutrition programmes, as well as housing and medical aid.

According to the policy, proposed by the Department of Homeland Security, immigrants who have received, or are likely to receive, public benefits might be excluded from permanent residence, under a new definition of the "public charge rule". This immigration rule targets people who depend on state aid for subsistence. It has been a long-standing requirement for US immigration officials to deny residence permit to people likely to depend on public benefits, but authorities had only applied this rule on cases where dependence on state aid was primary and direct.

However, under this new definition, the Trump administration would practically expand the scope of restrictions to also apply to a larger number of public assistance programs, even if the applicants are not solely dependent on them. As such, the proposed regulation will require immigration officers to review a number of personal circumstances related to the applicant's health, family situation, income and history of public benefits use.

As a result, US immigrants have reportedly begun to refrain from using public assistance programmes, out of fear that this new rule would interfere with their residence status. Rand, co-founder of Boundless Immigration, a technology company helping people navigate through the US immigration system, said the proposal was filled with small details "designed to ensnare hundreds of thousands if not millions of people who would otherwise have been perfectly eligible for green cards or other visas".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Skatteverket 18-10-01:

Från Afghanistan/ Registrering av uppgifter med stöd av handlingar från Afghanistan till sidans topp

Den afghanska statens kontroll över sitt territorium och sina offentliga institutioner är svag. Afghanistan har oklar lagstiftning och ingen enhetlig rättstillämpning. Det är stora brister i den afghanska befolkningsregistreringen. Enligt Skatteverkets bedömning har därför afghanska handlingar ett lågt bevisvärde.

Skatteverket bedömer att en handling som är utfärdad av en afghansk myndighet normalt inte styrker en födelse, ett dödsfall, en civilståndsuppgift eller en relation till make, barn eller föräldrar när en person begär registrering, ändring eller rättelse av personuppgifter i folkbokföringen med stöd av afghanska handlingar.

Kvalitetssäkringen av de personuppgifter som afghanska myndigheter skriver in i afghanska pass är bristfällig. Afghanska pass och identitetshandlingar kan anskaffas på otillbörliga sätt och det går att få tag på både falska och äkta handlingar med oriktiga uppgifter. Skatteverket anser därför att afghanska pass och identitetskort (tazkira) inte styrker personuppgifter eller en persons identitet.

När en person flyttar till Sverige första gången kan Skatteverket registrera personuppgifter i folkbokföringen även om uppgifterna inte har styrkts med godtagbara handlingar, men sökanden måste ha gjort det sannolikt att uppgifterna är korrekta.

Ställningstagandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 18-10-14:

Från Afghanistan/ Do the migration authorities in EU underestimate the insecurity? till sidans topp

How dangerous is Afghanistan?

The opinion about the security situation in Afghanistan seem to differ not only between different countries, but also between different authorities within a country.

Within EU, the recognition rate for asylum applications from Afghan citizens varies from 1,5 % to 100 %. Some courts consider Kabul is too dangerous for deportation.

The outcome from the conference How safe is Afghanistan? on Oct 4, 2018, was that the European migration authorities underestimate the dangerous situation in Afghanistan, for inhabitants as well as for returnees. The violence is today unpredictable. No place in Kabul is protected from suicide bombers, and no place in Afghanistan is safe from Taliban or ISIS attacks. Civilians are hit hardest. Schools are bombed, and parents don't dare to send their children to school or let them play outside the home. Returnees without social networks face very difficult lives.

This verifies what has already been published in different reports. It was also verified by Irene Horejs, DG ECHO, at the round table discussion in EU parliament, Oct 10, at EU. Afghanistan 2018 is expected to be the most dangerous country of the world.

The Unama report of Oct 10, 2018, sais: "In the first nine months of 2018, the UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) continued to document extreme levels of harm to civilians from the armed conflict, including recording the most civilian deaths during the same nine-month period since 2014. From 1 January to 30 September 2018, UNAMA documented 8,050 civilian casualties (2,798 deaths and 5,252 injured), reflecting the same extreme levels of harm to civilians as during the same period in 2017. Civilian deaths increased by five per cent while the number of civilians injured decreased by three per cent. "

Recommendations to travelers

(...)

Pressmeddelandet med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-10-18:

Från Afghanistan/ UNHCR om läget i Afghanistan till sidans topp

FN:s flyktingorgan UNHCR kom i september med uppdaterade riktlinjer rörande asylsökande från Afghanistan. Migrationsverket meddelade strax därefter i en rättslig kommentar att verkets ställningstagande om Afghanistan inte behöver uppdateras med anledning av UNHCR:s riktlinjer. FARR anser ändå att det kan vara av intresse i asylärenden att analysera UNHCR:s riktlinjer och undersöka vad som sägs rörande säkerhetsläget och olika utsatta grupper.

Följande analys utgör en jämförelse mellan UNHCR:s riktlinjer 2016 och 2018 och riktlinjerna från EU:s asylbyrå: EASO Country Guidelines for Afghanistan juni 2018. Vi ger även synpunkter på Migrationsverkets rättsliga kommentar från den 17 september 2018. Vi tackar Anna Lindberg, tidigare föreståndare för Sydasienstudier på Lunds universitet (SASNET, the South Asian Studies Network), för större delen av texten.

Inledning

UNHCR:s riktlinjer, Eligibility Guidelines (EG), utfärdas för att hjälpa beslutsfattare, regeringar och privata organisationer att bedöma asylsökandes skyddsbehov. Den 30:e augusti 2018 gavs nya riktlinjer ut beträffande Afghanistan, som ersatte de tidigare riktlinjerna som publicerades i april 2016.

Migrationsverket använder sig till viss del av UNHCR:s riktlinjer, men använder även en mängd andra källor när de ska bedöma säkerheten i ett land då det gäller skyddsbehov för asylsökande och möjligheten till internflykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

FARR 18-10-18: Att tänka på för asylsökande från Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 18-10-16:

Från Afghanistan/ Rädda Barnen: Stora risker för barn och unga som återvänder till sidans topp

På torsdag samlas EU:s ledare i Bryssel för att diskutera unionens framtida migrationspolitik. I anslutning till mötet larmar Rädda Barnen om en ohållbar situation för många barn och unga som återvänder från Europa till Afghanistan. Stater i Europa återsänder tusentals barn och unga till Afghanistan utan att garantera deras säkerhet. Barn och unga återvänder till ett liv i isolering på grund av säkerhetssituationen, de utsätts för rekryteringsförsök till väpnade grupper och till att begå våldshandlingar. Majoriteten planerar att fly igen.

Rapporten "From Europe to Afghanistan: Experiences of Child Returnees" belyser återvändandeprocessen de senaste fem åren i europeiska länder; Norge, Sverige och Tyskland. Studien inkluderar 53 barn och unga som återvänt till Afghanistan, samt dussintals intervjuer med föräldrar och vårdnadshavare samt med viktiga aktörer i Afghanistan.

Studiens huvudsakliga slutsatser:

+ Närmare tre fjärdedelar av de barn och unga som intervjuats framhåller att de inte känt sig trygga under återvändandeprocessen. Mer än hälften rapporterade olika former av tvång eller våld, även bland barn och unga som uppgett att de återvänt frivilligt.

+ Nästan en av fem angav att de efter återvändande hade blivit utsatta för försök till tvångsrekryteringar till olika väpnade grupper.

+ Ungefär hälften anlände till Afghanistan ensamma eller i sällskap enbart av polis.

+ Enbart tre ensamkommande fick en specifik återintegreringsplan.

+ Tre fjärdedelar överväger att migrera på nytt.

+ Medan 45 av 53 gick i skola i Europa, gjorde bara 16 det efter återvändandet till Afghanistan.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-10-16:

Från Afghanistan/ Rädda barnen: Låt unga afghaner stanna till sidans topp

Läget i Afghanistan är farligare än på länge och många av de unga afghaner som sänts tillbaka har utsatts för stora faror enligt den internationella barnorganisationen Rädda barnen, därför måste återsändandet avbrytas.

Rädda barnen har följt upp vad som hänt med 53 unga afghaner som avvisats från Europa.

- Tio av de 53 barnen som vi talat med har blivit utsatta för rekryteringsförsök av stridande grupper som talibaner eller IS, säger Karen Mets.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 18-10-16: Ny rapport: Unga som återvänder till Afghanistan blir utstötta (Extern länk)

Läs mer om motståndet mot deportationer nedan under rubrikerna "Stöd och solidaritet" och "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

Från Palestina/ Prövningstillstånd: Praktiskt hinder för att nå UNRWA i hemlandet till sidans topp

En palestinier från Gaza sökte asyl och berättade om att han hamnat i konflikt med Hamas i Gaza på grund av att han vägrat ta ett utvidgat uppdrag i sin roll som idrottstränare. Under kriget fick han tips om att han borde hålla sig undan. Migrationsverket ansåg uppgifterna motsägelsefulla och bedömer att han inte riskerar förföljelse. Däremot bedömdes han inte kunna återvända till Gaza för närvarande på grund av problemen med att ta sig genom Egypten och passera gränsen. Därför fick han tidsbegränsat uppehållstillstånd om 12 månader. Migrationsdomstolen analyserade de olika skäl som kan göra att en palestinier förlorar skydd av organisationen för skydd av palestinier, UNRWA - vilket automatiskt ska leda till flyktingstatus om det inte finns uteslutningsskäl. Domstolen beviljade uppehållstillstånd med flyktingstatus eftersom det finns ett konkret hinder mot att resa till Gaza och mannen därmed inte kan få skydd av UNRWA. Detta beslut har nu överklagats av Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-10-16:

Från Syrien/ Residents Blocked From Returning till sidans topp

The Syrian government is unlawfully preventing displaced residents from former anti-government-held areas from returning to their properties, Human Rights Watch said today.

Residents of one town, Qaboun, said the government is also demolishing their properties with no warning, and without providing alternative housing or compensation. Human Rights Watch analyzed satellite imagery over Qaboun neighborhoods showing large-scale demolitions starting in late May 2017, after fighting there ended. The imagery confirms the demolitions are still taking place.

"Russia and Syria are calling on people to return to attract reconstruction funding, but as always with the Syrian government, reality is much different," said Lama Fakih, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "Apparently under the guise of a notorious property rights law, the Syrian government is actually blocking residents from returning."

The Syrian council of ministers and local authorities designated parts of Darayya for redevelopment in April 2018 and Qaboun in July. Both towns have been identified with the Syrian revolution, and the government has retaken both from anti-government groups. But under Law 10 of 2018, passed in April, the government can appropriate private property without due process or adequate compensation in redevelopment zones, a Human Rights Watch analysis found.

Human Rights Watch spoke to seven Syrians who had attempted to return to their homes in Darayya and Qaboun, or whose immediate relatives attempted to return in May and July. Residents said that they or their relatives were unable to access their residential or commercial properties. In Darayya, they said, the government was imposing town-wide restrictions on access, and in Qaboun they said, the government either had restricted access to their neighborhoods or had demolished their property.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT-Reuters / UNT 18-09-29: Utrikesminister: Flyktingar kan återvända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

ECRE 18-10-05:

Medelhavet/ Morocco: 34 refugees die waiting more than 24 hours as ships sinks till sidans topp

34 people, including 2 children, have been found dead after a ship which was carrying approximately 60 refugees came into distress in the early hours of Sunday morning. The people on board called the Coordination Center for Maritime Rescue as the ship started to sink while still in the Moroccan Alawi rescue zone, but no help reached them for 36 hours.

Helena Maleno, founder of the Spanish NGO Caminando Fronteras (Walking Borders) said that the Spanish Maritime Safety and Rescue Agency had received a distress call from the passengers early on Sunday morning, giving them the boat's approximate location. However, with the ship still within Morocco's geographical jurisdiction, the Spanish authorities then conveyed the call to the Moroccan authorities, who did not reach the boat until Monday afternoon. According to Reuters, Helena Maleno said "Morocco and Spain cooperate closely at the security level to crack down on trafficking networks but they are not doing enough to save lives at sea".

Just last week, a 22 year old law student who was also attempting to cross from Morocco to Spain was shot dead by the Navy, who claimed that they were forced to open fire (carrying 25 people) because the Spanish captain was refusing to obey orders. Another person injured by the shooting was left in a critical condition in hospital facing a leg amputation.

Morocco says it has intercepted over 54,000 attempted migrant crossings to Spain in the last six months in alone. However the incident comes amid a sharp rise in the number of refugees dying in the Mediterranean, with more than 1,700 deaths recorded this year by IOM as of the 2 October. In Spain there have been more than double the number of deaths of refugees at sea than within the same time timeframe of 2017.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-09-21:

Medelhavet/ Italy and Austria look to 'solve' crisis by processing migrants at sea till sidans topp

The refusal by Italian Interior Minister Matteo Salvini to allow ships carrying migrants to dock and disembark in Italian ports sparked controversy and crisis over the summer. Together with Austrian Interior Minister Herbert Kickl who currently holds the Presidency, Salvini is now suggesting to process asylum seekers at sea.

The proposal put forward during the Conference on Security and Migration - Promoting Partnership and Resilience entails processing at sea the asylum cases of migrants who have reached European territorial waters, to prevent people not qualified for protection from accessing European soil. According to Herbert Kickl "You are well looked after on a ship" and the process "should last a few days." Euronews quote project coordinator for Médecines Sans Frontières (MSF) Aloys Vimard, who explained that the challenges of processing at sea include; "ensuring adequate access to translators, safeguarding the privacy of the interviews carried out under difficult conditions on board a ship, ensuring access to appropriate counsel, and providing appropriate appeal mechanisms."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 18-10-12:

Tyskland/ Germany extends border controls with Austria and Denmark till sidans topp

Germany's Interior Ministry will extend migration controls at borders with Austria and Denmark for another six months. Denmark, Austria and France have also announced their intention to extend border controls.

Germany's Interior Ministry announced on Friday that it will extend migration controls at borders with Austria and Denmark, which were reintroduced in several parts of the normally passport-free Schengen area after the European migrant crisis of 2015.

The extension is set to begin on November 12, one day after they were set to expire, and apply for six months.

German Interior Minister Horst Seehofer based the new measure on the argument that illegal secondary migration - i.e., migrants moving on from where they entered the EU to another member state - was still too high and that border protection of the European Union's external borders was still lacking.

"The conditions for lifting the internal controls still don't exist," he said in a statement.

He added that it was his duty to "do everything in [his] power to respond responsibly and appropriately" to the challenges of migration and security.

Schengen area border controls

All three countries belong to the 26-nation Schengen area, which normally allows for people to travel freely without the need for passports or border checks. However, several Schengen members reintroduced border controls after the European migration crisis of 2015 - when hundreds of thousands of migrants and asylum-seekers had to be dealt with.

Read more: Europe's Schengen Area: What you need to know

Border controls between Germany and Austria were initially put into place in 2015 after tens of thousands of migrants entered Germany via Austria, having travelled through Greece or Bulgaria and then onwards via the so-called Balkan route.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / SvT Skåne 18-10-12: Danmark förlänger gränskontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

AIDA 18-10-09:

Grekland/ Increase in arrivals and continuing strain on reception till sidans topp

Refugees arriving in Greece by land are at risk of destitution due to the ongoing shortage in reception capacity. Arrivals through the Greek-Turkish land border of Evros continue to rise, notably due to reduced controls on the part of Turkish authorities and a halt in communication with their Greek counterparts.

According to police statistics, a total of 8,407 persons were apprehended for irregular entry or stay at the Evros land border in the first half of 2018. Syria and Iraq remain the top nationalities of people apprehended across the country. Media sources refer to over 12,000 people crossing Evros since the beginning of the year.

Following their entry through Evros, people undergo reception and identification procedures, which have reportedly improved from inhumane conditions in recent weeks, not least due to the involvement of NGOs such as Arsis, Doctors without Borders (MSF) and the Greek Council for Refugees. Others directly arrive in Thessaloniki and wait outside police stations to seek asylum. A group of mostly Iraqi nationals who had camped in the city centre's Aristotelous Square were transferred to the Diavata camp on Monday. The current capacity and occupancy of camps set up throughout the Greek mainland remains unclear, since the latest data released by the authorities date back to August 2017.

Updates on the plight of refugees arriving by land come against the backdrop of persisting inappropriate conditions on the islands and recent allegations of mismanagement of EU funds in Greece's refugee response. The prosecutor has launched an investigation into the possible misuse of funds, while the Head of the Reception and Identification Service, Andreas Iliopoulos, was removed from his post after requesting an investigation.

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Support Aegean 18-10-09:

Grekland/ The "hotspots" experiment: removing human rights from the equation till sidans topp

Gradually, hotspots on the Greek islands have acquired more characteristics far different to those initially announced in terms of their operation and human rights guarantees.

Everything shows that a new model of violent psychological deterrence has been established in Europe for those crossing borders irregularly and arrive in Greece. This model is based on the practice of geographical limitation and degrading first reception conditions.

The Greek hotspots have been transformed into areas where human rights are being systematically breached. It is extremely problematic that these breaches continue despite the fact that a number of international organizations supervise and contribute to the hotspot operations.

Despite the human misery inflicted by the measure of geographical restriction, the Greek authorities have persisted with its implementation as a means to implement the toxic EU-Turkey deal. The measure does not allow refugees to travel to the mainland and makes any referrals to proper accommodation according to the individuals' needs and vulnerabilities difficult. Meanwhile, transfer to the mainland remain very slow due to the reported lack of available places in camps there.

It is of particular importance that the way hotspots operate since the implementation of the deal has led parts of the local island communities to shift towards extreme conservative positions and on several occasions, racist attacks. However, for the political European elite this model is still considered successful. In one of the recent European summit, it was presented as a good practice to be implemented in the Central European countries according.

(...)

Läs rapporterna från Chios, Kos, Leros, Lesvos och Samos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Keep Talking Greece 18-10-12:

Grekland/ European Commission releases data on Funds to deal with Migration till sidans topp

The European Commission has published a list of recipients of funds to Greece to deal with the migration crisis. An amount totaling 1.6 billion euros has been allocated to non-governmental organizations, international organizations and Greek authorities, even though only half of it has been disbursed.

The Commission released €650 million for the period from 2016 to 2018. € 605.3 million have been contracted to date, the Commission said in a statement issued on Oct 10.

From the €1.69 billion euros, allocated to Greek authorities are €794 million, to UNHCR 506.67 million, to IMO 119.7 million, to EASO 26 million, to several international NGOs - partners of the European Commission 201 million.

44.6 million to international organizations or NGOs have been approved but remain disbursed until now.

International organizations & NGOs

UNHCR (356.67 million)

IOM (47.7 million)

Danish Refugee Council (44,5 million)

/Listan fortsätter ... /

To support the Greek authorities as well as international organizations and NGOs operating in Greece in managing the refugee and humanitarian crisis, the Commission has allocated over €480 million in emergency assistance since the beginning of 2015.

The emergency funding comes on top of the €561 million already allocated to Greece under the national programmes for 2014-2020 (€322.8 million from AMIF and €238.2 million from ISF).

Läs mer (Extern länk)

Se även:

EU-kommissionen 18-10-10: the Commission stands by the International Organisation for Migration working on the ground in Greece (Extern länk)

Europarådet 18-10-03: More must be done to help women and girl refugees and migrants (Extern länk)

EUobserver 18-10-09: Greek court orders inquiry into use of EU migrant funds (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 18-10-01:

Grekland/ I av III: Grekland och människor på flykt - lägesrapport tidigt oktober 2018 till sidans topp

I tre delar sammanfattar texten det aktuella läget i Grekland som första land för människor på flykt: om EU:s planer för människor som söker skydd i unionen, om de svårt överbefolkade lägren på öarna med fokus på Samos och Lesvos, om grekisk och internationell kamp för att flyktingar och migranter ska föras vidare till fastlandet, om de som har nått och bor på fastlandet, om hoppet att resa vidare, om främlingsfientlighet såväl som antirasism och solidaritet med de som tvingas fly och om landets spända relation till Turkiet. Med mera.

Grekland i EU

Greklands läge i utkanten av EU i östra Medelhavet gör att det blir första EU-land för många människor på flykt. Första land innebär skyldigheter inom unionen om att försvara dess yttre gränser såväl som att ta hand om flyktingar och processa deras asylansökningar. Vid den stora folkvandringen 2015 in i EU passerade de flesta Grekland som första land. Då hölls gränserna öppna en tid innan det blev tvärtom och EU dessutom slöt ett avtal med Turkiet i mars 2016 om att hindra de irreguljära båtresorna till de grekiska öarna utanför Turkiet. Dessutom fastnade de nyanlända på fem öar i Egeiska havet. Flyktingar som nådde Grekland minskade till att vara ungefär lika många som 2014 och 2013. De har ökat något under 2018 beroende på läget i Afghanistan, Syrien, Irak och i Turkiet.

Observera att EU har en befolkning på 500 miljoner och unionen behöver invandrad arbetskraft. Några miljoner flyktingar och migranter borde inte skrämma.

Nu i början av oktober 2018 finns drygt 70 000 människor i Grekland, som har kommit som flyktingar sedan 2016 och som fortfarande finns kvar. I förhållande till sin folkmängd (knappt 11 miljoner) har Grekland många fler asylsökande än Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Vårt Europa 18-10-02: II av III: Grekland och människor på flykt, tidigt oktober 2018 (Extern länk)

Vårt Europa 18-10-02: III av III: Grekland och människor på flykt, tidigt oktober 2018 (Extern länk)

Fler rapporter:

TT / UNT 18-10-04: Grekland/ Vintern sprider skräck i Lesbos flyktingläger (Extern länk)

Todor Gardos, Human Rights Watch 18-09-20: Misery Deepens for Trapped Asylum Seekers in Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-10-12:

Grekland/ Larmet: Barn försöker ta sina liv i världens värsta flyktingläger till sidans topp

Barnläkaren: "Den yngsta var bara sex år"

Fatima, 3, lever med ett öppet sår i magen - i världens värsta flyktingläger.

Andra barn uppges försöka ta livet av sig inne i lägret.

- Det yngsta fallet var en pojke på bara sex år, säger barnläkaren Carola Buscemi.

De sålde alla sina ägodelar för att rädda livet på sitt yngsta barn.

Vandrade genom en öken, låg gömda i bilar, för att till sist färdas i gummibåt över öppet hav.

Tänkte: någonstans i den här världen måste det finnas hjälp.

Sedan en månad sitter Mohammed och Alina Husseini och deras tre barn fast i Morialägret på den grekiska ön Lesbos, som brukar kallas världens värsta flyktingläger.

Det är mitt på dagen och organisationen Läkare utan gränsers mobila klinik utanför Morialägret är fylld av barn.

Milda höstvindar för bort infektionslukten.

På en träbänk sitter Mohammed Husseini och hans fru Alina Husseini, båda 35 år. De kom hit tidigt i morse, ett par timmar före öppning, för att vara säkra på att doktorn ska hinna undersöka deras dotter Fatima, 3.

Det var för hennes skull som de lämnade tillvaron som afghanska migranter i Iran och lade sina liv i människosmugglarnas händer.

- Hon behöver opereras i magen, men det finns ingen hjälp att få för afghaner i Iran, säger Mohameed Husseini.

Han lyfter upp flickan i knät.

- Vi reste för att rädda hennes liv.

Fatima kan inte röra benen och saknar hörsel. Hon har ett blödande sår i magen, efter de misslyckade operationer mot det medfödda tarmfelet som tidigare gjorts.

Flickan är svart runt ögonen. Blicken är blank, den liksom flyter i väg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 18-10-15: Barnen riskerar livet för att försöka fly från skräcklägret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-09-21:

Ungern/ Com for the Prevention of Torture: Persisting ill-treatment during 'push-backs' till sidans topp

The CPT has published a report on its recent 2017 visit to Hungary, assessing the authorities' implementation of the Committee's previous recommendations, as well as in review of the practice relating to the recently amended aliens legislation. In its response to the report the Hungarian government denounces findings as factually wrong and politically motivated.

The delegation visited several establishments, including police facilities and the two transit zones (Röszke and Tompa) at the border with Serbia, and held meetings with relevant national authorities. The Committee has noted that material conditions in the border areas are "decent", but stressed the need to redesign the transit zones spaces in an effort to remove their carceral character and address overcrowding. Regarding asylum procedures, the Committee voiced concerns regarding the efficacy of the asylum framework in providing guarantees against "push-backs". General medical screening of the population in the transit zones seems to have been improved, but the handling of mental health and age assessment cases was found to be substandard.

The CPT delegation found "no particular tensions" between foreign nationals and the internal staff of the transit zones. However testimonies regarding treatment by Hungarian police from a significant number of foreign nationals who had been apprehended and escorted through the border fence to Serbia revealed "ill-treatment consisted in particular of kicks and punches to various parts of the body (including the face and/or head) and baton blows (in particular to the knees, shins and calves), in some cases after the persons concerned had been made to lie down on the ground, as well as of spraying pepper spray directly into the face. Further, several allegations were received from foreign nationals that they had been bitten by unmuzzled service dogs set upon them by police officers."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-10-16:

Bangladesh/ Girls in forced labour largest group of trafficking victims in refugee camps till sidans topp

Young girls sold into forced labour are the largest group of trafficking victims identified by the UN Migration Agency (IOM) in Bangladesh's Rohingya refugee camps.

IOM counter-trafficking experts warn that more than a year into a crisis that has seen the number of Rohingya refugees in Cox's Bazar soar to almost a million, more desperate families are sending their young daughters off into dangerous work situations because most households have no other way to earn money in the camps.

"There is a very limited number of jobs in the camp and for women there is almost nothing. That's why I went outside of the camp," explained one young Rohingya woman, who ended up being forced to work extremely long hours for very little pay in the fish processing industry.

Latest figures show that women and girls lured into situations of forced labour account for two thirds of those who have received support from IOM in Cox's Bazar after escaping or being rescued from exploitation. Another 10 per cent of identified victims were women and girls who suffered sexual exploitation.

Bangladeshi security agencies have reported stopping up to 60 women and girls a day attempting to leave the camps in small groups, many of whom appeared to have been coached what to say, but who, when questioned further, appeared unclear about issues such as who they are supposed to be travelling to meet.

IOM experts stress that adult men and boys are also the target of traffickers, accounting for around one in three of those found to have ended up in forced labour.

"We are struggling to meet our everyday needs and there is no scope to get any job inside the camp. So, we [agreed to go] outside of the camp to work," said a Rohingya father, who ended up receiving no payment after working long hours and being physically abused by an employer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 18-10-04:

Libyen/ Libya is a war zone. Why is the EU still sending refugees back there? till sidans topp

Sally Hayden

Libya is treated as a 'safe' country, but in Tripoli refugees are starving and desperate - and the UN can't get to them

Some around the world are arguing that human rights are outdated, that national interest can justify the suppression of individual and collective rights," declared Federica Mogherini, the EU's foreign policy chief, last week at the UN general assembly. "We are here today to state the opposite ... Human rights are real."

As she said this, I was getting desperate WhatsApp messages from some of the thousands of refugees locked up indefinitely in detention centres in Tripoli, after being forced back to Libya under EU policy.

The same day, hundreds in the Abu Salim detention centre had been threatened by unknown men with guns, while a pregnant woman collapsed from sickness amid heavy rain. Since 26 August, Tripoli has experienced the worst fighting in years, as rival militias fight to take control of the city. As the UN-backed government declared a state of emergency and shells began to fall indiscriminately, refugees and migrants were abandoned or released on to the dangerous streets. Some resorted to drinking toilet water to survive. Others were stuck on front lines, shot at or abducted by suspected traffickers, or cowered together as bombs went off beside them.

Using a smartphone shared among hundreds of people, the first group contacted me to appeal for help after one man's brother found my number online. Since then, around 20 more migrants and refugees have got in touch, describing periods of up to five days without food, sending pictures of men with anti-aircraft missiles driving around outside, or photos showing a newborn baby, whose mother gave birth inside an open hall as the conflict raged on.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-10-16:

Mexiko/ Honduran caravan is not a security threat but people with human rights till sidans topp

The Mexican government must listen to the stories of those fleeing Honduras and inform them of their right to seek asylum, said Amnesty International today in response to news that the Mexican government deployed its federal police chief to its southern border to await the arrival of a caravan of over 1,600 people from Honduras, including dozens of families and children.

"Mexican authorities should not take a Trump approach treating people like a security threat. These families deserve dignity and respect to ensure that no one is illegally returned to situations where they could risk serious harm due to violence," said Erika Guevara-Rosas, Americas Director at Amnesty International.

Amnesty International recently published a report that demonstrates that the Mexican government is failing to meet its treaty obligations under international law to respect the rights of those in need of international protection. The report found that 75% of a group of people surveyed by Amnesty International detained by Mexican migrations authorities were not informed of their right to seek asylum in Mexico.

"Mexican authorities must respect their obligations under international law and identify the needs of each individual member of the caravan, avoiding the detention of migrants at all costs, and prohibiting the detention of children."

Migrating without papers is not a crime, and many of these individuals could be fleeing violence in their home country with the intention of seeking asylum in Mexico. Prohibiting the entry of these people into Mexico and returning them to Honduras would be a breach of international law.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-10-12:

Nauru/ UNHCR urges Australia to evacuate facilities as health situation deteriorates till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is urging immediate action by the Government of Australia to address a collapsing health situation among refugees and asylum-seekers at off-shore facilities in Papua New Guinea and Nauru. Australia remains responsible under International Law for those who have sought its protection. In the context of deteriorating health and reduced medical care, Australia must now act to prevent further tragedy to those forcibly transferred under its so-called "offshore processing" policy. UNHCR renews its call for refugees and asylum-seekers to be moved immediately to Australia, where they can receive adequate support and care.

In September this year, more refugees and asylum-seekers had to be medically evacuated from Nauru to Australia than in the preceding two years combined. This reflects both the longstanding poor healthcare situation under "offshore processing" and a recent worsening of conditions, rather than any moderating of stance. A number of these re-transfers have taken place in the context of court orders or legal actions more broadly. With approximately 1,420 people still held in Papua New Guinea and Nauru, some 500 have now been returned to Australia on medical grounds - this is more than a quarter of the population.

UNHCR's monitoring suggests that even this number is significantly lower than the total with acute health needs, particularly with regard to mental health. One of the various cases brought to UNHCR's attention in September was a suicidal pre-teenage girl. She remains on Nauru despite doctors' advice to the contrary. Medical details seen by UNHCR record how she doused herself in petrol before attempting to set herself alight and pulling chunks of hair from her head.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-10-11:

USA/ 'You don't have any rights here' till sidans topp

Illegal pushbacks, arbitrary detention & ill-treatment of asylum-seekers in the United States

In 2017 and 2018, President Trump's administration has implemented immigration policies that have caused catastrophic irreparable harm to thousands of people, have spurned and manifestly violated both US and international law, and appeared to be aimed at the full dismantling of the US asylum system. Setting a dangerous precedent, the US government's abrogation of its obligations under human rights and refugee law is undermining the international framework for refugee protection, grossly violating the right to seek asylum, and is inviting a race to the bottom by other countries.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Expressen 18-10-11:

RMV backar från ifrågasatt uppgift om åldersbedömningar till sidans topp

Nyligen avslöjade SvD ett fel i de medicinska ålderbedömningarna, som fick stor roll i asylärenden.

Felet handlar om huruvida man kan säga att knät hos de flesta växer färdigt mellan 22-28 års ålder

Nu backar Rättsmedicinalverket, RMV, från uppgiften, skriver SvD.

- Jag förhåller mig helt annorlunda till de uppgifterna i dag, säger Elias Palm, avdelningschef vid RMV, till tidningen.

I en lång rad artiklar har Svenska Dagbladets reporter Svenska Negra Efendi? granskat Rättsmedicinalverkets metoder för att göra åldersbestämningar av asylsökande.

I förra veckan skrev SvD att påståendet om att knät hos de flesta mognar färdigt mellan 22-28 års ålder användes i 203 asylärenden i migrationsdomstolar. De avslöjade då att tanken om åldersspannet på 22-28 är ett slags medelvärde för knäets mognad, saknar vetenskapligt stöd.

Knät är en del som bedöms av Rättsmedicinalverket, RMV, när en åldersbedömning görs.

Förutom knät görs också en bedömning av den asylsökandes visdomstand. Om någon av dessa kroppsdelar anses vara färdigvuxen, talar det för att personen är över 18 år, enligt RMV.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet: SvD avslöjar: Allvarligt fel fick stor roll i asylärenden (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-10-11: RMV backar från ifrågasatt åldersuppgift (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-10-17:

Ny förvirring när uppgifter om åldersbedömning stryks till sidans topp

Efter SvD:s avslöjanden om allvarliga faktafel i asylärenden ändrar nu Migrationsverket sina styrdokument om medicinska åldersbedömningar.

Men istället för att klargöra hur de ifrågasatta bedömningarna ska tolkas rensas alla faktauppgifter om knäets utveckling bort.

Samtidigt framkommer nya motsägelsefulla uppgifter om Rättsmedicinalverkets hantering.

En och en halv vecka efter att SvD publicerat uppgifter om att ett allvarligt faktafel kring medicinska åldersbedömningar fanns inskrivet i Migrationsverkets styrdokument meddelar myndigheten att man nu har ändrat i dokumentet.

"Migrationsverket blev via SvD uppmärksammade om att RMV har reviderat delar av hur man kommunicerar bakgrunden till metoden och det är därför som ändringarna genomförts nu. Förändringarna har genomförts efter dialog med RMV", meddelar myndighetens pressavdelning.

Formuleringarna som ändrats rör magnetkameraundersökning av knä, en av de två undersökningar som asylsökande får genomgå i samband med en åldersbedömning. Förutom knäet undersöks även visdomstanden.

I styrdokumentet har det tidigare stått att "Den nedre tillväxtzonen i lårbenet mognar färdigt hos de flesta mellan 22-28 års ålder". Det är en formulering som SvD har avslöjat är fel - och att ny forskning visar att gränsen istället går mellan 17,5 år och 19,5 år.

RMV:s högste chef för rättsmedicin, Elias Palm - som själv uppgav den felaktiga uppgiften under en presskonferens 2016 - har i en intervju med SvD inte velat svara på frågan huruvida 22-28-uppgiften är sann eller inte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 18-10-08:

Ensamkommande kräver få byta ombud efter AFS torgmöte i Nyköping till sidans topp

En av de ensamkommande som inte fick byta ut Jessica Ohlson i Alternativ för Sverige som juridiskt ombud, vill efter hennes tal på partiets valmöte byta ombud igen.

Det var torsdagen före valet som Alternativ för Sverige höll torgmöte i Nyköping och förde fram sin främlingsfientliga politik.

Som partisekreterare och hemmahörande i Nyköping var Jessica Ohlson en av de ledande företrädarna som talade.

Innehållet i talen väckte starka känslor och många av åhörarna protesterade högljutt. Företrädare för alla partier i Nyköping utom Sverigedemokraterna kom efter mötet överens om att polisanmäla för hets mot folkgrupp.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 18-10-08: De fick Jessica Ohlson från AFS som ombud - nekades byta (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 18-10-09: Rådgivningsbyrån kritisk till att ensamkommande inte fick byta ombud (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 18-10-09: Flyktingjuristen Jessica Ohlson anklagas för allvarliga fel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-10-14:

Asylsökandes biträden stoppade efter sexbrott, bedrägeri och falska titlar till sidans topp

En var dömd för grovt bedrägeri. En annan för tre fall av sexuella ofredanden. Flera hade kallat sig något de inte var.

Migrationsverket har i år stoppat tio offentliga biträden.

Ett offentligt biträde är en advokat eller jurist som ska hjälpa den asylsökande att tillvarata sina intressen.

- De asylsökande behärskar inte svenska språket och känner inte till vårt rättssystem. Därför är det viktigt att de har ett bra biträde som hjälper dem genom processen, säger Kirsi Laakso Utvik, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

"Svart lista"

Fram till 2016 hade Migrationsverket en "svart lista" över biträden som bedömdes som olämpliga, men den avskaffades efter kritik från bland andra Justitieombudsmannen.

I våras visade Sveriges Radios Kaliber att det bland de 2 500 personerna på Migrationsverkets lista över offentliga biträden fanns flera som gjort sig skyldiga till brott.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-10-14: Migrationsverket stoppar brottsdömda asylbiträden (Extern länk)

SvT Nyheter 18-10-14: Stoppade biträden fortsätter: "Man undrar vad myndigheterna håller på med" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-10-14:

Handläggare misstänktes för jäv - utnyttjades som bulvaner av flyktingadvokat till sidans topp

Det kom tips om att asylhandläggare jobbade extra som offentliga biträden åt asylsökande. Om det varit sant hade det varit en solklar intressekonflikt.

Men Migrationsverkets utredning visade att verkligen var en helt annan - ännu mer häpnadsväckande.

I fjol fick Migrationsverkets tillsynsenhet veta att två nyanställda handläggare i Västerås och Malmö samtidigt var registrerade som offentliga biträden åt sammanlagt 48 asylsökande. Det var på pappret en uppenbar intressekonflikt och en utredning drogs igång.

Men när de två handläggarna konfronterades så tillbakavisade de anklagelserna. De hade visserligen jobbat åt en etablerad advokatfirma i Stockholmsområdet med många asylärenden, men advokaten som ledde arbetet hade sagt upp dem med motiveringen att hon inte haft råd att ha dem kvar.

Utredningarna kunde så småningom slå fast att kvinnorna inte gjort något fel utan blivit lurade - av advokaten.

"Uppenbart falska handlingar"

Hon hade givit dem intrycket att hon skulle avsluta deras ärenden, men i stället "låtit tiden gå, eftersom ju längre tid byrån har haft ett ärende, desto större chans är det att advokaten själv slutligen kan förordnas."

I flera mejl uppmanar advokaten den ena kvinnan att hjälpa henne behålla ärendena genom att registrera henne som assistent och underteckna fullmakter. "Jag borde ha avslutat det tidigare men inte riktigt vetat hur utan att förlora ärendena", skriver hon.

Och i en rad fall agerar advokaten själv för att ärenden ska föras över till henne. Vid en kontroll av ärendena hittar Migrationsverkets utredare sju "uppenbart falska handlingar" som rör sammanlagt nio olika ärenden.

Deltog vid asylsamtal

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-10-07:

Myndigheter beställer okvalificerade tolkar - "hotar rättssäkerheten" till sidans topp

Både Migrationsverket och Arbetsförmedlingen säger sig vilja anlita de mest kvalificerade tolkarna för sina uppdrag. Men i praktiken utförs en stor del av uppdragen av lekmän. Myndigheterna hänvisar till tolkbrist, men deras interna instruktioner visar att de aktivt beställer tolkar med lägre kompetens.

Det råder stor brist på auktoriserade tolkar i Sverige. En stor del av tolkuppdragen hos Migrationsverket och Arbetsförmedlingen utförs av tolkar som inte är auktoriserade.

- Mer än hälften av uppdragen utfördes av tolkar som fullständigt saknar formell kompetens. Det är lekmän, vilket innebär att myndigheterna aldrig kan vara säkra på att informationen blir korrekt överförd, säger Ivett G Larsson som undersökt tolkmarknaden åt Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationerna av svenska tolkar, och arrangerar regelbundet prov för dem som vill bli auktoriserade. Många söker, men få klarar nålsögat.

- Det ställs höga krav på bland annat så kallade realiakunskaper inom medicin, juridik och så vidare. Man måste kunna lite av varje, berättar Basel Al Shannag som är auktoriserad tolk i arabiska och just nu utbildar sig till tolklärare.

- Om man saknar kompetensen finns risk att det faller bort viktig information, vilket kan få katastrofala konsekvenser för till exempel asylsökande.

"Tillgången är låg"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-10-07:

Tolken stoppades efter bråk och hot - anställdes som handläggare till sidans topp

Trots att den icke-auktoriserade tolken fått flera klagomål, anlitades personen vid upprepade tillfällen av Migrationsverket. En tid senare öppnades dessutom dörren till ett nytt jobb - som handläggare hos just Migrationsverket.

Flyktingströmmen häromåret skapade stor press på Migrationsverket, som bitvis haft svårt att hitta rätt kompetens för sina tjänster och uppdrag.

Det gäller bland annat tolkanvändningen, där man ofta hyrt in tolkar som inte varit auktoriserade av statliga Kammarkollegiet.

En icke-auktoriserad tolk fick i fjol kritik för sitt uppträdande vid upprepade tillfällen efter uppdrag åt just Migrationsverket.

"Hotfullt beteende"

Enligt en intern rapport befann sig tolken gång på gång "i strider mot bland annat andra tolkar", genom ett "dåligt och hotfullt" beteende.

Tolken hade bedömts vara "oberäknelig och riskerat att utsätta andra personer och sökande för skada", och spärrades från nya uppdrag hos Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

Migrationsöverdomstolen: Utvisning kan skjutas upp när ansökan får göras i Sverige till sidans topp

En man som fått utvisningsbeslut av Migrationsverket valde att nöjdförklara sig och istället ansöka om arbetstillstånd genom "spårbyte". Utvisningen ställdes in under prövningen, men sedan beslutade Migrationsverket om avslag och upphävde samtidigt inhibitionen. Mannen överklagade och begärde att utvisningen skulle skjutas upp. Domstolen avslog den begäran med motivering att det inte finns något lagligt utrymme för domstolen att besluta om inhibition. Mannen överklagade och nu slår Migrationsöverdomstolen fast att migrationsdomstolen med stöd av förvaltningslagen borde ha prövat om domstolen interimistiskt skulle förordna att utvisningsbeslutet inte fick verkställas innan överklagandet prövats. Detta eftersom en ansökan om arbetstillstånd efter spårbyte får göras och bifallas efter inresa enligt Utlänningslagen. Beslutet upphävs och målet återförvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-10-11:

Europa/ ECRE publishes comparative analysis of entry & registration systems till sidans topp

Access to protection in Europe: Border controls and entry into the territory

The report provides an analysis of legal frameworks and practice relating to access to the territory for the purpose of seeking asylum. Push backs, through incorrect use of refusal of entry procedures or an avoidance of formal procedures altogether, remain an endemic problem across internal and external borders of the continent. The persisting practice of push backs does is closely connected to policy discussions on the Common European Asylum System, and the EU's discourse shift from the plight of refugees to prevention of "illegal migration" at any cost. It is also driven by misconceptions about the Dublin system and the erroneous view that a person can be turned away at the border without being able to make an asylum claim due to another state being responsible under the Dublin Regulation, as evident in political statements as it is in practice by police officials.

(...)

Access to protection in Europe: The registration of asylum applications

Further challenges to accessing asylum stem from obstacles to prompt registration. The recast Asylum Procedures Directive refers to the terms of "making", "registering" and "lodging" a claim, without however detailing how these notions are to be understood in practice. These complex concepts and registration stages do not necessarily reflect consistent practice across the continent. For several countries, the formal introduction of an asylum application entails a single procedural step, while others construe "registration" and "lodging" as discrete stages with different legal effects.

(...)

Access to protection in Europe: Border controls and entry into the territory (Extern länk)

Access to protection in Europe: The registration of asylum applications (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 18-10-18:

FN-kommitté: Utvisad riskerade inte tortyr i Rwanda men Kanada borde ha väntat till sidans topp

En man som bott i Kanada med sin familj i 19 år skickades 2012 tillbaka till Rwanda, där han var anklagad för att ha uppmanat till folkmord. Mannen hade ursprungligen beviljats flyktingstatus på den kanadensiska ambassaden i Spanien. Men enligt utredningen i Kanada som kom att övergå i många års rättsprocess, hade han från en offentlig post krävt utrotning av alla tutsier. Mannen hävdade att han riskerar tortyr i Rwanda, som också begärt honom utlämnad. FN:s kommitté mot tortyr, CAT, begärde inhibition men Kanada ansåg inte att det behövdes, bland annat pga garantier från Rwanda. Efter utvisningen fängslades mannen direkt i Rwanda och dömdes fyra år senare till livstids fängelse. Rättegången var uppmärksammad, vilket Kanada ansåg minskade risken för tortyr. Mannen fortsatte hävda att han riskerar tortyr, även som politisk motståndare och att Kanada inte borde lita på garantier som inte övervakas, och att han borde ha dömts i Kanada istället. CAT konstaterar att det inte finns rapporter om att personer som återsänts till Rwanda utsatts för tortyr, och att det inte heller har hävdats att den sökande torterats. Enligt CAT har tortyrkonventionens artikel 3 inte kränkts. Däremot har Kanada brutit mot artikel 22 genom att verkställa utvisningen trots att CAT begärt att den skulle ställas in under prövningen.

Hämta communication no 488/2012, endast på franska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

FN:s tortyrkommitté avvisar ärende på grund av att ny ansökan inte fullföljts till sidans topp

En kvinna från Kongo sökte asyl i Schweiz. Hon hävdade att hon riskerar förförjelse på grund av att hennes man sitter fängslad för att ha försökt starta en motståndsgrupp. Myndigheterna i Schweiz anser att hon inte har några bevis för sin berättelse och att de handlingar hon kommit in med verkar förfalskade. Hon har fått avslag i alla instanser och hade sedan begärt en ny prövning. Den fullföljdes dock inte då hon inte betalade avgiften. Därefter vände hon sig till FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Schweiz hävdade att ärendet inte borde tas upp i sak av CAT eftersom kvinnan inte uttömt alla möljigheter på nationell nivå. Kvinnan framhöll att en ny prövning ändå inte skulle ha beviljats eftersom det inte fanns några nya omständigheter, samt att en efterföljande prövning inte har suspensiv verkan (den hindrar inte utvisningen från att verkställas). CAT har nu behandlat ärendet, men följer statens linje att kvinnan inte uttömt alla möjligheter i Schweiz. Därför behandlas inte målet i sak. Liknande beslut har tagits av CAT i flera ärenden i år. Denna gång har en av ledamöterna reserverat sig. Han åberopar CAT:s tidigare praxis och även Europadomstolen, som i en lång rad ärenden slagit fast att den sökande inte är skyldig att fullfölja en efterföljande procedur som inte har suspensiv verkan.

Läs eller hämta communication No. 704/2015, X v Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

Europadomstolen: Förhållandena i tältläger skulle ha tagits upp i Grekland till sidans topp

En flyktingfamilj som anlände till ön Lesbos i Grekland i mars 2016 har anmält till Europadomstolen för mänskliga rättigheter hur de behandlades under sin tid i Grekland. Det är en lång lidandes historia om överfulla tält, dålig hygien, timmars köande för mat, brist på toaletter och filtar etc. Ett av barnen bröt armen i en överfull båt som skulle ta dem från Lesbos. De hamnade i ett lika överbefolkat tältläger i norra Grekland. Kvinnan som var höggravid avråddes av läkaren från att besöka toaletten. Familjen tog sig på egen hand till Aten, men måste även där bo i tält. Efter att kvinnan fött en baby tog volontärer henne, babyn och den skadade sonen till sjukhus. Därefter bodde de en månad i ett hus som ockuperats av flyktingar men lämnade detta på grund av risken för smitta och infektioner. Efter en protest framför frivilligorganisationen Praxis' kontor fick de ett bättre boende av Praxis. Europadomstolen har nu behandlat ärendet men anser att familjen borde ha överklagat sin placering till grekiska myndigheter. Familjen hävdade att ingen upplyst dem om någon sådan möjlighet. Men enligt Europadomstolen kom anmälan in när deras situation förbättrats avsevärt och de borde ha kunnat kräva kompensation av Grekland i första hand. Därför tas målet inte upp i sak.

Beslut no 62732/16, Nadera ABDULLA et autres c la Grèce, endast franska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

Dödsdom i Tunisien kommer inte att verkställas, enligt Europadomstolen till sidans topp

En person från Tunisien förlorade sitt uppehållstillstånd i Tyskland efter att ha varit i hemlandet och ansökte om ett nytt. Tunisien begärde honom utlämnad på grund av anklagelser om terrorbrott. Mannen greps men släpptes då tyska myndigheter inte fann bevis för anklagelserna. Däremot avslogs hans begäran om asyl på grund av koppling till IS och risk för terrorattentat. En domstol stoppade utvisningen eftersom Tunisien visserligen garanterat rättssäker behandling men inte utlovat möjlighet för Tyskland att besöka honom och inte uteslutit dödsstraff. Processen i högre instanser har därefter rört sig kring om det går att förutsäga att alla dödsstraff i Tunisien förr eller senare kommer att omvandlas till livstids fängelse genom nåd av presidenten, och om ett livstidsstraff som uppkommit på det sättet kan förkortas enligt någon av de procedurer som används i Tunisien. Den anklagade mannen hävdar att det är osannolikt att han skulle omfattas av nåd med tanke på den tunisisie presidentens uttalanden. Konstitutionsdomstolen kom ändå fram till att utvisningen ska verkställas. Nu har Europadomstolen landat i samma slutsats: Ett dödsstraff i Tunisiien skulle i praktiken inte innebära dödsstraff eller ovillkorligt livstidsstraff. Därför tas målet inte upp i sak.

Beslutet: no. 17675/18, Haykel Ben Khemais SAIDANI against Germany (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

Domstol: Minderårig flicka utan manligt nätverk i Mogadishu har flyktingstatus till sidans topp

En flicka från Somalia som sökte asyl berättade att hon kidnappats och utsatts för övergrepp av män som hon uppfattade kom från Al Shabaab. Efter att flickan flytt har även pappan och syskonen lämnat Somalia. Migrationsverket avslog eftersom de ansåg att berättelsen var vag och detaljfattig och det fanns detaljer som inte stämde överens. Dessutom ansågs det inte troligt att Al Shabaab har intresse av henne. Hennes klan är stor och mäktig och hon kunde därför antas ha ett nätverk. Domstolen höll muntlig förhandling och bedömde flickan som trovärdig. De mindre skiljaktigheterna kunde förklaras. Domstolen anser ändå inte att hon riskerar förföljelse framöver på grund av överfallet. Eftersom hennes familj lämnat landet och hon inte har något annat manligt nätverk kan hon inte få klanens skydd. Som ensam flicka riskerar hon enligt domstolen förföljelse på grund av sitt kön. Hon beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

Afghanistan: Kvinna som vägrat giftermål riskerar "hedersvåld" enligt domstol till sidans topp

En kvinna i Afghanistan vägrade gifta sig med den man som hennes bror, familjens överhuvud, lovat henne till. Mannen blev arg och utsatte henne för övergrepp som han fotograferade. Kvinnan rymde och tog sig till Iran. Där har hon senare gift sig och fått flera barn. Hon hävdar att hon fortfarande hotas av sin familj. Migrationsverket fann henne helt trovärdig men anser inte att det hon utsatts för har med någon flyktinggrund att göra. Det ansågs inte heller troligt att hon skulle utsättas för någon skada 11.5 år senare. Därför är hon inte skyddsbehövande enligt verket. Migrationsdomstolen däremot anser att även uppgifterna om hotbilden är trovärdiga och att hederskonflikten fortfarande är aktuell. Eftersom det i Afghanistan är ett moralbrott att gå emot familjens överhuvud riskerar kvinnan förföljelse på grund av kön. Migrationsverket hade i andra hand föreslagit internflykt i Kabul, men domstolen anser inte att det är rimligt för en barnfamilj. Kvinnan (samt make och barn) får uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 18-10-16:

Bybor protesterar mot att dödshotad familj utvisas till sidans topp

En familj i Trångsviken utvisas trots att det finns en hotbild mot dem i deras hemland. Ortsborna är upprörda över beslutet.

Familjen, en mamma och hennes tre barn bor i Trångsviken i Krokoms kommun. De flyttade till Sverige för snart 4 år sedan men nu får mamman och två av barnen inte bo kvar. De ska utvisas till deras hemland Kosovo.

De är förvånade över beslutet eftersom en annan familjemedlem, som befinner sig i Kosovo, uttalat flera dödshot mot familjen och de känner sig oroliga för sin egen säkerhet.

- Migrationsverket kan åka ner och upprätta de där gravarna, för det är där de kommer att hamna, säger grannen Ingela Löfgren, som engagerat sig för att familjen ska få stanna genom att starta en namninsamling.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 18-10-16: Åsling (C) om utvisningsbeslut: Bör göra om och göra rätt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-10-15:

Mamman dog - nu ska sexårige Denis utvisas till sidans topp

Denis fyllde sex år i april - drygt en månad efter att hans mamma hittades död i en lägenhet i Södertälje.

Den biologiska pappan har sagt upp vårdnaden, vilket gör pojken föräldralös.

Nu har Migrationsverket bestämt att Denis ska utvisas till Ukraina, där han inte känner någon och förmodligen kommer hamna på barnhem.

Den 9 november 2017 ansökte Denis, 6, om uppehållstillstånd i Sverige. Pojken ansökte som medföljande till sin mamma, som i sin tur ansökte på anknytning till en partner.

Denis är ukrainsk medborgare precis som hans mamma, som hittades död i en lägenhet i Södertälje den 10 mars tidigare i år. Polisen grep en man skäligen misstänkt för mord, vilket är den svagaste misstankegraden.

Senare skrev polisen dock av misstankarna. Enligt kammaråklagare Emma Olsson fanns det inte längre någon misstanke om att brott hade begåtts, rapporterade Länstidningen i Södertälje.

Morföräldrarna vill adopteraT

I dag bor Denis hos sina morföräldrar, som har bott i Sverige i sex år och har ansökt om att få adoptera pojken. Men nu har Migrationsverket beslutat att pojken ska utvisas till Ukraina - trots att han inte känner någon där, och förmodligen kommer hamna i familje- eller barnhem.

Det uppger Denis goda man och vårdnadshavare, Midia Soufi.

- Det blir barnhem. Han har inget mottagande där borta, säger hon.

Tror du att han skulle få det bra på ett barnhem i Ukraina?

(...)

Läs mer (Extern länk)

Upsala Nya Tidning 18-10-16: 23 000 protesterar mot utvisning av pojke (Extern länk)

Aftonbladet 18-10-17: Kändisarna rasar mot utvisningen av Denis, 6 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-10-17:

Migrationsverket utreder sexårings ärende ytterligare till sidans topp

Migrationsverket har på onsdagen inhiberat det ärende som gäller en ukrainsk sexårig pojke som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Detta görs för att Migrationsverket anser att det finns fler omständigheter som behöver utredas närmare.

- Vi kan konstatera att vi gick till beslut för snabbt. Det finns flera utredningsåtgärder som vi borde ha vidtagit. Det är sådant vi kommer att arbeta med nu, säger Per Ek, presschef vid Migrationsverket.

För att ett barn utan vårdnadshavare ska kunna utvisas krävs ett så kallat ordnat mottagande för barnet i hemlandet. Ett ordnat mottagande kan innebära att barnet får bo hos släktingar i hemlandet, exempelvis. Det är sådana aspekter som kommer att utredas vidare, liksom de alternativ som finns i Sverige.

Inhibitionen innebär att beslutet om att pojken ska återvända till Ukraina stoppas medan Migrationsverkets utredning fortsätter. Därefter kommer Migrationsverket att på nytt fatta beslut i ärendet.

Pojken och hans mor ansökte om uppehållstillstånd i Sverige i april 2015. De fick avslag från Migrationsverket 2016 och därefter även avslag i migrationsdomstolen. Utvisningen vann laga kraft i september 2016. Modern avled i mars 2018 och pojken har därefter fått en god man och bor tillsammans med sina morföräldrar.

Läs mer (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 18-10-17: Migrationsverket stoppar utvisning av 6-åriga Denis (Extern länk)

Aftonbladet 18-10-17: Migrationsverket stoppar utvisning av Denis tills vidare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

Nytt ställningstagande från Migrationsverket om brist på vård som förföljelse till sidans topp

Om en svårt sjuk person som inte kan få adekvat vård i hemlandet utvisas kan det i speciella fall utgöra omänsklig och förnedrande behandling, som är förbjuden enligt artikel 3 i Europakonventionen. Migrationsverket har nu uppdaterat sitt ställningstagande om hur internationell praxis ska tolkas i sådana fall. Ändringarna består främst i att tre nya praxisfall har vägts in, bland annat "Paposhvili mot Belgien". En ny formulering i ställningstagandet är att en utvisning kan strida mot artikel 3 om det "på grund av avsaknad av lämplig vård i mottagarlandet eller brist på tillgång till sådan vård finns väsentliga skäl att tro att personen skulle möta verkliga risker att utsättas för en allvarlig, snabb och oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet, vilket resulterar i intensivt lidande eller en avsevärd förkortning av den förväntade livslängden". Att den sökande har bevisbördan har förtydligats, men också att "om det efter utredning fortfarande finns oklarheter måste staten begära individuella och tillräckliga garantier i det enskilda fallet från den mottagande staten att lämplig behandling kommer att vara tillgänglig för personen i fråga". Ett fall från EU-domstolen rör situationen att en person som utsatts för tortyr utvisas och sedan vägras vård för de men som tortyren orsakat. Detta är ett exempel på när utebliven vård kan ses som förföljelse eller skyddsgrundande behandling.

Hämta dokumentet - SR 37/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-09-26:

Skilda världar efter migrationsbesked till sidans topp

Efter många turer, kritik från Lagrådet och olika domstolsbesked kom så på tisdagen ett slutgiltigt besked från Migrationsöverdomstolen - den omstridda "gymnasielagen" får tillämpas.

Ett besked som potentiellt berör ungefär 9000 ensamkommande ungdomar i Sverige, som nu får en ny chans att stanna i landet för att studera.

- När man väl lärt känna de här ungdomarna känns det fruktansvärt orättvist att vissa får okej och andra avslag när de kämpat lika hårt med skolan, säger Karin Sehlin, som i sitt tidigare arbete som kurator på LYSA-skolan i Uppsala kom i kontakt med många asylsökande. Hon har fortsatt hjälpa många av dem ideellt efter att skolan lades ner.

Amir Ali Mohammadi kom till Sverige 2015, och kämpat med skolan i två år för att få chansen att börja på gymnasiet. Han drömmer om att bli snickare som sin bror, men som det ser ut nu omfattas han inte av den nya lagen, som endast gäller personer som sökte asyl senast 24:e november 2015. Amir kom till Sverige i december.

- Jag är mycket glad för många av mina kompisars skull, och tänkte inte på mig själv direkt. Men jag vet inte hur det kommer bli för mig, säger Amir och fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 18-09-30: 18 ungdomar i Lysekil sätter sitt hopp till gymnasielagen (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 18-10-09: Nya gymnasielagen tänder hopp - men inte för alla (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 18-10-09: Migrationsverket om nya gymnasielagen: Kan inte göra undantag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-10-04:

Riksåklagaren yrkar utvisning efter attacken mot synagogan till sidans topp

I september dömde hovrätten en av de män som var inblandade i attacken mot synagogan i Göteborg till fängelse i två år.

Men till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten att han inte skulle utvisas.

Nu överklagar Riksåklagaren domen till Högsta domstolen och yrkar på utvisning.

Tolv maskerade män gick till attack med brinnande föremål mot synagogan i Göteborg under kvällen den 9 december i fjol - tre åtalades.

I juni dömdes de tre männen till fängelse för grovt olaga hot och grov skadegörelse. En av männen dömdes också till utvisning. Han överklagade senare domen till hovrätten som fastställde fängelsedomen på två år, men upphävde beslutet om utvisning.

- Vi är nöjda med att utvisningen har hävts, sa mannens advokat Sina Safashad, efter hovrättsdomen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen ledare 18-10-04: Sverige måste utvisa fler mördare och våldtäktsmän (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

EU-domstolen: Fullständig utredning krävs innan skyddsstatus kan dras in efter brott till sidans topp

I förra utgåvan av Asylnytt refererades ett ärende från EU-domstolen som innebar att en viss straffsats i den nationella lagen räcker inte för att avgöra om ett brott är så grovt att skyddsstatus ska dras in. Detta mål finns nu beskrivet i ett längre referat av Migrationsverket.

Läs referatet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Dagens Nyheter 18-09-28:

Pausade återvändandeinsatser centrala för avtal mellan Sverige och Afghanistan till sidans topp

De pausade insatserna i hemlandet för personer som blir utvisade är en central del i återtagandeavtalet mellan Afghanistan och Sverige, enligt medarbetare på Migrationsverket.

Enligt uppgifter till DN togs frågan om avtalet inte upp innan Migrationsverket valde att pausa insatserna.

Myndigheten informerade heller inte departementet förrän efter en månad.

DN har kunnat berätta att Migrationsverket valt att pausa vissa stödinsatser i hemlandet för personer som fått avslag på sin asylansökan och utvisas. Det så kallade ERIN-programmet erbjuder bland annat upphämtning på flygplatsen, tillfälligt boende och hjälp att komma i arbete. Detta är sedan den första augusti tillfälligt stoppat, samtidigt som utvisningarna fortsätter.

Anledningen till pausen är att Migrationsverket inte anpassat arbetet till den nya dataskyddsförodningen GDPR, något som verket sagt till DN "borde upptäckts mycket tidigare".

Det är framför allt människor som ska utvisas till Irak och Afghanistan som har ansökt om att få ta del av ERIN-programmet, men vars ansökningar alltså inte behandlas, även om de fortfarande tas emot.

Sverige har ingått ett så kallat samförståndsavtal med Afghanistan som reglerar vad som ska gälla när afghanska medborgare utvisas från Sverige till Afghanistan efter att de fått avslag på sin asylansökan. I avtalet nämns de nu pausade ERIN-insatserna som något Sverige erbjuder. Följande står att läsa i avtalet:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-10-05:

Migrationsverket återupptar arbetet med ERIN-programmet till sidans topp

Migrationsverket återupptar nu handläggningen av ansökningar om återintegreringsstöd i hemlandet. Verket fortsätter dock att utreda ytterligare möjliga lösningar, kopplade till frågor kring GDPR, parallellt.

I augusti pausade Migrationsverket besluten i ärenden om återintegreringsstöd genom det så kallade ERIN-programmet*. Det berodde på att myndigheten behövde utreda hur EU:s nya dataskyddsförordning GDPR** eventuellt påverkar överföringen av personuppgifter i samband med handläggning av ärenden om återintegreringsstöd.

- Vi bedömde att det var nödvändigt att pausa besluten för att utreda de juridiska oklarheterna närmare. Nu har vi vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder som gör att vi kan återuppta beslutsfattandet, bland annat har vi tagit kontakt med Datainspektionen för vägledning, säger Veronika Lindstrand Kant, tillförordnad regionchef i region Stockholm.

Inte kunnat få ankomststöd

Sedan pausen trädde i kraft i augusti har ett 60-tal personer ansökt om återintegreringsstöd. Majoriteten av dessa har återvänt till Irak och Afghanistan men har då inte kunnat få ankomststöd i form av mottagande på flygplatsen eller tillfälligt boende.

- Det är olyckligt för de personer som fått vänta då detta är viktiga insatser för de som ska återvända, men nu återupptar vi arbetet omgående, säger Veronika Lindstrand Kant.

Parallellt med att Migrationsverket nu återupptar handläggningen av återintegreringsstödet fortsätter arbetet för att säkerställa att GDPR följs.

Kommer att kontaktas

Personerna som återvänt till sina hemländer har blivit informerade om att beslut om ankomststöd inte skulle beviljas före utresa, och att de kommer kontaktas i hemlandet efter att Migrationsverket på nytt börjar fatta beslut om återintegreringsstöd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om återintegreringsstödet ERIN här (Extern länk)

Läs mer om det ekonomiska återetableringsstödet här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Syre 18-09-28:

Förvaret till sidans topp

De är inga brottslingar. Ändå sitter 370 personer inspärrade i något av Migrationsverkets fem förvar. Här blir förhoppning till förtvivlan, och rädsla för att när som helst sättas på ett plan mot det man flytt.

Anette Olofsson

Klockan närmar sig 17.45 och det är tid för videosamtal med den afghanska killen A, som sitter frihetsberövad i förvaret i Åstorp sedan nio månader. Han ska berätta om sin vardag, sina tankar och sina drömmar, och eftersom jag befinner mig långt därifrån ska vi tala via dator. På besök i förvaret hos A finns kompisen B och killarnas gemensamma vän Jennie Lenander. Datorn är uppkopplad och snart ska de dyka upp på skärmen ... Men i stället kommer ett meddelande:

17.42 "Vi blir lite sena".

Och:

18.07 "Det är bevakat besök. Ska fråga om han vill ändå"

Och:

18.28 "Två vakter. A är arg och vill inte prata."

Sedan hörs Åstorp inte av mer den kvällen.

Hjälpt hundratals

Jennie Lenander har i ett och ett halvt år besökt, stöttat och hjälpt ett hundratal killar som blivit placerade i förvar. Det började i maj förra året när hon var fotbollstränare för ensamkommande ungdomar och vid ett tillfälle deltog i en manifestation mot utvisningar.

- Det jag fick se och höra gjorde mig upprörd, säger Jennie Lenander.

Kort därefter började hon besöka en kille i förvaret. Hon hjälpte till när hans ärende överklagades, och en vecka senare var han fri.

- Det var fantastiskt när han blev frisläppt. Han var så lycklig. Tyvärr fick väl ungdomarna en orealistisk bild av vad jag kan göra för dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 18-10-01:

Sextonåring sattes i förvar till sidans topp

16-åriga Selma Yohannes i Filipstad skulle på möte på Migrationsverket förra veckan. Där väntade två poliser som tog 16-åringen till förvar i Märsta. Och hon vet fortfarande inte riktigt varför.

- Jag var jätterädd. Det var läskigt, säger Selma.

Hon kallades till ett möte på Migrationsverket i Karlstad. Där väntade två poliser som tog med henne. Enligt Selma fick hon inte veta vart hon skulle och de tog hennes telefon.

- Jag förstod inte vart vi skulle och jag var rädd, säger sextonåriga Selma Yohannes.

"Jag blev helt chockad"

Ingen i familjen som Selma bor hos blev underrättad om att polisen tagit henne.

Efter ett par timmar i förvaret i Märsta fick Selma lov att ringa. Hon kontaktade då Viktoria Sterner som hon känner väl.

- Jag blev helt chockad. Hon är 16 år, säger Viktoria Sterner.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-10-01: 16-åriga Selma låstes in över ett dygn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-10-06:

Misshandel under transport? till sidans topp

FARR:s ordförande Emma Persson har den 5 oktober träffat chefen för gränspolisen Patrik Engström och redogjort för att det förekommer misshandel och annan förnedrande behandling av personer i samband med att personal transporterat dem för planerad utvisning.

Patrik Engström ser allvarligt på detta.

FARR kommer fortsätta arbetet med de här frågorna under hösten för att berörda myndigheter ska agera.

Ett par av dem som drabbats har även polisanmält tjänstemän som de anser har gjort sig skyldiga till brott.

Du som har erfarenheter av liknande, kontakta gärna FARR!

Artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-10-05:

Storbritannien/ Non-violent activists face life sentences for 'terrorist offences' till sidans topp

In March 2017, 15 activists locked themselves together around an immigration removal charter flight that was preparing to deport undocumented migrants from Stansted airport to Nigeria, Ghana and Sierra Leone. The action by the members of the campaign group End Deportations caused the flight to remain grounded and the runway to be shut for one hour and 20 minutes. They are now facing maximum sentences of life imprisonment for charges of committing a 'terrorist offence', under a law which has never before been used against non- violent activism.

The charter flight that the activists were trying to prevent was set to remove 57 people. These mass deportation flights do not carry commercial passengers, only people that are being deported and in many cases double their number in private security guards. In many cases returning people to countries in which they have no family or connections and are at heightened risk of persecution.

The activists reportedly entered the runway on the March 28 2017 and while some locked themselves together around the aircraft others set up a tripod behind its engine, displaying banners that read "mass deportations kill" and "no one is illegal". Outbound planes were delayed and inbound flights were diverted to other airports, however no one was harmed. The activists reportedly dressed in pink to ensure they were visible, and carried out the non- violent action in a parking bay away from the main runway.

They are being charged with intentional disruption of services at an aerodrome under the 1990 Aviation and Maritime Security Act, a law passed in response to the 1988 Lockerbie bombing. The defendants, aged 27 to 44, have all pleaded not guilty.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-09-25:

Frankrike/ Conviction for a tweet will have chilling effect on migrant rights defenders till sidans topp

Following the conviction of Loan Torondel, a human rights defender charged with defamation for a tweeted photograph of policemen standing over one of the many people systematically evicted from informal camps in Calais, Nicolas Krameyer, Programme Manager at Amnesty International France, said:

"This outrageous decision sets a dangerous precedent for anybody attempting to document the disproportionate use of force employed by the police in Calais and throughout the country. It will also have a chilling effect on the work of migrant rights defenders and leave migrants and refugees in an even more precarious situation.

"This case highlights the harassment and intimidation of volunteers dedicated to providing aid to migrants and asylum seekers who have been left homeless in northern France after the 2016 closure of the informal 'Jungle' camp.

"Criminal defamation laws that inhibit legitimate criticism of public officials are contrary to the right to freedom of expression. The authorities must stop harassing human rights defenders through the courts."

BACKGROUND

The tweet, which human rights defender Loan Torondel posted in January 2018 when he monitored the humanitarian situation of migrants and refugees as part of the Calais-based group L'Auberge des Migrants, shows French police officers standing over a man who appears to be a migrant sitting on his sleeping bag. The caption suggests the officers are about to take away the man's blanket for the second time in the middle of winter.

Amnesty International opposes laws criminalizing defamation, whether of public figures or private individuals, which should be treated as a matter for civil litigation.

Amnesty International is aware of numerous reports which suggest abusive behaviour by police forces against refugees and migrants and those who defend their rights in the area of Calais.

Loan plans to appeal the sentence.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 18-10-12:

Tensions reach boiling point in crowded detention centres till sidans topp

NGOs have denounced the increase of acts of violence and tension between refugees and migrants in detention centres in France- a trend that La Cimade argues is the consequence of repressive policies of confinement which severely endanger detainees.

The number of people detained in France for immigration reasons has continued to rise, according to the annual report compiled by civil society organisations monitoring administrative detention centres (CRA) and other administrative detention places (LRA). Statistics for 2017 reveal that a total of 46, 857 people were detained, in comparison to 45, 937 in 2016. The number of detained children has also risen from 179 to 304 within the same time frame.

La Cimade argues that incidences of violence and aggression between detainees are becoming more frequent, because this prolonged incarceration is leading to reactions that can range from aggression, (directed to one's self or others) self- immolation, resistance, defence, despair or anxiety.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Transnational Insitute 18-10-02:

Europa/ The shrinking space for solidarity with migrants and refugees till sidans topp

How the European Union and Member States target and criminalize defenders of the rights of people on the move

Europe's "refugee crisis" triggered a wave of solidarity actions by both civil society organisations and ordinary citizens. Their efforts were part of a wave of compassion, as people organised convoys to refugee reception centers, warmly greeted arrivals at train stations and lined highways to provide food and water to those making the journey from Syria and elsewhere. Just a few years later those same activists are treated as criminals and humanitarian search and rescue missions are criminalised.

The current onslaught originated in the intensification of the EU's restrictive approach to immigration policy from late 2014 and the EU's treatment of Italy and Greece, front-line states on the EU's migration routes. Today in Europe, solidarity with migrants and refugees can lead to arrest, legal troubles, or harassment. The actions of national police, judiciaries, political powers and far-right militants have created and compounded hostility to solidarity with refugees and migrants.

This report looks at how EU policy has played out and offers a glimpse into the ways citizens and movements are resisting xenophobic and securitarian policies.

Authors: Yasha Maccanico, Ben Hayes, Samuel Kenny, Frank Barat

Editors: Francesco Martone, Hannah Twomey, Denis Burke

Programmes: War & Pacification

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Asylnytt 18-10-18:

Nytt ställningstagande från Migrationsverket förtydligar vilka som får LMA-bistånd till sidans topp

I samband med att den "nya gymnasielagen" infördes publicerade Migrationsverket riktlinjer för vilka sökande som omfattas av bestämmelserna om bistånd i lagen om mottagande av asylsökande (LMA-lagen). Där förklarades att de som ansöker om uppehållstillstånd enbart på grund av gymnasiestudier och inte längre har någon aktiv asylansökan har rätt till dagbidrag enligt LMA-lagen, men detta ska då betalas ut av kommunen, inte Migrationsverket. En förutsättning är att Migrationsverket beviljat inhibition. Nu har detta ställningstagande uppdaterats till en ny version. Det som justerats är endast att det nu står tydligare att personer som har ett pågående ärende om verkställighetshinder (VUT) inte får beslut om inhibition, eftersom utvisningsbeslutet ändå inte får verkställas. Därmed behöver kommunen inte heller bevilja bistånd enligt LMA-lagen. Detta gäller alltså dem som ännu inte fått något svar på frågan om verkställighetshinder. Om en ny prövning redan har beviljats så är personen asylsökande, får beslut om inhibition och får LMA-bistånd från Migrationsverket.

Hämta dokumentet, SR 36/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 18-09-27:

Många ensamkommande gymnasieungdomar oroliga inför framtiden till sidans topp

I och med att den nya gymnasielagen har godkänts får ensamkommande ungdomar fortsätta gå på gymnasiet men riskerar samtidigt bli bostadslösa.

I hela länet finns mellan100 och 200 ensamkommande ungdomar (i hela landet över 9 000 ungdomar) som efter att den nya gymnasielagen godkändes av Migrationsöverdomstolen i tisdags, nu får läsa färdigt sina gymnasieutbildningar.

Under tiden fortsätter behandlingen av deras asylansökningar och så snart ett avslag meddelas får ungdomen tre dagar på sig att lämna Migrationsverkets boende.

Däremot kommer utvisningen inte att verkställas innan avslutad gymnasieutbildning, eftersom rätten att gå kvar i gymnasieskolan kvarstår.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Norrköpings Tidningar 18-09-27: S och M oeniga om ensamkommande (Extern länk)

SvT Västerbotten 18-09-28: Tak över huvudet till ungdomar som riskerar hemlöshet (Extern länk)

SvT Jämtland 18-09-28: Boende för ensamkommande tillfälligt löst (Extern länk)

Norrköpings Tidningar 18-10-04: Ensamkommande får stanna på boende (Extern länk)

TT / Aftonbladet 18-09-30: Har rätt att gå i skolan - men lever på gatan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 18-10-16:

Stor brist på boende - då stängs hem för ensamkommande över 18 till sidans topp

De har erbjudit boende till de ensamkommande i Stockholm som fyllt 18 år och inte längre fått bo kvar på kommunens boenden. Nu tar projektpengarna slut, Stockholms stadsmission tvingas stänga sina boenden, och under hösten måste alla ungdomar flytta.

- Det kommer vara väldigt utmanande att hitta boenden, säger Maria Wisén, vid Stockholms stadsmission.

2017 fick Stockholms stadsmission i uppdrag av staden att ordna boenden till de som kommit hit som ensamkommande och sedan fyllt 18 år.

Drygt 320 ungdomar bor i dag i något av Stockholms stadsmissions boenden, i fadderhem eller i korridorsboenden. Nu håller projektpengarna på att ta slut och de som bor här måste flytta och ordna ett eget boende.

"Kommer bli väldigt utmanande att hitta boende"

- Vi kommer under hösten att göra det här utmanande jobbet att flytta ut ungdomar, att kroka i till Socialtjänsten där det är möjligt och att kroka i andra stödinsatser för de som är papperslösa. Det kommer bli väldigt utmanande att hitta boenden, säger Maria Wisén, projektledare för Stockholms stadsmissions fadderhem.

Det är ännu oklart om Stockholms stadsmission kommer kunna fortsätta hjälpa till med boende till de som behöver.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Stockholm 18-10-16: Alireza: "Jag missade många lektioner när jag var hemlös" (Extern länk)

SvT Stockholm 18-10-16: Ung i Sverige: Många har redan gett upp och lämnat Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 18-10-12:

Boende polisanmäls: Tog flyktingars bankkort till sidans topp

När flyktingungdomarna som bor på Vekhyttegården inte betalade hyran samlade boendet in deras bankkort.

Men det var olagligt enligt kommunen - som nu har polisanmält gården.

I och med den så kallade gymnasielagen har ensamkommande flyktingungdomar som tidigare fått avslag på uppehållstillstånd rätt att bo kvar i landet så länge de studerar på gymnasiet.

På Vekhyttegården utanför Fjugesta bor sju-åtta ungdomar i 18-årsåldern. Lekebers kommun betalar varje månad ut 2200 kronor i bidrag till ungdomarnas bankkort. Pengarna ska gå till hyra men det har inte riktigt fungerat som det är tänkt. Något som NA var först med att berätta.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Médecins Sans Frontières, SOS Mediterranee 18-10-03:

For the attention of all states in Europe - Save the Aquarius and Rescue at Sea till sidans topp

We, members of civil society, are joining the crew of the Aquarius, the last active civil rescue ship in the Central Mediterranean, in demanding that all States in Europe uphold the duty to save lives in distress at sea prior to any political considerations and in full respect of applicable international law.

We call upon all States in Europe to:

+ Take all measures available to allow the Aquarius to resume its life-saving mission as soon as possible,

+ Comply with the duty to render assistance to people in distress at sea,

+ Assume their responsibilities by establishing an effective European rescue model in the Mediterranean.

Why is this important?

The Aquarius has been operating in the Central Mediterranean for 31 months, saving 29,523 lives in more than 230 rescue operations. In the last months, political manoeuvres have deliberately tried to stop the Aquarius' search and rescue mission. The ship has been de-flagged twice in a month's time, first losing the Gibraltar flag and then the Panamanian flag. If the Aquarius cannot operate, more people will die at Europe's doorstep and their lives will be lost in silence, while Europe chooses to close its eyes.

For these reasons, we call upon all States in Europe to utilise any and all measures at their disposal, to allow the Aquarius to resume its life-saving mission by issuing a new flag without undue delay.

Over the last months, seafarers and rescuers of civil rescue ships have witnessed worrying policy developments around the Central Mediterranean. Developments that are incompatible with international and maritime law. Civil rescue ships are being hindered from saving lives; the duty to render assistance to people in distress at sea is no longer being respected. Solidarity and humanity are being criminalised, at sea and on land.

(...)

Till namninsamlingen (Extern länk)

Se även:

Letter by Amnesty International, Human Rights Watch, European Council on Refugees and Exiles (ECRE), International Commission of Jurists (ICJ), and the International Federation for Human Rights (FIDH) (Extern länk)

FARR 18-10-08: Försvara dem som räddar liv! Save the Aquarius and Rescue at Sea (Extern länk)

Katrin Kisswani och Oliver Schulz, Läkare Utan Gränser Sverige i Aftonbladet 18-10-04: Ska vi låta människor drunkna i Medelhavet? (Extern länk)

Amnesty International 18-09-24: A new underhand tactic for ending work of NGO rescue ship will cost lives (Extern länk)

Judith Sunderland, Human Rights Watch 18-09-26: New Low for Italian Migration Policies (Extern länk)

ECRE News 18-10-12: Search and Rescue ship to operate off the Libyan coast under Italian flag (Extern länk)

Are You Syrious 18-10-12: Medelhavet/ Sea-Watch aircraft Moonbird resumes operations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-10-15:

Manifestationer mot deportationer på 30 orter till sidans topp

Manifestationer mot utvisningarna till Afghanistan hölls på 30 orter i Sverige under kampanjdagarna 4-8 oktober. Här finns bilder från manifestationerna och länkar till talen från den internationella konferensen om Afghanistan 4 oktober. Lokala organisationer arrangerade på varje ort. I Stockholm var det Ung i Sverige som höll i trådarna för manifestationen som samlade många trots ruskvädret (bilderna nedan).

En lång rad talare från olika organisationer och partier uppträdde i Stockholm, bland dem FARR:s Emma Persson. Ett av de mest uppskattade talen hölls av "Sara" som flydde från ett barnäktenskap i Afghanistan men skulle utvisas till maken. Utvisningen hejdades då Europadomstolen ville titta på ärendet. Sara markerade i sitt tal att hon tänker leva sitt eget liv och inte låta sig begränsas till att vara en flykting. Lyssna till Saras tal här, eller se och lyssna till hela manifestationen (ca 1 timme) här! (Video via Facebook).

Kampanjdagarna inleddes med ett internationellt seminarium i centrala Stockholm den 4 oktober under rubriken "How safe is Afghanistan". Seminariet hölls på årsdagen av EU:s återtagandeavtal 2016, "Joint Way Forward", och arrangerades av organisationen "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" i samarbete med Utrikespolitiska föreningen i Stockholm. Seminariet blev fullsatt. (...)

Inspelningar från den internationella konferensen 4 oktober.

Vid konferensen föreläste William Maley och Niamatullah Ibrahimih, Australien; Anders Fänge, Sverige (SAK); Vera Meijering, Nederländerna; Abdul Ghafoor, Afghanistan; Liza Schuster, Storbritannien; Therese Pettersson, Sverige; om olika aspekter av säkerhetsläget och utvisningarna. Hellen Kooijman, Nederländerna; Olof Molund (Rädda Barnen) och Sanna Vestin (FARR), båda Sverige; bidrog med kortare kommentarer.

(...)

Artikeln med inspelningar och bilder från manifestationerna samt länkar till talen vid konferensen (Extern länk)

Se även rapportering i lokalmedia:

Dala-Demokraten, ett av talen i Borlänge: Ord från en ensamkommande (Extern länk)

SvT Småland, Växjö: Protester i Växjö mot utvisningar till Afghanistan (Extern länk)

SvT Västerbotten, Umeå: Flera hundra i upprop mot utvisningar (Extern länk)

Borås Tidning: Manifestation mot utvisningar (Extern länk)

Sörmlands Nyheter, Nyköping: Manifestation på torget mot utvisningar av afghanska ungdomar (Extern länk)

SR Värmland, Karlstad: Ljus för asylsökande: "Känns härligt att få kämpa för deras skull" (Extern länk)

SvT Jämtland, Östersund: Manifestation mot utvisningar (Extern länk)

SvT Stockholm: Ung i Sverige ljusmanifestera mot utvisningar på Sergels torg (Extern länk)

Jönköpings-Posten: De manifesterade för att hedra Mahmoud: "De är inte ensamma" (Extern länk)

Sydnärke-Nytt, Kumla: De kräver stopp för deporteringar (Extern länk)

Se även Sanna Vestins anförande om Sveriges Afghanistanpolicy från konferensen, nedan under rubriken "Debatt och Solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-10-01:

Crossroads lägger ned om två veckor till sidans topp

Crossroads tvingas lägga ned sedan kommunen dragit in bidraget. Verksamheten, som drivs av Uppsala Stadsmission sedan flera år, vänder sig bland annat till utsatta EU-medborgare.

-?Att sluta stödja verksamheter som Crossroads är att dra bort det sista stolsbenet för utsatta människor som vill skapa en förändring i sina liv. Risken för svartarbete, tiggeri och i värsta fall kriminalitet och prostitution ökar, säger Kristina Göranzon föreståndare på Crossroads i ett pressmeddelande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Sveriges Radio Ekot 18-10-12:

Utskott i EU-parlamentet vill se humanitära visum till sidans topp

Ge människor utanför EU lagliga vägar att komma till Europa och söka asyl här, det föreslår ett utskott i EU-parlamentet. Frågan har tidigare prövats av EU-domstolen.

Humanitära visum eller asylvisum så att människor inte tar sig på olagliga vägar och i båtar över Medelhavet för att sätta sig i säkerhet är vad Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter driver på.

39 röstade för och 10 emot att tillåta människor att söka upp ambassader utanför EU, säkerhetsprövas och därefter kanske få visum att resa in i Europa och på plats söka asyl.

För ett och halvt år sedan slog EU-domstolen fast i en vägledande dom att denna form av visum skulle strida mot EU:s gällande viseringsregler, som talar om max 90 dagars visum. Fallet som prövades gällde en syrisk familj som sökte visum till Belgien för att sedan kunna söka asyl. EU-domstolen sa nej, kommissionen och många medlemsländer var också negativa, men parlamentsutskottet ger inte upp.

Diskussionen om att hitta lagliga vägar till Europa förblir intensiv, i synnerhet som andelen migranter som dör på Medelhavet har ökat kraftigt under sommaren. Flera EU-länder har stängt sina hamnar för att landsätta räddade flyktingar och migranter och frivilliga båtar är utestängda från räddningsoperationerna.

Kritikerna till dessa humanitära visum tror inte att de skulle leda till färre migranter som kommer olagligt - de som inte får visum kommer att fortsätta att komma i båtar, tror kritikerna.

Utskottets maning att ta upp frågan igen ska behandlas i hela parlamentet i november och om det röstas igenom går det vidare till EU-kommissionen.

Hela inslaget (Extern länk)

EU-parlamentet 18-10-10: Humanitarian visas to avoid refugees' deaths (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 18-10-08:

Austria and Denmark announce "vision for a better protection system" till sidans topp

A paper published by the Austrian interior ministry and the Danish Ministry of Immigration and Integration declares that "migration and asylum policy will shape Europe's future", arguing that "many citizens have lost trust in their governments' ability to deal with the challenges of irregular migration" - trust which will only be restored by "an alternative, unifying vision".

That vision is to prevent refugees and migrants arriving in the EU only as a very last resort. The paper declares that: "Refugees are entitled to live in safety and dignity; they are not entitled to unlimited migration." The paper follows on from one produced by the Austrian Presidency of the Council of the EU for an informal meeting of the Council's internal security committee, COSI, in July 2018.

The contents of the document are summarised in what the two ministries call "seven goals of a better protection system" (emphasis in original):

1. Helping the most vulnerable: Establish a system that will identify and assist those who really need protection rather than unintentionally favouring those who have the greatest financial means and/or endurance to embark on long journeys.

2. Help to create perspectives in regions of origin instead of enabling irregular migration to Europe: Reinforce global support to countries of first reception, including by improving economic opportunities and livelihoods, both for refugees and host communities, in order to enhance protection and minimize the need for onward irregular movement.

3. Prevent further deaths and tragedies in the Mediterranean and along the migratory routes: Strengthen the capacity of asylum and migration authorities along the migratory routes to ensure access to protection and to effectively combat trafficking and smuggling, thus reducing exploitation and the loss of lives of irregular migrants and migrating refugees.

(...)

Artikeln med länkar till förslaget samt till det tidigare från ordförandeskapet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-10-05:

EU Asylum, Borders and External Cooperation on Migration: Recent Developments till sidans topp

The European Parliamentary Research Service (EPRS) has updated its EU Asylum, Borders and External Cooperation on Migration: Recent Developments publication as of September 2018.

This in-depth analysis discusses key initiatives put forward by the EU in order to respond to migratory challenges, focusing on three major aspects: reforming the common European asylum system (CEAS), strengthening the EU's external borders and reinforcing the EU's external cooperation on migration. The paper builds on previous research and analysis delivered by the EPRS.

The paper discuss the improvement of the management of the external borders through a better use of IT systems. Further, it underlines the need to provide more legal pathways to Europe for people in need of international protection, through resettlement measures and migration compacts. Moreover, it addresses the various EU funding instruments that support migration-related projects in third countries, particularly in key countries of origin and transit such as Syria, Iraq, Turkey and African countries.

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) published a report on the human rights implications of proposals for interoperability of different information databases in the area of home affairs by supporting that while it can contribute to better decision-making and more efficient detection of missing children, data protection safeguards are needed to shield individuals against human rights violations.

UNHCR's "Projected Global Resettlement Needs in 2019" report reveals a widening gap between the number of refugees in need of resettlement and the places made available by governments around the world. According to the report, 1.4 million people are expected to be in need of resettlement in 2019, a 17% increase from 2018 levels, while the number of resettlement places dropped to 75,000 in 2017.

Artikeln med länkar till tidigare uppdateringar och kommentarer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-10-12: Morgan Johansson: "EU ska inte kunna ingripa mot ett lands vilja" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 18-09-18:

Uppdatering om utvecklingen inom EU:s gemensamma asylsystem (CEAS) till sidans topp

Under våren 2018 publicerade Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar fem rapporter som behandlar EU-kommissionens förslag till reform av EU:s gemensamma asylsystem (CEAS). Rådgivningsbyrån ser flera grundläggande rättssäkerhetsproblem med det av kommissionen föreslagna asylpaketet, som i vissa delar måste anses svårförenligt med flyktingkonventionen och principen om non-refoulement.

Våren 2018 var det fortfarande många - inte minst kommissionen och stora delar av Europaparlamentet - som hyste en förhoppning om att alla rättsakter som omfattas av det reformerade gemensamma asylsystemet skulle antas av rådet som ett samlat asylpaket vid EU-toppmötet i Sofia i slutet av juni 2018.

Sara Jonsson, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, har skrivit en uppdatering om vad som hände på toppmötet, hur vägen framåt ser ut och vad EU-förhandlingarna innebär för den svenska migrationslagstiftningen.

Hämta uppdateringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 18-10-11:

Reform of the Common European Asylum System (CEAS) is in a mess till sidans topp

The Austrian Presidency of the Council has produced a report on the state of play within the Council while trying to agree its negotiating position. There are no fewer than six previous versions.

Each of the seven measures are held up because some delegations (Member States) in the Council are opposed to changes made or proposed unacceptable changes to the Council's original, agreed, negotiating position on which trilogue talks are based.

On its part the European Parliament - after many trilogue meetings - stands by the agreement reached in June on three measures: the Qualifications Directive, Reception Directive and the Resettlement Regulation.

The CEAS package:

"On 4 May and 13 July 2016, the Commission submitted seven legislative proposals aimed at reforming the Common European Asylum System (CEAS). This package included the recast of the Dublin Regulation and of the Eurodac Regulation, a proposal for a Regulation on the establishment of the European Union Agency for Asylum (EUAA), a proposal for a Regulation establishing a Common Procedure for International Protection in the EU, a proposal for a Qualification Regulation, the recast of the Reception Conditions Directive and a proposal for a Regulation establishing a Union Resettlement Framework."

However by the time of the European Council meeting on 28-29 June 2018 it could only report on:

"the tireless efforts of the Bulgarian and previous Presidencies, underlined the need to find a speedy solution to the whole package..."

State of play of the CEAS files

A. DUBLIN REGULATION

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / UNT 18-10-12: Försiktigt hopp om EU-enighet i asylfrågan (Extern länk)

Expressen 18-10-17: Ministern hoppas EU-valet kan ge lösning i migrationsfrågan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium 18-10-12:

Rådet i rättsliga och inrikes frågor 11-12.10.2018 - De viktigaste resultaten till sidans topp

Inrikes frågor (fredagen den 12 oktober)

Europeisk gräns- och kustbevakning

Inrikesministrarna diskuterade kommissionens förslag om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Den rådande uppfattningen var att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns mandat borde stärkas, särskilt i fråga om återvändanden och samarbete med länder utanför EU. Ministrarna diskuterade också hur stor byråns fasta styrka ska vara, hur den ska vara sammansatt och vilka uppgifter och befogenheter den ska ha, liksom hur lång tid som kommer att behövas för att styrkan ska vara helt färdiginrättad.

Med utgångspunkt i denna diskussion kommer arbetet att fortsätta på teknisk nivå.

Herbert Kickl, Österrikes inrikesminister: Vid mötet mellan EU-ländernas ledare i Salzburg rådde det allmän enighet om att Frontex stödjande roll, bland annat vad gäller återvändanden och samarbete med länder utanför EU, måste stärkas. I dag har vi kommit en bra bit på vägen i och med vår diskussion om ett antal praktiska aspekter, framför allt Frontex framtida mandat, medlemsländernas ansvar och byråns resurser.

Återvändandedirektivet

Ministrarna diskuterade ett förslag från kommissionen om att reformera återvändandedirektivet. De inriktade sig i första hand på ett av de nya inslagen i förslaget: gränsförfarandet för återvändande och dess koppling till asylgränsförfarandet.

Arbetet kommer att fortsätta på teknisk nivå med utgångspunkt i ministrarnas politiska vägledning.

Den fleråriga budgetramen

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rådets slutsatser (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-10-08:

Tunisien kan bli nästa land som ingår avtal för att stoppa flyktingar till sidans topp

Samtidigt som flyktingbåtarna kommer från Libyen till Europa pågår också en annan trafik - tunisier som tar sig illegalt ill Italien.

Hittills i år har ungefär 4 500 tunisier registrerats i Italien ... och nära fyra gånger så många har stoppats av den tunisiska kustbevakningen.

För att reglera denna migration och för att hantera afrikaner från andra länder, förhandlar EU och Tunisien just nu om någon form av avtal för att stoppa migranterna.

- Nej, vi förhandlar inte med EU om ett avtal som liknar det med Turkiet, säger mannen på utrikesministeriet här i Tunis. Ändå undrade den grävande tunisiska nättidningen Nawaat, som brukar vara välunderrättad, häromdagen om inte just det är på väg.

Mannen på utrikesministeriet ger mig sitt visitkort, men ställer bara upp på en bandad intervju utan namn och foto på webbsidan. Vi har kommit till tunisiska UD i god tid, entrén är pampig i marmor, men korridoren på våningsplanet där hissen stannar verkar inte direkt tänkt för gäster. Det är trångt, mörkt och knäpptyst med ansikten som tittar upp när vi går förbi.

Turkiet-avtalet innebar att EU gav dels cirka 60 miljarder kronor för att Turkiet ska ta om hand flera miljoner syriska flyktingar och förstärka kustbevakningen, dels löftet om en framtida visumfrihet och dessutom att syriska flyktingar skulle bytas sinsemellan. Libyen har också fått förstärkt kustbevakning och pengar.

- Tunisien och EU förhandlar om migrationen utifrån perspektivet rörlighet, förklarar mannen vidare med en yngre kvinnlig kollega bredvid, modernt klädd med stora röda glasögon. Denna rörlighet, som han kallar det, rymmer två delar - dels att Tunisien ska ta emot sina egna landsmän, som EU-länder avvisar eller utvisar, dels att det ska bli lättare för tunisier att få visum till EU-länder. Frankrike, Tyskland, Schweiz och förstås Italien är drivande. Flera gånger understryker han att förhandlingarna bara handlar om tunisier, inte andra afrikaner eller nationaliteter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-10-12:

Sverige vill se fortsatt samarbete mellan EU och Libyen till sidans topp

Situationen i Libyen är nu så svår att FNs flyktingorgan bara kan besöka några få platser i landet.

När EUs utrikesministrar träffas nästa vecka för att diskutera situationen vill den svenska regeringen se ett fortsatt gemensamt agerande från unionen. Utrikesminister Margot Wallström försvarar att EU utbildar den kustbevakning som forslar tillbaka människor till Libyen.

- Ja, vad är alternativet? Ska vi inte engagera oss med kustbevakningen? Vi försöker ju ändå se till att de har grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter och om allt det som åligger dem.

Situationen i Libyen blir allt svårare. En rapport från EUs flyktingorgan beskriver hur migranter och flyktingar betraktas som kriminella och därför blir inlåsta på obestämd tid. Det rapporteras om utbredd tortyr och om sexuellt våld.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 18-10-15:

Egypten stoppar migranter från att ta sig över Medelhavet till sidans topp

Egypten har fått beröm av EU för att man lyckats stoppa flyktingar och migranter från att ta sig över Medelhavet

Egypten bromsar migrationen mot Sudan och Syrien, har en effektivare kustbevakning, och driver en nationell kampanj.

Men det har inte gjorts mycket för att skapa jobb.

Vår korrespondent Cecilia Uddén har träffat smugglare, ansvariga på egyptiska myndigheter och återvänt till tonåringen Saad.

För två år sedan överlevde Saad en olycka på Medelhavet där

450 människor drunknade. Då sa han att han skulle göra ett nytt försök. men när vår korrespondent besökte hans hem i en liten by där Nilen möter Medelhavet, låg han och sov.

När jag kommer hem till Saad vid 2 tiden på eftermiddagen ligger han och sover. Pappan tar emot och säger: du får väcka honom själv om du vill prata med honom, vår relation är inte så bra.

Det har gått två år sedan Saad överlevde båttragedin i Rosetta där 450 migranter drunknade. Saad var då 17 år, han hade försökt åka till Italien som minderårig, och då för två år sedan var det som om han fortfarande var hög på att han överlevt, han skulle göra nya försök, sa han.

Nu när har han fyllt 19 och tillförsikten han hade för två år sedan har vänts ut och in - och på avigsidan med sömndruckna ögon känner han inte att han har någon framtid alls.

Jag är misslyckad, säger Saad. Jag har svikit min pappa, det finns de som är mycket yngre än jag som lyckats ta sig till Italien och kan skicka hem pengar till sina föräldrar. Vad gör jag? sover på dagarna och bråkar med pappa eller slåss och sparkar sönder möblerna när jag är vaken.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-10-05:

EU undertecknar avtal med Albanien om samarbete med Europeiska gränsbyrån till sidans topp

Den 5 oktober 2018 undertecknade Europeiska unionen ett avtal med Albanien om samarbete inom gränsförvaltning mellan Albanien och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).

Avtalet undertecknades på EU:s vägnar av Herbert Kickl, Österrikes inrikesminister och rådets ordförande, Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, och av inrikesminister Fatmir Xhafaj på Albaniens vägnar.

– Utmaningarna när det gäller migration och säkerhet stannar inte vid våra yttre gränser, säger Dimitris Avrampoulos, kommissionsledamot med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Vi bör heller inte stanna upp. Ett Europa som skyddar är ett Europa som samarbetar med partnerländer i grannskapet och längre bort. Dagens avtal med Albanien – det första i sitt slag med ett tredjeland – är en milstolpe i EU:s yttre samarbete för gränsförvaltning. Jag hoppas att detta kommer att bana väg för ett större samarbete med hela Västra Balkan.

– Införandet av nya åtgärder för att förbättra kontrollen vid EU:s yttre gränser har lett till en betydande minskning av olagliga gränspassager, säger Österrikes inrikesminister Herbert Kickl. Men mer kan fortfarande göras. Samarbetet med våra grannar är särskilt viktigt. Detta avtal kommer att göra det möjligt för oss att öka vårt stöd till Albanien i fråga om gränsförvaltning.

Detta avtal gör det möjligt för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån att samordna det operativa samarbetet mellan EU:s medlemsländer och Albanien om förvaltningen av EU:s yttre gränser. Den europeiska gräns- och kustbevakningen kommer att kunna vidta åtgärder vid de yttre gränserna som omfattar en eller flera medlemsländer och Albanien. Detta kan omfatta insatser på Albaniens territorium, med Albaniens medgivande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta statusavtal på svenska (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-10-18:

EU:s generaladvokat: Återvändandedirektivet tillämpas oavsett inre gränskontroll till sidans topp

Målet gäller en person som greps i Frankrike efter att illegalt ha passerat gränsen mellan Spanien och Frankrike under en period då Frankrike tillfälligt hade stängt sina gränser. Frågan var om Frankrike måste tillämpa reglerna i återvändadedirektivet som för en person som grips inom territoriet i normala fall, eller om de kan förfara som om personen blivit gripen vid en yttre gräns. En domstol i Frankrike har bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Förslaget från EU-domstolens generaladvokatförslag är att Frankrike måste tillämpa återvändandedirektivet. En motivering är att när en stat skyddar en yttre gräns är det i alla medlemsstaters intresse, medan den inre gränsen skyddas enbart i den statens intresse. Nästa steg är att EU-domstolen behandlar frågan.

Hämta pressmeddelande i målet C-444/17 (Extern länk till pdf-fil)

Yttrandet i sin helhet, på franska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-10-03:

A 'zero sum' game at a price - the Dublin system in the first half of 2018 till sidans topp

The latest Dublin Update published by the Asylum Information Database (AIDA), managed by ECRE, releases exclusive figures from 14 European countries on the operation of the Dublin system for the first six months of 2018.

The Dublin Regulation continues to be predominantly "Germany's game". Germany was the top sender of Dublin requests (30,305) to other countries and one of the main recipients of requests (12,313) from other countries. On the other hand, Greece received 2,313 incoming requests in the first half of 2018 - the overwhelming majority coming from Germany - compared to no more than 257 in the first semester of 2017. This dramatic increase is likely linked to the European Commission's efforts to encourage Member States to reinstate transfers to Greece. Hungary noted a drop in the number of incoming requests (1,848), most coming from France and Germany.

Countries such as Switzerland, Austria, Greece, Malta and Slovenia have sent and received similar volumes of outgoing and incoming requests for transfer of asylum seekers under the Dublin Regulation. From the perspective of administrative burden and efficiency, such 'exchanges' of requests demonstrates the deeply bureaucratic nature and defects of the Dublin system. Administrations invest considerable time and human and financial resources on procedures to transfer asylum seekers out of their territory, only to end up with approximately equal numbers of procedures to receive asylum seekers from other countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 18-10-08:

Salvini: Vi tar inte emot tyska migrantflyg till sidans topp

Italiens inrikesminister Matteo Salvini hotar att stänga landets flygplatser för tyska chartrade plan med migranter, efter medierapporter om att Tyskland planerar att flyga asylsökande tillbaka till Italien.

"Om någon i Berlin eller Bryssel funderar på att dumpa dussintals migranter via icke-auktoriserade flyg i Italien, så bör de veta att det inte finns och inte kommer att finnas några flygplatser tillgängliga", skriver Salvini på Twitter.

"Vi kommer att stänga flygplatserna så som vi stängde våra hamnar", fortsätter han, syftande på Italiens beslut i somras att inte tillåta fartyg som plockat upp migranter i Medelhavet att lägga till i italienska hamnar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsverket 18-10-16:

Rättsligt ställningstagande angående övriga anställningsvillkor enligt 6 kap. 2 § UtlL till sidans topp

Sammanfattning

Syftet med det rättsliga ställningstagandet är att klargöra vad som avses med "övriga anställningsvillkor" enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (UtlL) och hur sådana villkor ska bedömas.

+ Med "övriga anställningsvillkor" i 6 kap. 2 § första stycket punkten 2 UtlL avses samtliga förmåner och skyldigheter som gäller vid en anställning utöver lön och försäkringsskydd. Lön och försäkringsskydd är också anställningsvillkor men lagstiftaren har valt att ange dessa uttryckligen i 6 kap. 2 § UtlL.

+ "Övriga anställningsvillkor" innefattar även anställningsvillkor som följer av lag.

+ Anställningsvillkor som följer av lag finns bl.a. i semesterlagen (1977:480), arbetstidslagen (1982:673) och arbetsmiljölagen (1977:1160).

+ Även sådana "övriga anställningsvillkor" som följer av lag omfattas av den helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor enligt 6 kap. 2 § UtlL som ska göras i varje enskilt fall vid en ansökan om förlängt uppehållstillstånd på grund av arbete.

+ Vid helhetsbedömningen har anställningsvillkor som följer av lag en särskild tyngd och försiktighet ska iakttas för att undvika utnyttjande av utländsk arbetskraft och att konkurrensen snedvrids till förmån för oseriösa arbetsgivare.

Hämta dokumentet SR 39-2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-10-16:

Rättslig kommentar ang förlängning av UAT på grund av arbete samt PUT efter UAT till sidans topp

Sammanfattning

+ Förlängning av arbetstillstånd upp till en sammanlagd tillståndstid om högst fyra år ska inte beviljas om inte förutsättningarna för arbetstillståndet har varit uppfyllda under tidigare tillståndstid

+ Permanent uppehållstillstånd till en utlänning som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för arbete ska inte beviljas om inte förutsättningarna för arbetstillståndet varit uppfyllda under tidigare tillståndstid.

+ Fortsatt tidsbegränsat arbetstillstånd upp till en sammanlagd tillståndstid om högst sex år får endast beviljas om det finns särskilda skäl.

+ Fortsatt tidsbegränsat arbetstillstånd på grund av särskilda skäl ska inte beviljas om inte förutsättningarna för arbetstillståndet har varit uppfyllda under tidigare tillståndstid.

+ Vid prövningen av om förutsättningarna för arbetstillståndet varit uppfyllda ska en helhetsbedömning göras av samtliga anställningsvillkor över tid (se vidare SR 26/2018, Rättslig kommentar angående bedömning av anställningsvillkor enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen för ansökan om förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete MIG 2017:24 och MIG 2017:25 samt MIG 2018:12 )

+ Som utgångspunkt kan inte ett arbetstillstånd förlängas om det tillståndsgrundande arbetet påbörjades senare än fyra månader efter tillståndets första giltighetsdag. Det finns dock ett visst utrymme att bevilja en ansökan trots att arbetet påbörjades försent.

Hämta dokumentet SR 38/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-10-02:

Statistik om flyktingar och asylsökande i norra Europa till sidans topp

Hur många asylsökande anlände till de olika länderna i norra Europa i år - och hur många anlände förra året? Vilka är dem och var kommer de ifrån? Hur många fick skydd under 2017 och hur många så kallade kvotflyktingar anlände under vidarebosättningsprogrammet?

De här senaste faktabladen från UNHCR i norra Europa - som täcker Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige - ger en överblick av statistiken från 2017 om asylsökande, flyktingar och statslösa personer i regionen. Faktabladen också visar siffrorna för ankomster, vidarebosättning, procent och totalt antal personer som getts skydd, samt antalet personer som de senaste fem åren och de första sex månaderna under 2018 ansökt om asyl i de olika länderna.

Ladda ned faktablad (Extern länk)

Se även:

EASO 18-10-11: Asylum applications remain stable in the EU throughout summer months (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-10-12:

IOM Releases Global Migration Indicators Report 2018 till sidans topp

Prepared by IOM's Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC), the Global Migration Indicators Report 2018 summarizes key global migration trends based on the latest statistics, showcasing 21 indicators across 17 migration topics.

The report is based on statistics from a variety of sources, which can be easily accessed through IOM's Global Migration Data Portal.

The report compiles the most up-to-date statistics on topics including labour migration, refugees, international students, remittances, migrant smuggling, migration governance and many others, enabling policy-makers and the public alike to have an overview of the scale and dynamics of migration around the world.

Moreover, the report is the first to link the global migration governance agenda with a discussion of migration data. The topics chosen are of particular relevance to the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) and the Sustainable Development Goals (SDGs). The report discusses the state of play of data for each topic and suggests ways to improve this.

"While the GCM and the SDGs provide important frameworks to improve how we govern migration, more accurate and reliable data across migration topics is needed to take advantage of this opportunity. This report provides an overview of what we know and do not know about global migration trends," said Frank Laczko, Director of IOM's Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC).

"The international community has taken steps to strengthen collection and management of migration data, but more needs to be done. A solid evidence base is key to inform national policies on migration and will be needed more than ever in light of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration," said Antonio Vitorino, the new Director General of the International Organization for Migration.

Artikeln med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Sörmland 18-10-12:

Boende för ensamkommande dras in - kan bli hemlösa till sidans topp

Frivilligarbetare varnar för en ny grupp hemlösa i Eskilstuna. Unga befinner sig i akut behov av boende men de ideella bostäderna är slut.

- Vad händer med den här gruppen som nu sätts ute i det här? De kommer leva i ett typ av skuggsamhälle och vilka blir konsekvenserna av det för samhället? undrar Catarina Salomonsson på Ensamkommandes förbund i Eskilstuna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 18-10-13:

Lyckad fotbollssatsning av kvinnoföreningen till sidans topp

IKF Motala jobbar för ökad integration. Föreningen har dragit igång en fotbollssatsning - som hittills fallit väl ut.

Internationella Kvinnoföreningen, IKF, är en ideell förening som verkar för jämställdhet, mångfald och integration.

Motalaavdelningen har funnits i över 40 år - och målsättningen är att medlemmarna ska känna sig inkluderade i samhället.

Danijela Acimovic säger att det här är en viktig mötesplats för många människor:

- Tanken är att vi ska träffas här varje fredag. Det är viktigt att man får göra saker tillsammans.

Föreningslokalerna har också blivit en samlingsplats för ensamkommande flyktingar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-10-03:

Fathi, 22, kunde följa sin dröm - tack vare Sverige till sidans topp

Fathi Abdullahi, 22, kom till Sverige från Somalia för fem år sedan.

Under den tiden har hon hunnit med mycket - bland annat att uppfylla sin dröm om att arbeta som busschaufför.

- Jag kan inte bara sitta hemma och söka socialbidrag, jag vill vara en del av det svenska samhället, säger Fathi.

Sedan barnsben har 22-åriga Fathi Abdullahi drömt om att arbeta som busschaufför, men det ostabila läget i hemlandet Somalia gjorde det svårt för henne att uppfylla sitt mål. När Fathi var 17 år gammal flyttade hon från kriget i Somalia till Rydaholm i Värnamo kommun - en resa som kom att förändra hennes liv totalt.

- Jag har alltid drömt om att bli busschaufför, men det var väldigt tufft i Somalia. Man visste aldrig hur morgondagen skulle bli eller vad man skulle förbereda sig för, det var krig och det föll bomber. Kvinnor körde dessutom aldrig buss i Somalia, det var ett yrke för männen, säger Fathi Abdullahi.

Vill bidra till svenska samhället

Fathis liv i Sverige har kantats av många framgångar. Hon har bland annat hunnit lära sig svenska, utbildat sig till undersköterska och tolk, tagit körkort för bil och buss, fött sin andra dotter, lärt sig simma och hon läser just nu in gymnasiet.

Sedan den 25 september har hon dessutom anställning på ett bussbolag i Värnamo - och arbetar nu äntligen med sitt drömyrke som busschaufför. Detta var VN först med att skriva om.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 18-10-03:

Tillfälliga utlänningslagen - här är konsekvenserna till sidans topp

Rätten att återförenas med sin familj begränsades kraftigt 2016. Många har väntat i snart tre år på att få återse sina anhöriga. Nu ser vi konsekvenserna av lagen. Vår nya rapport visar på omfattande psykisk ohälsa hos de som drabbas.

Två är efter att den tillfälliga utlänningslagen infördes har Röda Korset gjort en utredning kring dess humanitära konsekvenser. Vi har gått igenom domar, gjort intervjuer med människor som påverkas av lagen liksom med representanter för yrkesgrupper som möter denna grupp inklusive Migrationsverket.

Resultatet i rapporten baseras även på intervjuer med frivilliga inom Röda Korset och svar från enkäter som skickats till psykologer och kuratorer som arbetar på Svenska Röda Korsets fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade.

Rapporten visar att det mänskliga lidande som många varnade för innan lagen infördes har blivit verklighet. Det konstateras också att det inte finns något som talar för att den tillfälliga lagen skulle vara huvudorsaken till det minskade asylmottagandet under 2016, vilket var lagens syfte.

Familjer splittras och psykisk ohälsa ökar

Den tillfälliga asyllagen har lett till att föräldrar och barn i många fall skiljs åt under flera års tid vilket lett till ökad psykisk ohälsa. Många familjer där en eller flera personer beviljats skydd i Sverige har fått beslut om att de nekas familjeåterförening under de tre år lagen gäller. Den psykiska hälsan påverkas mycket negativt av att hållas åtskild från sin familj och rapporten visar att en ökad risk för depression och posttraumatiskt stressyndrom. Intervjuerna i rapporten visar att skammen i att inte lyckas få hit sin familj och känslan av misslyckande gör det svårt för många att upprätthålla kontakten.

Hårda försörjningskrav - kvinnor drabbas

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Sammanfattning av rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Hämta rapporten i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

Dagens Nyheter 18-10-02: Röda korset: Tillfälliga lagen ger inte färre asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-10-03:

"Vad bör gälla efter tillfälliga migrationslagen?" till sidans topp

För att fatta beslut om den framtida riktningen för anhöriginvandring är det viktigt att klargöra vilka konsekvenser lagändringen från 2016 har fått. Jag vill lyfta fram fyra särskilt viktiga punkter, skriver Karin Borevi, docent i statsvetenskap.

I juni 2016 antog Sveriges riksdag en lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvD 18-10-13:

Flyktinggranne gör inte att svenskar flyttar till sidans topp

Svenskfödda väljer inte bort områden där flyktingar bosätter sig, enligt en ny rapport. I stället verkar det vara andra faktorer som avgör om flyttlasset går.

"Vill Svensson bo med Svensson?"

Så lyder rubriken till en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). De senaste decennierna har befolkningsökningen till stor del drivits av invandring, och det här har bland annat lett till diskussioner om bostadssegregation och hur den ska kunna minskas. Men är det så att svenskfödda väljer att ge sig av när flyktingar flyttar in i grannskapet?

Svaret på frågan är nej - inte nödvändigtvis. Rapporten drar slutsatsen att en "rik och välutbildad" person vill bo med andra rika och välutbildade, snarare än att en person född i Sverige vill bo med andra svenskfödda.

- Vi har dragit den slutsatsen eftersom vår studie har visat att de svenskfödda med utländsk bakgrund och de utan utländsk bakgrund har flyttat i lika hög uträckning när flyktingar bosatt sig i deras område. Det är en indikation på att det inte är etniska preferenser som är avgörande, säger Henrik Andersson, forskare vid Uppsala universitet och en av författarna till rapporten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-10-17:

Tyskland/ High Court clarifies state-level "residence rule" for protection status holders till sidans topp

The Higher Administrative Court of North Rhine-Westphalia delivered a ruling on 4 September 2018, where it clarified the boundaries of the "residence rule" (Wohnsitzzuweisung) limiting the freedom of protection status holders to move across German territory.

The "residence rule", introduced through Section 12a of the Residence Act in August 2016, generally requires beneficiaries of international protection to take up residence within the Federal State (Land) in which their asylum procedure was conducted. This obligation can be imposed for a maximum period of three years, with a view to promoting refugees and subsidiary protection beneficiaries' integration into the host society.

The Residence Act also enables Land authorities to adopt measures regulating the modalities of the "residence rule", as well as the possibility of an obligation on protection holders to reside in a specific municipality within the Land to pursue the objective of integration. This further obligation has been applied by at least seven Länder: Bavaria, Baden-Württemberg, North Rhine-Westphalia, Hesse, Saarland, Saxony and Saxony-Anhalt.

The Higher Administrative Court of North Rhine-Westphalia found that the Land authorities had exceeded the scope granted by the Residence Act by imposing a general obligation on refugees to reside in the municipality or district where they had been assigned during their asylum procedure. It concluded that the Land cannot impose such an obligation as a rule, but only where it is in line with the integration aim of the law.

The Ministry for Children, Family, Refugees and Integration of North Rhine-Westphalia has indicated its intention to take steps to bring its "residence rule" arrangements in line with the judgment.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dagens Nyheter 16-09-18:

"Skapa en frizon för flyktingar i Sverige" till sidans topp

/Asylnytt: Artikeln porträtterar en av årets ekonomipristagare. OBSERVERA ARTIKELNS DATUM/

Sverige kan upprätta en frizon för flyktingar där de ska vara helt självförsörjande. De får i så fall leva och arbeta där, utan att kosta något för svenska skattebetalare. Det föreslår Paul Romer, tillträdande chefsekonom vid Världsbanken.

Paul Romer är en världsberömd amerikansk ekonom, sedan länge väntad som mottagare av ekonomipriset till Alfred Nobels minne.

Hans stora forskningsinsats gäller teorin om endogen tillväxt, där den ekonomiska tillväxten förklaras av faktorer som teknisk utveckling och ökad kunskap.

(...)

Men det är i en intervju med DN som han släpper loss sina idéer:

- Flyktingfrågan är ett jättelikt problem, men det finns möjliga lösningar. Sverige, som är ett glesbefolkat land, skulle kunna hyra ut ett landområde av Hongkongs storlek. Där kunde man ta emot miljontals människor som får försörja sig själva och inte behöver kosta något.

Som jämförelse kan nämnas att Hongkong har en yta som motsvarar Ölands och en befolkning på över sju miljoner.

- Det viktiga är då att denna frizon ska räknas som en fristående enhet, med egna lagar och regler - inte som en del av Sverige. De som bor där ska inte bli svenska medborgare, utan leva sitt liv helt separat från övriga samhället, framhåller Paul Romer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 18-09-21:

Migrationsrättens framtid - de juridiska riskerna med att förlänga den tillfälliga lagen till sidans topp

Rådgivningsbyrån har analyserat den tillfälliga lagen som gällt på migrationsområdet sedan sommaren 2016. Lagen var tänkt att endast gälla till sommaren 2019, men flera politiska partier har givit uttryck för en önskan att förlänga lagen eller göra den permanent. Vi har tagit fram en rapport om lagens förenlighet med våra internationella åtaganden och om de juridiska riskerna med att förlänga lagen. Läs rapporten i sin helhet "

Sammanfattningsvis finner Rådgivningsbyrån att lagen från ett juridiskt perspektiv är problematiskt på sex punkter.

Vi vet inte om lagen uppfyller sitt uttalade syfte

Det saknas stöd för att det är den tillfälliga lagen som gjort att antalet asylsökande i Sverige sjunkit vilket anfördes vara syftet med lagen. Mycket pekar istället på att det är andra länders ageranden som varit avgörande för hur många asylsökande som nått Sverige. Det finns därmed inte något stöd för att syftet med lagen uppfylls, och inte heller för att det finns ett behov av att förlänga den.

Lagen skyddar inte rätten till familjeliv

Europakonventionen är svensk lag och sätter gränser för vad Sverige kan lagstifta om. Enligt konventionen kan rätten till familjeliv endast tillfälligt begränsas, och därför kan lagen inte göras permanent. En begränsning måste dessutom ge tillräckligt skydd mot godtycklig tillämpning. Rådgivningsbyrån anser inte att lagen säkerställer sådant skydd varför en förlängning av lagen inte skulle vara laglig. Vi anser dessutom att åtskillnaden som görs i rätten till familjeliv mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande utgör diskriminering. En förlängning av lagen kommer i vissa avseenden att strida mot Europakonventionen.

Vi kan inte vänta på EU

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs rapporten i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Lördagsintervjun 18-10-13:

Vad händer om den tillfälliga flyktinglagen förlängs, Mikael Ribbenvik? till sidans topp

Sverige har sedan två år en tillfällig flyktinglag som bland annat gjort det svårare för asylsökande att ta hit sina anhöriga. Asylsökande får numera bara tillfälliga uppehållstillstånd.

När lagen löper ut nästa år är det fortfarande oklart vad som ska hända. Ska lagen förlängas eller ändras? De politiska partierna är inte överens. EU har också svårt att enas om en gemensam politik.

Vilka har konsekvenserna blivit av lagändringen? Och vad händer om den går tillbaka till hur det såg ut tidigare?

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik är gäst i Ekots Lördagsintervju.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets mr-kommissionär 18-10-11:

Open minds are needed to improve the protection of LGBTI asylum seekers in Europe till sidans topp

"In many states around the world, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons face serious violations of their human rights on account of their sexual orientation, gender identity or sex characteristics", says Dunja Mijatovi?, Council of Europe Commissioner for Human Rights, in her Human Rights Comment published today.

"These include killings, violence, the criminalisation of same-sex relations, and severe discrimination. Such violations also occur within the Council of Europe area. In my statement for the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT) 2018, I particularly highlighted the shocking reports of targeted persecution of LGBTI persons by law enforcement officers, including in Chechnya in the Russian Federation and in Azerbaijan. I also commented on the disturbingly widespread problem of homophobia and transphobia, including daily violent incidents, in other European states.

Whilst we must work tirelessly for better protection of the human rights of LGBTI persons, we also need to be mindful and understanding of the fact that sometimes they have no other choice but to flee and seek safety outside their own states. In many Council of Europe member states, however, LGBTI asylum seekers face a number of challenges to seeking such safety, which require urgent attention."

Läs mer om riktlinjer och rekommendationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-10-06:

Mahmoud tog sitt liv - hur många fler ska dö? till sidans topp

Daniel Grahn, Generalsekreterare Erikshjälpen

För en dryg vecka sedan fick Mahmoud ett tredje avslag på sin asylansökan. Egentligen det fjärde, eftersom han också i ett sista försök hänvisade till sin nyfunna kristna tro.

Migrationsverket tyckte inte att tron var genuin nog och i desperat förtvivlan gjorde Mahmoud det som han faktiskt hade pratat med sina vänner om. Han valde att avsluta sitt liv. Mahmoud blev 20 år.

I onsdags samlade pingstkyrkan till pressträff för att berätta den tragiska nyheten, men också protestera mot den behandling som flyktingarna möter. Och som i det värsta fallet driver folk att ta sitt liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-09-28:

Gymnasielagen visst, men hur blir det sen? till sidans topp

Fatemeh Khavari, talesperson för rörelsen Ung i Sverige

Om båten läcker in kan du ösa ut vattnet, skopa efter skopa, men det kommer fortsätta läcka in. Kanske du får sitta hela livet och ösa vatten och undra hur länge du orkar, eller så kan du laga båten. Det kräver mer än en skopa; material och samarbete. Men när den båten sen vilar så lugnt i vattnet så finns det inga tvivel om att det var rätt.

Vi tog ett viktigt steg mot en bättre morgondag när riksdagen röstade för den nya gymnasielagen som skulle ge 9 000 unga ensamkommande en ny chans till trygghet. Vi fick med våra aktioner, sittstrejkande och debatter landets ledare att se möjligheterna. Den stora vinsten är att majoriteten håller med om att ungdomarna inte ska lida mer. Väntan måste få ett slut och det är verkligen nått som går att bygga vidare på.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sanna Vestin at Facebook 18-10-14:

What's the matter with Sweden? till sidans topp

Comment on Sweden's policy regarding asylum seekers from Afghanistan by Sanna Vestin, board member of the Swedish Network of Refugee Support Groups, FARR. The comment was made as a short speach at the conference "How Safe is Afghanistan" in Stockholm 4 October 2018.

Recently, the UNHCR published new guidelines for Afghanistan. They say among other things that those who can't return to other parts of Afghanistan should not be referred to settle in Kabul. The internal flight alternative is neither "relevant" nor "reasonable".

Just some days later the Swedish Migration Agency announced that their guidelines concerning Afghanistan don't need to be changed in this respect. The argument was that since the number of killed civilians is not higher in Kabul in the first half of 2018 than 2017, people can still be expelled there.

According to the latest quarterly statistics from the European Union, 99% of asylum seekers from Afghanistan were allowed to stay in Switzerland, 84% in Italy, 75% in Greece, 71% in France, 64% in Finland, 54% in Belgium, only 39% in Germany but even less, 32% in Sweden.

In 2014, at least two thirds of the asylum seekers from Afghanistan were allowed to stay in Sweden. But the security situation hasn't improved since.

How come that Sweden suddenly seems unfriendly? Sweden historically has been at the lead when it comes to granting asylum among comparable countries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-09-29:

"De som inte kan återvända bör få stanna" till sidans topp

En del av de personer som fått avslag på sin ansökan om asyl kan inte återvända. Med hårdare regler som nu föreslås, riskerar Sverige och Europa få en grupp papperslösa som hamnar i en helt utblottad situation utan några möjligheter till en framtid. Det skriver professor Anna Lundberg, tidigare särskild utredare för regeringen.

Nyligen föreslog EU-kommissionen hårdare regler för att få fler asylsökande som fått avslag att återvända. Fler människor ska kunna placeras i fängsligt förvar och möjligheten till frivilligt återvändande begränsas. För att signalera att det är allvar efterfrågar kommissionen en uppdatering av det så kallade återvändandedirektivet från 2008. I en ny paragraf vill man lista detaljerade kriterier för när det ska anses finnas en risk att en person avviker, till exempel att hen saknar fast bostad eller inkomst.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-10-16:

Ungern: "Oansvarig migrationspolitik" till sidans topp

I en engelskspråkig kampanjvideo inför EU-parlamentsvalet anklagar den ungerska regeringen Europas liberaler för en oansvarig migrationspolitik, men redan anklagas regeringen för att manipulera fakta.

- Det här är Guy Verhofstadt, säger rösten i kampanjvideon från den ungerska regeringen.

- Han vill ha mer migration.

Därefter säger rösten att sedan flyktingkrisen startade i Europa 2015 har hundratals europeer dödats i olika aggressiva dåd och våldsbrott, underförstått begångna av invandrare. Kampanjvideon är döpt till "Det är dags att skaka om Bryssel. Låt oss försvara Europa".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Rådgivningsbyrån 2018:

30 november, Göteborg: Tillämpning av Europarätten i den svenska asylprocessen till sidans topp

Praktisk tillämpning av Europarätten i den svenska asylprocessen - heldagskurs 30 november i Göteborg

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar bjuder in till en heldagsutbildning som tillhandahåller praktiska verktyg och tips på hur Europakonventionen kan användas vid processföring i enskilda ärenden. Under dagen kommer vi bland annat redogöra för konventionsrättsliga principer, praxis från Europadomstolen och vilket genomslag den fått inom svensk rätt. Vi kommer även gå igenom huvuddragen i de pågående migrationsrättsliga förhandlingarna inom EU.

Kursen inleds med en allmän introduktion till Europakonventionen och dess tillämpning i svensk rätt. Därefter kommer frågan om tortyr i asylärenden särskilt avhandlas med hänvisningar till avgöranden från Europadomstolen och FN:s kommitté mot tortyr (CAT). Eftermiddagen ägnar vi inledningsvis åt 11 § tillfälliga utlänningslagen, närmare bestäms när ett uppehållstillstånd kan och har beviljats då ett nekande skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. Dagen avslutas med en översiktlig redogörelse av pågående migrationsrättsliga förslag och förhandlingar inom EU samt hur dessa kan komma att påverka nationell rätt.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas på begäran efter genomförd utbildning.

Tid: fredag den 30 november kl. 9.00-16.30

Plats: Evangeliska Brödarförsamlingen, Kungsgatan 45, Göteborg

Målgrupp: Advokater och jurister med erfarenhet av migrationsmål

Kursavgift: 2 500 kr inkl. moms. Lunch ingår inte.

Läs mer och ladda ner programmet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-10-13:

"Mest misstänkt: ung muslimsk flykting i Sverige" till sidans topp

Sami lämnade Syrien efter belägringen av Homs. I Paris träffade han den svenska journalisten Eva. Nu ger de ut romanen "De hemlösa katterna i Homs" tillsammans.

SvD:s Saeed AlNahhal, som själv lämnade Syrien 2014, har mött paret i Stockholm.

Får man lov att äta en katt? Nej, inte ens om man är utsvulten. Det vore ju som att äta sin granne.

Det var en av de svåra frågorna som Sami var tvungen att fundera på när han befann sig i krigets Syrien.

Sami är huvudperson i den nya romanen "De hemlösa katterna i Homs", av Eva Nour.

Både författarens och huvudpersonens namn är pseudonymer för att skydda Samis familj i Syrien, berättar Eva Nour och Sami när SvD träffar dem i Stockholm. I vanliga fall bor de i Paris.

- Alla större händelser i romanen har hänt i verkligheten och skildras genom Samis ögon. Övriga karaktärer är fiktiva, säger Eva.

- Vi har också ändrat en del årtal och platser. Med fiktionens hjälp kan man skriva mer detaljerat.

Sami betonar att han skulle kunna berätta om en del av sina erfarenheter till och med på facebook, men att det finns andra upplevelser, som till exempel dem från hans militärtjänst, som är svårare att vara öppen med.

- Militären är ett väldigt farligt och känsligt ämne. Men viktigt, för att förstå vad som händer nu, säger han.

Eva och Sami blev vänner hösten 2015. Sami hade nyss kommit till Paris som flykting och Eva var där för att rapportera om terrordåden i staden. I början pratade de om musik och mat de gillade - numer gillar Sami att lyssna på den svenska sångerskan Zara Larsson och Evas favoritmat är syriska kibbeh, bulgurbollar fyllda med kött och pinjenötter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.