fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 18 juli 2018

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Asylnytt 18-07-18:

Migrationsdomstolen i Malmö anser gymnasielagen för dåligt beredd för att användas till sidans topp

Målet rör en ung kurd från Kirkuk i Irak, där hans familj angripits av vad han uppfattade som IS-anhängare. Han har dock inte kunnat bevisa vilka angriparna var eller att han riskerar förföljelse i framtiden. De handlingar han lämnat in anses inte bevisa hans identitet. Migrationsverket bedömde att han ändå bör få uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Men domstolen anser inte att den lagen bör tillämpas. Domstolen resonerar om den allmänt dåliga beredningen under tidspress som gjort lagstiftningen allt mer komplicerad och lagt till en helt ny grund för uppehållstillstånd. Det avgörande problemet är dock att regeringen först efter remissbehandlingen valde att ta bort kravet på sannolik identitet, trots att flera remissinstanser ifrågasatt redan detta sänkta beviskrav jämfört med det normala, styrkt identitet. Domstolen anser att regeringen frångått grundlagens krav på hur ett ärende ska beredas och att lagen på denna punkt därmed kommit att strida mot EU-rätten. Därför tillämpar domstolen inte den bestämmelsen i lagen. Eftersom mannen inte har styrkt identitet avslås ansökan. Domstolen sammanträdde i stor nämnd, med två rådmän och tre nämndemän. Domen är dock inte vägledande.

Läs pressmeddelande och hämta domen UM 14195-17 (Extern länk)

Dagens Nyheter 18-07-10: Domstolens beslut om gymnasielagen överklagas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-18:

Migrationsdomstolen i Stockholm avslår gymnasieärende på grund av EU-rätten till sidans topp

Målet i Stockholm gäller en ung hazar från Ghazni i Afghanistan. Trots den väpnade konflikten på hemorten har han inte kunnat bevisa att han löper en personlig risk. En markkonflikt, faderns försvinnande och risken för rekrytering anses inte tillräckligt. Mannen har lämnat in en tazkira men den kan enligt domstolen inte styrka hans identitet. Han omfattas dock av gymnasielagen enligt Migrationsverket. Lagen kräver inte att identiteten styrkts eller ens gjorts sannolik. Migrationsdomstolen i Stockholm, som även den sammanträtt i stor nämnd med två rådmän och fyra nämndemän, anser att kravet på styrkt identitet i Schengenregelverket och EU:s gränskodex går före skrivningen i svensk lag. Dessutom kan enligt domstolen Sverige inte kontrollera personen i SIS-registret om inte idntiteten är klarlagd. Visserligen gör Sverige redan undantag från kravet på styrkt identitet för skyddsbehövande och vissa andra men de undantagen grundar sig på att EU-reglerna i krockar med internationella konventioner. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

Se pressmeddelande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-07-18:

Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut som gäller den nya gymnasielagen till sidans topp

Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

- Om Migrationsverket inte avvaktar med att fatta bifallsbeslut i ärenden skulle det leda till en rättsosäker situation där beslutet skulle bero på om ärendet prövas av Migrationsverket eller domstolen, säger Inga Thoresson Hallgren, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket.

Efter att migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm på olika grunder bedömt att bestämmelsen om sänkt beviskrav för identitet inte ska tillämpas har två av Sveriges fyra migrationsdomstolar underkänt bestämmelsen. Åtminstone en av domarna har överklagats till Migrationsöverdomstolen.

Migrationsverket meddelar nu att bifallsbeslut där den nya gymnasielagen kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd inte ska fattas förrän rättslig vägledning finns från Migrationsöverdomstolen.

- Vi gör så här av rättssäkerhetsskäl, framförallt när det gäller frågan om förutsägbarhet för den sökande. Man ska kunna förvänta sig ungefär vilket beslut man får i ett ärende oavsett vilken instans som prövar det, säger Inga Thoresson Hallgren, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket.

Migrationsverket kommer fortsätta att fatta avslagsbeslut i ärenden där den sökande uppenbart inte uppfyller grundkraven för ett uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. Det kan till exempel handla om ärenden där den sökande kom till Sverige efter den 24 november 2015 eller inte har väntat på beslut i 15 månader eller mer.

Sedan lagen trädde i kraft 1 juli i år har cirka 4000 ansökningar kommit in till Migrationsverket, och beslut har hittills fattats i knappt 100 ärenden. Av dessa var omkring 10 bifall och resterande var avslagsbeslut.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-07-06: Migrationsdomstol underkänner gymnasielagen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-07-06: MP: För tidigt att dra några slutsatser om gymnasielagen (Extern länk)

SvT Skåne 18-07-06: Migrationsdomstolen i Malmö underkänner gymnasielagen (Extern länk)

TT / Expressen 18-07-06: Moderaterna: "Gymnasielagen måste rivas upp" (Extern länk)

Expressen 18-07-07: Centerpartiet tiger efter stora bakslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-07-13: Ytterligare en domstol underkänner nya gymnasielagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-07-18:

Uppdaterad information om gymnasielagen till sidans topp

FARR:s sidor om gymnasielagen har uppdaterats igen, efter att Migrationsverket har bestämt att inte längre fatta beslut enligt den nya gymnasielagen förrän Migrationsöverdomstolen har avgjort hur lagen ska tolkas.

Här på hemsidan finns två sidor om den nya gymnasielagen. Sidan "Hur funkar den nya gymnasielagen" innehåller grundläggande information om hela lagen, både de äldre delarna och den del som trädde i kraft 1 juli. Sidan "Vanliga frågor om den nya gymnasielagen" innehåller svar på frågor som vi fått till FARR:s mailbox och på andra sätt. Båda dessa sidor är nu uppdaterade, bland annat med information om situationen efter att migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm i varsin dom har beslutat att de som fått avslag måste kunna styrka sin identitet för att omfattas.

Saken är inte avgjord förrän Migrationsöverdomstolen har fattat beslut. Du som har möjlighet att söka och skulle ha en chans bör därför ändå göra ansökan senast 30 september, så att du inte missar chansen om lagen fortsätter att gälla.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 18-07-03:

USA/ Trumps ultimatum: Lämna USA - med eller utan barn till sidans topp

Trumps administration har kommit med en ny order efter de kritiserade familjeseparationerna vid gränsen mellan USA och Mexiko.

Föräldrarna har nu två val: lämna USA med eller utan barn.

Det rapporterar NBC News.

Den nya ordern kritiseras av människorättsjurister som menar att det nya direktivet förhindrar föräldrar som separerats från sina barn att söka asyl i USA.

I maj och juni separerades drygt 2 000 barn från sina föräldrar på gränsen till USA - något som fick många att rasa. Den 20 juni vikte sig president Donald Trump och beslutade att stoppa familjeseparationerna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT-AFP / UNT 18-07-05: USA dna-testar barn inför återförening (Extern länk)

TT-Reuters / UNT 18-07-11: Familjer återförenas i USA (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 18-07-02:

Från Afghanistan/ EASO publishes first country guidance till sidans topp

The 'Country Guidance: Afghanistan' is the result of a pilot development, aimed at fostering convergence in Member States' decision practices.

In its 28th meeting of 6-7 June 2018, the EASO Management Board endorsed the first country guidance note. This guidance note is the result of a pilot process, in which EASO coordinated the efforts of senior-level policy officials from Member States in producing a joint assessment of the situation in Afghanistan. The pilot process was launched in accordance with the Outcome of the 3461st Council meeting of 21 April 2016, and is a step in the preparation for the enhanced mandate envisaged for the Agency under the proposed Regulation on the European Union Agency for Asylum (EUAA).

The country guidance is based on common up-to-date country of origin information (COI), produced in accordance with the EASO COI methodology. This information is analysed in accordance with EU legislation on qualification for international protection (Directive 2011/95/EU), the case law of the Court of Justice of the European Union and, where appropriate, of the European Court of Human Rights. It also takes into account general EASO guidance on the examination of applications for international protection (EASO practical tools) and takes note of the relevant UNHCR Eligibility Guidelines.

It is a non-binding document, which aims at assisting decision-makers from the national asylum authorities in examining the applications from the particular country of origin and, ultimately, at fostering convergence in the decision practices of Member States.

Läs mer om EASO (asylbyrån) och dess mandat och hämta riktlinjerna (Extern länk)

Direktlänk till "Country Guidance Afghanistan" (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-07-16:

Från Afghanistan/ Record high civilian casualties make returns unjustifiable till sidans topp

The international community cannot abandon the Afghan people who have fled conflict and violence at a time when civilian casualties continue at record highs, Amnesty International said today, calling on governments to halt forced returns to Afghanistan.

According to UN figures just released, 1,692 people were killed in the first six months of 2018 - more than at any comparable period of time since records began being compiled a decade ago. Over that same period of time, 3,430 people were also injured.

"Given the numbers of people who continue to be killed and injured in Afghanistan, it is unconscionable to claim that the country is safe enough to send people back to. Callously diverting their eyes from the bloodshed, states that once pledged their support for the Afghan people are now putting their lives in immediate danger, in brazen violation of international law. The international community cannot abandon Afghans fleeing conflict and violence at this time," said Omar Waraich, Deputy Director for South Asia at Amnesty International.

More than 10,000 people have been killed or injured each year in Afghanistan since 2014. There are fears that this year will lead to the same situation.

Over the past two years, forced returns have escalated, with tens of thousands forcibly returned from the EU, Turkey and other countries.

The case of Taibeh Abbasi

Despite the horrific situation on the ground in Afghanistan, the Norwegian authorities appear determined to proceed with the deportation of Taibeh Abbasi and her family.

Taibeh Abbasi is a 19-year-old woman with Afghan nationality, who has just graduated from high school in Norway. Days after she celebrated this achievement, the authorities rejected her appeal to stay. Taibeh has never been to Afghanistan, and fears for her own and her loved ones's safety. She dreams of continuing her studies and becoming a doctor.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-07-04:

Från Afghanistan/ Ett år i Kabul förändrade hans syn på återvändande till sidans topp

Terje Torvik är tillbaka i Sverige efter ett år som återvändandesambandsman i Kabul.- På plats i Kabul blev en sak särskilt tydlig. Att återvändarna har så mycket att vinna på att förbereda sig för livet i Afghanistan. Tyvärr kommer många tillbaka helt oförberedda, säger han.

I Kabul arbetade Terje Torvik på svenska ambassaden. Hans huvuduppgift var att förmå myndigheter och organisationer i Afghanistan att samverka så bra som möjligt när de hjälper personer som återvänder. Han var anställd av Migrationsverket inom ramen för EU-projektet EURLO*.

Under året i Kabul hade Terje mycket tid att fundera över återvändandearbetet.

- Jag såg att afghaner faktiskt återvänder till Afghanistan från olika europeiska länder. Från de personer som träffar återvändare fick jag veta att de som inte förberett sig hade mycket svårare att etablera sig. De som har planerat i förväg kan ha både pengar** och ett tillfälligt boende som väntar, men de måste ha ansökt om det före avresan. Och lika viktigt är att de har en plan för sin fortsatta försörjning.

Terje säger att han förstår de många unga afghaner som inte vill resa till Afghanistan, men många måste trots allt göra det om de inte bedöms ha skyddsbehov.

- Jag är inte naiv, det är inte lätt att återvända. Men de flesta kan etablera sig som entreprenörer. Det råder brist på exempelvis elektriker, plåtslagare, snickare, bilmekaniker, kockar, personer som talar engelska och it-tekniker, säger han.

Han menar att det ofta kan räcka med en kortare praktisk utbildning i Sverige och någon slags affärsplan för att kunna starta eget. Dessutom finns det organisationer på plats som ger stöd och råd.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-07-03:

Från Syrien/ Russia denies Syrians asylum till sidans topp

Russian supreme court says there is no war in Syria, nothing to flee from

Despite eight years of civil war that has killed hundreds of thousands and ravaged Syria, Russia's Supreme Court incredulously declared that Zakria Timbut has nothing to fear in returning to his homeland.

Fearing for his life, Timbut fled Syria in 2013, entered Russia on a business visa, and then sought temporary asylum. On May 28, the Supreme Court upheld the decision of a court in Ivanovo, a small town 300 km. northeast of Moscow, to deny his request for temporary asylum in Russia.

"A significant amount of populated areas of Syria have joined the ceasefire regime... there are ongoing humanitarian actions, medical help is being provided... the ongoing events on its territory have specific characteristics of a counterterrorist operation, not a classical military confrontation with clearly definable front lines. There is no evidence that the plaintiff would be subject to personal persecution or inhumane treatment," the Supreme Court said.

However, the Supreme Court's arguments about ceasefires, humanitarian assistance, and the character of the conflict are irrelevant as to whether Timbut has a well-founded fear of being persecuted because of his race, religion, nationality, social group, or political opinion - the key question in any asylum case. They would only count insofar as the court was considering broader grounds for protection based on threats arising from indiscriminate violence.

According to Irina Sokolova, Timbut's lawyer, nine other clients who are all asylum seekers from Syria also received similar judgments from the Supreme Court on the same date.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-07-16:

Från Syrien/ Turkey stops registering Syrian asylum seekers till sidans topp

New arrivals deported, coerced back to Syria

Turkish authorities in Istanbul and nine provinces on or near the Syrian border have stopped registering all but a handful of recently arrived Syrian asylum seekers. The suspension is leading to unlawful deportations, coerced returns to Syria, and the denial of health care and education.

The European Commission has recently praised Turkey's asylum system and plans to release the second batch of €3 billion under its March 2016 migration deal which includes support for refugees in Turkey. European Union institutions and governments have stayed publicly silent on the suspension and other refugee abuses committed by Turkey, suggesting their primary concern is to halt the movement of asylum seekers and migrants from Turkey to the EU.

"While the EU supports Turkey to deter asylum seekers from reaching Europe, it's turning a blind eye to Turkey's latest steps to block and discourage people fleeing Syria," said Gerry Simpson, associate refugee program director at Human Rights Watch. "But forcing Syrians who manage to get past Turkey's border guards to live in legal limbo only risks driving them underground and onward to the EU."

The suspension of registration is Turkey's latest effort to deny new asylum seekers protection. Over the past three years, Turkey has sealed off its border with Syria, while Turkish border guards continue to carry out mass summary pushbacks and to kill and injure Syrians as they try to cross.

Between early 2011 and the end of May 2018, Turkey had registered almost 3.6 million Syrians, making it the world's largest refugee hosting country. That generosity does not absolve it, or its international partners, of the duty to help newly arrived asylum seekers, Human Rights Watch said.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-07-02:

Från Syrien/ Flyktingar fast i Syrien till sidans topp

I Syrien pågår just nu en offensiv mot rebellkontrollerade områden i den sydvästra delen av landet. 270 000 människor har flytt striderna - men många har ingenstans att ta vägen.

Två veckor har gått sedan syriska armén tillsammans med Ryssland inledde offensiven i Daraa-provinsen, som för närvarande kontrolleras av olika väpnade islamistgrupperingar.

Antalet civila som tvingats fly uppgår nu till 270 000 personer i det här området, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Human Rights Watch 18-07-04: Jordan and Israel should open borders to Daraa residents (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-07-08:

Från Syrien/ "Stoppa Libanon från att tvinga tillbaka flyktingar" till sidans topp

Det är stor risk för en andra våg med syriska flyktingar som försöker ta sig till Europa, eftersom Libanon planerar att tvinga tillbaka dem till Syrien. Europa bör agera för att stoppa detta, skriver Houda Atassi, syrisk människorättsaktivist från staden Homs.

Under de senaste veckorna står det klart att Libanons regering planerar att börja skicka tillbaka omkring en miljon syriska flyktingar till Syrien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch 18-07-04: Lebanon cannot force returns without contravening international law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Skåne 18-07-03:

Enklare för pendlare - färre gränskontroller i Hyllie till sidans topp

Mer fokus på gränsöverskridande brottslighet och mindre på allmänna id-kontroller blir resultatet när gränspolisen i Region Syd får nya riktlinjer.

Från och med i måndags kommer gränspolisen nu lägga mer fokus på brottsförberedande åtgärder och id-kontrollerna på tågen från Danmark blir färre - vilket leder till en smidigare pendlingstrafik.

- Fokus flyttas från allmän masskontroll till mer profilerade ärenden. Vi kommer inte längre ha samma fokus på arbetspendlare, säger Leif Fransson, chef för inre gränskontroller vid gränspolisen i Region Syd.

Ändrar fokus

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 18-07-02: Så påverkas du av nya inre gränskontroller vid flyg och färjor (Extern länk)

Metro 18-07-12: Få avvisade vid nya gränskontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-07-07:

Italien och Libyen återupptar migrationsavtal till sidans topp

Italien och Libyen kommer att återuppta ett avtal som innebär att det nordafrikanska landet ska ta emot migranter som skickas tillbaka över Medelhavet.

Det ursprungliga avtalet ingicks 2008 mellan Italiens dåvarande premiärminister Silvio Berlusconi och Libyens dåvarande diktator Muammar Gaddafi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 18-07-06: Italy pushes ahead with "Salvini Plan" to bolster Libyan Coast Guard (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagblad 18-07-09:

Spanien/ Spanien - migranternas nya väg till EU till sidans topp

Spanien hyllades när det nyligen tog emot två räddningsbåtar som Italien och Malta vägrat ta emot.

Samtidigt puttrar allt fler gummibåtar norrut från Marocko över Gibraltar sund. Spanien är på väg att bli den nya vägen till EU, vilket kan öka de politiska spänningarna inom unionen.

Trots att det totala antalet asylsökande till EU minskar stadigt, anstränger frågan relationerna inom EU kanske mer än något annat ämne.

Under juni kom fler asylsökande sjövägen till Spanien än till Italien, Malta och Grekland sammantagna, skriver El País.

De senaste veckorna har antalet ökat märkbart när Italien stängt sina hamnar, och städerna längs den spanska sydkusten har fått svårt att hitta plats åt resenärerna och processa deras ärenden.

En icke namngiven EU-diplomat säger till nyhetsbyrån Reuters att man nu måste hålla ögonen på Spanien och "inte låta det explodera".

Människosmugglare i Marocko utnyttjar en människorättsaktivist för att ringa och varsla spanska kustbevakningen när en gummiflotte satt i väg norrut med otillräckligt bränsle, berättar Oriol Estrada vid kustbevakningen för Reuters.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-06-29:

Malta/ Lifeline rescue ship allowed to dock in Malta after almost a week stranded at sea till sidans topp

The Lifeline rescue boat, carrying 230 people was granted permission on Wednesday to dock in Maltese shores, after spending six days at sea while European States debated its fate. Malta finally agreed to receive the boat following a commitment from Malta, France, Ireland, Italy, Portugal, Luxembourg, Norway, the Netherlands and Belgium to share the responsibility for the migrants aboard accepting 15 to 25 people each.

The rescue ship belonging to the German NGO Mission Lifeline, had rescued 230 people at sea last Thursday, including a number of children and pregnant women. The boat was left stranded in the Mediterranean while European States entered into a diplomatic standoff over where it should be allowed to dock, echoing a similar impasse with rescue boat Aquarius last week. The ship's team had tweeted that conditions were worsening on board, and that one passenger had to be evacuated because of a medical emergency.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local 18-07-08:

Italien/ Salvini to demand closure of Italian ports to 'international mission' migrant ships till sidans topp

Italy wants to prevent ships operating for "international missions" from bringing migrants rescued off Libya to Italian ports, Interior Minister Matteo Salvini said Sunday.

"On Thursday, I will put on the European table at Innsbruck a demand to close Italian ports to ships of international missions," Salvini said on his Twitter account, referring to a meeting with his EU counterparts in the Austrian town next week.

"Unfortunately, Italy's governments over the past five years signed accords allowing all boats to bring their migrants in Italy," he said.

Italy's new coalition government has set a goal of zero arrivals, and Salvini, who heads the far-right League party, has already banned boats chartered by charities to enter Italian ports.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 18-07-01:

Medelhavet/ Over 200 migrants drown in three days -- Death toll for 2018 passes 1,000 till sidans topp

On Sunday (1/07), a small rubber boat packed with migrants capsized off AlKhums, east of Tripoli, with an estimated 41 people surviving after rescue. Some 100 people were reported missing by the Libyan Coast Guard. On Friday (28/06), three babies were among the 103, who died in a shipwreck similar to Sunday's incident, also caused by smugglers taking migrants to sea in completely unsafe vessels.

So far this year, the Libyan Coast Guard has returned some 10,000 people to shore from small vessels.

"I am traveling to Tripoli once again this week and will see firsthand the conditions of migrants who have been rescued as well as those returned to shore by the Libya Coast Guard," said William Lacy Swing, IOM Director General. "IOM is determined to ensure that the human rights of all migrants are respected as together we all make efforts to stop the people smuggling trade, which is so exploitative of migrants," said Swing.

IOM staff were deployed to provide support and first aid to the the 41 migrants who survived the capsize of their small rubber vessel that capsized off AlKhums. This is the second major shipwreck in as many few days. On Friday, a rubber dinghy capsized north of Tripoli and the 16 survivors (young men from Gambia, Sudan, Yemen, Niger and Guinea) were rescued by the Libyan Cost Guard. However, an estimated 103 people lost their lives.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 18-07-06: UNHCR calls for strengthening of search and rescue (Extern länk)

Read UNHCR and IOM's proposal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 18-07-09:

Tyskland/ Berlin eyes deal for migrant returns with Greece by end July till sidans topp

"Even as Germany's interior minister Horst Seehofer threatens the launch of mass returns of migrants if bilateral agreements are not achieved, German defense minister Ursula von der Leyen has suggested that such an accord with Greece may be signed by the end of the month.

In comments to Der Spiegel, Seehofer said the absence of bilateral deals was "not a good strategy" and that Germany will start returning migrants reaching its border if that situation is not rectified.

For his part, Alexander Dobrindt of the Christian Social Union said he believed German plans to return asylum seekers to European Union countries of first entry would not necessarily be met by cooperation."

Transfers to Greece under the provisions of the EU's Dublin Regulation were previously halted due to judgments from the Court of Justice of the EU and the European Court of Human Rights on the unacceptable reception conditions for asylum seekers in Greece and the country's flawed asylum procedures.

However, the European Commission attempted to overturn the effects of these rulings with a series of recommendations issued throughout 2016, that urged Member States to restart transfers to Greece.

A German-Greek bilateral deal - alongside an alleged deal with Spain, which Angela Merkel announced following the European Council meeting at the end of March - would be "temporary" and designed "to stem secondary migration until EU-wide policies take effect." See: Chancellor Merkel confirms bilateral migrant agreements with Spain and Greece (Deutsche Welle, link)

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 18-06-29: Österrike/ Persisting migration impasse in Germany leads to border exercise (Extern länk)

TT / UNT 18-07-12: Berlin och Rom planerar avtal om migranter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / UNT 18-07-12:

Israel/ Israel vårdar syriska barn i skydd av natten till sidans topp

Över hundratusen flyktingar har flytt mot de av Israel ockuperade Golanhöjderna. Men trots den blodiga offensiven i sydvästra Syrien, håller Assadregimens ärkefiende gränsen stängd.

I tysthet och skydd av mörkret släpps dock barn in för att få vård av israeliska läkare.

I onsdags korsade över 40 människor - mödrar och deras barn - gränsen under natten för att träffa israeliska läkare. Efter en snabb säkerhetskontroll fördes de till ett sjukhus i staden Safid i Israel.

De vårdas på sjukhuset och åker tillbaka samma dygn, säger den israeliske majoren och militärläkaren Sergej Kutikov till nyhetsbyrån Reuters och tillägger.

Ibland kommer de tillbaka två eller tre gånger till för vidare behandling eller för att opereras.

FLERA TUSEN

Inga manliga vuxna behandlas i Israel - åtminstone inte officiellt. Men under den pågående vårdinsatsen som går under namnet "Operation läkarbesök" har omkring 3 000 syrier behandlats i Israel.

- Vi var rädda för att komma till en början, säger en kvinna, som inte vill uppge sitt namn, till Reuters.

Hon berättar att det berodde på att hon tidigare bara hade betraktat Israel som en fiende.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 18-07-17:

Säpo utreder 200 nyanlända för hot om våld till sidans topp

Migrationsverket har i ett år automatiskt fört vidare uppgifter om nyanlända till Säkerhetspolisen. Av 190 000 ärenden går myndigheten nu vidare med 200 personer.

- Det rör sig om människor som på olika sätt har manifesterat eller misstänks manifestera något hot om politiskt våld, säger Oskar Ekblad som är sektionschef för informationsanalys på Migrationsverket till Sveriges Radio Ekot.

Det är sedan i juli förra året som Migrationsverket automatiskt skickar vidare uppgifter till Säkerhetspolisen om personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Det rör sig om till exempel namn, medborgarskap och födelsedatum. Tanken är att lättare hitta personer som kan utgöra ett säkerhetshot mot Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 18-07-17: Säpo granskar alla som söker uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-07-11:

Sveket mot de ensamkommande till sidans topp

Barnrättsbyrån konstaterar en extrem utsatthet hos unga ensamkommande efter de senaste årens nedmontering av lagar och skyddssystem.

I den nyligen utkomna rapporten Sveket kartlägger Barnrättsbyrån det paradigmskifte som skett inom den svenska välfärden sedan 2015. Parallellt med att Sverige stiftat en av Europas hårdaste asyllagar har välfärdssystemet urholkats och ansvaret förskjutits till ideella organisationer, med resultatet att en hel grupp - ensamkommande barn och unga - försatts i enorm utsatthet.

Mer konkret handlar det om den tillfälliga lagen, åldersuppskrivningarna, den förändrade vårdkedjan för ensamkommande barn och den LMA-lagstiftning som innebär att personer över 18 år med avslagsbeslut inte längre får ersättning eller boende från Migrationsverket.

Barnperspektiv saknas

Intervjuer med tjänstemän på socialtjänsten, Migrationsverket och gränspolisen, jurister från Rådgivningsbyrån och representanter för Stadsmissionen varvas med berättelser från ensamkommande själva. Bilden av en akut skyddslöshet, orsakad av rättsosäkra, utdragna asylprövningar och åldersuppskrivningar i kombination med ett nedmonterat samhälleligt stöd och ett hårdnat politiskt klimat, är entydig.

Rådgivningsbyrån poängterar att den tillfälliga lagen helt saknar barnperspektiv, vilket får konsekvenser i alla led och orsakar en situation som är närmast barnfientlig. Man påtalar också det paradoxala i att vilja göra barnkonventionen till svensk lag samtidigt som man helt uteslutit barnperspektivet vad gäller asyllagstiftningen, på ett sätt som försätter ensamkommande unga i enorm utsatthet.

Avslagskultur och försvårade omständigheter utan LMA

(...)

Läs mer och ladda ner rapporten här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-07-13:

"Barnäktenskap måste upptäckas tidigare" till sidans topp

Andelen flickor ökar bland de ensamkommande barnen. Och en del av flickorna är gifta när de kommer till Sverige och blir placerade i familjehem där även flickans man bor. Det säger Juno Blom som är som är samordnare vid det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

- Vi har en massa ärenden där det till och med framkommer att familjehemsmamman som är faster också är svärmor och flickan blir gravid, säger Juno Blom som jobbar på regeringens uppdrag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Hon är kritisk till att gifta barn inte alltid hittas vid ankomsten till Sverige.

- De fall av barnäktenskap som vi känner till i de fall där man kommit till Sverige som ensamkommande barn är i de fall barnet eller den vuxne mannen har berättat om det själva, säger hon.

- Vi ställer inga frågor på rutin, vi har egentligen ingen aning om hur många fall det kan röra sig om i Sverige. Och vi har inte gjort det jag tycker att vi anser att vi måste göra för att försäkra oss om att liknande saker inte sker.

Juno Blom anser att det är framförallt Migrationsverket och även kommunernas socialtjänst som inte gör tillräckligt för att hitta ensamkommande barn som är gifta.

Migrationsverket har tidigare uppgett att de ställer frågor om civilstånd vid asylansökan. Och att det är upp till kommunernas socialtjänster att utreda barnens övriga behov.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-07-13: M vill se över sekretesslagen för gifta barns skull (Extern länk)

Expressen 18-07-08: Marzieh Amiri, 16, levde i skräck - innan hon dödades (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sverige Radio Ekot 18-07-09:

Kommuner klarade nyanlända elever bra till sidans topp

Det rekordstora flyktingmottagandet 2015 ställde stora krav på landets skolor. Men de 20 kommuner som i början av 2016 hade tagit emot flest nyanlända elever har klarat av att lösa situationen på ett bra sätt.

Skolverket har samarbetat med dessa kommuner sedan dess.

Ekot har besökt Olofström där ungefär var fjärde elev är nyanländ.

Hossein som precis gått ut nian på Högavångsskolan i Olofström är nöjd med skolans insatser

- När lärare ser att han vill verkligen, han behöver hjälp och han vill verkligen fixa sitt betyg då hjälper dem jätte mycket och jag tycker att det var lärare som hjälpte jättemycket, säger Hossein.

Hösten 2015 talades det i debatten om kris och ibland även systemkollaps till följd av det stora flyktingmottagandet.

Men läraren Lenethe Emanuel som jobbar på Högavångsskolan upplevde det inte så.

- Det som har varit krisigt har väl varit att få fram personal som kan ta de här grupperna och under tiden har man haft de här stora grupperna och det har varit lite svettigt, men någon kris har jag nog inte upplevt att vi har haft, säger Lenethe Emanuel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-07-09: Fortfarande många nya nyanlända elever (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 18-07-12: Nyanlända får vänta på skolplacering (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-07-10: Tufft för skolor med många nyanlända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning 18-07-07:

Tuff situation för ensamkommande till sidans topp

Uppskattningsvis 900 ensamkommande ungdomar finns i dag i Uppsala län. Under sommaren genomförs aktiviteter för att stödja dem i deras tillvaro. "Det är tyvärr en verklighet att många är hemlösa", säger projektledaren Salem Sarsour.

Det treåriga projektet "Sträck ut din hand mot min hand" är ett samarbete mellan Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar (SIU) och Rädda barnen.

I sommar har de (i samarbete med Salsal-föreningen i Uppsala) hunnit med en rad med aktiviteter som kubb, volleyboll, grillkvällar, nationaldags- och midsommarfirande för de runt 900 ensamkommande ungdomar i åldern 16 till 21 år som finns i Uppsala län. Runt 300 har hittills deltagit.

- Vi vill ge de ensamkommande verktyg att komma in i samhället, men även hjälp om de får avslag från Migrationsverket så att de kan förbereda sig för hur de ska agera när de kommer tillbaka till sina hemländer, säger projektledaren Salem Sarsour som har varit med sedan projektet startade i september förra året.

Under lördagen var det sång och dans vid Celsiustorget intill S:t Per Gallerian i centrala Uppsala.

- Skolorna är stängda på sommaren, och många har ingenstans att ta vägen. Vi vet att Stora Torget har varit en samlingsplats för många ensamkommande i Uppsala. Vi vill få bort dem därifrån, fortsätter Sarsour.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 18-07-10:

Nyanlända lyfter Malås fotboll till sidans topp

Malås fotbollslag division fem-herrar består till större delen av ensamkommande flyktingar. Fotbollen gör att de får glömma sina svårigheter för en stund och lagledaren som är renskötande same ser det som ett utmärkt integrationsprojekt.

Tack vare de ensamkommande flyktingar som kommit får Malå ihop ett spelkraftigt division fem-lag i herrarnas fotbollsserie.

-Ja, vi är en salig blandning. Det finns eritrianer, somalier, ahfganer, syrier och med i laget finns även australiensare, skåningar och samer, säger lagledaren Thomas Stenlund som är lagedare.

Lagledaren berättar att flera av de ensamkommande flyktingar som spelar i laget har varit med om svåra krigsupplevelser.

- Målvakten har mist ett öga och han har bara hörsel på ett öra men han har en enorm spelglädje.

Fotbollen betyder mycket

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 18-07-04:

Arbetsförmedlingen återlanserar jobbtjänst för asylsökande till sidans topp

I maj kunde SVT Nyheter avslöja att Arbetsförmedlingen stoppar sin nya satsning Jobskills. Tjänsten, som ska hjälpa asylsökande till jobb, stoppades då det fanns osäkerheter kring hur känslig information kunde användas. Nu har Jobskills återlanserats med nya säkerhetsåtgärder.

I granskningen framgick det att Arbetsförmedlingen (AF) tvärstoppat sin egen användning av Jobskills, då man inte kunde slå fast att arbetaförmedlarnas användning av informationen i Jobskills var laglig.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-07-10:

Kommuner går miste om statliga pengar till sidans topp

Små kommuner går miste om statliga pengar, då de riktade bidragen i praktiken innebär en administrativ börda.

Samtidigt som regeringen har skjutit till mycket pengar till kommunerna för de nyanlända eleverna, innebär de här riktade statsbidragen i praktiken en administrativ börda för de mindre kommunerna.

Små kommuner som Ekot har talat med vittnar om att de går miste om bidrag för att de inte har resurser att söka dem.

- Statsbidragen har ökat offantligt. Går jag tillbaka ännu några år vet jag att jag kanske tillhandahöll fem typer av statsbidrag. Nu hanterar vi nog 30 statsbidrag per år, berättar Drina Prgomet, förvaltningsekonom i Olofström.

Hur mycket av din och dina kollegors tid läggs på att söka dessa?

- Det tar jättemycket tid. Vi har också fått ta stöd av en kollega som har fått hjälpa mig att söka statsbidrag.

Riktade stadsbidrag är pengar som kommunerna kan söka för allt från läslyft till elevhälsa och fritidshemssatsningar och skolgårdsupprustningar.

Under den här regeringen har mängden statsbidrag som betalats ut gått från knappt sju miljarder 2014 till drygt 15 miljarder 2017. Det är mer än en fördubbling.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter Öst 18-07-04:

AD: Rätt avskeda tandhygienist som angav asylsökande till sidans topp

Tandhygienisten avskedades av Region Gotland då han i mejl till Migrationsverket lämnat uppgifter om att flera av hans patienter, som var asylsökande, troligen var äldre än de uppgav.

Tandhygienisten stämde Region Gotland och ville att avskedandet skulle ogiltigförklaras, samt att han skulle få 100 000 kronor i skadestånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Öst 18-07-09: Stort stöd för avskedade tandhygienisten som angav asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-07-02:

Rumänien/ Living conditions in reception centres a persisting concern till sidans topp

People in need of protection continue to face substandard living conditions in Regional Centres for Procedures and Accommodation of Asylum Seekers in Bucharest and Giurgiu, Romania. A recent set of fact-finding visits conducted between 18 and 22 June 2018 looked at conditions prevailing in the two centres, as well as the situation in the Otopeni Public Custody Centre.

Sanitary facilities in the Regional Centre Giurgiu remain in poor state, with showers in insalubrious condition, despite having been recently sanitised. Substandard living conditions were a matter of concern in 2017. As for the Regional Centre Bucharest, the outdoor playground was found to be in bad condition, with toys near the playground thrown across the floor and old steel bed frames with growing grass left near the playground, thereby posing a safety risk for children. Moreover, the courtyard in Giurgiu is a small space surrounded by a fence and thereby remains inaccessible. Conversely, the overall condition of the Otopeni Public Custody Centre was found to be satisfactory.

Provisions and guarantees for children remain a challenge in practice. While no child living in Giurgiu has enrolled at school for the past three years according to NGO representatives, the new-born baby of a family of protection status holders in Bucharest was not granted the financial assistance of 700 RON / 150 € provided to beneficiaries of international protection by the International Organisation for Migration (IOM), among other forms of support available to status holders.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets mr-kommissionär 18-06-29:

Grekland/ Immediate action needed to protect human rights of migrants till sidans topp

"The humanity and hospitality that Greece's people and authorities demonstrated towards migrants in recent years is truly commendable. In spite of these efforts, however, the situation remains worrying and much more needs to be done to protect the human rights of those who have had to flee their country", said today Dunja Mijatovi?, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, at the end of her five-day visit to Greece, which also focused on the impact of austerity on human rights.

Noting the significant decrease in arrivals of migrants to Greece in the last two years, the Commissioner stressed that while current numbers remain difficult to manage for Greece alone, Europe as a whole can handle them without major difficulties. "It is high time that all member states of the Council of Europe united around its foundational values and address this issue in a spirit of collective responsibility and solidarity", said Commissioner Mijatovi?.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-07-18:

Grekland/ Asylum-seeking children deprived of school till sidans topp

Few classes in government camps on the Aegean Islands

Greece is denying thousands of asylum-seeking children their right to an education because of an European Union-backed migration policy that traps them on the Aegean islands, Human Rights Watch said today.

The 51-page report, "'Without Education They Lose Their Future': Denial of Education to Child Asylum Seekers on the Greek Islands," found that fewer than 15 percent of more than 3,000 school-age asylum-seeking children on the islands were enrolled in public school at the end of the 2017-2018 school year, and that in government-run camps on the islands, only about 100 children, all preschoolers, had access to formal education. The asylum-seeking children on the islands are denied the educational opportunities they would have on the mainland. Most of those who were able to go to school had been allowed to leave the government-run camps for housing run by local authorities and volunteers.

"Greece should drop its policy of confining child asylum seekers and their families to the islands, since for two years the government has proven incapable of getting these children into school there," said Bill Van Esveld, senior children's rights researcher at Human Rights Watch. "Stranding children on islands where they can't go to school harms them and violates Greece's own laws."

Human Rights Watch interviewed 107 school-age asylum-seeking and migrant children on the islands and interviewed Education Ministry officials, UN staff, and local aid groups, and reviewed legislation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Eva Cosse at Human Rights Watch iin To BHMA 18-07-05: Greece can't duck its duty to asylum seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-07-04:

Frankrike/ "Like a Lottery" - Arbitrary treatment of unaccompanied children in Paris till sidans topp

Summary

On a typical night, some 200 or more unaccompanied migrant children sleep on the streets of Paris. In large part, these children are homeless as a consequence of arbitrary procedures and inordinate delays in determining that they are under age 18, the first step to entry into the child protection system.

The French Red Cross does age assessments for unaccompanied children in Paris, delegated to do so by the department of Paris (a department is a local administrative division of France), and it has established an evaluation facility (Dispositif d'evaluation des mineurs isolés étrangers, DEMIE) for this purpose. But many children who seek legal recognition of their age report that they are turned away at the door by security guards. Others go through a short interview of approximately five minutes followed by a summary verbal denial. This treatment falls short of what is required by French law, violates international standards, and means that those who are turned away must fend for themselves or seek assistance from nongovernmental organizations to find shelter, food, and other basic necessities.

Those who are fortunate enough to receive full interviews receive a formal decision from the Paris child welfare agency, the Directorate for Social Action, Children, and Health (Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, DASES), based on the DEMIE's evaluation. They are often rejected if they do not have identity documents, even though international standards and French regulations note that documents-which may be lost during arduous journeys-are not required and that approximate age can be determined through questioning. But those who do have documents are also frequently rejected-child welfare authorities and French courts regularly question the validity of birth certificates, passports, and other identity documents, sometimes even when they have been authenticated by embassies.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-07-06:

Frankrike/ Immigration detention increase continues till sidans topp

The number of people deprived of their liberty in France for immigration reasons continues to rise, according to the annual report compiled by civil society organisations monitoring administrative detention centres (CRA) and other administrative detention places (LRA).

A total of 46,857 persons were placed in administrative detention in the course of 2017, of which 25,274 were detained on the mainland. Northern France accounts for the majority of detention orders, with 4,268 issued by the Prefecture of Pas-de-Calais, followed by the Prefectures of Paris (3,449) and Nord (1,519). The number of children in families detained also rose in 2017 to 304 children on the mainland, compared to 179 in 2016. Children were mostly held in the CRA of Mesnil-Amelot (121) and Metz (162). Another 2,493 children were detained in Mayotte.

The organisations monitoring detention have documented several cases of asylum seekers unlawfully detained in CRA such as Toulouse and Paris-Vincennes while awaiting the registration of their application by the Prefecture "single desk" (guichet unique). Detention therefore remains a critical consequence of persisting obstacles to access to the asylum procedure in France.

The report also provides details on detention conditions across the different CRA. Conditions remain worrying in the CRA of Nice and Marseille. Tensions and a deterioration of living conditions were reported in Perpignan due to an increase in the number of detainees. In Oissel, incidents of police violence, harassment and abuse have been reported in 2017.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-07-09:

Europa/ Aida briefing: Withdrawal of reception conditions of asylum seekers till sidans topp

The latest AIDA Legal Briefing analyses European countries' national legal frameworks and practice on the reduction and withdrawal of reception conditions of asylum seekers under the recast Reception Conditions Directive.

It identifies circumstances in which the intention to restrict the possibility of 'abuse' of the asylum system can take precedence over the need to ensure an "adequate" or "dignified" standard of living for all applicants throughout the status determination process. Trends have developed within national interpretations of the recast Reception Conditions Directive and domestic practices that utilise the reduction and withdrawal of reception conditions as a punitive measure, arguably beyond what is permitted under EU law. The withdrawal of reception conditions as punishment of violations of reception centre house rules remains a contested measure, and one that will likely be clarified by the Court of Justice of the European Union following a recent preliminary reference.

Moreover, the type of individual behaviour which leads to reduction or withdrawal of reception conditions is very inconsistent across national practice, as demonstrated for example by the ways in which the "abandonment" of a reception centre is defined, varying from an absence of two weeks in the Netherlands to mere return after curfew in Italy. As regards other grounds set out by the Directive, only nine countries reduce or withdraw conditions from subsequent applicants, while only three have transposed the possibility to reduce or withdraw conditions when applicants are deemed not to have sought asylum as soon as possible.

(...)

Läs mer och hämta rapporrten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Thomson Reuters 18-06-30:

Algeriet/ African migrants report torture, slavery in Algeria till sidans topp

Dozens of Africans say they were sold for labour and trapped in slavery in Algeria in what aid agencies fear may be a widening trend of abusing migrants headed for a new life in Europe.

Algerian authorities could not be reached for comment and several experts cast doubt on claims that such abuses are widespread in the north African country.

The tightly governed state has become a popular gateway to the Mediterranean since it became tougher to pass through Libya, where slavery, rape and torture are rife.

Amid a surge in anti-migrant sentiment, Algeria since late last year has sent thousands of migrants back over its southern border into Niger, according to the United Nations Migration Agency (IOM), where many tell stories of exploitation.

The scale of abuse is not known, but an IOM survey of thousands of migrants suggested it could rival Libya.

The Thomson Reuters Foundation heard detailed accounts of forced labour and slavery from an international charity and a local association in Agadez, Niger's main migrant transit hub, and interviewed two of the victims by telephone.

"The first time they sold me for 100,000 CFA francs ($170)," said Ousmane Bah, a 21-year-old from Guinea who said he was sold twice in Algeria by unknown captors and worked in construction.

"They took our passports. They hit us. We didn't eat. We didn't drink," he told the Thomson Reuters Foundation. "I was a slave for six months."

Accounts of abuse are similar, said Abdoulaye Maizoumbou, a project coordinator for global charity Catholic Relief Services. Of about 30 migrants he met who were deported from Algeria, about 20 said they had been enslaved, he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-07-17:

Australien/ UNHCR urges Australia to end separation of refugee families till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is alarmed by a separation of a Sri Lankan refugee family in Sydney by the Government of Australia. The deportation overnight of the father leaves his Sri Lankan partner, who is a recognized refugee, alone in Australia with their 11-month-old daughter.

This contravenes the basic right of family unity, as well as the fundamental principle of the best interests of the child. UNHCR sought assurances from the Government of Australia that the man would not be removed from Australia and be allowed to remain with his family. Private legal representatives had also lodged multiple requests for intervention with the Minister for Home Affairs. We regret that those collective representations were unsuccessful.

Australia's broader current policy of "offshore processing and deterrence" has led to the ongoing separation of refugee families since 2013. Asylum-seekers who arrive to Australia by sea have been prevented from reuniting with their loved ones in Australia, including spouses, parents and children.

UNHCR is aware of several other parents currently held under Australian "offshore processing" in Nauru, whose spouses were transferred to Australia for medical reasons, including in order to give birth. The Government of Australia has refused to allow them to be reunited in Australia, despite the fact that neither Nauru nor Papua New Guinea are considered suitable places of settlement for the vast majority of refugees.

In more than one instance, children have also remained in Nauru separated from an adult parent sent to Australia for medical care. This has had a particularly devastating effect on their deteriorating mental health.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-07-17:

Nauru/ Australia: New Video on Cruel 'Offshore Processing' Policy till sidans topp

Fifth anniversary of refugees suffering on Manus, Nauru Islands

A new video from Human Rights Watch highlights ongoing abuses ahead of the fifth anniversary of the Australian government's reintroduction of its offshore processing and settlement policy. Under this policy, people seeking asylum who travel by boat are sent to remote offshore camps on Manus Island in Papua New Guinea (PNG) and the island nation of Nauru.

On July 19, 2013, then-Australian Prime Minister Kevin Rudd announced that any asylum seeker who arrives in Australia by boat will have "no chance of being settled in Australia as refugees." Soon thereafter, Australia signed agreements to resettle people on PNG and Nauru. Since then, Australia has forcibly transferred 3,172 people, most of them refugees, to camps on those islands at a cost of more than A$5 billion (US$3.7 billion). About 1,600 remain: 750 men in PNG, and 850 men, women, and children on Nauru.

"The fifth anniversary of depositing people in misery and suffering on isolated Pacific islands at the cost of a billion dollars a year should be viewed with outrage," said Elaine Pearson, Australia director at Human Rights Watch. "Australia has gone from being a country that once welcomed immigrants to a world leader in treating refugees with brazen cruelty."

Australian officials have called the policy "harsh but effective," and some European Union leaders have suggested following Australia's lead and processing asylum seekers offshore. But the cost to human lives of these policies demonstrates that Australia is no role model for Europe or anywhere else, Human Rights Watch said.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 18-06-15:

Mexiko/ Mexico seeks to become 'country of refuge' as US cracks down on migrants till sidans topp

Mexico is often considered a transit country for migrants. It's the territory Central Americans must cross to get to the United States.

But many generations of migrants have made Mexico their home. From 1930s-era Spanish Civil War exiles and Jewish WWII refugees to South Americans escaping military dictatorships throughout the 20th century, Mexico has welcomed successive waves of immigrants.

In 1948, during the drafting of the Universal Declaration of Human Rights - the founding document of the international human rights system - Mexican delegate Pablo Campos Ortiz advocated for a "very broad conception" of asylum. Seconding a Lebanese proposal, Campos Ortiz said the world should recognize "not only the right of seeking asylum but also the right to be granted asylum."

Asylum rights

Mexico and Lebanon lost that debate.

The 1951 Convention for Refugees and subsequent agreements require that signatory countries offer asylum to migrants who can prove they have a "credible fear" of certain kinds of persecution. As demonstrated by U.S. Attorney General Jeff Sessions' recent exclusion of domestic abuse as grounds for asylum, they are not obliged to accept all applications.

Mexico provides an exception to that rule - in law, if not in practice. It took almost 60 years, but in August 2016, a Campos Ortiz-inspired amendment to the Mexican Constitution recognized migrants' right to seek and be granted asylum. The amendment proposal called Mexico a "country of refuge."

The next year, Mexico City approved a local constitution declaring itself a sanctuary city where authorities will "prevent, investigate, sanction and offer reparations for human rights violations."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply 18-06-12:

Zambia/ What's behind Zambia's growing welcome to refugees till sidans topp

Nicholas Maple

Bucking global trends, Zambia has adopted more refugee-friendly policies amid a rising number of arrivals. Based on his research in Zambia, Nicholas Maple explains the authoritarian politics behind the progressive shift and the implications for advocates.

THE NUMBER OF REFUGEES IN ZAMBIA - now about 60,000 - is growing daily due to internal conflict in the neighboring Democratic Republic of Congo. In today's political climate, one might expect this to trigger a hostile government response, yet the opposite appears to be happening.

The Zambian government has grown more willing to grant freedom of movement to refugees, given residency rights to former refugees from Angola and Rwanda and committed to a new form of settlement for newly arrived refugees from DRC. It is a stark contrast to the global trend of reducing refugee protection, evident in Europe, Australia and even Zambia's neighbor, South Africa. And it's a change for Zambia itself.

An Increasingly Refugee-Friendly Country

While Zambia has generally remained open and hospitable to refugees, until recently it required them to remain in camps or settlements. Up until 2017, the reception of refugees was governed by the 1971 Control Act; as the name suggests, the concern was control of refugees. Though Zambia is a signatory to the 1951 Refugee Convention, it did not adopt most of its refugee-rights provisions into national laws.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Migrationsverket 18-07-03:

Nya metoder testas för snabbare beslut i asylärenden till sidans topp

Asylprövningen ska i hälften av alla nya asylärenden hinna fatta beslut och underrätta den sökande inom 30 dagar från ansökan. Det är målet för piloten Asyl 360, som ska utforska och testa metoder för att effektivisera Migrationsverkets verksamhet.

Efter att ha avgjort en kvarts miljon ärenden de senaste tre åren kommer Migrationsverket snart att vara i ett nytt läge där antalet nya ansök?ningar står i balans mot antalet beslut. Därför har verkets generaldirektör Mikael Ribbenvik fattat beslut om pilotverksamheten Asyl 360. Målet är att fatta beslut och underrätta den sökande inom 30 dagar i 50 procent av alla nya asylärenden.

Ökad effektivitet

Fokus för pilotverksamheten kommer att ligga på att öka effektiviteten inom asylprövningen. Under pilotprojekten kommer Migrationsverket att testa tidsgränser för olika handläggningsåtgärder beroende på vilken typ av ärende det gäller. Olika faktorer påverkar handläggningen, exempelvis om den sökande har gjort sin identitet sannolikhet eller om personen kommer från ett land där alla som tillhör en viss grupp är i behov av skydd.

I pilotverksamheten ska man, för vissa typer av ärenden, testa att genomföra ansökningssamtal senast två dagar efter att asylansökan har registrerats. Utredningen ska i dessa spår därefter genomföras senast tio dagar efter ansökningssamtalet.

Beroende på vilket spår ansökan delas in i ska processen från registrering till utflytt från ankomstboendet ta 15 eller 30 arbetsdagar.

Utflytt från ankomstboende

- Givetvis kommer det finnas omständigheter i vissa ärenden som gör att de tar längre tid. Men det är först när vi testat våra antaganden, som vi vet resultatet, säger Magnus Bengtsson, processägare på Migrationsverket.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 18-07-04: Ribbenvik: Att stå i kö är inte rättssäkerhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-07-05:

Skatteverket ratar metoder - i registret är Sara vuxen till sidans topp

Skatteverket underkänner totalt medicinska åldersbedömningar med hänvisning att det inte finns några tillförlitliga metoder.

Detta samtidigt som Migrationsverket tillskriver medicinska åldersbedömningar ett starkt bevisvärde i asylprocessen.

Sara sökte asyl i Sverige 2015 och eftersom hon inte kunde bevisa sin ålder gjordes en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket (RMV).

Undersökningarna visade att Saras visdomstand inte uppnått det så kallade fullmogna stadiet. Knät bedömdes vara färdigvuxet.

Med åldersutlåtandet som grund skrevs Sara upp i ålder av Migrationsverket och klassades som vuxen. Hon fick uppehållstillstånd i Sverige ändå.

Sara begärde en så kallad second opinion som talade emot RMV:s åldersbedömning. Två tyska forskare hävdade att hennes knä inte vuxit färdigt.

Bedömningen gjordes innan RMV ändrade sin praxis när det gäller flickor. I dag är myndigheten försiktigare i sin syn på knäundersökningens betydelse.

Men eftersom Sara fick uppehållstillstånd gjordes ingen ny bedömning och Sara registrerades som vuxen i den svenska folkbokföringen. I myndigheternas ögon är hon i dag 19 år, själv hävdar hon att hon är 16.

SvD har varit i kontakt med Saras familjehem. Enligt familjehemsmamman spelar åldersuppskrivningen stor roll för Sara, även nu när hon har uppehållstillstånd. Det handlar bland annat om rätten till barnpsykiatri och att få gå på gymnasiet, nu hänvisas hon till komvux.

- Detta får konsekvenser för hela hennes liv och framtid. Förmodligen kommer hon inte att få bo kvar hos mig, eftersom hon mister rätten till familjehem. Hon har inte heller någon god man längre, det togs bort när hon skrevs upp i ålder, förklarar kvinnan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 18-07-18:

Belastningsregistret ska kollas om domstol överväger att bevilja uppehållstillstånd till sidans topp

En person som haft arbetstillstånd i flera år och bott i Sverige tillsammans med sin familj ansökte om permanent tillstånd. Migrationsverket avslog på grund av att anställningsförhållandena inte uppfyllt villkoren under hela tiden. Migrationsdomstolen däremot gjorde en helhetsbedömning, i enlighet med de vägledande domar som kommit på sista tiden. Mannen beviljades uppehållstillstånd. Migrationsverket överklagade för att domstolen missat att kontrollera eventuella registreringar i misstanke- och belastningsregistret. Att Migrationsverket inte gjort det berodde på att det inte behövs i avslagsärenden. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att en domstol som överväger att bevilja uppehållstillstånd av andra skäl än de tvingande (exempelvis skyddsbehov) ska hämta in information om brottslighet. Därför undanröjs domen och målet återförvisades till migrationsdomstolen.

Hämta referat av mål nr UM 5523-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 18-07-18:

Europadomstolen tillåter Nederländerna utvisa terroristdömd till Marocko till sidans topp

En marockan som bodde illegalt i Nederländerna dömdes efter en lång procedur för att ha förberett terrorbrott. Han gick till Europadomstolen för att inte bli utvisad till Marocko, där han hävdade att han också skulle bli anklagad i samband med avslöjandet av en terrorcell. Målet har likheter med det fall (Case of X v. Sweden, 36417/16) där Sverige nyligen förbjöds att utvisa en terrormisstänkt person till Marocko. Liksom i det fallet noterar domstolen att rättssäkerheten i Marocko ökat men att tortyr fortfarande förekommer, särskilt i terrormål. En skillnad är att personen den här gången var dömd i Nederländerna. Europadomstolen anser att Marocko respekterar principen att inte döma en person på nytt för samma brott. Mannen hade inte kunnat bevisa att han var kopplad till något brott i Marocko och de nederländska myndigheterna hade till skillnad från de svenska ställt frågor till Marocko för att klargöra om mannen var eftersökt. Domstolens slutsats är att det inte skulle bryta mot Europakonventionen att utvisa mannen till Marocko.

Case of X v. the Netherlands, Application no. 14319/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 18-07-06:

Shakib, 17, ska utvisas - är för ung till sidans topp

Den nya gymnasielagen gäller inte för de som inte fyllt 18 år och som ska utvisas. Shakib Amini, 17 år, är en av dem.

Posten har precis kommit. I ett kuvert ligger Shakibs antagningsbesked till gymnasiet.

-?Jag har klarat alla betyg i kärnämnena utom matten, säger Shakib.

Men beskedet om en gymnasieplats hjälper inte mot ängslan över ett annat besked. Shakib har fått ännu ett avslag på sin asylansökan, och ett avslag på ansökan om verkställighetshinder för utvisning.

Hans historia börjar hemma i byn i Afghanistan. En chaufför till hans pappa, som var säkerhetspolis, sprängs till döds i ett attentat.

Shakib pressar sina fingrar hårt mot armen, för att ta stöd när han fortsätter sin berättelse. Tillsammans med sina föräldrar och åtta yngre syskon flyr han mot Iran.

-?Det var många människor vid gränsen. Vi sprang ur bilen och jag tappade bort min familj. Jag tror att min pappa blev skjuten.

Hans berättelse är en pojkes. Själv tror han att han var elva år vid flykten, men har i Sverige fått sin ålder uppskriven med tre år och är i dag på pappret 17 år.

- Det kan vara så. Jag vet inte. Det är inte så viktigt med ålder i Afghanistan och min pappa hade alla mina papper.

I augusti 2015 kom Shakib ensam och svårt traumatiserad till Sverige. Han hämtades på en anläggning i Stockholm av socialtjänsten i Kinda kommun, och placerades i ett tillfälligt familjehem i Åtvidaberg.

Vid den tiden hade Susanne och Leif Björk i Forsaström börjat fundera på att bli familjehem.

- Shakib kom till oss i november 2015, säger Susanne Björk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-07-11:

Italien/ Ministry circular urges restriction of humanitarian protection status till sidans topp

A Circular issued by the Italian Ministry of Interior on 4 July 2018 has instructed Territorial Commissions for International Protection to restrict the grant of humanitarian protection statuses to asylum seekers. The Circular was sent to Territorial Commissions against the backdrop of 132,661 asylum seekers with claims pending at first instance - 33,534 persons have applied for asylum in Italy in the first six months of 2018.

Among other elements, the note mentions that humanitarian protection under national law is currently granted on grounds such as health, pregnancy, minor age, prolonged stay in Libya. The Circular adds that other European countries only make limited use of such a status to cater for individual circumstances.

ASGI has criticised the instruction for interfering in the operation of the Territorial Commissions - specifically addressing the 250 administrative officers recently recruited to staff the Commissions - and for making an incorrect reading of the humanitarian protection status under Article 5(6) of the Consolidated Act on Immigration (TUI), which is intended to safeguard the right to asylum and other constitutional rights, as well as rights enshrined in the European Convention on Human Rights.

According to statistics for the first six months of 2018, Italy granted humanitarian protection to 13,511 asylum seekers (30.6% of decisions). Refugee status was granted to 3,244 persons (7.4%) and subsidiary protection 1,968 (4.5%).

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

JO 18-07-02:

Inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered den 13-14 mars 2018 till sidans topp

(...) Det allmänna intrycket vid inspektionen var att arbetet vid förvaret på många sätt fungerar tillfredsställande, men att verksamheten är tyngd bl.a. av överbeläggning och av problem med förvarstagna som har narkotikamissbruk. JO konstaterar vissa brister, bl.a.

- att det saknas enhetliga rutiner för hur omständigheter som läggs till grund för beslut om avskiljande och säkerhetsplacering dokumenteras och att dokumentationen när avskiljanden upphört inte gjorts enhetligt,

- att många beslut saknade en tydlig individuell bedömning, och att det i en del beslut var svårt att förstå varför de omständigheter som redovisades lett till slutsatsen att ett avskiljande var nödvändigt eller varför ett avskiljande inte kunde fortsätta i förvarslokalen,

- att olika bedömningsnivåer tillämpades,

- att många beslut saknade en bedömning av om Migrationsverket kunnat vidta åtgärder för att undvika en säkerhetsplacering, t.ex. genom att placera den förvarstagne i ett annat förvar,

- att avskiljande använts som en form av bestraffning för att förvarstagna använt eller innehaft narkotika, och att förvarstagna säkerhetsplacerats i syfte att komma till rätta med ett generellt problem med narkotika på förvaret,

- att det är vanligt att säkerhetsplaceringar görs med hänvisning till Migrationsverkets begränsade resurser och att förvarstagna med psykiska besvär placeras i häkte huvudsakligen eftersom personalen vid förvaret inte har kompetens att hantera dem,

- att det dröjt innan Migrationsverket besökt förvarstagna som säkerhetsplacerats och omprövat besluten om säkerhetsplacering, och att Migrationsverket vid sin löpande omprövning i flera ärenden inte prövat om skälen för besluten om placering kvarstod.

(...)

Hämta protokollet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 18-07-11:

Issa bestulen på mobil och dator på förvaret: Ingen respekt till sidans topp

Intagna vid förvaret i Kållered har blivit av med värdesaker som varit inlåsta i ett skåp som bara personalen ska ha tillgång till. "Oacceptabelt", skriver Migrationsverket.

Hittills i år har Migrationsverket gjort åtta polisanmälningar om stöld från förvaret i Kållered. Några av anmälningarna innefattar flera föremål som bland annat nya datorer och mobiltelefoner. Något som GT tidigare rapporterat om.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-07-03:

Bättre stöd för handläggare i återvändandearbete till sidans topp

Det finns flera former av återintegreringsstöd för dem som fått avslag och måste återvända hem. Nu ska Migrationsverkets handläggare bli bättre på att informera och stötta personer med avslagsbeslut.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att få fler personer som fått avslag på sin asylansökan att återvända självmant. Men arbetet kan vara svårt. Handläggare sitter ofta i återvändandesamtal med personer som mår dåligt för att de fått nej på sin asylansökan och har svårt att ta till sig information.

- Vi behöver ha förståelse för de sökandes situation. Men Migrationsverket har samtidigt ett tydligt uppdrag: att uppmuntra personen att återvända till sitt hemland självmant, säger Sverker Spaak, processägare på Migrationsverket.

Nackdelar att utvisas med tvång

Ett sätt är att berätta om fördelarna med att återvända självmant och informera om hur Migrationsverket kan hjälpa personen att bygga ett nytt liv i hemlandet.

- Det finns mycket stöd personen som återvänder kan få, och det måste belysas. Det är också viktigt att informera om att kontantstödet bara ges till dem som medverkar till hemresan, inte till dem som utvisas med tvång, säger Sverker Spaak.

Stöd direkt på flygplatsen

Till exempel finns återetableringsstöd* som kan ge personen och dennes eventuella familj ett ekonomiskt stöd att använda i hemlandet. Utöver ekonomiskt bidrag kan vissa också få hjälp i form av ett återintegreringsstöd The European Reintegration Network

Det är ett europeiskt samarbete som kan hjälpa personen med utbildning, att starta eget eller att ta sig in på arbetsmarknaden.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

SvT Nyheter 18-07-03:

Hon har levt som papperslös i fyra år till sidans topp

I fyra år har "Anna" levt som papperslös. Hon städar folks hem svart för 70 kronor i timmen.

- Jag är bara här för barnens skull, säger tvåbarnsmamman.

Brandbilen tjuter på bordet. Pojken som är 1,5 år älskar det, men storasystern blir irriterad. Hon försöker titta på en Youtube-video som visar hur man målar naglarna på en barbiedocka.

"Anna" är i Sverige utan tillstånd och är så kallad papperslös. Det gick bra så länge hon hade sin man kvar med sig. Han kunde länge jobba vitt och bidrog med merparten av försörjningen. Men tidigare i år åkte han fast och utvisades till hemlandet i en forna Sovjetstat där de tillhör en minoritetsbefolkning.

Tjänar 3 000-4 000

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 18-07-17:

Flera hemlösa ungdomar i Karlstad till sidans topp

Situationen har uppstått av ett glapp i den nya gymnasielagen.

- De sover hos kompisar och jag vet att en del sover ute, säger Viktoria Sterner, samordnare på Karlstad kommuns sommarskola.

Just nu finns det ett flertal bostadslösa ungdomar i Karlstad. Det är ungdomar som berörs av den nya gymnasielagen som ska ge nyanlända över 18 en ny chans att stanna om de läser på gymnasiet.

- Dagligen kommer det ungdomar till oss som inte har nånstans att bo, säger Viktoria Sterner, samordnare på Karlstad kommuns sommarskola.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 18-07-17: SKL: Det finns ingen statlig ersättning för ungdomarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-07-08:

Svårt dementa Effat dumpas på akuten till sidans topp

Effat Asadi Moghaddam, 73, har bott åtta år i Sverige och ska nu utvisas.

Hon är gravt dement, behöver vård dygnet runt och kan inte ta hand om sig själv.

Men varken Migrationsverket eller kommunen vill betala för vården - det är inte deras ansvar.

Därför hamnar hon på Södersjukhusets akutavdelning.

Fredagen den 29 juni klockan 10.00 kastas 73-åriga Effat ut från det äldreboende som varit hennes hem de senaste två åren. Aftonbladet är med när hennes dotter packar sin mammas tillhörigheter i bilens bagageutrymme och Effat lastas in i en ambulanstransport. Hon håller handen hårt i filten som täcker henne och drar den över ansiktet.

- Hon känner inte igen mig längre. Jag vet inte hur mycket hon förstår, men när jag kom in till henne imorse grät hon, säger Effats dotter.

Effat kom till Sverige för åtta år sedan. Då bodde hon hemma hos sin dotterns familj.

- Vi sökte asyl åt henne. Hon har ingen kvar i Iran, jag är den hon har i världen, så vi ville gärna att hon skulle vara kvar här, säger Effats dotter.

Nu vill Migrationsverket inte längre betala för det äldreboende som Effat bor på. Hon har fått avslag på sin asylansökan och har ett utvisningsbeslut som hittills inte har verkställts.

- Det har skjutits upp gång på gång. Dels har de hänvisat till att hon inte har något pass, dels till hennes hälsotillstånd, säger Effats dotter.

Migrationsverket konstaterar att utvisningsbeslutet inte går att genomföra på grund av att hon inte kan skaffa pass men att hennes hälsotillstånd inte har något att göra med att avvisningen skjutits upp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 18-07-12:

Han har cancer i hjärnan - kan tvingas lämna till sidans topp

Det är inte säkert att Hussein Rahimi får nästa cellgiftsbehandling mot cancern i hans hjärna. Han hör till de 9 000 ensamkommande som hoppas få stanna tack vare gymnasielagen. Osäkerheten är dock stor sedan en domstol underkänt lagstiftningen.

- Han är mer rädd för Migrationsverket än för cancern, säger Carina Sjöström.

Hussein Rahimi bor hos henne sedan november förra året. Det var då han hade fått ett krampanfall och förts till sjukhus med ambulans. Två av hans vänner var familjehemsplacerade hos Carina Sjöström och hon lät även Hussein flytta in eftersom han var hemlös.

Själv minns Hussein ingenting av vad som hände den kvällen.

- Jag gick och lade mig sen vaknade jag på sjukhuset. Läkarna sa att jag hade tumör i hjärnan och att jag måste opereras. Tumören var stor som ett ägg, berättar han.

Samtidigt som läkarna planerade för Husseins operation planerade Migrationsverket för hans utvisning till Afghanistan. Han hade ett så kallat laga kraft vunnet utvisningsbeslut, det gick inte att överklaga mer.

Hussein hade blivit uppskriven i ålder och betraktades som vuxen. Därmed blev han av med sin familjehemsplacering och rätten till god man. För att kunna fortsätta gå i skolan bodde han hos kompisar.

- Han fick flytta in hos mig och jag sjukanmälde honom till Migrationsverket när han fick kallelse till ett återvändarsamtal, säger Carina Sjöström.

Hussein opererades i januari i år, fick strålbehandling i februari och har ordinerats fyra behandlingar med cellgifter.

- De har sagt att jag ska få behandling nu, det är den andra behandlingen. Sen vet man inte om jag ska få fler, säger Hussein.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Rådgivingsbyrån 18-07-06:

Att bli 18 år i asylprocessen - en handbok till sidans topp

Att fylla 18 år är för många spännande och början på ens självständiga vuxna liv. Den som fyllt 18 år får bland annat skaffa körkort, gifta sig och ingå avtal. För dig utan uppehållstillstånd i Sverige kan det dock vara en tid av stora och omvälvande förändringar - från att ha betraktats som barn och haft tillgång till en god man som hjälpt dig i din kontakt med svenska myndigheter kan du nu tvingas klara dig helt själv.

Rådgivningsbyrån har därför skrivit en handbok som riktar sig till dig som kom till Sverige som ensamkommande barn, och blir 18 år under asylprocessen. I handboken har vi sammanställt information som vi tycker att du bör känna till om vad som händer när du blir 18 år och därmed betraktas som vuxen i Sverige. Handboken kan även läsas av andra vuxna i din närhet så att de förstår vad som förändras när du blir 18 år.

Hämta digital kopia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-07-06:

Good Advice - Buenos Consejos - 2018 till sidans topp

FARR's booklet "Good advice for asylum seekers in Sweden" is now updated also in English and Spanish, as well as in Swedish, Arabic, Farsi and Russian.

In this version all amendments of law from 2017 are included. The chapters on LGBT and advice for unaccompanied minors are updated. The senior secondary school law (gymnasielagen) is not included. Find fact sheet in English about this here.

Read more and download all versions here! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylstafetten 2018:

10 juli - 8 augusti, Jönköping-Stockholm: Asylstafetten - för en human flyktingpolitik till sidans topp

Vandra med oss från Jönköping till Stockholm i sommar för att uppmärksamma situationen för asylsökande och papperslösa i Sverige!

Asylstafetten- för en värld utan gränser!

Det är nu sjätte året som Asylstafetten vandrar. Längs med vägen samtalar vi med människor om en den värld vi vill leva i. Sverige bör vara en fristad för människor som söker skydd från krig och förföljelse. Vi vill se ett samhälle som gör sitt yttersta för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och principen om barnets bästa. Vi vill genom Asylstafetten skapa gemenskap för att tillsammans kämpa för en human migrationspolitik.

Tusentals människor sitter just nu och väntar på svar från Migrationsverket. Många riskerar att få avslag på sin asylansökan. Riksdagen har röstat igenom lagändringar som gör det svårare för människor att ta sig till Sverige i framtiden och att beviljas rätten till skydd.

Vi vill skapa en plats där vi kan känna oss hemma och veta att vi är många som vill göra skillnad tillsammans. Vi vill bli flera och bli en stor våg som når fram till de människor vars samvete sover och till alla som tror att det måste vara såhär.

Att vandra med Asylstafetten är gratis och även mat och sovplats.

Vi kommer att vandra denna rutt - preliminärt:

10/7 Jönköping - Kaxholmen 11/7 - Gränna 12/7 - Stava 13/7 - Ödeshög 14/7 - Roglösa 15/7 - Vadstena 16/7 (Pausdag) 17/7 - Mjölby 18/7 - Mantorp 19/7 - Linköping 20/7 - Gistad 21/7 - Kimstad 22/7 - Norrköping (Pausdag) 24/7 - Klingstad 25/7 - Strångsjö 26/7 -Katrineholm 27/7 - Sköldinge 28/7 - Flen (Pausdag) 30/7 - Sparreholm 31/7 - Stjärnhov 1/8 - Gnesta 2/8 - Järna 3/8 - Södertälje 4/8 - Botkyrka (Pausdag/uppladdning) 6/8 - 7/8 - Stockholm

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#röstamermänskligt 2018:

17 juli - 9 september: Valkampanj på turné - #röstamermänskligt till sidans topp

Valkampanjen #röstamermänskligt startade under Almedalsveckan i Visby. Nu fortsätter vi turnera i hela landet fram till valdagen. Första etappen blir kust till kust Göteborg-Öland med start tisdag 17 juli.

Den partipolitiska obundna valkampanjen #röstamermänskligt börjar nu turnera land och rike runt. Under veckan som följer får ett antal orter besök av två av initiativtagarna, Kinna Skoglund och Helena Mäki. De kommer att samtala med folk om mänskliga rättigheter, asylrätt, hbtq-frågor, funktionsvariationer, diskriminering och allas lika värde, diskutera den avhumaniserande politik som bedrivs av många partier och vilka konsekvenser detta kan få för vår framtid och vår demokrati.

Kampanjen organiserar "valbyråer" runt om i Sverige de två-tre sista veckorna innan valdagen.

#vistårinteut, IM, Rädda Barnen, församlingar och stift i Svenska kyrkan, Equmenia, FARR och Emmaus Björkå vill tillsammans att valet 2018 ska handla om humanitet, mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Många fler organisationer och aktörer är på gång in i kampanjen.

Tisdag 17/7 17-19 Kvällsmöte, Mörbylånga, Drömhotellet

Onsdag 18/7 10-11 Frukostmöte, Kalmar, IOGT-NTO Västerlånggatan 21

Onsdag 18/7 14-16 Torgmöte, Nybro

Torsdag 19/7 10-12 Picknick för Medmänsklighet, Skövde

Torsdag 19/7 17-19 Torgmöte, Eksjö, Lilla Torget

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2018:

6-9 september, Göteborg: Festival Illegal 2018 till sidans topp

För fjärde året i rad arrangerar nätverket Ingen människa är illegal Festival illegal - en kulturfestival för en värld utan gränser.

Årets festival äger rum samma helg som valet. Det är förstås ingen slump. Årets valrörelse har redan utvecklats till en slags tävling i "hårda tag", bestraffningar av papperslösa och skärpta gränskontroller. Det här är en tävling som leder rakt mot avgrunden och som går emot allt det som Ingen människa är illegal står för.

Därför är temat för årets festival "Motstånd".

Därför arrangerar vi festivalen samma helg som valet.

Därför vill vi, med kulturen som vapen, visa att ett annat politiskt samtal och en annan värld är möjlig.

Programmet är ännu under uppbyggnad men vi kan redan nu utlova grymma live-artister, fantastiska dj:s, intressanta filmer, spännande samtal och - inte minst - vår alldeles egna valvaka.

Vi ses i september.

No borders, no nations - stop deportations!

Information Agenda Jämlikhet (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 18-07-04:

Ung nazist åtalas för bengalattack på flyktingar till sidans topp

Mitt under demonstrationen mot Sveriges utvisningar till Afghanistan kastades en bengal in i folksamlingen.

Två flyktingar skadades.

Nu åtalas en 21-årig man från högerextrema Nordisk ungdom för attacken.

Den 8 augusti förra året demonstrerade cirka 150 ensamkommande afghaner på Mynttorget i Stockholm mot Sveriges utvisningar till Afghanistan.

Stämningen ska ha blivit hätsk då ett drygt 15-tal personer från den högerextrema organisationen Nordisk Ungdom plötsligt dök upp.

Två av flyktingarna skadades när en 21-årig man från Nordisk Ungdom enligt åtalet tände eld på en bengal och kastade in den i folksamlingen samtidigt som hans kamrater skrek slagord som:

"Abdullah Mohammed go home."

Kaos uppstod och en kedja bildades av demonstranternas organisatörer för att skydda och lugna flyktingarna.

En flykting fick lättare brännskador och en annan fick lättare rökskador.

Facklan satte eld på en utvikt plastpresenning men kunde släckas snabbt.

"Jätteont och svårt att sova"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Special 18-07-11:

Libyen/ Nådens hus - Migranternas oas i Libyens grymma öken till sidans topp

Mohammed satt fången i ett libyskt fängelse i tio fasansfulla månader. Han blev misshandlad och brutalt torterad, pryglad med elkablar. Ofta pågick tortyren så länge att han svimmade när smärtan blev för svår att uthärda. Det var först när hans familj sålde släktens hus och köpte honom fri som han kunde lämna sin cell.

SVT:s Stefan Åsberg och Niclas Berglund har besökt Nådens hus där de får höra Mohammeds och många andras fruktansvärda berättelser.

Männen står med ryggarna vända mot oss. De säger att de vill berätta. Men det är knappt att de behöver, för ingen bild av tortyren som migranterna utsatts för är tydligare än deras svårt ärrade ryggar.

Det är mörkt och kvavt i det lilla stenskjulet. På några smutsiga madrasser ligger åtta unga män bredvid varandra.

- Jag låg och sov när järndörren till vår cell plötsligt vräktes upp. När jag tittade upp såg jag en av mina vänner stå med elkablarna i sin hand. Det var som om någonting brast inom mig när jag såg honom och jag förstod direkt vad som väntade, säger Mohammed.

Gång på gång höjde vännen sina armar och lät de styva, vassa kablarna skära upp Mohammeds rygg. Smärtan var outhärdlig och det var en av de värsta nätter Mohammed varit med om.

Samtidigt var det så de korrumperade fångvaktarna arbetade. Några få fångar valdes ut, de kunde själva slippa bestraffning - men bara om de torterade sina egna vänner.

Mohammed säger att misshandeln var den värsta och grymmaste under hans tio månader i det libyska fängelset. När han senare vaknade upp, i sitt eget blod, förstod han att hans enda chans att överleva var om hans familj kunde köpa honom fri.

Orden stockar sig för Mohammed när han berättar. Flera gånger kommer hans vänner för att lägga en tröstande hand över hans axlar.

Han är inte ensam om att bära spår av tortyren. Bilderna vi får se är fruktansvärda.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch 18-07-02:

European Council on migration: documentation and reactions to the "summit of shame" till sidans topp

Documentation and reactions to the European Council meeting on 29-30 June, which the German NGO Pro Asyl referred to as the "summit of shame" after EU leaders agreed to further strengthening the Libyan Coast Guard and to "swiftly explore the concept of regional disembarkation platforms". An editorial published by the European Council on Refugees and Exiles, on the other hand, argues that although "nothing much has been decided," if one reads "between the lines of the European Council Conclusions there are some interesting developments - and not all negative."

Full documentation from the meeting can be found at the bottom of this article.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-07-02:

UNHCR calls on Austria to lead EU towards a fair and functioning asylum system till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today released its recommendations to the Austrian Presidency of the Council of the European Union (EU). UNHCR is urging the Austrian Presidency to lead and unite EU Member States to deliver coherent and common European asylum policies that ensure access to territory and uphold the right to asylum.

"With recent developments in the Central Mediterranean and beyond, Europe is facing a critical moment for its asylum policy. We need a strong Presidency that can break the deadlock and ensure a well-managed asylum system. One with solidarity at its centre, to support both fellow countries and people seeking asylum," said UNHCR's Director of the Bureau for Europe, Pascale Moreau. "This is achievable. The EU hosts only a fraction of the world's forcibly displaced, with most, 85 per cent, in the world's poorest nations."

Among the key recommendations is the need to continue to advance the reform of the Dublin Regulation, and to establish a fair distribution mechanism across the EU in support of Member States receiving a disproportionate number of asylum claims. Such a mechanism would need to be activated simply, swiftly and as necessary. This would help ensure a better managed and workable asylum system.

"Solidarity among Member States must be coupled with assured access to the EU's asylum system, rather than shifting responsibilities and externalizing asylum. A functioning and fair EU asylum system that provides access to its territory, protects people in need, and supports Member States is indispensable. A principled and pragmatic approach is possible, that can lead the way forward in Europe and globally," added Moreau.

In its recommendations, UNHCR also continues to call for a concerted, collaborative and regional approach to make disembarkation in situations of rescue at sea more predictable and manageable. People rescued should be brought swiftly to safe locations. This is crucial to save lives and ensure access to asylum.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

UNHCR's full list of recommendations to Austria for its Presidency of the Council of the European Union (EU) (Extern länk)

Europarådets mr-kommissionär 18-07-05: European states must put human rights at the centre of their migration policies (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 18-07-06:

Flyktingar och migranter stängs in efter EU:s toppmöte till sidans topp

Externaliseringen av EU:s gränser fortsätter.

Flyktingar och migranter stängs in efter EU:s toppmöte. Landstigningsplattformar utanför EU undersöks. Externaliseringen av EU:s gränser fortsätter. Det man enades om att gå vidare med är i linje med att skrämma bort alla som tror att EU är en barmhärtig och progressiv del av världen.

EU-toppmötet i Bryssel i förra veckan ledde inte oväntat till att nya asylpolicyn med sina sju akter inte togs. Den ska upp igen på toppmötet i oktober, vissa säger att beslut kanske får vänta till efter EU-valet 2019. Österrike är ordförandeland nu och förväntas inte driva ärendet. En del länder, som Österrike, vill inte ha överstatlighet på området. Det mesta sägs man ändå ha varit ense om, vilket skrämmer lika mycket som det som faktiskt beslutades. Tas asylpaketet innebär det stora försämringar för människor på flykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EPIM Policy Update 18-07-10:

A contentious Council Summit - Overcoming the Impasse? till sidans topp

June was a highly charged month in the migration field. It had been set as a deadline for agreement on the Dublin Regulation but, against the backdrop of fundamental political shifts in Germany and Italy, tensions again rose in the context of the relocation debate. This debate has been the source of serious contention since mid-2015 (see EPIM February Update ). A JHA Council meeting at the beginning of the month had already made it clear that common ground on the Dublin reforms, particularly in respect of refugee quotas, was still a long way off. Amidst comments that "Dublin was dead" and that the "beginning of the end of the EU" was in sight, the scene was set for particularly fraught discussions at the Council Summit.

Tensions rose further when, following the new Italian government's entry into office, the Aquarius, a Médecins sans Frontières (MSF) and SOS Mediterranée vessel involved in SAR missions, was blocked from docking in Italian harbours. A war of words erupted between Italy and France as Italy's new Interior Minister Matteo Salvini hailed the incident as a 'victory' for Italy and French President Emmanuel Macron criticised the approach taken by the new Italian government.

In the meantime, the four Visegrád countries (Hungary, Czech Republic, Slovakia and Poland) maintained their staunch resistance to any proposals that included responsibility-sharing mechanisms centred around a system of automatic refugee quotas. On his way into the Summit, Hungarian Prime Minister Orbán stated that a migrant 'invasion' had to be stopped.

(...)

Hela artikeln med länkar i nyhetsbrevet från EU:s migrationsprogram EPIM (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 18-06-29:

EU: New migration plans "dangerous and self-serving" till sidans topp

European Union (EU) leaders have chosen fear over compassion by signing off Council Conclusions which could harm some of the world's most vulnerable men, women and children, Amnesty International said today.

The political agreement issued today details new migration proposals which include plans for "controlled centres" for asylum seekers and migrants in EU states, and "regional disembarkation platforms" to disembark those rescued at sea outside Europe.

"After days of bickering, EU leaders have signed off a raft of dangerous and self-serving policies which could expose men, women and children to serious abuses," said Iverna McGowan, Director of Amnesty International's European Institutions Office.

"This week's Summit was a chance to fix Europe's broken asylum system and create policies based on fairness, effectiveness and compassion. Instead EU leaders have chosen to pander to xenophobic governments who are hellbent on keeping Europe closed, and to push even more responsibility onto countries outside the EU.

"Plans to confine people who do reach Europe's shores to "controlled" centres are alarming. This is a flimsy euphemism - EU leaders are moving towards a policy of detaining people who come to Europe seeking safety. This policy would be a far cry from the EU's founding principles of solidarity and respect for human rights."

The Council also failed to adopt any decisive measures to deal with the appalling human rights violations refugees and migrants suffer in Libya, including as a result of the EU's own support to Libyan authorities. The EU-supported Libyan Coastguard is intercepting an increasing number of people at sea and returning them to detention centres where they suffer torture, exploitation and rape.

The number of people arbitrarily detained in such centres has recently grown to about 9,000.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

ECRE 18-07-13: More talking, less saving, still drowning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 18-06-28:

UN sets conditions for EU 'disembarkation platforms' till sidans topp

UN agencies are imposing conditions before agreeing to any new EU plans to prevent boats leaving from north Africa to Italy and Spain.

The move could complicate a scheme being discussed among EU heads of state and leaders at their summit in Brussels on Thursday (28 June) to create so-called 'disembarkation platforms' outside the EU.

Although still at the conceptual stage, such platforms have gathered traction among EU states as part of a larger bid to further stem migration flows across the Mediterranean Sea.

Donald Tusk, the European Council president, wants the platforms outside Europe with the cooperation of the UN refugee agency (UNHCR) and International Organization for Migration (IOM).

But a joint confidential letter sent by heads of the UNHCR and IOM says any such country, as in north Africa, must first set up reception centres that provide "adequate, safe and dignified reception conditions."

Seen by EUobserver, the three-page letter, billed as a concept paper, was sent Wednesday (27 June) and addressed to Tusk, as well as to the president of the European Commission Jean-Claude Juncker, and to the EU's foreign policy chief Federica Mogherini. A copy has also been shared with the chairman of the African Union Commission.

It notes, among other things, that state-operated reception centres in countries outside the EU must provide "adequate, safe, and dignified reception conditions."

This would require addressing the needs of arrivals, access to adequate safe drinking water, sanitation, nutrition, shelter, psychosocial support, and immediate healthcare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-07-08:

Nigers president till Ekot: Vi tar emot fler afrikanska migranter till sidans topp

Vi är beredda att ta emot fler migranter, så som EU har föreslagit. Det säger president Mahamadou Issofou i Niger, ett av länderna som är i centrum för den europeiska migrationsdebatten, till vår utsända i en exklusiv intervju.

- Det enda krav vi ställer är att de inte stannar för länge här i Niger, tiden mellan att de kommer hit och slussas vidare måste vara minimal säger president Mahamodou Issoufou till Ekot, när han tar emot en FN-delegation i sitt vita presidentpalats i huvudstaden Niamey.

EU beslutade ju på sitt senaste toppmöte att arbeta för screeningcenter utanför Europa, för att stoppa migrantbåtarna över Medelhavet.

Till centren skulle de som plockas upp på Medelhavet återföras, och där skulle urskiljningen ske av vilka som har asylskäl och vilka som är migranter som söker jobb.

En av frågorna kring de omdebatterade planerna är vilka länder som skulle öppna för sådana center på sin mark, Niger är ett av dem som nämnts och därifrån är svaret alltså ja.

Niger har redan tagit emot drygt 1 200 migranter som flögs ut från Libyen när de usla förhållandena där avslöjades. De togs emot mot löftet att de senare skulle tas emot av länder i Europa.

Hittills har EU-länder bara accepterat knappt 200 av dem, stick i stäv alltså, med kravet från Nigers president.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 18-07-09: Wallström: Sverige kan ta emot flyktingar från Niger (Extern länk)

Migrationsverket 18-07-13: Migrationsverket prioriterar kvotflyktingar som evakuerats till Niger (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-07-06:

Added €90.5 million to border management and protection of migrants in North Africa till sidans topp

The European Commission today has approved 3 new migration-related programmes in Northern Africa totalling more than €90 million.

This follows last week's European Council's conclusions in which Leaders committed to stepping up support along the Central Mediterranean route. The new programmes under the EU Emergency Trust Fund for Africa will increase EU assistance to refugees and vulnerable migrants and improve partner countries' ability to better manage their borders.

High Representative/Vice-President Federica Mogherini commented: "Today's new programmes will step up our work to managing migration flows in a humane and sustainable way, by saving and protecting lives of refugees and migrants and providing them with assistance and by fighting against traffickers and smugglers. It is our integrated approach that combines our action at sea, our work together with partner countries along the migratory routes, including inside Libya, and in the Sahel. This work has already brought results and will bring more if member states will be consistent with the commitments they have been taking since the establishment of the Trust Fund at the Valletta summit, in 2015."

Commissioner for European Neighbourhood and Enlargement Negotiations, Johannes Hahn, added: "Partnership is key to respond to the challenges posed by irregular migration. By working together with our southern neighbours we can tackle this challenge and bring benefits to the partner countries, the migrants and Europe. Today's new programmes will provide support to authorities to improve border management but at the same time will also ensure protection and emergency assistance for vulnerable migrants."

The newly adopted €90.5 million in assistance will fund 3 programmes, which will complement ongoing EU efforts in the region:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-07-05:

EU satsar på att få unga stanna i Kenya till sidans topp

Diskussionen om hur EU ska ta emot de flyktingar och migranter som försöker ta sig från Afrika över Medelhavet dominerar just nu den europeiska migrationsdebatten. I Kenya försöker EU angripa orsakerna till migrationen, för att få unga att stanna kvar.

- Livet här är tufft, säger Mohamed Salim Mosoud, här finns inga stora företag eller fabriker som anställer folk.

Vi står i en by på ön Lamu på Kenyas östkust. Ön är helt beroende av fiske och av turism, en turism som kraftigt minskat på grund av al-Shababs upprepade attacker i regionen.

Arbetslösheten har stigit kraftigt samtidigt som de unga i arbetsför ålder blir allt fler.

I hamnen sitter sysslolösa unga män. Lokala medier rapporterar om ett ökande narkotikamissbruk och om att unga härifrån ansluter sig till al-Shabab och andra liknande grupper.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-07-13:

Frankrike/ Court decision is a triumph for solidarity till sidans topp

Last week the French Constitutional Council delivered a landmark decision which ruled the so-called "crime of solidarity" (délit de solidarité), which criminalises a person who facilitates the irregular entry, should not be charged for any act provided for humanitarian purposes. The European Parliament last week also passed a non-legislative resolution, seeking to prevent the criminalization of those providing humanitarian assistance to migrants.

The Constitutional Council noted that the freedom to help others with a humanitarian goal, without taking into consideration the legality of their stay in France, can be inferred from the constitutional "principle of fraternity". It is up to the legislator to ensure that there is a fair balance between the principle of fraternity and the safeguarding of public order. The Constitutional Council observes that assisting a foreigner with his transit in the country does not necessarily lead to an unlawful situation, differently from assisting with the irregular entry into the French territory. Therefore, by condemning all assistance to the transit of an irregularly staying migrant, including assistance motivated by humanitarian purposes, the legislator has not ensured a fair balance between the principle of fraternity and the safeguard of public order. The question was brought by the Court of Cassation in relation to the proceedings against Cédric Herrou, a high profile "crime of solidarity" case as he helped people crossing the border from Italy.

The European Parliament resolution urges the EU Commission to issue guidelines clarifying which forms of "facilitation" should be criminalised under the 2002 "Facilitation" directive. The directive requires EU member states to introduce criminal penalties for anyone facilitating the irregular entry, transit or residence of migrants. Currently member states the power to exempt "humanitarian assistance" but only eight have done so.

"The directive is applied differently according to the member states. It should be a regulation, but the recent events concerning the asylum package show that it is too complicated, "said Swedish MEP Cecilia Wikström.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

Human Rights Watch 18-07-10: France's top court shows us that helping migrants is not a crime (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Euractiv 18-07-09:

European Parliament wants to put an end to the solidarity offence in Europe till sidans topp

Only eight EU member states have banned the solidarity offence from their national laws. This offence is often used to prosecute citizens and organisations assisting migrants.

MEPs called on the Commission to clarify rules on providing help to migrants, often misused by some member states to penalise humanitarian assistance, in a resolution adopted on 5 July.

"We need clear guidelines on humanitarian assistance. This is key in a context where individuals and NGOs work very hard to save people at sea and help them on land," stated British MEP Claude Moraes (S&D), who drafted the resolution.

The European directive adopted in 2002 on the facilitation of unauthorised entry, transit and residence, provides for sanctions in cases of assistance for "financial gain", a provision which targets smuggling networks. The Directive also states that member states can introduce a full exemption for humanitarian aid to protect the assistance of citizens and civil society organisations.

Humanitarian exception

However, in a number of countries, the text has been implemented without adding the humanitarian exception, which leads to the prosecution of solidarity actions. According to MEPs, this is a misleading implementation of the text and has prompted them to call for a clarification from the Commission. They also call on countries to add this exception to their national legislation, which only eight countries have implemented so far.

"European legislation provides for the exemption of humanitarian assistance from criminalisation, and so far eight member states have provided some sort of explicit exemption," the Commissioner for Migration, Dimitris Avramopoulos, told the plenary debate in Strasbourg on 4 July. The eight member states are Belgium, Greece, Spain, Finland, Italy, Malta, the United Kingdom, Croatia and Ireland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

EU-parlamentet 18-07-05: Giving humanitarian help to migrants should not be a crime, according to the EP (Extern länk)

Läs även artikeln från Läkare utan Gränser, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 18-07-02:

EU-kommissionen ökar sitt krisstöd till Spanien och Grekland till sidans topp

EU-kommissionen har beviljat ytterligare 45,6 euro i krisstöd för att hjälpa Spanien och Grekland att klara migrationsströmmarna.

Antalet migranter som kommer till Spanien har också ökat. Därför kommer landet att få 2,6 miljoner euro för att förbättra mottagningskapaciteten på Spaniens sydkust och i Ceuta och Melilla samt hjälp för att öka antalet återvändanden. Dessutom får FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ytterligare 20 miljoner euro för att förbättra mottagningsvillkoren i Grekland, framför allt på Lesbos.

- EU-kommissionen fortsätter som utlovat att stödja de EU-länder där situationen är pressad, säger EU-kommissonär Dimitris Avramopoulos, som ansvarar för migrationsfrågor. Antalet migranter som kommer till Spanien har ökat senaste året och de bör få mer stöd för att hantera antalet och se till att personer som saknar rätt att stanna faktiskt återvänder hem. Uttalandet från EU och Turkiet har bidragit till att minska antalet migranter som kommer till Grekland, men migrationstrycket är fortfarande högt, i synnerhet på de grekiska öarna. Över en miljard har nu beviljats i krisstöd för att hjälpa EU-länderna hantera migrationen.

I och med de nya finansieringsbesluten nås en milstolpe: Totalt har EU-kommissionen nu mobiliserat över 1 miljard euro i migrationsinriktat krisstöd inom den nuvarande budgetramen (2014-2020). Stödet har gått till de EU-länder som påverkats mest, som Italien, Grekland, Bulgarien, Kroatien, Tyskland, Sverige och nu också Spanien.

Spanien

+ Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och social trygghet och spanska Röda korset kommer att få 24,8 miljoner euro till ett projekt för att ge vård, mat och tak över huvudet åt migranter som anländer till den spanska Sydkusten och Ceuta och Melilla.

+ Dessutom kommer inrikesministeriet att få 720 000 euro för att kunna förbättra kvaliteten på anläggningarna och infrastrukturen för återvändande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 18-07-06: Emergency assistance to Spain and Greece to deal with insufficient reception conditions (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 18-07-11:

Supreme court condemns government for failure to meet relocation target till sidans topp

The Spanish Supreme Court condemned today the Spanish Government for partially failing to meet its obligation to relocate a total of 19,449 asylum seekers from Greece and Italy between 2015 and 2017.

The Court recalled the mandatory nature of the Relocation Decisions adopted by the Council of the EU in 2015 and noted that no more than 13% of Spain's target had been met by the end of the relocation scheme, with 235 people relocated from Italy and 1,124 from Greece.

The ruling also referred to the role of the European Commission in the enforcement of EU legislation. The Court held that, whereas the Commission retained responsibility to monitor compliance with the Relocation Decisions, it exercised its margin of discretion in such way as to refrain from initiating infringement proceedings against Spain. Against that backdrop, and given the direct effect of EU law, it was appropriate for the Supreme Court to examine Spain's compliance with the Relocation Decisions.

The number of asylum seekers effectively relocated from Italy and Greece to other European countries was 12,692 and 21,999 respectively. This means that less than 22% of the original target of 160,000 persons set by the Relocation Decisions was met. So far, the European Commission has launched infringement proceedings only against Hungary, Poland and the Czech Republic.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Sussex 18-06-05:

CEAS: 15 recommendations from a sexual orientation and gender identity perspective till sidans topp

Professor Nuno Ferreira, Dr Carmelo Danisi, Dr Moira Dustin, and Dr Nina Held

Since the 1990s, the European Union (EU) has slowly developed an increasingly sophisticated body of asylum law and policy, known as the Common European Asylum System (CEAS). This framework - both in the shape of legislative instruments and case law - has inevitably also affected those asylum seekers who claim asylum on the basis of sexual orientation and/or gender identity (SOGI). This has been vividly demonstrated by particular norms in EU asylum instruments and judgments of the Court of Justice of EU (CJEU).

The current CEAS can be said to have several shortcomings in relation to SOGI claims, including in relation to: country of origin information; the notion of 'safe country of origin'; the burden of proof and the principle of benefit of the doubt; the concept of a 'particular social group'; and the definition of persecution. A new set of proposals for reform of the CEAS was put forward in 2016 by the European Commission, and these also affect SOGI asylum claims in precise and acute ways.

This policy brief scrutinises these proposals of reform, and assesses the extent to which these proposals and different institutional positions address, ignore or aggravate the issues that currently affect asylum seekers who identify as LGBTI (lesbian, gay, bisexual, trans and intersex). The policy brief makes fifteen recommendations for European policymakers in regards to the reform of the CEAS, in order to ensure that the needs of LGBTI asylum seekers and refugees are effectively addressed and their rights are respected. Academics from the University of Sussex working on the Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum (SOGICA) project, funded by the European Research Council, are calling for policymakers to implement these recommendations in order to render the CEAS fairer for SOGI asylum seekers.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 18-07-09:

Frontex reaches milestone in return operations till sidans topp

Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, continues to expand its capacity to support EU Member States in returns after launching the European Centre for Returns earlier this year.

In the first half of 2018, Frontex has coordinated and co-financed 165 return operations by charter flights, returning nearly 6400 non-EU nationals to non-EU countries.

The Frontex European Centre for Returns provides operational and technical support to EU Member States and Schengen associated countries in carrying out return operations. It also provides assistance with pre-return activities, such as acquisition of the necessary travel documents.

While Frontex supports return operations, the decision about who should be returned is always taken by the judicial or administrative authorities of the individual Member States.

"With the creation of the European Centre for Returns, Frontex has become an essential actor in migration enforcement on the European level. We are providing an increasing number of solutions to Member States, including return operations by commercial flights," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

Although most return operations coordinated by Frontex are done on planes chartered by Member States, the agency has also been conducting a pilot project to organise returns by scheduled commercial flights. Earlier this month Frontex completed its 300th such operation, which allows national authorities to return non-EU nationals without the need to charter an entire aircraft.

So far, 11 EU Member States have benefitted from the pilot project, which has been extended to 30 June 2019.

Frontex is also about to begin to charter planes by itself for return operations, giving more flexibility to the agency and Member States.

(...)

Läs mer (Extern länk)

EU Concilium / Statewatch 18-06-27: Frontex Annual Activity Report 2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Metro 18-07-05:

Undersökning: 75 procent av utländska arbetare skulle inte rekommendera Sverige till sidans topp

Ingenjörer och andra högutbildade arbetare från länder utanför EU rekryteras för att fylla hål i Sverige. Men just nu uppskattas 14 000 personer vänta på att få sitt uppehållstillstånd förlängt. En process som riskerar att påverka bilden av Sverige.

Missad semester eller ett missförstånd kring en försäkring - det är formalia som kan räcka för att utvisas om du är anställd på ett svenskt företag från ett land utanför EU. Detta trots att det råder kompetensbrist i Sverige.

Enligt en ny undersökning från stiftelsen Diversify på uppdrag av Work Permit Holders Association - som gjorts bland de 14 000 som i dag väntar besked kring sina uppehållstillstånd - riskerar problemen att skada både Sverige och personerna som hamnar i kläm.

- Många av oss kom hit för att vi trodde på Sverige mer än våra egna länder. Det är ett enormt slag mot Sveriges rykte när de utvisar kompetenta medarbetare, säger Matthew Kriteman, verksamhetschef på Diversify som verkar för att att uppmuntra mångfald på arbetsplatsen.

Påverkar Sveriges rykte

För musikjätten Spotify är just den här typen av rekrytering utanför Sverige "livsviktig", enligt företagets globala HR-chef Katarina Berg.

- Vi konkurrerar på en global marknad och ibland finns den kompetens vi behöver inte i Sverige. Då är det viktigt för oss att kunna locka hit dem, säger hon i ett uttalande till Metro.

Och administrativa misstag är ofta boven i dramat, enligt Matthew Kriteman. Antingen hos arbetsgivaren eller hos Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 18-07-09: Ganesh, 44, tog inte semester - utvisas (Extern länk)

Breakit 18-07-09: Glädjebeskedet: Utvisningshotad kodare får stanna efter ny dom (Extern länk)

Expressen 18-07-02: Rohit får inte stanna - efter skolans slarv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 18-07-05:

Fler söker arbetstillstånd i Sverige till sidans topp

Fler medborgare utanför EU söker arbetstillstånd i Sverige. Under årets första sex månader kom det in drygt 4 300 fler ansökningar jämfört med samma period förra året - en ökning med nära 50 procent.

Till och med den sista juni i år har runt 15 000 personer sökt arbetstillstånd i Sverige för första gången, vilket kan jämföras med 10 700 ansökningar under samma period förra året.

Bärplockare är den grupp som ökat mest. Förra året ansökte 3 100 bärplockare om arbetstillstånd. I år är motsvarande siffra 5 000. Men även andra grupper ökar, dels ansökningar till certifierade företag, dels till arbetsgivare med särskilda utredningskrav.

- Vi ser att ansökningarna ökar inom både hög- och lågkvalificerade yrken, säger Migrationsverkets omvärldsanalytiker Helena Carlestam.

Migrationsverkets omvärldsenhet har analyserat bakgrunden till att fler medborgare utanför EU söker sig till Sverige för att arbeta.

- Ökningen beror till stor del på att det finns en stark efterfrågan på arbetskraft i Sverige. Det är också något som Arbetsförmedlingen konstaterat i sin senaste prognos, säger Helena Carlestam.

Trots den senaste tidens mediedebatt om Sveriges anseende som attraktivt arbetsland pekar inte statistiken på att färre arbetstagare söker sig hit, enligt Helena Carlestam.

- Utvecklingen ser ut att hålla i sig. Bedömningen är att antalet arbetstillstånd inom flertalet yrkeskategorier kommer fortsätta att öka, säger Helena Carlestam.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Science Advances 18-06-20:

Macroeconomic evidence suggests that asylum seekers are not a "burden" till sidans topp

This paper aims to evaluate the economic and fiscal effects of inflows of asylum seekers into Western Europe from 1985 to 2015. It relies on an empirical methodology that is widely used to estimate the macroeconomic effects of structural shocks and policies. It shows that inflows of asylum seekers do not deteriorate host countries' economic performance or fiscal balance because the increase in public spending induced by asylum seekers is more than compensated for by an increase in tax revenues net of transfers. As asylum seekers become permanent residents, their macroeconomic impacts become positive.

INTRODUCTION

Wars in Syria and in the Middle East in general have caused a major humanitarian crisis. The United Nations High Commissioner for Refugees reported that there were more displaced persons in 2015 than in any year since the Second World War. Europe alone received more than 1 million asylum applications, a situation widely described as a "migrant crisis." This article attempts to quantify the effects of inflows of asylum seekers on the economies of Western Europe. We examine effects on host countries' economic performance, as measured using gross domestic product (GDP) per capita, unemployment rate, and public finances. Relevant economic studies have mainly focused on the effects of permanent immigration and have reported divergent findings; in particular, certain studies have stressed the fiscal costs of particular categories of immigrants and the adverse effects of immigrants on natives' employment prospects, whereas others studies have highlighted the beneficial impacts of immigrants on host countries' economic performance.

(...)

Läs eller ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 18-06-29:

Global resettlement needs on the rise, while opportunities decline till sidans topp

UNHCR has recently published its "Projected Global Resettlement Needs in 2019", which reveals a widening gap between the number of refugees in need of resettlement and the places made available by governments around the world. According to the report, 1.4 million people are expected to be in need of resettlement in 2019, a 17% increase from 2018 levels, while the number of resettlement places dropped to 75,000 in 2017.

The report notes that currently 35 countries take part in UNHCR's resettlement programme. Africa remains the region with the highest projected resettlement needs with an estimated 629,744 refugees in need of resettlement. Refugees from Syria and the DRC made up two-thirds of the refugees submitted for resettlement by UNHCR in 2017.

In the region of Europe including Turkey, Russia, Ukraine, Balkans and Caucasus the total resettlement needs have increased by almost 40 per cent from the previous year, reaching 420,750 persons projected to be in need of resettlement in 2019. Over 95 per cent of the needs are represented by Syrian refugees in Turkey, which also account for the vast majority of the increase in needs.

With this report, UNHCR also reiterated its appeal to countries to take in more refugees with protection needs from a diverse range of countries and to commit over a sustained basis.

"Resettlement is not only a critical lifeline for some of the most vulnerable people on the planet, it's also a tangible way governments and communities can better share responsibility for the global displacement crisis", affirmed the UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi.

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

SvT Väst 18-07-11:

7 av 10 nyanlända i Essunga får jobb till sidans topp

69 procent av alla nyanlända jobbar eller studerar tre månader efter sitt etableringsprogram. Det är nästan dubbelt så stor andel som i landet i genomsnitt.

Essungas siffror är näst bäst i landet, rapporterar Dagens Samhälle. I genomsnitt har 36 procent av de nyanlända i Sveriges kommuner en sysselsättning tre månader efter sitt etableringsprogram.

Daniel Norberg arbetar på kommunens integrationscenter. Han säger att de nyanländas drivkraft är den viktigaste framgångsfaktorn, men att samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen har hjälpt till.

- Det viktigaste är att inte krångla till det. Vi frågar arbetsgivare och näringsliv vad de behöver för att kunna anställa, säger Daniel Norberg.

Fortsätter stötta nyanställda

Ofta handlar det om språkligt stöd, men också om att veta att integrationscenter kan hjälpa till om eventuella missförstånd skulle uppstå. De tre anställda på integrationscentret besöker regelbundet arbetsplatserna för att se hur de nyanställda har det.

- Vi kan också hjälpa till med exempelvis myndighetskontakter, sådant som en arbetsgivare kanske känner att den inte har tid med, säger Daniel Norberg.

De nyanlända har bland annat fått jobb inom äldreomsorgen, vården och i butik. Vissa har även startat egna företag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 18-07-05: Habobonden: Jobben för nyanlända finns på landsbygden (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 18-07-09: Projektet som ska rädda Svartbyträsket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-07-13:

Thailand/ Hopp om hjälp för statslösa efter grotträddning till sidans topp

Flera av pojkarna som räddades ur grottan i Thailand är flyktingar från Myanmar och lever som statslösa med begränsade rättigheter till vård och skola. Nu hoppas Rädda Barnen att uppmärksamheten ska hjälpa 150 00 andra barn i Thailand som också är statslösa.

Fortfarande är strålkastarljuset starkt på det räddade fotbollslaget och inbjudningarna haglar. Till VM-finalen, Gothia Cup och Manchester United.

Men med både en tränare och flera spelare som är statslösa har de hittills inte ens kunnat delta i cuper utanför Chiang Rai-provinsen. Eftersom de inte kan resa utan dokument. Nu har myndigheterna lovat att allt sådant kommer att lösa sig - för dem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / UNT 18-07-11: 14-årig flykting hjälte i räddningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

The Guardian 18-06-05:

Five myths about the refugee crisis till sidans topp

The cameras have gone - but the suffering endures. Daniel Trilling deconstructs the beliefs that still shape policy and public opinion

Myth 1: The crisis is over

The refugee crisis that dominated the news in 2015 and 2016 consisted primarily of a sharp rise in the number of people coming to Europe to claim asylum. Arrivals have now dropped, and governments have cracked down on the movement of undocumented migrants within the EU; many thousands are stuck in reception centres or camps in southern Europe, while others try to make new lives in the places they have settled.

But to see the crisis as an event that began in 2015 and ended the following year is a mistake, because it obscures the fact that the underlying causes have not changed. To see it in those terms only gives the impression of a hitherto unsullied Europe, visited by hordes of foreigners it has little to do with. This is misleading. The disaster of recent years has as much to do with immigration policies drawn up in European capitals as it does with events outside the continent, and the crisis also consists of overreaction and panic, fuelled by a series of misconceptions about who the migrants are, why they come, and what it means for Europe.

The European Union has perhaps the world's most complex system to deter unwanted migrants. Since the 1990s, as borders have come down within Europe, giving most EU citizens free movement and passport-free travel, its external frontier has become increasingly militarised. Amnesty International estimates that, between 2007-2013, before the crisis, the EU spent almost €2bn on fences, surveillance systems and patrols on land or at sea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE kommentar 18-06-29:

Protecting migrants - value of life and respect of the dead till sidans topp

By Syd Bolton & Catriona Jarvis, Co-Conveners, the Last Rights Project

Migrants' and refugees' lives have become increasingly devalued through a political rhetoric and practices in 'developed' countries that classifies them as an unwanted problem - a threat to their economy, resources, cultural coherence and even security rather than acknowledging the positive and varied contributions they make to the societies they arrive in. Where no legal access to escape persecution and violence or seek a way out of poverty exist, an alternative and deeply risky travel network for the unwanted now spans the globe. In the seas separating Europe, Africa and Asia, and land borders between Central America and the USA, on the oceans between Myanmar and Bangladesh, Australia and East Asia, in the high security border zones of Calais and Melilla, and many other places, death is the common currency of migration when the direction is from countries with less resources to countries with more. Freight trains, unseaworthy vessels, container trucks, perilous walks through hostile terrains are now the standard forms of transport for so many. Whether refugee or migrant the journey, the risks and resulting deaths are the same.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EuroNews kommentar 18-07-09:

Think Fortress Europe is the answer to migration? Get real till sidans topp

By Benjamin Ward, Human Rights Watch

The way people actually live, Niccolo Machiavelli famously argued, is so different than the way they should live, that if we focus only on the way things ought to be done and ignore how they are actually done, we will find ruin rather than preservation.

It's not hard to imagine Italian Interior Minister Matteo Salvini or Hungarian Prime Minister Viktor Orban nodding with approval at the sixteenth century author, widely regarded as the godfather of political realism.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-07-05:

Vilse i Andrummet till sidans topp

Hård kritik mot den tillfälliga lagen från Migrationspolitiska S-föreningen

Den tillfälliga lagen tillämpas spretigt och är rättsosäker. Socialdemokrater kritiserar det egna partiet för konsekvenserna av "andrummet" inom flyktingmottagandet, i en utvärdering som konstaterar att lagen inte lett till det man utlovat men däremot orsakat stort lidande - och bidragit till att det politiska samtalet kantrat.

När regeringen 2015 beslutade om en tillfällig lagstiftning för flyktingmottagande erkände man att den skulle kunna försätta människor i svåra humanitära situationer och förhindra etablering, men hävdade att situationen krävde det. En "kontrollstation" utlovades efter två år för att utvärdera lagstiftningens konsekvenser, men när det väl var dags krympte den till en intern "avstämning". Migrationspolitiska S-föreningen beslutade då att göra en egen utvärdering.

I april 2018 kom rapporten Vilse i andrummet, det andrum som regeringen annonserade i november 2015 och som trädde i kraft den 20 juli 2016. En tillfällig lag, som skulle gälla i tre år och anpassa det svenska flyktingmottagandet till EU:s miniminivåer, lades ovanpå den ordinarie utlänningslagstiftningen. "Andrummet" skulle, menade man, användas till att bygga ut mottagningskapaciteten.

Tillfälliga tillstånd och begränsad familjeåterförening

I korthet innebär lagen tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, hårdare krav för familjeåterförening (skärpta krav på försörjning, och möjlighet till uppehållstillstånd på anknytning endast för personer med flyktingstatus) samt krav på Sveriges kommuner att ta emot nyanlända. Till detta lades en "gymnasielag", som nyligen kompletterades med en "ny gymnasielag", och man gjorde permanenta uppehållstillstånd till en möjlighet för de som vid en förlängning av ett tillfälligt uppehållstillstånd kan visa att de kan försörja sig.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kultur 18-07-05:

MSB: Migrationsfrågan används som slagträ av främmande makt till sidans topp

Främmande makter sprider en falsk bild av Sverige för att skapa en misstro till den svenska staten och pressa beslutsfattare. Det säger omvärldschefen Mikael Tofvesson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Under Almedalsveckan manar han till källkritik.

Sedan Ryssland annekterade Krim 2015 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetat med att kartlägga desinformation som sprids om Sverige. Mikael Tofvesson är chef för enheten för omvärld och beredskap, och han säger att nyhetskanaler som bedrev informationskrig om Ukraina därefter riktade ökat fokus mot Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 18-07-02:

"Befängt att lägga skuld på hjälporganisationer" till sidans topp

Att rädda liv och lindra nöd är inte ett brott. Om inte Sverige och övriga EU-länder tänker göra sitt jobb, hindra i alla fall inte oss när vi gör det åt er i Medelhavet, skriver Oliver Schulz och Anna Sjöblom från Läkare Utan Gränser.

Statsminister Stefan Löfven och många andra politiker har hittat en syndabock för att människor drunknar på Medelhavet: hjälporganisationer som bedriver sök- och räddningsinsatser. Enligt Löfven lockar de ut människor till havs. Detta är befängt. I själva verket är det EU:s egna omänskliga migrationspolitik, bristen på säkra och lagliga vägar till Europa och avtalen med Libyen som skapar lidande och död.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FragDenStaat 18-07-08:

Here's how the German Minister of Interior attacks Europe's asylum policies till sidans topp

The German Ministry of Interior is planning to put even further restrictions on Germany's and Europe's asylum and migration policies. We have translated its so-called "Master Plan Migration" that includes all of their demands and proposals.

The Ministry of Interior has refused to publish the text in the past few months, while the (largely unknown) content was heavily debated. We have published it today and translated it from German into English.

Master Plan Migration - Measures to order, control and limit immigration

Preamble

The challenges of global migration require a system of order.

This master plan is based on the conviction that our country can only assume its external responsibilities if internal cohesion is maintained at the same time.

The willingness of society to accept migration presupposes order and control of migration. No country in the world can take in refugees indefinitely. Successful integration can only succeed if immigration is limited. This is the core message of the coalition agreement.

Order needs clear guidelines:

We expect applicants to actively participate in their asylum procedures. We want to prevent people from disappearing or concealing their true identity during or after an asylum procedure. Requests for humanitarian protection and the commission of criminal offences are in principle mutually exclusive.

People without the right to stay must leave our country. An obligation to leave the country must be followed by an actual departure.

The consistent enforcement of the law ensures confidence in the rule of law. Acceptance of asylum procedures depends to a large extent on rejection notices actually leading to applicants leaving the country again.

(...)

Hela planen på engelska (Extern länk)

På tyska: Der sogenannte Masterplan des Innenministeriums: Hier im Volltext (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 18-07-14:

Minister gladdes åt avvisningar - kan tvingas lämna till sidans topp

I Tyskland har avgångskraven ökat mot den tyske inrikesministern, CSU-ledaren Horst Seehofer, efter att han på en presskonferens nöjt konstaterade att Tyskland just på hans 69-årsdag, lyckades avvisa 69 personer till Afghanistan.

- Det var inte jag som hade beställt att 69 personer skulle avvisas just på min 69-årsdag, sa inrikesminister Seehofer. Men han konstaterade nöjt att det var en ovanligt hög siffra.

I december 2016 började Tyskland genomföra gruppavvisningar med flyg till Afghanistan. Den senaste ägde rum förra veckan, alltså på Seehofers 69-årsdag och innebar den hittills största avvisningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / UNT 18-07-04: Tyska S säger nej till inlåsning vid gränsen (Extern länk)

TT / UNT 18-07-05: Tyska regeringspartier eniga om asylpolitiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 18-07-07:

Politikerna måste sluta ge SD rätt till sidans topp

Sten Tolgfors: De etablerade partierna bör sluta gå i SD:s spår - de delar ju inte ens samma värderingar

Det sägs ibland att populismen växer oavsett vad partierna gör. Både avfärdande och anpassning har prövats. Men måste det vara så? Vilka faktorer behöver partierna utgå från?

Här är 15 steg för partierna att bekämpa populismen:

1 Svartmåla aldrig

I svärtan finns bara elände, i nyansen står lösningar att finna när beskrivningen är så precis att det framgår vad som behöver göras. En svart bild av Sverige skadar inte bara den politiske motståndaren, den träffar alla etablerade partier. Låt gråskala ersätta svärtan. Låna aldrig retorik från populismen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 18-07-06:

MP: Familjeåterförening viktig regeringsfråga till sidans topp

Trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet går till val på helt olika migrationspolitik vill språkröret Isabella Lövin ändå regera vidare med S.

Men kravet på att mildra reglerna för familjeåterförening blir en fråga för eventuella regeringsförhandlingar, säger hon i en intervju med TT.

Under mandatperioden har den rödgröna regeringen skärpt asylpolitiken till EU:s miniminivå. Den tillfälliga, skärpta asyllagen löper ut nästa sommar. S vill då att lagen ska permanentas om EU inte lyckats enas om gemensamma regler. MP, däremot, vill återgå till en mer generös migrationspolitik.

Beslutet om den skärpta asylpolitiken har varit en av regeringstidens mest smärtsamma kompromisser för MP. Men Isabella Lövin är beredd att förhandla om asylpolitiken med S igen, om det skulle bli aktuellt med en ny rödgrön regering.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Amnesty International 18-07-05:

Next week, world leaders have a chance to end child migration detention for good till sidans topp

+ Amnesty International calls for "zero-tolerance" on child migration detention

With hundreds of traumatized children still trapped in detention centres in the USA as a result of the Trump administration's family separation policy, Amnesty International is calling on world leaders to take action by including a commitment to end child migration detention in the text of the Global Compact on Migration (GCM), which enters the final stage of negotiations next week.

"The appalling scenes in the US have illustrated why an international commitment to ending child migration detention is so desperately needed - these negotiations could not have come at a more crucial time," said Perseo Quiroz, Amnesty International's Senior Americas Advocate.

"Many world leaders have expressed their outrage at the Trump administration's recent horrendous treatment of migrant children - many of whose parents have requested asylum protection in the USA. Now is the time to channel that outrage into concrete action. At the UN next week there is a real opportunity for states to show they are serious about ending child migration detention for good by pushing for the strongest protections possible for all children, accompanied or otherwise."

Leaders of 193 UN Member States will meet in New York from Monday 9 July to agree on the final text of the GCM, which aims to establish a common agenda for managing migration and protecting the human rights of migrants. Throughout the drafting process Amnesty International has recommended ways to ensure the GCM protects migrant children's rights.

Amnesty International opposes all detention of children - whether accompanied or unaccompanied - solely for immigration purposes and recommends that a presumption is established in law against detaining families and children for immigration-related reasons.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 18-07-06:

Statement by Filippo Grandi on formal consultations on the global compact on refugees till sidans topp

As we confront massive levels of forced displacement in all regions of the world, the international community this week passed an important milestone in its work to improve the global response to refugees.

The formal consultations on a new global compact on refugees concluded in Geneva with strong and broad support for the final draft. The final version will be included in my annual report to the General Assembly, which will consider it later in the year.

Throughout the consultation process over the last 18 months, I have been heartened and encouraged by the constructive engagement of 193 UN Member States and many other stakeholders - from civil society, refugees, and international organizations - in this joint effort to forge a robust and more equitable global response to refugees.

There are more than 24 million refugees in the world today, with the vast majority hosted in low and middle-income countries close to the countries wracked by conflicts from which they fled. The burdens are often borne by countries least resourced to shoulder them. The compact aims to share this responsibility more equitably.

Once adopted, the compact will strengthen the international response to large refugee situations in concrete ways, broadening the base of support for refugees and the communities hosting them.

I was asked by the UN General Assembly to propose a global compact on refugees, based on the Comprehensive Refugee Response Framework set out in the historic New York Declaration for Refugees and Migrants of September 2016. That new framework is already being applied in 14 countries, yielding significant results, as well as building on good practices from different large refugee-hosting countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 18-07-07:

EU position on the Global Compact advocates some of the worst features of its policies till sidans topp

The Council of the European Union is negotiating its position on: HLWG/CONUN discussion of 15 June 2018 on the negotiations of the Global Compact on Migration - Chairs' Summary (LIMITE doc no: 10636-18, pdf).

The Council position supports the "non-binding nature" of the draft Compact and:

"spells out in a more consistent and clear manner in the various objectives the distinction between regular and irregular migrants, especially in connection to access to social benefits and integration policies. Any language that might be interpreted as a

justification or pull factor for illegal migration should be avoided, including any commitment to the regularisation of irregular migrants as part of integration policies;

- retains the explicit reference to States' obligation under international law to accept without condition the return and readmission of their nationals who do not have the right to stay in another State's territory and a political commitment to cooperate on readmission. In this context, the text should include both options of forced and voluntary returns carried out in full compliance with the principle of non-refoulement;

- clarifies that countries of origin have the primary responsibility for the readmission and reintegration of their nationals, without prejudice to the support that may be provided by returning States;

- encourages all States to carry out their border control responsibilities. In this context, the text should call for stronger references to the need for operational cooperation on border management between countries of origin, transit and destination, including for search and rescue operations; "

On the last point "search and rescue" the EU current policies in the Med are colluding in the death of refugees by refusing to allow NGO boats to pick them out of the sea.

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Näringsdepartementet 18-07-06:

Remiss av EU-kommissionens förslag till sidans topp

Remiss av EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering; de fondspecifika förordningsförslagen, ett förslag till förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (lnterreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder samt ett förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473).

Se alla remisserna och listan över remissinstanser (Extern länk)

Förslag om inrättande av Asyl- och migrationsfonden (Extern länk)

COM(2018) 473 final förslag om instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (Extern länk till pdf-fil)

Bilagor - kriterier, genomförandeåtgärder, tillämpningsområde mm (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europride Stockholm 2018:

2 augusti, Stockholm: Trovärdighetsbedömningar diskuteras på Europride till sidans topp

Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 1

12:00-12:45: Seminarium with Aino Gröndahl, Asylum lawyer and public counsel for lgbtiq asylum seekers. Arrangör RFSL

14:45-16:00: Trovärdighetsbedömningar. Arrangör Newcomers

Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar av hbtq-flyktingar grundar sig ofta på stereotypa och heteronormativa fördomar om hbtq-personer. De frågor som asylsökande tvingas svara på för att göra sin hbtq-identitet trovärdig är formulerade utifrån västerländska normer, förväntningar på och föreställningar om kön och sexuell läggning.

Seminar with Aino Gröndahl (Extern länk)

Trovärdighetsbedömningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europride Göteborg 2018:

16 augusti, Göteborg: Newcomers Asylforum till sidans topp

10.00 - 17.00 Göteborgs Stadsmuseum

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Medlemmarna kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Mat serveras kostnadsfritt under dagen.

Platsinformation och tillgänglighet

Ur programmet:

10.45-11.45: Transrättigheter i den svenska asylprocessen

12.15-13.30: Panelsamtal: Vad gör Newcomers i de olika lokalgrupperna?

13.45-14.45: Panelsamtal: HBTQ och troende

15.00-15.45: Seminarium: Trovärdighetsbedömningar av hbtq-personer i asylprocessen

Språk: Svenska

Det finns hörslinga och alla lokaler är tillgängliga för rullstol (14 platser). Maten är glutenfri/vegansk/nötfri. Stortoalett finns och hiss för att kunna ta sig runt i hela huset. Alla använder samma ingång.

Europride Göteborg program (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 18-07-16:

Pride och valrörelse med Artikel 14 till sidans topp

Nya numret av FARR:s tidning Artikel 14 har tema Pride, men blickar även framåt mot valet. Den alltmer människofientliga politiken drabbar hela samhället men särskilt minoriteter, däribland hbtqi-personer och inte minst de som också är flyktingar, skriver FARR:s nya ordförande Emma Persson i numrets inledning. Numret erbjuder en översikt över vad partierna tycker - och hur de hittills röstat - i frågor om asyl, den tillfälliga lagen, boende, rättigheter för papperslösa osv.

Sverige står värd för Europride i år. Men vilka utrymmen är hbtqi-flyktingar hänvisade till när Europa, samtidigt som man hissar regnbågsflaggor, militariserar sina gränser och sätter asylrätten ur spel? Läs nya Artikel 14 om att leva som transperson i Syrien och som homosexuell på ett svenskt asylboende, om homonationalism, domstolars förödande föreställningar om skam, och mycket mer. "Rätten till asyl och rätten att vara den du är hänger ihop".

Om du inte redan prenumererar - teckna en prenumeration på artikel14 och stöd samtidigt FARR:s arbete! (När du tecknar en prenumeration får du nästa nummer som ditt första, vill du läsa PRIDE-numret så beställ ett lösnummer för 50 kr genom att maila artikel14@gmail.com)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.