fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 31 augusti 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 18-08-31:

Återställd information kring gymnasielagen på praxissidan till sidans topp

På grund av ett tekniskt fel har notiserna från utgåvan 2 juli saknats på Asylnytts praxissida, vilket bland annat ledde till att referaten från en rad rättsliga ställningstaganden från Migrationsverket kring gymnasielagen och LMA-lagen, inte kunnat hittas där. Felet är nu åtgärdat.

Till Asylnytts praxissida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

FARR 18-08-29:

Uppdaterad information om gymnasielagen till sidans topp

FARR:s sidor om gymnasielagen har uppdaterats.

Här på hemsidan finns två sidor om den nya gymnasielagen. Sidan "Hur funkar den nya gymnasielagen" innehåller grundläggande information om hela lagen, både de äldre delarna och den del som trädde i kraft 1 juli. Sidan "Vanliga frågor om den nya gymnasielagen" innehåller svar på frågor som vi fått till FARR:s mailbox och på andra sätt. Båda dessa sidor är uppdaterade, bland annat med viss information om inhibition och rätt till bistånd.

Just nu fattas inga positiva beslut enligt "gymnasielagen" eftersom Migrationsverket och domstolarna väntar på om Migrationsöverdomstolen anser att lagen kan användas som den är skriven. Du som har möjlighet att söka och skulle ha en chans bör göra ansökan senast 30 september, så att du inte missar chansen när besluten börjar fattas.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 18-08-20:

Migrationsverket: "Gymnasielagen kan användas" till sidans topp

De 9 000 ensamkommande flyktingar som omfattas av den omstridda gymnasielagen inväntar just nu ett livsavgörande beslut från Migrationsöverdomstolen.

Under veckan påbörjar eller återvänder drygt 300.000 ungdomar till sin gymnasieutbildning efter sommaruppehållet. Omkring nio tusen av dem är de ensamkommande flyktingar (framför allt från Afghanistan) som omfattas av den nya gymnasielagen. Nio tusen ungdomar som nu oroligt inväntar Migrationsöverdomstolens avgörande beslut om den nya lagen är rättssäker och därmed ska gälla, eller ej.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 18-08-26:

Gymnasielagen tär på ensamkommande till sidans topp

Turerna kring gymnasielagen oroar många ensamkommande unga.

I sommar har en majoritet av samtalen till Rädda Barnens särskilda stödlinje rört lagen.

- De befinner sig på nytt i en oerhört tärande situation, säger Eva Harnesk på Rädda Barnen.

Den juridiska osäkerheten kring den nya gymnasielagen orsakar en både lång och plågsam väntan för många av de ungdomar den berör, enligt Rädda Barnen.

- Under tre år har vi sett hur ovissheten om framtiden i Sverige påverkat de här ungdomarna. Förväntan har bytts mot maktlöshet. Gymnasielagen blev ett väldigt stort hopp för många, men det vi sett i sommar är att det blivit ännu en tärande situation, säger Eva Harnesk, verksamhetsledare för Rädda Barnens stödlinje för nyanlända och asylsökande.

Gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli och är tänkt att innebära att ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan får en ny möjlighet genom studier. Omkring 9 000 personer, främst afghaner, berörs.

Men två av fyra migrationsdomstolar har underkänt lagen eftersom den ansågs för rättsosäker och har vägrat att använda den. Dessa ärenden ligger nu hos Migrationsöverdomstolen, som kommer att fälla det slutgiltiga avgörandet. Det finns än så länge inget besked om när detta kan bli.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om situationen för de väntande, nedan under rubriken "Papperslösa, gömda, utvisade"

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-08-28:

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap till sidans topp

I propositionen föreslår regeringen skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.

Regeringen föreslår en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna alltjämt är under 18 år.

Barnäktenskap är en skadlig sedvänja som måste motverkas. Den som

är under 18 år får inte under några omständigheter ingå äktenskap i

Sverige. I många andra länder är det däremot tillåtet med barnäktenskap. Lagförslaget syftar till att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det syftar också till att motverka förekomsten av barnäktenskap här i landet genom att tydligt ange att sådana äktenskap inte accepteras.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-22:

Regeringens förslag: Barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige till sidans topp

Med två veckor kvar till valet fattar regeringen i morgon beslut om det omdebatterade lagförslaget som innebär ett generellt förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap i Sverige.

Lagrådet har sagt nej till förslaget, men det här en viktig förändring för att stärka barns rättigheter, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

- Regeringen har ju varit väldigt tydlig på den punkten: barn ska få vara barn, säger migrationsminister Heléne Fritzon.

I Sverige får den som är under 18 år inte gifta sig. Men i många andra länder ser reglerna annorlunda ut, och det finns - enligt regeringen - luckor i den lagstiftning som ska göra att alla barn som befinner sig här skyddas mot barnäktenskap. I dag accepteras barnäktenskap om dom har ingåtts utomlands och ingen av parterna hade anknytning till Sverige när de gifte sig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-08-28:

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar till sidans topp

Regeringen föreslår att reglerna om förvar och uppsikt av utlänningar ska moderniseras. Syftet är att skapa ett tydligare regelverk och höja rättssäkerheten i ärenden och mål om förvar och uppsikt.

De föreslagna reglerna innebär bland annat att

+ en domstol alltid ska pröva om en utlänning får hållas i förvar längre tid än två veckor med stöd av utlänningslagen,

+ proportionalitetsprincipen får en avgörande betydelse vid bedömningen av hur länge en utlänning får hållas i förvar,

+ det blir tydligare vilken myndighet som i varje skede av migrationsprocessen är ansvarig för att besluta om förvar eller uppsikt, och

+ den enskilde får en utökad rätt att komma till tals muntligen inför förvaltningsmyndigheterna och migrationsdomstolarna.

Regeringen föreslår också att ett beslut om avvisning eller utvisning inte ska verkställas om utlänningen är misstänkt för brott med fängelse i straffskalan, eller om det har inletts ett förfarande om att utlänningen ska utlämnas eller överlämnas till en annan stat för att lagföras eller avtjäna en frihetsberövande påföljd. Det föreslås även att det i vissa fall ska vara möjligt att lägga ned en förundersökning mot en utlänning som är misstänkt för brott med ett straffvärde som inte bedöms överstiga fängelse i sex månader.

Slutligen föreslår regeringen att det ska vara möjligt för Polismyndigheten att omhänderta och ta en utlänning i förvar om det är nödvändigt för att genomföra en transitering enligt lagen om transitering av tredjelandsmedborgare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Hämta propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 18-08-24:

Regeringen ser över regelverk för att öka skyddet mot säkerhetshot till sidans topp

Regeringen har i dag gett en särskild utredare i uppdrag att se över lagen om särskild utlänningskontroll, utlänningslagen och utlänningsförordningen. Översynen ska leda till en ändamålsenlig och effektiv reglering av utlänningsärenden som omfattas av säkerhetsaspekter.

Lagen om särskild utlänningskontroll är ett värdefullt verktyg för att hantera utlänningar som bedöms utgöra säkerhetshot mot Sverige. Potentiella terrorister kan hindras från att komma in i eller att stanna kvar i Sverige. Lagen skapar också utrymme för åtgärder i de fall berörda personer av asylrättsliga skäl inte kan utvisas, till exempel om det finns risk för dödsstraff eller tortyr i det land som personen ska utvisas till.

I vissa avseenden uppfattas lagen om särskild utlänningskontroll som svårtillämpad och lagstiftningen är i behov av en översyn. I en hemställan till regeringen har Säkerhetspolisen efterfrågat att vissa bestämmelser i lagen förtydligas, görs mer ändamålsenliga och att luckor täpps till. Säkerhetspolisen anser bland annat att den nuvarande regleringen för verkställighetsförvar är för snäv och att det leder till att personer som bedömts utgöra kvalificerade säkerhetshot mot Sverige måste försättas på fri fot i avvaktan på verkställighet av utvisningsbeslut.

Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, blir utredare.

Uppdragets del som gäller tidsgränsen för verkställighetsförvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll ska redovisas senast den 28 februari 2019. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningen är ett resultat av överenskommelsen om åtgärder mot terrorism som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom överens om den 7 juni 2017.

Hämta kommittédirektiv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Svenska Dagbladet 18-08-30:

Från Afghanistan/ Tvångsutvisningarna ökar - 22 000 afghaner väntar till sidans topp

Nästan 2 000 afghaner har utvisats från Sverige sedan 2015. Kvar finns 22 000 med utvisningsbeslut. Det som väntar är ett Afghanistan där talibanernas inflytande ökar och ett hot som kommer att driva ännu fler människor på flykt: torkan.

22 000 afghaner, merparten unga vuxna och närmare 5 000 barn, lever i Sverige i väntan på att de ska utvisas till Afghanistan. Hittills i år har drygt 200 vuxna och nio barn utvisats frivilligt. Samtidigt har takten på tvångsutvisningarna ökat - hittills i år har fler utvisats än under hela förra året, 69 mot 63 personer.

Men hur livet blir i Afghanistan är ovisst. Våldsspiralen i landet har snurrat allt snabbare: IS självmordsattack i en skola i Kabul, talibanernas anfall på provinshuvudstaden Ghazni, övertagandet av militärbaser, kidnappningar av busspassagerare, avvisandet av ett eldupphör samt efterföljande raketbeskjutning och strider mitt i Kabul. Samtidigt ökar oron inför höstens parlamentsval.

Adele Khodr, chef för Unicef i Afghanistan, beskriver säkerhetssituationen som mycket svår.

- Jag har varit här sedan 2016 och jag kan tydligt se att situationen verkligen har förvärrats: både striderna, den väpnade konflikten och självmordsattackerna mot civila. Detta händer över hela landet, säger hon när SvD når henne.

- Vi är oroade över barnen, som är de mest utsatta. Anfallet på skolan nyligen var en attack mot barn. De blev dödade mitt i klassrummet. Mer än 40 studenter dödades, några av dem bara 14 år gamla. Det här är det mest omänskliga som kan hända.

Amnesty International beskriver självmordsattacken i Kabul som ett krigsbrott, då man medvetet använt civila och utbildningsenheter som mål.

Adele Khodr och Unicef oroas över att fler föräldrar nu väljer att hålla sina barn hemma från skolan - men framför allt över hur våldet påverkar dem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet via Pressreader 18-08-30: Osäker framtid i Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-19:

Från Afghanistan/ Oenighet kring avvisningar till Afghanistan till sidans topp

Det är bara ett av de 16 tyska förbundsländerna som avvisar obegränsat till Afghanistan, trots att regeringen gett grönt ljus.

Tysklands regering lyfte för en dryg månad sedan de begränsningar för avvisningar till Afghanistan som hade införts efter terrorattentatet mot olika västambassader i maj 2017.

I tisdags kväll lyfte ett plan från Münchens flygplats mot Kabul, ombord fanns 46 män vars asylbegäran hade avslagits. Det är andra gången inom en månad som ett avvisningsflyg gick till Afghanistan, och det bara några timmar innan ett nytt svårt attentat skakade Kabul. Men det råder ändå enighet kring avvisningarna i Tyskland.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-23:

Från Burma/ Återvändande rohingyer torteras och fängslas till sidans topp

Myanmar har torterat och fängslat muslimska rohingyaflyktingar, när de har återvänt till från Bangladesh. Det skriver människorättsorganisationen Human Rights Watch i en ny rapport.

Rapporten presenteras exakt ett år efter att rohingyerna fördrevs från Myanmar.

Sex unga rohingya män greps redan i våras av polisen i Myanmar när de återvände från Bangladesh, dit de fördrevs förra året.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Human Rights Watch 18-08-21: Security forces torture Rohingya returnees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-08-29:

Från Kosovo/ Lifosrapport: situationen för hbtq-personer till sidans topp

Detta är version 3.0 av rapporten

/Utdrag ur sammanfattning och slutsats:/

Mot bakgrund av den bild som konsulterade källor har återberättat är Lifos slutsats att hbtq-personer som offentligt, på arbetsplatsen eller inför sin familj öppet deklarerar sin sexuella läggning eller könsidentitet, kan exponera sig själv för risker - våld och hot om våld, förskjutning från familjen, social utfrysning och diskriminering. Riskerna att drabbas av familjebaserat våld eller våld från allmänheten går inte att värdera på en generell nivå utan torde bero på vilket sammanhang den enskilde befinner sig i, såsom tillhörighet till en konservativ familj, ekonomiska ställning, kön/könsidentitet, etnisk tillhörighet, landsbygds- eller stadsmiljö m.m.

Transpersoner beskrivs som en osynlig och särskilt sårbar grupp. Våld mot transpersoner är underrepresenterat i brottsstatistiken och gruppen diskrimineras både inom det vidare samhället och inom hbtq-gemenskapen. Vissa källor uppger att transkvinnor som ger uttryck för sin könsidentitet löper en högre risk att utsättas för attacker i det offentliga rummet.

Ytterligare en dimension i en hbtq-persons utsatthet är tillhörighet till en etnisk minoritet och som på så vis riskerar att utsättas för "dubbeldiskriminering". En källa uppger att det är särskilt svårt att vara rom och hbtq-person.

Ingen av de källor som Lifos har konsulterat har rapporterat om någon myndighetssanktionerad förföljelse av hbtq-personer. Samtliga källor uppger att utomrättsliga åtgärder av myndighetsföreträdare mot hbtq- personer är mycket ovanligt och att det inte förekommer ogrundade gripanden/anklagelser/åtal/domar för andra brott på grund av en persons sexuella läggning eller könsidentitet. Djupt konservativa värderingar samt homo- och transfobiska stämningar är dock utbrett, såväl bland befolkningen som inom samhällsinstitutionerna.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-08-24:

Från Nicaragua/ Guidance note on the outflow of Nicaraguans till sidans topp

International protection needs

1. Nicaragua continues to be affected by a grave political and social crisis giving rise to violence and human rights abuses.1 Many Nicaraguans have consequently had to flee their country. Given the volatility of the situation, this is expected to continue. Based on UNHCR and partner profiling and border monitoring exercises, UNHCR observes that the majority of asylum claims are based on individuals' real or imputed political opinion,2 and therefore considers that they are likely to be in need of international refugee protection.

2. Accordingly, UNHCR calls on States to allow Nicaraguans access to their territory and provide them with access to the asylum procedure and international protection as needed, in line with their obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, applicable regional and national instruments, while flagging the relevance of the Cartagena Declaration.3 UNHCR stands ready to provide technical support and expertise as required by States seeking to improve the accessibility, fairness, and efficiency of their asylum processes.

Considerations relating to refugee status determination (RSD) procedures

3. Where States are applying the 1951 Convention refugee definition or the definition in applicable regional instruments, UNHCR would support the implementation of measures to accelerate and simplify individual case processing if the number of cases exceeds the capacity of the asylum system and profiles are sufficiently similar that RSD processes can be streamlined. In the event that asylum systems become overwhelmed as a result of large numbers of applications, UNHCR encourages group-based mechanisms which it is also prepared to support.4 In addition, UNHCR encourages States to ensure that asylum-seekers are not prevented from accessing essential services due to processing delays. All decisions on asylum claims need to take into account relevant, reliable and up-to-date country of origin information.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-08-23:

Från Venezuela/ UNHCR and IOM chiefs call for more support as the outflow rises till sidans topp

The UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi and the Director General of the United Nations Migration Agency, IOM, William Lacy Swing appealed for greater support from the international community to the countries and communities in the region receiving a growing number of refugees and migrants from Venezuela. With an estimated 2.3 million Venezuelans living abroad, more than 1.6 million have left the country since 2015, 90 per cent of them to countries within South America.

Grandi and Swing commended States in the region for generously hosting Venezuelan nationals arriving at their borders. They nonetheless expressed concern over several recent developments affecting refugees and migrants from Venezuela. These include new passport and border entry requirements in Ecuador and Peru, as well as changes to the temporary stay permits for Venezuelans in Peru.

"We recognise the growing challenges associated with the large scale arrival of Venezuelans. It remains critical that any new measures continue to allow those in need of international protection to access safety and seek asylum," stressed Grandi.

"We commend the efforts already made by receiving countries to provide Venezuelans with security, support and assistance. We trust that these demonstrations of solidarity will continue in the future," said IOM´s Director General, Ambassador Swing, in Geneva Thursday.

Of particular concern are the most vulnerable-such as adolescent boys and girls, women, people trying to reunite with their families and unaccompanied and separated children who are unlikely to be able to meet documentation requirements and will therefore be placed at further risk of exploitation, trafficking and violence.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Nyheter 18-08-24: Venezuelas kris jämförs med flyktingkrisen på Medelhavet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-29:

Från Venezuela/ Stort krismöte om migranter från Venezuela till sidans topp

Colombia, Peru, Ecuador och Brasilien höll igår ett möte i Colombias huvudstad Bogotá om hur man ska hantera de tusentals venezuelanska migranter som anlänt de senaste månaderna.

Länderna kräver internationellt stöd och har kommit överens om att upprätta en gemensam databas.

- Vi har upptäckt fall av migranter som söker uppehållstillstånd och sjukvård i flera länder samtidigt, därför har vi kommit överens om att upprätta en databas för att dela information och koordinera hjälpen till de behövande, sa Christian Krüger, chef för Colombias migrationsmyndighet på en presskonferens igår.

Representanter från Brasilien, Ecuador, Peru och Colombia har i två dagar diskuterat hur man ska hjälpa de miljoner venezuelaner som de senaste åren lämnat sitt krisande hemland i jakt på mat, arbete och sjukvård.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / UNT 18-08-28: Maduro flyger hem flyktingar från Peru (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-08-19: Ecuador inför nya passregler - försvårar för venezuelanska flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 18-08-28:

Flyktingsmugglare annonserar i sociala medier till sidans topp

På sociala medier annonserar flyktingsmugglare resor och förfalskade dokument för människor som vill ta sig via Turkiet till Sverige.

Ekot har varit i kontakt med en av smugglarna, som helt öppet sprider sin olagliga verksamhet på sociala medier.

- Kostnaden från Turkiet till Italien blir 7 500 dollar. Och personen som åker ner från Sverige och hämtar dig i Italien vill ha 10 000 euro. För glöm inte, det finns en säker rutt, man når sitt mål i säkerhet, och så finns det andra vägar där vad som helst kan hända, säger en av flyktingsmugglarna vi pratar med.

Han är en av de som säljer illegala resor och förfalskade dokument till människor på flykt som vill ta sig till Sverige. Resan från Turkiet till Sverige kostar över 110 000 svenska kronor, berättar han när vi ringer upp honom och låtsas att vi vill boka en sådan resa. Numret hittar vi på en av alla de Facebook-sidor på arabiska där smugglare öppet annonserar sina illegala tjänster.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 18-08-22:

Bröderna kom till Sverige med visum - blev inlåsta till sidans topp

Turistresan till Sverige förvandlades till en mardröm.

Trots att de hade visum fördes Ibra Lo och Pape Matar till Migrationsverkets förvar, där de hållits inlåsta i över fyra veckor.

Kvällsposten har som enda tidning besökt bröderna på förvaret i Åstorp.

- Om svenska turister hade behandlats så här hade det blivit skandal, säger Pape Matar.

När de kom till Sverige hette de Ibra Lo och Pape Matar.

Nu heter de 366 och 367.

De hade besökt sin far i Holland, höll var sitt turistvisum i handen och såg fram emot att umgås två veckor med en kusin som bor i Malmö.

Men de hann inte stiga av bussen förrän gränspolisen frihetsberövade dem. Några timmar senare makulerades deras visum, vilket flera medier rapporterat om.

Över fyra veckor senare är det enda de sett av Sverige väggarna på häktet i Lund och Migrationsverkets förvar i Åstorp.

Vi åker dit för att träffa dem och höra om deras situation på förvaret där de sitter på obestämd tid.

När vi släpps in får vi vänta på att två vakter ska eskortera oss genom ett slussystem av låsta dörrar.

- Jag har besök till nummer 366. Och sen ska de prata med 367, säger en man som jobbar på receptionen bakom en glasvägg.

Snart förs vi in i ett besöksrum där vi ska få träffa bröderna.

En åt gången.

Personal pekar på en röd knapp som vi ska trycka om vi behöver kalla på dem.

Proceduren påminner om besök i kriminalvårdens häkten.

Fick klä av sig och sova i en cell i häktet

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrköpings Tidningar 18-08-27:

Misstanken: De sålde arbetstillstånd till sidans topp

De båda Norrköpingsborna misstänks ha sålt svenska arbetstillstånd för stora summor till syriska och irakiska flyktingar. På måndagen inleds rättegången - som väntas ta hela 32 dagar.

- Det här är ett ganska ovanligt fall. Det ska bli intressant att se hur Norrköpings tingsrätt kommer att hantera åtalet som jag har väckt, säger kammaråklagare Johan Kjellsson inför sin sakframställan.

Några av arbetstillstånden ska ha sålts för över 200 000 kronor till människor som velat fly till Sverige. Med hjälp av dokumenten kunde de ta sig in landet och söka asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT-AFP / UNT 18-08-22:

Spanien/ Migranter stormade gränsstängsel i Marocko till sidans topp

Över 100 migranter har forcerat ett taggtrådsstängsel på gränsen mellan Marocko och den spanska enklaven Ceuta.

Sju poliser har fått lättare skador, då migranterna kastade frätande ämnen i samband med anstormningen. Ett okänt antal migranter har också skadats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-08-26:

Italien/ Vägrade ta emot flyktingar - nu utreds inrikesministern för brott till sidans topp

Italiens inrikesminister Matteo Salvini vägrade låta migranterna lämna fartyget utanför Sicilien. Nu utreds han för brott mot Europakonventionen.

"Om du vill vill arrestera mig för att jag försvarar gränserna och säkerheten i mitt land så är jag stolt över det", skriver Salvini på Facebook under lördagskvällen, i ett inlägg riktat till åklagaren.

Fartyget Ubaldo Diciotti kom till en hamn på Sicilien i måndags. Ombord fanns runt 150 migranter från i huvudsak Eritrea, enligt Reuters. Men de italienska myndigheterna vägrade låta dem lämna fartyget. De krävde att först få besked från andra EU-länder om att de skulle ta emot migranterna.

FN-kritik mot flera EU-länder

Fartyget tillhör den italienska kustbevakningen. Migranterna ombord räddades ur Medelhavet den 16 augusti. Men trots det var de enda som fick lämna båten under veckan 13 personer som läkare bedömde att var i akut behov av vård och 27 minderåriga.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

The Guardian 18-08-25: Matteo Salvini formally investigated over migrant ship standoff (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-26:

Italien/ Migranter som varit fast i italiensk hamn får gå i land till sidans topp

De migranter som varit fast på ett räddningsfartyg i en hamn på Sicilien i en vecka har nu fått gå i land efter att Irland och Albanien sagt att de kan ta emot en del av dem.

Migranterna som varit ombord på det italienska räddningsfartyget Diciotti i tio dagar kan till slut gå i land. Båten har legat i hamnen i Catania på Sicilien i en vecka men Italien har vägrat att låta migranterna lämna den och krävt hjälp med mottagandet från andra EU-länder.

Nu har katolska kyrkan fått fram en överenskommelse där Irland och Albanien tar emot en del av migranterna och Italiens inrikesminister Matteo Salvini har alltså gått med på att låta dem gå i land.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 18-08-26: UNHCR relieved at disembarkation of rescued persons from Diciotti (Extern länk)

Läs mer om Italiens tvist med EU, nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-24:

Medelhavet/ Fler dör på Medelhavet till sidans topp

Larmrapporter visar att fler migranter drunknat i sommar än under förra året, trots att bara hälften så många försöker ta sig över havet.

Uppgifterna kommer från FN:s migrationsorganisation IOM, där Julia Black är projektledare.

- Vi har registrerat 872 dödsfall från juni till nu. Förra året registrerades 822 döda mellan juni och augusti.

Men det mest anmärkningsvärda är, säger hon, att bara hälften så många har tagit sig till Europa hittills i år. Om färre försöker fly borde också dödsfallen gå ner, men så är det alltså inte.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-08-16:

USA/ US-Mexico asylum deal would put many at risk till sidans topp

"Urgent action"

In recent closed-door discussions, the US and Mexico are considering declaring Mexico a "safe third country". This would block all asylum seekers passing through Mexico from seeking protection in US and force them to stay in dangerous and under-equipped Mexico. The deal could be agreed in coming weeks putting thousands at risk.

The US government has repeatedly tried to outsource its international responsibility to the Mexican government in terms of protecting refugees and asylum seekers. On 25 April, Secretary of Homeland Security Kirstjen M. Nielsen publicly called on asylum seekers from Central America to seek asylum in Mexico and threatened them with criminal prosecution if they approached the US border. On 1 May, US Vice President Mike Pence called for assistance from the US Congress in ensuring asylum seekers who have passed through other safe countries stay in the country they first travel through. The deal could be agreed in coming weeks putting thousands at risk and meaning all US land borders would be closed to people seeking asylum.

According to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), an estimated 400,000 to 500,000 people enter irregularly through Mexico's southern border each year, and at least half of these people could need international protection as refugees. Many of these people come from El Salvador, Honduras and Guatemala, some of the most dangerous countries in the world. In 2017, Mexico received 14,596 asylum claims of which 4,272 were from Honduras, 4,042 from Venezuela and 3,708 from El Salvador.

Hämta aktionsmall med kompletterande information (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Migrationsverket 18-08-21:

Region Stockholm öppnar tillfälligt ankomstboende i Gävle till sidans topp

I september öppnar region Stockholm ett tillfälligt ankomstboende i Gävle. Orsaken är att det råder brist på lokaler i Stockholm, samtidigt som Migrationsverket betalar för ett tomt ankomstboende i Gävle.

- Tanken är att vi ska bemanna boendet från september till våren 2019, säger Magnus Rodin, regionchef i Stockholm.

När förvaret i Stockholm behövde utöka sina platser sommaren 2017 tog de över Migrationsverkets ankomstboende i Märsta. Sedan dess har region Stockholm bara ett ankomstboende, boendet Centria vid Telefonplan i Stockholms stad med 196 platser.

- Vid flera tillfällen har ankomstboendet vid Telefonplan nästan varit fullbelagt. Att vi nu får tillgång till de här plasterna i Gävle gör oss mindre sårbara i höst och vinter, säger Magnus Rodin.

Svårigheten att hitta lokaler i Stockholmsområdet ligger bakom beslutet att öppna boendet i Gävle. Sedan början på juni har lokalerna stått tomma. Och eftersom Migrationsverkets kontrakt med fastighetsägaren går ut först i mars 2019, betalar verket i dagsläget för tomma lokaler.

Hur behovet av ytterligare ankomstboendeplatser för region Stockholms del kommer att lösas från och med våren 2019 är ännu inte klart. Migrationsverket arbetar för att hitta en permanent lösning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Clowner utan Gränser 18-08-16:

Clowner utan Gränser på ny turné för att möta asylsökande ungdomar till sidans topp

I projektet Cirkus för hopp och styrka turnerar Clowner utan Gränser runt om i Sverige för att möta barn, unga och vuxna som kommit till Sverige på flykt. Genom underhållande föreställningar och självstärkande workshops stärker vi ungdomars självkänsla samt relationer mellan barn och vårdnadshavare. Vidare bidrar våra aktiviteter till minskad stress och att hopp om framtiden kan skapas. Dessutom utbildar artistpedagoger från Clowner utan Gränser personal och volontärer från andra verksamheter som arbetar med asylsökande i våra metoder för att ge dem nya verktyg i sin arbetsroll. Så skapas positiva ringar på vattnet.

Cirkus för hopp och styrka är ett treårigt projekt som finansieras av Asyl-, migrations och integrationsfonden. Under projektets första period mötte våra artister över 2200 asylsökande barn, ungdomar och vuxna med skratt, lek och hopp.

- Många av de ensamkommande ungdomarna har en tuff situation just nu, med en stor osäkerhet om de får stanna kvar i kommunen och i Sverige. Jag tror att det var skönt för dem att slippa tänka på det, och få möjligheten att skratta och för en stund slippa tänka på situationen de befinner sig i. Tack för ett fantastiskt arbete, sa en av kontaktpersonerna på ett boende efter vårt besök.

Nu fortsätter projektet men en turné särskilt riktad till asylsökande ungdomar. Vi tar därför nu emot bokningsförfrågningar från HVB-hem, introduktionsklasser och andra samlingsplatser för ungdomar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 18-08-25:

Boende på Drömhotellet kan hamna på gatan till sidans topp

Enligt ett beslut i fredags kommer Mörbylånga kommun att avsätta 300 000 kronor till att stödja de ensamkommande som befinner sig i en asylprocess, och som aktivt valt att egenbosätta sig i Mörbylånga kommun. Beslutet glädjer föreningen Drömhotellet då de som bor där utan dessa pengar snart riskerar att hamna på gatan.

Mörbylånga kommun har likt många andra kommuner fått ytterligare pengar från regeringen i form av ett tillfälligt kommunstöd. Denna gång på 943 891 för stöd till "ensamkommande unga asylsökande med flera".

Enligt regeringen är syftet med stödet att stödja de kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar och fördelningen har baseras på antalet ensamkommande unga (18 år eller äldre) som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 maj 2018 och motsvarar 21 000 kronor per person.

Drömhotellet ska stänga

I Mörbylånga kommun har många av de som enligt regeringens direktiv borde omfattas av stödet under den senaste tiden bott på det så kallade Drömhotellet. Ett boende som drivits av en ideell förening och som erbjudit en bostad till de som är över 18-år och därmed inte längre erbjudits boende av kommunen.

Men nu ska huset i vilket Drömhotellet ligger säljas och de som bor kvar står därför utan tak över huvudet från och med nästa fredag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 18-08-29: Ännu osäkert med bostäder för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 18-08-22:

Ungern/ Asylsökande i Ungern nekas mat till sidans topp

I Ungern har det kommit rapporter om flera fall där asylsökande nekats mat i väntan på att deras asylskäl prövas.

Det är ett sätt att tvinga flyktingarna att lämna Ungern, menar Ungerska Helsingforskommittén, HHC, som dokumenterat de här fallen.

Hör Lydia Gall, researcher på Human Rights Watch, som är på plats i Ungern för att bevaka mänskliga rättigheter på det här området och Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Lydia Gall, researcher på Human Rights Watch, menar att Ungern har funnit ett kryphål i lagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT-Reuters / UNT 18-08-23: Europadomstolen: Migranter i läger ska få mat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-08-24:

Bangladesh/ Rohingya emergency one year on till sidans topp

Asia's most recent refugee crisis warrants international solidarity and progress on solutions

UNHCR, the UN refugee agency, is calling today on the international community to step up its support for some 900,000 stateless Rohingya refugees in Bangladesh and show solidarity with their generous hosts. The collective international responsibility for protecting and finding solutions for these refugees must remain a priority for all countries in the region and beyond.

Since August last year, more than 720,000 stateless Rohingya refugees, fleeing violence and systemic discrimination in Myanmar's Rakhine State, have found shelter and safety in Cox's Bazar district of Bangladesh. There they joined an estimated 200,000 Rohingya refugees from previous waves of displacement.

At the onset of the emergency, UNHCR immediately deployed additional staff to Bangladesh and airlifted more than 1,500 metric tonnes of aid and relief items. More aid was and continues to be shipped and moved by land. Over the past year our teams have been working around the clock in support of Bangladeshi authorities to ensure that the refugees are protected. Our work includes psycho-social counselling, prevention of sexual and gender based violence, family counting, identification of and assistance to separated and unaccompanied children and other vulnerable refugees.

Kutupalong settlement in Cox's Bazar shelters today more than 600,000 refugees, making it the largest and most densely populated refugee settlement in the world. This brings daily challenges of delivering shelter, water and sanitation and access to basic services, as well as protection considerations such as the safety of women and girls.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Nyheter 18-08-23: "Förlorad generation": FN larmar om rohingiska barns utsatthet (Extern länk)

SvT Nyheter 18-08-26: Rohingyer protesterar ett år efter flykten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 18-08-31:

Migrationsöverdomstolen återförvisar då domstolen inte haft alla handlingar till sidans topp

En person som påtalat verkställighetshinder hade lämnat in nya intyg vid överklagan till migrationsdomstolen i Stockholm. I nästa överklagan till Migrationsöverdomstolen påpekade personen att domstolen inte verkade ha haft tillgång till de nya handlingarna. Migrationsöverdomstolen konstaterar att det inte framgår av migrationsdomstolens dagboksblad att handlingarna skulle ha kommit in och inte heller att den sökande getts möjlighet att komplettera ansökan. Detta innebär att domstolen åsidosatt sitt utredningsansvar. Migrationsöverdomstolen återförvisar ärendet till migrationsdomstolen för ny handläggning. (Källor Infotorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Aftonbladet 18-08-26:

Ska utvisas: "De kommer att döda mig" till sidans topp

Förre Dalkurd-spelaren Patrick Mulyanti, 20, är öppet homosexuell.

Nu ska han utvisas till Uganda där han själv är efterlyst för sin läggning och där en tidigare pojkvän mördats.

- De kommer att döda mig, säger han.

Patrick Mulyanti kom till Sverige som 16-åring när hans lag spelade i Gothia Cup. Han hoppade av och sökte asyl i Sverige samtidigt som han fortsatte sin fotbollskarriär där han via spel i Hofors spelade till sig ett kontrakt med Dalkurd, då ett superettanlag.

Men under hela tiden i Sverige har Mulyanti fått nej till asyl av Migrationsverket. De tror inte på hans historia, att han på grund av sin sexuella läggning är hotad till livet om han återvänder till hemlandet. Och nu har utvisningsbeslutet slagits fast i sista instans, något som QX var först att rapportera om. Migrationsverket anser att hans skyddsbehov är för vaga, skriver tidningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 18-08-28: Fotbollsspelaren Patrick: Jag tar mitt liv om jag får avslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-31:

Domstol: Armenisk familj från Ryssland får stanna på grund av dotterns tillstånd till sidans topp

En armenisk familj som bott i Moskva i Ryssland lämnade landet efter att mannen misshandlats. De ansåg att de riskerade förföljelse på grund av sin etnicitet. De kunde dock inte lämna in id-handlingar eller visa några dokument som stödde berättelsen. De fick avslag men båda barnen mår dåligt och en flicka har lidit av uppgivenhetssyndrom sedan mars 2016. Migrationsverket ansåg till en början att vård skulle kunna ges i hemlandet, men under intryck av starka läkarintyg tog även Migrationsverket inför domstolsbehandlingen ställning för att flickan bör få vård i Sverige för att kunna tillfriskna så snabbt som möjligt och minska de negativa konsekvenserna för hennes pyskosocia hälsa och utveckling. Detta blev även domstolens beslut. Därmed får även föräldrarna och brodern stanna. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 18-08-22:

Ahmad dör utan nytt hjärta - utvisas till sidans topp

Svårt hjärtsjuke Ahmad bedöms inte kunna få den vård han behöver i hemlandet - nu ska han utvisas.

Samtidigt står det klart att det, trots vädjan från sjukvården, inte finns någon plan på nya riktlinjer för avancerad vård av asylsökande och personer med tillfälligt uppehållstillstånd.

- De här prioriteringsproblemen blir snabbt allt svårare, säger överläkare Björn Kornhall.

DN har berättat om 29-årige Ahmad, som kommer att dö om han inte får ett nytt hjärta. Han är asylsökande, men från sjukvårdens sida har man gjort klart att en transplantation inte skulle vara aktuell, även om Ahmad får tillfälligt uppehållstillstånd. Ett sådant ger laglig rätt till fullgod sjukvård, så länge uppehållstillståndet är längre än ett år.

Men eftersom en hjärttransplantation kräver livslång eftervård anser man att ett permanent uppehållstillstånd krävs - vilket Migrationsverket säger är omöjligt att utfärda enligt gällande lagstiftning.

Nu har Ahmad fått besked om utvisning till Libanon. Det var därifrån han flydde, eftersom han inte kunde få den vård han behövde där. Även Migrationsverket konstaterar i sitt avslagsbeslut att Ahmad sannolikt inte kommer att få den vård han behöver i hemlandet eftersom han är palestinier, vilka kan diskrimineras i den libanesiska vården.

Men sjukvårdens beslut om att det krävs permanent uppehållstillstånd för att Ahmad ska få en transplantation komplicerar bedömningen av hans ärende.

Att utvisa någon vars hälsotillstånd är livshotande kan strida mot gällande konventionsåtaganden, skriver Migrationsverket - men bara om vården personen kan få i Sverige skulle innebära en "påtaglig och varaktig förbättring".

Detta bedöms inte kunna garanteras i Ahmads fall, eftersom han med ett tillfälligt uppehållstillstånd inte skulle bli aktuell för transplantation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 18-08-30: Asylsökande Ahmad behöver ett nytt hjärta - ska utvisas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 18-08-30:

Läkare: Vi kräver klarhet av lagstiftarna till sidans topp

29-åriga hjärtsjuke Ahmad är en av de asylsökande i behov av vård som hamnat i kläm mellan socialstyrelsens riktlinjer och den svenska asyllagstiftningen.

I Lund, på transplantationsenheten, säger ansvarig läkare Björn Kornhall att detta sätter läkarkåren i en besvärlig situation.

- Jag tror att man har hamnat i detta på grund av att man skapat regler utan att de sinsemellan är avstämda och detta har vi kritiserat på olika sätt.

Enligt Socialstyrelsen har vuxna asylsökande rätt till "vård som inte kan anstå", som det kallas. Men vad det innebär i praktiken ställs på sin spets när asylsökande behöver en organtransplantation. En hjärttransplanterad patient kan nämligen dö om hen utvisas till ett annat land och inte får livsnödvändig eftervård.

29-åriga hjärtsjuke Ahmed kan inte få permanent uppehållstillstånd, enligt asyllagstiftningen och därför säger läkarna i Lund nej till en operation, enligt överläkare Björn Kornhall.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 18-08-30: S-politiker: "Kan inte ta över ansvaret för andra länders medborgare" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-31

Domstol väger in trakasserier när äldre kvinna får återförenas till sidans topp

Målet gäller en kvinna från Vitryssland som sökt uppehållstillstånd på grund av anknytning till en dotter i Sverige. Kvinnan har två döttrar i Sverige och har ingen kontakt med andra släktingar i hemlandet. För att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett vuxet barn krävs ett särskilt beroendeförhållande eller synnerliga skäl. Dotterns hälsotillstånd har anförts som skäl, men domstolen anser inte att det har orsakats av separationen från modern. Dottern har också stöd från sin familj i Sverige. Det som domstolen bedömer som synnerliga skäl är att kvinnans enda sociala skyddsnät utgörs av döttrarna i Sverige samt att hon under en längre tid har utsatts för hot, misshandel och trakasserier av de vitryska myndigheterna på grund av sin och dotterns åsikter i vitryska och svenska medier. Detta försvårar enligt domstolen kvinnans sociala situation i hemlandet och hon beviljas uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö).

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-08-30:

Vill bli en familj - stoppas av svenska myndigheter till sidans topp

Äkta paret Sven Englund och Nils Eriksson i Arvika vill adoptera den afghanska killen Jawad Karimi - men får nej av svenska myndigheter, skriver Arvika Nyheter.

- Det handlar ju om en vinn-vinn-situation, vi får en person som blir vår son och samtidigt hjälper vi honom, säger Sven Englund till tidningen.

Sven Englund och Nils Eriksson hade som samkönat par inte rätt att adoptera medan de var i barnafödande ålder. Sedan 2003 har även samkönade par rätt att adoptera, men internationella adoptioner är ofta svåra då få givarländer accepterar homosexualitet.

Men i det här fallet handlar det bara om vad personen själv vill och Jawad Karimi vill bli adopterad av paret. Han lärde känna dem via en av deras släktingar och har bott hos dem sedan han lämnade sitt hvb-hem när han fyllde 18 år.

- Han är en ungdom i början av sitt liv, vi är ett stabilt, äldre och effektivt par som hängt ihop i 30 år. Vi kan hjälpa varandra. Vi känner att vi kan lita på honom och han på oss, allt föll på plats. Vi kan få en person som vi kan ge en bra start i livet samtidigt som han blir vår arvinge, till honom kan vi lämna allt när vi en dag dör, säger Sven Englund till Arvika Nyheter.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-31:

Dublinöverföring till Frankrike prövas inte av FN-kommitté då den inte överklagats till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har publicerat beslut om ännu ett ärende som behandlades vid sessionen i maj. Det gällde en familj från Kongo som sökt asyl i Norge. De vuxna hade varit fängslade efter protestaktioner och flydde med franska visum, vilket gjorde att de fick beslut om överföring till Frankrike. De hävdade risk för förföljelse och refoulement i Frankrike, men hade inte överklagat överföringsbeslutet i Norge. Detta leder till att CAT inte prövar sakfrågan.

Hämta eller läs communication No. 731/2016, X v Norway (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Jämtland 18-08-23:

Man försökte tända eld på sig själv - åtalas till sidans topp

En man i 30-årsåldern har åtalats misstänkt för grovt olaga hot och försök till mordbrand efter att han ska ha försökt tända eld på sig själv inne på Migrationsverkets lokaler i Östersund.

I juli ska en man ha försökt tända eld på sig själv inne på Migrationsverkets lokaler i Östersund.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 18-08-30:

Man avled i Huddingehäktet till sidans topp

En man, född på 70-talet, tog sitt liv i häktet i Huddinge natten mot onsdagen. Mannen var placerad på kriminalvårdens häkte av Migrationsverket i väntan på att bli utvisad. Nu inleder kriminalvården en incidentutredning för att se om något fel har begåtts.

Mannen hade suttit i häktet en månad. När kriminalvårdarna skulle dela ut frukost under onsdagsmorgonen fann man mannen avliden.

- Det är en tragiskt incident som har inträffat, konstaterar Fredrik Wallin, häkteschef på häktet i Huddinge.

Personal ska höras

Enligt rutin vid dödsfall har en incidentutredning påbörjats av Kriminalvården för att säkerställa att personal inte begått något fel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 18-08-16:

Tyskland/ Anti-torture Committee monitors treatment during return flight to Afghanistan till sidans topp

A delegation of the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) carried out an ad hoc visit to Germany from 13 to 15 August 2018.

The purpose of the visit was to examine the treatment of foreign nationals during a national return operation by air from Germany coordinated by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex).

To this end, the CPT's delegation monitored a charter flight from Munich (Germany) to Kabul (Afghanistan) under the authority of the German Federal Police. The delegation also observed preparations for the return flight, notably at Eichstätt Prison (Centre for detention pending deportation), including the transfer of returnees to the airport by the Bavarian State Police and the hand-over to the Federal Police authorities in charge of the boarding procedures.

On the eve of the flight, the delegation met representatives of the Federal Police and officials from the authorities in Bavaria, including representatives of the Bavarian State Ministry of the Interior and for Integration and the Bavarian State Police. It also held consultations with the National Agency for the Prevention of Torture (National Preventive Mechanism).

The visit was carried out by the following members of the CPT: Jari Pirjola (Head of delegation), Djordje Alempijevi? and Ivona Todorovska. They were supported by Sebastian Rietz of the CPT's Secretariat.

This is the fifth time the CPT has examined a removal operation by air. Previously, the CPT has monitored return flights from the United Kingdom in October 2012, from the Netherlands in October 2013, from Italy in December 2015, and from Spain in February 2016. The reports on these four removal operations have been published on the CPT's website.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Asylnytt 18-08-31

Högsta Förvaltningsdomstolen: Tvångsvårdad papperslös har rätt till LMA-bistånd till sidans topp

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) är högsta instans i vanliga förvaltningsärenden, till skillnad från utlänningsärenden där högsta instans är en kammarrätt, Migrationsöverdomstolen. HFD har åter behandlat en fråga om LMA-bistånd. Juni 2017 fann HFD att det inte finns någon rätt att kräva nödbistånd efter utvisningsbeslut. Domstolen påpekade att kommunen har det yttersta ansvaret och kan ge nödbistånd, men att detta inte är en rättighet som den enskilde kan överklaga. I det nya fallet nämns att personer utan tillstånd "har endast i undantagsfall rätt till bistånd utöver vad som krävs för att undvika en akut nödsituation". Det aktuella ärendet rörde en man som var inskriven i rättspsykiatrisk vård och därmed förhindrat att lämna landet. Enligt HFD har han därför rätt till samma bistånd som de som vistas lagligt här, inte bara nödbistånd. Angående att hänvisa till sjukvården skrev HFD: "En kommun kan inte undgå sitt ansvar genom att hänvisa till att en annan myndighet bör vidta åtgärder som inte är förenliga med de regler som gäller för den myndighetens verksamhet."

Hämta domen: Mål nr 4464-17, 6418-17, HFD 2018 ref. 39 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 18-08-19:

Information angående tillståndssökande ungdomar och deras rätt till stöd till sidans topp

Många ungdomar som har rätt att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier har varken någonstans att sova eller mat för dagen. Det är inte ovanligt att kommuner nekar hungriga och desperata ungdomar stöd, trots att dessa enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) har rätt till ett ekonomiskt stöd från hemkommunen.

Det verkar saknas kunskap och information om hur Sveriges kommuners tjänstemän ska agera när det gäller ungdomar som ansöker om uppehållstillstånd enligt den gymnasielag som trädde i kraft första juli i år. Det drabbar ungdomarna oerhört hårt. Därför publicerar yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut idag ut ett informationsblad angående tillståndssökandes rättigheter och kommunernas ansvar.

Asylsökande är inte samma sak som tillståndssökande

Mellan 1 juli och 30 september i år kan ungdomar som fått avslag på sin asylansökan, är över 18 år och anlände till Sverige som ensamkommande barn senast den 24 november 2015, lämna in en ansökan om ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. Många sökande är fortfarande i asylprocess och den nya ansökan bifogas då deras befintliga ärende. Dessa benämns asylsökande.

Ett mindre antal av de ungdomar som kan komma att omfattas av de nya reglerna har en avslutad asylprocess och beslut om utvisning. Denna grupp ungdomar kallas för tillståndssökande.

Ekonomiskt stöd till tillståndssökande och ekonomisk ersättning till kommunen

Det är Migrationsverket som ansvarar för asylsökandes dagliga livsföring. Tillståndssökande ungdomar har istället rätt att få ekonomiskt stöd från socialtjänsten i den kommun där de vistas enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Kommunen kan sedan återsöka kostnader för både dagersättning och särskilt bidrag från Migrationsverket.

Hämta informationsblad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kristinehamns-Posten 18-08-23:

Nu får ungdomarna tak över huvudet till sidans topp

De hemlösa ungdomarna kommer att få hjälp av kommunen, det meddelar socialnämnden som tog upp ärendet på sitt senaste sammanträde.

- Det var ett enhälligt beslut, säger Lars Nilsson (S), ordförande.

I veckan skrev NKP om flyktingarna som omfattas av gymnasielagen. I flera månader har de stått utan ett fast hem och några av dem har fått bo på gatan. I måndags satte nätverket Världen i Värmland upp ett tält i Kristinehamn som en tillfällig lösning.

Nu har socialnämnden beslutat att hjälpa flyktingarna. Lars Nilsson berättar att socialförvaltningen har fått i uppdrag att ställa i ordning ett boende.

- Det är medan vi jagar frivilliga som kan hjälpa till och ha inneboende, säger Lars Nilsson.

Monica Sturegren från Världen i Värmland berättar att det är ett glädjande beslut.

- Så ska en kommun jobba, fantastiska nyheter! Nu ska politikerna i Karlstad kommun ifrågasättas, varför inte de gör nåt, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Värmland 18-08-22: Tältflyktingarna i Kristinehamn får boende - beslut idag (Extern länk)

SvT Värmland 18-08-21: Tältläger för unga flyktingar i Kristinehamn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Örebro 18-08-29:

Ensamkommande i Kumla blir utan bostad till sidans topp

Sedan februari har ett 30-tal ensamkommande personer fått hjälp med bostäder av föreningen Hitta Hem i Kumla. Om några dagar löper rivningskontraktet ut och personerna står då utan bostad.

- Det handlar om människor som lever under stor press, säger Linda Karlsson i föreningen.

De ensamkommande personerna har fyllt eller bedömts vara över 18 år och har därför fått lämna boendet för unga för att flytta till asylboende för vuxna, och många blev anvisade platser på andra håll i landet av Migrationsverket.

Hitta Hem har hyrt ut lägenheter från Kumlabostäder med hjälp av statsbidrag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-08-26:

Ahmad: "En dag blir som ett år" till sidans topp

Med den nya gymnasielagen tändes ett hopp om att kanske få stanna kvar i Sverige. Men osäkerheten kring lagen gör att många unga asylsökande fortfarande lever i stor ovisshet.

- Jag tänker en minut i taget, säger Ahmad, som kom till Sverige för tre år sedan.

Resan gick från Iran till Turkiet, via en båt över Medelhavet och genom Europa för att till sist sluta i Sverige. I augusti 2015 satte Ahmad sin fot i Sverige för första gången.

- Jag visste typ ingenting om Europa, trodde typ att det var ett land, berättar han.

Efter upprepade avslag på sin ansökan om att få stanna såg han och många andra en ljusning när den så kallade gymnasielagen trädde i kraft i juli i år. Ahmad, som vill vara anonym efter att ha mottagit hot, skickade in en ansökan till en idrottsskola utanför Stockholm i hopp om att få börja plugga.

Tidigare i år fick han besked från Migrationsverket att han skulle utvisas, men i och med den nya lagen har det beslutet tillfälligt stoppats.

- Vi får se om det blir positivt eller negativt, säger Ahmad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-22:

Olika tolkningar drabbar ensamkommande - "Det är ohållbart" till sidans topp

För en del av de ensamkommande som sökt uppehållstillstånd enligt regeringens gymnasielag blir det ingen skolstart. Bland annat Stockholms stad säger att gruppen inte får börja gymnasiet förrän de fått ett uppehållstillstånd.

För de berörda ungdomarna är det en katastrof säger Liisa Korvenranta på Stockholms stadsmission.

- Det är ohållbart, de kan inte vänta några månader till och sitta hemma och inte ha något att göra, man kanske inte har någon lunch som är väldigt viktig för den här gruppen. Det är helt ohållbart, säger hon.

Som Ekot tidigare berättat gör kommuner olika bedömningar om den grupp som ansökt om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får börja i gymnasiet eller inte. Eftersom den juridiska processen stannat av sedan två migrationsdomstolar underkänt regeringens lag har gruppen inte fått uppehållstillstånd. Trots det kommer de att få börja gymnasiet i till exempel Göteborg men inte i Stockholm.

Najib Hosseini har de senaste tre veckorna besökt gymnasieskolor i Stockholmsregionen men alla säger nej till honom.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-08-23: Skola - men inget boende för flyktingungdomar i Arvika (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 18-08-23: Ensamkommande får vänta med att börja gymnasiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 18-08-27:

Mamma och barn bodde i polisens reception till sidans topp

En kvinna och hennes tioårige, gravt funktionshindrade son sov hos polisen över helgen eftersom de inte hade någonstans att ta vägen.

Pojken sitter i rullstol och har flera grava diagnoser som kräver medicinering. Eftersom familjen har ett avvisningsbeslut kan Migrationsverket inte göra något.

Bjarne Andersson, stationsbefäl hos Karlstadpolisen, menar att eftersom kvinnan inte vill åka tillbaka till sitt hemland så kan polisen inte heller inte göra något, eftersom landet, Somalia, inte tar emot folk som inte vill tillbaka.

- Tack vare kriminalvården och tjänstvilliga poliser så har de i alla fall fått mat och filtar under de här nätterna.

Polisen har varit i kontakt med socialtjänsten sedan kvinnan och barnet kom in till polisen i fredags, men har inte fått gehör.

- Och vi kan inte avvisa henne till hemlandet eftersom hon inte vill dit, säger Bjarne Andersson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 18-08-24:

Val 2018 - Material från FARR till sidans topp

Kommer du att stå vid en valbyrå under kampanjen #röstamermänskligt? Eller kommer du att prata med några partiföreträdare före valet 9 september? Kommer du att gå på valmöten? Eller ha lektioner om valet i skolan? Eller funderar du bara på vilka frågor som är viktiga för dig när du röstar?

Här kommer FARR:s valmaterial! Lägg flygbladen i valbyrån, lämna dem efter dig på caféet eller ge dem till intresserade!

Faktablad om asylrätt: Använd denna som stöd när du behöver förklara att asylrätt fortfarande är en viktig fråga!

Faktablad om Goda Råd för asylsökande: Använd denna när du möter personer som frågar om asylärenden och asylproceduren!

Faktablad om FARR: Använd denna när du möter personer som är intresserade av asylrätt och borde vara med i FARR!

Läs mer och skriv ut flygblad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-08-31:

Slutspurt för #röstamermänskligt-kampanjen på 100 orter till sidans topp

Kampanjen #röstamermänskligt arbetar genom att ställa ut vackert målade valbyråer på torgen i hela Sverige. Valbyråerna ska fungera som samlingspunkter för människor som vill prata om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrundsfrågor. När detta skrivs finns lokala grupper på nästan 100 orter i Sverige.

Från hemsidan: "Valkampanjen är öppen för alla organisationer, föreningar, företag och privatpersoner som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och står bakom svensk diskrimineringslagstiftning. Den är partipolitiskt och religiöst obunden men är du med i ett politiskt parti är du fri att engagera dig i våra valbyråer utifrån samtal om demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde – utan att bli partipolitisk."

Ta reda på vad som händer på din ort:

Sök lokala #röstamermänskligt-kontakter direkt eller via lokala facebookgrupper (se en bit ned på sidan) (Extern länk)

#röstamermänskligt på facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Syre 18-08-24:

Kampanj för medvetna val till sidans topp

"Rösta mer mänskligt". Under den rubriken turnerar en "valbyrå" runt i Stockholm fram till valet. Målet är att höja valdeltagandet och att människor ska veta vad de röstar på.

- Vi vet att vi behöver stärka medborgarna för att man ska kunna fatta egna beslut och inte följa en ytlig propaganda, säger Jeanette Modig som ansvarar för kampanjen i Stockholm.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 18-08-30:

De vill påminna om medmänsklighet till sidans topp

På torgen står partier i valstugor för att prata om sin politik. Men i veckan kommer även en politiskt obunden kampanj att samtala med människor i Linköping - om medmänsklighet.

Länge har Ellinor Åstrand känt sig frustrerad. Frustrerad över att den politiska retoriken har hårdnat. Frustrerad över att människogrupper ställs mot varandra, ofta svaga mot svaga. Frustrerad över att man pratar om kostnader och vinster när det gäller människor, vem som är värd att hjälpa.

Hon hade bestämt sig för att inte engagera sig politiskt detta val, då hon är sjukskriven och hjärntrött efter en stroke. Men när hon såg den nationella kampanjen #röstamermänskligt kunde hon inte hålla sig.

- När den här kampanjen dök upp kände jag att det här är precis det jag vill göra. För jag vill inte vara för något särskilt parti, jag vill bara skaka liv i människor och få dem att tänka på vart debatten är på väg. Vi har glömt mänskligheten. Att man ska tänka på det när man röstar: hur ser jag på medmänsklighet och allas lika värde, och hur ser partierna på det, säger Ellinor Åstrand.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International Sverige 2018:

#inteminröst - Till Sveriges politiker till sidans topp

En retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion får #inteminröst.

Ta ställning NU - skriv under vårt öppna brev till Sveriges politiker.

Kära politiker,

I juni blev en 15-årig pojke oprovocerat angripen av en man i Skåne. Mannen ska ha slagit pojken, sparkat honom i huvudet, skrikit rasistiska glåpord och "åk hem".

I Sverige 2018 attackeras människor på grund av sin hudfärg, etnicitet eller religion. Det är ett människorättsproblem.

Det har hänt något med det politiska samtalet. En förskjutning. En förändring.

Grupper ställs mot varandra. Människor benämns som problem och hot.

Och vi är många som ser och upplever konsekvenserna.

När uttalanden som misstänkliggör hela grupper får stå oemotsagda riskerar de att bli till sanningar. Ord kan skapa fördomar och i värsta fall leda till rasistiska angrepp.

En fotbollsspelare som gör ett misstag utsätts för rasistiskt hat. Kvinnor i slöja attackeras i lokaltrafiken. Flyktingboenden sätts i brand och hakkors klottras på både synagogor och moskéer.

Som politiker har ni makten att förändra. Ni sätter tonen för vårt debattklimat. Det påverkar hur vi pratar i fikarummet, på skolgården, vid middagsbordet och i förlängningen hur vi agerar.

Ni har makt över det offentliga språket, och med makt kommer ansvar. Vi kräver därför att ni tar ansvar för hur den politiska debatten förs. Vi vill att ni tar fighten mot fördomar, utmanar stereotyper och kraftfullt står upp mot diskriminering i alla dess former.

Ett ord är mer än bara ett ord.

Den 9 september bestämmer vi vilket samhälle vi vill leva i.

Och en retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion får #inteminröst

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om partiernas program, hur de röstat och krav de ställt under valkampanjen, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik - valspecial"

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Welcome Stockholm 2018:

2 september, Stockholm: Rosa Festivalen till sidans topp

Kl 14-21, Midsommargården, Telefonplan 3

Rosa Festivalen - En dånande självlysande poetisk folkfest. Vi skippar siffror och träffar människor, stora och små! Kom och var med och ta med nya, gamla och nygamla vänner, barn, grannar, arbetskamrater, hela släkten. Yalla alla!

En vecka kvar till valet är det dags för möten, glada, allvarliga, skapande, lyssnande, dansande och pladdriga.

På scenen står indiedrottningen Jennie Abrahamson med bland annat "Not in my name" och Henrik Öbergs nya syntrattsprojekt Kvadratvåg. Vi fyller dansgolvet med fans av finskt disco till discomumin Mari Huupponen mix eller varför inte pröva en mantón med flamencodansaren Souzana Volioti som visar hur en sjal förvandlas till poesi och rytm.

Bland mattor och kuddar skrivs poesi och dramatik med Sophie Helsing och i totalt mörker målas det med osynliga självlysande färger i ledning av graffitikonstnären Rikard Olsen. Och har du inte prövat green-screen foto förr ska du bege dig till Unga Berättars rum!

Exklusivt för alla ni små och alla ni med barnasinnet kvar som vill spela in er egen barnvisa, finns Paulo Murga i musikstudion. Uppvärmning gör ni bäst under Marit Erikssons Allsång-för-barn.

På plats finns även satir- och serietecknaren Alaa Rostoms teckningar och bilder, vardagliga värdsliga betraktelser till krigets kaos i Syrien och en förhandstitt på Angelica Harms fotografier från Lesbos, Grekland.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ung i Sverige Umeå 2018:

2 september, Umeå: Ung i sverige sjunger på stan till sidans topp

Kl 12, Renmarkstorget

Kom och lyssna på vackra afghanska sånger med Dari-kören och sjung allsånger om Medmänsklighet och Fred! Samarrangemang med studieförbundet Bilda.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2018:

13 oktober, Göteborg: Rosengrenskas dag - 20 års kamp för vård på lika villkor till sidans topp

Kl 13-23, Frölunda Kulturhus, Valthornsgatan 13

Föreläsningar med bl a KG Hammar, Gellert Tamas, Elisabeth Abiri, Thomas Hammarberg, Sanna Vestin, Lars H Gustafsson, Ingrid Schiöler, Paul Hunt och Elis Envall. Konferencier: America Vera Zavala.

Kvällskonsert med Nynningen, Cats and Dinosours, Mathias Landæus Trio med Daniel Boyacioglu, Siri Karlsson duo, Sophia Tako, Mushtaq Khorsand.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

Rosengrenska stiftelsen är ett frivillignätverk av vårdpersonal som i år fyller 20 år. Sedan starten har Rosengrenska varit drivande i frågan om rätt till vård på lika villkor för personer som befinner sig i papperslöshet, s.k. papperslösa.

I samarbete med Musiker mot Rasism och Frölunda Kulturhus arrangeras Rosengrenskas dag för att uppmärksamma de viktiga framsteg som gjorts genom åren, som ett resultat av vårt och andras arbete. Vi blickar också framåt i en orolig tid då mänskliga rättigheter och vård på lika villkor ifrågasätts och politiseras. Kampen för mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin!

ROSENGRENSKAS DAG:

Föreläsningar på temat rätt till vård och mänskliga rättigheter, kl 13-18. Fri entré, biljett erfordras.

Stödkonsert, fest och tal från kl 19 och framåt. Entré 100 kr.

O B S ! Deltar du både dag och kväll behöver du skaffa biljett till BÅDA passen.

Biljetter: Frölunda Kulturhus 031-366 27 25 eller ticketmaster.se

Facebookevent (Extern länk)

Biljetter till föreläsningar 13-18 (Extern länk)

Biljetter till stödkonsert med Nynningen kl 19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-08-26:

Familjen ska utvisas - stöttas av hela byn till sidans topp

Steven Wamalwa, 33, och hans familj flydde till Sverige efter att hans far och farbror dödats i Kenya.

Nu ska familjen utvisas - vilket har resulterat i att hela byn slutit upp bakom familjen.

På lördagen hölls en manifestation i Sundsvall i protest mot beslutet.

- Det här har enat byn och folk ställer upp från alla läger, säger familjevännen Berit Eriksson, 80.

Steven Wamalwa, 33, hans fru Stella, 32, kom till Sverige för åtta år sedan.

I sin ansökan för uppehållstillstånd har de uppgett att Stevens far och farbror dödats efter att pappan fått tag i en lista med namn på illegala vapensmugglare från Uganda till Kenya. Därefter hotades familjen och Stella utsattes för grova brott.

Familjen lyckades fly efter att ha fått hjälp att köpa flygbiljetter och hamnade så småningom i Stöde, ett litet samhälle utanför Sundsvall med cirka 3 000 invånare.

Nu ska de utvisas efter att återigen fått avslag. Migrationsverket skriver i sin bedömning att de inte ifrågasätter de brott som familjen utsatts för. Däremot har myndigheten inte hittat något som styrker att det ska finnas hot om förföljelse vid ett återvändande.

Familjen har överklagat ännu en gång - samtidigt som hela samhället har slutit upp bakom dem. På lördagen hölls en manifestation i Vängåvan i Sundsvall där människor både från byn och runtomkring protesterade mot beslutet. I parken spelades det musik och flera personer höll tal.

- Det är helt otroligt att se så många människor som vill att vi ska stanna här i Sverige. Det ger oss mycket kraft, säger Steven Wamalwa.

"Det var helt underbart"

Familjen närvarade inte vid manifestationen, men fick ta del av bilder och filmer efteråt.

- Det var helt underbart. Både jag och Stella var jätteglada, säger Steven Wamalwa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 18-08-23:

Europa/ Protesting "the death of human rights" in Malta till sidans topp

In protesting the "death of human rights in Malta" crew members of MV Lifeline and Sea-Watch 3 carried a coffin from Castille Square to the court building in Valletta on Thursday. The coffin was draped in a EU flag. Their Captain Claus-Peter Reisch has charges against him for improper ship registration. It is registered as a pleasure craft in the Netherlands and therefore, the claim is made, it cannot serve on a rescue mission.

Reisch has claimed that the prosecutor and Dutch authorities are deliberately delaying court proceedings in order to keep the ships in Malta. The judge has also expressed regret over the proceedings. No results came on Thursday and the next court trial is confirmed for the 11th of September.

In regards to Reisch's trial, We Are a Welcoming Europe needs signatures to end criminalizing aid to refugees and sea rescue.

Fler notiser i AYS (Extern länk)

We Are a Welcoming Europe Campaign (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 18-08-21:

Commission awards €9 million to Italy to support healthcare for asylum seekers till sidans topp

Yesterday, the Commission awarded €9 million in emergency assistance to Italy to help improve access to healthcare in reception facilities for asylum seekers and beneficiaries of international protection. The financial assistance will reach over 42,000 people in the regions of Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, and Sicily. Particular attention will be given to the needs of vulnerable persons, including women and children.

Welcoming the decision, the Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos said: "Italy has been under particular pressure over the past years and the Commission will not relent in supporting the Italian efforts when it comes to managing migration and giving shelter to those in need of protection. The funding will help to address basic healthcare needs by helping to ensure adequate access to medical services when needed. The Commission will continue supporting all Member States under pressure whilst continuing to work towards long-term durable European solutions."

With yesterday's award, the Commission has committed over €200 million in emergency assistance (EMAS) to support migration management in Italy. This emergency funding comes on top of €653.7 million allocated to Italy under the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and the Internal Security Fund (ISF) national programme 2014-2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kommentar 18-08-21:

Italiens signalpolitik har skiftat flyktingström till sidans topp

Italiens nya populistregering har fått mycket kritik för sin vägran att ta emot flyktingar som räddats ur havet.

Men de har uppenbarligen lyckats med sitt syfte.

Flyktingarna försöker nu ta sig till Europa via Spanien i stället.

Diciotti är namnet på det senaste fartyget som räddat människor på Medelhavet men där Italien vägrar låta de 177 människorna gå iland. Istället kräver man att något EU-land ska erbjuda sig att ta emot flyktingarna. Annars hotar Italien med att skicka tillbaks dem till Libyen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-22:

EU-kommissionen vädjar: Ta emot migranterna på räddningsfartyget till sidans topp

EU-kommissionen vädjade idag till EU:s medlemsländer att ta emot de 177 migranterna ombord på ett räddningsfartyg i Italien.

- Vi vädjar till alla länder att bidra så att migranterna kan tas iland och få den hjälp de behöver. Det är brådskande, sa EU-kommissionens talesperson Tove Ernst på en presskonferens i Bryssel i eftermiddags.

I sex dagar har de 177 migranterna befunnitr sig ombord den italienska kustbevakningens fartyg Diciott. Enligt internationella Rädda Barnen har många av migranterna suttit fängslade i Libyen och är svårt traumatiserade. 28 är ensamkommande barn.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Deutsche Welle 18-08-19: Italy threatens to return migrants to Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-22:

Sverige säger nej till migranter från räddningsfartyg till sidans topp

I en hamn på Sicilien ligger ett räddningsfartyg med migranter, utan att människorna ombord får gå i land. Italien hotar med att skicka tillbaka migranterna till Libyen, om inte andra EU-länder ställer upp, men Sverige säger nej.

Beskedet från Sverige att man inte vill ta emot migranter har redan framförts till Italien av statssekreterare Lars Westbratt på justitiedepartementet. Motiveringen är att Sverige redan har tagit emot många som befinner sig på flykt och att det nu är dags för andra länder att visa solidaritet.

Under sommaren har flera båtar hindrats att gå in i hamn när varken Italien eller Malta velat acceptera fler flyktingar och andra länder har då lovat att hjälpa till, bland andra Tyskland, Frankrike och Spanien.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-08-22: Spricka i regeringen om räddade migranter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-24:

Ordkrig mellan EU och Italien om strandsatta migranter till sidans topp

Tonläget höjs nu mellan EU och Italien om de 150 migranterna ombord på den italienska kustbevakningens fartyg Ubaldo Diciotti på Sicilien, som inte tillåts gå i land.

Italien hotar nu att dra in pengar till EU om inte andra EU-länder ställer upp och tar emot migranterna.

- Om situationen inte blir löst i dag kommer vi att dra in 20 miljarder euro i avgift till EU, sa Italiens vice premiärminister Luigi di Maio.

På en presskonferens i Bryssel gick EU-kommissionens talesperson Alexander Winterstein i svaromål och sa att EU inte accepterar hot.

Samtidigt kommer nu uppgifter från en italiensk senator, som besökt båten, att de 150 migranterna ombord inlett en hungerstrejk med krav på att få gå iland.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

UNHCR 18-08-25: UNHCR calls on Europe to stand by humanitarian principles, receive rescued Diciotti passengers (Extern länk)

EURactiv 18-08-24: Italy to suspend EU funding unless others take in migrants (Extern länk)

EUobserver 18-08-24: EU commission rejects Italy budget threat on migrants (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet kommentar 18-08-29:

Wolfgang Hansson: Dödsstöten för EU:s flyktingpolitik till sidans topp

EU:s mål att enas om en gemensam migrationspolitik har precis blivit ännu omöjligare att nå.

Den nya pakten mellan Ungerns och Italiens högerpopulister lär sätta stopp för varje form av obligatorisk fördelning av flyktingar.

I stället blir det mer av taggtråd, militär och drunkningsdöd.

I går hölls ett möte i Milano som sannolikt får en rad tongivande EU-ledare med Merkel och Macron i spetsen att se rött.

EU:s svarta får nummer ett, Ungerns Viktor Orban, träffade den som gärna vill ta över hans mantel som bråkmakare, Italiens högerpopulistiske inrikesminister Matteo Salvini.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-08-30: EU-insats riskeras efter italienskt hot (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylnytt 18-08-31:

Den som utnyttjat sin rörlighet inom EU har rätt att ta sambo med till hemlandet till sidans topp

En brittisk medborgare levde under en period i Nederländerna tillsammans med en sydafrikansk medborgare. Kvinnan fick uppehållsrätt som familjemedlem i enlighet med rörlighetsdirektivet. Tre år senare flyttade familjen till mannens hemland Storbritannien. Men där avslogs kvinnans begäran om uppehållsrätt, eftersom paret inte var gifta. Ärendet överklagades och domstolen har nu begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen. EU-domstolen påminner om att rörlighetsdirektivet endast berör personer som utnyttjar sin rörlighet inom EU. Det ger alltså ingen direkt rätt till uppehållstillstånd för partnern till en EU-medborgare som befinner sig i sitt hemland. Men ett hinder mot att ta med familjen tillbaka till hemlandet skulle kunna orsaka att EU-medborgare tvingas avstå från sin rörlighet. Därför är staten skyldig att behandla ansökan förmånligt och underlätta uppehållstillstånd även för en icke registrerad partner då de flyttar till EU-medborgarens hemland efter att ha bott i en annan medlemsstat.

Pressmeddelande på engelska rörande mål C-89/17 (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-08-29:

Millions of refugee children going without schooling, UNHCR report shows till sidans topp

Four million refugee children do not attend school, UNHCR, the UN Refugee Agency, says in a report released today. This is an increase of half a million of out-of-school refugee children in just one year.

The report, Turn the Tide: Refugee Education in Crisis, shows that, despite the efforts of governments, UNHCR and its partners, enrolment of refugee children in school is failing to keep pace with the growing refugee population. By the end of 2017, there were more than 25.4 million refugees around the world, 19.9 million of them under UNHCR's mandate. More than half - 52 per cent - were children. Among them, 7.4 million were of school age.

"Education is a way to help children heal, but it is also key to rebuilding their countries," said Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees. "Without education, the future of these children and their communities will be irrevocably damaged."

Only 61 per cent of refugee children attend primary school, compared to 92 per cent of children globally.

As refugee children get older, this gap grows. Nearly two thirds of refugee children who go to primary school do not make it to secondary school. In total, 23 per cent of refugee children attend secondary school, compared to 84 per cent of children globally.

At tertiary level, the gap becomes a chasm. Globally, enrolment in higher education stands at 37 per cent, while only one per cent of refugees have the same opportunity - a figure that has not changed in three years.

"School is the first place in months or even years where refugee children find any normality," adds Grandi. "Based on current patterns, unless urgent investment is undertaken, hundreds of thousands more children will join these disturbing statistics."

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 18-02-15:

Follow the money: What are the EU's migration policy priorities? till sidans topp

/Observera datum - ej ny artikel/

From tackling the root causes of migration to fighting human trafficking: The EU has many different goals for its migration policy. On paper they are sold as equal. Financially, they are not, as DW data analysis shows.

Thousands of asylum seekers arrived in Europe or died on the way trying to reach the continent between 2012 and 2016. In order to reduce the numbers of those entering the block and prevent further deaths, the EU set up the "EU Emergency Trust Fund for Africa" (EUTF) and earmarked 4.3 billion euros (status February 14, 2018) to fight "the root causes of irregular migration", as theFund's tagline states.

Fighting the root causes of migration - in other words improving the situation in the origin countries so people don't want to leave - sounds like a goal hardly anyone can find fault with. If you read EU documents on the Trust Fund, the projects that are mentioned often fall into the category of ameliorating the situation on the ground: empowering the youth in Ghana, enhancing living conditions in Ethiopia or increasing food security in Mali for example.

Take a closer look at the data, however, and it becomes clear how the EU prioritizes among its many goals. By following the money from the EU we can see which areas the union puts the most emphasis on when it comes to migration policy. The numbers show that stopping migrants along the way is at least equally important as changing the underlying causes of migration.

Money not primarily for origin countries

For a start, the largest amount of the Trust Fund money does not go to where the majority African migrants are coming from. By a large margin, Eritrea, Nigeria and Somalia are the three countries most African asylum seekers came from between 2012 and 2016.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-26:

Angola/ Portugiser åkte till sin tidigare koloni Angola för att överleva till sidans topp

Under den ekonomiska krisen i Portugal flyttade över 100 000 portugiser till landets forna koloni Angola. Fast den koloniala historien har gjort integrationen svår, visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

- När jag intervjuade människor, både angolaner och portugiser, om hur de relaterade till varandra på arbetsplatser var det förvånansvärt mycket av de gamla koloniala mönstren som satt kvar, säger socialantropologen Lisa Åkesson till Ekot.

Enligt hennes studie är det grovt sett så att portugiserna ser angolaner som okunniga och arbetsovilliga. Angolaner anser samtidigt portugiser vara arroganta och rasistiska, främst i byggsektorn. Däremot är det flera angolaner som lyfter fram portugiser som bra lärare i arbetslivet.

Portugal drabbades hårt när eurokrisen slog till för snart tio år sedan. Samtidigt upplevde den forna kolonin Angola en enorm tillväxt tack vare stora oljetillgångar.

Landet blev självständigt från Portugal 1975. Därefter följde 27 år av inbördeskrig, men i början av 2000-talet inleddes en slags modern guldrusch i Angola.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Norrköpings Tidningar 18-08-24:

Startar nätverket hon själv hade behövt till sidans topp

Det är sällan Julieta Avetisyan träffar på andra utlandsfödda kvinnliga företagare, trots att de är många. Nu startar hon ett nätverk som ska ändra på den saken.

- Jag känner ett par utlandsfödda kvinnor som driver eget, min frisör och kvinnan på skönhetssalongen. Men när jag är ute på olika nätverksträffar för egenföretagare ser jag aldrig invandrarkvinnor. Jag känner mig jätteensam i de sammanhangen, säger Julieta.

Hon kommer ursprungligen från Armenien och driver städ- och transportföretaget Adsitas och ytterligare ett bolag som heter Numeron och tillverkar städdukar. Ända sedan starten 2013 har Julieta deltagit i olika sammanhang där företagare träffas. Hon vill skapa kontakter och utbyta erfarenheter.

Men var är alla kvinnor med utländsk bakgrund? Inte på nätverksträffarna i alla fall.

- Det finns en massa nätverk - för män, för kvinnor, för Norrköpingsföretagare och så vidare. Men inget för invandrarkvinnor, säger Julieta.

Vi träffas på hennes jobb i företagshotellet vid Ståthögaleden. Nu efter sommaren ska hon ta nya tag för att få igång det forum för utlandsfödda kvinnliga företagare som hon under alla år har känt ett behov av.

Nyföretagarcentrum stöttar hennes projekt med bland annat kontakter och uppgifter om olika företag och deras innehavare.

- De sköter kontakter med företagare, skickar ut inbjudningar och så vidare. De har ju register som inte jag har tillgång till. Vi börjar med att hålla oss till Östergötland, sedan får vi se. När jag googlade hittade jag inget kvinnligt företagarnätverk för utlandsfödda i hela södra Sverige.

Julieta tänker att om hon har ett behov av att kommunicera med andra i som är i samma situation som henne, så har de det också. Det kan handla om vad som helst, men ett intressant område är de där sakerna som är självklara för en infödd företagare men inte för den som kommer utifrån.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 18-08-29:

Universitet startar snabbspår för nyanlända forskare till sidans topp

Göteborgs universitets nya satsning ska underlätta för forskare och doktorander att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Som första lärosäte i Sverige startar Göteborgs universitet ett snabbspår för nyanlända forskare. Mohammed Ismail från Syrien, har utbildning motsvarande en svensk doktorsexamen i företagsekonomi och ser fram emot utbildningen.

- Det här är en fantastisk möjlighet som hjälper oss in i den akademiska världen, att förstå det svenska systemet och banar väg till jobb i framtiden säger Mohammed Ismail när jag träffar honom i Göteborgs universitets lokaler.

I välstruken blå skjorta, portfölj och alla papper i god ordning i plastfickor berättar han om förhoppningarna inför höstens utbildningsprogram.

Och det blir en högtidlig kick-off när nio nyanlända forskare och doktorander välkomnas in i den svenska akademiska världen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 18-08-30:

Utbildningsprojekt i Östersund lär asylsökande om Sverige till sidans topp

Det senaste året har cirka 800 asylsökande i Jämtlands län deltagit i ett utbildningsprojekt för att lära sig om Sverige och svenskar.

Projektet "Detta är Sverige" är ett utbildningsprojekt för asylsökande som handlar om att förstå sig på Sverige och svenskar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-08-26:

16 000 ensamkommande granskas i ny rapport till sidans topp

Ensamkommande män är oftare i arbete än svenskar i samma ålder, om man tar hänsyn till bland annat utbildningsnivå. Afghaner klarar sig ofta bättre på arbetsmarknaden än ensamkommande från andra länder.

Forskare vid Stockholms universitet har undersökt hur det gått för 16 000 ensamkommande unga asylsökande som beviljades uppehållstillstånd 2003-2014.

Rapporten visar att arbetslösheten är högre bland ensamkommande än bland de med svensk bakgrund.

Det är ett ganska väntat resultat med tanke på att ensamkommande ofta har en kort utbildning bakom sig när de kommer till Sverige, samt att de har en stor nackdel i form av bristande kunskaper i svenska.

Men om ensamkommande män jämförs med svenskfödda män som har en likartad utbildning och motsvarande ålder blir bilden en annan. Då är en större andel av de ensamkommande i arbete i förhållande till svenskarna. Skillnaden är ungefär två procent till de ensamkommande männens fördel.

Då ska man dock ha i minnet att de ensamkommande i allmänhet har låg utbildning och därför har jämförts med lågutbildade svenskar, en grupp som många gånger har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

- Givet förutsättningarna klarar de sig de ensamkommande överraskande bra, kommenterar Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, som är medförfattare till rapporten.

I Sverige finns en grupp unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Enligt forskningsrapporten är den gruppen 7 procent bland 25-åringar som är födda i Sverige. Bland ensamkommande i samma ålder är andelen betydligt högre, 16 procent av männen och 24 procent av kvinnorna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Farr 18-08-27:

Val 2018 - Så röstade partierna till sidans topp

FARR har gjort en sammanställning av hur riksdagspartierna röstat i några viktiga migrationsfrågor sedan "tvärvändningen" 24 november 2015. Listan innehåller ett urval av omröstningar som gått till votering med rösträkning.

Artikeln är färdigställd 10 juni 2018 och publicerades första gången i Artikel 14 nr 2/2018.

17 december 2015. Införande av ID-kontroller på bussar, båtar och tåg.

S, MP och SD röstade för id-kontrollerna. C och V röstade emot. M, L och KD avstod.

M, L och KD ville begränsa lagen i tid. S, MP och SD röstade emot det. C och V avstod.

L och KD krävde att barn i föräldrars sällskap skulle undantas. S, M, MP och SD röstade emot det. C och V avstod.

27 januari 2016: Bosättningslagen: Obligatorisk anvisning av nyanlända till kommuner

Alla partier utom SD röstade för lagen.

V ville inför sanktioner mot kommuner som inte ställer upp. Alla andra partier röstade emot det.

27 april 2016: ändrade regler för bistånd till vissa utlänningar - LMA-lagen

Ändringarna i LMA-lagen, som gjorde att allt boende och bistånd dras in efter slutligt avslag utom för barnfamiljer, röstades igenom med acklamation (utan rösträkning).

SD krävde att inga undantag ska kunna göras och att nedsättningar ska göras redan för asylsökande, men alla andra partier röstade emot detta.

V hade en reservation om att inte införa ändringarna, men den gick inte till omröstning.

20 juni 2016: Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Detta är "den tillfälliga lagen" eller "begränsningslagen".

S, M, MP och SD röstade för propositionen i dess helhet. C och V röstade emot. KD och L avstod.

(...)

Läs hela listan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-08-29:

Val 2018 - Partiernas program till sidans topp

Spelar det någon roll för flyktingpolitiken vilket parti du röstar på?

FARR presenterar här en överblick över förslag som riksdagspartierna och Fi har lagt på asyl- och anhörigområdet. Texten utgår från deras motioner och offentliga program. Det är svårt att vara helt korrekt i stunden och alla krav ryms inte. Med reservation för svårigheten att göra alla rättvisa kan denna sammanställning ändå ge en ögonblicksbild.

Den första versionen av artikeln färdigställdes 10 juni 2018 och publicerades i Artikel 14 nr 2/2018.

Rätten att söka asyl

Moderaterna vill på sikt ersätta dagens asylsystem med ett kvotflyktingsystem med asylprövning utanför EU:s gräns. När detta är infört ska personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen ändå kunna avvisas vid gränsen.

Varken övriga allianspartier, regeringspartierna eller Vänsterpartiet stödjer denna idé. Att "asylrätten ska värnas" är ett vanligt påpekande även om partierna på olika sätt vill hålla nere antalet. Socialdemokraterna har uttalat att Sverige bara ska ta emot det antal asylsökande som motsvarar Sveriges storlek. Men partiet har inte lagt något förslag om ett tak, utan målsättningen ska uppnås på andra sätt.

/Fler rubriker i artikeln:/

Lagliga vägar

Den tillfälliga lagen

Preskriptionstid/amnesti

Rättigheter för papperslösa

Boende

Återtagandeavtal och samarbeten

Särskilda rättigheter och hänsyn - exempel

Diverse krav på "hårdare tag":

Läs genomgången i sin helhet (Extern länk)

Se även:

SvT Skåne 18-08-31: Migrationsministern: "Vi måste dra erfarenheter av det som hände 2015" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-08-31:

Val 2018 - Den tillfälliga lagen till sidans topp

Den tillfälliga asyllagen som gäller nu är treårig. Om den inte ska upphöra att gälla av sig självt efter den 19 juli 2019 så måste nya lagändringar göras. Antalet asylsökande har redan minskat drastiskt, vilket var syftet med lagen. Varför anser nu flera partier att det är omöjligt att bara låta lagen löpa ut? FARR:s Sanna Vestin analyserar argumenten.

I juli 2016 antog riksdagen en tillfällig asyllag (Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige) som skulle gälla i tre år. Den tillfälliga begränsningslagen innehåller fyra delar: Att alla tillstånd av asylskäl är tidsbegränsade, att familjeåterförening hindras för stora grupper, att det blivit svårare att få uppehållstillstånd av ömmande omständigheter och att kategorin "övriga skyddsbehövande" har tagits bort.

När den tillfälliga lagen föreslogs kritiserades den för att bryta mot internationella konventioner. Argumentet för lagen var just att den var tillfällig. Att hindra familjeåterförening endast under tre år skulle till exempel vara proportionerligt enligt Europakonventionen, menade regeringen.

EU:s asylpaket, CEAS

Det sägs ofta att EU:s nya asylregler kommer att förhindra Sverige att återgå till tidigare lagstiftningen - något som även FARR har hävdat. Bakgrunden är att EU-kommissionens ursprungliga förslag innebar att alla tillstånd av asylskäl ska vara tidsbegränsade på ungefär samma nivå som gäller nu i Sverige. Men hur slutresultatet blir om staterna lyckas komma överens vet vi inte. I den senaste kompromissen, som inte har antagits när detta skrivs, så tillåts permanenta tillstånd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

FARR:s valartiklar samlade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 18-08-30:

Den överordnade identiteten är människa till sidans topp

Sverige har det bästa ryktet i världen och vår generösa flyktingpolitik är en framgångsfaktor, skriver Ingvar Flink.

Det fins en identitet, som är överordnad alla andra identiteter, människan. Vi är alla människor, homo sapiens, jordens enda människoart och gemensamma identitet.

Till följd av flyktingsituationen i världen har det blivit vanligt att betona skillnaderna mellan identiteterna invandrare och svenskar, vilket skapat onödiga motsättningar.

Sverige har under 1900-talet utan större problem tagit emot invandrare och flyktingar i stora skaror.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-08-23:

SD-politikern förnekar kriget i Syrien: "Finns inga flyktingar" till sidans topp

SD-politikern Kurt Olsson förnekar kriget i Syrien.

Under en paneldebatt menade politikern att det inte "finns några flyktingar" - utan att det handlar om ekonomiska migranter.

- Det är jag övertygad om, säger han enligt SVT.

Folkvalde Sverigedemokratern Kurt Olsson i Valdemarsvik hävdade i en paneldebatt att det inte finns flyktingar som flyr kriget i Syrien. Politikern menar att det rör sig om ekonomiska migranter, skriver SVT.

- Alltså det här snacket hela tiden om att det är flyktingar, det finns ju inga flyktingar. Det är jag övertygad om. Det är ekonomiska migranter som kommer hit för att få bidrag, säger han i paneldebatten enligt SVT.

Efter att en annan panelmedlem frågat om han inte följer nyheterna svarade Kurt Olsson:

- Det kan ju vara bilder som är tre-fyra år gamla. Det kommer ju samma bilder hela tiden.

SD-politikern förnekar kriget i Syrien

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 18-08-24: SD: Förneka Syrienkriget inte skäl för uteslutning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-08-23:

"Vi kan komma överens med C om flyktingpolitiken" till sidans topp

Jimmie Åkesson tror att det går att komma överens med Centerpartiet om anslaget för migration. Och visst kan Sverigedemokraternas partiledare tänka sig att släppa fram en alliansregering. Något som en annan SD-topp i somras spådde inte skulle hända.

Sverigedemokraterna ser ut att göra ett starkt valresultat och partiledaren Jimmie Åkesson kan få makten över vilket eller vilka partier som får regera.

Vad krävs för att ni ska släppa fram en alliansregering?

- Det krävs att alliansregeringen i så fall ger oss ett inflytande i proportion till vår storlek och i de frågor vi tycker är viktigast, till exempel invandringspolitiken och trygghetsfrågorna, säger Jimmie Åkesson.

Dessutom kräver han att de fattigaste äldre får det bättre. Därtill vill han se en satsning på sjukvårdspersonalen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-08-24:

SD-linjen - förbjuda dubbla medborgarskap till sidans topp

SD vill förbjuda dubbla medborgarskap.

Efter att förslaget nu har uppmärksammats på nytt beskriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) förslaget som en "jättebomb".

- Som grundprincip menar vi att man har medborgarskap i en stat där man har sin lojalitet och sin nationella identitet, säger Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson i SD, till Aftonbladet.

Sedan 2011 är Sverigedemokraternas linje att det inte ska vara möjligt att ha ett dubbel medborgarskap, skriver Aftonbladet.

"Den som är svensk medborgare skall inte kunna inneha annat medborgarskap utöver det svenska och endast svenska medborgare skall ha rösträtt i allmänna val", står det i Sverigedemokraternas principprogram 2011.

Det sju år gamla förslaget har nu uppmärksammats efter ett färskt reportage om SD i finska tidningen Helsingin Sanomat, där man bland annat intervjuar Voitto Visuri, ordförande i Sverigefinska Riksförbundet med 12 000 medlemmar. När reportern ställer frågor om Sverigedemokraternas hållning i frågan om dubbelt medborgskap blir han mycket förvånad.

Till Aftonbladet säger han att många vill behålla finskt medborgarskap eftersom man vill ha en känslomässig koppling till landet där man är född, och att en diskussion bland riksförbundets medlemmar antagligen nu kommer att följa.

Civilminstern: "En jättebomb"

För Aftonbladet beskriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) sverigedemokraternas som en "jättebomb" som inte har uppmärksammats i Sverige, och menar att det rör hundratusentals människor och handlar om många olika grupper.

- Du har den sverigefinska gruppen, den iranska på runt 100 000, där man inte ens kan avsäga sitt ursprungliga medborgarskap, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-27:

SD stänger dörren för kvotflyktingar till sidans topp

Sverigedemokraterna svänger, och vill att Sverige - under en period - ska sluta att ta emot så kallade kvotflyktingar via FN.

Förslaget finns med i partiets kommande valmanifest, som presenteras senare i veckan.

Paula Bieler är migrationspolitisk talesperson.

- Vi har inte en ordnad situation i landet. Vi har problem med brister i välfärden, brister i sjukvården. I det läget är det inte ett värdigt mottagande att fortsätta ta emot.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-22:

Kristersson: Vill inte ändra asyllagen till sidans topp

När Moderaternas partiledare Ulf Kristersson frågades ut i P1-morgon han att han inte vill gå Centerpartiet till mötes och underlätta för familjeåterförening.

I utfrågningen i går sa centerledaren Annie Lööf att hon kan tänka sig att förlänga den tillfälliga asyllagen men då med vissa justeringar, men för det får hon inget stöd av Ulf Kristersson.

Det var igår när Annie Lööf frågades ut i P1morgon som hon sade att den tillfälliga asyllagen, som slutar gälla nästa sommar, kan komma behöva förlängas men att hon då vill att reglerna ändras så att möjligheterna för familjeåterförening underlättas.

Hon fick stöd av Liberalerna under dagen. Men Ulf Kristersson vill inte se den förändringen:

- Att göra ytterligare förändringar i tillfälliga lagar skulle jag vara mycket försiktig med.

Många menar ju att integrationen underlättas av att familjer får vara tillsammans, så varför inte låta de här människorna återförenas med sina familjer?

- Jag har naturligtvis respekt för den synpunkten, samtidigt var den tillfälliga lagen till för att inte längre ha en flyktingpolitik som väsentligen avvek från andra europeiska länder.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT 18-08-30: Kristersson: "Det kommer för många till Sverige just nu" (Extern länk)

Aftonbladet 18-08-30: Ulf Kristersson: Migrationspolitiken borde ändrats tidigare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-08-19:

M: Fler ska utvisas med minskad hänsyn till anknytning till sidans topp

Moderaterna vill att fler dömda utvisas från Sverige.

Enligt ett nytt förslag som partiet presenterar i dag ska domstolarna ta mindre hänsyn till personens anknytning till Sverige när frågan om utvisning bedöms.

- Vi tycker man har förverkar sin rätt att vara i Sverige om man begått en våldtäkt och inte är svensk medborgare, säger Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.Moderaterna gick i går ut med att man vill sänka grundkraven för utvisning, så att brott som kan ge mellan sex månader och ett års fängelse ska kunna leda till utvisning.

Idag krävs i normalfall ett år för att utvisning ska kunna utdömas.

Nu går partiet ett steg längre. Idag presenterar de ett förslag om att domstolarna inte ska ta lika stor hänsyn till den dömdes anknytning till Sverige när utvisningsfrågan prövas.

- Vi tycker man har förverkar sin rätt att vara i Sverige om man begått en våldtäkt och inte är svensk medborgare, säger Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

Utgångspunkten ska vara utvisning

I dag krävs "synnerliga skäl" för att en person med uppehållstillstånd ska kunna utvisas från Sverige.

Enligt Moderaterna leder regeln till att många utländska medborgare som döms för sexualbrott och våldsbrott undviker utvisning på grund av deras anknytning till det svenska samhället eller familj och andra personer som finns här.

- I praktiken slipper många utländska medborgare som döms för exempelvis sexualbrott och grova våldsbrott utvisning på grund av deras anknytning till det svenska samhället eller familj och andra personer, säger Tomas Tobé.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-21:

Lööf: Beredd att låta den tillfälliga asyllagen ligga kvar till sidans topp

När Centerledaren Annie Lööf frågades ut i P1morgon nu sa hon att hon är beredd att låta den tillfälliga asyllagen, som bland annat innebär tillfälliga uppehållstillstånd och kraftiga inskränkningar på möjligheten för familjeåterförening, ligga kvar tills dess att en ny bred migrationspolitisk överenskommelse är på plats.

- Först och främst hade det ju varit bra om vi så snabbt som möjligt skulle få en långsiktig och hållbar migrationspolitik på plats, sa Annie Lööf. Men skulle den dra ut på tiden utesluter inte jag att förlänga den nuvarande tillfälliga lagstiftningen som finns men då tycker jag att det är rimligt att barn ska få återse sina föräldrar och att införa särskilda och ömmande omständigheter.

Den ska justeras om den ska förlängas?

- Ja, det är min utgångspunkt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 18-08-26: "Jag ställer inte ut några ultimatum här" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-08-27:

KD-ledaren: "Mångkulturalism inte rätt väg" till sidans topp

I Aftonbladets partiledardebatt fick alla partiledare frågan ifall Sverige ska vara ett mångkulturellt land eller inte. Då tog Ebba Busch Thor (KD) upp ingen hand alls.

- Mångkulturalism är inte rätt väg, säger hon.

Alla förutom Ebba Busch Thor och Jimmie Åkesson räckte upp en grön hand efter frågan om det mångkulturella Sverige. Åkesson visade en röd hand och Busch Thor avstod från att svara.

- Vi är de facto ett land med många kulturer [...] och vi ska vara ett land med många kulturer. Men mångkulturalism är inte rätt väg, säger KD-ledaren.

Åkesson: Centerpartiet vill ha 30-40 miljoner fler invandrare

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-08-28:

Kristdemokraterna kluvet om mångkultur till sidans topp

Kristdemokraternas partiledning tycker att ett mångkulturellt Sverige är ett ganska dåligt förslag. Det svarar den i SVT:s Valkompass.

Men en majoritet av partiets egna toppkandidater till riksdagen håller inte med.

Under måndagens partiledardebatt i Aftonbladet fick alla partiledare frågan ifall Sverige ska vara ett mångkulturellt land eller inte. Kristdemokraternas Ebba Busch Thor valde då att inte svara på frågan.

Så vad säger partiet? I SVT:s valkompass har samtliga riksdagspartier och deras kandidater fått svara på påståendet "Sverige ska vara mångkulturellt". KD:s partiledning väljer svarsalternativet: "Ganska dåligt förslag".

Bland partiets toppkandidater till riksdagen ser det annorlunda ut. 56 procent, en majoritet, svarar att det är ett "ganska bra förslag" eller "mycket bra förslag". Svarsfrekvensen bland toppkandidaterna är 50 procent.

Olika tolkningar i partiet

Partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson menar att den olika synen beror på att man tolkar frågan annorlunda.

- Vi är eniga i partiet om vad vi tycker. Vi är eniga om att det är bra med ett mångkulturellt land, men att det inte är ett politiskt mål i sig att uppnå mer eller mindre mångkultur, säger hon till SVT.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-08-29:

KDU: "Invandrare ska erbjudas återvandring" till sidans topp

Kristdemokraternas ungdomsförbund (KDU) vill införa medborgarskapstest, anvisa dem som beviljats asyl till specifika kommuner och erbjuda återinvandring, skriver förbundet på DN Debatt. Ungdomsförbundet listar tre krav att ta ställning till för nästa regering, som ska leda till en bättre integrationspolitik, skriver ordförande Christian Carlsson.

För att få försörjningsstöd ska en flykting som beviljats asyl anvisas till en kommun "där förutsättningar för integration och egen försörjning bedöms vara särskilt goda". Först när personen följt etableringsplanen eller fått ett jobb i en annan kommun ska man vara fri att flytta dit man vill. KDU föreslår också ett medborgarskapstest och vill införa samma slags förbud mot heltäckande slöja i skolan som Norge och Österrike har.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 18-08-30: DN Debatt. "Invandrare som inte anpassar sig ska erbjudas återvandring" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-08-23:

Svar på skriftlig fråga: Utbildningsplikt för nyanlända till sidans topp

Fråga 2017/18:1612 av Lars Beckman (M) till Ylva Johansson (S)

I Ekot i SR den 13 augusti avslöjas att den utbildningsplikt för nyanlända som regeringen införde vid årsskiftet har fått en minst sagt trög start. Hittills i år har knappt 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt men endast 90 av dem har påbörjat studier. Det betyder att om det fortsätter i samma takt kommer det att ta 61 år innan alla dessa 5 000 har genomgått utbildning enligt utbildningsplikten. Det kan liknas vid ett haveri för en av regeringens viktigaste åtgärder när det gäller att få fler utrikesfödda i jobb.

SR skriver följande på sin webbplats:

"Utbildningsplikten innebär att nyanlända som saknar en gymnasieutbildning och som på grund av sin korta utbildning inte bedöms kunna komma i arbete under sin tid i Arbetsförmedlingens etableringsprogram kan anvisas att söka och påbörja studier. Den som inte följer anvisningen kan få sin etableringsersättning indragen. Utbildningsplikten infördes vid årsskiftet och i juni bedömde Arbetsförmedlingen att knappt 5 500 personer omfattades, men bara 90 av dem har påbörjat studier."

Det är anmärkningsvärt att så många utrikesfödda väljer att inte delta i studier enligt utbildningsplikten. Jag vill därför fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson följande:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att få fler utrikesfödda att delta i studier enligt utbildningsplikten och förbättra utfallet av denna insats?

Svar av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-20:

Alliansen: Gör förskolan obligatorisk till sidans topp

Alliansen presenterade idag flera förslag för att förbättra integrationen och öka nyanländas jobbchanser, bland annat en obligatorisk språkförskola för barnen.

Enligt förslaget ska det vara obligatoriskt för barn från tre års ålder och uppåt att gå i språkförskola, tre timmar om dagen.

Inspirationen kommer från Danmark, där den sittande borgerliga regeringen, Dansk folkeparti och Socialdemokraterna kommit överens om att barn i utsatta områden måste gå i obligatorisk förskola för att lära sig danska. I Sverige vill Alliansen att motsvarande ska gälla barn till nyanlända.

- Det här blir ett krav om man söker sig till Sverige. Kan man inte språket alls, om man har barn som är tre år eller äldre, då bör man delta i den här språkförskolan, säger Ebba Busch Thor (KD).

I förslaget ingår även att den etableringsersättning som vuxna nyanlända får, kan sättas ner om man inte sätter sitt barn i språkförskola.

Alliansen anser att kraven på aktivitet från de nyanlända behöver skärpas under etableringstiden och vill i större omfattning än i dag kunna sänka ersättningen för de personer som utan giltigt skäl inte deltar i etableringsinsatser.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 18-08-19:

Värna rätten till skydd och värdighet till sidans topp

Syftet med humanitära insatser är att rädda liv och att lindra nöd. Det ska ges villkorslöst, inte användas för att kontrollera gränser och stänga människor ute. Det skriver Georg Andrén och Erik Lysén.

FN:s kontor för samordning av humanitära frågor uppskattar att omkring 135 miljoner människor förväntas behöva humanitär nödhjälp under 2018. I dag på internationella dagen för humanitärt arbete pågår historiens största flyktingkatastrof; över 68 miljoner människor befinner sig på flykt. Under 2017 var nästan hälften av FN:s humanitära appeller underfinansierade. Det saknades ofattbara 10 miljarder dollar för att rädda liv och lindra nöd.

Vi välkomnar att Sverige har gjort kraftfulla insatser för att möta de stora humanitära behoven.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-08-27:

Tyst kring viktig EU-politik i valrörelsen till sidans topp

Trots att allt fler av de lagar som stiftas i riksdagen egentligen har EU som avsändare, så hörs nästan ingenting om innehållet i EU-politiken i valrörelsen.

Detta får hård kritik i en färsk forskningsrapport från Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier.

- Just nu är vi mitt inne i en nationell valrörelse, det diskuteras inget EU alls. Det pekar vi också på i den här rapporten, hur bristfällig den diskussionen är i det svenska systemet och i det svenska samhället. Det här är ett demokratiskt problem, naturligtvis, därför att den typen av motsättningar kring EU-politiken borde vi få möjlighet att diskutera som väljare också. Men det ser vi ingenting av, säger Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, och en av författarna till rapporten.

Problemet med att demokratiskt förankra EU-politiken är inte nytt. Ett av de områden som forskarna kritiserar i Sieps-rapporten är de svenska riksdagsledamöternas sätt att arbeta med den så kallade subsidiaritetsprincipen.

Den handlar om att låta EU:s medlemsländer behålla beslutanderätten över alla frågor som de sköter bäst själva. Bara när EU klarar en uppgift bättre ska besluten flyttas dit.

När det kommer förslag från EU, så ska riksdagens utskott bedöma om detta verkligen är en fråga för EU. Kommer de fram till att riksdagen borde behålla beslutanderätten, så ska EU-kommissionen få veta det.

Särskilt tydligt blir det i riksdagens miljö- och jordbruksutskott där mer än hälften av lagförslagen bygger på förslag från EU. Därför finns subsidiaritetsprövningar ofta med på utskottets dagordning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 18-08-22:

Svar på skriftlig fråga: Återsändande av migranter enligt Dublinförordningen till sidans topp

Fråga 2017/18:1614 av Markus Wiechel (SD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Tyskland och Spanien har nyligen tecknat ett avtal som gör det möjligt att inom 48 timmar skicka tillbaka migranter som landstigit i Spanien och därefter rest vidare till Tyskland. Det är väl känt att Tyskland och Spanien, precis som Sverige, undertecknat Dublinförordningen enligt vilken en asylsökande ska söka asyl i första säkra ankomstland. Som bekant väljer dock många migranter när de nått ett säkert land att bege sig vidare då de inte helt oväntat hellre stannar i länder med mer generösa system för uppehållstillstånd och offentlig välfärd. Detta resulterar i stora problem, såväl socialt som ekonomiskt, för de länder som blir migranternas slutdestination, vilket vi ser i Tyskland och Sverige.

I en intervju med Dagens industri den 14 augusti i år sa statsminister Stefan Löfven något som inte minst Sverigedemokraterna sagt ända sedan vi kom in i riksdagen 2010. Han lyfte fram de omfattande problem som uppstått till följd av den omfattande migrationen. Vidare lyfte statsministern fram det faktum att det är osannolikt att Sverige kommer att kunna återinföra regler som gör det lättare att få asyl, och han menade även att den nuvarande regeringen borde ha varit hårdare i fråga om den lagstiftning som gällde när den tillträdde.

Med anledning av det avtal som Tyskland tecknat med Spanien och med anledning av Stefan Löfvens uppvaknande vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon följande:

Är det aktuellt för regeringen att verka för liknande avtal med olika länder för att enklare kunna följa Dublinförordningens intentioner, och hur ser ministern på det avtal som tecknats mellan Tyskland och Spanien?

Svar av statsrådet Heléne Fritzon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Metro debatt 18-08-27:

Hjälp mig Sverige - jag kommer att bli dödad om jag skickas tillbaka till sidans topp

Självklart kommer min släkt att straffa mig. Det är en del av hederskulturen och just nu är jag en skam för hela släkten, som första tjej någonsin som flytt från sin man, skriver Sara.

Jag älskar snickers och min katt, börjar plugga till journalist nu i höst och har precis lärt mig cykla. Än så länge låter det som vilken 18-åring som helst. Men utöver detta lever jag skyddat. Jag är hotad av personer som bor i Sverige, av min egen släkt och av mannen som jag blev bortgift till när jag var barn.

Mina vänner i Sverige pratar om sina drömmar efter studenten. Jag undrar hur länge till jag kommer överleva.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet paragraf krönika 18-08-24:

Krig mellan politiker och den dömande makten på ungdomarnas bekostnad till sidans topp

Advokat Emilie Hillert

Jag minns så väl de där minuterna innan, när jag insåg att det snart var dags. Det var skräckblandad förtjusning, hopp och förtvivlan, och osäkerhet. Så mycket osäkerhet. Och så kom stunden. Ett par nummer lästes upp av en röst med monoton stämma, och så var det avgjort.

Politikerna gick snabbt vidare till att rösta om något annat. Men på de få sekunderna däremellan så hade de röstat om den nya gymnasielagen. Och den hade gått igenom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 18-08-22

Kommunerna har ett ansvar för ungdomarna som flydde till Sverige! till sidans topp

Rädda Barnen Dalarna genom Marianne Omne Pontén och Unni Öhman

För några tusen unga personer som kom till Sverige för ungefär tre år sedan är framtiden fortfarande oviss. De var barn när de flydde hit, och nu lever de i total ovisshet kring vad som gäller.

När den nya gymnasielagen röstades igenom av riksdagen var det ett erkännande av att en stor grupp unga hamnat i kläm på grund av onormalt långa väntetider hos Migrationsverket. De unga skulle få en ny chans. Men migrationsdomstolarna gör olika bedömningar och migrationsverket inväntar en domen i överdomstolen. Så det som var menat som en ursäkt och ett bevis på välvilja har vänts i ny vånda.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Arvika Nyheter debatt 18-08-30: Öppna elevboende vid gymnasiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-08-28:

Låt barnfamiljer från Afghanistan få stanna till sidans topp

Upprop: Utvisningarna är ovärdiga och bryter mot barnkonventionen

Österlens stödförening för flyktingar samt ca 70 forskare mfl

Så här står det i FN:s barnkonvention, som Sverige ratificerade 1990:

"Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet."

Vidare står det i artikel sex att "konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling."

I artikel 38 slås det fast att "konventionsstaterna ska i enlighet med sina åtaganden enligt internationell humanitär rätt att skydda civilbefolkningen i väpnade konflikter vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa skydd och vård av barn som berörs av en väpnad konflikt."

Det är med stor oro som vi bevittnar att den ena barnfamiljen efter den andra från Afghanistan får avslag på sina asylärenden i högsta instans och därmed också utvisningsbesked.

Flera av barnen, som är i åldrarna 0-18 år, har aldrig vistats i Afghanistan. Bland dem som har gjort det är det många som inte har några minnen alls från detta land.

Barnen har varit i Sverige i flera år och minns inget annat hem än Sverige. De går i skola eller förskola, talar flytande svenska, spelar fotboll, simmar och har svenska kompisar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-08-28:

"Stoppa utvisningarna till Afghanistan" till sidans topp

Ovissheten för ungdomar från Afghanistan är nu stor. Det råder oklarhet kring gymnasielagen. Om lagen havererar på juridiska grunder kräver vi en amnesti för denna grupp, skriver Annkarin Sundqvist och Stellan Welin.

Som medlemmar i volontärnätverket i Sotenäs kommun har vi under lång tid kommit nära den grupp av ungdomar från Afghanistan som inte anses ha asylskäl och som nu vistats i kommunen i nästan tre år. De flesta kom som minderåriga och skulle enligt dåvarande praxis ha fått uppehållstillstånd. Nu drog asylprocessen ut på tiden och de flesta blev över 18 år, antingen på "naturlig" väg eller genom åldersuppskrivning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 18-08-30:

Med SD:s logik borde vi sätta våra äldre i tältläger till sidans topp

Nej, Jimmie Åkesson. Att hjälpa flyktingar på plats är inte billigare än att ge asyl.

SD:s idé betraktas i dag som en sanning, men väldigt få har kritiskt granskat detta påstående, skriver pastor Micael Grenholm.

Sverigedemokraternas opinionsmässiga framgångar har varit enorma de senaste åren. Ett av de främsta exemplen på detta är hur deras humanitära argument för stängda gränser, idén att bistånd i flyktingkrisens närområde är billigare och effektivare än asyl, i dag närmast betraktas som en vedertagen sanning och upprepas av politiker och debattörer utanför SD. Väldigt få har kritiskt granskat detta påstående och ifrågasatt dess premisser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 18-08-22:

Så fick vi en integration värd namnet till sidans topp

Peter Kadhammar

Jag tänkte skriva att vi trots allt är ett väldigt hyggligt land, anständigt, öppet, positivt. När jag cyklade till jobbet efter semestern såg jag regnbågsflaggorna vaja på det statliga kasinot Cosmopol och när jag ringde Comhem i ett privat ärende kunde jag trycka 1 om jag ville låta mig betjänas av en nyanländ.

Vi tar vårt ansvar för integrationen, säger Comhem, och jag tryckte ett och fick utmärkt hjälp av en ung man som nyss lärt sig svenska.

Om en generation kommer vi alla att tänka tillbaka på de här åren: det var då syrierna kom, det var då afghanerna kom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-08-25:

"Traumatiserade fungerar inte som billig arbetskraft" till sidans topp

Sveriges behov av arbetskraftsinvandring bör inte blandas ihop med mottagandet av politiska eller andra flyktingar. De är inga importvaror som ska ge avkastning, skriver Luis Ramos Ruggiero, psykolog och tidigare verksamhetschef vid Kris- och traumacentrum i Stockholm.

Under de senaste 30 åren har Sverige tagit emot tusentals flyktingar. Minst hälften har en mycket svår traumabakgrund med sig efter krig, förtryck och skräck. Vi har mött många på Kris- och Traumacentrum i Stockholm (KTC) som i 26 år har behandlat psykiskt traumatiserade människor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 18-08-28:

Högerextrema i tyska Chemnitz - detta har hänt till sidans topp

Väldsamma kravaller utbröt i den östtyska staden Chemnitz, efter en sammankomst med omkring långt över tusen högerextremister. Nu fördömer förbundskansler Angela Merkel söndagens och måndagens hat och våld.

Söndag 26/8 - knivdåd

Det hela började med ett knivslagsmål mellan personer av olika nationaliteter under en stadsfest i Chemnitz i söndags, då en 35-åring knivdödades och ytterligare två skadades allvarligt. Efter det dödliga dådet samlades flera hundra människor spontant för att demonstrera mot invandrares brottslighet.

Folkmassan skanderade högerextrema paroller och gick därefter till fysiskt angrepp mot personer som uppfattades som icke-tyskar, rapporterar Der Spiegel.

Måndag 27/8 - kravaller

Dagen efter greps två män, en syrisk och en irakisk medborgare, misstänkta för söndagens mord, uppger polisen för AFP.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 18-08-30: SVT på plats i tyska Chemnitz: "Folk är ledsna och arga" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Röda Korset 2018:

19 september, Stockholm: Frukostseminarium: Tillgång till vård för papperslösa till sidans topp

Rapportlansering: "Nedslag i verkligheten - tillgång till vård för papperslösa"

Kl 8:30-10:00, Hornsgatan 54

Nedslag i verkligheten

Röda Korset möter många papperslösa personer och andra migranter som helt eller delvis faller utanför samhällets skyddsnät. Sedan 2006 bedriver vi en vårdförmedling där vi återkommande kommer i kontakt med papperslösa personer som av olika skäl inte får den vård de behöver och har rätt till.

Röda Korset släpper nu en rapport där vi beskriver de hinder till vård vi ser för gruppen och de humanitära konsekvenser det får för människor.

Kom och lyssna!

Anmäl dig senast den 16:e september till sara.fridlund@redcross.se. Vi startar klockan 9:00. Frukostsmörgås och kaffe från klockan 08.30.

Medverkande

Presentation av Johanna Lönn, leg sjuksköterska Svenska Röda Korsets vårdförmedling följt av samtal med Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset, och Thomas Lidén, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse och ordförande i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd.

Läs mer och anmäl dig via mail (Extern länk)

Se seminariet online (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

How Safe is Afghanistan 2018:

4 oktober, Stockholm: Conference on the safety situation in Afghanistan till sidans topp

Welcome to the international conference How safe is Afghanistan? in Stockholm, Sweden, on October 4, 2018.

Kl 9-17, Convendum, Vasagatan 16, Stockholm

In 2015, around 23,500 unaccompanied minors of Afghan origin were registered in Sweden. Many of them have waited years for their asylum verdicts. Most have had their applications rejected, based on the Migration Board's assessment of the security situation in the country. The latest legal position was taken in August, 2017. There is a need of re-assessment.

The conference is part of the European protest week October 4-8, 2018, initiated by the European network Don't Send Afghans Back.

Specially invited lecturer is Professor William Maley, Professor of Diplomacy at the Asia-Pacific College of Diplomacy, Australia.

Other confirmed lecturers:

Dr Niamatullah Ibrahimi, Deakin University in Melbourne

Dr Liza Schuster, reader in Sociology, City University of London

Dr Anders Fänge, former Country Director of the Swedish Committee for Afghanistan

Mr Abdul Ghafoor, Afghanistan Migrants Advice & Support Org, Kabul

Ms Vera Meijering, Department of Interdisciplinary Social Science, Utrecht University

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning kultur 18-08-25:

En berättelse långt utöver det vanliga till sidans topp

Daniel Erlandsson

När Maciej Zarembas skriver sin familjs historia blir det en bok som talar lika starkt till hjärtat som till hjärnan, skriver Daniel Erlandsson.

Maciej Zaremba öppnar familjealbumet och bjuder på en enastående berättelse. Pappan var en framstående psykiater i Polen, med humana idéer som bröt skarpt mot den tidens syn på psykisk sjukdom. Han var ett högt aktat namn - tills han 1957 föll i onåd hos den kommunistiska diktaturen och förlorade allt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.