fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 8 december 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 17-12-08:

Pengar till migration (SfU4) till sidans topp

/Budgetbehandling/

Drygt 15,7 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet migration. Mest pengar, 8,1 miljarder kronor, går till ersättningar och boendekostnader för asylsökande, vilket är en minskning för den posten med drygt 15 miljarder kronor jämfört med budgeten för 2017. Migrationsverket får drygt 5,3 miljarder kronor. Knappt 960 miljoner går till domstolsprövning i utlänningsmål. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

/Asylnytt: Observera följande utdrag ur betänkandet som rör övervakning av utresor, ett uppdrag som regeringen vill ge till Migrationsverket:/

(...) Medlemsstater ska enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG sörja för ett effektivt övervakningssystem vid tvångsvisa resor och enligt Europaparlamentets och rådets förordning 2016/1624/EU bistå med övervakare vid återvändandeinsat?ser som sker i Frontex regi. Från och med 2018 ska Migrationsverket utföra dessa övervakningsuppdrag, och därför utökas ändamålet för anslaget.

Samlingssida med betänkandet inklusive reservationer, riksdagsdebatten, omröstning och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 17-11-27:

En ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande till sidans topp

Under 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige. På grund av det höga mottagandet blev handläggningstiderna också allt längre. Detta har i sin tur lett till att ett antal ensamkommande barn har hunnit bli myndiga under handläggningstiden. Det i sig har kraftigt minskat deras möjlighet att få uppehållstillstånd beviljat.

Regeringen föreslår nu att fler av de ensamkommande som drabbats av de långa handläggningstiderna ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Förändringarna görs inom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen.

De som ges nya möjligheter till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:

+ har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket

+ har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs. efter den 20 juli 2016)

+ registrerats som barn vid ankomst

+ studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå,

+ fortfarande befinner sig i landet, och

+ inte begått brott

De ensamkommande som kommit efter 24 november 2015 eller med en kortare handläggningstid än 15 månader omfattas inte av förslaget. Uppehållstillstånd enligt förslaget gäller, precis som i befintligt regelverk, för studier på introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet, eller motsvarande utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola. Regeringen föreslår nu att även personer som går ett så kallat "yrkespaket" ska omfattas. På samma sätt som elever vid nationellt program ska de få uppehållstillstånd för att slutföra utbildningen och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden med de möjligheter till uppehållstillstånd som detta ger.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Christina Höj Larsen (V) i Riksdagens frågestund 17-11-30: Uppehållstillstånd för ensamkommande - se anförande 53 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-11-27:

FARR välkomnar regeringsförslag - men nu behövs moratorium till sidans topp

FARR välkomnar regeringens förslag att en del av de ensamkommande barn och ungdomar som hamnat i kläm genom en utdragen asylprocess ska få en ny chans till uppehållstillstånd. Vi vill framhålla att detta inte hade skett om inte de drabbade ungdomarna själva och så många vuxna omkring dem hade protesterat mot hur de behandlats. Till slut har så många reagerat och så många politiker tagit ställning för en förändring i human riktning att regeringen måste agera.

Vi är medvetna om att förslaget som det ser ut nu inte omfattar alla som drabbats och inte innebär någon långsiktig förbättring av systemet. Men det inger ändå en stark förhoppning att regeringsföreträdare bedömer att en stor andel av de ensamkommande som fått utvisningsbeslut det senaste året kommer att få uppehållstillstånd.

Även om vi välkomnar förslaget anser vi att det är olyckligt att det lägger ännu en regel till en redan mycket svårbegriplig lag. Ungdomarna kommer att få tillbringa ytterligare en lång tid i otrygghet tills lagen är färdigformulerad och de som ansöker hunnit få besked.

Vi saknar en viktig pusselbit i förslaget - moratoriet. Alla som sökte asyl senast 24 november 2015 kommer att ha hunnit få beslut när lagändringen träder i kraft. Om dessa inte har möjlighet att vänta i Sverige skulle lagen bli helt verkningslös. Därför förutsätter vi att regeringen snarast förordnar om att de ungdomar som kan komma att omfattas av de nya reglerna inte ska tvingas lämna Sverige innan de getts möjlighet att ansöka enligt de nya gymnasiereglerna.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 17-11-27:

"Dagens förslag löser inte grundproblemet med den ökade psykiska ohälsan" till sidans topp

Regeringen föreslår att de som kommit som ensamkommande och ansökt om asyl innan 24 november 2015 och som väntat i mer än 15 månader på besked ska få möjlighet att söka uppehållstillstånd för att studera. Röda Korset är positiva till att man försöker hitta lösningar för den här gruppen där många lider av psykisk ohälsa, samtidigt som man inte löser grundproblemet som är den tillfälliga lagen och bedömningen av situationen i Afghanistan.

Vi möter dagligen ensamkommande barn och unga i vår verksamhet runt om i Sverige och vet att den psykiska ohälsan i gruppen har ökat. Regeringen har idag föreslagit att en del av den här gruppen, de som kommit som ensamkommande och ansökt om asyl innan 24 november 2015 och som väntat i mer än 15 månader på besked, ska få möjlighet att söka uppehållstillstånd för att studera. Vi är positiva till att man försöker hitta lösningar för den här gruppen och vi hoppas att förslaget kommer att innebära betydande förbättringar för enskilda barn och unga som kan få en möjlighet att landa och fortsätta sin etablering i Sverige.

Men dagens förslag löser dock inte grundproblemet med den ökade psykiska ohälsan som enligt oss framför allt beror på den tillfälliga utlänningslagen och bedömningen av skyddssituationen i Afghanistan. Förslaget hjälper inte heller de ensamkommande barn och unga som mår för dåligt för att orka studera.

Den tillfälliga lagen som infördes sommaren 2016 innebär stora begräsningar i familjers möjlighet att återförenas, att tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregeln och att vissa grunder för uppehållstillstånd är borttagna. Att regeringen idag gav besked om att den tillfälliga lagen kommer att fortsätta gälla till och med sommaren 2019 utan att först har gjort någon som helst utvärdering av lagens humanitära konsekvenser både förvånar och oroar oss. Vi som dagligen möter människorna som lever med konsekvenserna av lagen kommer dock fortsätta att dokumentera och analysera effekterna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-11-27: Ung i Sverige: Lagförslaget är inte tillräckligt bra (Extern länk)

Sveriges Kristna Råd i Svenska Dagbladet 17-11-30: "Uppgörelsen inte nog - vi är oroade över asylpolitiken" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 17-11-27:

Ensamkommande får ny chans att stanna till sidans topp

Ensamkommande unga som kom till Sverige före den 24 november 2015 ska få en möjlighet att stanna, om de fortsätter att studera. Det föreslår nu regeringspartierna.

Under flera veckor har Socialdemokraterna och Miljöpartiet försökt enas om en överenskommelse gällande ensamkommande unga som kom till Sverige under 2015. Läget mellan partierna har beskrivits som låst, men nu har en uppgörelse gjorts: en del ensamkommande kan få möjlighet att stanna i Sverige för att studera.

De ensamkommande som berörs av förslaget är de som kom till Sverige och ansökte om uppehållstillstånd före den 24 november år 2015. Migrationsverkets handläggningstider har varit väldigt långa och många av de som sökte uppehållstillstånd som ensamkommande minderåriga har hunnit fylla 18 år. På grund av det har en del fått avslag på sin ansökan.

- Det är ett mycket viktigt förslag och jag är stolt över det. Många unga har rotat sig, fått vänner och är en värdefull del av samhället. De ska inte drabbas av att Sverige har långa handläggningstider, säger vice statsminister Isabella Lövin (MP) på pressträffen på Rosenbad.

För att omfattas av förslaget så ska en person, förutom att ha kommit till Sverige som ensamkommande ung innan den 24 november 2015, ha väntat minst 15 månader på besked på sin asylansökan. Dessutom är ett villkor att man ska fortsätta att studera.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 17-11-27: Glada miner efter beskedet om ensamkommande (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 17-11-27: Efter vändningen - Davood hoppas på att få stanna (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 17-11-28: Uppsalastudenten Reza om regeringens beslut: "Otydligt" (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 17-11-28: Glädje bland ensamkommande i Munkedal efter regeringsbesked (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-11-27: Besvikelse över regeringens förslag om ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-27:

Nytt förslag om ensamkommande splittrar oppositionen till sidans topp

Oppositionen är splittrad om regeringens nya förslag för ensamkommande flyktingbarn. "Äntligen ett förslag i rätt riktning", säger C. "Dåligt för rättssäkerheten", säger M.

Regeringen ska inleda samtal över blockgränsen om det nya förslaget om att ensamkommande flyktingbarn ska få en ny möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige.

Men regeringen kan inte räkna med något massivt stöd. Moderaterna tänker rösta nej om förslaget når riksdagen.

- Det här är ett dåligt förslag av flera olika skäl. Dels är det dåligt för rättssäkerheten. Det här innebär att det inte längre är skyddsskäl som ska vara styrande i migrationspolitiken. Man ska ge uppehållstillstånd till personer som inte är flyktingar, säger Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson.

Han anser att förslaget utmanar hela tilltron till migrationspolitiken.

- Det här gör dessutom att Sverige återigen blir mer attraktivt att söka asyl i. Det här sänder en signal om att den som går under jorden och inte har skyddsskäl ändå kan få uppehållstillstånd, säger Johan Forssell.

Centerpartiet välkomnar däremot regeringens förslag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norrländska Social-Demokraten 17-11-28: C-politiker: "Fortfarande rättsosäkert (Extern länk)

Aftonbladet 17-12-04: Löfven: Inte säkert att man får stanna ändå (Extern länk)

Aftonbladet 17-11-27: Källa: MP hotade att lämna regeringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-11-28:

Utvisningar stoppas inte i väntan på lagändring till sidans topp

Experter och frivilligorganisationer anser att staten måste stoppa utvisningarna av de ensamkommande som kan få uppehållstillstånd när regeringens nya förslag träder i kraft. Men regeringen säger nej till det kravet.

- Det här kommer att leda till förvirring och oro, säger Alexandra Segenstedt, migrationsrådgivare på Röda korset.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i måndags ett förslag som skulle ge tusentals ensamkommande en ny chans till uppehållstillstånd i Sverige trots att de fått avslag på sina asylansökningar.

Enligt förslaget ska personerna kunna få uppehållstillstånd för att gå klart gymnasiet om de väntat längre än 15 månader på Migrationsverkets handläggning.

Flera frivilligorganisationer har välkomnat beskedet - men riktar nu samtidigt kritik mot regeringen.

För lagändringen är tänkt att genomföras före sommaren nästa år. Vid det laget kommer i princip samtliga av de ensamkommande som berörs att ha fått avslag och utvisningsbeslut från Migrationsverket och domstolarna.

Men för att få den nya möjligheten till uppehållstillstånd måste personerna ändå stanna kvar i Sverige. Det kan innebära att de måste gå under jorden och leva som papperslösa.

Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas riksråd, menar att regeringen därför måste utfärda ett så kallat moratorium - ett förordnande om att myndigheterna ska stoppa utvisningarna i väntan på att lagen träder i kraft.

- Det kan inte vara meningen att de här ungdomarna ska svälta eller begå brott. För de har ju inte rätt att arbeta, rätt till boende eller ekonomiskt bistånd, säger hon.

Migrationsminister Heléne Fritzon (S) säger dock nej till ett moratorium.

- Som det ser ut i dag så gäller den lagstiftning vi har, säger hon till SvD.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Norrländska Social-Demokraten 17-11-29: Rädda barnen: "Ungdomarna förlorar hoppet" (Extern länk)

SvT Nyheter 17-11-30: Allt fler ensamkommande gömmer sig: "Det är ett sjunkande skepp" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 17-12-01:

"En del av kampen för de ensamkommande är vunnen - men än återstår mer att göra" till sidans topp

Jenny Kirsten Bille

Tidigare i veckan blev en del av kampen för de ensamkommande asylsökande ungdomarna vunnen. Det nya lagförslaget från regeringen möjliggör för fler ungdomar att stanna. Men många omfattas inte av lagen t.ex alla som sökte asyl veckorna efter den 24 november 2015.

I december 2015 ansökte 3 217 ensamkommande barn och unga om asyl. I januari 2016 var det 619. Då det var mer än dubbelt så många asylsökande i november som december kan vi anta att minst 1 500 ansökte om asyl sista veckan i november. Med andra ord: Ca 5500 asylsökande ensamkommande kan komma att inte omfattas av förslaget, trots att de väntat närmare två år på beslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dala-Demokraten 17-11-28: Göran Greider: Humanismen måste väga tyngst! (Extern länk)

Karin Fridell Anter i Dagens Integration 17-11-30: Den nya lagen - ett lotteri? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-12-07:

Lagrådsremiss: Adoptionsreglerna moderniseras till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att modernisera adoptionsreglerna. Bland annat ska barnets bästa få större genomslag i adoptionsprocessen och sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par.

- Reglerna om adoption är gamla, i vissa delar 100 år. Regeringen föreslår nu en genomgripande modernisering av reglerna. Vi stärker barnrättsperspektivet och anpassar regelverket för att bättre spegla samhället som det ser ut i dag, säger biträdande justitieministern Heléne Fritzon.

Förslagen tar sikte på både nationella adoptioner och internatioella adoptioner och på adoptioner av såväl barn som vuxna. De gamla reglerna ersätts med ett nytt kapitel om adoption i föräldrabalken och en ny lag om adoption i internationella situationer. I genomsnitt sker cirka 300 internationella adoptioner per år, där merparten sker via en adoptionsorganisation.

I lagrådsremissen föreslås bland annat följande:

+ Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om adoption av barn.

+ Adoptivföräldrarna ska vara skyldiga att berätta för barnet att han eller hon är adopterad.

+ Sambor ska kunna adoptera på samma sätt som gifta par.

+ Det införs ingen övre åldergräns för internationell adoption. Tvärtom tydliggörs att åldern endast är en av flera relevanta omständigheter vid en samlad bedömning av sökandens lämplighet.

+ Utredningen i adoptionsärenden ska genomföras på samma sätt som en vårdnadsutredning.

+ Medgivande att få påbörja en adoptionsprocess ska gälla i tre år i stället för som i dag två år.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-11-30:

Effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar till sidans topp

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har tagit emot Återvändandeutredningens betänkande. Utredningen lämnar lagförslag som ska möjliggöra ett mer effektivt arbete med återvändande och föreslår åtgärder som ska minska missbruket av resehandlingar.

- Rättssäkerhet och ordning och reda i asylsystemet är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla en långsiktig, hållbar och human migrationspolitik som värnar asylrätten. Jag ser därför fram emot att sätta mig in i utredningens förslag, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Särskild utredare har varit före detta chefsrådmannen Richard Ljungqvist. Utredningen konstaterar att det är viktigt att kunna klarlägga identiteten på utlänningar som vistas i Sverige för att kunna upprätthålla säkerheten i landet, skydda utsatta grupper och värna asylrätten. Det är också viktigt att personer som inte har rätt att vistas i Sverige kan förmås att återvända och att personer inte kan resa till eller från Sverige under falsk identitet.

Utredningen föreslår att när personer i samband med en inre utlänningskontroll inte kan styrka sin identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige ska

+ Migrationsverket och Polismyndigheten i identifieringssyfte få fotografera och ta fingeravtryck på personen, fingeravtryck på barn dock bara få tas om det behövs och om barnet har fyllt sex år, och

+ Polismyndigheten och Kustbevakningen ska få eftersöka personens pass och andra identitetshandlingar och ta hand om den här typen av handlingar till dess att personen får tillstånd att vistas i Sverige eller lämnar landet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta utredningen "Klarlagd identitet" (Extern länk)

Polisen 17-11-30: Större möjligheter att fastställa identitet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-29:

Papperslösa ska hittas med fler fingeravtryck till sidans topp

Polisen ska få ta fingeravtryck och även fotografera personer när man genomför inre utlänningskontroller. Fingeravtryck ska även få tas på barn under 14 år. Det är några förslag som har landat på regeringens bord. Syftet är att kunna skicka tillbaka fler som vistas utan tillstånd i Sverige.

En debatt utbröt efter terrordådet på Drottninggatan i april när det framkom att den misstänkte Rakhmat Akilov vistades i landet trots att han fått nej på sin asylansökan. Polisen hade inte lyckats verkställa utvisningen eftersom man inte visste var han befann sig.

Regeringen tillsatte då en utredning som skulle ge förslag på hur polisen kunde få större möjligheter att identifiera personer som befann sig utan tillstånd i Sverige. Förslagen, som DN har tagit del av, har nu överlämnats till migrationsminister Heléne Fritzon (S) och innebär i korthet följande.

Polisen ska få rätt att både ta fingeravtryck och fotografera personer när man genomför inre utlänningskontroller.

Fingeravtryck ska få tas även på barn under 14 år men som lägst 6 år. Här handlar det enligt utredningen bland annat om de marockanska ungdomar som lever på gatan i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-12-05:

Utredning: Stärkt skydd mot barnäktenskap till sidans topp

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har i dag tagit emot ett betänkande med förslag som innebär att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot barnäktenskap.

- Vi måste säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det är därför med stort intresse jag tar emot det här betänkandet, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Barnäktenskap är ett globalt problem. Enligt UNICEF har över 700 miljoner kvinnor världen över ingått äktenskap som barn. I Sverige är det inte tillåtet för barn att gifta sig, men det förekommer att barn som kommer hit, till exempel som asylsökande, redan har ingått äktenskap utomlands. Migrationsverket uppskattade år 2016 att 132 barn var gifta, 129 flickor och 3 pojkar. Det bedöms också att det finns ett stort mörkertal rörande fall av barnäktenskap. Barnäktenskap drabbar främst flickor och är ett sätt att kontrollera dem. Att stärka skyddet mot barnäktenskap är därför både en barnrättsfråga och en jämställdhetsfråga.

Utredare Mari Heidenborg föreslår skärpta regler för erkännande av utländska äktenskap som ingåtts av barn utan tidigare anknytning till Sverige. Förslaget innebär att barn i Sverige, oavsett medborgarskap och hemvist, får samma skydd mot barnäktenskap. Utländska barnäktenskap, där ingen av parterna har någon anknytning till Sverige, ska inte erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer (Extern länk)

Hämta delbetänkandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 17-12-06:

Nytt förslag ska stoppa barnäktenskap till sidans topp

Äktenskap som ingåtts med en minderårig ska inte erkännas som ett juridisk bindande äktenskap i Sverige.

Det föreslår regeringens särskilda utredare, Mari Heidenborg, när hon presenterade sitt delbetänkande för regeringen.

- I det här delbetänkandet föreslår jag att ett äktenskap som har ingåtts utomlands aldrig ska erkännas här i landet om någon av parterna var under 18 år vid ankomsten, säger regeringens särskilda utredare, Mari Heidenborg.

En ny lagstiftning kan komma att beröra personer som söker asyl i Sverige, och som är gifta och om någon av parterna är under 18 år. Då ska giftermålet betraktas som ett barnäktenskap och inte erkännas som ett juridiskt avtal i Sverige.

Biträdande justitieminister och migrationsminister Heléne Fritzon ska nu ta del av utredarens förslag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-12-05: Förslaget: Så kan barnäktenskap förhindras (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-12-01:

Lagändring 1 december gällande återkallelse av arbetstillstånd till sidans topp

Den 1 december träder en lagändring i kraft som rör återkallelse av uppehålls- och arbetstillstånd.

Lagändringen innebär att Migrationsverket kan avstå från att återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd om arbetsgivaren själv rättat till brister i anställningsvillkoren, som annars skulle leda till att tillståndet återkallas.

Ett villkor är att arbetsgivaren själv ska ha rättat till bristen, det vill säga varit aktiv och agerat innan Migrationsverket upptäckt och påpekat bristen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-12-01:

Ungern/ Timeline of attacks against civil society shows intensification of crackdown till sidans topp

Over the past years, the dismantling of the Hungarian asylum system carried out by the government of Prime Minister Viktor Orbán has been part of a wider agenda of eroding human rights including also attacks against civil society organisations in the form of public demonization, the launching of criminal procedures against individual staff members, police raids on offices and legislative measures such as the "Lex NGO".

In order to keep track of this systematic attack against civil society in Hungary, different NGOs, including ECRE Member Hungarian Helsinki Committee, have published a detailed timeline covering the period from 2013 onwards. The timeline offers a glooming picture of the escalation of the governmental crackdown on NGOs working for the protection of human rights in Hungary.

"This is more than a line of incidents and legislative initiatives - it is a coordinated strike against the very principles of human rights targeting the individuals, institutions and laws that represents them and the people in need of protection. This is a scary development that should lead to deep concerns at EU level," says Marta Pardavi co-chair of the Hungarian Helsinki Committee.

In parallel, recent figures related to the situation of those in need of international protection in Hungary shows consistent violations of international human rights standards and EU law in the country. In October 2017 alone, 709 asylum applicants were denied entry at the border fence and 687 were escorted to the "external side" of the fence. For those who are able to lodge an asylum application in Hungary, the recognition rate remains low even for those coming from war-torn countries such as Syria (recognition rate of 35%). On 31 October 2017, a total of 431 people were detained in the two transit zones, including 212 children.

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 17-11-25:

USA/ ACLU: Polis tvingas delta i rasistisk agenda till sidans topp

I USA fortsätter Trumpadministrationen att införa nya invandringsreformer. Nu har justitiedepartementet skapat ett system där polismyndigheter premieras om de agerar tuffare mot invandrare.

I ett pressmeddelande skriver justitieminister Jeff Sessions att de polismyndigheter som gått med på att samarbeta med ICE, den federala migrationsmyndigheten i USA, har beviljats en särskild typ av finansiering.

På det sättet vill Trumpadministrationen skapa incitament och premiera lokala polismyndigheter som samverkar och underlättar att invandrare deporteras.

Enligt Ruthie Epstein på medborgarrättsorganisationen ACLU kan sådana incitament leda till att människor slutar att ringa polisen efter hjälp på grund av rädsla för att de eller att anhöriga ska utvisas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Asylnytt 17-12-08:

Från Eritrea/ Uppdatering om barn och hemlandspass i rapporter från Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets rapporter "Eritrea - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar" och "Eritrea - Familjemedlemmars kontakt med eritreanska beskickningar i utlandet" har uppdaterats i avsnitten som gäller barn och hemlandspass. Det rör hur föräldrar som inte befinner sig i samma land som barnet (antingen föräldrarna är i Eritrea eller utanför) ska kunna utse en annan vuxen för att företräda barnet vid passansökan. Det krävs en fullmakt för passärendet från minst en av vårdnadshavarna till en annan vuxen person. Dessutom behövs dokumentation över släktskap med barnet som ska kunna visas upp för det administrativa kontoret i Eritrea eller en myndighet i annat land. Enligt ambassaden i Khartoum har fullmakter ordnade genom socialtjänsten i Sverige godtagits, men barnet måste närvara personligen vid ambassaden.

Hämta temarapporten om familjemedlemmars kontakt med eritreanska beskickningar i utlandet (Extern länk)

Hämta temarapporten om folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-12-06:

Från Kongo/ Miljoner på flykt i Kongo-Kinshasa till sidans topp

Situationen i Demokratiska republiken Kongo fortsätter att förvärras. Enligt en ny rapport som publiceras har antalet människor på flykt ökat dramatiskt under året.

En miljon människor fördrevs från sina hem i Demokratiska republiken Kongo, även Kongo-Kinshasa, under första halvåret i år. Det är fler än under hela förra året, och gör Kongo till det land i världen där flest människor tvingas på flykt just nu - fler än i andra konfliktområden som Yemen, Syrien och Irak.

Rapporten som publiceras på onsdagen kommer från IDMC, en organisation kopplad till Norska flyktinghjälpen och som övervakar internflyktingar över hela världen. Enligt IDMC är nu totalt sett över tre miljoner människor på flykt undan konflikter i Kongo.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Special 17-11-29:

Frankrike/ Drömmen om Europa dör under bron till sidans topp

Jakten på den europeiska drömmen är livsfarlig för många som försöker fånga den. En del som klarat sig helskinnade genom öken och över hav blir besvikna över vad Europa kan erbjuda. Efter månader under en motorvägsbro i Italien funderar några på att vända tillbaka till Afrika.

- Jag kanske åker tillbaka till Sudan, säger Ali som vi träffar där.

Även i Italien blir det vinter. Den här onsdagsmorgonen strilar regnet ner. Står man stilla i kön till matutdelningen så blir man snabbt fuktig och kall. Ändå fylls kön hela tiden på med hungriga män. I sin röda regnkappa sticker en av dem ut från mängden. Han heter Ali och han har ett matchande rött pannband. Hjälparbetarna från kyrkan har gett honom det för att hålla hans högra öra varmt.

- Jag har förlorat hörseln på ena örat, berättar han och tar sig lätt på pannbandet som skyddar. Det är nån infektion, fortsätter han. Och så har jag feber.

Ali ställer ifrån sig den varma plastmuggen med te på en fönsternisch och tar en tugga på croissanten han fått. Trots att han har regnkappa försöker han hålla sig under ett utskjutande takparti. Det är trångt, här vill alla stå för att fly regnet. Hjälparbetarna som bär in kartonger med filtar och kläder blir alltmer irriterade av att gången in till Caritas hjälpcenter är blockerad.

Tröstlösa försök

Minst tio gånger har Ali försökt ta sig över gränsen till Frankrike. Han har faktiskt tappat räkningen, men tio gånger är han säker på. Gränsen ligger bara några kilometer bort från den idylliska lilla staden Ventimiglia, som har blivit en återvändsgränd för hundratals migranter.

Under sommaren är detta annars en turiststad, med stränder och uteserveringar. Men den här onsdagen i november har turisterna har åkt hem för länge sen. Kvar är de som bor här, och migranterna som syns överallt i centrum.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Christoffer Wendick i SvT Nyheter 17-11-29: Krönika: Europa vill bekämpa paradisbilden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-12-04:

Kroatien/ Tusentals flyktingar ännu fast i Serbien till sidans topp

Över 4 000 migranter och flyktingar är fortfarande kvar i landet sedan hårdare gränsbevakning infördes i Europa i flyktingkrisens spår. Det finns få möjligheter att på laglig väg ta sig därifrån. Hör reportage av vår Östeuropakorrespondent Johanna Melén, som har pratat med Abdul Saboor som var nära att förfrysa i Belgrad. Efter över 20 försök har han nu tagit sig vidare till Frankrike.

I slutet av november blev en 5-årig flicka från Afghanistan påkörd av ett tåg, och dog, när hon och hennes familj motades tillbaka från Kroatien in i Serbien.

- Jag försökte över 20 gånger, via Ungern och Kroatien, säger Abdul Saboor, 25 år, från Afghanistan.

Men varje gång upptäcktes han av polis och skickades tillbaka.

- Många gånger blev vi slagna och polisen tog våra mobiler, våra pengar.

Han minns särskilt januarinatten när kroatisk polis motade tillbaka honom efter att först ha brutit hans näsa.

Dagen efter ringde Abduls mamma hemifrån Afghanistan och sade hur glad hon var för sonens skull, att han inte var kvar i Afghanistan längre.

- Hon berättade att en av våra grannar just blivit dödad av en taliban.

Abduls mamma vet inte att hennes son för det mesta bara har en sovsäck att sova i, att han vaknar varje dag med värk i hela kroppen, att han i vintras höll på att förfrysa i Belgrad, om alla gånger han blivit misshandlad av polis. Och hon vet inte om att hans hår håller på att vitna.

- När jag pratar med dem försöker jag dölja mitt hår, säger Abdul Saboor.

I oktober lyckades han, efter ett år i Serbien, ta sig in i Kroatien och vidare till Frankrike. Han är i Paris när jag når honom på telefon. Han har sökt asyl i Frankrike, har tagit sin första franskalektion, men han har ingenstans att bo.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-11-27:

Jemen/ De riskerar livet för att nå Jemen till sidans topp

Samtidigt som den värsta humanitära krisen pågår i inbördeskrigets Jemen fortsätter mer än hundratusen desperata flyktingar från Afrika årligen ta sig till Jemen via båtar över Adenviken. De vill vidare till Saudiarabien men hundratals dör på vägen och många blir utsatta för tortyr och sexuella övergrepp. Nu har EU finansierat ett projekt för att minska flykten in i landet.

Det är bara några timmars båtfärd mellan Djibouti på Afrikas horn till Jemen på andra sidan Adenviken. Men vågorna går höga och de flesta av de drygt hundratusen flyktingar från Etiopien och Somalia som årligen gör den farofyllda resan med hjälp av smugglare saknar flytväst. Hundratals blir kastade i havet innan de når fram och drunknar. De som tar sig i land i det inbördeskrigsdrabbade landet tvingas betala mer pengar till smugglarna.

På en film gjord i somras av FN:s migrationsorganisation IOM vittnar en etiopisk kvinna hur smugglarna höll henne och de andra flyktingarna fångna sedan de kommit i land i Jemen och krävde ytterligare tusentals kronor för att de skulle släppas. De som inte hade pengar torterades för att få familjen hemma att skickar lösensummor. Flyktingarna fick ingen mat eller vatten, tilläts inte sova, misshandlades och utsattes för sexuella övergrepp, berättar kvinnan.

I Jemen råder hungersnöd, kolera härjar och delar av landet bombas eller beskjuts i striderna mellan Houthirebeller och den saudiledda koalitionen som stödjer regeringssidan. Åtskilliga av flyktingarna som saknar papper fängslas i Jemen. Den uppskattningsvis halva miljon etiopier som nått målet i Saudiarabien, jobbar ofta under slavliknande förhållanden och riskerar att bli deporterade trots att många har legitima flyktingskäl.

Jag besöker FN:s migrationsorganisation IOM i Djiboutis huvudstad där dörrarna bakom höga murar är låsta med fingeravtrycksläsare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Stockholm 17-12-06:

Aziz lär sig svenska på äldreboendet till sidans topp

Samtal om livet och hemlandet. När svenskaelever och äldre möts över en fika finns mycket att prata om.

- Unga har mycket att lära av äldre, säger Fawad Faqhiri.

Det finns ett persiskt uttryck som lyder "när du har problem ska du inte gå till en läkare. Du ska gå till en äldre människa, för de förstår livet".

Just den meningen använder 22-åriga Fawad Faqhiri sig mycket av. Hans dröm är att få jobba med äldre när han har fått uppehållstillstånd och lärt sig mer svenska.

På samma sätt tänkte Ramona Pazanin som jobbar på ABF Huddinges kultur- och bildningscenter i Vårby gård, dit många asylsökande kommer för att lära sig svenska.

Hon tänkte att äldre oftast har mer tid att verkligen ta sig tid att prata med andra.

Så, hon kontaktade äldreboendet Vårbacka Plaza i närheten och under året har grupper från ABF promenerat den dryga halvkilometern bort till äldreboendet då och då. Några gånger har de julpysslat, men mest har de pratat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-11-24:

De sista tillfälliga boendena avvecklas 2018 till sidans topp

Migrationsverket har de senaste åren upphandlat över 450 tillfälliga leverantörsboenden - idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nästa år.

- De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson, chef på Migrationsverkets boendesektion.

I takt med att färre asylsökande söker sig till Sverige har behovet av boenden minskat. Därför fortsätter Migrationsverket att avveckla de tillfälliga asylboenden som upphandlats de senaste åren. Idag finns 58 tillfälliga boenden kvar.

- Nu återgår vi till att ha främst våra egna boenden, det är både stabilare och mer ekonomiskt. De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson.

Avveckling i fem etapper

Avvecklingen sker i fem etapper mellan januari och juni 2018.

I första etappen fram till sista januari avvecklas tre boenden i Gotlands, Norrbottens och Väster?norrlands län. De senast upphandlade och dyraste boendena avvecklas först, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Övriga boenden kommer att avvecklas i någon av etapperna fram till juni 2018.

- Vilka boenden och hur många som avvecklas i varje etapp är inte bestämt just nu. Vi avvecklar stegvis för att ge utrymme åt ett ändrat behov av boendeplatser under våren, säger Kenneth Karlsson.

Migrationsverkets övriga boenden

Migrationsverket kommer även att avveckla lägenhetsboenden och vissa kollektiva boenden under 2018. Det sker i takt med den aktuella prognos där antal personer i boendesystemet antas gå från cirka 35 000 till cirka 20 000 under 2018.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 17-12-06:

Obemannade boenden efter neddragningar till sidans topp

Migrationsverket i Värmland kommer att dra ner bemanningen på sina asylboenden, när arbetsstyrkan nu minskas med över 60 procent, från 115 till 43 anställda.

- Vi har sagt upp många och vi står i en ny omställning igen, säger Susanna Wahrolin, chef för Migrationsverkets boenden i Värmland

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Generation 2.0 17-12-05:

Grekland/ From Lesvos to Samos: Asylum Seekers speak out till sidans topp

In the last weeks, Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity visited Lesvos and Samos, two of the Aegean Islands that are hosting the majority of the asylum seekers arriving in Greece. The result is a report based on the testimonies of the asylum seekers: for this reason, quotes are a fundamental and integral part of it.

The dramatic living conditions in which asylum seekers are obliged to live contradict the common perspective which links the number of persons landing in the islands with the situation of people living there. In fact, the decision of the Asylum Service, following the EU-Turkey Deal, to block in the islands all the people who have arrived after the 20th of March 2016 in Greece, not only does not allow asylum seekers to reach the mainland, but also, as a consequence, leads to overcrowded hotspots where basic human rights are not respected.

Since the hotspots are overcrowded, a lot of people (families with babies included), have to live outside the camp, with tents they had to buy at their own expenses. Basic hygiene infrastructure is missing: there are areas in which hundreds of people live without toilets and showers. The food is not tempting and, many times, wasted. Asylum seekers do not have information and thus they do not understand why they can not move to the mainland. Some times they have to face brutality and, in the majority of cases, they are living in so much stress that they are not able to invest in their skills. They are, thus, wasting their time.

The report does not describe the situation in Lesvos and Samos from the outside, maintaining a certain distance, but on the contrary, the dialogues have the prominent role in it: we report what we were told and what asylum seekers wanted to share with us in order to raise awareness on their inhuman living situation.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare Utan Gränser 17-12-06:

Grekland/ Familjer på gränsen till en humanitär kris till sidans topp

För andra vintern i rad lever tusentals män, kvinnor och barn på de grekiska öarna på gränsen till en humanitär kris, varnar Läkare Utan Gränser. Läkare Utan Gränser skalar upp sitt humanitära arbete och uppmanar samtidigt EU och Greklands myndigheter att omedelbart flytta människor till fastlandet.

- I Lesbos trängs hela familjer, som nyligen kommit från länder som Syrien, Afghanistan och Irak, i små tält avsedda för sommarbruk. De kämpar för att hålla sig torra och varma i regnet och kylan, säger Aria Danika, projektkoordinator för Läkare Utan Gränser i Lesbos. Människors psykiska hälsa är också chockerande. Varje dag tar vi emot i genomsnitt tio patienter med akut ångest på vår mottagning, av dem är det många som försökt ta livet av sig eller skada sig själva. Situationen på ön var hemsk tidigare, nu är den bortom desperat.

På grund av de restriktioner som tillkom genom avtalet mellan EU och Turkiet, som hindrar människor att lämna öarna, är lägret Moria på Lesbos farligt överfullt. För närvarande bor fler än 7 000 människor i ett läger avsett för 2 300 personer. Och varje dag kommer i genomsnitt ytterligare 70 människor från Turkiet till Lesbos - de flesta är kvinnor och barn. I lägret finns det inte tillräckligt med duschar och toaletter, begränsad tillgång till dricksvatten och hela familjer sover i små tvåmannatält där det är blött och kallt. På ön Samos bor 1 500 personer i ett läger avsett för 700 personer, och hundratals sover i tält utan värme och under dåliga hygieniska förhållanden.

Stor risk för människors hälsa och liv

Dessa hemska levnadsvillkor utgör en stor risk för människors hälsa och liv. Redan i fjol dog fem personer i Moria till följd av levnadsvillkoren i lägret. Situationen är särskilt farlig för små barn som är mer känsliga för svåra väderförhållanden. Denna ohållbara situation leder också till ökad spänning och desperation bland migranter och flyktingar, och lokala invånare och myndigheter protesterar mot att öarna omvandlats till fängelser.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-25:

Grekland/ Följ med till det hemliga livet i flyktinglägret Moria till sidans topp

Det här är berättelsen du inte skulle få läsa och bilderna du inte skulle få se.

DN:s Alexander Mahmoud har lyckats ta sig in i det stängda flyktinglägret Moria på ön Lesbos i Grekland.

Här bor 5.300 människor. Ingen utomstående släpps in.

Arman visar vägen. Landsvägen, grusvägen, över en kulle, in genom skogen. Solen hinner falla och det blir svart snabbt. Han lyser upp resten av vägen med telefon. Hoppar över ett dike som är fullt av sopor. Framför oss reser sig betongmuren. Ljuset från Lesbos hamnstad Mytilini når inte hit, till flyktinglägret Moria. Berättelserna inifrån når inte heller ut. Journalister nekas tillträde. Volontärorganisationer måste godkännas av staten för att få arbeta i flyktinglägret och får inte framställa Moria i dålig dager i medier.

Arman får ny energi när han får syn på stängslet, bänder upp ett hål i det. En hund börjar skälla av rasslet. Han vänder sig om, ler sarkastiskt.

- Välkommen till Moria.

+++

Antalet som anländer till Lesbos med båt nu är det högsta sedan i mars 2016, då EU skakade hand med Turkiet och kom överens om att skicka tillbaka flyktingar härifrån. Moria är fullt. Nu sitter över 5.300 flyktingar här, av dem bor 3.000 i ouppvärmda tält. De som har varit här längst kom precis efter att avtalet slöts, 19 månader. Människorättsorganisationer har larmat om omänskliga förhållanden i lägret. Platsbrist, långa väntetider, kyla, psykisk ohälsa. 9.410 personer har kommit till Lesbos i år. De flesta kommer från Syrien, Afghanistan och Irak. Många kommer också från Kongo-Kinshasa, Algeriet och Palestina.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-11-26:

Bangladesh/ Ligor kidnappar och säljer flyktingbarn i Bangladesh till sidans topp

Rohingya-barn rövas bort i närheten av flyktinglägren i Bangladesh och säljs. Brutala traffickingligor utnyttjar den fruktansvärda flyktingkatastrofen och det kaos som uppstår i gränsområdet. Och FN varnar nu för den växande människohandeln.

- Allt jag tänker på när jag ser ett ensamt barn är pengar, säger en av smugglarna till SVT.

Strax utanför flyktinglägret Kutupalong efterlyser förskräckta mammor barn som försvunnit. En hjälparbetare ropar ut namnen på de saknade barnen i en högtalare. Kanske har dom bara gått vilse. Eller har någonting allvarligt skett, för det är i det här gränsområdet ligorna söker efter barn.

- Jag har hört talas om de många trafficking-händelserna här och nu har min son varit borta sedan tidigt i morse. Jag vet inte vad jag skall ta mig till, säger Momena Begum.

Barn under sex år söks

Rohingya-folkets flykt från den burmesiska arméns våld har skapat ett kaos som människohandlarna utnyttjar. De letar efter ensamma, ledsna barn som är enkla att komma i kontakt med. Helst ska de vara under sex år.

- Vi lockar barnen med läsk, som vi har preparerat med sömnmedel, och därefter uppträder vi som deras föräldrar och för dem snabbt ut ur lägret, säger smugglaren Ali.

Säljs till Mellanöstern

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 17-11-28:

Bangladesh/ Flyktingar ska bo på ö i omdiskuterad plan till sidans topp

Bangladesh har beslutat om en kontroversiell plan för att flytta 100.000 rohingyaflyktingar från Burma och låta dem bo på en avlägset belägen ö i Bengaliska viken.

Ön Bhashan Char ska bebyggas för motsvarande drygt 2,3 miljarder kronor men hjälporganisationer har kritiserat planen och sagt att ön är på gränsen till obeboelig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-25:

Libyen/ Saron såldes som slav i Libyen till sidans topp

18-åriga Saron Getachew har blivit fängslad, slagen, såld som slav, hotad till livet och nära att drunkna i Medelhavet under sin kamp för att få ett tryggt liv i Europa. På lördagen protesterade hon tillsammans med tusentals andra på Sergels torg mot det nutida slaveriet i Libyen.

I februari 2015 flydde Saron Getachew från de hårda förhållandena i Eritrea. Men för den då 15-åriga flickan skulle vägen mot friheten och säkerheten i Europa komma att innebära månader av hjärtslitande upplevelser och hon konstaterar att vägen till Europa för långt ifrån alla slutar lyckligt.

- Det är så många som inte kommer att berätta sin historia. Alla har sitt öde och alla kommer inte att lyckas ta sig till Europa, säger hon eftertänksamt.

Hon lämnade sitt hemland och flydde genom Sudan till gränsen mot Libyen. Och redan när hon kom till gränsen förstod hon hur djupt korruptionen sitter bland den lokala polisen.

- Smugglarna och polisen samarbetar. Och så måste man också akta sig för rånare och Islamiska staten. Om man ser en bil när man åker igenom öknen så måste man fly snabbt, säger hon om färden över gränsen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-11-28:

Libyen/ Unga torteras på vägen till Europa till sidans topp

De är strax över tjugo år gamla, men har redan varit med om saker som ingen människa borde få uppleva. Det är dem du läser om i tidningen, de som kallas migranter. De berättar om tortyr, våldtäkter och slavhandel i Libyen.

SVT är på plats i Elfenbenskustens största stad Abidjan inför EU-ledarnas möte med Afrikanska Unionen.

Kante Abou drömmer om att bli fotbollsproffs i Europa. Han satsade allt på ett kort och tog resan med smugglare över öknen och genom Libyen. Men där tog drömmarna slut.

- De hällde vatten på mig och gav mig elchocker. De tvingade mig att ringa mina föräldrar om pengar, säger Kante.

Jag träffar ungdomarna i den fattiga stadsdelen Abobo här i Abidjan. Framtidsutsikterna för en ung människa är inte goda här. Även om ekonomin i Elfenbenskusten går uppåt är ordentliga jobb svåra att få.

- Nästan alla här pratar om att åka till Europa. Många har åkt och en del har lyckats, säger Diakite Allassane.

"Jag såg flera som såldes och många som dog"

Diakite kom fram till Medelhavet. Men där tog det stopp och han skickades hem. Han är villig att göra ett nytt försök att ta sig till Europa, men aldrig mer genom Libyen.

- De behandlar oss svarta som djur där. Jag såg flera som såldes och många som dog, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium 17-12-01:

Libyen/ African Union-European Union summit - statement on the migrant situation till sidans topp

African and European leaders, gathered in Abidjan for the 5th AU/EU Summit, discussed the terrible media reports on inhuman treatment of African migrants and refugees by criminal groups. They condemned in the strongest terms any such criminal acts and expressed their firm resolve to work together for an immediate end of these criminal practices and to ensure the wellbeing of the migrants and refugees. They also agreed to widely communicate to the youth about the dangers of such hazardous journeys and against the trafficking networks.

Uttalandet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

Läs mer om EU:s överenskommelse med de afrikanska länderna, nedan under rubriken EU:s flykting- och gränspolitik

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Expressen 187-11-24:

Han berättade "en farlig historia" - för att få stanna kvar i Sverige till sidans topp

Medelklassparet Anna och Göran bestämde sig för att göra en insats hösten 2015.

Benyamin blev en del av deras familj.

När sanningen kom fram - den afghanske pojkens historia hängde inte ihop - ledde det till starka känslor.

Anna och Göran kände sig svikna, Benyamin kände skam och valde att flytta.

- Sen berättade jag för Migrationsverket. Men det var för sent. De undersökte aldrig mina riktiga skyddsskäl.

Benyamin är en av drygt 23 000 ensamkommande afghaner som kom till Sverige 2015. Han sökte asyl i augusti efter en lång flykt från papperslöshet i Iran.

Innan dess hade han fått råd från släkt, vänner och smugglare.

I intervjun med Migrationsverkets representant uppger Benyamin att han kommer från Afghanistan - hans faster har förklarat att han måste säga så för att få stanna. Han berättar att han kommer från byn Alibadad i Ghazniprovinsen i Afghanistan och att hans föräldrar mördats av plundrare.

Han uppger att han är 15 år gammal - det är enda sätter att få stanna i Sverige, enligt vännerna.

Han berättar inte att han rev sina papper, för smugglarna påstod att det var enda möjligheten att kunna resa ensam genom Ungern, Grekland och Turkiet. Den som är under 18 år riskerar att fastna och bli inlåst i läger, medan den som saknar papper har chans att ta sig vidare genom Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen 17-11-24: Advokaten: "Ingen borde klandra Benyamin" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-12-07:

Beslutsstopp för ärenden där flickor inkommit med medicinsk åldersbedömning till sidans topp

Ett par hundra flickor som har genomgått medicinsk åldersbedömning kommer att få vänta tills början av 2018 innan Migrationsverket kan fatta beslut i deras ärenden.

Orsaken är att Rättsmedicinalverket, RMV, undersöker nya studier kring flickors mognad av knäled och därför tillfälligt har pausat arbetet med medicinska åldersbedömningar, som gäller flickor.

- Vårt beslut sker som ett led i RMV:s beslut att pausa de medicinska åldersbedömningarna som gäller flickor. Vetenskapliga rön kan förändras och vi måste vara lyhörda för när RMV anser att det kan finnas skäl att närmare granska metoderna, säger Daniel Salehi, processledare vid Migrationsverket.

RMV räknar med att arbetet kan återupptas i slutet av januari 2018.

Runt 200 flickor berörs av Migrationsverkets beslutsstopp. Av dessa har hälften genomgått testerna hos RMV, men ännu inte fått ett utlåtande. Den andra hälften har fått ett utlåtande från RMV, som visar en mogen knäled, alltså den del av den medicinska åldersbedömningen, som RMV nu ser över.

Migrationsverket kommer tillsvidare alltså inte att fatta beslut i ålders- och asylärenden i sådana ärenden.

Migrationsverket kommer i avvaktan på RMV:s ställningstagande däremot fortsätta att utreda ärenden om ålder som avser flickor och även skicka beställningar till RMV enligt fastslagna rutiner.

När det gäller ärenden där det finns ett beslut om utvisning eller avvisning som vunnit laga kraft, bedömer Migrationsverket att RMV:s översyn för närvarande inte är grund för att fatta beslut om en generell inhibition, det vill säga att samtliga sådana ärenden vilandeförklaras.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-12-07: Migrationsverket stoppar asylbeslut för flickor som genomgått åldersbedömning (Extern länk)

Läkartidningen 17-12-07: Alla beslut gällande flickor stoppas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 17-11-27:

Sveriges åldersbedömningar kritiseras till sidans topp

Metoderna för åldersbedömning av ensamkommande har diskuterats mycket. En internationell expert på åldersmätningar kritiserar nu Sveriges agerande.

Hittills i år (fram till 31 oktober) har 7.858 ensamkommande åldertestats med en ny sorts medicinsk åldersbedömning.

Genom att mäta tänder och knäled har Rättsmedicinalverket, RMV, kommit fram till att 6.628 av dessa personer är över 18 år gamla.

Men metoden är djupt ifrågasatt och anses inte tillräckligt vetenskapligt prövad. Inte ens forskarna som gjort studien tycker att metoden är tillräckligt säker.

Både Barnläkarföreningen och flera rättsläkare från RMV tog i förra veckan avstånd från hur man mäter knäleden. Enligt åldersbedömningsmetoden som används räcker det med att antingen tänderna eller knät ska anses färdigväxt för att en person ska kunna bli bedömd som vuxen.

Kritik från Österrrike

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Svenska Dagbladet 17-11-30: Larm efter extrakoll: 17 av 20 åldersbedömningar är "fel" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 17-12-03:

Läkare dömer ut metod för åldersbedömning - specialister säger upp sig till sidans topp

Den metod som Rättsmedicinalverket använder för åldersbedömning av nyanlända gör att flera specialister i rättsmedicin nu säger upp sig.

Eftersom landets rättsmedicinare redan är få, gör det bemanningssituationen ohållbar, hävdar tre professorer i rättsmedicin från Stockholm, Uppsala och Umeå i en debattartikel.

En av dem är Henrik Druid vid Karolinska Institutet:

- På papperet är vi ett 50-tal rättsläkare i landet, men vi är inte helt utbytbara. Somliga kollegor har lång erfarenhet eller har en forskningsaktivitet som är väldigt viktig för att verksamheten ska upprätthållas eller gradvids förbättras. När sådana personer försvinner kan det få ganska stora konskekvenser för rutinverksamheten.

Grunden för missnöjet från rättsläkarna är den modell som Rättsmedicinalverket använder sedan i maj i år när det gäller åldersbestämningar av nyanlända.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Debattartikeln i Svenska Dagbladet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg 17-12-04:

Knäled och tänder avgör Javids framtid till sidans topp

Förra hösten blev Javid Temori plötsligt tre år äldre. Lika plötsligt sänkte Migrationsverket hans ålder till 16 igen i somras. I förra veckan genomgick han en medicinsk åldersbedömning. ETC Göteborg följde med.

Javid Temori kliver in på tandkliniken och ser sig om i väntrummet. Han är på väg att slå sig ner i en av fåtöljerna, men vänder och tar några steg mot receptionen. Han flackar med blicken, sneglar mot korridoren där bakom. Han står still mitt på golvet, men fötterna trampar och trampar och trampar.

- Jag mår okej. Eller ... Jag vet inte, säger han och slår ut med armarna.

Det är en eftermiddag i november. Javid Temori ska åldersbedömas. Först ska visdomständerna röntgas, sedan ska vänstra benets knäled undersökas med magnetkamera. Undersökningen ska ge svar på om han är över eller under 18 år, och resultatet har stor betydelse för hans chanser att få stanna i Sverige i stället för att skickas till Afghanistan.

Han har trots allt sovit helt okej, säger han. Till och med hunnit gå till skolan på förmiddagen, försökt att koncentrera sig på studierna. Och där hade han helst stannat.

- Jag vill inte vara här. Jag tror inte på detta, alla mina kompisar har blivit 18 efter åldersbedömningen, säger Javid Temori.

Två läkare

Det blir snart hans tur. Han får följa med in i ett rum där uppgifterna på kallelsen från Rättsmedicinalverket (RMV) jämförs med namn och nummer på hans LMA-kort, ett slags identitetshandling för asylsökande.

I ett annat rum längre ner i korridoren fixeras han vid en röntgenapparat. Dörren stängs, apparaten sätts i gång. Den snurrar några varv och någon minut senare är det över. En så kallad panoramabild har tagits av Javid Temoris bett.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR December 2017:

UNHCR guidelines on Article 1 D relating to refugee status to Palestinian Refugees till sidans topp

These Guidelines, having benefited from broad public consultation, are intended to provide legal interpretative guidance for governments, legal practitioners, decision- makers and the judiciary, as well as UNHCR personnel carrying out mandate refugee status determination under its mandate.

(...)

2. Article 1D of the 1951 Convention provides:

This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance.

When such protection or assistance has ceased for any reason, without the position of such persons being definitively settled in accordance with the relevant resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations, these persons shall ipso facto be entitled to the benefits of this Convention.

3. Article 1D of the 1951 Convention is often characterised as an "exclusion clause", whereas it has both exclusionary and inclusionary aspects5 and its two paragraphs are to be read sequentially. In other words, one must first come within the scope of the first paragraph before coming within the second paragraph. Paragraph 1 generally excludes from the protection of the 1951 Convention those Palestinian refugees who are receiving protection or assistance from UNRWA, while paragraph 2 of Article 1D operates to include those very same Palestinian refugees when that protection or assistance has ceased. Once the protection or assistance has ceased (see section II E below), they are entitled ipso facto to the benefits of the 1951 Convention. As refugees already recognised by the international community,6 no separate or additional assessment under Article 1A(2) is required for them to qualify for Convention protection. Claimants need only demonstrate that they fall within the terms of Article 1D.

(...)

Läs eller hämta riktlinjerna i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR December 2017:

The right to family life and family unity (...) and the family definition applied till sidans topp

Published as a part of Legal and Protection Policy Research Series collection of resources relating to Protection Policy and Legal Advice.

/Utdrag:/

Conclusion

The right to family life and family unity of people forced to flee can be threatened at all stages. This paper sets out the legal framework on which these rights are based in international and regional human rights law, international humanitarian law, and international refugee law, along with related international and regional jurisprudence, notably of the HRC, ECtHR, CJEU and IACtHR. The paper explains how States have positive obligations they must fulfil if they are to uphold their obligations. In addition, the principles of non-discrimination and of the best interests of the child can be seen as key principles underpinning and strengthening the right to family life and family unity.

With regard to the family definition applied, the paper stresses the importance of adopting a flexible definition in the refugee context that builds on the international and regional jurisprudence. This needs to take account of varying cultural and social customs and different legal systems and of the impact of conflict and displacement on family formation and reformation. In such circumstances, a flexible, open-ended and adaptable definition that goes beyond the nuclear or close family to recognize situations of dependency that may exist and takes into account social, emotional and economic factors is essential.

Läs eller hämta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR December 2017:

The "Essential Right" to family unity of refugees and others in need of protection till sidans topp

/Ur slutsatserna:/

Bearing international and regional standards and related jurisprudence in mind, States' policy and practice regarding the reunification of family members of beneficiaries of international protection needs to

+ Take into account the particular situation of beneficiaries of international protection - Since they are unable to exercise their right to family unity in their country of origin this means that, unlike other migrants, States have strong positive obligations to permit and facilitate their reunification with other family members, whether they be in the country of origin (and often exposed to risk there) or a country of first asylum.

+ Adopt a flexible family definition - This involves acknowledging the many shapes and sizes in which families come, the different cultural practices and understandings of family, the impact of displacement on family composition and recognizing the concept of dependency that applies not only in the financial and economic context but also in emotional and psychological terms.

+ Ensure legal requirements do not present insurmountable obstacles - This involves many issues, including recognizing that documentation, income, accommodation and health insurance requirements that may be imposed and other restrictions (...)

+ Adopt procedures that are expeditious, flexible, transparent, and efficient - This involves tackling practical obstacles, including by ensuring information is promptly provided to people newly recognized as being in need of international protection (...)

+ Acknowledge that refugees and beneficiaries of complementary/subsidiary protection have comparable protection needs and hence require equal treatment as regards family reunification, in line with States' non-discrimination and other obligations, meaning that the latter should not be required to meet more onerous conditions.

+ Ensure the best interests of the child are a primary consideration (...)

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-12-08:

Europadomstolen tillåter utvisning av homosexuell man till Guinea till sidans topp

En man sökte asyl i Nederlälnderna efter att ha flytt från Guinea. Han hävdade att han hade haft ett sexuellt förhållande med en vän som hade kommit varje vecka till affären där han arbetade. Vid ett tillfälle hade människor samlats utanför och misshandlat dem, och vännen hade blivit dödad. Själv hade han fängslats. En bekant hade hjälpt honom rymma och lämna landet. Enligt de nederländska myndigheterna kom han med olika versioner av berättelsen och kunde inte bevisa att Guinea faktiskt förföljer homosexuella. Europadomstolen kommer till samma slutsats. Domstolen konstaterar att det inte är ifrågasatt att mannen är homosexuell och att homosexualitet är förbjudet i Guinea. Men det finns inga bevis för att lagstiftningen tillämpas systematiskt. Domstolen har ingen anledning att ifrågasätta Nederländernas trovärdighetsbedömning. Därför läggs fallet ner.

Application no. 63890/16 M.B. against the Netherlands (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-12-08:

Europadomstolen: Varaktigt bosatt ska inte utvisas enbart på grund av fängelsestraff till sidans topp

Spansk lag tillåter utvisning av utlänningar både av administrativa skäl och som straff i brottmål, det senare om personen dömts till mer än ett års fängelse. En del domstolar har dock tolkat europarätten så att personer som är varaktigt bosatta endast kan utvisas av administrativa skäl. Därför bad en domstol om förhandsavgörande från EU-domstolen. Enligt EU-domstolen har det ingen betydelse om det gäller ett administrativt beslut eller ett straff. Utvisning av en varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare får bara ske om personen utgör ett verkligt hot mot allmän ordning och säkerhet. Individuella omständigheter som konsekvenserna för personen och familjemedlemmar och anknytningen till medlemsstaten respektive hemlandet måste vägas in. Utvisning får därför inte föreskrivas med automatik efter ett års fängelsestraff.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen i mål C 636/16 i sin helhet (Extern länk)

Längre referat av Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-12-08:

Förslag: Ensamkommande som blivit vuxen borde få återförenas med familj till sidans topp

Europadomstolens generaladvokat Yves Bot har gett ett förslag till förhandsavgörande i ett ärende om ett ensamkommande barn i Nederländerna som ville återförenas med sin familj. Eftersom barnet har flyktingstatus är EU:s familjeåterföreningsdirektiv tillämpligt. Frågan var om barnet fortfarande måste vara minderårigt då beslutet om familjeåterförening tas. Enligt generaladvokaten borde barnet fortsätta att behandlas som barn, dvs att familjeåterförening ska tillåtas även om barnet hunnit fylla 18. Annars skulle inte syftet att främja skydd för familjen uppnås. Om EU-domstolen skulle besluta som generaladvokaten föreslår skulle det få betydelse för ensamkommande ungdomar med flyktingstatus i Sverige. Dessa förlorar rätten till familjeåterförening om de hinner fylla 18 innan procedurerna avslutats.

Läs eller hämta förslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-11-28:

Hölls fången av talibaner - brottarlöftet kan utvisas till sidans topp

Brottartalangen Baqer riskerar att utvisas till Afghanistan - där han som barn kidnappades av talibaner. Regeringens nya lagförslag om ensamkommande omfattar bara de som fortfarande kommer befinna sig i Sverige. Baqer är en av dem som riskerar att redan ha lämnat landet när lagen börjar gälla.

Han kommer från ett område i Afghanistan där det har varit intensiva strider mellan talibaner och den bofasta befolkningen. Baqers pappa sprängdes till döds av talibanerna och Baqer kidnappades. Hans unga ålder gjorde att han undgick att bli rekryterad.

Familjen tvingades att fly. Baqer flydde ensam till Sverige och kom hit sommaren 2015. Hans mamma och syskon bor i Iran, berättar han.

- Jag flydde genom flera länder. Blev fängslad av polis och blev dåligt behandlad. Men i Sverige har folk varit snälla mot mig och hjälpt mig mycket, säger Baqer till SvD.

Nyligen fick han beslut från Migrationsverket där hans asylansökan avslås, vilket i förlängningen innebär att han riskerar att behöva lämna landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Blog 17-11-24:

Tell me what you see and I'll tell you if you're gay till sidans topp

Analysing the Advocate General's Opinion in Case C-473/16, F v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

By Nuno Ferreira and Denise Venturi

Hungary has been in the spotlight for all the wrong reasons for quite a while. From legislation targeting 'foreign-operating universities' to border walls to keep refugees from entering Hungarian territory, the populist right-wing government of Viktor Orban has been sparking outrage in many sectors of Hungarian society, and the European institutions. The most recent reason for alarm again relates to migration and refugees, an area of widespread criticism of Hungarian authorities. Building on extremely hostile policies towards refugees that have been admonished by both the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR), Hungarian authorities now intend to resort to highly dubious means to assess the applications of individuals claiming asylum on grounds related to their sexual orientation. It was already public knowledge that this category of claimants was subjected to poor treatment by the Hungarian authorities, but recent events suggest that the authorities have reached a new low.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Generaladvokatens utlåtande med rekommendation till EU-domstolen att tillåta psykologiska personlighetstester för att bedöma sexuell läggning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Sörmland 17-11-28:

Maria, 12 år, kan bli bortgift - Migrationsverket följer inte sin policy till sidans topp

Tolvåriga Maria berättar att hon hotas att giftas bort i sitt hemland Turkiet. Nu ska hon utvisas tillsammans med sina syskon och mamma. Men SVT:s granskning visar att Migrationsverket inte följt sin egen barnpolicy och riktlinjer i bedömningen av hennes fall.

Eftersom barn kan ha helt egna skäl till uppehållstillstånd - ibland starkare än deras föräldrar - ska barns asylskäl prövas särskilt. Det framgår av barnkonventionen och Migrationsverkets barnpolicy, liksom av myndighetens egen handbok.

Det kan handla om barn som riskerar att könsstympas eller bli barnsoldater. Eller, som i Marias fall, att bli bortgift.

Frågades aldrig om bortgiftet

Men trots att både Marias mamma och bror berättat för Migrationsverket att Marias pappa planerar att gifta bort henne till en manlig bekant, får hon i sina samtal med utredaren inte en enda fråga om detta.

Istället är det Marias mammas skäl som prövas - och dessa anses inte tillräckliga för att familjen ska få stanna. I dag är Maria rädd.

- Jag är inte redo att gifta mig. Jag vet ingenting om det, säger Maria.

Barnpolicyn syns inte

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Sörmland 17-11-28:

Migrationsverket erkänner: "Vi är lite dåliga på att prata med barn" till sidans topp

Tolvåriga Maria utvisas från Sverige till Turkiet utan att hennes asylskäl utretts. Det visar sig att hon inte är ensam. Rädda Barnen har under många år dömt ut Migrationsverkets utredningar av barn - och nu tar myndigheten till sig av kritiken.

Rädda Barnen har under de senaste tio åren granskat hur Migrationsverket och Migrationsdomstolen tar hänsyn till barns asylskäl. Organisationen har gett ut tre rapporter, den senaste kom förra året, som alla pekar på stora brister.

- Kritiken är till viss del befogad. Vi ser i våra egna uppföljningar att vi är lite dåliga på att tala enskilt med barn, säger Magnus Bengtsson, processägare inom kvalitetsavdelningen på Migrationsverket.

Rätt kunskap saknas

Enligt barnkonventionen och Migrationsverkets egen handbok kan barn ha egna skäl till uppehållstillstånd. Skäl som ibland kan vara starkare än deras föräldrars, och därför ska barns asylskäl prövas särskilt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-12-08:

Dubbelt medborgarskap hindrar inte rätt till familj för EU-medborgare som flyttat till sidans topp

I föregående utgåva av Asylnytt refererades ett fall från EU-domstolen som rörde uppehållsrätt på grund av anknytning till en EU-medborgare som utnyttjat sin rörlighet och därefter blivit medborgare i det land hen flyttat till. Denna dom har nu publicerats med ett utförligt referat av Migrationsverket

Läs Migrationsverkets referat och hämta förhandsavgörandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 17-12-08:

Migr-överdomstolen: Förvar tillåtet i sex veckor efter att inhibition hävts i Dublinärende till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har nu fattat beslut i ett ärende om förvarstagande i Dublinärende efter att EU-domstolen har lämnat förhandsavgörande. Saken gällde hur maximitiden för förvarstagande ska räknas när en person har överklagat en överföring men inte själv begärt inhibition. I enlighet med EU-domstolens förhandsavgörande fastställer Migrationsöverdomstolen att när en överföring har inhiberats (ställts in medan saken prövas i domstol), så kan sökanden hållas i förvar ytterligare sex veckor efter att inhibtionsbeslutet hävts. Det har ingen betydelse om personen själv har begärt inhibition. Se även referat av förhandsavgörandet i föregående utgåva av Asylnytt.

Hämta kammarrättens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-12-08:

Europadomstolen släpper ärende där den sökande uppgett fel nationalitet till sidans topp

En man som uppgav att han var från Marocko sökte asyl i Sverige. Efter att ha begått flera grova brott dömdes han till fängelse och utvisning. Utvisningen kunde inte verkställas eftersom Marocko inte gick med på att ta emot mannen men han hölls trots detta i förvar i flera år, avbrutet enbart av kortare perioder på psykiatrisk klinik. Efter sex år konstaterade Migrationsöverdomstolen att fortsatt förvarstagande var oproportionerligt men vid den tidpunkten hade mannen tagits ur förvar och placerats i fängelse efter att ha uppträtt våldsamt i förvaret. Efter fänglsestraffet togs mannen i förvar på nytt. Fortsatta försök att utvisa mannen misslyckades, men förvarstagandet godkändes av domstolarna. Efter ytterligare sammanlagt åtta år uppgav mannen att han kommer från Algeriet. Utvisningen dit genomfördes strax därefter. Europadomstolen bedömer anmälan som missbruk av rätten att klaga och lägger ner fallet.

Application no. 9602/15 Kader BENCHEREF against Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 17-12-05:

Nya lagen ger inget hopp - i dag utvisas Mahdi från Värnamo till Kabul till sidans topp

Regeringens nya lagförslag innebär att de som kom före den 24 november 2015 ska ha chans att stanna i Sverige. Men Mahdi som kom redan 2014 och hunnit rota sig påverkas inte. Stämningen bland de ensamkommande är fortsatt dyster dagen före hans utvisning.

Jag har en ung man på tråden. Han talar tydligt på bruten småländska. Men så krackelerar rösten.

- Jag mår dåligare än dåligast.

Det är söndag och ett chartrat plan ska enligt planerna flyga mot Kabul på tisdag. I Facebook-grupper planeras demonstrationer. Men ingen vet varifrån planet ska gå. Demonstrationer ska hållas utanför förvaret i Märsta och på alla järnvägsstationer.

Just nu sitter ett 50-tal afghanska ungdomar på förvaren runt om i landet och väntar på att utvisas.

Mahdi Rasuli sitter på förvaret i Kållered.

- Jag ska förflyttas imorgon, men jag vet inte vart. Jag tror Märsta, men beskeden varierar. Jag längtar hem så fruktansvärt mycket. Hem till Värnamo.

Om han utvisas kommer han inte stanna i Afghanistan utan bege sig därifrån så fort han kan.

Det är i Värnamo han har sin familj.

- Familj är inte alltid blodsband, säger han.

Han vet inte var hans afghanska mamma och syster finns. Han berättar att han har en dödsdom hängande över sig i Afghanistan - för att han har bränt koranen.

Det var i juli 2014 som då 16-årige Mahdi kom till Värnamo, sju mil rakt söder om Jönköping längs E4:an. Det är så gammal han sa att han var, inte så gammal som migrationsverket senare ansåg att han var. Han skrevs upp i ålder innan de nya åldersbestämningarna infördes.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-12-05:

2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll under tiden från och med den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2017 och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat fyra beslut med stöd av lagen. Två av besluten innebar avslag på överklagande av Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning. De två övriga besluten innebar inhibition av ett tidigare meddelat beslut om utvisning respektive avslag på begäran om upphävande av anmälningsplikt.

Hämta skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-12-08:

Bulgarien/ fälls av Europadomstolen för att ha hållit barn i cell utan mat eller toalett till sidans topp

Ett par med tre barn på flykt från Irak tog sig i Augusti 2015 från Turkiet genom Bulgarien på väg mot Serbien. De greps de av bulgarisk polis och kördes till häkte i Vidin. Där fråntogs de alla tillhörigheter och placerades i en cell tillsammans med en annan familj, sammanlagt 8 personer. En film som tagits med en mobiltelefon som polisen hade missat visar ett rum med nedslitna väggar på omkring 4x4 meter med två sängar och några smutsiga madrasser. På golvet ligger smutsiga och fuktiga kartongskivor, i hörnen skräp och matrester. Det finns ingen toalett, inte ens en hink. Enligt föräldrarnas vittnesmål, som inte motsägs av Bulgarien, hölls de i cellen utan mat eller dryck och tvingades urinera på golvet. Efter ett dygn fick de bröd och grönsaker för pengar som vakterna tog ur deras väskor. Dagen därpå släpptes de. De tog sig senare till Schweiz där de fick söka asyl efter att ha överklagat ett beslut om att skickas tillbaka till Bulgarien enligt Dublinförordningen. Ärendet hos Europadomstolen gäller de tre barnen. Trots den korta tiden anser domstolen att de behandlats omänskilgt och förnedrande.

Case of S.F. and others v. Bulgaria, (Application no. 8138/16) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 17-12-05:

Tyskland/ German pilots refuse to carry out deportations till sidans topp

Pilots across Germany are stopping planned deportations of rejected asylum seekers. At the same time, refugees are appealing their deportation orders in record numbers - and winning.

Many pilots in Germany are refusing to participate in deportations, local media reported on Monday.

Following an information request from the Left party, the government said that 222 planned flights were stopped by pilots who wanted no part in the controversial return of refugees to Afghanistan, which has been deemed a "safe country of origin" in some cases, despite ongoing violence and repression in parts of the country.

Some 85 of the refusals between January and September 2017 came from Germany's main airline Lufthansa and its subsidiary Eurowings. About 40 took place at Dusseldorf airport, where the controversial deportations are routinely accompanied by protesters on the tarmac. The majority of the canceled flights, around 140, took place at Frankfurt Airport, Germany's largest and most important hub.

Lufthansa spokesman Michael Lamberty defended personnel who chose not to fly deported people back to their countries of origin, saying that sometimes security was a concern.

"The decision not to carry a passenger is ultimately made by the pilot on a case by case basis. If he or she had the impression that flight safety could be affected, he must refuse to transport the passenger," Lamberty was quoted by the Westdeutsche Allegeimeine Zeitung as saying.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Tidningen Syre 17-11-30:

Elever går ut i strejk mot utvisningar till sidans topp

Fler ensamkommande unga ska få chansen att stanna - men det räcker inte, tycker elever på Globala gymnasiet. Nu planerar de en strejk i protest mot utvisningarna och skolor runt om i landet hakar på. Samtidigt larmar Vi står inte ut om hemlöshet och skenande psykisk ohälsa bland ensamkommande.

Flera av de ensamkommande unga som kom till Sverige hösten 2015 ska få chans att stanna. Det beskedet gav regeringen i veckan efter tuffa förhandlingar. Bobo Gandini och Ylva Keisu som går i trean på Globala gymnasiet vill se större förändringar. De har på nära håll sett ångesten bland dem som flydde till Sverige hösten 2015.

- Det här är så nära oss. Vi går i samma skola och vissa har syskon som bor i deras hem. Vi ser hur dåligt de ensamkommande ungdomarna mår. Den politik som Sverige för har satt oro och ångest i så många, säger Bobo Gandini.

När klockan slår tolv, den tolfte i tolfte lägger hon och de flesta andra elever på Globala gymnasiet ner arbetet. Tillsammans med elever på minst 26 andra skolor i Stockholmsområdet går de ut i strejk för att sedan mötas upp i en gemensam manifestation. Det samma ska ske i minst elva städer runt om i landet.

Eleverna är missnöjda med regeringens besked att utvisningarna fortsätter som förut under tiden den nya lagen tas fram. De vill se ett omedelbart stopp för utvisningarna till krig och förtryck, däribland alla till Afghanistan.

Dessutom kräver de permanenta uppehållstillstånd, medan regeringen föreslår en utökad möjlighet att söka tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier.

- Att man inte vet vad som kommer hända med en och inte kan planera sin framtid skapar ångest, säger Ylva Keisu.

Lotta Lilja Pittuco i nätverket Vi står inte ut delar elevernas kritik, men är samtidigt glad över det steg regeringen nu tar. Hon lyfter fram dem som kämpat hårt under lång tid för att väcka opinion för de ensamkommandes situation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-25:

Demonstration mot nutida slaveri fyllde Sergels torg till sidans topp

Tusentals människor samlades i centrala Stockholm för att visa sin avsky mot slaveriet i Libyen som en direkt följd av den afrikanska flyktingkrisen. Runtom i Sverige organiserades liknande manifestationer i ett tiotal städer.

Vid klockan 13 var Sergels torg fullt. Slagorden haglade. Och tusentals människor manifesterade för alla människors lika värde och mot det nutida slaveriet.

- Är detta rätt? ropar Lovette Jallow till den stora folkmassan.

Svaret är rungande:

- Nej, ropar de tusentals människorna tillbaka.

Flera rapporter från stora mediehus har visat att ett nutida slaveri har vuxit fram i kölvattnet av den pågående flyktingkrisen. CNN:s rapport från den 15 november gjorde det hela glasklart för den stora allmänheten: I takt med att det har blivit svårare för afrikaner att fly över Medelhavet för att starta ett nytt liv i Europa har förhållandena för människorna på flykt blivit allt svårare. Och i Libyen har det uppkommit en modern form av slavhandel där personer som blir fast i landet tvingas bli slavar när de inte lyckas ta sig över vattnet till exempelvis Italien.

Lördagens manifestation syftar till att lyfta upp problemet. Men enligt organisatören Lovette Jallow är inte situationen med modernt slaveri i Libyen någon nyhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Östersund 17-12-07:

Fackeltåg i Hede för unga människor på flykt till sidans topp

Fackeltåget startar klockan 19.00 den 10 december med samling på Hede hembygdsgård och syftet är att visa solidaritet med unga människor på flykt. Tåget går sedan runt byn under kvällen och avslutas med tal på hembygdsgården.

I fackeltåget kommer det att gå asylsökande ungdomar från både Hede och Sveg. Vissa har redan fått fått uppehållstillstånd och andra väntar fortfarande på besked.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 17-11-26:

Integrationspris till mötesplats för nyanlända till sidans topp

Man skapar engagemang och främjar inkludering i Lund. Därför vinner RådRum Lund årets Integrationspris, som delades ut i helgen av Lunds kommun.

"RådRum är en verksamhet och mötesplats som skapar engagemang och främjar inkludering i Lund.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-11-29:

Frankrike/ Olivodlaren Cédric hjälper migranter över gränsen till sidans topp

Cédric Herrou bor i Frankrike, nära gränsen till Italien. Han är egentligen olivodlare men de senaste åren har han lagt det mesta av sin tid på att hjälpa migranter och flyktingar.

Man kan kalla honom migrationsaktivist. Cédric Herrou har till och med blivit dömd för att ha hjälpt migranter över gränsen. I slänterna runt hans hus står flera husvagnar, och tält är uppspända där det finns plana ytor. Mer än tusen gäster har han haft här, som mest var det 250 samtidigt. De flesta från Afrika, många ensamkommande.

Cédric Herrou pekar upp mot högsta bergstoppen.

- Där på andra sidan ligger Italien. De kommer hit över bergen, genom kanjonen eller längs tågspåren.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum blog 17-12-01:

Europa/ Immigration detention and deportation: Strategic litigation till sidans topp

Legal practitioners and civil society jointly address strategic litigation

By Kadri Soova, PICUM Advocacy Officer and Alyna Smith, PICUM Advocacy Officer

Over the past years, political pressure to detain and deport more migrants has led to more case law that challenges the legality of various aspects in the forced removal procedure, including the legality of detention decisions. Civil society has a significant role in facilitating strategic litigation in this area.

PICUM's and the European Migration Law's legal seminar "Defending migrants' rights in the context of detention and deportation" in Brussels this year, offered a great opportunity in this direction by facilitating an exchange of information amongst law practitioners and NGOs from across Europe on the legal challenges in defending rights in the context of a strong political pressure to increase returns.

For migrants' rights advocates a reality check in terms of where we are with the case law was much needed.

Facing ongoing political pressure to lower the safeguards foreseen in EU and international law to the absolute bare minimum, it is crucial to be aware of the case law "red lines" that help counteract this trend. For example, there is evolving case law around the non-deportation of seriously ill persons (see for example ECtHR Paposhvili v Belgium, 41738/10) and on risk of absconding (CJEU Al-Chodor and ECtHR Del Rio Prada v Spain).

The tireless work undertaken by legal practitioners to challenge deportation and detention orders seems never-ending and grossly undervalued. There was, however, broad consensus that more case law is needed to challenge in particular the legality of detention in order to get a better idea of where the boundaries lie in relation to justification of the grounds for detention.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch 17-11-21:

Eastern Partnership expert meeting on irregular migration: discussion paper till sidans topp

"The Eastern Partnership (EaP) countries were not affected by the increased irregular migration flows and smuggling activities of criminal networks at the same dramatic level as the EU Member States (EU MS) during the Mediterranean migration crisis of 2015-2016. However, the recent alerts on the activation of a Black Sea migrant route which, according to the opinion of experts, could be even more dangerous for migrants' lives than the Mediterranean one, will definitely require more attention and adequate response of the EaP states.

The importance of effective countering and preventive measures should be recognized by the governments of EaP states as well as the importance of cross border cooperation to ensure the fulfillment of the commitments regarding the operations to counter migrant smuggling according to the international criminal law and the commitments on protection of migrants and refugees, especially migrants in vulnerable situation."

From: Eastern Partnership Panel on Migration and Asylum: Discussion Paper for the Expert Meeting on Preventing Facilitation of Irregular Migration, 17-18 October 2017, Kiev, Ukraine (pdf):

"...the present paper was developed as a background and preparatory information basis for the meeting participants. This document covers the following issues: (i) an overview of the existing international legal and policy framework on preventing facilitation of irregular migration (migrant smuggling); (ii) definition of liability for facilitation of irregular migration in national legislation; (iii) role of cooperation at international and national level for effectively preventing facilitation of irregular migration.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FIDH 17-11-28:

The externalization of migration policies: a scourge for human rights till sidans topp

/Uttalande från FIDH (International Federation for Human Rights)/

Mobilized on the issue of migration since 2003, FIDH is concerned about the outsourcing of migration policies and increase in their repressive character, particularly through the externalization of borders from countries of destination to the countries of transit and departure. Formal or informal agreements and international programs such as the "Programa Frontera Sur" (United States / Mexico), the "EU / Turkey Deal", the "Operation Sovereign Borders" (Australia), the EU / Bangladesh agreement, the readmission agreements between Israel and Uganda and Rwanda, or the Italy-Libya MoU most of the time short-circuit democratic processes, generate zones of detention and encampment, increase the militarization of borders and the criminalization of the migratory act. All while strongly making unaccountable the actors of the repression against the migrant people: police, armies, transnational agencies, and non-state actors such as the militias or the multinational companies. The consequences in terms of non-respect of human rights are heavy: repressions, unfair trials, arbitrary detention, police violence, expulsions. Moreover, this repressive situation is pushing people on increasingly dangerous roads, to bypass the most heavily used roads now excessively controlled and militarized. Pushed into the hands of criminal actors, people on the move find themselves in situations of slavery, trafficking, ill-treatment, sexual violence or gender-based violence.

Given the consequences of the dynamics of externalization of borders and migration policies on human rights at the global level, the FIDH:

+ Condemns the externalization of borders and the xenophobic and racist nature of the policies pursued by the fortress states against certain populations on the move;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European University Institute november 2017:

EU-Turkey statement prioritises returns from Greece over access to asylum till sidans topp

Human rights violations by design: EU-Turkey statement prioritises returns from Greece over access to asylum

Policy Briefs; 2017/29; Migration Policy Centre

Author: ALPES, Maybritt Jill; TUNABOYLU, Sevda; VAN LIEMPT, Ilse

Abstract:

The EU-Turkey-Statement proposes to reduce arrival rates and deaths in the sea by subjecting individuals who arrive on Greek islands after 20 March 2016 to fast-track asylum procedures and, in the case of negative decisions, to returns to Turkey. In exchange, EU member states have agreed to take one Syrian refugee from Turkey for every Syrian readmitted from Greece to Turkey. The Statement builds on the deterrent effect of returns and turns high return rates into an indicator for a successful border policy. This policy brief examines the impact of the Statement's focus on returns for people seeking asylum in Greece. The analysis draws on interviews with asylum seekers and practitioners, phone interviews with people who were returned from the Greek islands following the EU-Turkey Statement, as well as on participant observations at refugee camps and inter-agency meetings on Lesbos and Chios in July and August 2017.

Hämta studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare Utan Gränser 17-11-30:

Krisen i Libyen: EU vill hålla flyktingar och migranter utom synhåll till sidans topp

Läkare Utan Gränser kommenterar överenskommelsen om att evakuera flyktingar och migranter från Libyen, ett beslut som EU och Afrikanska Unionen tog på sitt gemensamma toppmöte i Elfenbenskusten.

Annemarie Loof, operativ chef för Läkare Utan Gränser i Amsterdam säger:

"Det finns inga enkla och snabba lösningar. Jag välkomnar ändå åtgärder som kan minska de alarmerande nivåerna av exploatering och våld som drabbar flyktingar och migranter strandsatta i Libyen.

Men Europa kan inte uttrycka upprördhet över brott som begås mot flyktingar och migranter i Libyen och samtidigt föra en politik vars uppenbara mål är att skicka tillbaka och låsa in människor i Libyen. Europa stöder grupper som utger sig för att tillhöra den libyska kustbevakningen. Dessa grupper stoppar båtar med flyktingar, asylsökande och migranter på internationellt vatten och för dem tillbaka till Libyen. Detta sker ofta framför ögonen på EU:s militär.

Så sent som förra veckan, den 24 november 2017, bevittnade sök- och räddningsfartyget Aquarius, som drivs av Läkare Utan Gränser i samarbete med SOS Méditerranée, hur den libyska kustbevakningen stoppade tre gummibåtar på internationellt vatten och förde männen, kvinnorna och barnen tillbaka till Libyen. Samtidigt kretsade EU:s luftfarkost ovanför platsen.

I samband med en tidigare incident på internationellt vatten den 31 oktober 2017 bad sjöräddningscentralen i Rom (MRCC) Aquarius att stå i beredskap då 200-300 flyktingar och migranter stoppades av den libyska kustbevakningen och fördes till Libyen. En EU-militärhelikopter och ett EU-fartyg följde med händelseförloppet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-11-29:

UNHCR welcomes transit facility to expedite third country solutions till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomes the decision by the Libyan authorities to set up a "transit and departure facility" in Tripoli for people in need of international protection.

This initiative, which is supported by the Italian government, will facilitate the transfer of thousands of vulnerable refugees to third countries. "We hope that thousands of the most vulnerable refugees currently in Libya will benefit from this forward-looking initiative," said Roberto Mignone, UNHCR Representative to Libya. He added that the main objective is to speed up the process of securing solutions in third countries, particularly for unaccompanied and separated children and women at risk.

These solutions will include resettlement, family reunification, evacuation to UNHCR-run emergency facilities in other countries, or voluntary return, as appropriate.

At the facility, UNHCR staff and partners will provide registration and live-saving assistance such as accommodation, food, medical care and psychosocial support.

This initiative is one of a range of measures needed to offer viable alternatives to the dangerous journeys undertaken by refugees and migrants along the Central Mediterranean route. In September, UNHCR called for an additional 40,000 resettlement places to be made available for refugees located in 15 countries along this route. So far, only 10,500 pledges have been made.

"This initiative is a decisive step forward, and we are grateful for the strong commitment of the Libyan government in making this possible, as well as for the important role played by the Government of Italy. But we now need EU member states and others to step up with offers of resettlement places and other solutions, including family reunification slots," said Mignone. "Together, these will be an important platform for securing solutions for these vulnerable people, based on shared responsibility."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News Op-ed 17-12-01:

Externalizing brutality to Libya is not an answer to displacement till sidans topp

By Dr. Martin Lemberg-Pedersen, Assistant professor, Global Refugee Studies, Aalborg University

In 2015, the political meltdown that defined the European response to the global refugee crises, laid bare dilemmas long in the making. Since then, European citizens have heard their policy-makers talk of the need to "strengthen" the "soft" EU borders, and painting dystopian images of tsunamis of refugee-arrivals. This framing of the situation has been accompanied by a seemingly endless series of meetings and summits where European leaders discuss and celebrate a seemingly endless series of securitized initiatives. Libya is at the forefront of EU externalization efforts as a few examples will illustrate: on November 28, 2017, EU and Italy announced the allocation of €285 million to search and rescue centres in Libya, thus siding with one of several competing power bases in the country, the Tripoli-based government. This complemented an earlier EU-commitment of €46 million to two control facilities in Tripoli, operated by security forces.

These initiatives, like many others, are now heralded as innovative game-changers by senior union officials, but are also fiercely criticized by human rights organizations. While evacuations are a humanitarian response to disastrous conditions, it is said, the systemic reasons behind these conditions, and the European responsibility for them, remain unaddressed. And crucially, the policy of partnering with Libya for migration control solutions, and the tragic consequences of such collaboration, is far from new.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rights in Exile 17-12-01:

Why some EU states want hotspots in the Sahel till sidans topp

Shani Bar-Tuvia is a doctoral student at the Hebrew University of Jerusalem and Marie Walter-Franke is an affiliate fellow at the Jacques Delor Institut - Berlin and a doctoral fellow at the Free University of Berlin. Their article originally appeared on Refugees Deeply and is reprinted here with permission.

The idea of sifting refugees from economic migrants far from Europe's borders is an old idea gaining renewed currency. The prospect of processing camps in the Sahel came a step closer in August when France, Germany, Spain and the E.U. sealed a migration deal with Niger, Chad and Libya.

The agreement foresees camps where the U.N. refugee agency (UNHCR) would identify refugees for resettlement to Europe. This would be the closest the E.U. has come to processing asylum seekers beyond the borders of its member states in "hotspots," as such facilities have come to be known in Italy and Greece. Their opponents see them as part of efforts to push the reality of migration beyond E.U. borders, a process known as externalising. Hotspot supporters claim they will prevent further loss of life at sea.

Setting up European offshore processing facilities would push externalisation even further, following in the footsteps of controversial U.S. and Australian policies. At its core, this approach enables states to make asylum a matter of sovereign discretion and to escape both binding international obligations toward refugees and the oversight that their own courts would provide for asylum seekers able to launch their claims from within the country.

The U.S. has been processing asylum seekers in international waters on board coast guard vessels since the 1980s, and in Guantanamo Bay and Caribbean countries since the 1990s. Australia sent asylum seekers to camps on the Pacific Island nation of Nauru and on Papua New Guinea under terrible conditions. This policy was reinstated in 2013 to even worse effect.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 17-11-29:

EU and Italy put aside €285m to boost Libyan coast guard till sidans topp

Combined Italian and EU efforts to shore up the Libyan coast guard will cost €285 million over the next few years.

Speaking to MEPs in the civil liberty committee on Tuesday (28 November), Mario Morcone from the Italian interior ministry, said the figure covers expenses up until 2023.

"The project is going to cost €285 million, the whole thing," he said.

The plan is to create operational centres in Libya to "help search and rescue operations at sea" and to better coordinate fleets between the Libyan and Italian coastguard.

He also said a pilot project would be launched to set up border guard posts on land.

Italy has given the Libyan coast guard some six vessels and is set to hand over another three before the end of the year.

Jean-Christophe Filori, a senior European Commission official, said at the committee hearing they wanted a search and rescue operation centre created in 2018.

The EU Commission had earlier this year announced a €46 million programme to prop up the Libyan coast guard.

That includes setting up two fully-fledged control facilities in Tripoli overseen by the Libyan ministry of defence.

The same ministry has been described by internal EU reports as having "little or no control of the armed forces".

The EU and Italian efforts have been condemned by human rights defenders given that people rescued at sea are returned to Libya where they often face violence and even death.

CNN earlier this month documented evidence of migrants being sold in slave auctions, some sold for as little as €330. The issue risks overshadowing an EU-Africa summit in the Ivory Coast on Wednesday that is meant to address jobs and youth.

Libyan coast guard and human rights

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The MediTelegraph 17-11-16: EU-Africa migration funds were used on Libya's coast guard patrol vessels (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Intercept 17-11-25:

Europe's plan to close its sea borders relies on Libya's coast guard doing its dirty work till sidans topp

Zach Campbell

WHEN A LIBYAN coast guard officer raised his hands and pointed, as if holding a rifle, Thomas Schaible wasn't too worried. It wasn't his first violent encounter with the Libyan coast guard, but this time, with a helicopter from the Italian navy overhead and Italian and French warships nearby, Schaible knew it was an empty threat.

Schaible and his four-person crew from the German nonprofit Sea-Watch were working to pull people out of the water after a rubber boat full of migrants partially deflated. Sea-Watch got to the shipwreck first, but when the Libyan coast guard arrived, they threatened the rescuers and motioned for them to leave the scene. That's when the officer threatened to shoot - with dozens of people still in the water without life jackets. Schaible says he and other Sea-Watch crew saw the Libyan coast guard beat the recently rescued people with long cables. Then, they took off for the coast with a few dozen people aboard, many others still in the water, and one person still hanging onto a ladder on the side of the Libyan ship. Schaible estimates that over 40 people drowned that day. All the while, European authorities were nearby.

This was not an isolated incident: In the last six months, with new support from European governments, the Libyan coast guard has substantially ramped up operations to intercept migrant boats in the international waters off their coast, where most shipwrecks take place. Confrontations with the European NGOs that work there have increased as well, with multiple organizations reporting warning shots and direct threats of violence from Libyan boats. The violence has led some organizations to stop their Mediterranean rescue operations.

The Libyan coast guard is a decentralized force often accused of working with local militias and smugglers and violating the rights of migrants. At the same time, it is a key player in Europe's response to the refugee crisis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-12-07:

EU drar Polen, Ungern och Tjeckien inför EU-domstolen till sidans topp

EU-kommisisonen beslutade i dag att dra Ungern, Polen och Tjeckien inför EU-domstolen för att de vägrat ställa sig bakom beslutet att omfördela flyktingar mellan EU:s medlemsländer.

- Vi tvingas nu dra Ungern, Polen och Tjeckien inför rätta eftersom de vägrat visa solidaritet med Grekland och Italien och ta emot asylsökande därifrån, sa EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på en presskonferens i Bryssel.

Det var hösten 2015 som EU-länderna beslutade att avlasta Grekland och Italien och omfördela drygt 100 000 asylsökande därifrån till andra länder. Men de tre länderna, Ungern, Polen och Tjeckien har motsatt sig att ta emot flyktingar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-11-30:

EU överger tvingande flyktingkvoter till sidans topp

EU backar nu från kravet på att alla EU-länder ska ta emot flyktingar.

I ett nytt kompromissförslag skrotas det omstridda förslaget om tvingande flyktingkvoter.

I går la det estniska ordförandeskapet i EU fram ett nytt kompromissförslag om hur EU-länderna ska ta gemensamt ansvar vid en ny flyktingkris.

En högst uppsatt EU-tjänsteman säger till Ekot att förslaget är den enda möjliga vägen framåt för att överbrygga motsättningarna inom EU om den gemensamma asylpolitiken.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

EurActiv 17-11-30: Estonia aims to resuscitate EU refugee quotas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-12-01:

Sverige fortsätter kämpa för tvingade flyktingkvoter till sidans topp

Trots kraftig motvind tänker Sverige fortsätta att slåss för en solidarisk omfördelning av flyktingar inom EU.

Igår kom ordförandeskapet med ett nytt kompromissförslag som skrotar tanken på tvingande flyktingkvoter, vilket är en hörnsten i den svenska migrationspolitiken.

Men trots motgången kämpar Sverige vidare. Det sade migrationsminister Heléne Fritzon inför nästa veckas möte i ministerrådet.

- Vi fortsätter att driva ansvarsfrågan och solidaritetsfrågan intensivt, där vi tycker att det är väldigt viktigt att Europas medlemsstater står upp för ett solidariskt ansvarstagande för asylsökande, säger hon.

Enligt det nya kompromissförslaget från det estniska ordförandeskapet har man alltså gett upp tanken på en tvingande omfördelning mellan länderna vid en ny flyktingkris.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-11-30:

CEAS reform: State of play of negotiations on the Dublin IV Regulation till sidans topp

The proposal for a Dublin IV Regulation constitutes the central feature of the European Commission's package of legislative proposals for the reform of the Common European Asylum System (CEAS) tabled in 2016. While the European Parliament has recently adopted its position on the file, the Council remains at a stage of informal, bilateral consultations between Member States with a view to agreeing on a common vision of responsibility and solidarity in the Dublin system.

The following summary outlines the key elements of the Council discussions and the European Parliament position.

The negotiations within the Council

Following on from informal papers shared by its two predecessors, the Slovak and Maltese Presidencies, the Estonian Presidency of the Council presented on 29 November 2017 the outcome of its bilateral discussions with Member State delegations on the effective application of the principles of solidarity and responsibility.

The Estonian non-paper notes that the "practicalities of the measures and overall system [proposed] are too abstract", thereby requiring resumption of technical-level discussions between delegations to "better understand how to incorporate these measures in the Dublin Regulation. Discussions at the technical level in the Council have been suspended for more than a year now pending political agreement on the solidarity component of the Commission proposal for a Dublin IV Regulation. Some of the points identified as a possible compromise include the following:

Three-phase Dublin system

The Estonian Presidency distinguishes between preventive measures, measures reacting to particular pressure, and measures tackling the crisis consequences:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Concilium 17-11-29:

Mottagningsvillkor för asylsökande: rådet godkänner förhandlingsmandat till sidans topp

Den 29 november 2017 godkände Coreper på rådets vägnar ett mandat för förhandlingar om ett direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd. På grundval av detta mandat kommer ordförandeskapet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet.

Huvudsyftet med utkastet till direktiv är att

+ föreskriva standardiserade mottagningsvillkor för personer som ansöker om internationellt skydd för att se till att de ges en rimlig levnadsstandard och jämförbara levnadsvillkor i alla medlemsländer

+ begränsa sekundära förflyttningar genom att harmonisera normerna ytterligare och begränsa tillgången till mottagningsvillkoren till det medlemsland som är ansvarigt för ansökan om internationellt skydd

"För att kunna uppnå ett effektivt asylsystem är det viktigt att medlemsländerna har gemensamma regler för sökande. Det gläder mig att vi nu är klara med detta steg i förhandlingarna och kan påbörja diskussionerna med Europaparlamentet."

Andres Anvelt, Estlands inrikesminister

EU-ambassadörerna godkände texten till mandatet med förbehåll för att de delar som handlar om andra ärenden inom reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) ses över senare.

Mottagningsvillkor

I utkastet till direktiv fastställs de mottagningsvillkor som sökande ska ha tillgång till, däribland materiella mottagningsvillkor och tillgång till hälso- och sjukvård. Dessutom fastställs att sökande ska ges tillträde till arbetsmarknaden senast nio månader efter att de har lämnat in en ansökan om internationellt skydd. Om sökande har tillräckliga medel kan det krävas av dem att de täcker eller bidrar till kostnaderna för sina mottagningsvillkor.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-12-01:

European return policies - getting the numbers no matter the cost till sidans topp

Today ECRE published a Policy Note analysing EU return policies and a Case Study on returns to Afghanistan identifying the risks, and the ethical, legal and political implications of a narrow focus on increasing the number of returns in general and in the specific context of Afghanistan.

As outlined in the ECRE Policy Note: 'Return: No Safety in Numbers,' returns became a dominant political imperative at EU level in 2015 corresponding with an increase of people seeking protection in Europe. The EU toolbox was expanded to that end through the EU Action Plan on Return from September 2015, the Partnership Framework of 2016 and the 2017 Commission Recommendation on making returns more effective when implementing the Return Directive.

The Policy Note outlines three as yet unmet prerequisites for return: a consistent and fair asylum examination, which can be questioned given the widely divergent recognition rates across Europe, a fair return procedure, which is uncertain given the predominantly punitive measures being recommended, and a fair and transparent partnership with third-countries, again in doubt given the risk of human rights violations and the design of new informal agreements. Further the note describes a set of risks and consequences arising from EU policies based on a narrow agenda, a limited perspective and a lack of evidence base including wrongful return and lack of sustainability of return. All of these shortcomings and risks seems to define EU policies towards Afghanistan.

(...)

Artikeln med länkar och källor (Extern länk)

Publikationen pdf

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR December 2017:

UNHCR's recommendations to Bulgaria for its Presidency of the Council of the EU till sidans topp

/utdrag/

(...) UNHCR would like to outline two key priorities for during the Bulgarian Presidency:

+ In line with their commitments to global solidarity and responsibility-sharing, for EU MS to focus on swift and efficient procedures to assess international protection needs in the EU rather than predominantly on mandatory admissibility procedures, including those on the basis of first country of asylum or safe third country concepts.

+ For the reformed Dublin system to include an intra-EU solidarity mechanism entailing the physical relocation of asylum-seekers. Such a mechanism would need to be capable of activation simply, swiftly, and as necessary. Full participation in the mechanism would need to be secured.

(...)

UNHCR recommends:

+ As part of the reform of the Dublin Regulation and the discussions on the Asylum Procedures Regulation, deleting provisions introducing mandatory admissibility procedures, and prioritizing family reunion over admissibility considerations.

+ On admissibility on the basis of the safe third country concept specifically, maintaining the provisions proposed by the EC to ensure that the safe third country concept may only be applied where protection in the non-EU country is effective and available in practice, and ensuring that there is a meaningful connection between the applicant and the non-EU country on the basis of which it would be reasonable for the applicant to go there. Mere transit would not constitute such a connection.

Läs dokumentet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Ekot 17-12-06:

Fler fall av människohandel i Sverige till sidans topp

Migrationsverket upptäcker fler fall än någonsin av misstänkt människohandel. Hälften av fallen handlar om människohandel för sexuella ändamål. Det visar ny intern statistik från Migrationsverket som P1-programmet Kaliber tagit del av.

En av dem som utsatts för människohandel i Sverige är Adana, som egentligen heter något annat.

- Jag var 16 år när jag kom hit. När jag kom trodde jag att det skulle bli skola för mig, men det blev något annat. Det blev att sälja sex.

Adana berättar att en släkting lockade henne till Sverige. Men i stället för att gå i skola tvingades hon sälja sin kropp, annars skulle hon själv och hennes mamma i hemlandet råka illa ut. Hon minns första gången en man köpte henne.

- Då gjorde mannen vad han ville med mig, så jag blir som en slav till honom. Även om jag skrek så spelade det ingen roll. Han gjorde vad han ville. Han hade betalat.

Idag upptäcker Migrationsverket allt fler personer som man befarar är offer för människohandel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-12-01:

Mediterranean still the busiest and deadliest gate to Europe till sidans topp

Reviewing four decades of trans-Mediterranean migration, the Mediterranean route to Europe is still the deadliest in the world. Despite intense political efforts to stop crossings and slight changes in movement patterns, the Mediterranean Sea -mainly the Central Mediterranean route - remains the main way for refugees and migrants to enter Europe. With more than half the number of arrivals in 2017 compared to 2016, the number of death remains disproportionally high.

The UN Migration Agency Missing Migrants Projects' update as of 26 November 2017 documented the topping of the benchmark of 3.000 people drowning in attempts to reach Europe via the Mediterranean Sea. Though the total figure of 3.033 deaths remains lower than the 4.757 drowning victims documented in the same period of 2016, the death rate increased considering the total number of arrivals of 163.979 (2017) and 348.591 (2016).

The recently published 3rd quarter update 'Desperate Journeys' for the period July to September 2017 by the UN Refugee Agency further reveals, that increasing political efforts to reduce crossings on the Central Mediterranean route mainly resulted in a diversification of traffic across the Eastern and Western Mediterranean, and that "thousands continue to attempt desperate and dangerous journeys each month."

Analyzing patterns of trans-Mediterranean migration since the 1970s, the report 'Four Decades of Cross-Mediterranean Undocumented Migration to Europe' by the UN Migration Agency's Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) underlines that with 33.761 migrants reported death or missing between 2000 and 2017, the European Mediterranean border "is by far the world's deadliest." The report highlights inter alia, the diversity of groups and reasons causing people to attempt irregular sea crossings and concludes that the rigid distinction between migrants and refugees in the context of Mediterranean migration is misunderstood given the common dangers of they face.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM December 2017:

World Migration Report 2018 till sidans topp

This World Migration Report 2018 is the ninth in the series. Since 2000, IOM has been producing world migration reports to contribute to increased understanding of migration throughout the world. This new edition presents key data and information on migration as well as thematic chapters on highly topical migration issues. Please click on the links below to access the report. The report can be downloaded as a whole, or by separate chapters.

WORLD MIGRATION REPORT 2018

This World Migration Report 2018 is the ninth in the series. Since 2000, IOM has been producing world migration reports to contribute to increased understanding of migration throughout the world. This new edition presents key data and information on migration as well as thematic chapters on highly topical migration issues. Please click on the links below to access the report. The report can be downloaded as a whole, or by separate chapters.

/Ur innehållet/

+ Migration research and analysis: Growth, reach and recent contributions

+ Global migration governance: Existing architecture and recent developments

+ Mobility, migration and transnational connectivity

+ Understanding migration journeys from migrants' perspectives

+ Media reporting of migrants and migration

+ Migration, violent extremism and social exclusion

+ Migrants and cities: Stepping beyond World Migration Report 2015

Läs rapporten online (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Ekot 17-12-07:

Vellinge inför "integrationsplikt" för nyanlända till sidans topp

Om nyanlända inte går en kurs och klarar ett test i svensk samhällsorientering kan de från årsskiftet bli av med ersättningar från kommunen.

Igår kväll beslutade moderaterna i Vellinge att införa den så kallade "integrationsplikten" från årsskiftet.

- Det finns många åtgärder som kommunen ska göra men vi vill också tydliggöra att individen har ett eget ansvar för att integreras i samhället, säger moderata kommunalrådet Carina Wutzler.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-12-07: Vellinges beslut att dra in socialbidrag är lagligt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-12-05:

Minister positiv till förslag som ska ge nyanlända jobb till sidans topp

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bjuder nu in arbetsmarknadens parter till förhandlingar om förverkligandet av etableringsjobben.

Det är en ny form av anställningar för att ge nyanlända och långtidsarbetslösa jobb.

Arbetsmarknadens parter har förhandlat fram ett principförslag som kräver att regeringen står för en del av kostnaden. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) välkomnar förslaget:

- Jag tycker att de har jobbat fortare och snabbare än vad jag väntat mig och på ett väldigt konstruktivt sätt mött varandras viktiga krav. Nu vill man förhandla med regeringen och det är jag som är utsedd att vara den man förhandlar med ifrån regeringens sida. Vi kommer att träffas en första gång nu på fredag, säger hon.

Fack och arbetsgivare ska nu förhandla med regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om den principöverenskommelse som de tagit fram på egen hand.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 17-11-24:

Theodor och Henok - en vänskap som integrerar till sidans topp

Under hösten hålls ett projekt där nyanlända och svenskfödda ungdomar matchas ihop för att träffas, umgås och lära av varandra.

- Jag tycker att det är fantastiskt. Man kan träffa svenska ungdomar och prata med dem. Det är lättare att komma in i samhället så, säger Henok Mahder som också berättar att han haft svårt att skaffa vänner sedan han kom till Sverige.

Henok Mahder har matchats ihop med Theodor Ranebo. Han hittade projektet genom sin mamma och tyckte att det lät roligt. Men det fanns en annan anledning också.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 17-12-05:

Interpellationsdebatt: Utvärdering av den tillfälliga lagen till sidans topp

Interpellation 2017/18:183 av Christina Höj Larsen (V)

Jag har genom en skriftlig fråga (2017/18:152 Utvärdering av den tillfälliga lagen) frågat statsrådet Heléne Fritzon hur och med vilka aktörer statsrådet avser att utvärdera behovet av att den tillfälliga lagen ska gälla under ett tredje och sista år. Eftersom statsrådet i sitt svar (dnr Ju2017/08236/POL) inte besvarat själva frågan ställer jag den nu på nytt i en interpellation med hopp om att få klarhet angående den utvärdering av lagen som regeringen aviserat.

Möjligheten att få skydd undan krig och förtryck måste vara konstant och konsekvent och inte endast gälla när behoven är små. Det är under svåra tider som solidariteten verkligen sätts på prov. Detta är också syftet med och andemeningen i de internationella konventioner som reglerar rätten till asyl som tillkom efter andra världskrigets fasor.

Under hösten 2015 sökte sig fler än någonsin tidigare till Sverige undan krig och förtryck. Regeringen och de borgerliga partierna visade att de inte klarade av att stå fast när solidariteten prövades. I juni 2016 antog riksdagen lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. I propositionen bakom lagen står bland annat att behovet av att lagen ska gälla även under det sista året av giltighetstiden ska bedömas den 19 juli 2018. Snart ska denna bedömning göras. Frågan är hur, utifrån vilka kriterier och tillsammans med vilka aktörer bedömningen ska göras.

(...)

Hela interpellationen (Extern länk)

Debatten med svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-12-05:

Interpellationsdebatt: Asylsökandes rätt att välja handläggare efter kön till sidans topp

Interpellation 2017/18:200 av Christian Holm Barenfeld (M)

I december 2016 undertecknades en ändring i lagtexten i utlänningsförordningen. Förändringen innebär att en asylsökande ges rätt att bestämma vilket kön deras handläggare och tolk hos Migrationsverket ska ha. I förordningen står nu följande:

Inför den muntliga handläggningen hos Migrationsverket ska utlänningen tillfrågas om han eller hon föredrar en manlig eller kvinnlig utredare respektive tolk. Utlänningens önskemål ska tillgodoses om det är möjligt.

I Sverige strävar vi efter att nå ett jämlikt samhälle där kvinnor och män har lika möjligheter. Med tanke på att Sverige ligger i världstoppen när det gäller jämställdhet och att vi arbetar för att bli ännu bättre ter det sig mycket märkligt att ha en lagstiftning där vi på detta sätt separerar män och kvinnor.

Regering kallar sig för en feministisk regering med en feministisk politik, vilket gör att den lagändring som undertecknades förefaller än mer underlig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att se till att handläggare och tolkar från Migrationsverket erbjuds efter tillgänglighet snarare än kön?

Riksdagsdebatt med svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 17-11-30:

Rättssäkerheten bara en kuliss på Migrationsverket till sidans topp

Nanna Töcksberg Zelano, före detta hovrättsråd

Kritiken mot utvisningar av ensamkommande unga har avfärdats med att de sker efter en rättssäker prövning. Det stämmer inte, skriver Nanna Töcksberg Zelano, före detta hovrättsråd.

Rättssäkerhet handlar om hur varje ärende handläggs och bedöms i praktiken. Som pensionerad domare och volontär har jag satt mig in i många fall med slutgiltiga avslag. Gång på gång brister det i grundläggande krav på rättssäkerhet. Flera rapporter på senare tid pekar på brister i Migrationsverkets arbete. Kring migrationsdomstolarna har det varit tyst, trots att de ska fungera som individens skydd mot övergrepp från staten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Jönköpings-Posten debatt 17-11-27:

Stoppa utvisningarna av ensamkommande ungdomar! till sidans topp

Ordföranden för SSU, S-kvinnor, Tro och Solidaritet i Jönköping

ATT SOCIALDEMOKRATERNAS partiledning intagit en mer restriktiv position i den migrationspolitiska debatten går inte att förneka.

Ända sedan införandet av den tillfälliga asyllagstiftningen 2015 har tonen hårdnat alltmer.

Nyligen togs beslut om att förlänga de gränskontroller som varit en del av en mer restriktiv migrationspolitik ytterligare.

Det är beklagligt i sig men det är också den ton som beslutet från partiet centralt lyfts fram i.

Det är en kommunikation som utmålat människor på flykt som ett hot mot Sveriges säkerhet och det är kanske det tydligaste exemplet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Feministiskt Perspektiv debatt 17-11-27:

Slavhandeln i Libyen är ett resultat av EU:s gränspolitik till sidans topp

"Poängen med att externalisera gränserna är att den mest våldsamma politiken begås av andra, icke-européer, och europeiska ledare kan framstå som de civiliserade, mänskliga rättighetssälskande liberaler - eller till och med socialdemokrater - de tror sig vara. Men faktum är att våldet som begås mot framförallt svarta människor i Libyen i dag är EU:s våld" , skriver Nazanin Sepehri apropå demonstrationerna mot slaveri i helgen.

I juni 2016 meddelade Läkare utan gränser att de inte längre kommer ta emot finansiellt stöd från EU eller dess medlemsstater. Anledningen var EU-Turkiet-avtalet, då EU bestämde sig för att muta Recep Tayyip Erdo?an att agera gränsvakt. Människor på flykt slutade nå Grekland, och EU:s alla ledare, inklusive den svenska regeringen, talar fortfarande om avtalet som en succé. Vad som händer med människorna i Turkiet är inte direkt EU:s problem, eftersom "out of sight, out of mind" tyvärr faktiskt fungerar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-12-06:

"Integrationen fungerar inte som den ska" till sidans topp

Finansminister Magdalena Andersson (S) anser att Sverige inte ska ta emot fler flyktingar än vi klarar av att integrera. Hon uppmanar samtidigt asylsökande att söka sig till andra länder än Sverige.

- De har större möjligheter om de söker sig till något annat land, säger Magdalena Andersson.

Tidigare i veckan presenterade Magdalena Andersson den senast prognosen över tillståndet i svensk ekonomi. Hon kunde måla upp en ljus bild med stabil tillväxt, sjunkande arbetslöshet och rekordhög sysselsättning.

Samtidigt är det oroligt på bostadsmarknaden och det är fortfarande hög arbetslöshet bland utrikes födda. Statistiken visar obönhörligt hur svårt Sverige har haft att integrera nya svenskar på arbetsmarknaden och det är ett ämne där finansministern tycker att det finns anledning till självrannsakan.

- Integrationen fungerar inte som den ska. Det gjorde den inte före hösten 2015 heller, men för mig är det uppenbart att vi inte kan ha ett större asylmottagande än vi klarar av att integrera. Det blir inte bra för de människor som kommer hit och det blir inte bra för samhället i stort heller, säger Magdalena Andersson.

- Det finns anledning för oss Socialdemokrater att vara självkritiska. Vi skulle tidigare ha varit tydliga med att vi inte kan ha ett större mottagande än vad samhället klarar av att ta emot.

Under hur lång tid har vi haft för stor migration, menar du?

- Under senare år ser vi att det tar alldeles för lång tid för människor att komma i arbete. Vi har en stor bostadsbrist och en stor lärarbrist. Det tycker jag att vi kunde ha sett och varit tydligare med tidigare än hösten 2015.

Menar du att vi har tagit emot för många?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-12-21: M: Bra att S erkänner volymproblemen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-12-05:

Interpellationsdebatt: Unga utan asylskäl till sidans topp

Interpellation 2017/18:135 av Johan Forssell (M)

Sverige har under senaste åren tagit emot ett stort antal asylsökande barn och ungdomar utan vårdnadshavare. Under 2015 uppgick antalet asylsökande till över 35 000 barn och ungdomar. Merparten har kommit från Afghanistan, men Sverige har även tagit emot många barn och ungdomar från bland annat Syrien, Somalia, Eritrea, Irak och Marocko.

Sedan 2015 har antalet asylsökande barn utan vårdnadshavare till Sverige minskat kraftigt, men en grupp utmärker sig. Under 2017 har fler marockanska barn utan vårdnadshavare sökt asyl än under 2016. Mellan januari och september i år har Migrationsverket registrerat 189 asylsökande från Marocko, som utgett sig vara barn utan vårdnadshavare.

Denna grupp saknar ofta asylskäl och beviljas därför sällan asyl. Enligt Migrationsverkets statistik är det endast tre procent av alla som söker asyl som får bifall från Migrationsverket. Många får heller inte sin asylansökan prövad då de hinner avvika innan beslut fattas. Dessutom uppger gränspolisen att ett stort antal barn och ungdomar undviker att söka asyl för att inte blir registrerade hos Migrationsverket.

Många unga som inte har asylskäl riskerar att hamna i riskmiljöer präglade av kriminalitet, droger och ohälsa. Gränspolisen har vittnat om unga pojkar som hamnar i grov kriminalitet och att utsattheten för gruppen ökar.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Heléne Fritzon:

1. Vad ämnar statsrådet och regeringen göra för att korta handläggningstiderna för grupper där det är uppenbart att asylskäl saknas?

1. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att unga marockanska medborgare i asylprocessen inte lever på gatan?

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

Se även: Interpellation 2017/18:134 Arbetet med återvändande av Johan Forssell (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-12-07:

Støjberg öppnar för placering på öde ö till sidans topp

Dansk Folkeparti har länge argumenterat för att personer som nekats asyl och ska utvisas från Danmark kan placeras på någon av landets 300 obebodda öar. Utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg (borgerliga Venstre) ställer sig inte avvisande till förslaget.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 17-12-01:

Interview: The media representation of refugees and migrants in Europe till sidans topp

Interview with Torsten Moritz, Churches Commission for Migrants in Europe (CCME) on the report CHANGING THE NARRATIVE: Media Representation of Refugees and Migrants in Europe,

CCME & World Association for Christian Communication - Europe Region (WACC)

Since increasing numbers of arrivals of asylum seekers peaked in 2015 the media coverage has intensified. Based on your research presented in the 'Refugees Reporting' has the raise in quantity lead to a more thorough, multifaceted and reflected overall coverage?

It is important to underline the fact that our research revealed huge differences across the countries and media we analysed. I will respond with some general observations and invite people to read our report for a more thorough and detailed overview. But no, sadly we cannot identify a direct causality here - the increased attention from editors and raise in the number of journalists covering the topic and number of stories produced did not increase the quality of the coverage proportionately. Rather it is fair to say that the mobilisation of a larger number of journalists working at a fast pace with no prior experience or in-depth knowledge of the topic contributed to confusion of terminology and lack of accuracy some of the reporting. At the same time we cannot identify a general trend of a broader or more original coverage with new surprising angles or different perspectives. However, there is of course a lot of solid and original reporting done by individual media and journalists.

European media are often seen by civil society organisations as at least partly responsible for allowing the populist far-right to frame the debate on refugees, asylum seekers and migrants and contribute to a negative discourse - what did your research reveal about the objectivity and tone of the media coverage?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-11-28:

Interpellationsdebatt: Utredningar på migrationsområdet till sidans topp

Interpellation 2017/18:105 av Jeff Ahl (SD)

Det har framkommit verifierade medieuppgifter i Samhällsnytt att regeringen anlitat en asylaktivist som statlig utredare som ska ta fram lösningar för det som kallas limbofall.Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon blir därför tämligen enkel: Vilka överväganden gör statsrådet för att säkerställa objektiviteten när det gäller val av utredare på migrationsområdet?

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 17-11-24:

SD beslutar om ny politik inom migrations- och kriminalfrågor till sidans topp

Under Sverigedemokraternas Landsdagar idag har partiet beslutat om ny politik inom bland annat migrationspolitik och kriminalpolitik.

Enigheten inom partiet är stor kring partiets politik. De motståndare som pekas ut är förutom andra partier inte minst medierna. Det var en viktig del av temat i den film som inledde dagens förhandlingar:

Partiledaren Jimmie Åkesson talar i en film som bland annat visar bilder på nedbrända bilar, terrorattentatet på Drottninggatan och journalister i arbete.

- Visst finns det anledning att vara arg, sa gruppledaren Mattias Karlsson i sitt anförande här i Norrköping idag.

Han övergick sedan till ett annat tema, att partiet kan växa, men att det krävs att partiet håller i hop:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-11-22: Åkesson (SD) öppnar för att stödja M-regering efter valet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre debatt 17-12-01:

Hårdare asylpolitik är inte en långsiktig lösning till sidans topp

Alice Lund, styrelseledamot i Flyktinggruppernas riksråd (FARR)

Moderaternas partistämma i Örebro resulterade i att partiet vill se en skärpning av svensk asylpolitik. Partiet föreslår att den tillfälliga lagen som trädde i kraft sommaren 2016 ska bli permanent, att fler ska tas i förvar och att kravet på försörjning vid anhöriginvandring ska bli hårdare. Den tillfälliga lagen innebär i stora drag kraftigt begränsad rätt till familjeåterförening och uppehållstillstånd på tre år eller tretton månader som regel i stället för permanenta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Riksdagen 17-12-06:

Frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter bör utredas mer till sidans topp

Regeringen har föreslagit att en institution för mänskliga rättigheter bör inrättas i Sverige och att riksdagen bör vara huvudman för en sådan institution. Riksdagen anser att det finns skäl som talar mot att en svensk institution för mänskliga rättigheter ska placeras hos riksdagen och att andra alternativ inte är tillräckligt utredda. I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen därför regeringen att utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige igen, med utgångspunkten att den inte ska placeras under riksdagen. Riksdagens tillkännagivande gjordes när riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om en strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Natur & Kultur 17-11-30:

Upplevelser av krig, tortyr och flykt - hur vi kan hjälpa? till sidans topp

Hur påverkas vi människor av att utsättas för extremt våld, så som tortyr? Och vad bör vi tänka på när vi möter dem som varit med om det?

En ny bok från Natur & Kultur ger nya perspektiv och kan fungera som ett komplement vid behandling av människor som utsatts för extrema händelser.

Krig, tortyr och flykt - vad det gör med människan och hur vi kan hjälpa ger grundläggande kunskap om krig, tortyr och flykt och har sin bas teori och forskning. Den bygger även till stor del på författarnas många möten med människor som upplevt dessa svårigheter. Ulf Gustavsson, Niklas Möller och Isabel Petrini är psykologer och har alla varit eller är knutna till Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EPIM 17-12-06:

December 2017 Edition of the EPIM Policy Update till sidans topp

The December 2017 edition of the Policy Update, prepared for organisations interested in European policy developments in the areas of migration and integration, is now available online and in attachment.

EPIM has commissioned the European Policy Centre (EPC), a Brussels-based think tank, to produce regular Policy Updates. EPIM's Policy Update addresses topics relevant to EPIM's current sub-funds: (1) Immigration detention; (2) Reforms of the European asylum system; (3) Children and youth on the move; (4) Mobile EU citizens' access to rights, and 5) Building inclusive European Societies.

This edition's special focus looks at the living conditions in Greek hotspots with the onset of winter. Other key highlights of this Policy Update include:

+ Developments in the Central Mediterranean and EU relations with Libya;

+ The adoption of an EP position on the reform of the Dublin Regulation;

+ A closer look from CIAI on supporting unaccompanied and separated children and youth in Sicily;

+ Relevant reports such as Save the Children's report on protecting migrant and refugee children´s rights;

+ Funding opportunities and facts and figures.

Läs nyhetsbrevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.