fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 26 september 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

FARR 18-09-25:

Gymnasielagen får tillämpas! till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har idag fattat beslut i två ärenden som rör den "nya gymnasielagen". Saken rör de paragrafer i den tillfälliga begränsningslagen som ger möjlighet till uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier trots att den sökande har fått avslag på asylansökan. Två migrationsdomstolar hade avslagit ansökningar om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier då de ansåg att denna del av lagen inte borde tillämpas. Båda ungdomarna överklagade. Nu har Migrationsöverdomstolen slagit fast att lagen får tillämpas och att saken inte behöver underställas EU-domstolen, ett beslut som FARR varmt välkomnar.

FARR planerar att lägga ut informationsvideo på svenska och farsi/dari om gymnasielagen. Denna kommer att sändas på vår facebooksida efter ca kl 12.30 onsdag 26 oktober.

Det som står om gymnasielagen här på hemsidan är uppdaterat, liksom sidan med vanliga frågor. Vi kan komma att uppdatera igen med fler frågor och svar!

 Lagen är inte för dåligt beredd

Ett av de överklagade målen kom från migrationsdomstolen i Malmö. Migrationsverket  hade bedömt att den unge borde få uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Men domstolen ansåg inte att den lagen skulle tillämpas. Domstolen resonerade om den allmänt dåliga beredningen under tidspress som gjort lagstiftningen allt mer komplicerad och lagt till en helt ny grund för uppehållstillstånd. Det avgörande problemet enligt domstolen var att regeringen först efter remissbehandlingen valde att ta bort kravet på sannolik identitet, trots att flera remissinstanser ifrågasatt redan detta sänkta beviskrav jämfört med det normala, styrkt identitet. Domstolen ansåg att regeringen frångått grundlagens krav på hur ett ärende ska beredas och att lagen på den punkten kommit att strida mot EU-rätten. Därför tillämpade domstolen inte den bestämmelsen i lagen. Eftersom pojken inte hade styrkt identitet avslogs ansökan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

FARR 18-09-26 (uppdaterad): Hur funkar den nya gymnasielagen? (Extern länk)

FARR 18-09-26 (uppdaterad): Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen" (Extern länk)

FARR 18-09-27: Video om gymnasielagen - svenska engelska dari (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

Gymnasielagen inte för dåligt beredd enligt Migrationsöverdomstolen till sidans topp

Detta mål gäller ett ärende som refererades i Asylnytt 18-07-18. Migrationsdomstolen i Malmö ansåg att den nya gymnasielagens nedsatta krav på identitet inte kunde tillämpas. Domstolen förklarade att regeringen frångått grundlagens krav på hur ett ärende ska beredas, då paragrafen om beviskravet ändrades efter remissomgången. Migrationsöverdomstolen håller inte med om detta eftersom det inte finns några närmare bstämmelser om hur regeringsärenden ska beredas utöver ett allmänt krav på att upplysningar och yttranden ska hämtas in från berörda. När lagrådet kritiserat beredningen genomfördes dessutom ytterlgare beredning inför riksdagsbehandlingen. Migrationsöverdomstolen anser att den stadgade ordningen inte har åsidosatts i något väsentlig hänseende. Därför upphävs migrationsdomstolens beslut och den unge mannen som ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier beviljas tillstånd i 13 månader.

Läs kammarrättens pressmeddelande och hämta domen, UM 12649-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

Gymnasielagen strider inte mot EU-rätten enligt Migrationsöverdomstolen till sidans topp

Målet i migrationsdomstolen i Stockholm refererades i Asylnytt 18-07-18. Det gällde en pojke som ansökt enligt "den nya gymnasielagen" och inte kunde styrka sin identitet. Migrationsdomstolen ansåg att kravet på styrkt identitet i Schengenregelverket och EU:s gränskodex går före skrivningen i gymnasielagen. Dessutom kan enligt migrationsdomstolen personen inte kontrolleras i SIS-registret om inte identiteten är klarlagd. Migrationsöverdomstolen påpekar nu att EU:s gränskodex bara reglerar inresa och korta uppehållstillstånd. De EU-direktiv som rör personer som redan befinner sig i Sverige säger ingenting om prövningen av frågan om uppehållstillstånd för dem. Kodexen hindrar alltså inte en reglering som innebär ett sänkt beviskrav rörande identitet. Migrationsöverdomstolen påpekar också att Schengenregelverket inte innehåller något krav på klarlagd identitet för att en sökning ska kunna genomföras i SIS. Att en stat får ha egna regler om uppehållstillstånd av olika skäl utan krav på styrkt identitet har redan slagits fast av EU-domstolen. Därför anser Migrationsöverdomstolen att saken inte behöver prövas där.

Det enskilda fallet återförvisades till Migrationsverket på grund av att pojken lämnat in handlingar som tydde på att han är minderårig. Men Migrationsöverdomstolens ståndpunkt att gymnasielagen inte strider mot EU-rätten är vägledande för andra liknande fall.

Läs kammarrättens pressmeddelande och hämta domen, UM 13063-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-09-25:

Efter Migrationsöverdomstolens besked: Migrationsverket kan börja fatta bifallsbeslut till sidans topp

Migrationsöverdomstolen kom på tisdagen med besked angående den nya gymnasielagen. Beskedet innebär att Migrationsverket upphäver beslutsstoppet som fattades i somras, och kan börja fatta bifallsbeslut med stöd av lagen.

- Vi har nu gått igenom domarna och fattat beslut om att återuppta tillämpningen av den nya gymnasielagen i sin helhet. Det innebär att vi nu kan börja fatta bifallsbeslut i de här ärendena, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Migrationsverket har hela tiden varit väl förberett på att pröva de nya gymnasielagsärendena. Därför kan beslut nu börja fattas inom kort.

- Vi kommer att jobba så fort vi kan med de här ärendena nu, så att de sökande kan få besked. Exakt när vi kommer att vara klara kan vi inte säga i nuläget, säger Fredrik Beijer.

Ansökningstiden sträcker sig till och med söndag den 30 september. Det är fem dagar kvar så det är viktigt att lämna in sin ansökan så snart som möjligt till Migrationsverket. Ansökan ska skickas in till Migrationsverket. Det gäller även om asylärendet just nu är överklagat och ska prövas av domstol.

Det går bra att komplettera sin ansökan efter ansökningsdatumet, men det är viktigt att själva ansökan kommer till Migrationsverket före den 1 oktober.

Statistik

Sedan den 1 juli 2018 har totalt 9650 ansökningar kommit in till Migrationsverket.

8453 ärenden är öppna, det vill säga ärenden som för närvarande handläggs.

1159 ärenden är avgjorda, den överväldigande majoriteten är avslag.

Statistiken togs fram den 25 september 2018.

Artikeln med länkar (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 18-09-25 (tidigare): Efter Migrationsöverdomstolens besked: Migrationsverket analyserar domarna (Extern länk)

Migrationsverkets information om hur ansökan går till (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-09-05:

Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen till sidans topp

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum, under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen.

- Om det finns en tjänsteanteckning hos ankomstkommunen, där det framgår att man uttryckt en vilja att söka asyl, och som är daterad innan den 24 november 2015, kommer vi att utgå från det tidigare datumet, säger Anna Lindblad, rättslig expert vid Migrationsverket.

Ytterligare en förutsättning är att den sökande senare bekräftat sin vilja att söka asyl i kontakten med Migrationsverket och att detta gjorts i nära anslutning till den första viljeyttringen.

Som huvudregel krävs skriftlig dokumentation som indikerar att man ville söka asyl Sverige, och som daterats hos kommunen innan den 24 november 2015, men Migrationsverket kommer även att titta på annan bevisning.

Det är Migrationsverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket som är behöriga myndigheter att ta emot asylansökningar.

- Med den exceptionella situation som rådde i november 2015, där Migrationsverket inte hann med att registrera ansökningar i takt med att asylsökande anlände till Sverige, är vår bedömning i det här fallet ändå att även en kommun får anses behörig att lämna viljeförklaringen till Migrationsverket, säger Anna Lindblad.

Ett mycket stort antal människor anlände samtidigt till tågcentraler och färjeterminaler under denna period. Det innebar att många ensamkommande barn skjutsades till ankomstboenden oavsett om de hunnit registrera sin asylansökan eller inte. De sista två veckorna i november och första veckan i december 2015 registrerades runt 4 000 asylansökningar som gällde ensamkommande barn.

(...)

Artikeln i sin helhet (Extern länk)

Hämta uppdaterad rättslig kommentar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-09-05:

Nytt brev till Migrationsverket om gymnasielagen till sidans topp

FARR:s ordförande Emma Persson har på nytt skrivit till Migrationsverket och påtalat att det är många rutiner som inte fungerar för de ungdomar som ansöker om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Förutom att många fortfarande inte får beslut om inhibition (trots löfte om att detta nu skulle fungera) har det uppstått förvirring på en rad andra punkter. "Dessa ungdomar har erbjudits rätt att vänta på beslut i Sverige men står på grund av förvirringen utan minsta laglig försörjning. Det rör sig om tonåringar som de facto svälter", påpekar FARR:s ordförande.

Migrationsverket har idag publicerat en ny rättslig kommentar rörande "nya gymnasielagen". Kommentaren innehåller ett välkommet förtydligande rörande en av datumgränserna i lagen. Men den klargör också att ungdomar som begärt ny prövning av sitt asylärende inte ska få inhibition om de ansöker enligt gymnasielagen. Detta är en av de saker som FARR protesterar mot.

FARR:s första brev om situationen för dessa ungdomar skickades i början av augusti. Emma Persson tog då upp att de som ansökt inte får veta ifall deras utvisningsbeslut inhiberats eller inte. Utan ett beslut om inhibition i handen kan de inte få något ekonomiskt stöd från kommunen där de bor.

FARR fick snabbt ett positivt svar på detta brev. Migrationsverkets t.f. rättschef Aisha Butt klargjorde att ungdomar som har slutligt avslag på asylansökan och ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier (enligt den nya gymnasielagen) ska fatta beslut rörande inhibition i alla sådana ärenden och beslut ska skickas ut de sökande oavsett om det är positivt eller negativt. Att dessa rutiner inte hade följts i en av Migrationsverkets regioner har nu åtgärdats enligt t.f. rättschefen.

(...)

Artikeln med länk till brevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-09-25:

Grönt ljus för gymnasielag - tusentals ensamkommande kan få ny möjlighet att stanna till sidans topp

Den så kallade gymnasielagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 får tillämpas. Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar. Tusentals ensamkommande kan nu få en ny möjlighet att stanna i Sverige.

Den nya gymnasielagen, som innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier, får grönt ljus.

I ett pressmeddelande skriver Migrationsöverdomstolen att "stadgad ordning" inte har åsidosatts och att bestämmelsen om sänkt beviskrav inte strider mot aktuella EU-regler.

- Det här är så klart stort för unga människor som rotat sig i Sverige, blivit en del av vårt land, och som inte vill annat än att bidra, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till TT.

Migrationsverket börjar nu förbereda ärenden

Migrationsverket som avvaktat med bifallsbeslut som gäller den nya gymnasielagen sedan den 18 juli på grund av att två migrationsdomstolar underkänt lagen, kommer nu att börja förbereda ärenden.

- Vi sätter igång och förbereder ärenden och vi hoppas att de som ansökt inte ska behöva vänta allt för länge, säger Irene Sokolow, presskommunikatör på Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 18-09-25: Gymnasielagen får tillämpas (Extern länk)

SvT Nyheter 18-09-25: Dubbel lycka för Mohammad (Extern länk)

SvT Nyheter 18-09-25: Mohammad, 18: "Hoppas politikerna bygger ett samhälle alla kan leva i" (Extern länk)

SvT Nyheter 18-09-25: Flera partier fortsatt kritiska till gymnasielag (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-09-25: Ensamkommande ungdomar firade Migrationsdomstolens beslut (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 18-09-25: Glädje efter besked om gymnasielagen (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 18-09-25: Afghanska föreningen: Gymnasielagen stor lättnad för många ensamkommande (Extern länk)

Läs om ungdomarnas sociala situation, nedan under rubriken "Papperslösa, gömda och utvisade"

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-09-04:

Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande till sidans topp

Mottagandeutredningen har i sitt betänkande från mars 2018 lämnat två förslag på hur de negativa sociala konsekvenserna av eget boende för asylsökande, s.k. EBO, kan begränsas. Båda förslagen syftar till att minska den segregation och trångboddhet som är förknippad med EBO i vissa kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar. För att regeringen skyndsamt ska kunna gå vidare med något av förslagen har en kompletterande promemoria tagits fram inom Regeringskansliet.

Utgångspunkten i Mottagandeutredningens båda förslag är att de negativa sociala konsekvenserna av EBO ska kunna begränsas i vissa kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar. Eftersom utredningen inte lämnat fullständiga förslag avseende hur begränsningen ska göras har en kompletterande promemoria tagits fram.

Inom ramen för regeringens långsiktiga satsning på kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar har regeringen identifierat 32 kommuner med delområden som har stora socioekonomiska utmaningar utifrån kriterierna arbetslöshet, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och valdeltagande. De två förslagen syftar till att ge dessa kommuner en möjlighet att begränsa EBO i områden med socioekonomiska utmaningar.

Det ena förslaget, en så kallad områdesbegränsning, innebär att en asylsökande som under asylprocessen ordnar eget boende i ett område med socioekonomiska utmaningar i någon av de angivna kommunerna inte ska ha rätt till dagersättning. Det andra förslaget, en så kallad social prövning, innebär att en asylsökande som ordnar eget boende i ett område med socioekonomiska utmaningar måste ha en bostad av lämplig storlek för det antal personer som bor där för att ha rätt till dagersättning. Liksom hittills ska Migrationsverket ordna boende för de asylsökande som väljer att inte bo i EBO.

(...)

Läs hela pressmeddelandet och hämta promemorian (Extern länk)

Remissinstanser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-09-24:

Italien/ Italien skärper migrationspolitiken till sidans topp

Den italienska regeringen skärper migrationspolitiken, och vill också göra det enklare att utvisa personer som begår brott.

Italiens inrikesminister Matteo Salvini är den som har drivit på för att göra snabba förändringar - ett dekret - av lagen om invandring och säkerhet och idag fattade regeringen sitt beslut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-09-15:

USA/ US reaches agreement in family separation cases till sidans topp

Families would be able to try again to seek aslyum in the US

After the Trump administration was slammed with lawsuits for separating migrant children and parents at the border, the US government has agreed to allow many of these parents, whose asylum claims were rejected, to reapply.

It's the official beginning of recognizing the ways this policy harmed parents and children.

In the hours and days after families were forcibly separated, immigration officials informed some traumatized parents that they would have to undergo interviews for the first step in the US asylum process.

Ariel P., from Guatemala, told me his interview took place after he had not seen or spoken to his son in over 20 days and did not even know where he was. "All I could think about was how he was and when I would see him again. Every night when I went to sleep, I would think about where he was sleeping.. . . . It was impossible for me to focus on anything else," he said.

The other separated parents I interviewed echoed these comments.

It's not surprising that many of the parents who went through these interviews weren't able to make their case for asylum, even when they had fled rape, other torture, or death threats. This settlement recognizes, and tries to remedy, this problem - for some.

But the proposed settlement doesn't correct all the harm inflicted on all families.

For example, the settlement generally excludes deported parents who were unfairly blocked from an asylum interview before deportation, or who believed immigration officials' lies that accepting deportation was the key to seeing their children again. Human Rights Watch interviewed deported parents in Honduras and El Salvador who were denied an initial asylum interview, which is not adequately remedied in the proposal.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Asylnytt 18-09-26:

Från Afghanistan/ UNHCR publicerar nya riktlinjer för bedömning av asylsökande till sidans topp

UNHCR eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan

Riktlinjerna ersätter motsvarande dokument från 2016. UNHCR avråder inte generellt från utvisning till Afghanistan. Stora delar av dokumentet är närmast identiskt med det föregående. Men det upptrappade våldet och talibanernas utökade kontroll över stora områden speglas. Förutom ett utbyggt avsnitt om säkerhetsläget så har uppgifter om attacker och allvarligare våld, riktat mot utsatta grupper, lagts till i många avsnitt, till exempel rörande religiösa ledare, journalister (särskilt kvinnliga), religiösa minoriteter, skolelever (särskilt flickor) etc. Det påpekas också att kvinnor och flickor förtrycks i områden som styrs med parallella rättssystem. Större skillnader återfinns i analysen av internflyktsalternativ. Enligt UNHCR är presumtionen för dem som förföljts av sin omgivning på grund av brott mot sociala normer att det inte finns något relevant internflyktsalternativ. En lång genomgång av situationen för internflyktingar i de större städerna pekar på att internflykt måste övervägas med stor försiktighet både vad gäller relevans och rimlighet, på grund av attackerna mot civila och de stora bristerna. UNHCR avråder generellt från Kabul som internflyktsalternativ men gör ingen generell avrådan från all hänvisning till internflykt.

Migrationsverket skriver i en kommentar att verkets ställningstagande om Afghanistan inte behöver ändras. Beträffande internflykt till Kabul stödjer sig Migrationsverket på rapporten från EU:s asylbyrå EASO som kom i somras och som inte utesluter all internflykt till Kabul.

Läs eller hämta UNHCR:s riktlinjer (Extern länk)

ECRE 18-09-07: Afghan capital not safe for return, according to UNHCR's newest guidelines (Extern länk)

Rädda Barnen 18-09-07: Rädda Barnen uppmanar Migrationsverket att stoppa utvisningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-09-17:

Från Afghanistan/ Ingen ändrad bedömning av Kabul som internflyktsalternativ till sidans topp

Med anledning av att UNHCR:s nya riktlinjer angående säkerhetssituationen i bland annat Kabul har Migrationsverket kommit med en ny rättslig kommentar. Migrationsverket anser liksom tidigare att våldet och det humanitära läget i Kabul inte är så omfattande och allvarligt att det motiverar en ändring av det nuvarande rättsliga ställningstagandet.

Migrationsverkets bedömning är därför att det fortfarande är möjligt med internflykt till Kabul för vissa grupper. Med internt flyktalternativ menas möjligheten för en person att söka skydd i ett annat område inom landet än de tidigare bott. Det interna flyktalternativet går ut på att en person som är i behov av skydd i första hand hänvisas till en annan, mer säker, del av sitt land.

Den rättsliga kommentaren stödjer sig bland annat på den bedömning som den europeiska asylmyndigheten EASO kom fram till i juni 2018. EASO gör bedömningen att våldet i Kabul inte är så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson bara genom att vistas i det berörda området löper en verklig risk att utsättas för hot mot liv och lem. EASO anser även att det kan vara rimligt med internflykt till Kabul för vissa särskilt angivna grupper.

Migrationsverkets anser att det inte finns något generellt hinder mot att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut till eller via Kabul.

Det ska dock som alltid göras en individuell prövning av om det föreligger ett internt flyktalternativ i ärendet. Det innebär att man tittar på omständigheterna för just personen det gäller.

I samband med att UNHCR publicerade sin rapport, pausade det finska Migrationsverket (Migri) tillfälligt alla utvisningar till Afghanistan. Efter en analys av rapporten har Finland hävt det generella stoppet. Det framgår av ett beslut som meddelades den 12 september.

(...)

Läs mer och hämta den rättsliga kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ung i Sverige 18-09-18:

Är det här ett rop på hjälp, Migrationsverket? till sidans topp

Ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket gällande Afghanistan kom idag den 17 september. Våldets upptrappning i huvudstaden Kabul och det markant ökade antalet civila dödsoffer har frammanat en översyn av säkerhetsläget i Afghanistan. Migrationsverket oss besvikna, utvisningar av sårbara ungdomar kommer att fortsätta. Myndigheten lutar sig fortfarande mot internflykt som ett alternativ till skydd undan krig och tar inte hänsyn till de senaste rapporterna.

?Migrationsverket förbiser de senaste riktlinjerna och uppmaningarna från FN som är mycket tydliga kring situationen i Afghanistan, särskilt när det gäller internflykt och unga ensamkommande flyktingars utsatthet. I stället bygger man sin argumentation på en rapport från EU som är jämförelsevis daterad och bristfällig.?

1. För det första så skriver UNHCR om att "barn och män i stridande ålder" löper risk för rekrytering till stridande grupper vilket bör ligga till grund för asyl, eftersom det talar för att även unga ensamkommande bör ses som en särskilt sårbar grupp som inte kan hänvisas till internflykt. I rapporten kan man också läsa att de som bryter mot sociala sedvänjor kan beviljas asyl, vilket gäller majoriteten av de ensamkommande. Rapporten nämner bland annat politisk åsikt eller tillhörighet till en särskild social grupp. Många av de ensamkommande har anammat västerländska idéer och levnadsvanor som gör dem till måltavlor i Afghanistan.

Jurister har även lyft det faktum att UNHCR påpekar att användandet av principen om internt flyktalternativ inte får leda till att en ytterligare bevisbörda läggs på den asylsökande. Bevisbördan skall ligga på den som påstår något. Om beslutsfattaren påstår att det finns ett internt flyktalternativ som både är relevant och rimligt rekommenderar UNHCR att det också är beslutsfattaren som bär bevisbördan för detta. Detta efterlevs inte hos migrationsverket.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-09-19:

Afghanistan är inte säkert - stoppa tvångsutvisningarna! till sidans topp

Den 17 september meddelade Migrationsverket att principerna för utvisningar från Sverige till Afghanistan inte behöver ändras. Uttalandet kom efter att FN:s flyktingorgan UNHCR publicerat nya riktlinjer. Dessa innebär bland annat att människor från andra delar av Afghanistan inte ska hänvisas till att bosätta sig i huvudstaden Kabul. Det är både för farligt och för omöjligt att leva i Kabul som återsänd flykting, enligt UNHCR. (Eller med asylrättsliga termer: Internflyktsalternativet är varken "relevant" eller "rimligt".)

Migrationsverket lutar sig istället mot EU:s asylbyrå som i juni kom med egna riktlinjer utan samma kategoriska bedömning av Kabul som FN nu gjort. Eftersom antalet dödade civila inte är högre i Kabul första halvåret 2018 än 2017 anser Migrationsverket att människor fortfarande kan utvisas dit.

Vi som inte har makt att besluta över utvisningar men som följer utvecklingen i Afghanistan är mer oroliga än så.

Av UNHCR:s gedigna rapport framgår inte bara dödssiffror utan också hur talibanerna tagit över makten i en allt större del av landet, hur provinshuvudstäder kan intas tillfälligt som maktdemonstration, hur både talibaner och IS systematiskt attackerar civila. Säkerhetsläget har sakta men säkert förvärrats under de två år som gått sedan UNHCR:s förra riktlinjer 2016. Bomberna riktas fortfarande mot regeringsanställda och militär, men allt oftare kan de utlösas i en moské, en skola, en vallokal, en idrottsklubb... Även regeringssidans aktioner drabbar civila.

Ungdomar som redan utvisats kontaktar sina vänner i Sverige med skakande berättelser om attacker de blivit vittnen till. Att se människor splittras mitt i livet är lika fasansfullt i Kabul som om det skulle hända i Stockholm.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Läs om demonstrationer mot utvisningarna och internationellt seminarium om Afghanistan, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-09-26:

Från Eritrea/ "Eritrea kan tömmas på folk i arbetsför ålder" till sidans topp

Flyktingströmmarna från Eritrea har tredubblats sedan gränsen öppnade för några veckor sedan. Det uppger FN:s flyktingorgan UNHCR för SVT Nyheter. Fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea har lett till en begynnande humanitär katastrof.

Det slutna landet som kallas "Afrikas Nordkorea" kan komma att tömmas på människor i arbetsför ålder.

I byn Rama, bara några kilometer från gränsen till Eritrea är det kaos. På gatorna, på torget, överallt sitter eritreanska flyktingar, många med barn. Här har de bott i över en vecka under bar himmel, utan förnödenheter sedan de tog sig över gränsen.

Människor flyr utan pass eller identitetshandlingar, bort från ett liv i förtryck och materiellt armod där ungdomar från 14 års ålder tvingas till många år av militär värnplikt och där landets president, diktatorn Isaias Afewerki styr med järnhand.

- Jag återvänder aldrig, säger Natsnet Kifle tyst medan hon flätar håret på sin treåriga dotter.

Levt i total isolering

Hon berättar hur hon tog sig över gränsen till fots. Människor har flytt hals över huvud och bara tagit med sig så mycket som de kan bära.

Flyktingar berättar för SVT Nyheter hur de i alla år levt i total isolering i diktaturen, utan möjlighet att ens ringa telefonsamtal till släktingar i andra länder.

- Vi har hela vårt liv fått höra att det är vi i Eritrea som har det bäst materiellt och att man i Etiopien lever urfattigt. Nu när vi kommit hit ser vi att det är en lögn, det är precis tvärtom, säger en ung man.

"Flyktingvågen har tredubblats"

Många vågar inte berätta om förtrycket, av rädsla för repressalier om de skulle bli tillbakaskickade.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-09-03: Eritrea kan förändra sin militärtjänstgöring (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-09-26: Kvinnor och barn flyr för att söka familjeåterförening. (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 18-09-26: Flyktingsituationen vid Etiopiens gräns (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-09-12:

Från Kina/ MR-läget för uigurer - påtaglig ökning av kinesisk repression i Xinjiang till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en lägesanalys rörande MR-övergrepp mot minoriteter i Xinjiang. Det finns även en ny rättslig kommentar som innebär att inga verkställigheter av uigurer till Kina ska ske och inte heller av andra minoritetsgrupper till Xinjiang.

/Utdrag, Lifos bedömning:/

Uppgifterna om ytterligare restriktioner i religionsfrihet, förstärkt och systematisk övervakning av befolkningen samt etablerandet av politiska omskolningsläger och storskaligt frihetsberövande av uigurer (men även andra muslimska minoriteter) i Xinjiang, ska ses mot bakgrund av redan tidigare kända förhållanden som under lång tid präglats av bl.a. långtgående diskriminering, statlig repression och frekventa tillslag mot misstänkta uiguriska separatister där statlig våldsanvändning i form av exempelvis tortyr har tillämpats.

Även om det förekommer stora variationer mellan källor, och hos samma källor över tid, vad gäller uppskattningar om hur många människor som befinner eller har befunnit sig i politiska omskolningsläger, får det enligt Lifos mening anses vara klarlagt att sådana läger existerar och att tvångsplacering av människor där sker i stor skala. Redovisade skillnader i uppskattningar av skalan kan ha flera förklaringar - metodologiska och definitionsmässiga men även, sannolikt framför allt, bristande tillgång till information. Vittnesmål om dåliga förhållanden och bruk av tortyr och andra former av fysisk och psykisk bestraffning är i linje med vad som sedan tidigare är känt om kinesiska myndigheters agerande i Xinjiang.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

Hämta den rättsliga kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-09-27:

Från Kina/ Migrationsverket har stoppat utvisningar av uigurer till Kina till sidans topp

Migrationsverket har bestämt att tillfälligt avbryta alla utvisningar av uigurer till Kina. Även andra minoriteter från regionen Xinjiang i västra Kina berörs.

Beslutet fattades för ungefär två veckor sedan, efter att ett antal rapporter visat på en alltmer repressiv kontroll i regionen av kinesiska myndigheter.

Migrationsverket bedömer att situationen i regionen har försämrats, det säger Daniel Grynfarb, enhetschef på migrationsrättsenheten på migrationsverket.

- Vi har en fristående enhet på migrationsverket som heter Lifos, som tar fram landinformation. Och de tog fram landinformation som visar att situationen för den här gruppen har förändrats, så som vi bedömde det till det sämre. Och den här informationen var sådan att vi bestämde oss för att göra ett tillfälligt stopp av tvångsvisa utvisningar, säger Daniel Grynfarb.

Migrationsverkets beslut omfattar de som tillhör den i huvudsak muslimska minoritetsgruppen uigurerna, men även andra etniska minoriteter i Xinjiang berörs.

Kinesiska myndigheter har de senaste åren ökat den redan tidigare mycket hårda kontrollen över befolkningen i Xinjiang.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR / ECRE 18-09-07:

Från Libyen/ UNHCR declares Libya unsafe for returns, amid increased violence till sidans topp

The UN Refugee Agency (UNHCR) has published its updated Position on Returns to Libya, replacing the position taken in 2015. It urges all States to suspend forcible returns to Libya until the security and human rights situation has improved sufficiently, and determines that internal flight or relocation should not be considered an alternative while the relevance and reasonableness criteria are not being met.

As of 31 August 2018, UNHCR in Libya had registered 55,008 refugees and asylum-seekers. These people are particularly vulnerable with regard to deteriorating socio-economic conditions, the volatile security situation, and exclusion from the most basic of services. Furthermore, they are at acute risk of arrest and detention for irregular stay.

Refugees and asylum seekers who are intercepted at sea and returned to Libya by the Libyan Coast Guard, are transferred to government- run detention centres where they are held for indefinite periods. OHCHR, MSF and Amnesty International have described the conditions as "appalling", "nightmarish", and "cruel, inhuman and degrading." Currently its estimated that at least 8000 people are being held in these detention centres and an unknown number are held by armed criminal networks in 'unofficial detention centres'; frequently in warehouses and on farms.

Refugees and asylum-seekers, including children, are deemed to be at extreme risk of abuse at the hands of smugglers, traffickers, armed groups, militias, criminal gangs and state officials acting with impunity. These violations and abuses reportedly include "unlawful deprivation of liberty; torture and other forms of ill-treatment, including rape and other forms of sexual violence; abduction for ransom and other forms of extortion; forced labour; and unlawful killing".

(...)

Artikeln med länkar till artiklar och källor (Extern länk)

UNHCR September 2018: UNHCR Position on Returns to Libya - Update II (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-09-01:

Från Somalia/ Hård kritik mot norskt flyktingbeslut till sidans topp

Runt 1 600 somalier med flyktingstatus som befunnit sig i Norge i flera år riskerar att skickas tillbaka till Somalia. Deras skyddsskäl ska omvärderas, vilket får massiv kritik i en ny rapport från flera människorättsorganisationer.

Regeringen bestrider att beslutet att omvärdera människors flyktingstatus skulle bryta mot några lagar eller konventioner.

"Att vissa organisationer inte är överens med den här regeringens strikta asyl- och invandringspolitik är inte detsamma som att bryta reglerna", skriver statssekreteraren Torkil Åmland från högerpopulistiska Fremskrittspartiet till nyhetsbyrån NTB.

Han tillbakavisar därmed anklagelserna som riktats mot regeringen i en färsk rapport från bland andra Rädda barnen och den norska organisationen för asylsökande, NOAS.

KAN SKICKAS TILLBAKA

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-09-10:

Från Venezuela/ Curaçao: Authorities are denying protection to people fleeing the crisis till sidans topp

Authorities in the Caribbean island of Curaçao, part of the Kingdom of the Netherlands, must protect people who are fleeing the human rights crisis in nearby Venezuela and put an end to the appalling conditions they face upon reaching Curaçao, said Amnesty International in a report published today.

Detained and Deported: Venezuelans denied protection in Curaçao presents compelling evidence that foreigners have not been able to apply for international protection in Curaçao since July 2017 and details a number of alleged human rights violations committed against people from Venezuela, who face detention and being sent back in breach of international law.

"It's a disgrace that the Curaçao government has not established an effective procedure for people to seek asylum. Instead of turning their back on the people fleeing a desperate crisis in Venezuela, the authorities in Curaçao must guarantee the rights of all asylum seekers and refugees in need of international protection," said Erika Guevara-Rosas, Americas Director at Amnesty International.

Instead of protecting arrivals from Venezuela, the Curaçao government has designed an "active removal strategy" to deport those with irregular migration status. In 2017, the Curaçao authorities removed 1,203 Venezuelans from the island, while in the first four months of 2018 they deported another 386.

Amnesty International found that the authorities are holding those who are due to be deported in detention centres and police cells. The report also describes a case where authorities put children in the care of a state children's home during the detention of their mother.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Kvälls-Posten 18-09-22:

Senegalesiska turister ännu inlåsta - efter åtta veckor till sidans topp

Bröderna Ibra Lo och Pape Matar, som Kvällsposten besökte på förvaret i Åstorp i augusti, sitter fortfarande inlåsta.

Deras turistresa till Sverige har förvandlats till en mardröm som aldrig tycks ta slut.

Enligt polisen är logistiken kring avvisningen komplicerad.

- Skandalöst, säger juristen Almina Imamovic som har stor erfarenhet av migrationsmål.

Den 22 augusti besökte vi, som enda tidning, bröderna Ibra Lo och Pape Matar på förvaret i Åstorp.

- Om svenska turister hade behandlats så här (i Senegal) hade det blivit skandal, sa Pape Matar.

Bröderna hade ordnat Schengenvisum för att besöka sin far i Holland och skulle nu besöka en kusin i Malmö några veckor.

Men när de kom till Sverige revs deras visum sönder och bröderna sattes i förvar.

Där sitter de än i dag.

Nyligen fick de besök från Senegals ambassad i Holland, där medier lyft brödernas situation efter Kvällspostens reportage.

- Vi behövde se hur de har det och vi försökte få svar på varför de är inlåsta. Men vi har inte fått några svar från svenskt håll, säger ambassadsrådet Amie DIallo.

- Vår ambassadör har jobbat i Europa i över 20 år men aldrig varit med om något liknande.

Enligt ambassaden mår bröderna inte bra och lider av sömnsvårigheter.

Tvingades sova i häktet

Allt började en varm sommarmorgon den 24 juli 2018 när gränspolisen undersökte bussen Ibra Lo och Pape Matar färdades i.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Kvälls-Posten 18-09-26: Bröder med visum sattes på Förvaret - har avvisats (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 18-09-06:

Spanien/ Spain should guarantee effective access to asylum also in Melilla and Ceuta till sidans topp

"Every person arriving in Spain, including those jumping the border fences in Melilla and Ceuta, should be protected against refoulement and collective expulsions with a real possibility to have access to an effective and fair asylum procedure", says the Secretary General's Special Representative on migration and refugees Ambassador Tomá? Bo?ek in a report published today.

While the Special Representative praises the reception conditions for refugees and asylum-seekers in mainland Spain and the support offered by the authorities to learning Spanish language, he points out that the reception facilities in Melilla and Ceuta, including those for unaccompanied children, are overcrowded. Dozens of unaccompanied children in Melilla and Ceuta have fallen out of the protection system, living in the streets and trying to get on board of ferries heading to mainland. The Special Representative also stresses the need to reduce the backlog of asylum applications and tackle delays in asylum procedures.

Spain has been a key destination and transit country and faced numerous challenges over the last three years as the arrivals and asylum claims in Spain rose sharply in 2017. This summer Spain became the main entry point to Europe for migrants and refugees travelling in the Mediterranean Sea. Spain has made significant investments in reinforcing border controls in the cities of Melilla and Ceuta which are the only land borders of EU on the African continent.

"Managing mixed migration flows is a challenge for all member states, including Spain. Yet it is possible that responses reconcile border control and security on one hand and the protection of human rights of migrants and refugees on the other hand in compliance with Council of Europe standards" the Special Representative said.

He conducted the fact-finding mission to Spain from 18 to 24 March 2018.

Läs mer (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-09-07:

Spanien/ Reopening the Tarajal case to investigate the 'death' of 14 migrants till sidans topp

A Court from Cadiz has reopened for the second time the investigation into the death of 14 people who were had tried to cross the border fence at the beach of Tarajal, that separates Ceuta (Spain) and Morocco, in 2014. It has ruled that the judge from Ceuta - who closed the case in January 2018 - did not have the "slightest interest in hearing the witnesses".

On 6 February 2014, 400 people attempted to swim around the embankment separating Morocco and the Spanish enclave of Ceuta. Guardia Civil officials attempted to prevent them from reaching the Spanish shore using tear gas, rubber bullets and batons. This resulted in the death of 14 people while more were injured. 23 people were returned to the Moroccan authorities without the conducting of any legal procedure. The Guardia Civil officials that were of a senior position were investigated for potential homicide, prevarication and reckless injuries. The former Minister of Interior, Jorge Fernández Díaz said that the instructions given to the officials were that there had to be several metres between the place of impact of the rubber bullets, and the people that they were trying to keep back.

The case was dismissed in 2015 and reopened in 2017 after three NGOs appealed the dismissal, but closed again in January 2018 by the Court of Ceuta. Now the Court of Cadiz (Spain) has reopened it once more and instructed that the investigation includes listening- via video conference- to two alleged witnesses that now reside in Germany. It has strongly criticized the Court of Ceuta for not having listened to the witnesses before. The latter alleged that the Police could not determine whether these two persons were in Spain in February 2014 and that it would not have been possible to bring them from Germany to Spain in order to hear their evidence.

(...)

Artikeln med källor och ytterligare länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-09-04:

Medelhavet/ Larmet: Flykten till Europa har aldrig varit dödligare till sidans topp

Risken att dö under färden över Medelhavet är nu en på 18.

Det är som att slå en femma och en sexa med två tärningar.

Josepha från Kamerun rullade tärningarna och hade tur.

Det hade inte kvinnan och den fyraåriga pojken som fanns i gummiflotten med henne.

Det kom nya siffror från FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, i söndags om flykting- och migrantströmmarna till Europa. Det var ingen tillfällighet att rapporten släpptes då, den 2 september.

Det var just det datumet 2015 som treåriga Alan Kurdi drunknade när familjen försökte ta sig från Turkiet till Grekland. Bilden på den döde pojken på stranden väckte fasa men också sympati i Europa för flyktingarnas öden.

Tysklands Angela Merkel öppnade Tysklands gränser. Sverige tog det året in över 160 000 asylsökande.

Det ser mycket annorlunda ut i dag, tre år senare. Högerextrema protesterar i tyska Chemnitz, i Sverige är Sverigedemokraterna på väg att bli ett av Sveriges största partier, i Ungern sätter dubbelstängel och taggtråd stopp och i Italien vägrar den nya regeringen fartyg angöra som har räddade flyktingar och migranter ombord.

Det är främst via Medelhavet som flyktingarna och migranter tar sig till Europa. Från Grekland i öster till Spanien i väster.

De fortsätter komma men det är betydligt färre nu än 2015 och 2016. Ta Italien. I augusti 2016 kom det cirka 21 000, i fjol samma månad hade siffran sjunkit till 4 000 och i år låg siffran på cirka 2 000.

Oddsen har aldrig varit så här dåliga

Men om färre nu kommer, så har resan å andra sidan blivit desto farligare. Medelhavet har länge varit ett Dödens hav för de som försöker ta sig över på knappt sjövärdiga båtar eller gummiflottar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 18-09-03: Mediterranean crossings deadlier than ever, new UNHCR report shows (Extern länk)

Läs UNHCR:s rapport (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-09-11: Medelhavet/ Rapport: Dödlig åtstramning på Medelhavet (Extern länk)

SvT 18-09-11: Båtar med migranter kapsejsade på Medelhavet - över 100 döda (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-09-15:

Medelhavet/ Ökade krav på fiskefartyg att hjälpa båtmigranter till sidans topp

Flyktvägen över Medelhavet har förändrats sedan Italien stängt sina hamnar. Det har lett till allt färre frivilliga räddningsinsatser och ökade risker för de flyktingar och migranter som ger sig ut på Medelhavet.

- Risken finns att fiskefartyg blir försiktigare med att plocka upp nödställda. De europeiska länderna måste samarbeta, anser Caroline Bach, från FN:s flyktingorgan UNHCR.

Räddningsfartygen som hjälpt migranter och flyktingar i sjönöd har blivit allt färre eftersom de nekas att ta de nödställda till hamnar i Italien. Nu söker sig människor till Spanien i stället. Färden blir längre och mer riskfylld.

Ett större ansvar har hamnat på den civila sjöfarten att hjälpa migranter och flyktingar i sjönöd.

Fiskare anklagad för smuggling

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 18-09-15: Fiskare fängslade: "Vi räddade människors liv på Medelhavet" (Extern länk)

SvT Utrikes 18-09-22: Tunisiska fiskare släppta - anklagades för människosmuggling (Extern länk)

Svenska Dagbladet 18-09-16: "Vi ser sjunkande båtar - men får inte hjälpa" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-09-24:

Medelhavet/ Räddningsfartyget Aquarius avregistreras till sidans topp

Villkoren hårdnar ytterligare för biståndsorganisationen Läkare utan gränsers fartyg Aquarius, som räddar flyktingar och migranter i nöd på Medelhavet. Fartyget har tidigare nekats att sätta iland människor i hamnar i Italien och Malta och nu har fartygets flaggning också dragits in så att det inte ska kunna hjälpa migranter på Medelhavet.

Panama drar tillbaka sin flaggning av räddningsfartyget Aquarias efter bara någon veckas registrering.

Enligt organisationerna Läkare utan gränser och SOS Méditerranée, som driver fartyget, så är det Italiens regering som pressat Panama till denna avregistrering.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-09-17: Fartyg återupptar räddningen av migranter på Medelhavet (Extern länk)

SvT Nyheter 18-09-25: Båtmigranter får gå i land på Malta - skickas sedan vidare (Extern länk)

Läs mer om EU:s satsning på gränskontroll och samarbete med Egypten, nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 18-09-21:

Europa/ Hardening migration policies continues to cause concern till sidans topp

As some governments continue to take a hard line on migration, fundamental rights remain in jeopardy, finds the Agency's latest report on migration-related fundamental rights concerns. It points to stricter border controls, poor reception conditions, particularly affecting women and children, as well as problems with hate crime.

Looking at the situation across 14 EU Member States, problems remain along the EU's external and internal borders. For example, Italy continues its policy of preventing rescue ships from docking and disembarking on its shores. Spain immediately returned some foreigners who entered the country unauthorised en masse, without allowing sufficient time for reviewing asylum claims. The border between Italy and France remains tense, and controls are getting tighter between Austria and Germany.

Restricted access to asylum remains problematic in Croatia, Greece, Hungary and Poland with incidents of pushbacks being reported by NGOs.

In the Hungarian transit zones, there were NGO reports of food being denied to rejected asylum seekers if they appealed decisions. After intervention by the European Court of Human Rights the practice was discontinued.

Reception and detention centre conditions continue to be flagged as an issue particularly in Greece at the Evros border crossing with Turkey and in the migration hotspots on the Greek islands. For example, the island of Lesvos hosted almost three times more asylum seekers than its official capacity. In Chios, there are reports of an inadequate number of showers and sanitary facilities, a lack of electricity, no access to drinking water, violence against women and a lack of medical care.

Informal camps in France continue where conditions are worsening.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Östgöta-Correspondenten 18-09-07:

Larmet: Brister i samtliga ärenden till sidans topp

När 46 ärenden om unga granskades hos socialförvaltningen i Boxholm, avslöjades att samtliga hade hanterats felaktigt. Socialen missköter utredningar om asylsökande barn och unga, enligt revisorerna som granskat kommunen.

"Vi bedömer att kommunstyrelsen har brustit i sitt ansvar vad gäller uppföljning av ensamkommande barn och ungdomar" skriver revisorsbolaget som gjort granskningen.

- Innehållet i rapporten lämnar en del övrigt att önska, säger Per-Arne Löfving, ordförande för Boxholms kommunrevisorer.

De fem kommunrevisorerna har anlitat revisionsbolaget KPMG för en djupare granskning av kommunens hantering av ensamkommande. Hur många som Boxholms kommun tagit emot och hanterat de senaste tre åren har KPMG inte fått fram. Då granskningen gjordes hade Boxholms kommun 20 ungdomar placerade i HVB-hem i kommunen och ytterligare sju i andra kommuner.

Varje person som HVB-placeras ska ha en så kallad genomförandeplan över hjälpinsatser, som kan mätas och följas upp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-09-07:

Flyktingbarn guldgruva för välfärdsföretagare till sidans topp

Flyktingar kan vara synnerligen lönsamma. Det gäller i vart fall de företag erbjöd boenden för ensamkommande flyktingbarn de senaste åren. Förra året gjorde de vinster på nästan 25 procent, visar en undersökning som SvD låtit UC göra.

Kreditinformationsföretaget UC har på uppdrag av SvD analyserat bokslut från 16 000 välfärdsföretag. Granskningen visar att företag inom sektorn vård och omsorg med boende sticker ut.

Dessa företag ökade sin omsättning med 150 procent samtidigt som deras vinster steg med 464 procent under 2017 i jämförelse med året innan. I kategorin ingår bland annat HVB-hem som tagit emot ensamkommande flyktingbarn.

I snitt gjorde de här företagen en vinst på 24 procent före skatt, vilket kan jämföras med ett snitt på 11 procent för det svenska näringslivet som helhet och 8,4 procent för alla företag inom vård och omsorg.

När de ensamkommande barnen behövde någonstans att bo tvingades kommunerna upphandla dyra så kallade HVB-hem, trots att det egentligen hade räckt med billigare boendeformer. Priset var 1 900 kronor per barn och dygn.

För företagen blev flyktingvågen en ren jackpot där flera faktorer samverkade för att driva upp lönsamheten. Priset för sociala tjänster anpassas vanligen efter att hemmen inte har full beläggning. Normalt ska de göra vinst redan med runt 70 procents beläggning. Men när flyktingströmmen kom var de flesta hem fullbelagda och lönsamheten steg kraftigt.

Dessutom är HVB-hem egentligen en onödigt dyr form av boende för ensamkommande.

- Flyktingbarnen har för det mesta inte alls samma behov av sociala tjänster som andra barn som bor på HVB-hem, konstaterar Annika Wallenskog, chefsekonom på organisationen Sveriges kommuner och landsting.

Hon är inte förvånad över att många nya företag passade på att utnyttja situationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sunne kommun 18-09-19:

Ungdomar riskerar bli utan bostad om de flyttar från Migrationsverkets asylboende till sidans topp

30 september 2018 stänger Migrationsverket sitt asylboende på före detta hotell Selma Lagerlöf i Sunne.

De asylsökande som har fått ett eller två avslag, är inskrivna i Migrationsverkets boende och samtidigt väljer att ansöka enligt nya gymnasielagen, får sannolikt problem.

- Ungdomarna riskerar bli utan bostad om de själva väljer att flytta från Migrationsverkets asylboende. Deras rätt till bostad upphör. Var och en får ordna bostad själv. Ersättningen som Migrationsverket betalar ut är då 61 kronor per dag, säger Felicia Weinberg, verksamhetschef individstöd i Sunne kommun.

När Selma i Sunne stänger förväntas ungdomarna flytta till ett annat asylboende, i väntan på besked om de får stanna i Sverige.

- Vi värnar om de här ungdomarna som befinner sig i en tuff situation. Det bästa för dem just nu är att de följer Migrationsverkets regler och flyttar med till det nya boendet för att inte hamna utanför systemet. Det är viktigt att de inser att de annars frånsäger sig rätten till hjälp. De riskerar att helt bli hänvisade till ideella krafter. De som hoppar av systemet kan inte komma in i det igen. Den som får uppehållstillstånd väljer sedan själv var den vill bo är alltid välkommen tillbaka till Sunne.

De ungdomar som fått avslag tre gånger på sin asylansökan, men fått inhibition (utvisningen tillfälligt stoppad) när de sökt och fått gymnasieplats - enligt den nya gymnasielagen - har hamnat "mellan stolarna".

- Som kommun tar vi vårt ansvar för ungdomarna enligt de lagar som finns. Det är helt orimligt att staten inte tar sitt utifrån de beslut som regeringen fattar. Därför gör vi nu påtryckningar på Migrationsverket för att de ska ta ekonomiskt ansvar för den här gruppen, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Sunne kommun har under 2015-2016 tagit emot 100 ensamkommande ungdomar som bott i familjehem eller i kommunens HVB-hem.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-09-21: Delade meningar om asylsökande killars flytt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 18-09-24:

Bidraget gör att de kan stanna till sidans topp

Kinda får ytterligare 210 000 kronor från regeringen. Pengarna ska göra det möjligt för ensamkommande ungdomar över 18 år att bo kvar i kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade på måndagen att använda ett eventuellt överskott som kan bli följden av regeringens utbetalning.

Kinda kommun har tidigare fått ersättning för mottagande av ensamkommande unga får året 2018.

För de unga innebär det att de kan fortsätta sina studier och även bo kvar i Kinda.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Sörmland 18-09-25:

Krav till politiker: "Hjälp ensamkommande att få bostad" till sidans topp

I morgon, onsdag ska flera ideella föreningar och kyrkliga församlingar lämna in ett öppet brev till politikerna i Nyköpings kommun. De kräver att kommunen gör mer för de ensamkommande ungdomar som helt eller delvis saknar boende i Nyköping.

- Den situation som ungdomarna har är helt ohållbar, säger Catarina Rehnström, ordförande i föreningen Livboj 18, som är en av föreningarna bakom protestbrevet.

I brevet får kommunen kritik för att göra för lite för de ensamkommande som helt eller delvis saknar bostad.

- Vi vill att politikerna ska visa intresse för den här frågan och engagera sig i att hitta lösningar tillsammans med oss, säger Catarina Rehnström.

Räcker inte till alla

Enligt föreningen handlar det om drygt 55 ungdomar som har en ohållbar boendesituation. Det handlar om unga som studerar på gymnasiet, som i vissa fall sökt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

(...)

Sveriges Radio Sörmland 18-09-26: Livboj 18 i Nyköping: Akut hjälp behövs för ensamkommande (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 18-09-26: Urban Granström (S): Migrationsverket har ansvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Rights Europe / Harekact 18-08-27:

Grekland/ New study finds EU-Turkey deal has pushed Lesvos to its breaking point till sidans topp

While much of the current media and policy attention is focused on the central Mediterranean route, due to the spike in deaths and the stand-off between European countries who are closing ports and hindering NGO search and rescue missions, Refugee Rights Europe releases a new report indicating that the situation on the Greek islands is more critical than ever.

The research report, published on 27 August 2018, found that the EU-Turkey Statement from March 2016 has contributed towards an increasingly urgent and tense environment on the island due to overcrowding, lack of capacity and resources, and unauthorised mobility. The situation has deteriorated at rapid pace and is now at absolute breaking point.

Declining morale and psychological conditions have led to heightened tensions and brawls, while a definitive shortage of resources leaves vulnerable populations in unacceptable conditions. Due to lack of space for new arrivals, some people are forced to live outside the camp leaving them at heightened risk of ill-health and insecurity.

The men, women and children on Lesvos - who all aspire to continue onto mainland Greece either to seek asylum there or to continue onto other countries such as Germany and Sweden - are trapped in overcrowded camps with no apparent end in sight and a constant fear of being returned to Turkey or their country of origin which they fled in the first place.

(...)

Hämta rapporten: an island in despair (Extern länk)

Pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Statewatch: Moria camp "dangerous to public health" and majority of detainees "never feel safe" (Extern länk)

Läkare utan Gränser 18-09-17: Ett av fyra barn i Morialägret har självskadebeteende (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-09-20: Många nyanlända i lägren på Lesbos (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-09-21: Flyktingsituationen pressar krisdrabbade Grekland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-08-31:

Grekland/ UNHCR urges Greece to address overcrowded reception centres till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency is today urging the Government of Greece to address the situation in Aegean Sea Reception and Identification Centres (RICs), commonly known as 'hotspots'.

Centres are severely overcrowded. This means that thousands of asylum-seekers and migrants, including many children, live in squalid, inadequate and rapidly deteriorating conditions. Some have been living in these centres for more than six months.

UNHCR calls on the authorities to rapidly accelerate procedures for those eligible for transfer to the mainland; to increase reception capacity on the mainland to host them; quickly improve conditions in reception centres and provide alternative accommodation for the most vulnerable.

The situation is reaching boiling point at the Moria RIC on the island of Lesvos, where more than 7,000 asylum-seekers and migrants are crammed into shelters built to accommodate just 2,000 people. A quarter of those are children.

An estimated 2,700 people, mainly Syrian and Iraqi families, are staying at the Vathy RIC on Samos, originally designed to hold less than 700. This is forcing many to stay in flimsy tents and makeshift shelters. This is likely to become a serious concern if not addressed before winter sets in. People in need of medical attention are being forced to queue for hours before receiving treatment.

Reception centres on the islands of Chios and Kos are close to double their intended capacity.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-09-19:

Grekland/ Psykiatriker: Fasansfulla förhållanden i lägren på Lesbos till sidans topp

På den grekiska ön Lesbos fylls flyktinglägret Moria ständigt på med nya människor - över 9 000 trängs där nu.

Psykiatrikern Alessandro Barberio beskriver förhållandena som förfärliga.

- Förhållandena i lägret Moria är ovärdiga, omänskliga och förfärliga, säger psykiatrikern som just nu verkar för organisationen Läkare utan gränser.

- Människor kommer hit med trauman. De har varit utsatta för kroppslig tortyr, psykisk tortyr, sexuellt våld och många har tvingats att se sitt barn, förälder eller syskon bli dödat mitt framför ögonen.

- Men det är lägret Moria i sig med denna täta samlevnad av människor som leder till nya psykotiska patienter varje dag, säger Alessandro Barberio.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Samos Chronicles kommentar 18-09-02:

Grekland/ Enough! Please no more reports telling us the bleeding obvious! till sidans topp

posted by christonysofiane

This week another damning report from UNHCR on the atrocious conditions and treatment of refugees on the Greek islands. A few days earlier another about Lesvos. My computer is full of reports about refugees in Greece and on Samos. There seems no end to the flow.

We have some simple questions to ask of all those organisations and individuals who write and research these reports.

Firstly, why do you bother?

From where we are on Samos I can tell you that not one report has made any difference to the lives and well being of refugees here. Of course over the past decade there have been changes but these have been influenced mainly by the refugee flows to the island. Every month is bad it is just that some are worse than others.

We now wait for the reports that will tell us again, as they do year in and year out that winter preparations are virtually non existent and refugees are once more going to face even more intolerable conditions due to the winter weather. Be assured nothing much will happen. Just like last year and all preceding years.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-09-08:

Turkiet/ UNHCR ends registration of non-Syrian asylum seekers till sidans topp

UNHCR has announced that its registration activities for applicants for international protection in Turkey will end on 10 September 2018, as part of the transition of refugee status determination responsibility to the Turkish Directorate General for Migration Management (DGMM).

The UN agency was in charge of registering international protection applications by persons coming from countries other than Syria, with its implementing partner, ASAM, conducting registration in Ankara. Following registration with UNHCR, applicants for international protection were assigned to the province where they were required to reside, known as "satellite city", and were instructed to appear before the competent Provincial Directorate for Migration Management (PDMM) to continue the procedure. A total of 63,039 asylum seekers were registered with UNHCR from January to July 2018.

Applications for international protection will now be directly registered with the PDMM, as is the case for Syrian refugees registering under Turkey's temporary protection regime. Whereas the registration of applications for international protection can be conducted by PDMM across all 81 provinces of the country, applicants will only be allowed to reside in "satellite cities". According to UNHCR, 19 provinces - including Istanbul, Izmir and Ankara - are currently excluded from the "satellite city" system.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare utan Gränser 18-08-31:

Libyen/ Strider i Tripoli förvärrar situationen för inlåsta flyktingar och migranter till sidans topp

Under de senaste dagarna har strider i Tripoli skapat stort lidande för invånarna och de runt 8000 flyktingar och migranter som hålls fångna i staden. En del av dessa var utan mat i två dygn efter att konflikten bröt ut i söndags. Andra släpptes ut från fånglägren och försökte att fly till närliggande stadsdelar med risk att skadas i korselden.

Våldet startade när en konflikt mellan väpnade grupper blossade upp i söndags. Intensiva granatattacker i bostadsområden har lett till ett okänt antal skadade och döda.

– Striderna visar att Libyen inte är en säker plats för flyktingar och migranter, säger Ibrahim Younis, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Libyen.

– Många har flytt från länder i krig. De har först hållits fångna av människosmugglare och sedan godtyckligt låsts in i fångläger. Dessa människor är väldigt utsatta och är nu mitt i en konflikt de inte kan fly ifrån. De borde inte överhuvudtaget hållas fångna enbart av den anledningen att de försöker att fly till säkerhet eller ett bättre liv. De borde genast evakueras och föras till ett säkert land.

Sedan våldet bröt ut har de humanitära behoven i de drabbade stadsdelarna och framför allt i fånglägren ökat dramatiskt. Läkare Utan Gränsers team ger sjukvård, vatten och mat till de som fortfarande befinner sig i lägren. Läkare Utan Gränser och alla andra humanitära organisationer har dock väldigt begränsad tillgång till andra människor i behov av hjälp.

Nästan hälften har flytt från konfliktzoner

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har nästan hälften att de som sitter i fångläger flytt från konfliktområden som Eritrea, Etiopien, Somalia och Sudan. Dessa människor har ett skyddsbehov enligt internationell rätt. Men de libyska myndigheterna, andra berörda länder och FN har inte lyckats att tillgodose detta behov och etablera en effektiv process för asylansökan. Tvärtom har EU-länderna skapat regler som hindrar asylsökande från att lämna Libyen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läkare utan Gränser 18-09-07: Evakuera människor från Libyen omedelbart! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply 18-09-13:

Internationellt/ As the world abandons refugees, UNHCR's constraints are exposed till sidans topp

The U.N. refugee agency lacks the funding, political clout and independence to protect refugees in the way that it is supposed to, says former UNHCR official and refugee policy expert Jeff Crisp.

Over the past three years, the world has been confronted with a number of major new refugee emergencies - in Myanmar, Nigeria, South Sudan, Yemen and Venezuela, as well as the Central American region. In addition, existing crises in Afghanistan, Democratic Republic of the Congo, Somalia and Syria have gone unresolved, making it impossible for large exiled populations to return to their own country. As a result, the global refugee population has soared to more than 25 million, the highest figure ever recorded.

This means that the role of the United Nations refugee agency, UNHCR, which is supposed to protect and find solutions for this growing population, is more important than ever. But is it up to the task? The proliferating crises have stretched it to the limit. Funding, most of which comes from a dozen key donor states, has not kept up with the rising numbers the agency is expected to support. In April, UNHCR said it had received just $2.3 billion of the $8.2 billion it needed for its annual program.

Things look unlikely to improve. UNHCR is losing the support of the United States, traditionally the organization's most important government partner, whether under Republican or Democrat administrations. Since Donald Trump's election, the country has slashed the number of refugees it admits through its resettlement program. In his final years in office, Barack Obama had raised the annual quota to 110,000 refugees. That is now down to 45,000 and may yet be reduced to 25,000.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

TT / SvT Väst 18-09-18:

Chalmersstudie: RMV räknar fel på asylsökandes ålder till sidans topp

Rättsmedicinalverket är ute och cyklar och räknar fel när myndigheten uppskattar sannolikheten för att en asylsökande är under eller över 18 år. Exempelvis är risken för att ett barn klassas som vuxen större, än tvärtom, enligt en ny studie.

Petter Mostad, biträdande professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har i en ny studie analyserat resultatet av 9 600 manliga asylsökandes åldersbedömningar, skriver Svenska Dagbladet.

Enligt studien, som presenteras i International Journal of Legal Medicine, är risken för att ett barn felklassas som vuxen större, än tvärtom - när Rättsmedicinalverket (RMV) undersöker de asylsökandes ålder genom att analysera deras visdomständer och knäleder.

- RMV:s modell har aldrig testats på folk med känd ålder. Men vår studie visar att bland de som var barn och som blev bedömda under 2017 blev en tredjedel bedömda som vuxna, säger Petter Mostad till TT.

Högre risk

TT: Men hur vet ni det, för ni har ju inte heller testat den på personer med känd ålder?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Upsala Nya Tidning 18-09-19: Uppsalaforskare om åldersbedömning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26

Bakläxa för domstol som inte kommunicerade med den sökande till sidans topp

En man som sökt asyl men själv sagt att han inte riskerade något i sitt hemland fick beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. I sitt överklagande till domstolen anförde han att han hade skyddsskäl som han inte vågat framföra. Domstolen skickade inte Migrationsverkets yttrande till mannen. Migrationsdomstolen avgjorde sedan målet utan att ge mannen möjlighet att slutföra sin talan. Migrationsöverdomstolen anser att båda bristerna är så allvarliga att målet återförvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning. (Källor InfoTorg Juridik samt kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens juridik 18-09-03:

Nämndeman som beslutade om utvisning sov under rättegången - måste göras om till sidans topp

Nämndemännen röstade för att den 20-årige mannens asylansökan skulle avslås och att han skulle utvisas till Afghanistan. Migrations-överdomstolen slår dock fast att nämndemannen sov under rättegången och att domen därför ska rivas upp.

Ärendet gäller en 20-årig man Afghanistan som fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd av Migrationsverket under hösten 2016 och beslutade om utvisning.

Beslutet överklagades till Migrationsdomstolen i Göteborg ? bestående av en lagfaren domare och tre nämndemän ? som senare avslog mannens överklagande efter att ha hållit en muntlig förhandling. Av domskälen framgår att den främsta orsaken till avslaget var att det fanns brister i mannens asylberättelse.

Skiljaktiga nämndemän

Två av nämndemännen var dock skiljaktiga och ansåg att mannens berättelse var tillförlitlig. Enligt de skiljaktiga nämndemännen borde mannen därför beviljas uppehållstillstånd som flykting.

Enligt 20-åringen, hans kontaktperson och hans advokat sov en av de nämndemän som fastställde Migrationsverkets beslut under rättegången.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

Belastningsregistret ska kollas om domstol överväger att bevilja uppehållstillstånd till sidans topp

I Asylnytt 18-07-18 refererades ett fall från Migrationsöverdomstolen som innebar att migrationsdomstolen måste säkerställa att det finns tillräcklig information i målet för att avgöra om utlänningen har gjort sig skyldig till sådan brottslighet som ska beaktas, innan uppehållstillstånd beviljas. Denna dom har nu publicerats av Migrationsverket

Hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ECRE 18-08-14:

UN rules against expulsion of victim of torture from Switzerland to Italy till sidans topp

The United Nations Committee against Torture (CAT) has ruled that the expulsion of a torture victim from Switzerland to Italy under the Dublin Regulation violates the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, by depriving him of the conditions conducive to recovery and rehabilitation.

The decision provides important jurisprudence, firstly to recognise that survivors of torture have specific medical and psychological needs, the neglect of which violates the prohibition on ill treatment, and secondly to recognise that reception conditions for people seeking asylum in Europe vary widely in their ability to meet these needs. The decision provides important guidance as to how to apply the Dublin Regulation in a manner that protects the rights of refugees and asylum seekers who have survived torture.

The Centre Suisse pour la Defense des Droits des Migrants (CDSM) defended the client in the case (A.N. v. Switzerland, Com. No. 742_2016 (CSDM)). In a Press Release published on Monday they reported that their client was an Eritrean national who had been imprisoned, tortured, and kept in solitary confinement on account of political activity. After fleeing his country and applying for asylum in Switzerland in 2015, medico-legal reports were submitted to the Swiss authorities which decidedly demonstrated that he was suffering from physical and psychological consequences of his experience.

Despite two attempts at appeal, the Swiss State Secretariat for Migration ordered the client to be transferred to Italy under the Dublin Regulation. In April 2016 CSDM challenged the expulsion before the Committee against Torture, on the grounds that if deported to Italy, he would be unable to access specialised rehabilitation treatment, which would be in violation of the Convention Against Torture. The Committee also took account of the fact that the client would be separated from his brother who was a resident of Switzerland. CSDM recognise this family relation as a "stabilizing social context necessary for the successful treatment of his post-traumatic stress disorder (PTSD)".

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 18-09-07: EU Parliament to vote on sanctions on Hungary (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

EU-domstolen: Fullständig utredning krävs innan skyddsstatus kan dras in efter brott till sidans topp

Målet gäller en man som hade fått asyl med flyktingstatus i Ungern år 2000. Senare hade han fällts för ett brott. Mannen hade själv låtit det afghanska konsulatet få reda på innehållet i domen, vilket ledde ungerska myndigheter till slutsatsen att han inte längre riskerade förföljelse. Hans flyktingstatus drogs in 2014. Efter det vidtog en ny procedur som frågan nu gäller. Mannen hade åter begärt flyktingstatus eller alternativ status i en ansökan om verkställighetshinder. Alternativ status nekades med anledning av att status enligt skyddsgrundsdirektivet kan nekas vid "grovt brott" - och i ungersk lag definiteras "grovt brott" som något som ger fängelse i fem år eller mer. Den sökande hävdar att fler omständigheter måste vägas in. Domstolen i Budapest bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Nu svarar EU-domstolen att flyktingstatus och alternativ status jämställs i det här avseendet. EU-rätten tillåter inte att en ansökan om alternativ skyddsstatus kan avslås enbart på grund av straffsatsen i nationell lag. Allvarligheten i brottet måste bedömas genom en fullständig utredning i det individuella fallet.

Hämta pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Läs eller hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

Tolkning av Dublinförordningen då återtagande inte begärts men utlämning skett till sidans topp

EU-domstolen har med anledning av ett komplicerat Dublinärende utrett en rad frågor som uppstått då två medlemsstater haft ansvaret för en person på olika sätt. Frågorna gällde en person som sökt asyl i Nederländerna men sedan sökt asyl i Italien under pågående överklagande i Nederländerna. Italien hade inte begärt återtagande. Därefter hade Nederländerna istället begärt personen utlämnad på grund av brott. Efter att utlämning skett begärde Nederländerna att Italien skulle återta personen enligt Dublinförordningen, vilket Italien accepterade. EU-domstolen slog bland annat fast att Italien var skyldigt att pröva asylansökan trots det pågående ärendet i Nederländerna, eftersom begäran om återtagande inte skett. Att Nederländerna senare begärde återtagande i motsatt riktning innebar ingen skyldighet att vilandeförklara asylärendet i Nederländerna. Nederländerna behövde inte informera Italien om att ett ärende pågick. Det finns inte heller någon regel som gör Nederländerna skyldigt att pröva asylansökan på grund av sin begäran om utlämning. Slutsatsen blir alltså att ansvaret för asylansökan ligger kvar på Italien trots den första utredningen i Nederländerna och trots brottmålet.

Längre referat av Migrationsverket (Extern länk)

Läs eller hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro 18-09-21:

Europadomstolen stoppar Saras utvisning: "Stor lättnad" till sidans topp

Sara flydde till Sverige från barnäktenskapet i Afghanistan, där hon nu riskerar hedersrelaterat våld om hon återvänder. Trots det har svenska myndigheter beslutat att hon ska utvisas. Nu tar Europadomstolen upp Saras ärende, och stoppar därmed utvisningen tillfälligt. " Jag är överlycklig. Så glad", säger hon.

"Mina vänner i Sverige pratar om sina drömmar efter studenten. Jag undrar hur länge till jag kommer överleva".

Så skrev 18-åriga Sara i en uppmärksammad text på Metro Debatt för ett par veckor sedan.

I texten beskriver Sara hur hon kom till Sverige 2015, då hon sökte skydd efter att ha blivit bortgift mot sin vilja som barn.

"Ni har kanske hört talas om hederskultur? Som tjej i Afghanistan är risken stor att du blir bortgift som barn, och att du sedan lever med förtryck från din man och dina manliga släktingar. Jag såg min enda chans att bli fri genom att fly", skriver Sara.

Europadomstolens besked ger hopp

Efter tre avslag från Migrationsverket var Sara nära att ge upp hoppet, och hon fruktade för sitt liv. Därför kommer beskedet om att Europadomstolen nu tar upp ärendet som en stor lättnad, säger hon.

- Jag är överlycklig. Så glad. Jag kommer kunna gå till skolan med en jättestor lättnad i hjärtat, säger hon.

De senaste veckorna, en tid av ovisshet i väntan på besked, beskriver hon som en hemsk period.

- Jag bar på en konstant rädsla av att polisen kan gripa mig. Att jag kan bli utvisad, sättas på ett flygplan och sedan bli dödad. Jag fick panik så fort jag såg en polisbil på väg till skolan, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

Migrationsdomstol: Storebror utvisas men lillebror får stanna efter domstolsbeslut till sidans topp

Två unga pojkar flydde tillsammans till Sverige från Afghanistan. Deras familj hade varit i konflikt med talibaner. Pappan hade misshandlats på grund av att han vägrat lämna ut myndighetspersoner som han kört i sitt yrke som chaufför. Efter att pojkarna flytt har pappan dödats och en äldre bror skadats. Pojkarna blev trodda i sina berättelser men Migrationsverket ansåg att det inte finns något individuellt hot mot dem. Den äldre som fyllt 18 fick beslut om utvisning och därmed ansågs även den yngre kunna utvisas med sin bror som "manligt nätverk" trots att den övriga familjen nu lämnat landet. Migrationsdomstolen höll med om bedömningen när det gällde storebror. Men migrationsdomstolen anser inte att den äldre pojken, som varit utomlands i tre år och som varken har bostad eller arbete, kan skydda sin lillebror från de risker han löper. Även om lillebror inte växt upp utanför landet anser domstolen att han som barn utan manligt nätverk löper en individuell och specifik risk att utsättas för våld och andra övergrepp. Därför får han uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

Migr-överdomstolen: Inga ömmande omständigheter för ung vuxen från Afghanistan till sidans topp

En pojke som är shiit och hazar hade flytt med sin familj till Iran när han var två-tre år gammal. Han hävdade att han riskerar att hamna hos talibaner eller utnyttjas som danspojke. Migrationsverket bedömde honom som vuxen och han fick avslag. Migrationsdomstolen bedömde honom också som vuxen men gav uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Domstolen nämner att han fortfarande är mycket ung och skulle hamna i en socialt utsatt situation. Han har bott två och ett halvt år i Sverige och har anpassat sig till västerländskt levnadssätt. Migrationsverket överklagade och påpekade att domstolen inte visat att en utvisning skulle strida mot ett internationellt åtagande, något som krävs enligt den tillfälliga lagen. Nu upphäver Migrationsöverdomstolen domen. MiÖD anser att det är vistelsetiden som skulle kunna utgöra en synnerligen ömmande omständighet, men efter att ha jämfört med tidigare praxis för synnerligen ömmande omständigheter och Europadomstolens praxis för skydd för privatlivet så är slutsatsen att tiden pojken vistats som asylsökande inte är tillräcklig.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

Uppehållstillstånd till föräldrar beviljas trots att sonen i Sverige fyllt 18 till sidans topp

Målet gäller en familj bestående av två tonårssöner i Sverige samt deras föräldrar och två yngre syskon som befinner sig i Turkiet. Familjen har flytt från Syrien. Kort efter att yngste sonen i Sverige fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande ansökte föräldrarna och syskonen om uppehållstillstånd som anhöriga. Detta avslogs eftersom den yngste sonen i Sverige hunnit fylla 18 när beslutet togs. Det ansågs inte heller föreligga något särskilt beroendeförhållande eller "udda och ömmande" omständigheter. När saken nådde migrationsdomstol hade EU-domstolen givit förhandsavgörande i ett ärende rörande en förälders återförening med ett ensamkommande barn. EU-domstolen anser att ett ensamkommande barn med flyktingstatus har rätt till familjeåterförening även om det drar ut på tiden och barnet hunnit fylla 18 före beslut. Det får dock krävas att föräldrarna ansöker om tillstånd inom tre månader efter beslutet om uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen pekar på att den svenska regeringen uttryckt att ensamkommande barn med alternativt skyddsstatus ska behandlas lika som barn med flyktingstatus. Därför beviljar domstolen uppehållstillstånd så att familjen kan återförenas. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

GT 18-09-04:

Asmaa saknar a-kassa - får inte återförenas med barnen till sidans topp

Asmaa Azzouz kämpar för att få sina döttrar till Sverige från det krigsdrabbade Syrien.

Men trots permanent uppehållstillstånd och arbete på en skola säger Migrationsverket nej. Anledningen: Asmaa saknar a-kassa.

- Mina döttrar brukar fråga "När får vi komma till dig mamma?" Det är jobbigt aldrig kunna ge dem ett svar, säger hon.

Asmaa Azzouz, 33, bor i Uddevalla och kom till Sverige från Syrien för tre år sedan. Hon berättar att resan var tuff. Bland annat ska hon ha tvingats sitta i ett turkiskt fängelse, vandrat över berg och åkt med båt över Medelhavet.

I Syrien lämnade hon kvar sina två döttrar, som nu är 5 och 6 år gamla. Asmaa säger att hon valde att inte ta med dem på resan, eftersom hon visste att den skulle bli farlig.

Målet var att återförenas med döttrarna i Sverige.

- Jag saknar mina döttrar varje dag och kämpar för att de ska få komma hit. Jag vill att de ska växa upp i ett land där kvinnor respekteras och får bestämma över sitt liv, säger Asmaa.

Hennes döttrar bor just nu i Syrien i en lägenhet tillsammans med sin mormor, en äldre bror och hans familj. Deras pappa har en annan familj och ska ha skrivit under papper där han avsäger sig rätten att komma till Sverige och ha kontakt med barnen.

- Just nu är det min mamma som tar hand om mina döttrar, men hon är gammal och orkar snart inte, säger Asmaa och fortsätter:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

Palestinier ska inte utvisas till Palestina trots grovt brott, fastslår Hovrätten till sidans topp

I december 2017 utförde några personer ett brandattentat mot bilar utanför synagogan i Göteborg. I församlingshemmet fanns ett 40-tal ungdomar. Ingen kom dock till skada. Attentatsmännen dömdes inte för mordbrand eller försök till mordbrand eftersom det inte fanns någon konkret risk för att branden skulle spridas till byggnaden. Däremot dömdes tre män för grovt olaga hot och försök till grov skadegörelse. En av personerna är inte svensk medborgare och dömdes även till utvisning eftersom han begått ett grovt brott. Hovrätten har nu ändrat den delen av domen. Eftersom gärningen kan ses som ett politiskt brott riktat mot judar kan Israel ha ett intresse i saken. Med hänsyn till den osäkerhet som råder vid gränserna till Gaza och Västbanken och i själva områdena så skulle mannens grundläggande mänskliga rättigheter vara hotade om han utvisades dit. (Källor: Infotorg juridik och Hovrätten för Västra Sverige)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-09-26:

EU-domstolen: Palestinier med skydd av UNRWA får inte asyl men saken ska utredas till sidans topp

I Asylnytt 18-08-04 refererades ett förhandsavgörande från EU-domstolen som bland annat innebär att den nationella domstolen måste pröva om personen faktiskt åtnjuter konkret skydd av UNRWA innan en palestinier nekas skydd. Detta mål har nu refererats av Migrationsverket.

Hämta domen och Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 18-09-26:

Rättslig kommentar från Migrationsverket om definitionen av att ha "lämnat landet" till sidans topp

Kommentaren bygger på en dom från Migrationsöverdomstolen 2015.

Tidigare har Migrationsverket ansett att en utlänning lämnat landet när hen passerat en inresekontroll i ett annat land. Målet hos Migrationsöverdomstolen gällde en person vars utvisning skulle verkställas men som inte togs emot i det avsedda landet. Migrationsöverdomstolen ansåg ändå att personen hade lämnat landet. Tolkningen får betydelse till exempel genom att ett nytt förvarsbeslut behöver fattas om personen ska tas tillbaka i förvar. Det får också betydelse genom att rätten till LMA upphör när personen lämnat landet. Ett överlämnande till polis förfaller när utlänningen lämnat landet. Det är ändå så att polismyndigheten har ansvar för att verkställa utvisningen på nytt eftersom detta regleras i en särskild paragraf oavsett om verkställigheten tidigare var överlämnad till polisen. Därför behövs inget nytt beslut om överlämnande av verkställighet till polisen.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 18-09-19:

GDPR-miss stoppar återvändandearbete till sidans topp

Migrationsverket har stoppat en del av sitt program som riktar sig till personer som fått avslag på sin asylansökan och frivilligt ska lämna Sverige. Detta på grund av att programmet inte är anpassat efter den nya EU-lagstiftningen om personuppgifter, GDPR, skriver Dagens Nyheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-09-08:

Slovenien/ Access to asylum compromised in returns to Croatia till sidans topp

A recent report on Slovenia's implementation of returns to Croatia highlights barriers to access to asylum and deficiencies in return procedures, in potential breach of the principle of non-refoulement.

The report was published by the Legal-Informational Centre for non-governmental organisations (PIC) following a visit to Velika Kladu?a and Biha?, Bosnia and Herzegovina at the end of June 2018, which included interviews with persons returned from Slovenia to Croatia and then to Bosnia. Returns from Croatia to Bosnia were reportedly carried out immediately in most cases.

In June 2018, Slovenia increased the number of returns to Croatia under a bilateral readmission agreement. According to official statistics, 885 persons were apprehended for irregular entry and 652 were forcibly returned in June, compared to 1,158 persons apprehended and 148 returned in May. A decline in new asylum applications was also observed that month.

(...)

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 18-09-18:

Ungern/ Anti-torture Committee criticises treatment of irregular migrants till sidans topp

The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has published today the report on its most recent visit to Hungary from 20 to 26 October 2017, together with the response of the Hungarian authorities.

The main objective of the visit was to examine the treatment and conditions of detention of foreigners detained under aliens legislation. To this end, the delegation visited two transit zones at Röszke and Tompa situated on the border with Serbia and several other establishments, and, on the Serbian side of the border, it interviewed persons who had recently been 'pushed back' to Serbia.

The CPT is pleased to note that its delegation received no allegations of ill-treatment by staff in any of the establishments visited. However, a significant number of persons interviewed by the delegation alleged that they had been physically ill-treated (for example, kicked, punched or hit with a baton) by Hungarian police officers in the context of their 'push-backs' to Serbia; several of them displayed recent traumatic injuries which were consistent with their allegations. The CPT once again recommends that all police officers receive a clear and firm message, emanating from the highest political level, that any form of ill-treatment of detained persons is unacceptable and will be punished accordingly.

The report highlights that in the context of 'push-backs', there was no procedure which would assess the risk of ill-treatment following the forcible removal, and the CPT recommends that the Hungarian authorities put an end to the practice of 'push-backs' to the Serbian side of the border.

(...)

Pressmeddelandet med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-09-19:

Ungern/ 100,000 demand release of man convicted of 'terrorism' for throwing stones till sidans topp

Ahead of tomorrow's appeal court decision in the case against Ahmed H, a Syrian man sentenced to seven years in prison following clashes with Hungarian border police in 2015, Amnesty International delivered a petition demanding his release and signed by more than 100,000 people, to the Ministry of Justice.

Marking the third anniversary of Ahmed's detention on charges of being "complicit in an act of terror", a 15-metre high animation was also beamed onto the side of the Ministry in the historic centre of Budapest.

"The trial of Ahmed H is a test case for Hungary's so-called 'illiberal democracy' and exposes the way in which migrants and refugees are vilified, counter-terrorism laws are misused and the authorities ride roughshod over human rights," said Eda Seyhan, Amnesty International's Counter-Terrorism Campaigner.

"Just days after the European Parliament voted to take action against the Orbán government for its flagrant abuses of human rights, this case provides Hungary with an opportunity to demonstrate its willingness to change its path."

Ahmed was arrested and imprisoned following an incident at the Serbia-Hungary border in September 2015 where he admitted to throwing a few stones. He had left his home in Cyprus where he was an EU resident, to help his elderly parents and other family members flee from Syria to find safety in Europe.

On 30 November 2016, Ahmed was convicted of committing "an act of terror" by a Hungarian court under Hungary's overly broad and vague anti-terrorism law. Following an appeal, a retrial was ordered in which he was again convicted despite a glaring lack of evidence to substantiate the terrorism charge. His case has become internationally recognised as an example of Hungary's draconian counter-terrorism laws and crackdown on migrants and refugees.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 18-09-14:

Marocko/ Marocko kritiseras av Amnesty International till sidans topp

Marocko kritiseras av Amnesty International för räder och godtyckliga gripanden av migranter.

Sen juli månad har 5.000 razzior skett i migranters hem, även hos dem som har uppehållstillstånd och det är främst afrikaner från länder söder om Sahara som drabbas.

Hör reportage av Margareta Svensson som har träffat en av dem som utsatts för en polisräd i sitt hem i Tanger.

Polisen tog hennes uppehållstillstånd och mobiltelefonen. Hela dan den 9 augusti tvingades Aïssatou Barry och hennes barn tillbringa på en polisstation i Tanger. Hon är förbannad. Polisen sa han man fått order om att vräka alla svarta invånare.

- Det är absurt, säger hon.

- Om man ska genomföra en räd så borde det vara mot de som befinner sig olagligt i landet? Mot de som vill migrera till Europa?

Det vill inte hon som är lagligt i Marocko.

Hennes lägenhet ligger i ett nybyggt kvarter i utkanten av Tanger, väggarna är omålade. I fönstret är bara kablarna kvar efter den tv-apparat som polisen tog med sig vid räden.

Aïssatou Barry en välkänd person bland afrikanska migranter i Tanger. Själv flykting efter striderna i Elfenbenskusten, så driver hon nu en restaurang och en frivilligorganisation för integration med syfte att avråda folk att olagligen ge sig av till Europa.

Och på frivillig basis, hjälper hon också polisen att identifiera personer som dör under färden över Medelhavet.

På sin lånetelefon visar hon mig bilder på döda människor som hon hjälpt till att identifiera, genom att underrätta anhöriga. På så sätt kan de döda också begravas.

- En person som jobbar så hårt för ett land är inte det landets fiende - utan en person som vill integreras, en som vet vad migration innebär, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Amnesty International 18-09-07: Crackdown on thousands of sub-Saharan migrants and refugees is unlawful (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-09-12: Marocko kritiseras för hantering av migranter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Västernorrland 18-09-18:

Frivilligorganisationer tar allt större ansvar för bostadslösa migranter till sidans topp

I de fyra nordliga länen finns 1 700 personer med utvisningsbeslut som inte längre har rätt till någon hjälp.

Frivilligorganisationer upplever att det finns allt fler människor som flytt sina hemländer och som i väntan på utvisning lever utan bostad och mat, samtidigt som de inte tillåts arbeta för att försörja sig.

- De blir helt enkelt ställda på gatan och de kommer till oss då. De måste vända sig någonstans och vet att det är möjligt att vända sig till oss, säger Eva Mjönes som sitter i styrelsen för Asylkommittén i Sundsvall.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 18-09-18: De lever utanför samhället, utan bostad och försörjning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-09-26:

Gymnasielagen godkänd - men unga i limbo till sidans topp

Tusentals ensamkommande ungdomar kunde dra en lättnadens suck när det stod klart att den nya gymnasielagen gäller.

Men det tidsbegränsade uppehållstillståndet löser inte akuta problem med försörjning och hemlöshet.

- Nu kommer en period av fortsatt osäkerhet, säger Anna Rehnvall från Röda Korset.

Många av de ensamkommande saknar enligt Röda Korset fast boende och klarar sig genom att sova hos vänner eller på gatan. Organisationen har uppgifter om att flera hundra ungdomar befinner sig i osäkra boendesituationer i Sveriges storstäder.

Många mår också psykiskt dåligt efter en svår resa till Sverige och en ibland långdragen asylansökningsperiod, vilket spär på svårigheter att klara skolan, eller för den delen de krav som ställs av myndigheter.

- Det är oerhört viktigt för de här ungdomarna att komma in på en utbildning och att kunna fullfölja den, säger Anna Rehnvall, som arbetar med Röda Korsets social verksamheter.

- Nu kommer en period av fortsatt osäkerhet och olyckligtvis kommer den med vintern, när det är kallt.

Mellan stolarna

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-09-13:

Ensamkommande ska ordna bostad själva till sidans topp

Medan gymnasielagen prövas hamnar många ensamkommande i hemlöshet.

Men även om beskedet blir att gruppen får stanna i Sverige måste de hitta boende på egen hand.

- Hur ska det gå till? Jag tjänar ingenting, säger Shirmohammed från Afghanistan.

Ekot har i dag berättat att ensamkommande som ansökt om uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet inte längre rätt till boende. Det har lett till en akut situation med många hemlösa.

Men inte heller om Migrationsöverdomstolen kommer fram till att den här gruppen ska få stanna kommer boendesituationen inte vara löst.

Tanken är att gruppen ska ordna bostad själv.

Shirmohammed som är ensamkommande från Afghanistan förstår inte hur det ska gå till.

- Hur hittar man plats här? Hur betalar man? Jag tjänar ingenting. Hur hittar man?

Du vet inte hur man hittar lägenhet?

- Nej, det vet jag inte.

Över 8400 personer har ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Lagen har underkänts i två migrationsdomstolar och hamnat hos Migrationsöverdomstolen.

Om Migrationsöverdomstolen kommer fram till att gruppen ska få stanna är tanken att de i första hand ska ordna bostad själva.

Eftersom de inte fått asyl omfattas de inte av bosättningslagen som ålägger kommunerna att ordnar boende under etableringen utan ska ordna boende själva.

De ska betraktas som andra gymnasieelever och leva på studiebidraget från CSN.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Jämtland 18-09-19: Unga riskerar att hamna på gatan (Extern länk)

SvT Nyheter 18-09-20: Hopplöst läge för ensamkommande i Kumla: "Försökte ta sitt liv" (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-09-25: Ensamkommande kan bli hemlösa igen (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-09-26: Karlstad fortsätter att agera som tidigare mot de ensamkommande ungdomarna (Extern länk)

Aftonbladet ledare 18-09-24: Slarv gjorde ungdomarna hemlösa (Extern länk)

Tio ideella hjälpare i Upsala Nya Tidning debatt 18-09-02: En värld av nödrop (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-09-05:

Nytt brev till Migrationsverket om gymnasielagen till sidans topp

FARR:s ordförande Emma Persson har på nytt skrivit till Migrationsverket och påtalat att det är många rutiner som inte fungerar för de ungdomar som ansöker om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Förutom att många fortfarande inte får beslut om inhibition (trots löfte om att detta nu skulle fungera) har det uppstått förvirring på en rad andra punkter. "Dessa ungdomar har erbjudits rätt att vänta på beslut i Sverige men står på grund av förvirringen utan minsta laglig försörjning. Det rör sig om tonåringar som de facto svälter", påpekar FARR:s ordförande.

Migrationsverket har idag publicerat en ny rättslig kommentar rörande "nya gymnasielagen". Kommentaren innehåller ett välkommet förtydligande rörande en av datumgränserna i lagen. Men den klargör också att ungdomar som begärt ny prövning av sitt asylärende inte ska få inhibition om de ansöker enligt gymnasielagen. Detta är en av de saker som FARR protesterar mot.

FARR:s första brev om situationen för dessa ungdomar skickades i början av augusti. Emma Persson tog då upp att de som ansökt inte får veta ifall deras utvisningsbeslut inhiberats eller inte. Utan ett beslut om inhibition i handen kan de inte få något ekonomiskt stöd från kommunen där de bor.

FARR fick snabbt ett positivt svar på detta brev. Migrationsverkets t.f. rättschef Aisha Butt klargjorde att ungdomar som har slutligt avslag på asylansökan och ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier (enligt den nya gymnasielagen) ska fatta beslut rörande inhibition i alla sådana ärenden och beslut ska skickas ut de sökande oavsett om det är positivt eller negativt. Att dessa rutiner inte hade följts i en av Migrationsverkets regioner har nu åtgärdats enligt t.f. rättschefen.

(...)

Artikeln med länk till brevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 18-09-19:

Ny rapport beskriver de hinder papperslösa möter i vården till sidans topp

Röda Korset bedriver sedan 2006 en vårdförmedling för papperslösa och andra migranter som faller utanför det offentliga skyddsnätet och som inte kan eller vågar vända sig till det ordinarie sjukvårdssystemet. Vårdförmedlingen kommer varje dag i kontakt med migranter som av olika skäl inte får den vård de behöver. Idag släpper Röda Korset en rapport som beskriver hinder papperslösa personer stöter på när de behöver tillgång till vård, och de humanitära konsekvenser detta för med sig.

"Rapporten är ett nedslag i den verklighet vi möter. En konsekvens av hinder till vård är att man uppsöker vården först när problemet är akut. Patienter kommer till oss med långt framskridna sjukdomstillstånd och får då hänvisas till mer akut sjukvård, vilket ofta leder till större ingrepp och mer lidande", säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset

Dagens lagstiftning är otydlig vilket gör det svårare för papperslösa att få tillgång till vård. Sättet lagen är utformad på ålägger vårdpersonal att bedöma vilken vård som kan eller inte kan anstå. Det leder till att vårdpersonal hamnar i situationer där de kan tvingas välja bort att hjälpa en person enbart utifrån personens rättsliga ställning och inte utifrån en medicinsk bedömning.

Erfarenheter från Röda Korsets vårdförmedling visar också att vårdpersonals bristande tillgång till information och kunskap om lagen står för ungefär hälften av de hinder som papperslösa möter i vården. Papperslösa har ofta svårt att hävda sina rättigheter, dels i brist på stöd i att förstå det svenska systemet, dels i att överkomma språkliga hinder. Detta skapar en problematisk krock med vårdpersonals ofta bristande tillgång till riktlinjer och kunskap om gällande lagstiftning. Dessutom leder rädsla för myndigheter och bristande kunskap om sekretesslagstiftning till att många papperslösa undviker att berätta om sin rättsliga ställning.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 2018:

Sverige mot deportationer till Afghanistan 4-8 oktober till sidans topp

Under dagarna 4 - 8 oktober genomförs en rad aktiviteter på många orter i Sverige för att belysa och protestera mot tvångsutvisningar till Afghanistan. FARR är medarrangör till det övergripande eventet "Sverige mot deportationer okt 2018" och står bakom uttalandet. Aktiviteterna sker samordnat med liknande manifestationer på andra platser i Europa. Tidpunkten är vald eftersom det är två år sedan den 4 oktober 2016 då EU-länderna slöt en överenskommelse med Afghanistan om återtagande av utvisade asylsökande. Dagen därpå vid samma konferens utlovade EU-länderna ett stort biståndspaket värt 5 miljarder till Afghanistan. Sedan dess har säkerhetsläget i Afghanistan försämrats och vi protesterar mot de fortsatta tvångsutvisningarna.

Detta händer 4-8 oktober:

4 oktober: Den internationella konferensen How safe is Afghanistan? i Stockholm.

Nu fullbokat!

Bland talarna märks professor och Afghanistanexperten William Maley och Dr Niamatullah Ibrahimi, båda från Australien, Dr Liza Schuster från Storbritannien, som forskat om de utvisade, Mr Abdul Ghafoor, grundare av AMASO som stödjer utvisade i Kabul, Dr Anders Fänge, fd ordförande i Afghanistankommittén, Dr Hellen Kooijman från det europeiska nätverket "Don't send Afghans back".

FARR:s Sanna Vestin deltar med en kort kommentar till Sveriges Afghanistanpolitik.

6-7 oktober: Sittstrejker på ett flertal orter (mellan kl ca 10-16).

Se Facebooksidan "Sverige mot deportationer okt 2018".

8 oktober: Ljusmanifestationer i hela EU (kl ca 18-20).

I Sverige deltar ca 20 orter. Se Facebooksidan "Sverige mot deportationer okt 2018".

FARR:s Emma Persson talar vid manifestationen i Stockholm.

Vill du hjälpa till med något på din ort, se facebookgruppen med samma namn SVERIGE MOT DEPORTATIONER OKT 2018! Från denna sida kan du även hämta flygblad, affischer, mm.

Manifestationer i andra länder, se sidan Don't send Afghans back - a platform for positive action.

(...)

Läs mer; uttalande, deltagande orter och medarrangörer, kontakt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna... 18-09-13:

4 oktober, Stockholm: Pressinbjudan: How safe is Afghanistan? till sidans topp

Välkommen till konferensen How safe is Afghanistan?

Situationen i Afghanistan försämras snabbt. Talibanerna har sedan 2017 kontroll över ett större område än någonsin sedan den amerikanska invasionen 2001. Attacker mot regeringsstyrkor, polis och civila rapporteras nästan dagligen. Säkerhetsläget i Afghanistan har betydelse för Europa eftersom det i många länder finns ett stort antal asylsökande sedan flyktingkrisen 2015.

Syftet med konferensen är att öka förståelsen för den nuvarande situationen i Afghanistan, och på så sätt bidra till migrationsmyndigheternas bedömningar av säkerhet och risk för dem som utvisas dit.

Konferensen har rönt stort internationellt intresse då en fördjupad diskussion av aktuellt säkerhetsläge saknas. Konferensen planeras att sändas live, och vi räknar med åhörare i många länder.

Bland föreläsarna märks den kände forskaren professor William Maley, Asia-Pacific College of Diplomacy, Australien som talar om politiska och militära utmaningar i Afganistan. Dr Liza Schuster, City University of London, har forskat på återvändarnas situation. Anders Fänge, hedersdoktor vid Umeå universitet, var tidigare Svenska Afghanistankommitténs landchef och har vistats i Afghanistan i nästan 20 år.

Konferensen anordnas i samarbete mellan Utrikespolitiska föreningen Stockholm och nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar.

Bifogas: Utkast till artikel samt inbjudan. Ett underlag för annons i ppt fås vid begäran.

Konferensen äger rum på Convendum, Vasagatan 16 i Stockholm, torsdag 4 oktober kl 9-17. Den är kostnadsfri för pressen. På grund av begränsat platsantal behövs för registrering på hemsidan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-09-10:

100.000 kronor från Emmaus Björkå till sidans topp

Med två dagar kvar till riksdagsvalet aviserade second hand- och solidaritetsorganisationen Emmaus Björkå i fredags att de skänker ytterligare pengar till organisationer som arbetar med flyktingar rättigheter. För Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, innebär det att vi får 100.000 kronor till vårt arbete för stärkt asylrätt.

– Det pratas om att vi nu har två statsministerkandidater, och ingen av dem står för en human flykting- och asylpolitik. Det gör att vi redan nu vet att det kommer behövas hårt arbete i fyra år till för att avhumaniseringen av flyktingar inte ska fortsätta. Vi bedömer att FARR, och framförallt de som arbetar tillsammans under FARRs paraply, får enormt mycket gjort. Den samlade kunskapen som finns hos de här grupperna och personerna är imponerande, säger Mikela Lundahl Hero, styrelseordförande på Emmaus Björkå.

– Vi i asylrörelsen har varit i motvind förut men vi vet också att när vinden har vänt så har det varit för att vi inte har släppt taget utan fortsatt att förklara för människor vad som händer och slåss för de mänskliga rättigheterna. Därför är vi oerhört tacksamma för varje tillskott i resurserna för att komma ut med information och rådgivning. Vi är starkare ju fler vi når och ju fler vi blir, säger FARR:s ordförande Emma Persson.

Emmaus Björkå har under 2018 ökat sitt stöd till asylrätts- och flyktingorganisationer markant. Redan i våras aviserades att över en miljon skulle gå till organisationer som arbetar med papperslösa och gömda personer. Detta följdes därefter upp med nya donationer till först rörelsen #vistårinteut och därefter RFSL Newcomers.

– Många tror att politiker avgör allt som händer, och tänker inte på hur mycket samhället präglas av civila och ideella organisationer. Att, som vi nu gör för tredje gången på ganska kort tid, skänka ganska mycket pengar är inte bara ett sätt att skapa uppmärksamhet. Uppmärksamheten är viktig i sig, för den kan ge en känsla av hopp och synliggöra den mobilisering som faktiskt sker. Men det är också ett konkret sätt att påverka, säger Mikela Lundahl Hero.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Ref Law September 2018:

"Regional Disembarkation Platforms" and "Controlled Centres" till sidans topp

Lifting The Drawbridge, Reaching out Across The Mediterranean, or Going Nowhere?

Francesco Maiani, Associate Professor, University of Lausanne

Introduction: The Cyclical Crises of The Common European Asylum System

In 2015-2016, the Schengen common travel area and the Common European Asylum System (CEAS) risked a complete meltdown. The story has been told elsewhere on RefLaw: one million refugees landed in Greece and Italy and then engaged in secondary movements throughout the European Union (EU). In response, unilateral measures negating the very idea of a common space of travel and protection spread like wildfire: "waving" unidentified refugees "through" to neighbouring States, unilateral border closures, competitive devaluations of national asylum systems endangering the integrity of international and EU standards.[1] Some semblance of unity could only be found under the rallying cry of "stemming the flows."

The EU thus initiated a series of measures aiming to confine refugees in countries outside or on the periphery of the EU. The EU-Turkey statement and "hotspot approach" epitomize this policy. At the same time, the European Commission proposed a reform package centred on three ideas: fighting secondary movements, reinforcing the abovementioned externalisation measures, and introducing a new solidarity mechanism centred on the physical relocation of protection seekers among the EU Member States (EUMS).

Fast-forward to the summer of 2018, and we are again in the midst of a "crisis." The reform of the CEAS is stalled over the apparently unbridgeable rift between those EUMS requesting more solidarity and those EUMS wanting none of it. Meanwhile, with Mediterranean crossings reduced to pre-2015 levels, EUMS governments are maintaining, introducing or announcing unilateral measures to "stem" imaginary but electorally lucrative migration flows.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-09-20:

Frontex: avtal om operativt samarbete klart med Serbien till sidans topp

I dag paraferade kommissionär Dimitris Avramopoulos och Serbiens vice statsminister och tillika inrikesminister Neboj?a Stefanovi? ett statusavtal som gör att personal från Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) kan placeras i Serbien.

Frontex ska hjälpa Serbien med gränsförvaltningen och de båda parterna kan göra operationer tillsammans, särskilt om migrationsströmmarna plötsligt skulle komma att ändras.

- Dagens avtal är ytterligare en milstolpe i vårt samarbete med Serbien om migration, gränsförvaltning och säkerhet, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Jag vill tacka de serbiska myndigheterna för att de har arbetat så hårt och engagerat sig i avtalet. Steg för steg får vi ett bättre skydd för EU:s yttre gränser genom att samarbeta närmare med våra partner, både i våra grannländer och i länder längre bort. Jag ser fram emot att snart få avtalet i hamn och hoppas att även de pågående förhandlingarna med andra partner på västra Balkan ska slutföras snabbt.

Stöd till och samarbete med länder utanför EU är av avgörande betydelse för skyddet av EU:s yttre gränser. Kommissionen stärkte 2016 Frontex mandat för att möjliggöra utstationeringar i EU:s grannländer. I förra veckan höll kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt tal om tillståndet i unionen 2018 och meddelade att kommissionen vill förstärka Frontex ytterligare och ge byrån rätt ambitionsnivå, så att man kan delta i gemensamma operationer och stationera ut personal i länder som inte ligger i EU:s omedelbara närhet.

Dagens statusavtal med Serbien är det tredje avtalet som paraferats med partnerländer på västra Balkan efter Albanien i februari och Makedonien i juli. Förhandlingar pågår med Montenegro samt Bosnien och Hercegovina.

Vad händer nu?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-09-19:

EU-möte: Fokus på skärpt gränskontroll till sidans topp

I dag samlas EU:s stats- och regeringschefer i Salzburg i Österrike för att diskutera migrationsfrågor. Värden för toppmötet, den österrikiske förbundskanslern Sebastian Kurz, har de senaste dagarna rest runt bland EU:s medlemsländer, och säger att det finns en bred enighet om att nu fokusera på skärpta gränskontroller.

- Vi ska inte förlora oss i diskussioner om ett solidariskt flyktingmottagande inom EU, nu ska istället fokus ligga på skärpt gränskontroll, och samarbete med transitländer i Nordafrika för att förhindra att båtar med migranter tar sig ut på Medelhavet, säger Sebastian Kurz i en videoinspelning på Twitter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 18-09-18: Ökad splittring om migrationen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-09-13: Alla EU-länder ska bidra med gränspoliser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-09-19:

Svensk tvekan om gränspolis i EU till sidans topp

Mitt i det oklara läget i regeringsfrågan åker statsminister Stefan Löfven (S) till Salzburg för EU-toppmöte.

Ett förslag om att förstärka gränskontrollmyndigheten Frontex med upp till 10 000 gränspoliser väcker kritik.

På onsdag och torsdag möts EU:s stats- och regeringschefer i Österrike för ett informellt toppmöte. Ännu en gång ska de diskutera migration och hur EU ska skydda sina gränser.

I takt med att EU-länderna blivit allt mer oense om hur de ska dela på ansvaret för att ta emot flyktingar har fokus flyttats över till ökat gränsskydd, och hur man ska förhindra att flyktingar ger sig av på farliga resor över Medelhavet.

Frågar man allmänheten - som den amerikanska tankesmedjan Pew har gjort - är en klar majoritet av européerna fortsatt för att hjälpa de som flyr undan krig. Men en lika klar majoritet är samtidigt djupt missnöjd med hur EU har hanterat de senaste årens flyktingkris.

NYTT FÖRSLAG

I riksdagens EU-nämnd gjorde Stefan Löfven klart att inga beslut ska fattas på mötet i Salzburg. Siktet är i stället inställt på det ordinarie EU-toppmötet i Bryssel den 18-19 oktober.

EU-ledarna ska dock diskutera ett alldeles färskt förslag från EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Han föreslår att gränskontrollmyndigheten Frontex ska förstärkas ordentligt med nya gränspoliser, från dagens runt 1 500 till 10 000.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-09-20: Kurz: Sveriges krav en återvändsgränd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-09-19:

Svensk skepsis till asylsamarbete med Kairo till sidans topp

Samarbete med Egypten kan bli nästa steg i EU:s försök att få bukt med flykting- och migrationskrisen.

Sverige tvekar - och vill fortsatt kämpa för en gemensam asylpolitik i EU, trots allt hårdare motstånd.

Inför EU-ländernas informella toppmötesmiddag i Salzburg talar både österrikiske mötesvärden Sebastian Kurz och EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk högt och gärna om Egypten.

Jag hoppas verkligen att medlemsstaterna är beredda på att fördjupa samarbetet med Egypten, men också andra länder i Nordafrika. Egypten är en viktig, eventuell, partner, säger 31-årige förbundskanslern Kurz på väg in till mötet.

"Egyptiska myndigheter har gjort kampen mot människosmuggling till en prioritet. Som resultat har det inte skett några irreguljära avresor från Egypten till Europa i år", berömmer i sin tur Tusk i sin inbjudan till toppmötet.

SVENSK SKEPSIS

Tusk vill därför ha stöd för ett toppmöte mellan EU-ländernas ledare och Arabförbundets ledare i Kairo i februari nästa år.

Fast alla är inte förtjusta i tanken.

Jag är inte övertygad. Jag vill höra mer om vad det finns för substans i det. Man ska inte bara träffas för att träffas, säger statsminister Stefan Löfven (S) till svenska journalister i Salzburg inför EU-toppmötet.

Statsministern betonar att allt samarbete med "tredje land" måste ske i full respekt för mänskliga rättigheter - något som inte allt är fallet i president al-Sisis Egypten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-09-20:

Löfven efter toppmötet: Överens om samarbete med länder utanför EU till sidans topp

Efter dagens EU-toppmöte i Salzburg i Österrike säger landets förbundskansler Sebastian Kurz att man är överens om ett djupare samarbete med Egypten om migration. Statsminister Stefan Löfven säger att det är bra om samarbetet med länder utanför EU byggs ut.

- Då är det färre människor som kommer att dö på Medelhavet.

EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk ska träffa Egyptens president al-Sisi på söndag. Han säger att EU också ska vända sig till andra afrikanska partner och även ordna ett toppmöte med Arabförbundet i februari.

- Vi är överens om att vi behöver det här samarbetet med länder utanför EU som vi har haft, konstaterar statsminister Stefan Löfven om Egyptensamarbetet.

Jämför med klassiskt bistånd

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Verfassungsblog 18-09-16:

Fixing the Refugee Crisis: Holding the Commission Accountable till sidans topp

Cathryn Costello, Elspeth Guild

In his first State of the Union address on 9 September 2015, President Juncker gave the issue of the 'refugee crisis' top priority. Arrivals of refugees in Europe need not signal a political crisis, but when they (out of necessity) arrive in small overcrowded rubber dinghies on the shores of Greek islands in large numbers, the scale and visibilty of arrivals generated the events by then already deemed a 'refugee crisis.' (Of course, most refugees remain in the immediate neighbourhood of conflict and in the Global South, Europe's 'crisis' is political, rather than relating to its material protection capacity.) Reflective of its high political salience, the key players in the Commission's response to the refugee crisis were not only Commissioner Avramopoulos, who held the asylum and migration portfolio, but also Vice-President Timmermans and High Representative/Vice President (HR/VP) Mogherini.

In that 2015 State of the Union address, Juncker famously asserted that his Commission would be 'very political'. 'Political' in Juncker's words, meant facing up to challenges, not just 'business as usual'. Rather, it was 'time to speak frankly about the issues facing the European Union.' In spite of this apparent rhetorical and institutional commitment, our central argument is that the Commission's weakness during the refugee crisis meant it underperformed not only when measured against the aim of being more 'political' (in particular if this means correctly identifying and dealing with the sources of real political problems), but even if we envisage for it a more modest technocratic role. We briefly assess aspects of the Commission's as policy innovator; technical coordinator; guardian of EU legality and strategic intervener in EU litigation. Across these four dimensions, its actions were underwhelming.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-09-14:

Taking Liberties - Detention and Asylum Law Reform till sidans topp

ECRE has published a policy note analysing the changes agreed so far on the reform of the Reception Conditions Directive and the way these reforms will likely lead to an increased use of detention against asylum seekers. As negotiations on the recast Directive reach the final stage, trends towards the restriction and deprivation of liberty for reasons of administrative convenience are emerging in different European countries.

The current form of the proposal equips states with powers to impose general restrictions on asylum seekers' freedom of movement for reasons of convenience, without taking an individual decision. Restrictions on liberty, imposed for reasons of public order or to prevent individuals from absconding, can in some cases lead to detention if they are not complied with.

Encouraging states to subscribe to general restrictions on asylum seekers' freedom of movement and to employ the use of punitive detention contravenes standards laid down in human rights law and runs counter to the broader policy objectives of the Common European Asylum System (CEAS) such as to ensure the quality of asylum systems and societal inclusion of refugees.

ECRE recommends amendments to the recast Reception Conditions Directive proposal to ensure that restrictions on individuals' freedom of movement are based on formal, individual decisions that are amenable to judicial control, and to remove the possibility for states to impose detention as punishment for non-compliance with residence restrictions.

More legislative initiatives were tabled today by the European Commission, including a proposal to recast the Return Directive inter alia to expand possibilities for immigration detention.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-09-14:

European Commission releases proposal to recast Return Directive till sidans topp

The European Commission released new proposals on border control and migration reform this week to coincide with President Juncker's State of the Union address. Announced as the 'last elements needed for compromise on migration and border reform', they include a proposal for a recast of the Return Directive as well as proposals for a Regulation on the European Border and Coast Guard and amendments to the proposed Regulation on the European Agency on Asylum. Many of the proposed changes aim to make return policy stronger and more effective.

Member States and the European Commission have increasingly focused on return policy and its implementation as priorities since higher numbers of people sought international protection in Europe in 2015-2016. Ensuring the return of third country nationals who have no right to stay in the European Union has been seen by policy makers as one way of easing pressures on migration systems. Return was a central component of the European Agenda on Migration and there have been several initiatives since to increase returns, including through the (renewed) Action Plan on Return and the Commission Recommendation on making returns more effective from 2017. Frontex has also been asked to play an increasing role in return operations and provide support for Member States.

With this new recast, the Commission has assessed that there has been little progress in increasing the effectiveness (the number) of returns, citing the decrease in the EU return rate from 2016 to 2017 as evidence.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-09-13:

EU föreslår tuffare regler för utvisningar till sidans topp

EU-kommissionen föreslår i dag nya tuffare regler för att öka takten i utvisningarna av asylsökande som fått avslag. Fler asylsökande än i dag ska låsas in och möjligheten till frivilligt återvändande ska begränsas kraftigt.

- Fler måste utvisas, sa Dimitris Avramopoulos på en presskonferens i Bryssel.

För det blir allt färre av dem som fått utvisningsbeslut som faktiskt lämnar EU. Förra året var siffran 36,6 procent, alltså bara en dryg tredjedel. Övriga stannade kvar i EU som papperslösa. Och det här är växande problem, anser EU-kommissionen, som nu vill skärpa lagstiftningen.

EU-kommissionen föreslår en uppdatering av det så kallade återvändandedirektivet från 2008.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 18-09-21:

Ensuring the right to family reunification of migrants and refugees till sidans topp

"The right to family life applies to everyone, including refugees and migrants," said the Migration Committee, which called on member States to "develop common guidelines" to implement the right to family reunification. "Families must not be torn apart and they should not be prevented from reuniting after an often dangerous departure from their country of origin," the parliamentarians said, approving the report by Ulla Sandbæk (Denmark, UEL).

According to the draft resolution adopted today by the committee, persons fleeing persecution or war have the right to international protection and their separated family members as well; States should therefore ensure consistency in granting refugee status to the members of the same family.

Noting the introduction in many member States of selective policies aimed at limiting family reunification, the committee considered that States should not substitute 'subsidiary or temporary protection status' for 'refugee status' instead, visas being often refused to family members who have not been granted refugee status. It also regretted high financial requirements or long waiting periods for migrants who apply for visas for their family.

Stressing that family reunification is often hindered by the fact that the whereabouts of family members are unknown, the committee also recommended that national authorities register all migrants upon arrival, and share such data with other member States, in particular through the EU Schengen Information System.

Finally, the committee proposed that the Committee of Ministers develop guidelines for the application of the right to family reunification of refugees and migrants as well as mutual legal assistance and administrative co-operation between member States and with third countries.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Östgöta-Correspondenten 18-09-05:

Lättare att få jobb med nätverk till sidans topp

Det är så mycket lättare att få ett jobb om man har kontakter. Men hur får man sådana om man till exempel kommer från ett annat land? Svaret är: På Tillväxtdagen 24 oktober.

Kyrkan, kommunen, Företagscentrum, Arbetsförmedlingen och Swedbank. Det är de organisationer som ligger bakom Tillväxtdagen. Företrädare därifrån har slagit sig ihop och målet är att gemensamt skaffa fram 100 mentorer till 100 personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden.

- Begreppet mentor är så stort att det kanske kan får folk att tveka. Man kan säga "medmänniska". Jag är säker på att kyrkan har en stor bas av människor som kan hjälpa till, säger Stefan Sandell, som själv är engagerad i kyrkan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 18-09-06:

Allt fler nyanlända i sysselsättning till sidans topp

Antalet nyanlända som börjar studera eller får en anställning kort efter avslutad etablering ökar kraftigt.

När en person beviljats uppehållstillstånd i Sverige inleds ett tvåårigt etableringsprogram som består av studier i svenska, samhällsorientering och praktik.

2016 var det cirka 30 procent av de nyanlända som började en utbildning eller sysselsättning tre månader efter avslutat etableringsprogram. I år har den siffran ökat till 40 procent. I landet som helhet är motsvarande siffra drygt 43 procent.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-09-07:

Onödigt dyster bild av jobbutveckling till sidans topp

Fler än sex av tio väljare tror felaktigt att en allt mindre andel invandrare jobbar jämfört med svenskar, visar en opinionsundersökning.

Svenska dagbladet har låtit Sifo fråga väljare bland annat hur de tror att det så kallade sysselsättningsgapet utvecklat sig sedan 2014.

61 procent av de svarande förmodade enligt SvD att gapet vidgats, medan 10 procent trodde att det minskat och 16 procent sade oförändrat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Aftonbladet krönika 18-09-06: Staffan Landin: Man kan inte "tycka" att arbetslösheten ökar (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-09-12: Arbetslösheten fortsätter att sjunka (Extern länk)

Daniel Lind, Jusek, i Svenska Dagbladet debatt 18-09-18: "Väljarna har en felaktig bild av invandringen" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 18-09-06:

Jag är stolt över min resa till sidans topp

Efter nästan tre år i Sverige kommer Sadeq al-Ghaffari snart få sin svenska läkarlegitimation. Men livet i den nya hemstaden Växjö är ganska ensamt.

I tre månader nu har Sadeq har bott i en tvårumslägenhet i Växjö och busspendlat till jobbet i på vårdcentralen i Åseda.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västmanland 18-09-11:

Från jobb som vd i Syrien till svensk verkstadsindustri till sidans topp

Ayad Awini från Syrien har sökt hundratals jobb i Sverige utan att bli kallad till intervju. Nu sadlar han om från vd i medieföretag till svensk verkstadsindustri.

Det har gått fyra år sedan Ayad Awini kom som flykting från Syrien till asylboendet i Fagersta. Nu bor han och familjen i Avesta där han studerat svenska men inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 18-09-24:

De har skogsarbete som väg in i samhället till sidans topp

I skogen utanför Blomstermåla jobbar en grupp flyktingar med att röja sly. Bakgrunden är att regering har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att erbjuda så kallade naturnära jobb.

Förhoppningen med projektet är att få in deltagarna på arbetsmarknaden och hjälpa dem in i samhället.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 18-09-12:

Projekt på Jämtlands gymnasium ska hjälpa nyanlända i arbete till sidans topp

Under hösten trappas ett projekt upp som Jämtlands gymnasium har, där nyanlända genom praktik ska få in en fot på arbetsmarknaden, och öka motivationen i skolan.

Det är få nyanlända som tar sig vidare till gymnasiet i Sverige, och även Jämtlands gymnasium brottas med problemet. Där har man under två års tid jobbat med ett projekt som trappas upp under hösten, där nyanlända kombinerar studier och praktik.

(...)

Sveriges Radio Jämtland 18-09-12: Få nyanlända är behöriga till gymnasiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-09-16:

Familjen splittrades i flykten - nu är de tillsammans igen till sidans topp

Mitt under den brinnande flyktingkrisen hösten 2015 kom Hayat Abdulhadi och hennes två söner Mohammed och Firas till Sverige från Syrien.

Bakom sig hade de lämnat resten av familjen, pappa Walid, brodern Ghiyath och döttrarna Raghad och Reem.

Nu har familjen återförenats. Sönerna pluggar på universitetet, ena dottern har precis börjat gymnasiet och den yngsta i nionde klass.

- Vi förlorade allt. Nu ska vi ta tillbaka våra liv, säger Hayat.

Lägenheten i Ulleråker, Uppsala, är ljus, den ligger på nedre botten och har fönster åt tre väderstreck. Utanför är hösten varm och naturen nära, genom den öppna altandörren hör man löven leka.

- Vi har två katter nu. Den ena heter Zlatan och den andra heter Tesla. Vi har ingen bil, men jag brukar skämta och säga att det gör ingenting, för jag kan alltid klappa på min Tesla ändå.

Hayat Abdulhadi, 49, skrattar, kramar om min arm. Jag känner bara knappt igen henne. Förra gången vi sågs var hon så ledsen, så trött och full av sorg.

Nu glittrar hennes ögon. Hon säger att hon bara knappt kan prata svenska, men det är inte sant för hennes svenska är bra och när hon försöker få mig att säga välkommen på arabiska är jag inte ens i närheten av att lyckas.

- Det gör ingenting, säger hon. Jag vet att det är svårt. Kom, nu ska vi?... fika!

I soffan, en halvtimme senare:

Hayats son Mohammed, 23, pappa Walid och den 15-åriga dottern Raghad är med. Vi har talat om Sverige, om allt som hänt sedan vi träffade Hayat och Mohammed utanför Migrationsverket i Märsta den 14 september 2015.

Vi har pratat om hur vissa dagar känts som tio år, om deras längtan, rädsla och tomhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-08-31:

Nyanlända kvinnor får snabbare jobb i Sverige till sidans topp

Kvinnliga flyktingar som kommer till Sverige får jobb snabbare än i exempelvis Tyskland, visar en ny rapport från OECD. En förklaring är att de fortare lär sig språket och kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen.

Kvinnliga flyktingar i Sverige kommer snabbare in på arbetsmarknaden än i jämförbara länder, visar en ny studie av OECD.

- Jag är förvånad och hade inte väntat mig det här resultatet. Men det visar att mycket kan göras för att förbättra integrationen av kvinnliga flyktingar på arbetsmarknaden, säger Thomas Liebig, som skrivit rapporten tillsammans med Kristian Rose Tronstad.

Förklaringen till det bättre resultatet i Sverige (se grafik), och andra skandinaviska länder, är enligt Thomas Liebig etableringsprogrammet som leds av Arbetsförmedlingen och ska skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det är viktigare för kvinnor än för män, menar han.

- Ofta får de ansträngningar för integrering som görs större effekt på kvinnor än på män. Kvinnor blir mer isolerade än män om de inte får någon typ av stöd och det är slående hur mycket bättre det går för kvinnorna i de skandinaviska länderna som har gjort mer på det området än exempelvis Tyskland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-09-19:

Majoritet vill ta emot krigsflyktingar till sidans topp

En majoritet inom EU anser att det är rätt att ta emot människor som flyr undan våld och krig. Men missnöjet är utbrett om hur EU hanterat flyktingfrågan och de tillfrågade i Sverige är bland de mest kritiska. Det visar en ny rapport från det amerikanska forskningsinstitutet Pew Research Center.

I Sverige, Tyskland och Spanien är över 80 procent av de tillfrågade positiva till att ta emot människor på flykt undan våld och krig. Även i Italien och Grekland visar siffrorna en liknande attityd, trots att påfrestningarna där var extrema under flyktingkrisen 2015-2016.

I den nya rapporten från forskningsinstitutet Pew Reserach Center har människor i tio EU-länder tillfrågats under våren 2018.

I Polen och Ungern är attityden mindre positiv. Enligt en ny lag är det numera brottsligt att hjälpa asylsökande i Ungern. Det har lett till en skarp markering från EU-parlamentet nyligen.

"EU dåligt förberett"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Pew Research Center 18-09-18: A majority of Europeans favor taking in refugees, most disapprove of EU's handling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Altinget debatt 18-09-03:

"EU:s reformerade asylsystem - ett tillfälligt misslyckande" till sidans topp

EU:s försök att ta kontroll över migrationsströmmarna har lett till att unionen misslyckas med sina grundläggande skyldigheter för migranter, skriver Michael Williams, vice ordförande i Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och Sanna Vestin, ledamot i FARR.

2015 och den stora folkliga solidariteten i Europa med människor på flykt följdes snart av att EU-kommissionen och medlemsstaternas regeringar fick panik. De förklarade att unionen måste ta kontroll över migrationsströmmarna och att alla medlemsstater gemensamt måste ta ansvar för flyktingar och migranter som kommer innanför unionens gränser. Av detta följde:

+ Uttalandet mellan EU och Turkiet för att hindra asylsökandes möjligheter att nå EU genom Turkiet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 18-09-19:

Malin Björk (V) Säg nej till Fort Europa-politiken till sidans topp

EU:s flyktingpolitik är en återvändsgränd. Nu är det upp till regeringar som vill något annat än de stängda gränsernas politik att sätta stopp för den högerextrema utvecklingen, skriver EU-parlamentariker Malin Björk (V) inför EU-toppmötet.

Ikväll träffas EU-ländernas ledare i österrikiska Salzburg för att ännu en gång diskutera migrationspolitik. Det förra toppmötet om migration i juni innebar ett stort misslyckande för EU att ta ett gemensamt ansvar i den globala flyktingsituationen.

Det blev ingen reformering av Dublinförordningen så att ansvaret för flyktingar kunde fördelas jämnt bland alla 27 medlemsländer. Det blev heller inget av det kvotflyktingsystem som jag och EU-parlamentet föreslagit. Förslagen blockerades av medlemsländerna.

Istället förskjuts nu debatten och förslagen alltmer ut i extrema marker.

Tidigare i somras föreslogs att EU ska outsourca ansvaret för flyktingar till fattigare tredje länder i Afrika och Europa. Särskilda uppsamlingsläger skulle skapas dit människor som är på väg mot EU ska kunna skickas tillbaka innan de hunnit söka asyl här.

Att lämna sitt land för att söka asyl i ett annat land är en mänsklig rättighet, men det hindrar inte EU från att kalla flyktingar för "illegala migranter" eller stoppa livräddningsaktioner på Medelhavet.

När EU-ledarna träffas den här gången är förutsättningarna för att unionen ska föra en mer human flyktingpolitik om möjligt ännu sämre. Flera av länderna domineras av högerextrema partier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-09-12:

Nu måste Sverige sluta att splittra familjer till sidans topp

Martin Ärnlöv, generalsekreterare vid Svenska Röda Korset

En polariserad valrörelse är till ända. Vi förväntar oss att partierna nu tar sig ur sina låsta positioner och att den nyvalda riksdagen tar ansvar för utformningen av en långsiktig, human och rättssäker migrationslagstiftning inför att den tillfälliga begränsningslagen går ut nästa sommar.

Rätten till asyl och familjeåterförening måste garanteras.

Flera partier har öppnat för en förlängning av den tillfälliga lagen i väntan på att en långsiktig lagstiftning finns på plats. Att det ansågs förenligt med svenska konventionsåtaganden att göra långtgående inskränkningar i rätten till familjeåterförening motiverades med att den tillfälliga lagen endast skulle gälla "under en begränsad tid".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 18-09-18:

Vem bär ansvaret? till sidans topp

Flera partier låtsas att rättsprocessen för asylsökande ungdomar är säker, trots att motsatsen visats många gånger, skriver Peter Marinko.

Under valrörelsen hävdade flera partiledare att "ett nej är ett nej". Asylsökande ungdomar som blivit unga vuxna och som fått avslag måste återvända efter flera års limbo tillbaka till sina hemländer, flest till ett alltmer söndertrasat Afghanistan, många även till ett sönderfallande Irak.

Ledarna samt deras partier väljer att låtsas att den svenska rättsprocessen är helt säker, när motsatsen visats många gånger.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Gotland 18-09-01.

Sverige, vad håller vi på med? till sidans topp

Efter flera år i Sverige skickas nu nyblivna myndiga tillbaka till Afganistan. Men vilken 18-åring är mogen att på egen hand resa till ett krigshärjat land, undrar Mien Niklasson.

Vi sitter vid köksbordet och fyller i papper till Migrationsverket, en av våra pojkar och jag. Nu är allt hopp ute, det återstår bara att återvända till hemlandet. Det vi försöker med nu är att förskjuta processen lite, det är ju så oroligt i Afghanistan, en krigszon.

Killen har varit en del av vår familj i snart tre år nu. Han är en av alla de ensamkommande som det ständigt debatteras om. Tre år, så lång tid har det tagit för Migrationsverket att bestämma att killen inte ska få stanna hos oss. Under den tiden har han lärt sig utmärkt svenska, blivit en del av vårt samhälle, blivit en del av vår familj. En människa som vi älskar.

När han kom till oss var han en liten, rund 14-åring som brukade skrämma slag på mig genom att klättra högt upp i stora träd. Att spela FIFA fotbollsspel och äta min klyftpotatis med brunsås var andra favoritsysselsättningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE kommentar 18-09-14:

Hungary: Let's capitalise on the European Parliament's decision till sidans topp

Catherine Woollard, Secretary General for the European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

In good news for the rule of the law in Europe, this week the European Parliament acted against Hungary for its multiple breaches of European values, with its Resolution on the report prepared by MEP Judith Sargentini. Despite uncertainty in the run-up to the vote, in the end it was decisive: 448 for the motion (65%), 197 against (28%), and 28 abstentions (7%). Sargentini, whose report was thorough and well-substantiated, received a standing ovation.

What does the vote mean? The motion that was passed invokes Article 7(1) of the Treaty on European Union, which includes the provisions for action to be taken against a Member State in breach of EU values. The authoritative expression of these values is Article 2 of the Treaty of European Union (TEU), which states: "The EU is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 18-09-07: EU Parliament to vote on sanctions on Hungary (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 18-09-18:

AFS-politiker företrädde asylsökande - nu kommer krav att hon stoppas till sidans topp

Nu riktas kritik mot flyktingadvokten Jessica Ohlson efter hennes framträdande vid främlingsfientliga Alternativ för Sveriges valmöte i Nyköping.

Jessica Ohlson från Nyköping är partisekreterare för det främlingsfientliga partiet Alternativ för Sverige, som bland annat vill ompröva samtliga uppehållstillstånd som beviljats efter år 2000 och skapa en ny myndighet, ett återvandringsverk för att påskynda utvisningarna.

Samtidigt har Ohlson under flera år fått uppdrag från Migrationsverket att företräda asylsökande.

Enligt Migrationsverket har Jessica Ohlson varit ombud för 27 asylsökande, samtliga ensamkommande ungdomar, varav 13 har fått avslag i första instans på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Nu kommer krav på att Ohlson inte ska få företräda fler asylsökande och att de tretton som fått avslag ska få en ny chans.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 18-09-18: Migrationsverket om AFS-politiker: Vi kan inte åsiktsregistrera (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 18-09-18: Advokatsamfundet om AFS-politikern: Det är olämpligt (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 18-09-23: Ahmed fick ombud från främlingsfientligt parti - Jessica Ohlson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 18-08-31:

KD och konspirationen till sidans topp

Håkan Holmberg

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor markerar tydlig distans till ungdomsförbundets DN-artikel om återvandring.

Det är välgörande. Internt har hon skäl att vara ännu tydligare. Den debattartikel som KDU:s förbundsordförande Christian Carlsson publicerade i DN i torsdags är av ett slag som borde oroa många av KD:s väljare.

Huvudbudskapet, även om det sparas till artikelns avslutning, är att invandrare som inte anpassar sig till vårt samhälle, är lojala med Sverige och tar till sig "västerländska värderingar" ska erbjudas hjälp att återvandra. Uppenbarligen avses något annat och mer omfattande än tanken att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska kunna utvisas ur landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

CEDAW 18-09-05:

Follow-up to Sweden on observations from the CEDAW committee till sidans topp

In my capacity as Rapporteur on Follow-up on Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), I have the honor to refer to the examination of the combined eighth and ninth periodic report of Sweden, at the Committee's sixty-third session, held in February 2016. (...)

The Committee welcomes the follow-up report received on time in February 2018. (...) , the Committee examined this follow-up report and adopted the following assessment.

(...)

The Committee recommends that, in relation to paragraph 11 of the concluding observations, the State party provide, in its next periodic report, information on further actions taken to:

1. Implement its obligations under international law with regard to asylum seekers and refugees, such as the principle of non-refoulement.

2. Adopt further legal support for the examination and assessment of women's grounds for asylum, to ensure that the needs of asylum-seeking and refugee women and girls arriving in the State party are addressed as a priority concern.

(...)

The Committee recommends that, in relation to paragraph 27 of the concluding observations, the State party provide, in its next periodic report, information on further actions taken to:

Based on the study the root causes for the low reporting and conviction rates in cases of violence against women, take measures to eliminate all identified barriers preventing women from reporting violence to the police.

Hämta brevet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-09-11:

Flyktingarna sätter vår självbild på prov till sidans topp

Även för 2 500 år sedan kom flyktingar över Medelhavet och sökte skydd. Även då sattes samhällets etiska kompass på prov. Nu sätter Dritëro Kasapi upp Aischylos "De skyddssökande" i samarbete med Al Harah-teatern i Palestina, som har en stark feministisk prägel.

Vilken sorts samhälle vill vi ha? Om man vill ta tempen på samtiden kan det ibland vara bra med perspektiv. För regissören Dritëro Kasapi är Aischylos 2 500-åriga dramatik en klar spegel att rikta mot vår egen tid - och eviga frågor om människans ansvar och val.

- Aischylos gestaltar berättelser utifrån sina funderingar om hur samhället ska formas i förhållande till den nya atenska demokratin som snabbt växer fram. Han sätter fingret på en hel del moraliska, politiska och etiska dilemman. Det är som om han säger "låt oss också tänka på det här", förklarar Dritëro Kasapi.

Han tar exemplet med "Perserna", den äldsta bevarade pjäsen i västerländsk teatertradition. Här väljer Aischylos att skildra slaget vid Salamis utifrån förlorarnas perspektiv, alltså perserna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-09-16:

Filmörnen till asylsökande till sidans topp

Vid Värmlands kortfilmsfestival belönades i år Shafagh Shakeri från Afghanistan med det stora priset Filmörnen för sin film "The Chapter 115". Han är asylsökande och bor i Årjäng och filmen handlar om att han gjort en svår geografisk resa men också en inre resa kring sin tro.

Juryns motivering för att belöna Shafagh Shakeri och hans en och en halv minut långa film The Chapter 115 med Filmörnen löd:

"För en stark och aktuell berättelse som förtäljer och vittnar om en ung människas djupa kval och erfarenhet under vår tids svåraste massflykt. En film att meditera på och allvarligt reflektera kring".

Shafagh Shakeri kom till Sverige för tre år sen och fick upp filmintresset när han deltog i Region Värmlands projekt "Var är hem?" 2016.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-08- 31:

'Refugees' and 'Migrants' Frequently Asked Questions (FAQs) till sidans topp

1. Are the terms 'refugee' and 'migrant' interchangeable?

2. What is unique about refugees?

No. Although it is becoming increasingly common to see the terms 'refugee' and 'migrant' used interchangeably in media and public discussions, there is a crucial legal difference between the two. Confusing them can lead to problems for refugees and asylum-seekers, and for States seeking to respond to mixed movements, as well as to misunderstandings in discussions of asylum and migration.

Refugees are specifically defined and protected in international law. Refugees are people outside their country of origin because of feared persecution, conflict, violence, or other circumstances that have seriously disturbed public order, and who, as a result, require 'international protection'. Their situation is often so perilous and intolerable, that they cross national borders to seek safety in nearby countries, and thus become internationally recognized as 'refugees' with access to assistance from states, UNHCR, and relevant organizations. They are so recognized precisely because it is too dangerous for them to return home, and they therefore need sanctuary elsewhere. These are people for whom denial of asylum has potentially deadly consequences.

3. How are refugees protected under international law?

Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights asserts the right of everyone to seek and enjoy asylum. However, no clear content was given to the notion of asylum at the international level until the 1951 Convention related to the Status of Refugees [the '1951 Convention'] was adopted, and UNHCR was tasked to supervise its implementation. The 1951 Convention and its 1967 Protocol, as well as regional legal instruments, such as the 1969 OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, are the cornerstone of the modern refugee protection regime. They set forth a universal refugee definition and incorporate the basic rights and obligations of refugees.

(...)

Läs eller ladda ned hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-09-11:

Turkish Airlines and IOM sign long term partnership to assist migrants globally till sidans topp

The promotion of safe, orderly and regular migration is at the heart of the long-term partnership agreement signed yesterday (10/09) between the UN Migration Agency (IOM) and Turkish Airlines, one of the largest carriers in the world.

Signed by IOM Director General William Lacy Swing and Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee, M. ?lker Aycž, the cooperation will focus initially on the Organization's Migration Application (MigApp), which leverages the widespread use of telecommunications technology to provide practical information about services available to migrants globally.

"The agreement opens a whole range of possibilities for cooperation both in terms of Turkish Airlines' commitment to social responsibility and our own commitments to migrants and refugees," said DG Swing.

"It is in many ways an ideal partnership as it will allow us to do a lot more in terms of informing migrants, in terms of promoting migrant rights, in terms of training to sensitize airline officials to smuggling and trafficking in persons which is one of the heinous crimes of our times," he added.

"As the national flag carrier of Turkey, a leading country today that tries to extend its hand to the vulnerable communities in the world, we are glad to strengthen our collaboration with IOM. Through this agreement we see a way to promote the idea of living together in peace and traveling freely and legally as envisioned under the Sustainable Development Goals of the United Nations." Chairman Aycž said of the accord.

IOM hopes that the agreement will lead to further collaborations on awareness raising campaigns on safe travel in countries of origin to help counter the trafficking of migrants as well as on cooperation on border support and documentation - including the possible training of Turkish Airlines employees and partners.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.