fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 24 november 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 17-11-10:

Gränskontroller vid inre gräns förlängs till sidans topp

Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 maj 2018. Beslutet är fattat med stöd av den EU-gemensamma lagstiftningen och utifrån regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför - vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister att resa in i Schengenområdet - gör att vi måste ha kvar våra egna inre gränskontroller. Kontrollen ska genomföras vid de hamnar i polisregionerna Syd och Väst som Polismyndigheten bedömer som lämpliga, samt vid Öresundsbron.

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-11-09:

Jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan kommunerna till sidans topp

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som innebär att möjligheterna för en anvisningskommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. Syftet med förslaget är att åstadkomma en jämnare fördelning av de ensamkommande barnen mellan kommunerna.

- Vi ska ha en jämn fördelning och ett solidariskt ansvartagande för asylsökande i våra kommuner runt om i landet. Det är viktig för såväl barnen som kommunerna, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I lagrådsremissen föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om

+ kommunerna sinsemellan har ingått en särskild överenskommelse om placering,

+ placeringen sker med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller

+ det finns synnerliga skäl och en länsstyrelse godkänner placeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Hämta remissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-11-15:

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när brister avhjälpts till sidans topp

Regeringen har föreslagit ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Riksdagen sa ja till detta förslag, som börjar gälla den 1 december 2017.

Riksdagen vill också att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att en arbetskraftsinvandrare inte heller ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som gäller villkoren för arbetstillståndet. Detta gäller även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden har gått ut eller om det är Migrationsverket som upptäckt felet. Migrationsverket bör få möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta. Lagändringen bör börja gälla så fort som möjligt, men senast den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kan träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 juli 2018 och som stärker proportionaliteten och säkerställer att en arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av att arbetsgivaren utan uppsåt begått mindre eller obetydliga fel. Därmed delvis bifall till vissa motioner. Avslag på övriga motioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till förarbeten, betänkandet med reservationer, debatt och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-11-10:

Belgien/ Adoption of asylum reform and announcement of further restrictive plans till sidans topp

The latest Policy Note of the Belgian Secretary of State for Asylum and Migration, issued on 19 October 2017, outlines several measures to "restrict uncontrolled migratory influx" as a matter of political priority in 2018.

The government's plans are announced in conjunction with an overhaul of the Belgian asylum system following the adoption on 9 November 2017 of a large-scale reform of the Aliens Act transposing the recast Asylum Procedures Directive and recast Reception Conditions Directive. The reform was passed without amendments, despite criticism from UNHCR.

The policy note, criticised by civil society organisations for intensifying restrictionism against those seeking protection, announces measures inter alia in the following areas:

Differentiated information provision: The note urges against a uniform approach to information provision on the asylum procedure on the basis that not all applicants have equal chances of obtaining international protection or have already applied in another EU country, and suggests "targeted and adapted" information to manage expectations and prevent "abusive" applications. During the plenary debate where the reform was adopted, however, parliamentarians criticised the assumption of abuse in the asylum procedure by the government in the absence of relevant evidence and statistics. A policy of differentiated information is likely to jeopardise objective information provision and exacerbate nationality-based discrimination in Belgium, further to practices such as targeted communications to Iraqi nationals, urging them to abandon their asylum applications and opt for voluntary return.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-11-10:

Frankrike/ New law formalizing state of emergency measures of border control till sidans topp

The recent adoption of the new anti-terrorism law by the French authorities, which entered into force on 1 November 2017, introduces extended border controls across the territory of France, including international transit zones in the cities of Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux and Lille. Civil society organisations raise concerns about the impact of the new law on potential push backs of people seeking protection.

The new law follows exceptional measures introduced during a nearly two-year state of emergency in France, during which authorities have inter alia applied border controls leading to push backs of asylum seekers to Italy. Organisations such as Amnesty International and Forum Réfugiés-Cosi have previously documented a practice of refusal of entry and return of asylum seekers at the Franco-Italian border without the opportunity to apply for asylum in France or receiving sufficient information about their rights.

Further concerns have been raised by multiple organizations regarding the risk of racial profiling which seems to have been legalized under this new law. Additionally, following a Minister of Interior Circular which encouraged the administrative detention of "illegal immigrants", racial profiling seems to have become the norm. As a result, the number of individuals administratively detained has doubled compared to a year ago.

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 17-11-20:

Från Afghanistan/ Så hanterar andra EU-länder utvisningar med tvång till Afghanistan till sidans topp

Flera av de länder i Europa som tagit emot många afghanska asylsökande genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Det visar en kortrapport från svenska kontaktpunkten för EMN, Europeiska migrationsnätverket.

- Rapportens syfte är att bidra med fakta och statistik till en aktuell debatt, säger Bernd Parusel, expert inom EMN Sverige.

Ett syfte med EMN är att kunna ta fram tillförlitlig och jämförbar information om migrationsfrågor i EU-medlemsländerna.* Mot bakgrund av den pågående debatten om utvisningar till Afghanistan har EMN:s kontaktpunkt i Sverige ställt frågor till samtliga 28 länder som deltar i EMN om hur de arbetar med återvändande med tvång till Afghanistan.

17 av 28 medlemsländer svarade på frågorna. Några medlemsländer som tagit emot större antal asylsökande afghaner, såsom Tyskland och Frankrike, har inte svarat.

- Framför allt när det gäller Tyskland är det för jämförbarhetens skull förstås synd att de inte svarat, eftersom de är det största mottagarlandet av alla. Det kan finnas olika orsaker till att medlemsländer inte svarar. Det kan handla om att EMN-kontaktpunkterna i de olika länderna är hårt belastade, att de inte har tillräckligt bra underlag för att kunna svara, men uteblivna svar kan också ha politiska orsaker, säger Bernd Parusel.

Större mottagarländer utvisar med tvång

Av länderna som svarat finns det trots detta flera större mottagarländer, såsom Österrike, Belgien, Sverige, Norge och Nederländerna.

- Alla dessa större mottagarländer som har svarat på våra frågor uppger att de i dagsläget genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Sju länder, bland dem Kroatien och Tjeckien, uppger att de inte gör det. Den främsta orsaken är då att de har mycket få asylsökande från Afghanistan, eller i varje fall mycket få eller inga som är aktuella för utvisning, säger Bernd Parusel.

(...)

Hela artikeln med länk till rapporten (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-11-21: Från Afghanistan/ Stor skillnad mellan EU-länder i asylbeviljande till afghaner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset november 2017:

Från Afghanistan/ Nytt från Svenska Röda Korset om tvångsutvisningar till sidans topp

Säkerhetsläget i Afghanistan försämras och förändras ständigt och situationen i landet är svår att förutspå. Detta sammantaget gör att Röda Korset ur ett humanitärt perspektiv anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan.

Svenska Röda Korset konstaterar att säkerhetsläget i Afghanistan ständigt försämras och förändras vilket medför att situationen i landet är svår att förutspå. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har under 2017 beslutat att drastiskt dra ner på sin verksamhet i Afghanistan med anledning av att organisationens utsatthet har blivit allt för stor. I februari 2017 dödades sex Röda Korsmedarbetare i landet och två kidnappades.

Internationella Rödakorskommittén, ICRC, har i oktober 2017 uttalat att Afghanistan befinner sig - både säkerhetsmässigt och ur ett humanitärt perspektiv - i en ytterst svår situation och att det därför inte är ett land som är säkert nog att utvisa individer till. Uttalanden som detta från ICRC är ytterst ovanliga, något som i sig visar på hur allvarligt organisationen ser på läget i landet.

Migrationsverket har under hösten 2017 publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande avseende Afghanistan. Svenska Röda Korset välkomnar att Migrationsverket noga följer i utvecklingen i landet. Detta ställningstagande är vägledande för beslut om uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket skriver att situationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig men att konfliktnivåerna skiljer sig åt och att det finns områden som är säkrare än andra. Internflyktsalternativet kommer att fortsätta att tillämpas vilket betyder att det inte blir stopp för avvisningar till Afghanistan.

Svenska Röda Korset delar uppfattningen att säkerhetsläget i Afghanistan kraftigt har försämrats under de senaste åren. Det urskillningslösa våldet drabbar särskilt civila och antalet civila dödsoffer är högre än på många år. Vi menar däremot att konflikten numera drabbar civila i hela landet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-11-14:

Från Jemen/ UNHCR alarmed at deteriorating conditions in Yemen till sidans topp

Prices for essential commodities have skyrocketed since the land, sea and air borders were closed last week.

UNHCR is alarmed at the worsening conditions in Yemen since its borders were closed last week, keeping out humanitarian and commercial supplies and restricting the movement of aid workers, the UN Refugee Agency said on Tuesday.

The temporary closure of the land, sea and air borders was placing new economic strains on a civilian population already suffering after many months of conflict, UNHCR spokesperson William Spindler told a news briefing at the Palais des Nations.

"With commercial traffic flows hampered, prices for essential commodities including food, trucked water, household gas and fuel are all skyrocketing," he said.

In the capital, Sana'a, fuel prices were reported to have risen by 60 per cent and trucked water by 133 per cent.

"As a result, our staff and those of our partners are seeing an increase in the number of civilians seeking humanitarian help," Spindler said. "Vulnerable populations including internally displaced people, refugees and asylum seekers are especially hard-hit."

At a UNHCR supported-centre in Sana'a for the internally displaced, run by its partner organization ADRA, between 600 and 800 people were arriving every day, compared with 400 to 600 before the border closure.

In Aden, where there were shortages of fuel and gas already before the border closures, displaced people reported that food prices had almost doubled, Spindler added.

Yemen's conflict, which began in March 2015, has created the world's largest humanitarian crisis, affecting 21 million people. Two million internally displaced people, a million returnees and 280,000 refugees and asylum seekers are struggling to survive.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-11-14:

Från Burma/ Army report whitewashes ethnic cleansing till sidans topp

International inquiry, accountability needed for justice for Rohingya

The Burmese military's latest claim that its forces did not commit abuses during recent operations against ethnic Rohingya in Rakhine State is contrary to a large and growing body of evidence, Human Rights Watch said today. On November 13, 2017, a Burmese army "investigation team" issued a report finding that there were "no deaths of innocent people," while at least 376 "terrorists" were killed during fighting.

The Burmese authorities' failure to credibly and impartially investigate grave violations amounting to crimes against humanity demonstrates the need for the government to allow the United Nations-appointed fact-finding mission into the country to conduct independent investigations.

"The Burmese military's absurd effort to absolve itself of mass atrocities underscores why an independent international investigation is needed to establish the facts and identify those responsible," said Brad Adams. "The Burmese authorities have once again shown that they can't and won't credibly investigate themselves."

Extensive witness accounts, satellite data, and other sources have shown that Burmese security forces committed widespread abuses during a campaign of ethnic cleansing against the Rohingya Muslim population. The campaign began following August 25 attacks on government outposts by the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Government forces have responded with mass killings, rape, arbitrary detention, and arson since. Satellite imagery analyzed by Human Rights Watch found that more than 288 primarily Rohingya villages were either substantially or completely destroyed since late August.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio 17-11-10: Flyktingarna vittnar: Vi har inget annat val än att fly (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-11-20:

20.000 rohingyer har anlänt de senaste dygnen till läger i Bangladesh till sidans topp

En ny dyster vecka har just summerats i flyktinglägren i Cox´s Bazar, i Bangladesh. Ytterligare 20.000 rohingyer har anlänt de senaste dygnen - många av dem i behov av livsavgörande vård.

- Det vi ser är resultatet av brott mot mänskligheten och kan inte accepteras, säger utrikesminister Margot Wallström.

Solen bränner bland de små skjulen i Cox´s Bazar, när EU:s utrikeschef Federica Mogherini och Margot Wallström vandrar genom flyktinglägret. Under besöket ska man lyssna till Bangladesh vädjan om mer pengar och behovet av att sätta internationellt press på Burma. Landet, som också kallas Myanmar, måste på sikt övertalas att låta rohingyer återvända och få ett tryggt liv i Burma.

- Det här är en förtryckt folkgrupp, som är statslösa och som utsätts för ett planerat och systematiskt våld, säger utrikesministern.

Skakande vittnesmål

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer nedan under rubriken "Mottagande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-11-17:

Från Zimbabwe/ Rättslig kommentar med anledning av händelserna i Zimbabwe till sidans topp

På grund av den senaste tidens händelseutveckling har Migrationsverket bestämt att stoppa beslut i asylärenden och verkställighet av utvisningar till Zimbabwe. Beslutet gäller tills vidare.

Enligt en lägesuppdatering som gjorts av Lifos* är bedömningen att de senaste händelserna i landet har medfört en politisk instabilitet och osäkerhet om den fortsatta utvecklingen.

- Med anledning av säkerhetssituationen i Zimbabwe och svårigheterna att bedöma den fortsatta händelseutvecklingen är det i nuläget svårt att göra framåtsyftande riskbedömningar. Vi har därför beslutat att stoppa beslut och verkställighet till landet, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Verkets beslut, som fattades den 17 november 2017, gäller tills vidare och gäller personer från Zimbabwe som fått beslut om avvisning eller utvisning som slutgiltigt fastställts. Asylärenden där beslut ännu inte fattats skjuts också upp tills vidare.

Hittills i år har en handfull personer från Zimbabwe sökt asyl i Sverige, förra året var det 20 personer.

Migrationsverket fortsätter att noggrant följa utvecklingen i landet.

Hämta den rättsliga kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Statewatch 17-11-10:

Spanien/ Spanish governing party refuses to abolish "hot returns" ruled illegal by ECHR till sidans topp

The plenary meeting of the Spanish Senate (the lower house of parliament) this Wednesday voted against a proposal that would ban the "hot returns" (immediate expulsions without procedure) at the Spanish borders that were recently condemned by the European Court of Human Rights (ECHR) in the N.D. and N.T. case.

The motion to change the law was proposed by the Unidos Podemos group but blocked due to votes against from the governing Popular Party (PP) and the abstention of the Spanish Socialist Workers' Party (PSOE).

As well as voting against the amendment, the PP confirmed that it would appeal against the judgment of the Strasbourg court.

"Hot returns" were legalised by the previous PP administration through a 2015 amendment to the Law on Citizens' Security, after a Spanish court ruled that the practice was illegal.

The European Court of Human Rights ruled in September that the Spanish authorities acted illegally when they returned two men (one from Mali and one from Ivory Coast) to Morocco, without subjecting them to any identification, administrative or legal procedures, after they had scaled the fence separating the north African kingdom from the Spanish enclave of Melilla.

The practice of "hot returns" has been documented in dozens of cases by journalists and NGOs, who have condemned the practice along with lawyers, politicians and international actors such as the Council of Europe's Commissioner for Human Rights and the UN Subcommittee for the Prevention of Torture.

The EU, for its part, has been far more accommodating to the Spanish authorities. Home Affairs Commissioner Dimitris Avramopoulos told Green MEP Ernest Urtasun in August 2015:

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 17-11-11:

Spanien/ 251 migranter räddade på Medelhavet till sidans topp

Den spanska kustbevakningen har räddat 251 migranter, bland dem även barn, ur båtar som försökte korsa Medelhavet mellan Spanien och Marocko.

"Vi räddade 251 personer från fem improviserade farkoster, alla i Alboránsjön", meddelar kustbevakningen på Twitter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migration News Sheet November 2017:

Medelhavet/ Suspected trafficking after 26 young Nigerian women found dead till sidans topp

Twenty-Six Nigerian women tragically died as they tried to cross the Mediterranean Sea on their way to reach the Italian coast. The bodies of the young Nigerian women and girls aged between 14 and 18 were retrieved from the Mediterranean Sea over the weekend and taken to Italy, where officials said on Tuesday 7 November they were investigating how the women died.

"It is a tragedy for mankind," said Salvatore Malfi, the prefect in the port city of Salerno, where the bodies arrived along with 400 migrants who were rescued in the central Mediterranean in recent days. The fact that this group of young women and girls were alone suggests a high probability that they are victims of sex trafficking rings Mr Malfi noted in a New York Times article.,

On Friday 3 November, the Spanish vessel Cantabria saved 64 people and recovered the bodies of 23 of the young Nigerian women from one of the boats and three from another shipwreck, the International Organization for Migration said. About 50 people were still missing, it added.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 17-11-06:

Medelhavet/ Italian-funded Libyan coast guard causes 5 deaths in the Mediterranean till sidans topp

The Sea-Watch rescue organization reported this morning that the Libyan Coast Guard (LCG) interfered in one of their operations, forcing a number of refugees aboard Libyan ships while Sea-Watch was attempting a rescue. The LCG's violent intervention caused a number of refugees to fall off their boat in a panic, and some drowned in the water. The actions of the LCG resulted in the deaths of five refugees, including one infant who Sea-Watch volunteers were unable to revive in their vessel. Sea-Watch reports:

The reckless and violent behavior of Libyan Coast Guards has caused at least five deaths on the Central Mediterranean Sea this morning, as the crew of the Sea-Watch 3 was called to their first rescue mission by the Italian Maritime Rescue Coordination Center. A helicopter of the Italian Navy had to intervene to prevent more fatalities. 58 people are now safe aboard the Sea-Watch 3, despite all efforts, our medical team was not able to revive an infant in our clinic. The Libyan Coast Guards forced a few of the passengers on their vessel and took them back in the direction of Libya. By interfering in the rescue operation, the Libyans clearly violated international law: The incident took place at 30 nm off the coast, in international waters far outside of Libyan territorial waters.

While the Sea-Watch team was taking people from a boat aboard their vessel, the LCG pulled up to the boat carrying refugees and began to grab people out of the water and onto their ship, all the while threatening and beating them. Sea-Watch also described the LCG vessel speeding off at a dangerous speed after their reckless intervention, endangering a number of people clinging to the side of the LCG ship.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-11-20:

Medelhavet/ Frankrike tar emot flyktingar - av humanitära skäl till sidans topp

Sedan man försvårat överfarten för migranter och flyktingar i båtar över Medelhavet - så hamnar många istället i läger i bland annat Libyen.

Nu kommer Frankrike som första land att i en humanitär aktion ta emot flyktingar och migranter från vad som beskrivs som omänskliga förhållanden i lägren i Libyen.

Efter att amerikanska tv-kanalen CNN visat hur afrikanska män säljs som slavar i Libyen, gick i helgen ett tusental människor ut för att protestera i Paris mot den omänskliga behandlingen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Kristianstad 17-11-15:

Åldersbedömningar försvårar för socialtjänsten till sidans topp

Migrationsverket kan häva socialtjänstens sekretess och begära in uppgifter om ensamkommande. Det skadar förtroendet och gör arbetet svårare, menar socialtjänsten i Ystad.

Anna Norberg är övertygad om att tonåringen hon är god man till är under 18 år. Men den bilden delade inte Migrationsverket. I mars i år skrevs han upp i ålder och behandlas nu som en vuxen.

- Han flyttades från HVB-boendet till ett transitboende på Jägersro omgående. Han fick en säng i ett rum med sju andra vuxna, han var så rädd i det rummet att han gick ut och sov på gatan istället, säger hon.

De hittade till slut en familj i Ystad som kunde ta emot honom. Där bor han idag.

- Det bygger inte på kunskap och vetskap utan antaganden, säger Anna Norberg, god man.

När Anna Norberg tar emot i sitt hus i Skivarp har hon högar av papper och dokumentation om fallet. Och bland alla uppgifter var det en detalj hon särskilt fastnade vid. I beslutet om att skriva upp ungdomens ålder hänvisar Migrationsverket bland annat till uppgifter från socialtjänsten i Ystad.

Anna hajade till, hon och den ensamkommande ungdomen hade varit på många samtal där. Hon visste att socialtjänsten inte misstrodde att ungdomen var under 18 år. Dessutom hade de fått höra att allt som sades var skyddat av sekretess och inte skulle spridas vidare.

- Det var det första de sa. "Det som sägs i det här rummet stannar i det här rummet", det var så de uttryckte det, säger Anna Norberg.

Det står i utlänningslagen att Migrationsverket, polisen och ett par andra myndigheter faktiskt har rätt att häva sekretessen och begära ut uppgifter från socialtjänsten. Men det hade de inte informerats om, menar Anna Norberg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 17-11-15:

Migrationsverket kritiskt mot socialtjänsten till sidans topp

När Migrationsverket kräver uppgifter om ensamkommandes ålder svarar socialtjänster rutinmässigt att de inte vet. Det hjälper inte ungdomarna, menar Migrationsverket.

Socialtjänsten i Ystad menar att Migrationsverkets möjligheter att häva sekretessen försvårar deras arbete. Det kan vara förödande för förtroendet gentemot ungdomarna.

- Det är en svår balans. I början tänker ungdomarna att vi har daglig kontakt med Migrationsverket, vilket vi absolut inte har, säger Therese Persson, socialsekreterare i Ystad.

Dessutom är åldersbedömningar långt från socialtjänstens expertis, menar hon.

- Jag är inte utbildad för att bedöma någons ålder, det är jag inte, säger Therese Persson.

Alla ensamkommande besöker regelbundet socialtjänsten i den kommun de bor. Normalt är samtalen där skyddade av sekretess, men i asylutredningar har Migrationsverket rätt att häva sekretessen och begära ut uppgifter om ungdomarna. Det är vanligt i samband med att de utreder om en asylsökande är över eller under 18 år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-21:

Rapport: Ensamkommande unga mår sämre till sidans topp

Den psykiska hälsan bland ensamkommande unga har blivit sämre, visar en kvalitativ undersökning som Barnombudsmannen gjort. Under tisdagen träffade myndigheten kommuner, regioner och landsting för att diskutera situationen.

- Vi måste ta de här signalerna på allvar och agera kraftfullt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, utredningschef på Barnombudsmannen.

För ett drygt år sedan genomförde Barnombudsmannen en kvalitativ undersökning rörande asylsökandes barns hälsa. Undersökningen visade att många ensamkommande barn och unga mådde psykiskt dåligt, hade sömnsvårigheter och magproblem samt kände stor oro inför framtiden.

- Det var en oroväckande situation bland ensamkommande barn och unga redan för ett år sedan. Den senaste tiden har vi fått signaler om att det fortfarande är så och har därför genomfört en ny undersökning med djupintervjuer med skolsköterskor, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, utredningschef på Barnombudsmannen, och fortsätter:

- Bilden är förvärrad. Från att ha beskrivit oro och ångest så beskriver elevhälsan nu depression, självskadebeteende, självmordstankar och en total uppgivenhet. Vi måste ta de här signalerna på allvar och agera kraftfullt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Undersökningen omfattar 20 av skolsköterskorna som deltog i förra årets enkät. Skolsköterskorna valdes ut eftersom de hade ensamkommande barn i asylprocessen och för att ge ett brett underlag, berättar utredningschefen.

Den långa väntan i asylprocessen är en vanlig orsak till att barnen mår dåligt, enligt Barnombudsmannens undersökning. Enligt statistik från Migrationsverket har väntetiderna på besked i asylprocessen för ensamkommande barn och unga ökat från runt 450 dagar i januari 2017 till 660 dagar i oktober

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-11-16:

Nya projekt ska hjälpa vården möta traumatiserade nyanlända till sidans topp

Vårdpersonal ska bli bättre på att möta traumatiserade asylsökande och nyanlända. Det tycker regeringen som satsar tio miljoner kronor i ett nytt projekt. Därtill får Skåne och Uppsala län extra uppdrag inom utbildning och effektivisering.

Under torsdagens regeringssammanträde togs tre beslut som gäller vårdens arbete med psykisk ohälsa hos traumatiserade nyanlända och asylsökande. Ett av besluten är mer generellt: Sveriges landsting och regioner får dela på tio miljoner kronor för att höja personalens kompetens i mötet med denna grupp. Pengarna kommer att fördelas baserat på folkmängd, och landstingen ska ta jämställdhet i särskilt beaktande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Läns Allehanda debatt 17-11-10:

Vi behöver hjälpas åt! till sidans topp

Det är dags att civilsamhället går in och hjälper till då asylsökande ensamkommande i Skövde behöver akut hjälp med bostäder. Vi är flera som har tagit emot asylsökande ensamkommande hemma och blivit oerhört positivt överraskade av hur givande det har varit på många sätt. Dels lär man känna ungdomar som genom sitt sätt efter allt de gått igenom imponerar, dels är deras hjälpsamhet glädjande.

Vi har här i Skövde startat ett nätverk där vi kan hjälpas åt med frågor som rör dessa våra ungdomar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 17-11-12:

Drömhotellet räddar ensamkommande från självmord och hemlöshet till sidans topp

Kommunerna har fått pengar från staten för att hjälpa nyanlända. Men det dröjer innan hjälpen når fram. Till dess sliter ideella krafter på Drömhotellet för att hjälpa så gott de kan.

Många ensamkommande ungdomar som bor i Kalmar län rivs upp från sina sammanhang just nu. Kommunerna har fått pengar för att hjälpa de som hamnar mellan stolarna, men beslut om hur de ska användas drar ut på tiden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-11-15:

Svar på skriftlig fråga: Samordningsnummer i Skatteverkets personregister till sidans topp

Fråga 2017/18:211 av Elisabeth Svantesson (M)

Skatteverkets personregister omfattar både personnummer och samordningsnummer. Samordningsnummer finns för att exempelvis myndigheter i sina system ska kunna hantera personer som inte är bosatta i Sverige, även när de saknar svenskt personnummer. För att erhålla ett personnummer krävs att personen är folkbokförd i Sverige, vilket man kan bli genom att uppvisa id-handlingar och träffa myndigheten personligen. För att erhålla ett samordningsnummer krävs däremot inget av detta - varken uppehållstillstånd eller adress behövs.

Regelverken, när det gäller samordningsnummer, skapades i en tid då den internationella rörligheten bland människor var betydligt mindre än den är i dag. Sedan dess har både frivillig migration, genom globalisering, och migration som följd av krig och förföljelse ökat. Detta konstaterar Skatteverket i rapporten En analys av samordningsnummer för beskattningsändamål. Rapporten visar att riskerna har ökat för att individer eller grupper utnyttjar det svenska välfärdssystemet på ett otillbörligt sätt - eller blir utnyttjade själva.

Rapporten pekar på att samordningsnumret har fått en annan innebörd än den avsedda, både oavsiktligt och medvetet. Såväl företag och individer som myndigheter har den felaktiga bilden att Skatteverket genom att tilldela ett samordningsnummer samtidigt har säkrat att all information kopplad till personen är riktig och att inga ytterligare kontroller behövs från deras sida. Så är dock inte fallet. Skatteverkets fokus är att ta in skatt och inte att vara kontrollinstans för andra myndigheter.

Myndigheten räknar med att vart tionde samordningsnummer för beskattningsändamål tilldelas utan att det finns någon verklig avsikt att betala skatt. En konsekvens som nämns är att användningen av numren är kopplad till svarta löner och utnyttjande av arbetskraft i beroendeställning.

(...)

Hela frågan med svar av Finansminister Magdalena Andersson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Läns Allehanda debatt 17-11-17:

Vänta med omplaceringarna till sidans topp

Karlsborgs Godmanförening

Man kan räkna i kronor fram och tillbaka och glädjas över budgetar i balans. Men till detta kommer också en faktor om ansvar och värdigt uppträdande mot de ungdomar som det gäller och nu har levt i kommunerna i över två års tid. De har rotat sig i skolor, i sociala nätverk, i familjer, i kyrkor och i idrottsklubbar. Nu ska de omplaceras från kommunerna till Migrationsverkets boenden bara för att de fyller 18 år. Kan då kommunerna inte vänta några dagar eller veckor (jo, vissa har beslutat så) i avvaktan på riksdagens beslut om extra medel för 2018, som är till just för att slippa omplaceringar. Detta beslut kommer under december.

Totalt sett, med de medel som tilldelats för "flyktingkatastrofen" är det nog ingen kommun som förlorat ekonomiskt. Tyvärr så pågår det just nu en annan förlust för Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-11-19:

Kommuner tvingas låna pengar för att Migrationsverket inte betalat sin miljardskuld till sidans topp

Staten är skyldig kommunerna runt tio miljarder kronor för asylmottagandet. Handläggningen har dragit ut på tiden, vilket lett till problem för många kommuner. I Flens kommun är man besvikna över att pengarna dröjer.

När kommunerna tar emot ensamkommande barn och unga som söker asyl så ska staten betala för deras utgifter, men väntan på ersättning har varit lång. Ett stort antal av landets kommuner har därför stora fordringar på Migrationsverket.

I Flens kommun har man tagit emot en stor mängd asylsökande, under en period 2015 var nästan var tionde person i kommunen asylsökande. I dagsläget har man fordringar på nästan 70 miljoner kronor som Migrationsverket inte betalat.

- Om man tänker på den omsättningen vi har i budgeten så är det mellan sex och sju procent av vår totala budget som staten är skyldig oss. Det tränger ju undan andra åtgärder som vi har, säger Jan-Erik Larsson (S), kommunstyrelseordförande i Flen.

Skyldig tio miljarder

Och Flens kommun är bara en av många. I september 2016 slog Sveriges kommuner och landsting larm. Då var Migrationsverkets skuld till kommunerna runt 10 miljarder kronor, större delen var för ensamkommande barn och unga.

Staten lovade bot och bättring, och i regleringsbrevet för Migrationsverket står att man måste bli väsentligt snabbare på handlägga kommunernas ansökningar.

Ett år senare var dock situationen ungefär likadan. I september i år var skulden till kommunerna 10,6 miljarder. Handläggningstiden på en ny ansökan är ofta runt tio månader, men det finns ansökningar från 2015 som fortfarande betalats.

- Vi gör vad vi kan. Vi jobbar övertid. Vi har en oerhört restriktiv inställning till semester i december, för att komma fram till årsskiftet och handlägga så mycket som möjligt, säger Åke Svedmert, som är enhetschef på Migrationsverket.

Hamnade på hög

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-11-23:

Förslag om minskning av mottagningsverksamheten till sidans topp

Migrationsverket minskar mottagningen med 1 000 medarbetare under 2018. Samtidigt fortsätter verksamheten inom förvar och förvaltningsprocess med en hög bemanningsnivå. Det är förslaget som nu ska förhandlas med arbetstagarorganisationerna.

Under 2018 ställer stora delar av Migrationsverket om. Orsaken är att färre söker asyl och att fler befinner sig i slutet av asylprocessen. Det betyder att både mottagningen och asylprövningen behöver minska, samtidigt som antalet asylboenden i hela landet blir färre.

- Det är tydligt att vi återgår till en mindre organisation med ökat fokus på andra delar av verksamheten, säger Janne Wallin, operativ chef på Migrationsverket.

Mottagningen och asylprövningen minskar

Mottagningen föreslås minska från 1 900 medarbetare vid årsskiftet till 900 medarbetare vid slutet av 2018, en minskning med 1 000 medarbetare. Även asylprövningen förslås minska under 2018. Läs mer i en tidigare webbnyhet.

Förvaren och förvaltningsprocessen

Parallellt med neddragningarna behövs fortsatt en hög kapacitet för de delar av verksamheten som har koppling till de sista stegen i asylprocessen, det vill säga bosättning, förvar, återvändande och domstolsprövning.

Förvaren samt förvaltningsprocessen ? den avdelning som arbetar med att föra myndighetens talan i domstol och pröva verkställighetshinder - föreslås växa i mindre omfattning under 2018.

- Inom förvarsverksamheten ska antalet platser utökas under 2018, men exakt bemanningsnivå går inte att fastställa i dagsläget, säger Janne Wallin.

Planeringen fortsätter inom varje region

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-11-13: Kraftig minskning av antalet platser på asylboenden (Extern länk)

SvT Nyheter 17-11-10: Över 1.200 tjänster kan försvinna från Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 17-11-20: Migrationsverket lägger ner i Gävle och Söderhamn (Extern länk)

Gefle Dagblad 17-11-20: 120 berörs när Migrationsverket i Gävle läggs ner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio Ekot 17-11-19:

Färre ensamkommande: Hundratals varslas från HVB-hem till sidans topp

Färre ensamkommande, mindre statliga resurser och åldersuppskrivningar. Verksamheten vid svenska HVB-hem minskar drastiskt - och hundratals anställda varslas runt om i landet.

För två år sedan, när hundratusentals flyktingar och migranter sökte sig till Sverige, byggde kommunerna upp stora organisationer för att ta emot dem med kort varsel.

Nu varslas hundratals anställda vid kommunala HVB-hem med nästan lika kort varsel. Hemmen stängs ner eller ombildas till mindre resurskrävande stödboenden.

- Det har varit en otrolig omställning, med en väldig hastighet. Och jag kan säga att det har varit oförutsägbart och svårt att planera för, säger Magnus Wallinder, socialchef i Ljungby kommun som härom veckan varslade 42 av 60 anställda.

Under 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige. I år var det 1 103 fram till sista oktober.

Vid det här laget har många fått sina asylbesked och lämnat hemmen. Dessutom har Migrationsverkets åldersbedömningar gjort att många som anses vara myndiga har förflyttats.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 17-11-13:

Nu står Lubbes boende i Söderhamn tomt till sidans topp

P1-programmet Tendens har under ett år följt Lubbe, eller Eric Persson som han heter egentligen. Söderhamnaren är en av alla entreprenörer som satsade under flyktingkrisen.

Hösten 2015 kom runt 100 000 asylsökande till Sverige och Migrationsverket behövde snabbt skaffa fram tak över huvudet och sängplats till alla.

Situationen löstes genom så kallade direktupphandlingar med privata företagare.

P1-programmet Tendens har under ett år följt Lubbe, eller Eric Persson som han heter egentligen. Han är en av alla entreprenörer som satsade under flyktingkrisen.

Lubbe är entreprenör i Söderhamn och 2015 storsatsar han på flyktingbranschen. Det blir en annorlunda affär på många vis.

Idag står hans boende tomt och han ser tillbaka på en intensiv och stormig tid.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

COE Commissioner for Human Rights 17-11-10:

Malta/ should step up efforts to enhance protection of women's and migrants' rights till sidans topp

Country visit report

(...)

Concerning the human rights of migrants the Commissioner noted that a number of positive steps were taken in the last two years. "I particularly welcome the end of the migrants' automatic detention policy as well as the participation of Malta in the EU refugee relocation programme."

In the Hal Far reception centre, the Commissioner met with Syrian, Iraqi and Somali families relocated from Greece and Italy, as well as with single men asylum seekers and refugees. He observed that the reception conditions in the families' unit were better than in the single men's one. "In spite of notable ameliorations since my predecessor's 2011 visit to Hal Far, the living conditions in the single men's unit, which consists of containers with poor sanitation facilities, need to be further improved." He also noted that a number of refugees and beneficiaries of subsidiary protection who would prefer living in the community have no access to private housing, in spite of the fact that many of them work, because of very high rents. "There is a severe problem of access to housing, not only for migrants but also for low-income Maltese households, which needs to be urgently addressed by the government", said the Commissioner.

As regards asylum procedures, the Commissioner noted with satisfaction the high refugee status recognition rate. However, he expressed concern about the frequent lack of legal motivation and of consistency of the Refugee Appeal Boards' decisions, as well as the fact that most successful asylum seekers are granted subsidiary protection rather than refugee status. "This is particularly worrying because beneficiaries of subsidiary protection are not entitled to family reunification under Maltese law. Family reunification being an essential factor of integration, I urge the Maltese authorities to put an end to this form of unfair distinction".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ARCI / Statewatch 17-11-07:

Italien/ Account of a serious violation of the law in the hotspot in Lampedusa till sidans topp

- In spite of the ECtHR sentence in the Khlaifa case, arbitrary detention, mass expulsions and denial of the right to asylum continue

"Mr. M. has been on a hunger strike for four days. Another 200 Tunisian compatriots are with him, detained in the Lampedusa hotspot, and they refuse to eat until their rights are guaranteed. One of his companions was admitted into hospital a few hours ago. They are detained without any judge having authorised the measure, and they have not met anyone who would explain the procedures for filing a possible asylum request to them. Mr. A., who has been detained in lampedusa for 14 days alongside 200 compatriots, tells us a similar story. "I was denied the right to apply for asylum": these were his words on the telephone with ARCI.

With culpable silence from the institutions, Italy is violating the national and international normative frameworks. It is only thanks to the complaints from our Tunisian partners FTDES that we have been able to talk with the migrants who are held and on hunger strike.

Italy is acting with disregard for the European Court of Human Rights sentences which have found it guilty of violations. A few months ago the judges from the Strasbourg court found the Italian state to be in breach of the Convention for the treatment reserved to three Tunisian migrants, ordering 30,000 euros to be paid as compensation. According to the court, the three migrants were never told the reason for their detention and they were never given any opportunity to appeal against it. Moreover, the conditions of detention were described as "deeply degrading their human dignity". They included overcrowded rooms, people having to sleep on the floor, no doors separating the toilets and showers from the dormitories and a lack of water. No contact with the outside world was allowed.

Such conditions are happening again at present.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ARCI / Statewatch 17-11-10:

Italien/ Statement: Now it's happening in the detention centre in Caltanisseta till sidans topp

Forum Tunisienne des Droits Economiques et Sociaux (FTDES) - 06/11/2017:

"40 Tunisian citizens are freed every day from the Lampedusa detention centre: Italy puts an end to illegal detention.

Now it's happening in the detention centre of Caltanissetta

A few days after the complaint filed by ARCI and FTDES, Italy has started releasing the Tunisian detainees illegally held in the Lampedusa Hotspot. Mr. A. explained that 40 of them are transferred every day by ferry from the island to Agrigento [on the Sicilian mainland] and left to their fate without any information or guidance as to the services in the territory. Nobody has explained the asylum application process to them. Nobody has translated nor allowed them the time to understand the paper they are forced to sign in order to leave the centre: is it an expulsion order? A laissez-passer document? Nobody has been given a copy of this document.

Today, ARCI and FTDES heard reports that the same violation of national and international conventions is taking place in the detention centre in Caltanissetta. This morning, Mr. H. told us that he had been held in the centre for 11 days without ever appearing before a judge responsible for authorising his detention. 70 other Tunisian citizens are in the same situation as his. Every Monday and Thursday, the Italian government carries out some mass expulsions to repatriate dozens of Tunisians without giving them the possibility to have access to asylum application procedures. Today, on Monday, Mr. H. said that there weren't any repatriations due to the Sicilian regional elections. This is why we ask:

- That the migrants illegally detained in the Caltanissetta detention centre be immediately released.

- That all the migrants held in the detention centres of Lampedusa and Caltanissetta be informed of their rights, in a language they understand.

- That Italy put an end to its illegal procedures for mass expulsions.

- That Italy publish the convention on expulsions signed with the Tunisian government."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aitima 17-11-02:

Grekland/ Administrative detention in Greece remains problematic till sidans topp

Our organisation published a year ago the report "FORGOTTEN: Administratively detained irregular migrants and asylum seekers", in which it highlighted, among others, the derogation of the system of administrative detention from the relevant legislation, the international standards and the recommendations of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

The last report of the aforementioned Committee of the Council of Europe regarding its visits taking place in 2016 as well as the Greek Government's response were recently published. The Report's findings - which include serious allegations- along with the response of the Greek government cause serious concerns.

Our organisation is still monitoring the system of administrative detention by conducting visits to the detention centers of Attica and Korinthos and by investigating cases of detainees. It is with great disappointment that we observe that the administrative detention system remains highly problematic.

(...)

Hämta pressmeddelandet (Extern länk)

Rapporten från föregående år (Extern länk)

Pressmeddelande från CPT med länk till rapport och Greklands svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-11-09:

Grekland/ Anger rises in Lesbos over crowded refugee camps till sidans topp

A surge in refugee arrivals has led to soaring tensions on Greece's outlying Aegean islands, with Lesbos's mayor accusing the government in Athens of allowing it to become a giant prison camp.

Boycotting celebrations on Wednesday marking the 105th anniversary of Lesbos's liberation from Ottoman Turkish rule, local officials gave the leftist-led coalition in Athens an ultimatum: either it took immediate action to decongest the island or risked mass protests from an increasingly unruly population.

"We are utterly opposed to policies that are turning Lesbos and other border areas into concentration camps where all human dignity is denied," said Spyros Galinos, the island's mayor. "The government has failed to keep to its commitment to effectively deal with this problem and move people on."

The explosive mood matches the rising number of asylum seekers on Lesbos, the gateway for the vast majority of refugees and migrants who entered Europe at the height of the crisis in 2015.

Close to 6,000 people are being held at the island's main camp in Moria, which was initially established as a temporary measure to house no more than 2,000.

After a fourfold daily increase in arrivals nationwide over the past three months, the Greek immigration minister Ioannis Mouzalas said the government was considering renting hotels and dispatching cruise ships to the islands to house the growing numbers over the winter months. "The rise is concerning," he told a recent news conference in Athens.

Under a landmark deal agreed between the EU and Turkey to stem the influx in March 2016, refugees reaching Greek islands are forbidden from travelling to the mainland pending completion of asylum requests.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-11-17:

Europa/ Migration fundamental rights challenges remain till sidans topp

New and persisting fundamental rights concerns in a number of EU Member States remain a feature of the migration situation in Europe, according to the FRA's latest monthly report. Overcrowding, immigrant detention, particularly of migrant children, and asylum processing delays are just some of the challenges highlighted.

Looking at the situation across 14 EU Member States, some of the main fundamental rights-related concerns identified in the latest summary report include:

1. Living conditions in some reception centres remain poor. This is in part due to overcrowding, particularly in some hotspots.

2. Child protection is still problematic in some places. For example, plans to transfer all asylum seeking unaccompanied children to juvenile correctional facilities in one Member State is a new cause for concern.

3. Mistreatment at border zones continues in some places. Reported problems range from pushbacks and refused entry to asylum seekers to lack of proper processing of asylum seekers and information about asylum procedures as well as restrictions of liberty at border transit zones while waiting for lengthy asylum procedures to be processed.

4. Support is still an issue in many places. This includes inadequate access to legal aid, lengthy delays in processing asylum claims, inadequate access to mental healthcare as well as practical and legal barriers to family reunification.

5. Incidents of racism, hate crime and hate speech towards migrants continue to be reported. The growing use of online platforms to spread hate speech and misinformation about asylum seekers is a worrying trend.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-11-10:

Bangladesh/ Tillbaka hos rohingyerna i flyktinglägret Cox's Basar till sidans topp

Över 600 000 muslimska rohingyer har flytt från Burma, efter att militär och munkar bränt deras hus och fördrivit dem. Det råder fortfarande brist på vatten och mat i flyktinglägret söder om Cox's Basar och familjerna får tränga ihop sig i rangliga hyddor. Vår migrationskorrespondent Alice Petrén, som besökte platsen i september, har nu återvänt och träffat samma personer igen.

Taib, min bangladeshiske kollega, och jag konstaterar att vägen nere i lägret ser helt annorlunda ut nu jämfört med i september. Då vadade alla fram i gyttja, många barfota. Regnet öste ner. Det var översvämningar överallt. De flyende rohingyerna var i chock med död blick.

Fälten här runt om var tomma. Men nu är vägen torr och militären har kört med stenbult och tryckt bort hål och fåror. Eftermiddagssolen ger en underbar varm ton till den intensiva grönskan. Det är varmt, mycket varmt. Och här är som ett pärlband av små kiosker som säljer läsk, chips, kakor, batterier och annat smått.

Jag är tillbaka här för att träffa Belal, 20 år. Då ville han absolut tillbaka igen till Burma. Hans bror mördades av munkar i augusti och han var upprörd. Hur är allt nu? Vi går uppåt mot hyddan han snickrade på

Vi noterar att en pump installerats och snart står Belals mamma där. Hon känner igen oss och de hämtar Belal, som genast tar oss tillbaka ner på vägen för att visa oss vad som hänt på sex veckor.

Han har öppnat en liten butik vid vägen. Det går inte att leva bara på vad biståndsorganisationer delar ut, säger han men berättar också att det är olagligt för honom som rohingya utan ID-kort att ha en affär.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

IOM 17-11-10: Hostile terrain slows delivery of lifesaving aid to Rohingya refugees (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-11-10: Ökade hjälpinsatser för rohingyer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-18:

Libanon/ Drömmen för syriska flyktingar: att återvända hem till sidans topp

Libanon har tagit emot 1,5 miljoner syriska flyktingar och sedan tidigare bor 450.000 palestinska flyktingar i permanenta läger i landet.

Det skiljer nära 70 år mellan deras flykt men de har samma dröm: att åka hem. Hundratusentals syriska flyktingbarn går inte i skolan och många tvingas arbeta.

Nioåriga Aisha ställer sig framför micken på den lilla scenen. Bakom henne står ett tiotal andra flyktingbarn från Syrien. De tar ton.

"Vi är flyktingar från Syrien, en siffra i statistiken. Vi är trötta på tält. Syrien hämta oss, vi vill hem och bygga upp dig", sjunger de tillsammans.

Sedan drygt två veckor pågår en politisk kris i Libanon. Landets premiärminister Saad al-Hariri sade upp sig under ett besök i Saudiarabien. Det följdes av rykten om att han var kidnappad och en oro för regionalt krig eller ett nytt inbördeskrig mellan sunni- och shiafraktionerna i det splittrade landet, spred sig.

Den akuta fasen är över eftersom Saad al-Hariri kom till Frankrike på lördagen. Men det är oklart vad som sker med Libanons regering. Mitt i krisen befinner sig dessutom miljontals flyktingar i svår fattigdom och arbetslöshet. 1,5 miljon av flyktingarna kommer från Syrien.

Vi befinner oss en bit in i Bekaadalen i Libanon på biståndsorganisationen Beyond's centrum för flyktingbarn från Syrien.

Maria Assi, en av organisationens grundare säger att deras viktigaste mål är att barnen får lära sig om sina rättigheter. De allra flesta är traumatiserade från sina krigsupplevelser i Syrien, och sedan har de kastats in i ett nytt land utan ett eget hem eller vänner. Många av dem har arbetat som barnarbetare och missat flera år av viktig skoltid. Enligt henne finns det runt 250 000 syriska barn under 14 år som inte går i skolan i Libanon. De som är över 14 år har inte rätt att gå i skolan överhuvudtaget.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-11-16:

Libyen/ CNN: Migranter säljs på auktion i Libyen till sidans topp

Färre båtar med migranter lämnar Libyen för Europa. Människosmugglare har därför börjat sälja migranter på auktioner för att tjäna pengar, rapporterar CNN.

Migranter som tar sig till Libyen i hopp om att sedan nå Europa går istället under klubban i auktioner i flera av landets städer, enligt den amerikanska tv-kanalen CNN som har filmat en sådan försäljning med hjälp av dolda kameror.

Bilderna som kanalen publicerat visar män omkring 20 till 30 år gamla som annonseras ut som "stora, starka pojkar för jordbruksarbete" eller "grävare".

Männen refereras till som "varor" och en försäljare ropar ut priser: "800, 900, 1.000", tills buden tar slut och männen som sålts lämnas över till köparen.

Enligt kanalen auktionerades ett dussin människor ut under sex-sju minuter. Priserna rör sig någonstans kring ett par tusen svenska kronor per person.

21-årige Victory såldes flera gånger om

En av dem som blivit såld är 21-årige Victory från Nigeria. Han kom till Libyen och skulle fortsätta till Europa men efter att inte ha lyckats komma iväg på 16 månader tog pengarna slut. Smugglarna sålde honom som dagarbetare på en auktion och sa att pengarna han drog in skulle gå till att betala av hans skulder.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-11-23: Frankrike kräver FN-möte om slavhandel (Extern länk)

TT / Sveriges Radio Ekot 17-11-19: Libyen utreder uppgifter om slavhandel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 17-11-15:

UN criticises EU policy in Libya as 'inhuman' till sidans topp

The head of human rights at the United Nations has lashed out at the EU's migration policy towards Libya.

In a statement on Tuesday (14 November), UN human rights chief Zeid Ra'ad Al Hussein said forcing rescued people at sea to return to Libya for detention was inhuman.

"The suffering of migrants detained in Libya is an outrage to the conscience of humanity," he said.

The EU has helped broker deals with Libyan authorities as part of a broader plan to prevent people from leaving the country.

It includes, among others, training the Libyan coast guard to take migrants and refugees from the sea and then returning them to the war-torn country.

Many but not all are then sent to detention centres, which are often ruled by armed militia groups.

The EU's naval operation, Sophia, as of earlier this month has trained some 142 Libyans.

A first training package included 93 Libyans, which spent 14 weeks on board the Italian ship San Giorgio and the first two weeks on board the Dutch ship Rotterdam.

Another 20 senior officers at the rank of captain or commodore were trained in Greece. Malta hosted 20 trainees and a module in Italy has been started for another 66 personnel.

The Libyan coast guard has since intercepted almost 19,000 people since the start of the year until October.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Middle East Eye 17-11-17:

Europe should stop using Libya as a dumping ground till sidans topp

Guma el-Gamaty

With no central government and its own crises, Libya is ill-equipped to deal with an influx of returned migrants requiring shelter

Although it is not a new problem, the issue of migration has accelerated sharply in the past five years, and migration from mainly sub-Saharan African countries to Europe across Libya can be traced back to the year 2000.

Libya is not the only route for migration, with Morocco and Tunisia also used to a much lesser extent. The migrants come from many countries such as Nigeria, Gambia, Mali, Senegal, Sudan, Somalia, Eritrea and Ethiopia and others.

Recently migrants from Bangladesh travelling through Libya have also soared in numbers.

Shattered dreams

Migrants who risk their lives through thousands of miles of hazardous desert routes and dangerous sea crossings on very crowded small boats are driven by poverty, lack of jobs and persecution in their countries of origin. They believe, possibly naively, that by reaching Europe they will land jobs, money and a quality of life that they could only have dreamt of achieving back home.

However, the dreams of the majority of these people are often shattered. Europe refers to these migrants as "illegal" migrants, but others argue that seeking asylum for political or humanitarian, including economic, reasons is very much legal according to international human rights conventions and laws.

Libya is not the origin or cause of the migration problem but is sadly caught in the middle of an international migration web and a trafficking model that starts and stretches across the whole of sub-Saharan Africa to the south and beyond to Bangladesh.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-11-09:

Turkiet/ EU Facility: new contracts signed as more refugees receive support till sidans topp

The European Commission reported on the impressive progress in the implementation of the EU Facility for Refugees in Turkey, during the 8th meeting of the Steering Committee of the Facility that took place in Brussels yesterday. Over one million refugees have now been reached with the EU's flagship humanitarian programme, the 'Emergency Social Safety Net' and multiple new contracts were signed for €115 million in the areas of humanitarian aid, socio-economic support and municipal infrastructure. Of the overall €3 billion budget for 2016-2017, €2.9 billion has been allocated. Of this, contracts have been signed for 55 projects worth over €1.78 billion, out of which €908 million have already been disbursed.

Johannes Hahn, Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, said: "With the recent signatures of contracts worth over €100 million, the EU Facility for Refugees in Turkey continues to deliver its commitment in supporting the refugees and host communities. A great example of this, are the Technical and Vocational programs organised with the Ministry of National Education, which aim at increasing employability by facilitating entry into the labour market and thus supporting the integration of refugees in their host communities."

Christos Stylianides, Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, said: "We have recently reached a milestone of one million most vulnerable refugees benefitting from our main EU humanitarian programme. We have also signed five new agreements with humanitarian organisations to provide protection and health services. It is clear that the EU Facility for Refugees in Turkey is delivering and having a positive impact on the lives of the people who need our assistance."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Dagens Nyheter 17-11-11:

Avataren "Carl" ska hjälpa Migrationsverket till sidans topp

Polisutbildningen på Linnéuniversitetet har utvecklat den digitala avataren "Carl" som ska kunna hjälpa olika typer av personal som regelbundet förhör barn om känsliga ämnen. Migrationsverket har precis börjat använda den.

- Det här ger oss möjlighet till en mer realistisk utbildningsmiljö när det gäller utredningar med barn. Det är väldigt lätt att få in känslan av att man pratar med ett riktigt barn, säger Christian Andersson, kompetensutvecklare på Migrationsverket.

Den som tagit initiativ till projektet "Carl" är Pär Stihl som har lång erfarenhet av att förhöra barn från tiden han var polis och i dag är han ansvarig för bland annat barnförhörsutbildningen på Linnéuniversitetets polisutbildning. Utvecklingen av "Carl" började 2013 och påkallades av ett överhängande behov att förbättra kommunikationen med barn i olika typer av utredningar.

- Vi har inte haft några riktiga hjälpmedel för att träna på känsliga samtal. Vi har haft teoretisk undervisning och kört ett slags rollspel på internet, men det kändes aldrig realistiskt, säger Pär Stihl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 17-11-14:

Så ska Migrationsverket få fler att prata om övergrepp till sidans topp

Med mer information om sekretessen och vad som kan bedömas som skyddsskäl ska Migrationsverket få fler asylsökande att berätta om sexuella övergrepp.

I slutet av juni presenterade Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande kring asylutredningar av kvinnor som kan ha utsatts för förföljelse på grund av kön, som till exempel våldtäkter, könsstympning eller påtvingade aborter.

I dokumentet finns riktlinjer till handläggarna. Förutom att informera ordentligt om sekretessen poängteras också att det är viktigt att få de asylsökande att känna sig trygga och ge att dem den tid de behöver.

- Vi har en utredningskyldighet, men den sökande har också en skyldighet att berätta, säger Josefin Löfgren, processledare på Migrationverkets kvalitetsavdelning och fortsätter:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-24:

Migrationsöverdomstolen: Rätten att välja biträde central i ett rättssamhälle till sidans topp

En person som sökt asyl i december 2015 uppmanades i februari 2017 att föreslå offentligt biträde. Det första förslaget godkändes inte på grund av att det tilltänkta biträdet var fullboka en tid framöver. Den asylsökande kom i mars med ett nytt förslag men fick samma svar. Det skulle dröja ca fem månader innan biträdet hade tid. Migrationsverket förordnade en annan person men den asylsökande överklagade. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som citerar rättsjälpslagens förarbeten: "Möjligheten att i en rättslig angelägenhet få ett biträde som har kunskaper på det rättsområde som angelägenheten rör och som den enskilde känner förtroende för är av central betydelse i ett rättssamhälle." Domstolen påpekar att det är biträdets sak att bedöma möjligheten att fullfölja ett uppdrag. Det kan finnas skäl mot att förordna en önskad person om handläggningen kommer att fördröjas en avsevärd tid, men det ska vägas mot utlänningens intresse av att få det biträde som personen har förtroende för. I det här fallet hade den aylsökande sagt sig godta fördröjningen. Målet återförvisas till MIgrationsverket. Målnummer UM 8311-17, MIG 2017:21.

Läs eller hämta domstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-24:

Migrationsöverdomstolen: Ersättning för tolk måste täcka kortaste bokningsbara tid till sidans topp

Ett offentligt biträde hade yrkat ersättning för "avslutande åtgärder. Ersättningen gälle arbetstid plus tolkarvode för en timme. Domstolen satte ned båda ersättningarna sattes ned till en halvtimme. Det offentliga biträdet överklagade och skickade in prislista som visade att det inte går att boka tolk för mindre än en timme. Migrationsöverdomstolen gick med på det argumentet och slog fast att ersättningen för tolk ska motsvara en timme. "Ersättning för utlägg avseende tolkkostnader som uppdraget har krävt måste åtminstone ersättas med det belopp som motsvarar minsta bokningsbara tolktid" sammanfattar domstolen.

Målnummer UM 8837-17, MIG 2017/22

Läs eller hämta domstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-11-13:

Läkare vägrar utföra åldersbedömningar till sidans topp

Läkarna på Rättsmedicinalverket i Uppsala vägrar göra medicinska åldersbedömningar av unga asylsökande. Metoden är för osäker och de saknar rätt kompetens, skriver de i en debattartikel i SvD.

Rättsmedicinalverket ser nu över en av de två metoder som myndigheten använder för att bedöma åldern på ensamkommande.

- Vi har avstått enhälligt i Uppsala från att skriva sådana här åldersbedömningar. För det första anser vi det vetenskapliga underlaget vara bristfälligt, för det andra anser vi att vi rättsläkare inte har rätt kompetens för detta, säger överläkaren Tommie Olofsson.

Det är ett enhälligt beslut bland rättsläkarna på rättsmedicinalen i Uppsala - de vägrar utföra medicinska åldersbedömningar på unga asylsökande.

Enligt Tommie Olofsson har avdelningen fått en muntlig dispens för att göra så, och därför har läkarna inte gjort några medicinska bedömningar alls sen systemet infördes.

Rättsmedicinalverket gör sedan i våras så kallade medicinska åldersbedömningar av unga asylsökande som Migrationsverket misstänker har ljugit om sin ålder. Metoden, som går ut på att man röntgar och kollar mognadsgraden i knäleder och tänder, är starkt omdebatterad. Kritikerna - bland annat rättsläkarna i Uppsala - anser den vara alltför inexakt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-13:

Utvärdering av medicinska åldersbedömningar skjuts fram till sidans topp

Utvärderingen av de medicinska åldersbedömningarna skjuts fram ett halvår.

Detta efter att Socialstyrelsen bett om förlängning av regeringsuppdraget.

- Studien är igång, men den är försenad, säger Agneta Holmström på Socialstyrelsen.

De medicinska åldersbedömningarna har fått kritik från flera håll, bland annat från läkare som själva arbetar på Rättsmedicinalverket (RMV). I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver fyra läkare på verket att metoden, som används i bedömningen av asylsökandes ålder, är "direkt olämplig" och att myndigheten riskerar sin trovärdighet.

Metoden som RMV använder sig av är inte utvärderad. Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen att fördjupa kunskapen om magnetkameraröntgen som metod i åldersbedömningar och i valideringsstudien ska även den metod som RMV använder utvärderas. Studien skulle redovisats i slutet av november, men skjuts nu fram ett halvår.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-11-12:

Migrationsverket gav fel information om ålderstester till sidans topp

Ensamkommande ungdomar kan ha rätt till skadestånd från Migrationsverket, eftersom myndigheten har gett fel information om de ifrågasatta åldersbedömningarna.

- De sa att de hellre skulle fria än fälla, säger Heléne Sidoli, en av dem som varit med vid informationsträffarna.

I våras började Rättsmedicinalverket mäta tusentals ensamkommande ungdomars knäleder och tänder för att se om de är över eller under 18 år. De medicinska åldersbedömningarna är frivilliga, men för tusentals ensamkommande ungdomar som inte kan bevisa sin ålder för Migrationsverket är det en chans.

Så såg i alla fall Heléne Sidoli på saken. Hon är god man till flera flyktingungdomar i Malmö och Lund.

- Jag var helt såld, detta verkar jättebra, sa jag till mina ungdomar. Så jag övertygade dem om att säga ja.

Migrationsverket har runt om i landet hållit informationsträffar för de som är kallade att delta i åldersmätningarna. I den skriftliga informationen står det kortfattat:

"Om du är över 18 år är dina visdomständer oftast färdigutvecklade och dina knäleder har vuxit klart. Om du är under 18 år utvecklas dessa kroppsdelar fortfarande."

Informationen var felaktig

Vid två av Migrationsverkets informationsträffar i Malmö som Heléne Sidoli och hennes godman-kollega Catarina Dahlman var med på i våras, fick de informationen att om någon av de fyra läkare som är med på bedömningen tycker olika, så ska ungdomen bedömas vara under 18 år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om åldersbedömningarna nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-11-24:

Europadomstolen tillåter utvisning till Ryssland av person misstänkt för terrorism till sidans topp

En pojke kom som treåring till Tyskland år 2002. Hans asylansökan avslogs men han fick uppehållstillstånd 2012. Ett par år senare utreddes han för koppling till radikala islamistiska kretsar och förbjöds lämna landet. År 2017 fick den unge mannen istället beslut om utvisning då det kommit fram vid övervakning att han var beredd att utföra en attack i Tyskland. Bilder av våldsamma aktioner och en manual för tillverkning av bomber hade hittats. Utvisningen skulle verkställas till någon annan del av Ryssland än Dagestan eller Tjetjenien. Europadomstolen väger in rapporter från olika internationella organisationer. Två lokala mr-organisationer i Ryssland tillfrågades också om det specifika ärendet. Den ena, en kommitté mot tortyr. anser att mannen inte löper någon risk för tortyr eftersom han inte har någon koppling till rörelserna i Dagestan eller Tjetjenien. Organisationen Memorial anser att det ändå finns en risk. Europadomstolen bedömer ansökan som ogrundad med avseende på risken. Möjligheten att rätten till privatliv skulle hindra utvisning är ännu inte avgjord i Tyskland och prövades därför inte av Europadomstolen.

Application no. 54646/17, X against Germany (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-24:

Europadomstolen: Soldat som inte bevisat att han rest illegalt får utvisas till Eritrea till sidans topp

En man från Eritrea sökte asyl i Schweiz. Han hävdade att han varit soldat i Eritrea och flytt på grund av förhållandena och att tjänstgöringen inte tog slut. Mannen hade tidigare straffats i tjänsten med sammanlagt ca två års fängelse och vid flera tillfällen med nedsatt lön. Han berättade om hur han lämnat lägret och vandrat till fots till gränsen till Sudan och därefter tagit sig till Khartoum. Därifrån hade han flugit till Schweiz med hjälp av smugglare. Vid en andra intervju 16 månader senare lämnade mannen enligt de schweiziska myndigheterna uppgifter som skilde sig från den första intervjun, rörande hur länge han tagit olovlig permission innan han flydde och vilken bestraffning han kunde vänta för det. Han hade inte heller gett tydliga uppgifter om flygresan. Berättelsen bedömdes inte som trovärdig. Mannen hävdar att han hur som helst riskerar förföljelse efter den illegala utresan och att ha sökt asyl. Men Europadomstolen accepterar trovärdighetsbedömningen från Schweiz. Därför kan mannen inte förutsättas ha lämnat Eritrea illegalt. Att ha varit asylsökande är inte tillräckligt för att riskera förföljelse i Eritrea enligt domstolen. Fallet läggs ner.

Application no. 69720/16 H.I. against Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västerbotten 17-11-16:

Han använde inte sin tro som asylskäl till sidans topp

Trots att chanserna skulle blivit större om han uppgav sin religion som ett asylskäl har inte Jahanagi Shojaei gjort det.

Jahanagi Shojaei ifrågasätter hur mycket Migrationsverket behöver veta om en trostillhörighet när man söker asyl.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 17-11-16: Migrationsverket: Man måste uppge sina skäl för att få asyl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 17-11-13:

Sahar: Jag kommer dödas av min familj till sidans topp

Många asylsökande vågar inte berätta om sexuella övergrepp, trots att det kan vara skäl för uppehållstillstånd. Det menar flera experter P4 Stockholm varit i kontakt med.

Sahar, som egentligen heter något annat, kom till Stockholm med sin lilla dotter för två år sedan. Hon vill inte säga vad hon egentligen heter eftersom hon är säker på att hennes mans släkt letar efter henne även här.

När Sahars man försvann i Afghanistan började hans familj att misshandla och sälja Sahar sexuellt.

Men i Sverige har Sahar inte vågat berätta sin historia för Migrationsverket. Hon säger att hon skämdes och var rädd för att den afghanska tolken skulle berätta för andra afghaner.

Nu har hon fått avslag på sin asylansökan i alla instanser.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-11-20:

Fler syskonpar ska utvisas till Afghanistan till sidans topp

En svårt synskadad 18-åring tog sitt liv efter att ha fått besked om att han skulle utvisas tillsammans med sin yngre bror. Ett beslut som Migrationsverket senare konstaterade var fel. Men DN:s granskning visar att fler syskon har fått liknande besked.

I slutet av september kunde DN berätta att en svårt synskadad 18-åring tagit sitt liv efter att ha fått besked om att han skulle utvisas till Afghanistan tillsammans med sin lillebror. För att ensamkommande barn ska kunna utvisas måste det finnas ett så kallat ordnat mottagande i hemlandet. I brödernas fall bedömdes den svårt synskadade 18-åringen vara den yngre broderns nätverk i Afghanistan.

- Vi vet att bedömningen av nätverk är ett allmänt problem i verksamheten, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Migrationsverket konstaterade att bedömningen som var grunden till brödernas utvisningsbeslut var otillräcklig på flera punkter. Bland annat var det fel att räkna den svårt synskadade asylsökande 18-åriga brodern som den yngre broderns nätverk i Afghanistan.

Men det finns fler liknande fall. DN:s granskning visar att det finns minst tre ärenden - där den asylsökande och nyligen myndiga brodern, eller till och med farbrodern - bedöms vara barnets nätverk eller ordnade mottagande i Afghanistan. I ett fall har det sjuåriga barnet aldrig varit i landet. I samtliga fall var alla ensamkommande och under 18 när de kom till Sverige.

Fredrik Beijer kan inte kommentera enskilda fall, men säger att verket håller på att ta fram vägledning om vad som är ett nätverk och ordnat mottagande.

- Generellt kan man säga att ett nätverk i normalfallet ska bestå av mer än en person.

Enligt Beijer är det i teorin inte uteslutet att en 18-åring skulle kunna utgöra ett ordnat mottagande för ett ensamkommande barn, men då krävs det mycket av den 18-åringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KIT 17-11-15:

"Varför får vi inte behålla vår mamma?" till sidans topp

Loli och hennes barn kom ifrån varandra i flykten från Somalia för tio år sedan. Hon hamnade i Italien, pojkarna i Sverige. 2011 hittade Loli barnen igen och flyttade hit. Nu ska hon utvisas. Just för att flykten skilde dem åt. Hur är det möjligt?

Loli Adem bor i Göteborg tillsammans med sina söner Mohamed och Masud.

Där har de bott som en familj sedan 2011. Det har varit en svår men lycklig tid.

Snart kan den vara slut.

Loli behöver pojkarna, pojkarna behöver sin mamma. Det tycker de själva, det tycker skolan och det tycker pojkarnas pappa, som inte bor med barnen. Migrationsdomstolen håller inte med.

- Jag förstår ingenting, allt jag gjort har varit för mina barn, säger Loli Adem.

Ironiskt nog kan just det kosta henne allt. Men vi tar det från början.

Den långa flykten

Loli, Mohamed och Masud bodde tillsammans i Somalias huvudstad Mogadishu när barnen var små. Mohamed föddes 2004, Masud 2005.

Efter en skilsmässa från barnens far och på grund av det farliga läget i landet - inbördeskriget som pågått länge hade då övergått i krig med bland annat amerikanska bombningar och etiopiska trupper i landet- tvingades Loli fly 2007.

- Jag flydde för att kunna vara tillsammans med barnen, jag behövde komma till ett land med lagar och regler. Det gick inte i Somalia, men jag vågade inte ta med barnen under flykten, säger Loli.

Hon tog landvägen genom öknarna i norr, genom Etiopien, Sudan och Libyen och till sist över Medelhavet till Italien.

- Det var för farligt för barnen, det tog tio månader. Det var en väldigt svår tid, jag visste inte om jag skulle klara mig.

Barnen var borta

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-24:

Mamma får uppehållstillstånd på grund av att barnet är EU-medborgare till sidans topp

En kvinna sökte asyl efter preskription av en tidigare ansökan, bl.a. på grund av att hon varit tvångsprostituerad, vilket skulle göra att hon riskerar förföljelse. Hon blev inte trodd och fick avslag. Kvinnan har en son född i Sverige, vars far är litauisk medborgare. Faderskapet har inte erkänts, men Litauens ambassad har intygat att barnet är litauisk medborgare. Muntlig förhandling och intyg från Plattformen Civila Sverige mot människohandel visade att kvinnan utsatts för trafficking. Domstolen kommer fram till att barnet har rätt till uppehållstillstånd som EU-medborgare, och dessutom att moderns närvaro är nödvändig för att barnet ska kunna utöva sina rättigheter, enligt EU-domstolens praxis. Migrationsverket ansåg att kvinnan kan bosätta sig i Litauen. Men enligt domstolen är mamman särskilt utsatt och i behov av de stödinsatser hon har i Sverige och även barnet har sin anknytning här. EU-reglerna tillsammans med att en utvisning av barnet skulle strida mot barnets bästa och mot rätten till privatliv enligt Europakonventionen gör att de båda får uppehållstillstånd av synnerligen respektive särskilt ömmande omständigheter. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-24:

Dubbelt medborgarskap hindrar inte rätt till familj för EU-medborgare som flyttat till sidans topp

EU-domstolen har kommit med ett förhandsavgörande som innebär att en EU-medborgare som utnyttjat sin rörlighet har rätt att bo ihop med sin familj även om EU-medborgaren har förvärvat medborgarskap även i det land hen har flyttat till. Målet rör en algerisk medborgare som befann sig illegalt i Storbritannien efter att ha rest in med besöksvisum och stannat kvar. Senare gifte han sig med en spansk medborgare som bott i Storbritannien länge och även hade blivit brittisk medborgare. Grundregeln är att en familjemedlem till en EU-medborgare har en härledd uppehållsrätt, oavsett hur personen reste in i EU. Men detta gäller bara EU-medborgare som utnyttjat sin rörlighet och flyttat till ett annat land än det de är medborgare i. En brittisk domstol bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande om hur regeln ska tolkas när anknytningspersonen blivit medborgare i bosättningslandet. EU-domstolen har nu svarat att familjemedlemmen inte har uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet, men däremot enligt artikel 21.1 i fördraget om EU:s funktionsrätt FEUF. Fördraget ska tolkas så att EU-medborgaren ska kunna fortsätta utöva sin rätt till ett normalt familjeliv även efter att ha förvärvat medborgarskap. Domen kan få betydelse i Sverige som hittills inte har erkänt uppehållsrätt för familjemedlemmen i den situationen.

Domen: C-165/16, Toufik Lounes mot Secretary of State for the Home Department (Extern länk)

Pressmeddelande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-24:

Prövning av asylskäl efter att annat tillstånd nekats kan följas av nytt spårbyte till sidans topp

Utlänningslagens regler om spårbyte till arbetstillstånd efter att en asylansökan vunnit laga kraft kan användas även efter prövning av verkställighetshinder i vissa fall, säger Migrationsverket i ett nytt rättsligt ställningstagande. Det rör sig om personer som fått slutligt avslag på ansökan om uppehållstillstånd och ska avvisas elller utvisas men aldrig har fått sina asylskäl prövade. Det kan till exempel vara en person som har varit här som anhörig eller student men inte fått tillståndet förlängt. En ansökan om ny prövning ska i det läget beviljas. Om även asylansökan avslås men personen då arbetar vitt och uppfyller kraven för spårbyte till arbetsinvandrare så ska detta kunna ske, på samma sätt som för asylsökande som fått slutligt avslag i sitt grundärende. Observera att detta inte rör personer som påtalar verkställighetshinder efter att ha varit asylsökande från början.

Hämta den rättsliga kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kronoberg 17-11-16:

Arminas kamp mot utvisningsbeslutet: "Jag är rädd" till sidans topp

Familjen Dolikjanin har bott i Sverige i åtta år. De har fasta jobb, hus och vänner. Efter Migrationsverkets beslut om att utvisa familjen väljer de nu att kämpa vidare med hjälp av advokat.

Selma och Nedjat Dolikjanin kom till Sverige med sina fyra barn för åtta år sedan. Både Selma och Nedjat har fast heltidsjobb, de har köpt villa och äldsta dottern Armina ska ta studenten från Katedralskolan i Växjö till sommaren. Men över familjen hänger alltså ett utvisningsbeslut. Ett beslut som familjen tillsammans med en advokat har överklagat till högsta instans.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 17-11-24

Europadomstolen prövar mål om hungerstrejkande som avled i förvar i Australien till sidans topp

Målet gäller en man från Gambia som år 2005 togs i förvar för utvisning. Mannen läkarundersöktes och bedömdes som atletisk och i bra form. Han inledde en hungerstrejk efter en omflyttning i förvaret. Han informerades då om riskerna och läkarundersöktes varje dag. Efter sex dagar skedde läkarundersökningen på sjukhus eftersom han gjorde våldsamt motstånd. Han hade gått ner åtta kilo sedan strejkens början men läkarna såg inga tecken på undernäring eller uttorkning, mer än torra läppar. Han placerades i isolering på grund av det våldsamma uppträdandet. Två timmar senare hittades han avliden. Blodprovet som tagits samma dag visade sickelsellanemi vilket i kombination med uttorkning kan leda till hjärtstopp. Sickesellanemi är utbredd i Gambia. En utredning kom fram till att inget fel begåtts. Mannens bror anmälde saken till Europadomstolen. Brodern hävdar dels att dödsfallet berodde på att mannens vikt felräknats, han måste ha börjat hungerstrejka tidigare eftersom han sammanlagt gått ner 17 kilo i vikt och borde därför ha lagts in. Dessutom borde förekomsten av sickelcellanemi hos gambianer ha varit känd och detta borde ha kontrollerats. Europadomstolen håller dock inte med om detta utan anser att australiska myndigheter gjorde vad som kan begäras av dem.

Case of Ceesay v. Austria (Application no. 72126/14) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-24:

Kraftig kritik från JO mot att polisen tog i förvar och verkställde utan att vara behörig till sidans topp

En man hade sökt asyl i Sverige men fick beslut om överföring till Tyskland enligt Dublinförordningen. En polis ska ha uppmanat en teamledare på Migrationsverket att överlämna verkställigheten till polisen, men orsaken har inte dokumenterats. Migrationsverket bedömde att mannen skulle få tid att överklaga. Han fick tillåtelse att bo hos en bekant och ett datum för att själv ta sig till utreseboendet. Ärendet överlämnades inte till polis. Trots detta greps mannen på väg ut från Migrationsverket. Samma dag fattade polisen utan att ha behörighet till det beslut att förvarsta mannen. Beslutet fattades enligt fel paragraf och rättades dagen efter för hand. En begäran om häktesplacering godkändes av Migrationsverket utan att kontrolleras. Dagen efter förvarstagandet verkställdes överföringen utan att mannen hunnit överklaga. Enligt JO ger det som kommit fram intrycket att "man bestämt att ta M.M.A.A. i förvar och verkställa överföringen med tvång oavsett vilka de faktiska förhållandena var." JO kritiserar båda myndigheterna på en rad punkter och riktar allvarlig kritik även mot den enskilde polismannen.

Läs beslutet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

Vestmanlands Läns Tidning 17-11-23: Polis tog olagligt beslut om att sätta asylsökande i förvar - kritiseras hårt av JO (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 17-11-14:

Diakonen vill ha mer samtalsstöd på Migrationsverkets förvar till sidans topp

Landstinget har inte några planer på utökat samtalsstöd till de intagna på förvaret i Flen.

Birgitta Källberg är diakon i Svenska kyrkan och besöker Migrationsverkets förvar i Flen ett par gånger i veckan. Nu efterfrågar hon mer psykosocialt stöd till de intagna på avdelningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-11-10:

Grekland/ Court curtails detention in the context of the EU-Turkey deal till sidans topp

The Administrative Court of Mytilene restricted automatic detention of asylum seekers on the Eastern Aegean islands with a view of their return to Turkey under the EU Turkey deal. In three decisions from October, the court found that the applicants' detention was unlawful, on insufficiently justified grounds in two cases and on wrong grounds in a third case.

The decisions uphold the appeals of three Syrian applicants for international protection against orders prolonging their detention on Lesvos prior to their removal to Turkey. In two cases, the allegation was based on recommendations from the Regional Asylum Office stating that the applicants claimed asylum in order to delay or frustrate the return procedure. In the third case, the prolongation of detention was recommended for the purpose of verifying the applicant's identity or nationality, though he held a Syrian passport which had been submitted to the authorities.

Detention on the ground that an asylum application has been made to delay or frustrate return has been an issue of concern among asylum seekers subject to the EU-Turkey deal and was already condemned by other Administrative Courts.

"This decision reinforces the fundamental rights of asylum seekers to challenge their detention by Greek authorities, we will continue to hold the government accountable to their legal obligations when it comes to protecting individuals feeling war and persecution," said Vassilis Kerasiotis, country director for HIAS Greece on their website. The organization supported the legal action.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-11-10:

Italien/ Doubtful practice of deportations based on informal bilateral agreements till sidans topp

The joint legal analysis "Memorandum of Understanding between Italy and Sudan" by the Human Rights and Migration Law Clinic (HRMLC) of the University of Turin raises human rights and national constitutional concerns over the increasingly widespread use of Memorandum of Understanding (MoU) as form of bilateral agreement to manage migration flows and facilitate readmission.

The report contextualizes the MoU in relation to European policy approaches to manage migration flows through bilateral agreements and takes the agreement between Italy and Sudan from August 2016 as a model case for an analysis of its compatibility with national law, international law and human right frameworks. The report concludes that the implementation of the memorandum in the expulsion of 39 Sudanese nationals potentially breached the principle of non-refoulement, the prohibition of collective expulsion and the right to an effective remedy. The case of five Sudanese nationals who were deported under the MoU and complained before the European Court of Human Rights is still pending. Regarding its character as an international treaty, the analysis pointed out that the agreement lacks parliamentary ratification, as required by the Italian Constitution, and clarifies that readmission agreements with third countries fall under EU competence.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Institute of Race Relations 17-11-11:

Europa/ EU member states, criminalising humanitarians, are feeding Europe's far right till sidans topp

The Institute of Race Relations (IRR) publishes today research showing that EU member states are using laws, aimed at traffickers and smugglers, to criminalise those acting out of humanitarian motives.

Humanitarianism: the unacceptable face of solidarity is the product of a six-month research project into the hostile political and legal environment facing humanitarian actors who seek to protect life at Europe's sea and land borders. Drawing on the work of advocacy organisations across Europe, it provides a sample of twenty-six case studies involving prosecutions of 45 individual humanitarian actors under anti-smuggling or immigration laws since September 2015. It reports that the space for humanitarian action is shrinking within a political culture where distinctions between 'us' and 'them' seek to ensure that human solidarity ends at the gates to Europe. The report:

+ charts the ways in which member states have used criminal law to punish and deter those seeking to uphold standards of decency, in conflict with international human rights obligations such as the duty to rescue those in distress at sea, and the preservation of human dignity and physical integrity, and calls on the EC to provide a mandatory exemption from criminalisation for humanitarian aid, to bring the legal framework into line with international instruments;

+ establishes, through a timeline, a link between prosecutions and the EU's downgrading of the humanitarian mission in the Mediterranean;

+ describes a wider political culture of criminalisation whereby volunteers attempting to fill the gaps in state provision are stigmatised and criminalised for providing food, shelter and clean water to migrants in informal encampments or on the streets;

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR: 17-11-17:

Israel/ UNHCR concerned over Israel's refugee relocation proposals till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is seriously concerned by proposals announced yesterday by Israel's Interior Minister Aryeh Deri and Public Security Minister Gilad Erdan. Under these proposals, Eritreans and Sudanese asylum-seekers and refugees would be compelled to accept relocation to countries in Africa or face imprisonment in Israel. The closure of the Holot facility housing many of the Eritreans and Sudanese, will also be decided in the next three months.

This plan follows a ruling by Israel's High Court of Justice in August which sanctioned the controversial forced relocation policy introduced by the Israeli Government in March 2015, provided that certain safeguards were put in place in third countries.

From the start of this programme in December 2013 until June 2017, some 4,000 Eritrean and Sudanese were relocated under the Government's 'voluntary departure programme' to two African countries, named in media reports as Rwanda and Uganda.

Due to the secrecy surrounding this policy and the lack of transparency concerning its implementation, it has been very difficult for UNHCR to follow up and systematically monitor the situation of people relocated to these African countries. UNHCR, however, is concerned that these persons have not found adequate safety or a durable solution to their plight and that many have subsequently attempted dangerous onward movements within Africa or to Europe.

"As party to the 1951 Refugee Convention, Israel has legal obligations to protect refugees and other persons in need of international protection," said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection, Volker Türk. "UNHCR and the international community have been assisting Israel to meet its international obligations, including by resettling or finding other durable solutions for 2,400 refugees who have departed from Israel in the last couple of years."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-11-09:

Papua/ Authorities in PNG must allow aid in, must not use force to move refugees out till sidans topp

Responding to a notice issued by Papua New Guinea (PNG) authorities on Thursday morning at the Lombrum refugee detention centre on Manus Island stating that refugees must leave the centre by 11 November or be forcibly removed, Amnesty International said:

It is imperative that the PNG and Australian authorities immediately allow aid into the camp, and that they do not respond to the worsening conditions in the Lombrum detention centre by attempting to forcibly move the refugees to other locations. Any use of force in this highly charged environment is likely to lead to serious injury or loss of life.

Amnesty International researchers have just returned from Manus Island where they witnessed first-hand the shocking conditions at the centre.

"This is a man-made crisis. It is the Australian and PNG governments who have left the men without food, clean water, proper sanitation or electricity. They cannot, having created the situation, now compound it by sending in security forces to force the refugees to move," said Kate Schuetze, Amnesty International's Pacific Researcher.

"There is a solution to what we are seeing inside the camp - immediately allow humanitarian assistance in to restore access to food, water, electricity and health care. This is the only option that would be compatible with international human rights law at this point."

Amnesty International has long called for the camp on Manus Island to be closed and the refugees brought to safety in Australia. What has happened is closure of one camp, and opening another, in a location where the refugees would be even less safe.

The approximately 600 men in Lombrum have been forced to choose between fundamental necessities of survival or a move to a place where they face the risk of violent attacks from some elements of the local population and years more in detention-like conditions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Aftonbladet 17-11-11:

Polisens larm: "Riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet" till sidans topp

Sverige riskerar att få ett nytt skuggsamhälle.

Tusentals afghaner kan komma att gå under jorden efter avslag.

- En del riskerar att hamna i missbruk, en del i kriminalitet, säger en polisman som jobbar med ensamkommande ungdomar.

2015 kom 35 000 barn och ungdomar till Sverige. 24 000 av dem är unga afghaner. En del av dem går under jorden.

Det handlar om ungdomar som antingen blivit 18 år eller som fått åldern uppskriven till 18 år av Migrationsverket och fått avslag på sin asylansökan.

De som anses vara myndiga placeras på Migrationsverkets boenden ofta långt ifrån Stockholm, de får inte längre en god man samt förlorar rätten att gå i skolan innan de har fått uppehållstillstånd. Men många väljer att stanna i kommunerna där de har sina nätverk även om det innebär ett liv på samhällets skuggskida.

- I Stockholm har Plattan och citykärnan blivit tillhåll för många, säger Aftonbladets källa inom Stockholmspolisen.

Enligt polismannen finns det en given koppling mellan avslag, bostadslöshet och kriminalitet. Några försöker lösa bostadsproblemen genom att prostituera sig.

- Vill man inte bo på Migrationsverkets boenden är den svarta hyresmarknaden det enda alternativet. Där är det samma hyresbild om inte dyrare som på den vanliga bostadsmarknaden.

Ungdomar som inte vill tjäna pengar på kriminalitet tvingas att jobba svart.

- Vi har gjort tillslag mot ställen där personer bakat pizza i tolv timmar per dag för fem tusen kronor i månaden.

"Riskerar att hamna i missbruk"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

AITIMA 17-11-20:

Help Aitima assist refugees for a better life! till sidans topp

The refugee crisis in Greece has not gone away.

War is still going on in many parts of the world (Syria, Afghanistan, Somalia), so apart from those refugees who arrived in Greece during the previous years, there are also new arrivals.

Over the previous six months Aitima has given legal aid to over a thousand refugees helping them get protection.

But now our funds are running out.

This Christmas, help us give those fleeing war the gift of asylum.

Your donations will cover:

+ legal assistance service

+ interpreting service

+ office costs

Help Aitima assist refugees for a better life!

Check out our website, share our Facebook page with your friends and family or follow us on Twitter!

Till insamlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Concord november 2017:

Upprop: Stå upp för #humanasyllag till sidans topp

EU är just nu på väg att anta ett nytt gemensamt asylsystem. Flera förslag riskerar att ge flyktingar kraftigt försämrade rättigheter och skydd. Det finns förslag som vill förbjuda permanenta uppehållstillstånd i alla medlemsländer och förslag som strider mot FN:s flyktingkonvention.

Vi kräver att EU:s gemensamma asylsystem:

+ inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna

+ inte hindrar Sverige från att återgå till vår ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd

Vårt upprop riktar sig till Sveriges regering och migrationsminister Heléne Fritzon som just nu förhandlar om EU:s gemensamma asylsystem.

Underteckna namninsamlingen (Extern länk)

Se youtubefilm om förslaget till gemensamt asylsystem inom EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 17-11-23:

Elever demonstrerade mot utvisning av klasskamrat till sidans topp

Elever från Vasaskolan i Gävle demonstrerade under torsdagskvällen mot att en klasskamrat och hennes familj utvisas till Armenien - efter fem år i Sverige.

När Lima Farid och Shewit Mulugeta kom till skolan möttes de av ett avskedsmeddelande med texten "Vi ska åka nu, de tar oss, jag älskar er allihopa". De blev chockade över beskedet att deras vän och klasskamrat skulle utvisas med sin familj efter fem år i Sverige - och kände att de var tvungna att göra något.

- Alla i skolan sprang i panik för att mötas vid skåpen och vi bara grät, vi kände oss så hopplösa, berättar Lima Farid.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 17-11-11:

Unga afghaner gör sina protester till återkommande rutin till sidans topp

Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Så lyder budskapet i demonstrationer som unga afghaner nu håller över hela landet.

- Det går inte att leva i Afghanistan. Därför kämpar vi för att få stanna i Sverige, säger Reza Ramazani, en av ett 30-tal personer som på lördagen demonstrerade vid Triangeln och Gustav Adolfs torg i Malmö.

Drygt 12 000 unga afghaner hotas av utvisning till Afghanistan. Regeringen har gjort klart att ett nej ska vara ett nej i migrationspolitiken. Därför ordnar Migrationsverket ständiga flygresor till Kabul där afghaner som nekats uppehållstillstånd i Sverige och andra EU-länder förs tillbaka till sitt hemland.

Reza Ramazani ser den politiken som omänsklig:

- Vi har kommit till Sverige för att börja ett nytt liv i ett bra land. Regeringen måste fatta beslut om att inte föra oss till ett land där säkerhetssituationen hela tiden bara blir sämre och sämre, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 17-11-15:

Den europeiska migrationsagendan: att befästa de framsteg som gjorts till sidans topp

Inför Europeiska rådets möte i december presenterar kommissionen och EU:s utrikesrepresentant i dag det arbete som återstår för att befästa de senaste årens framgångar.

Antalet irreguljära gränspassager längs de huvudsakliga migrationsrutterna har minskat med 63 % under 2017, och de gemensamma insatserna för att skydda EU:s yttre gränser, samarbeta med partnerländerna för att ta itu med grundorsakerna till irreguljär migration, förbättra skyddet för migranter och bekämpa människohandeln har gett konkreta resultat. Inför framtiden, och med tanke på att externa och interna åtaganden om migration är nära sammankopplade, uppmanar kommissionen och EU:s utrikesrepresentant EU, medlemsländerna och partnerländerna att vidta ytterligare samordnade åtgärder för att göra jämna framsteg och fortsätta EU:s arbete på alla fronter och därigenom hantera migrationen på ett bättre sätt.

- Sedan 2015 har vi gjort verkliga framsteg tack vare vårt gemensamma arbete för att bättre hantera migration på ett övergripande sätt. Men vi är inte klara ännu, och problemet kommer att finnas kvar under lång tid. Därför måste vi fortsätta våra övergripande och gemensamma insatser med ännu mer energi och beslutsamhet för att befästa våra resultat och genomföra hela den europeiska migrationsagendan. Migration är den viktigaste frågan för allmänheten, och det bör också vara vår främsta prioritering, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar till bilagor och faktablad om processerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arena Idé / FARR 17-11-23:

Kommer EU att skapa legala vägar? till sidans topp

EU-kommissionens förslag om kvoter för laglig inresa av flyktingar från länder utanför EU är nu framme vid trilog-förhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet. I en av poddarna från "Människor och Migration" som ges ut av Arena Idé, intervjuas EU-parlamentets rapportör Malin Björk om parlamentets förslag till kvotsystem. En skillnad mot EU-kommissionens ursprungliga förslag är att det saknar koppling till partnerskap med tvivelaktiga regimer.

Bakgrund: Diskussionen om ett nytt asylsystem startades av EU-kommissionen med en rad förslag. Olika delar av paketet har kommit olika långt. Dublinförordningens framtid och fördelningen av asylsökande mellan EU-länderna är till exempel en knäckfråga som fastnat på regeringschefernas bord med låsta positioner. Andra delar, som kvotsystemet, har bearbetats av experter var för sig hos EU-parlamentet och ministerrådet (regeringarnas organ). När parlamentets och rådets förslag är färdiga kan förhandlingarna mellan de tre parterna börja.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Danish Refugee Council / Reliefweb 17-10-31:

Fundamental rights and the EU Hotspot approach till sidans topp

Refugees and asylum seekers experience a broad range of rights violations when they arrive to the so-called hotspots in Italy and Greece. Additionally the Greek hotspots have become a form of deterrence policy, a new Danish Refugee Council (DRC) study of the implementation of the EU hotspot approach shows.

Gaps in information, lack of legal assistance, under-identification of vulnerable persons, restricted freedom of movement and de facto detention. This is just some of the conditions which asylum seekers and refugees arriving in the hotspots in Italy and Greece meet, according to a legal assessment of the current operation of the EU hotspot approach. The result is a wide range of fundamental rights issues in the hotspots, which are addressed in the study through a number of recommendations. While the EU Hotspot Approach in itself is not a problem, the way that it is implemented is.

The study includes a more in-depth look into the Moria hotspot on the Greek island of Lesvos. It shows poor humanitarian standards with massive overcrowding. Current figures estimate a staggering 6250 asylum seekers and migrants currently residing in Moria, against a capacity of 1800. At the time of the study, only one latrine was functioning, water supplies were insufficient, and thousands of asylum seekers were living in tents.

The study also examines the role of the hotspot approach in the proposed reform of the Common European Asylum System (CEAS) and the hotspot approach as a form of externalization and deterrence. DRC argues that - in particularly on the Greek islands - many of the current protection gaps and challenges are derived from the fact that the approach in its implementation constitute a shift away from a territorial reception towards a model of containment at the EU's external borders coupled with policies of deterrence, not least due to its inter-linkage with the EU-Turkey deal in the Greek context.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Unionens Råd 17-11-08

Schengens informationssystem: rådet enas om förhandlingsståndpunkt till sidans topp

På rådets vägnar godkände Ständiga representanternas kommitté (Coreper) den 8 november 2017 ett förhandlingsmandat om tre förordningar om användningen av Schengens informationssystem (SIS) när det gäller

+ polissamarbete och straffrättsligt samarbete

+ in- och utresekontroller

+ återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna

Med mandatet som grund kommer ordförandeskapet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet så snart det är möjligt.

I förordningarna åtgärdas möjliga luckor och flera ändringar föreslås i det nuvarande systemet.

De nya bestämmelserna ska bidra till bekämpandet av terrorism och allvarlig brottslighet, garantera en hög säkerhetsnivå i EU och understödja migrationshantering.

Registreringskategorier

Förordningarna innehåller förslag till nya registreringskategorier i systemet, exempelvis

+ registreringar som utfärdas i syfte att utföra undersökningskontroller, som är ett mellanliggande steg mellan diskreta kontroller och gripanden, och som gör det möjligt att intervjua personer

+ registreringar om okända brottsmisstänkta eller efterlysta personer, vilket innebär att finger- eller handavtryck som upptäckts på platser för grova brott eller terroristbrott, och som högst sannolikt tillhör gärningsmannen, kan föras in i SIS

+ förebyggande registreringar om barn som löper risk att föras bort, särskilt av en förälder, och utsatta personer som för sin egen säkerhet behöver hindras från att resa (exempelvis om resan kan innebära en risk för tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning eller människohandel)

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsverket 17-11-15:

Så klarar kommunerna att ta emot nyanlända för 2017 till sidans topp

Kommunerna har hittills i år tagit emot 18 700 personer med uppehållstillstånd som anvisats av Migrationsverket. Nu återstår närmare 5 000 personer som väntar på att bli mottagna innan sista februari.

I år ska totalt 23 600 anvisade personer tas emot i landets kommuner, enligt beslut av regeringen. I dagsläget är det 4 850* personer som väntar på att bli mottagna och drygt 1 500* personer som har anvisats till en kommun för mer än två månader sedan.

- Vi kan se att många av landets kommuner har klarat att ta emot nyanlända. Samtidigt är flera kommuner försenade med sitt mottagande, men jämför vi med samma period förra året så har det fungerat bättre i år - fler har tagits emot i tid, säger Magnus Rodin, regionchef på Migrationsverket.

Inga undantag enligt lagen

Två månader är den tidsgräns som bosättningslagen anger för kommunen att ta emot en person som de har anvisats. Hur många personer som varje kommun ska ta emot för 2017 beslutades av länsstyrelserna redan förra hösten.

I dag är 64 av landets kommuner klara med sitt mottagande för 2017, men samtidigt har tio kommuner femtio nyanlända eller fler som har väntat längre än två månader på att blir mottagna.

Under hösten har Migrationsverket haft en särskild dialog med ett antal kommuner som fortfarande har många sena anvisningar.

- Vi är medvetna om att det här är stora utmaningar för kommunerna, men vi har varit tydliga från början. Det är kommunernas ansvar att ta emot de nyanlända, det finns inga undantag. Bakom varje siffra finns en verklig person som ska integreras i det svenska samhället, säger Magnus Rodin.

* Detta är siffror som uppdateras dagligen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-11-20:

Trendbrott: Sedan i mars minskar de öppna anknytningsärendena till sidans topp

I mars hade Migrationsverket rekordmånga öppna anknytningsärenden - cirka 74 000. Nu har den siffran minskat med 15 000.

- Det är oerhört positivt att vi har lyckats bryta trenden och att vi nu avgör fler ärenden än som kommer in. Det betyder att vi kan ge besked till många sökande och referenspersoner som tyvärr ofta har fått vänta länge på beslut, säger Janne Wallin, operativ chef på Migrationsverket.

Det finns flera orsaker till att antalet öppna anknytningsärenden har minskat, det handlar både om förstagångsansökningar och förlängningar. En är att det i år är 244 fler årsarbetare som arbetar med anknytningsärenden än 2016. En annan är att antalet nya ansökningar minskar stadigt med ungefär 1 200 i månaden jämfört med 2016. Dessutom har ett antal åtgärder vidtagits för att effektivisera rutiner både för handläggning och administration.

Migrationsverkets prioritering under året har varit att avgöra nya, kompletta ärenden och samtidigt lägga tid och kraft på att avarbeta äldre och mer resurskrävande ärenden.

- Det finns ingen anledning att nya beslutsklara ärenden ska bli liggande, säger Janne Wallin.

Högst nio månaders handläggningstid

Enligt utlänningsförordningen ska alla sökande få beslut i sina ärenden inom nio månader. Migrationsverket räknar med att nå det målet när det gäller anknytningsärenden senast den 1 juli 2018. I dagsläget återstår fortfarande 22 500* ärenden som är mer än ett år gamla och som i regel kräver en mer omfattande utredning.

- Nu satsar vi mycket kraft på att även avgöra dessa ärenden, säger Janne Wallin.

Hittills i år har Migrationsverket fattat beslut i 72 000 anknytningsärenden. En dryg tredjedel av dem var nya kompletta ansökningar och resten inkom till verket före 1 januari 2017.

Artikeln med diagram (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Malmöhus 17-11-10:

Oppositionen: "Signalen är kom inte hit" till sidans topp

Nästa vecka kommer ett 50-tal nyanlända till Staffanstorp. Men de har ingenstans att bo. Nu riktar oppositionen kritik mot att styret inte agerar.

En av Staffanstorps integrationssamordnare har sagt upp sig för att det enligt henne finns en utbredd motvilja i kommunstyrelsen att hitta bra boendelösningar.

Samtidigt blir frågan mer akut för varje dag som går. Nästa vecka anländer ett 50-tal personer som anvisats till Staffanstorp sedan en tid tillbaka och som kommunen enligt kommunstyrelsen inte kunnat ta emot.

Nu skickar Migrationsverket helt enkelt dit dem, i enlighet med anvisningslagen. Men några lediga bostäder finns inte.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Stockholm 17-11-15: Täby sämst i landet på att ta hand om nyanlända (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 17-11-17: Det går trögt för Lund att ta emot nyanlända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-11-10:

Principöverenskommelsen: Lön på 8 000 till nyanlända till sidans topp

Det förslag som arbetsgivare och fack förhandlat fram om nyanlända handlar om en lön på 8 000 kronor i kombination med ett statligt bidrag.

Fack och arbetsgivare bekräftar nu Ekots uppgifter att det finns en principöverenskommelse färdig om hur nyanlända och långtidsarbetslösa lättare ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

- Det ska vara enkelt. Vi har beskrivit det som att lönen ska vara 8 000 kronor och att det inte ska betalas arbetsgivaravgifter, säger Anders Weihe, förhandlingschef på arbetgivarorganisationen Teknikföretagen.

Det kallas etableringsanställningar där nyanlända och långtidsarbetslösa kan anställas på en visstidsanställning i upp till två år. Grunden är att det ska vara enkelt för arbetsgivaren så att anställningarna blir av.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 17-11-20: LO går vidare med etableringsjobb (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialdepartementet 17-11-16:

Regeringen vill stärka kunskap om och stöd till nyanlända som är traumatiserade till sidans topp

På torsdag fattar regeringen tre beslut gällande nyanländas hälsa med uppdrag och extra medel till Landstingen, länsstyrelsen i Skåne och Region Uppsala.

Landstingen får 10 miljoner kronor för att stärka vården för traumatiserade asylsökande och nyanlända. Syftet är att höja kompetensen hos personal i hälso- och sjukvården som möter målgruppen. Landstingen ska beakta ett jämställdshetsperspektiv vid genomförandet.

Regeringen ger även Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att göra fördjupningar om psykisk hälsa i utbildningsplattformen för samhälls- och hälsokommunikation till nyanlända, så kallad MILSA.

Region Uppsala får 650 000 kronor till ett projekt för att effektivisera vården i Region Uppsala för nyanlända genom att alla vårdgivare i vårdkedjan ska samverka bättre. Region Uppsala ska sprida kunskaper och erfarenheter från projektet till övriga landsting genom en rapport, artiklar och en avslutande konferens.

- Samhället måste ge stöd och hjälp till den som bär med sig trauma från krig, tortyr och andra hemska upplevelser. Regeringen ser därför ett behov av mer stöd och kunskap till personalen inom vården och kommunal verksamhet som möter de nyanlända, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen uppskattar att omkring 20-30 procent av nyanlända och asylsökande lider av psykisk ohälsa. Förekomst av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är högre bland asylsökande jämfört med övriga befolkningen. Även bland barn, speciellt ensamkommande barn, är psykisk ohälsa, inklusive krisreaktioner och posttraumatiskt stressyndrom, vanligt förekommande. För de nyanlända är hälsa en viktig förutsättning för en framgångsrik etablering i det svenska samhället.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Dagens Integration 17-11-14: Psykolog: Vi måste bli bättre på att identifiera tortyrskador (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 18-11-10:

Trots avslag på avslag: Ahmad håller hoppet uppe till sidans topp

Ahmad Rahimi kom till Sverige hösten 2015 samtidigt som många andra. I kören Songlines fann hann vänner och framtidstro.

Ahmad kommer från Iran och när han kom till Sverige engagerade han sig i kören Songlines. Songlines är ett projekt - av och med unga på flykt - som vill bidra till att alla unga ska känna hopp och framtidstro.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 17-11-16:

Nedläggningshotad utbildning blir kvar till sidans topp

Karosseri och lackering på Nobelgymnasiet blir kvar tack vare nyanlända från SFI. Kursen har haft problem med sökande elever och har varit nära att läggas ned. Men ett nytt samarbete räddar utbildningen.

- Nu ska jag slipa den här och så ska jag reparera den där det är skadat. Sedan ska jag också ta på färg på den, berättar Moaz Drär som är en av de nyanlända som går utbildningen på karosseri och lackering på Örsholmen.

Inne i bilverkstaden där karosseri och lackeringen håller till på Örsholmen i Karlstad råder full aktivitet.

Moaz Drär är 19 år gammal, han kommer från Eritrea och har bott i Sverige i två och ett halvt år. I september i år så började han den två-åriga utbildningen karosseri och lackering.

Men det var en stund sen det rådde full aktivitet i lokalen. För bristande intresse för inriktningen som man kan välja i årskurs två på fordonsprogrammet, har gjort att man faktiskt diskuterade om man skulle lägga ner inriktningen.

Utöver att det var få som sökte sig till utbildningen så kostar den också väldigt mycket att driva. Men då sa branschen ifrån. Vilket innebar att man fick tänka nytt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-11-16:

Läxhjälp i Tensta bygger självtillit till sidans topp

Varje måndagskväll håller biblioteket i Tensta öppet för Läxhjälpen. En verksamhet som arrangerats av Individuell Människohjälp (IM) sedan 1999. Mellan fem och sju på kvällen träffas läxläsare och läshjälpare för att reda ut frågetecken kring ämnen som ordföljd, algebra och fördomars vara och ve.

Mörkret ligger tjockt över Tensta centrum denna måndagskväll. Vinden biter lätt i kinden och på marken ligger drivor av blöta löv. Folk skyndar med uppdragna axlar över torget och jag skyndar efter. Upp för trappan och ut på den lilla gångbron varifrån man kan se biblioteket. Det lyser varmt från fönstren i den tegelröda byggnaden. Porten går upp med ett lätt tryck och jag möts av ett stilla sorl. Runt om i lokalen sitter människor i olika åldrar och läser.

Vid ett av borden sitter Örjan Ekman som är en av initiativtagarna till Läxhjälpen. Han har ett långt engagemang inom organisationen Individuell Människohjälp bakom sig. Vid hans sida sitter Johannes som är en av Läxhjälpens flitigaste besökare. Om dagarna läser han Svenska som andraspråk i Kista men varje måndagskväll tar han sig hit till Läxhjälpen. Svenskan har varit en stor utmaning.

- För mig är det jättesvårt men jag vill och jag kämpar, säger Johannes. Läxhjälpen betyder väldigt mycket.

Många läxläsare har ursprung i ett annat land än Sverige och för de flesta är svenskan ett nytt språk som skall förstås och bemästras.

- Vi har läxläsare från många olika länder som Somalia, Eritrea, Etiopien, Irak och Syrien. Men det växlar här ute. För länge sedan var det många från Grekland som bodde här. Sedan var det många från Latinamerika men dom har flyttat vidare till nya ställen. Oftast är det dom som är senast ankomna som kommer till Tensta, säger Örjan.

IM:s Läxhjälpsverksamhet har funnits länge. Hur uppstod själva idén till Läxhjälpen?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migration News Sheet November 2017:

Storbritannien/ UNHCR Study: Integration successful under Syria refugee resettlement till sidans topp

More than 8,000 Syrian refugees have come to the UK under the Government's Syrian resettlement scheme, which has made a "successful start" in helping its beneficiaries integrate in their new country, according to a study by UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners.

Under the Syrian vulnerable persons resettlement scheme (VPRS), refugees are referred to the Home Office by the UNHCR, which performs eligibility, medical and security checks. Vulnerable people accepted by the scheme are subsequently referred to local authorities for resettlement.

The VPRS was launched in 2014 following massive public pressure to help those fleeing the conflict. The government committed to resettling 20,000 refugees under the programme by 2020. In July 2017, the programme was expanded to include those caught up in the Syrian conflict without Syrian nationality.

While noting that the resettlement scheme has had a "transformative impact", the Refugee Council also counted that it remains restricted, with a lack of family reunification possibilities keeping relatives who have been "torn apart by war" unable to live together. Similarly, opposition politicians and campaigners argue that the Government should be doing more to help people fleeing war and persecution.

Jonathan Bartley, co-leader of the Green Party argued that Britain was not taking its fair share of Syrian refugees, adding that the Government should do more to help people making perilous journeys, particularly pointing to unaccompanied children.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Aftonbladet ledarkrönika 17-11-13:

Anders Lindberg: Alarmister styr flyktingdebatt till sidans topp

En läsare skickar en bild av ett beslut från Migrationsverket.

"Migrationsverket registrerar därför ditt födelsedatum till 1999-10-10, det vill säga att du fyller 18 år dagen för beslut i ditt ärende. Ditt ärende kommer därför att bedömas enligt den ordning som gäller för vuxna."

Det är detta som kallas "åldersuppskrivning", allstå att tjänstemän ändrar flyktingungdomars födelsedatum så att de är över 18 år och kan utvisas. I detta fall har utredningen tydligen visat att ungdomen i fråga alltså fyller år exakt samma dag som beslutet fattades.

"Födelsedag"

"Tror du att människor i gemen vet om att åldersuppskrivningarna brukar se ut så här?" frågar läsaren ilsket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet ledare 17-11-14: Anders Lindberg: Ålderstester kan bli rättsskandal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-11-07:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets hantering av hbtq-personers asylansökningar till sidans topp

Fråga 2017/18:190 av Robert Hannah (L)

Hbtq-personer är kanske den mest utsatta gruppen personer som söker asyl i Sverige. Regeringen har valt att ta bort grunden särskilt ömmande omständigheter för att få stanna i Sverige. Det är ett stort svek mot hbtq-personer, som skickas tillbaka till länder där de tvingas leva under extremt hedersförtryck, våld och hot från polisen och kraftigt avståndstagande från allmänheten. Sverige sviker hbtq-asylsökanden i dag och skickar tillbaka dem till döden.

Migrationsverkets egna uppgifter i Analysrapport - Tematisk kvalitetsuppföljning av asylärenden där hbtq-skäl prövats, från den 30 augusti 2017, visar mycket stora brister i bedömningen av skyddsskäl. I närmare 30 procent av hbtq-personers asylärenden konstateras att rättschefens rättsliga ställningstaganden inte följs. I huvudsak beror detta på att det rättsliga ställningstagandet angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet (RCI 09/2013) inte följts.

30 procent av hbtq-asylsökande får alltså inte en rättvis och rimlig prövning. Deras egna bevis och handlingar bedöms inte utan Migrationsverket gör en allmän granskning om landet är säkert generellt sett eller inte. Detta är ett kraftigt avsteg från principen om individuell prövning. Skyddsskäl för en hbtq-person kan ofta finnas i länder där heterosexuella personer inte har asylskäl.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon

På vilket sätt arbetar statsrådet och regeringen för att säkerställa så att hbtq-personers asylansökan behandlas korrekt och rättvist och även tar i beaktande situationen för hbtq-personer i det land från vilket den asylsökande kommer?

Svar av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 17-11-13:

Att asylsökande M ska skickas ut från Borlänge är både rättsosäkert och skamligt till sidans topp

Katarina Nyberg, god man

Beslut om avslag på M:s asylansökan tas av Migrationsverket på tisdagen, fyra månader efter asylutredningen och mer än två år sedan M ansökte om asyl. På fredagen får socialtjänsten i Borlänge kommun ett fax om att M blivit åldersuppskriven från 16 till 18 år. Socialtjänsten kontaktar god man och familjehemmet. M är i skolan. Socialtjänsten underrättar nu M om att han på måndag, om tre dagar, ska flyttas från familjehemmet till ett asylboende någonstans i landet. Det är slut med skolan och snart är gode man borta eftersom han nu är myndig.

När M får veta att han är åldersuppskriven så fattar han att han fått avslag på sin asylansökan men det kan inte socialtjänsten underrätta honom om, bara att han är åldersuppskriven och inte längre är socialtjänstens ansvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Tendens 17-11-14:

Jag ljög om min ålder till sidans topp

"Jag undviker folk och sociala sammanhang för jag vill inte ljuga mer", säger Ali. Han gjorde det för att öka chanserna att få stanna i Sverige. Hur är det att leva med den lögnen?

Vi har träffat "Ali", "Mustafa" och "Monir" som alla tre har ljugit om hur gamla de är. En av dem har fått uppehållstillstånd, en väntar på svar och en har redan fått avslag.

Alla tre känner ånger och skuldkänslor. Lögnerna har också fått konsekvenser de inte anade när de uppgav fel ålder.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria debatt 17-11-14:

Hur väljer man det allra värsta? till sidans topp

Jag har en patient som längtar efter sin mamma med en smärta som är så stark att luften tycks vibrera runt honom. Hon är i Iran och han ska nu sannolikt skickas till Afghanistan där han aldrig varit, skriver Anna Olsson.

Han har försökt att förklara och lära mig betydelsen av ordet tvungen. Det är svårt att för mig som levt hela mitt liv här i Göteborg utan krig, naturkatastrofer eller förföljelse att förstå vidden av att tvingas ta ett beslut som inte går att ta. Att vara tvungen att välja det allra värsta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler vittnesmål:

Dala-Demokraten 17-11-21: Öppet brev: Att meddela vår skyddsling att han inte får stanna där han byggt upp sitt liv är tortyr (Extern länk)

ETC 17-11-14: Simon, 16 år: Varför utvisar ni min vän från tryggheten i Sverige? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 17-11-10:

Flerpartibrev till Löfven: Sverige behöver skyddande lagar som värnar asylrätten till sidans topp

I dag besöker statsminister Stefan Löfven Karlskoga och Kumla här i Örebro län. Vi hoppas att han får möjlighet att läsa tidningen på väg mellan kommunerna för vi från Kumla har en hälsning och en vädjan vi vill föra fram.

Under 2015 kom exceptionellt många flyktingar till Sverige, många av dem ensamkommande barn och unga med rötterna i Afghanistan. Personalstyrkan på Migrationsverket var inte dimensionerad för detta, flera handläggare slutade, andra blev sjuka. Ett stort antal nya handläggare, många gånger oerfarna, anställdes.

Förutom handläggare saknas ombud, gode män och andra som ska finnas runt en asylsökande, särskilt en ung person. Det har naturligtvis satt sina spår på kvaliteten i bedömningarna och besluten.

Det är vi som finns ute i kommunerna som möter ungdomarna, som haft dem boende hos oss under två år och som nu ser hur de vid ett avslag står mer eller mindre skyddslösa. De har gått i våra skolor, spelat i våra fotbollslag och vi ser hur den oerhört långa processen trasar sönder dem.

Vi ser självskadebeteende och suicidförsök, vi ser apati och uppgivenhet. Den korta respit som medges för att gå ut skolan är inte nog, särskilt som det för många upplevs som fullständigt meningslöst att gå till skolan för att lära sig svenska där en utvisning ändå väntar om hörnet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-11-16:

Tunga kravet på Löfven: Stoppa utvisningarna till sidans topp

Elva välgörenhetsorganisationer kräver nu att Stefan Löfven stoppar utvisningar till Afghanistan för ungdomar som kom till Sverige 2015.

Ungdomarna ska få stanna i Sverige tills dess att tidigare utvisningar följts upp.

- Vi kan inte hamna i en situation där vi säger att "vi inte visste", säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda barnen.

Stoppa alla utvisningarna till Afghanistan för ungdomar som kom till Sverige 2015 - det kräver elva välgörenhetsorganisationer som riktar sig till regeringen i uppropet #novemberuppropet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Rädda Barnen 17-11-16: Upprop från civilsamhället #NOVEMBERUPPROPET: Stoppa utvisningarna till Afghanistan (Extern länk)

Dagens Integration 17-11-20: Kravet på Löfven ökar: Stoppa utvisningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-11-16:

33 kända svenskar i upprop: Våra hjärtan är öppna - låt de unga få stanna till sidans topp

Den 29 september för två år sedan, mitt under det stora flyktingmottagandet, samlades vi i ett fullsatt Globen med hela svenska folket som publik. Vi sålde slut alla biljetter på tre timmar och den kvällen visade Sverige ett starkt engagemang, kärlek och medmänsklighet.

Vi levde mitt i den pågående flyktingkrisen och varje dag tog sig tusentals människor som flytt från krig och oroligheter till Europa och Sverige på livsfarliga vägar över dödliga hav.

Vi såg bilder med överfulla gummibåtar på tv, vi träffade människor som bar sina väskor på svenska tågstationer. Vi mötte hopp om en bättre framtid och om ett liv. Vi höll upp välkomnande skyltar när de kom och våra hjärtan öppnades och vi var många som kände att vi kunde göra något för någon annan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-11-16:

Socialdemokratisk splittring om ensamkommande till sidans topp

Nu höjs kritiska röster inom Socialdemokraterna, som gäller de offentliga uttalanden som kommer inifrån den egna rörelsen om att låta ensamkommande flyktingungdomar få stanna i Sverige.

Jimmie Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna är en av de som tycker att det är bekymmersamt att en rad arbetarekommuner driver på för amnesti, i strid med den migrationspolitik som Socialdemokraterna enades om på kongressen i våras.

- Jag tycker att det är väldigt olyckligt. Här har vi färska beslut från en partikongress, och alla har varit medvetna om vilka förutsättningar som gäller. Jag har väldigt svårt att se varför man nu ska från olika håll börja skjuta de demokratiska besluten i sank. Jag köper inte det, säger han.

Den senaste tiden har fler och fler socialdemokratiska arbetarekommuner gjort uttalanden, en del har skrivit brev till den egna partiledningen eller till regeringskansliet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

ETC Jönköping 17-11-10: S-politiker kräver amnesti för ensamkommande (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 17-11-15: S-ordförande: Stoppa utvisningarna till Afghanistan (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 17-11-16: Missnöjd med migrationspolitiken - hotar lämna S (Extern länk)

SvT Nyheter 17-11-19: Krav på att ensamkommande ska få stanna - nu ökar interna pressen (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 17-11-20: Länets S-toppar står inte bakom krav på flyktingamnesti (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 17-11-18:

Tack för att ni håller landet rent från känslor och medmänskligt ansvar till sidans topp

EvaMärta Granqvist

Hej Stefan Löfven, Heléne Fritzon och ni andra nya socialdemokrater!

Jag har tänkt på det här med alla onödiga statliga bidrag till Sveriges ensamkommande ungdomar. Nu ska det tydligen avsättas flera miljoner för att stävja deras psykiska ohälsa.

Men det är väl ändå helt onödigt! De afghanska ungdomarna ska ju ändå deporteras, och det spelar väl ingen roll i vilket psykiskt skick de är då? Väl framme i Kabul har de ändå inga framtidsmöjligheter, utan kommer förmodligen att hanka sig fram en tid som kriminella, som prostituerade eller rekryteras till någon terrororganisation. Vad som händer sedan - det har vi faktiskt inget ansvar för!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-11-10:

Intern strid om unga lamslår regeringen: Mycket dålig stämning till sidans topp

Stefan Löfven och Socialdemokraterna säger blankt nej till att låta unga ensamkommande stanna.

Det har skapat en allvarlig spricka - i samarbetet med MP.

- Konflikten har helt paralyserat arbetet i regeringskansliet, säger en källa.

Just nu förhandlar regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet om framtiden för de ensamkommande ungdomarna. Frågan har orsakat så heta känslor att den, enligt Aftonbladets källor, lyfts från migrationsminister Heléne Fritzons departement till statsministerns kansli, samordningsenheten i Statsrådsberedningen.

Partierna står mycket långt i från varandra. S står bakom dagens regler, medan MP kräver en lagändring som skulle göra att de ungdomar som inte hade fyllt 18 år när de kom till Sverige under flyktingkrisen 2015, får stanna.

En centralt placerad källa menar att arbetet i Rosenbad har "paralyserats" av striden - och att en lösning därmed brådskar.

- Det här har skapat mycket dålig stämning i huset och skymmer alla andra frågor, säger hen.

Pressar på utifrån

Samtidigt pressar organisationer som #vistårinteut, Rädda Barnen och Svenska kyrkan på för att de unga ska få stanna. Dessutom pågår en manifestation till stöd för de unga, utanför S partihögkvarter i Stockholm. Ett initiativ som stöttas av MP:s ungdomsförbund Grön ungdom.

- På grund av långa handläggningstider har unga fått vänta över två år på beslut, och många har hunnit fylla 18 år. Det är varken rättvist eller rättssäkert att unga människors framtid avgörs av ett kaos i byråkratin, säger Sandra Fogelberg, sammankallande och migrationspolitisk talesperson i Grön ungdom.

Även i riksdagen märker man av den upptrissade stämningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aftonbladet 17-11-11: Magdalena Andersson: "Man får inte asyl utifrån hur man rotat sig" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-11-14: Socialdemokraterna pressas om ensamkommande (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-11-14: MP skärper tonen mot S om ensamkommande (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-11-15: Kristersson varnar Löfven för att göra upp med MP om ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mariestads-Tidningen ledare 17-11-15:

Lagen gäller även ensamkommande till sidans topp

Förhandlingarna inom samarbetsregeringen om de ensamkommande ungdomar som kom till Sverige under år 2015 kärvar. Konflikten mellan delar av Socialdemokraterna och Miljöpartiet är en av de allvarligaste under mandatperioden.

Den socialdemokratiska ledningens linje har varit förvånansvärt tydlig: Det är skyddsbehovet som ska styra. Finansminister Magdalena Andersson (S) vill i likhet med statsminister Stefan Löfven (S) inte se någon amnesti. Andersson framhåller att en amnesti inte ligger i linje med vårt rättssystem och att det är skyddsskälen som avgör.

Miljöpartiet vill å sin sida se en lagändring som ger de ungdomar som inte hade fyllt 18 år när de kom till Sverige år 2015 rätt att stanna. Denna linje stöds också av organisationer som #vistårinteut, Rädda Barnen och Svenska kyrkan och inte minst en ansenlig del av Socialdemokraterna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UNHCR 17-11-15:

Harnessing citizens' goodwill can help solve refugee crisis till sidans topp

UNHCR holds talks on how to share responsibility more fairly, as part of a process to draw up a global compact on refugees.

Harnessing the goodwill of citizens can help tackle the world's growing number of refugees, especially in expanding opportunities for moving them to third countries, a meeting in Geneva heard this week.

The talks on 14 and 15 November were the latest in a series of thematic discussions convened by UNHCR, the UN Refugee Agency, as part of a process to draw up a global compact on refugees, as the world grapples with record numbers of refugees.

UNHCR is seeking ways of sharing responsibility for refugees more fairly, which it wants to include in a programme of action as part of the compact, a process set in motion in last year's New York Declaration for Refugees and Migrants.

An important issue at the two-day meeting was how to increase solutions to the plight of refugees, which could include returning home voluntarily when conditions allow, finding ways to become self-reliant in the country of asylum, or expanding opportunities for refugees to move to third countries through traditional resettlement or via a range of complementary pathways.

Jennifer Bond, of the Global Refugee Sponsorship Initiative (GRSI), told delegates the only way to confront the challenges in refugee protection was to form bold new partnerships and to take advantage of "the compassion we know exists in individual citizens and communities all around the world".

Speaking at Tuesday's session on how to expand complementary pathways, Bond said private sponsorship programmes asking citizens to take responsibility for integrating refugees into local communities had many advantages.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2017:

30 november, Norrköping: Seminarium: Asylsökande i limbo till sidans topp

Den 1 november kom utredningen "Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription". Där föreslås lagändringar som ska förhindra att människor med utvisningsbeslut som inte kan verkställas fastnar i Sverige i många år utan rättigheter, även om de samarbetar om utvisningen.

Välkommen till ett seminarium 30 november i Norrköping med flyktingar, utredare och experter!

Representanter från ett par av de grupper som oftast hamnar i limbo med dagens lagstiftning deltar.

Professor Anna Lundberg som lett utredningen berättar vad den har kommit fram till.

Vi tar även upp vad ändringarna i LMA-lagen har betytt för denna grupp.

Diskussion med en panel av jurister och representanter för frivilligorganisationer.

ARRANGÖRER: Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, (farr.se), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (sweref.org), REMESO, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Socialt Arbete inom Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet (liu.se/organisation/liu/isv/) samt Asylgruppen i Norrköping (asylgruppennorrkoping.wordpress.com)

Fika till självkostnadspris.

10 minuters gångväg från Norrköpings Centralstation.

Tågförbindelser finns även kvällstid till Stockholm, Göteborg eller Malmö! Boka nu för billiga biljetter!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.