fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 27 oktober 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

TT / Sveriges Radio Ekot 17-10-13:

Sverige förlänger gränskontroller till sidans topp

Sverige har beslutat att förlänga gränskontrollerna i södra Sverige i ytterligare sex månader, till mitten av maj 2018, berättar justitieminister Morgan Johansson (S) för TT.

- I går kväll notifierade vi EU-kommissionen att Sverige avser att besluta om att fortsätta med de gränskontroller vi har i södra Sverige, framför allt mot Öresundsområdet och Danmark, säger Morgan Johansson på väg in till dagens justitieministermöte i Luxemburg.

Varför?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-10-20:

Så ska regeringen lösa bristen på tolkar till sidans topp

Tolkbristen i Sverige är stor. Barn får ofta får tolka åt sina föräldrar och att tolkar som inte håller måttet används inom exempelvis Migrationsverket. I dag presenterar regeringen ett åtgärdspaket för att komma till rätta med problemen.

Pengar till nya utbildningsplatser och en effektivare användning av tolkar inom myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, det är två av beståndsdelarna i det åtgärdspaket mot tolkbristen som regeringen presenterar idag.

- Sedan tillsätter vi även en utredning som ska gå igenom samhällets behov av tolktjänster och hur man kan tillgodose det behovet på längre sikt, säger gymnasie- och kunskapslyftsminsiter Anna Ekström.

Genom att satsa drygt 20 miljoner kronor på Stockholms universitets tolkutbildning under de kommande tre åren, och ytterligare satsningar på utbildningar hos studieförbund och yrkeshögskola hoppas regeringen få bukt med tolkbristen. Dessutom vill regeringen att myndigheter ska bli bättre på att effektivisera sin tolkanvändning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-10-20: Kritik mot att statsanställda ska ersätta tolkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialdepartementet 17-10-13:

Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer till sidans topp

I promemorian analyseras rättsliga förutsättningar för att omedelbart omhänderta barn och unga i internationella situationer.

/Asylnytt: Lagändringarna går ut på att barn och unga vuxna ska kunna omhändertas enligt LVU akut även om de egentligen har hemvist i ett annat land, i väntan på beslut från hemlandet. I de flesta fall tolkas lagen redan så, tex när det gäller "flyktingbarn", men departementet har ansett att det behövs förtydligande.

Utdrag ur promemorian:/

Det huvudsakliga syftet med förslagen i promemorian är att förtydliga att omedelbart omhändertagande kan ske även i den aktuella typen av situationer, det vill säga fall då förvaltningsrätten saknar internationell behörighet avseende beslut om beredande av vård. Att de materiella förutsättningarna för omedelbart omhändertagande enligt LVU är tydliga avseende denna fråga framstår som lika angeläget när det gäller unga som fyllt 18 år. Förslagen bör mot denna bakgrund omfatta hela den krets av unga som berörs av bestämmelserna om omedelbart omhändertagande enligt LVU, dvs. barn och unga som fyllt 18 men inte 20 år.

Hämta promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-10-13:

Tyskland/ Conservative bloc introduces cap on access for people in need of protection till sidans topp

Past weekend, the conservative bloc agreed upon a set of rules on migration including a guideline limiting the number of people receiving protection in Germany to 200.000 per year for asylum seekers, family reunification, relocation and resettlement. The joint policy document further suggests an expansion of the list of safe countries of origin by adding Morocco, Algeria and Tunisia and states the need for reforms of the Common European Asylum System and the Dublin System through cooperation with countries of origin and transit, taking the "best practice" of the EU-Turkey Statement.

The conservative bloc, Chancellor Merkel's Christian Democratic Union (CDU) and it's Bavarian sister party, the Christian Social Union (CSU) won 33 percent of the vote in the parliamentary election of September 24. One of the potential coalition partners, the Greens, already rejected the reform of migration policies. Simone Peter, Greens co-leader reacted on Sunday saying: "this is...far from the result of exploratory talks for a coalition.. . We will not participate in deprivation programmes," explaining, that a de facto "upper limit" on asylum seekers could violate national and international law.

Thomas Giegerich, professor at University of Saarland told media, that a "cap" on asylum opposes EU law, which guarantees the right to be protected not only for refugees but also for people fleeing violence in their country. Considering the wording of the joint policy paper, Giegerich explains that the number of 200.000 can be adjusted: "Legally, that's most likely a sound way to go, but it makes for ethically questionable politics."

"The policy paper of CDU and CSU on the occasion of the upcoming exploratory discussions spares the word "cap" - but it is not necessary to use it in particular. The even more restrictive political course further undermines asylum and human rights." says the NGO Pro Asyl and points out to possible coalition partners to intervene.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-25:

USA/ USA stoppar fortsatt flyktingar från elva länder till sidans topp

USA tar åter emot flyktingar efter ett stopp som varat i 120 dagar.

Men människor som flyr från elva "högriskländer" får fortfarande inte komma in i landet.

Det tillfälliga flyktingstoppet, som president Donald Trump kämpade för att införa från det att han tillträdde i januari, började slutligen gälla i juni. Det var en del av hans omstridda inreseförbud för människor från en rad länder.

Nu har Trump skrivit på ett nytt dekret om flyktingmottagande där det tillfälliga stoppet inte längre gäller.

Flyktingar ska kontrolleras mer noggrant med bland annat granskningar av uppdateringar i sociala medier, säger Jennifer Higgins, ansvarig för flyktingfrågor vid USA:s migrationsmyndighet.

- Säkerheten för det amerikanska folket är vår högsta prioritet, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 17-10-16:

Från Irak/ Lägesanalys: Irakiska styrkor tar kontroll över strategiska delar i Kirkuk till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos har publicerat en lägesanalys efter de irakiska styrkornas intagande av Kirkuk och delar av Kirkukprovinsen.

/Utdrag:/

En militär eskalering kan leda till ytterligare instabilitet i landet. Framförallt finns det risk för fortsatta sammandrabbningar i de s.k. omstridda områden, där en stor del av den kurdiska befolkningen, bosatta utanför den kurdiska regionen-KRI, har sin hemvist. Vidare finns det risk för att spänningarna sprider sig till Ninevaprovinsen. Provinsen, med sin mångfaldiga etnisk- religiösa sammansättning, kontrolleras i vissa delar av peshmergastyrkor som tidigare erövrat stora områden i offensiven mot IS, t.ex. Sinjar där PMU också bevakar sina intressen.

Det växande iranska inflytande i landet och den stora närvaron av Iranstödda shiamiliser i de omstridda områdena kan ge upphov till nya konfrontationer. Iran som själv hyser en stor kurdisk befolkning ser den kurdiska självständighetsomröstningen som en orosfaktor på hemmaplan. Därutöver utgör självständighetsomröstningen ett hot för Irans hegemoniska ambitioner i Irak, och således dess möjligheter att säkra en korridor från Teheran till Hizbollah i Libanon (via bl.a. Sinjar).

Även om IS förlorat all territoriell kontroll i landet, finns det fortfarande celler och motståndsfickor i olika delar av landet. Ett eskalerat militärt läge i landet kan utgöra ett incitament för dessa grupperingar att utföra terror- attacker mot både civila och militära mål.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-27:

Från Libyen/ Migrationsverket om situationen i Libyen. till sidans topp

I ett nytt rättsligt ställningstagande om situationen i Libyen konstaterar Migrationsverket att det råder väpnad konflikt i landet. Det förvärrade läget gör att de som tillhör utsatta grupper som regel bör bedömas som flyktingar. Detta gäller t.ex. kvinnor, barn, journalister, mr-aktivister, politiska opponenter, statslösa palestinier samt anhängare till de stridande grupperna eller Khadaffi-regimen. Dessutom kan den som riskerar att fängslas bedömas som alternativt skyddsbehövande, på grund av risken för tortyr eller förnedrande behandling i fängelser. Våldsnivån är ändå inte sådan att alla och envar riskerar att drabbas, men enskilda kan vara alternativt skyddsbehövande på grund av konflikten efter en individuell bedömning. Det finns inget myndighetsskydd och internflykt kan bara bli aktuellt i yttersta undantagsfall för en vuxen man eller ett vuxet par. Personer som bott i Libyen men inte är medborgare släpps inte tillbaka och bör få tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder om de inte har skyddsbehov av andra skäl, enligt Migrationsverket.

Hämta ställningstagandet, SR 34/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Polisen 17-10-25:

Åtal i stort människosmugglingsärende till sidans topp

I november 2016 gjordes tillslag mot ett flertal personer gällande grovt organiserande av människosmuggling. Under året som gått har utredningen pågått och efter olika rättsliga prövningar väntar åtal. Rubriceringen är nu grovt .

Efter ett uppdrag av det operativa rådet där flera myndigheter fick i uppgift att titta på just den här typen av människosmuggling skedde ett tillslag i november förra året. Tillslaget var ett samarbete mellan bland annat Polismyndigheten, Åklagaramyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Ett flertal personer togs in på förhör och husrannsakningar gjordes i Norrköping, Linköping, Huskvarna och Stockholm.

- Samarbetet har varit en viktig nyckel i det här ärendet. Dels med andra myndigheter för att kunna ta sig an helheten i detta komplicerade ärende men också internt inom polisen där vi fått stor hjälp från så gott som alla regioner och i synnerhet region öst säger Jan Hofvenstam, spaningsledare i ärendet.

Under utredningens gång har polisens utredare jobbat med att se över en stor mängd utredningsmaterial. Själva organiserandet av människosmuggling gick till så att de misstänkta fick Migrationsverket att utfärda arbetstillstånd på felaktiga grunder. Det innebar att människor, från i första hand Syrien, kunde ta sig in i Sverige utan problem vid Europas gränskontroller.

- Tjänsten som flyktingarna betalade för var alltså möjligheten att ta sig till Sverige på ett säkrare sätt som också innebar att man kunde kringgå EU:s lagar om att söka asyl i det land man kommer till först. Arbetstillståndet var äkta men förutsättningarna för att få det var felaktiga, säger Jan Hofvenstam.

Det ekonomiska spåret

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 17-10-25: Flyktingar utsattes för ocker (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Göteborg 17-10-16:

Ytterligare ett självmord bland ensamkommande till sidans topp

Ännu en ung ensamkommande flykting i Göteborg har begått självmord. Fallet är det andra på en månad.

Många av de barn och ungdomar som kommit ensamma till Sverige är oroliga över sin situation. På kort tid har nu två ensamkommande gått så långt att de har tagit sitt liv, en av dem hörde till stadsdelen Västra Göteborg där Katarina Gabrielsson är enhetschef.

- Det är den mest tragiska utgången, men vi har väldigt många som mår dåligt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-10-24: Självmord bland ensamkommande granskas (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-10-26: Krismöten om självmorden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Järfälla Tidning 17-10-11:

Mushtaq, 17, förlorade sitt hem - då ryckte matteläraren in till sidans topp

Järfällaeleven Mushtaq Rahimi blev över en natt tvungen att lämna sitt hem på ett boende för ensamkommande ungdomar. Då ryckte hans mattelärare på Järfälla gymnasium in.

För några veckor sedan fick Mushtaq Rahimi sin ålder uppskriven av Migrationsverket, från 17 till 18 år. Att han själv vet att han är 17 och att det är vad hans afghanska ID-kort visar räckte inte. I samma veva fick han avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Då kom beskedet att han behövde lämna boendet för ensamkommande ungdomar som han bodde på i Kungsängen - redan dagen därpå.

- Jag packade alla mina grejer, och det var svårt att sova den natten. Allt var oklart för mig, säger Mushtaq Rahimi.

Han kom till Sverige från Afghanistan för två år sedan och går nu första året på ekonomiprogrammet på Järfälla gymnasium.

Där kom också räddningen.

Samma morgon som han behövde lämna boendet kom hans mentor och mattelärare Urban Hultström och hämtade honom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 17-10-16: Hussain och Mustafa tvingades flytta när de fyllde 18 (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 17-10-26: Ideella stöttar ensamkommande på Restad gård (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 17-10-26:

Ensamkommande tvingas flytta - trots statsbidrag till sidans topp

Bara två av 14 kommuner i P4 Västs område ordnar boende för ensamkommande flyktingungdomar som passerat 18 år. Regeringens tillfälliga bidrag har inte fått den effekt som det var tänkt.

För att underlätta för kommunerna att ordna fortsatt boende för de ensamkommande flyktingungdomarna som blir myndiga delar regeringen ut ett tillfälligt bidrag på totalt 390 miljoner kronor i december.

Men pengarna får ingen effekt visar P4 Västs kartläggning. De ungdomar som fyller 18 år eller blir uppskrivna i ålder är Migrationsverkets ansvar och kommunerna är inte beredda att ändra på det.

- De ska skicka mig till Vänersborg, det gör mig orolig, säger Alireza Mohammadi, som bott i Lysekil de senaste två åren.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 17-10-24: Fullt på Migrationsverkets boenden i Halmstad (Extern länk)

#vistårinteut 17-10-13: Avhumaniseringsprocess av värsta sort (Extern länk)

Skaraborgs Läns Allehanda debatt 17-10-16: #vistårinteut Skövde: Vi måste samverka så unga asylsökande kan bo kvar (Extern länk)

Läs fler kommentarer nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 17-10-26:

Färre asylsökanden nästa år slår hårt mot små kommuner till sidans topp

Migrationsverket kommer att säga upp en tredjedel av alla lägenheter i de fyra nordligaste länen, samtidigt som anläggningsboendena stängs.

Migrationsverket kommer inom kort att avveckla alla sina anläggningsboenden för asylsökande, samtidigt kommer antalet lägenheter som verket hyr av kommunerna att minska med en tredjedel.

Sten-Ove Danielsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Ånge, tror att det kan slå hårt mot en kommun där många är beroende av migrationen för sin inkomst.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-21:

Italien/ Maffian och gäng från Nigeria hotar flyktingar i Italien till sidans topp

Flyktingar som klarat den farliga färden över Medelhavet till Italien stöter på nya problem på sin väg till säkerheten. På Sicilien utnyttjar maffian och det nigerianska gänget Black Axe de nyanlända för droghandel och prostitution, rapporterar nyhetskanalen Vice News.

Över 100.000 flyktingar, främst från olika länder i Afrika, har kommit till Italien hittills i år. Efter att ha flytt våld, fattigdom och terror kommer de till Europa med förhoppningar om att få ett bättre liv. Men på den italienska ön Sicilien är inte framtiden alltid så ljus.

För de ekonomiska migranterna, som inte har samma legala status som flyktingar, är det svårt att få arbetstillstånd och därför har många svårt att försörja sig. Många blir istället måltavlor för kriminella gäng som stöttas av den italienska maffian och hamnar istället i ett liv med prostitution och droghandel, rapporterar den amerikanska nyhetskanalen Vice News.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-10-23:

Grekland/ Asylum seekers in abysmal conditions on islands till sidans topp

Prime Minister Alexis Tsipras should end the Greek government's "containment policy" of confining asylum seekers to the Aegean islands, 19 human rights and humanitarian aid organizations said in an open letter released today.

Thousands of people, including very young children, single or pregnant women, and people with physical disabilities, are trapped in abysmal conditions as winter sets in. Forcing asylum seekers to remain in conditions that violate their rights and are harmful to their well-being, health, and dignity, cannot be justified by the implementation of the EU-Turkey deal, the organizations said.

Since the implementation of the EU-Turkey Statement in March 2016, the Greek islands of Lesbos, Chios, Samos, Kos, and Leros have become places of indefinite confinement. Thousands of women, men, and children are trapped in deplorable and volatile conditions, with many denied access to adequate asylum procedures. Asylum seekers who arrived on the islands in the first days of the implementation of the EU-Turkey Deal have been stuck there for almost 19 months.

The recent increase in arrivals of men, women, and children has increased the pressure on the already overcrowded reception and identification centers known as hotspots. Current arrivals are still comparatively quite low and should be manageable for Greece and the EU more broadly, but they include a significant number of women and children.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läkare utan Gränser oktober 2017: Confronting the mental health emergency on Samos and Lesvos (Extern länk)

FRA 17-10-17: Stronger protection in migration hotspots to guard against human trafficking (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-10-18: Allt fler barn i flyktingläger på Lesbos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Utrikes 17-10-19:

Grekland/ Självmordsförsök och psykoser bland flyktingar i Grekland till sidans topp

Den psykiska ohälsan växer bland de flyktingar och migranter som i Grekland väntar på svar på sina asylansökningar. Läkare utan gränser uppger att både självmordsförsök och självskadebeteende har ökat rejält.

- Vi har märkt att under det senaste året har den psykiska hälsan hos flyktingarna rejält försämrats, säger psykologen Greg Karnavos, som arbetar för frivilligorganisationen Läkare utan Gränser.

Färre migranter kommer hit till Lesbos idag jämfört med 2015, men förr reste de snabbt vidare. Nu blir de kvar på öarna och i Grekland eftersom gränserna norrut i Europa är stängda.

Åtminstone 13 500 syrier, irakier, afghaner och andra har fastnat där sedan de europeiska gränserna stängdes.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om motstridiga domstolsbeslut om Turkiet som säkert land och om EU:s fortsatta gränspolitik, nedan under rubrikerna "Skäl för och emot uppehållstillstånd" och "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-10-13:

Frankrike/ One step forward and two steps back for unaccompanied minors from Calais till sidans topp

The Bar Human Rights Committee (BHRC), a human rights arm of the Bar of England and Wales, published a fact-finding report on the results of the dismantlement of the Calais camp known as the "Jungle" which took place one year ago. They found that over 4000 unaccompanied minors claiming to have family in the UK were currently stranded in France and were at-risk of being targeted by human traffickers.

During its fact-finding mission, BHRC first witnessed the chaos of the dismantlement and found that in the rush to dismantle, the authorities had failed to provide unaccompanied minors with alternative housing solutions, or to provide them with sufficient information on the ground. Furthermore, the unaccompanied minors "were subjected to a chaotic and unlawful age verification and registration process, based in many cases on physical appearance alone".

Following the dismantlement, asylum-seekers were moved towards reception centers across France and many promises were made in this tense political context, one of which was that those who had applications that fell under the Dublin regime would not be sent back summarily to the country they had passed through. The Minister of the Interior at the time, Bernard Cazeneuve, also called on the British authorities to fulfil its moral duty to the unaccompanied children in Calais that claimed they had family in the UK. At the time of the dismantlement, there were approximately 1200 unaccompanied living in the Jungle. In autumn 2016, the UK accepted 750 unaccompanied minors at the request of the French authorities to expedite the process.

Today, having fled Paris and the threats of Dublin returns and still wishing to reach the UK, approximately 700 asylum-seekers are back living in Calais, in conditions worse than they were a year ago.

Läs mer (Extern länk)

The Guardian 17-10-14: Storbritannien/ 'Thanks to Guardian readers, many children are now sleeping safely' (Extern länk)

Human Rights Watch 17-10-24: Inquiry finds police abused migrants in Calais (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-10-25:

Papua/ Refugees face unchecked violence till sidans topp

Keeping people on Manus Island leaves hundreds at risk

Australia and Papua New Guinea (PNG) have failed to protect the well-being of hundreds of refugees and asylum seekers sent to Manus Island under Australia's mandatory offshore processing policy, Human Rights Watch said today. About 770 men remain stuck in PNG, where many have suffered assaults and robberies and received inadequate health care, according to new interviews by Human Rights Watch.

The Australian and PNG governments' proposal to close the regional processing center (the "main center") on Manus Island by October 31, 2017, and transfer or settle those living there elsewhere in PNG will further endanger their safety and health. Australia should instead admit and integrate those found to be refugees, fairly process those with pending asylum claims, and reassess the claims of failed asylum seekers before forcibly returning them to their home countries, Human Rights Watch said.

"While the October 31 deadline looms, refugees and asylum seekers on Manus Island have been getting stabbed, beaten, and robbed," said Elaine Pearson, Australia director at Human Rights Watch. "The tragic irony is that moving these men from their squalid, guarded center and settling them elsewhere in PNG will actually put them at greater danger. The Australian government should instead genuinely protect them by transferring them to Australia."

Since 2013, Australia has sent asylum seekers who try to reach the country by boat to cramped and dirty offshore processing centers in PNG and Nauru. Male asylum seekers have been transferred to PNG's Manus Island, while men, women, and children have gone to Nauru. Under a regional resettlement arrangement, those sent to Manus who are recognized as refugees are to be settled in other parts of PNG.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Amnesty International 17-10-18: Firm takes up toxic contract profiting from the abuse of refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-10-27:

FN-kommitté förbjuder Schweiz att lämna ut mordanklagad PKK:are till Turkiet till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har fällt Schweiz i ett ärende om en man från Turkiet som varit medlem i PKK och därför fängslats och torterats vid flera tillfällen på 80-talet. Efter att ha anklagats för mord dömdes han till döden, ett straff som omvandlades till livstids fängelse. Vittnesmålen mot honom togs senare tillbaka men mannen försökte inte få en ny prövning. Han rymde och tog sig 1992 till Schweiz. Där fick han uppehållstillstånd och fortsatte arbeta för PKK. 2011 begärdes han utvisad av Turkiet. Han fängslades medan anklagelserna och asylskälen utreddes. Hans tortyrskador förvärrades och han vårdades flera gånger på psykiatrisk klinik efter självmordsförsök men var däremellan i fängelse. Schweiz beslöt till slut att mannen skulle lämnas ut, eftersom Turkiet garanterade att han skulle behandlas i enlighet med Europakonventionen om mänskliga rättigheter. CAT anser dock inte att dessa garantier räcker för att utesluta risken för tortyr. CAT påpekar att situationen försämrats i Turkiet.

Hämta dokumentet, Com No. 747/2016, H.Y. v Swizerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-27:

En fällning bland avgöranden om utvisningar från FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har publicerat en rad beslut efter klagomål från enskilda, varav åtta gäller utvisningsbeslut. Dessutom behandlades en utlämning till Turkiet som CAT inte ville tillåta, se ovan.

Den utvisning som CAT anser strider mot tortyrkonventionen skulle ha drabbat en man som hade distribuerat biblar åt en kristen organisation i Pakistan, blivit gripen och torterad, men släppt mot borgen. Senare fälldes han i en rättegång där han istället anklagades för innehav av alkohol. Danmark trodde inte på berättelsen på grund av vissa motstridigheter. Därför medgavs ingen expertundersökning av hans skador. Slutsatsen från CAT är att det skulle strida mot tortyrkonventionen att utvisa honom utan medicinsk utredning.

En annan man som skulle utvisas från Kanada till Pakistan hade förföljts av en extrem muslimsk grupp när han försökt skydda en kristen familj. CAT gick inte in på sakprövning i det fallet eftersom mannen inte kunde visa att att staten var ansvarig.

En man från Libanon som kom till Sverige som barn med sin familj och hade haft ett utvisningsbeslut som inte kunnat verkställas. Efter preskription sökte han asyl igen för att han skulle förföljas som homosexuell. Han fick avslag igen. CAT håller nu med Sverige om att alla homosexuella inte riskerar förföljelse i Libanon.

Övriga ärenden gäller utvisningar till Sri Lanka från Australien, och i ett fall från Kanada.

Hämta beslutet om stopp för utvisning till Pakistan, Com No. 625/2014, G.I. v Denmark (Extern länk)

Hämta beslutet om utvisning till Pakistan, Com No. 687/2014, Z.A.H. v Canada (Extern länk)

Hämta beslutet om utvisning till Libanon, Com No. 690/2015, E.A. v Sweden (Extern länk)

Sök andra beslut: Välj CAT under rubriken "Filter by Committee" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-27:

Dublinöverföring som inte verkställts preskriberas automatiskt enligt EU-domstolen till sidans topp

EU-domstolen har lämnat ett förhandsavgörande angående vad som händer när en beslutad överföring enligt Dublinförordningen inte har genomförts efter sex månader, i ett fall där den asylsökande inte har ansvar för dröjsmålet. Frågan gällde en man som varit i Bulgarien men sökt asyl i Österrike. Han fick beslut om överföring till Bulgarien men bland annat på grund av mannens hälsotillstånd hade överföringen inte verkställts efter sex månader. Någon inhibition hade inte medgivits, men domstolen i Österrike ansåg ändå att tidsfristen börjat löpa på nytt efter att målet återupptagits. Mannen överklagade. Den österrikiska domstolen bad EU-domstolen avgöra om en asylsökande kan överklaga frågan om tidsfristen. Dessutom ville de veta om ansvaret för att pröva asylansökan automatiskt övergår på landet där asylansökan som begärt överföringen eller om det krävs att den ansvariga staten först frånsäger sig ansvaret. EU-domstolens svar är att ansvaret efter sex månader automatiskt övergår på den stat som begärt överföringen och att den asylsökande har rätt att hävda det.

Hämta pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Domen C-201/16 i sin helhet på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-10-22:

Greece: Further interpretation of the safe third country concept till sidans topp

The Greek Appeals Committees have recently given further interpretation to the "safe third country" concept in appeals against inadmissibility decisions, in the aftermath of two rulings of the Council of State on the application of the concept in the case of Turkey. In these judgments, the Council of State had affirmed that a "sufficient connection" between an asylum seeker and a third country, which would make it reasonable for him or her to relocate there, may be inferred from transit in conjunction with conditions such as the length of stay in a country or the country's proximity to the country of origin.

Two decisions from Appeals Committees have elaborated on the "sufficient connection" criterion:

9th Appeals Committee, Decision 15602/2017

In a case concerning a Syrian man who had stayed only eight days in Turkey, the Appeals Committee found that the geographical proximity of a country to the country of origin cannot in itself justify a sufficient connection, in the absence of conditions such as a reasonable period of stay of the existence of a supporting network. To rule the contrary - that "transit" may solely be accompanied by proximity to the country of origin - would in fact result in asylum applications not being examined on an individualised basis, as expressly required by law, but in all nationals of a country with such a "neighbouring third country" being treated in the same manner. Since the applicant's stay in Turkey was very short, not exceeding eight days, and no supporting friendly network existed, the Committee held that there was no sufficient connection with Turkey based on which it would be reasonable for the applicant to relocate there.

11th Appeals Committee, Decision 14011/2017

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om EU:s fortsatta gränspolitik, nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-27:

UNHCR intervenerar i ärende om utvisning av palestinier tlll tredje land till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har släppt upp ett ärende till prövning som gäller en palestinier som flytt från Syrien men som enligt Migrationsverket skulle kunna återvända till ett annat land där hen bott tidigare. Migrationsöverdomstolen rubricerar det som ett mål om hemvist för en person som bott i flera länder. UNHCR däremot tar upp saken ur perspektivet att det rör en person som registrerats som flykting av UNRWA och vad för ställning denna person har om hen inte längre kan få skydd av UNRWA. UNHCR påpekar att personen i så fall ska betraktas som flykting enligt Genèvekonventionen utan vidare prövning. För att utesluta en sådan person från flyktingstatus krävs att hen vid den tidpunkten har uppehållstillstånd i ett annat land med samma rättigheter som en medborgare, har rätt att resa in och ut ur landet, är fullt ut skyddad mot utvisning etc.

Hämta inlagan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-27:

17-åring från Ghazni visade domstolen att han saknar nätverk till sidans topp

En tonåring från Ghazni i Afghanistan berättade att han är född och uppvuxen i Iran. Hans familj hade försökt återvända, men det fanns en hotbild mot hans mamma. När mamman tillfångatagits av talibaner flydde han med sin far till Iran igen, men han kom ifrån fadern. Migrationsverket accepterade pojkens ålder och att han kom från Ghazni, men trodde över huvud taget inte på flyktberättelsen. Därför antog Migrationsverket också att pojkens föräldrar fanns kvar och kunde ta emot honom. När saken kom till domstol hade pojken fått kontakt med båda föräldrarna som åter befinner sig i Iran. Domstolen tror inte på den ursprungliga berättelsen, men eftersom han berättat detaljerat om den återupptagna kontakten med föräldrarna och visat handlingar som stödjer att de är i Iran så anser domstolen att han sannolikt saknar nätverk. På grund av de risker ett barn utan nätverk löper i Afghanistan beiljas han uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-27:

Flykt från gäng i El Salvador kan ge flyktingstatus enligt domstol till sidans topp

En man flydde från El Salvador efter att ha blivit attackerad av ett kriminellt gäng som misstänkte att han tillhörde ett annat gäng. När angriparna försäkrat sig om att så inte var fallet krävde de istället att han skulle samarbeta och samla information åt dem. Mannen vågade inte gå till polisen men höll sig undan tills han lyckats skaffa pengar för att fly. Migrationsverket ansåg att mannen borde ha sökt skydd av polisen i hemlandet om han behövde skydd. Det talar också emot honom att han klarade sig flera månader i hemlandet och att han dröjde en månad med att söka asyl i Sverige. Migrationsdomstolen tillför målet UNHCR:s rapport om flyktingar från El Salvador där det framgår att myndigheternas skydd inte fungerar samt att personer som vänt sig till polisen riskerar allvarliga repressalier från gängen. Mannen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-10-19:

Utredning visar: Felaktig bedömning i uppmärksammat fall till sidans topp

Migrationsverkets genomgång av två afghanska bröders ärenden visar att det fanns brister i utredningarna. Det ledde till felaktiga slutsatser och fel beslut.

- Vi följer upp direkt med interna åtgärder, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Migrationsverket har gått igenom ärendena för två afghanska bröder som sökte asyl 2015. De fick sina beslut i augusti i år. Ärendena uppmärksammades efter att en av bröderna begick självmord.

Nu visar genomgången att det förekom brister i båda ärendena. Omständigheterna har inte utretts tillräckligt: viss landinformation saknas, och bedömningen av tillförlitligheten i det som anförts av de sökande i asylutredningen är otydlig.

- Vår genomgång visar att bristerna i utredningen medförde att Migrationsverket fattade felaktiga beslut, säger Fredrik Bengtsson.

Äldre broderns ärende hann inte prövas i domstol

En av bristerna i utredningarna är att den äldre brodern bedömdes kunna utgöra nätverk till den yngre minderåriga brodern vid ett gemensamt återvändande till Afghanistan. Det är en bedömning som hade kunnat prövas på nytt i domstol.

- Vi anser att det är fel att han bedömdes vara nätverket för den yngre brodern och domstolen hade kunnat rätta till det, men nu hann inte ärendet prövas på nytt vilket är olyckligt, säger Fredrik Bengtsson. Rättssäkerheten bygger på att våra beslut kan och ska överprövas, men utan tvekan har vi ett ansvar och vi följer vi upp med omedelbara åtgärder.

Till följd av det som framkommit i ärendegenomgången kommer ytterligare rättsligt stöd tas fram för bedömningen av vad som är ett tillräckligt nätverk i Afghanistan för den som återvänder.

Den yngre broderns ärende överklagades och omprövades omgående av Migrationsverket, då han inte längre hade ett nätverk i form av den äldre brodern, vilket hade krävts vid ett återvändande. Han beviljades uppehållstillstånd.

Läs mer (Extern länk)

SvT Uppdrag Granskning 17-10-19: Esmats bror tog sitt liv - nu medger Migrationsverket fel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-19:

Nioåriga Sabina är okontaktbar - ska utvisas till sidans topp

Nioåriga Sabina har varit okontaktbar i ett och ett halvt år och får näring genom en sond i näsan.

Hennes ärende prövas enligt den tillfälliga asyllagstiftningen, som Migrationsverket spått kan göra det svårare för barn med uppgivenhetssyndrom att få uppehållstillstånd.

Sabina och hennes familj har fått beslut om att de ska utvisas i mars.

- Vi ser inget ljus i den här långa tunneln. Vi vet inte vad som ska hända med oss, säger hennes mamma, Kalina.

Nioåriga Sabinas kropp ser helt livlös ut i pappa Peters famn, när han lyfter henne från sängen till den halvliggande rullstolen. I hennes vänstra näsborre sitter en genomskinlig slang - en sond som går ner till magsäcken. Fem gånger om dagen fyller mamma, Kalina, eller pappa Peter, en spruta med flytande näring, som de under 40 minuter trycker in i slangöppningen.

- Vi tvättar henne, gör gymnastik, exakt som läkarna råder oss. Vi lyssnar på musik, går ut på promenader. Vi försöker väcka hennes intresse på olika sätt, säger Kalina.

Märker ni att hon reagerar på någonting?

- Nej, ingenting. Det har bara blivit värre. I början behövde hon inte blöja till exempel, men det måste hon ha nu.

Familjen berättar att de är förföljda i hemlandet, som ligger i forna Sovjetunionen. På grund av hoten och utpressningarna vill de inte att det ska framgå vilket land de flytt från, eller vilka deras riktiga namn är.

En grupp personer hade i flera år ägnat sig åt utpressning och fått Peter att jobba under omänskliga förhållanden, för nästan ingen lön. Samma grupp personer hade tidigare mördat hans pappa, enligt Peter. Hoten mot familjen blev allt värre under deras sista tid i landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-10-19: Migrationsverket: Fler sjuka barn riskerar att utvisas (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-10-19: 84 asylsökande barn vårdas för uppgivenhetssyndrom (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-27:

Domstol återförvisade avvisat ärende om uppehållstillstånd för studier till sidans topp

Som framgick av föregående Asylnytt har Migrationsverket ställt upp regler för vilka ansökningar enligt paragraf 16e i den tillfälliga begränsningslagen som ska behandlas i sak (varvid verkställighet av utvisningen inhiberas) och vilka ansökningar som ska avvisas. Saken rör de personer som eventuellt kan få stanna under gymnasiestudierna trots att de fått avslag. Migrationsverket vill begränsa prövningen till de ärenden där "de materiella förutsättningarna föreligger". Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade i oktober att återförvisa ett sådant ärende till Migrationsverket eftersom personen hör till kretsen som omfattas av den tillfälliga lagen. Det fanns enligt domstolen inte fog för att avvisa ansökan. Domen är inte vägledande. (Källa förvaltningsrätten i Stockholm)

Rådgivningsbyrån 17-10-11: Begäran om förtydligande av ställningstagande om gymnasieregler (Extern länk)

Se även:

SvT Nyheter 17-10-23: Lärare får fatta livsavgörande beslut om ensamkommande (Extern länk)

SvT Nyheter 17-10-23: Många lärare vittnar om tuff situation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-10-23:

Nästan alla får bifall i förlängningsärenden till sidans topp

Migrationsverkets arbete med förlängningar av tidsbegränsade tillstånd är nu i full gång. Av dem som fått sina ärenden prövade i sak* har nästan alla fått bifall.

Den tillfälliga lagen infördes 20 juli förra året. Den medförde bland annat att asylsökande som bedöms ha behov av skydd i regel får tidsbegränsade tillstånd. De som bedöms vara flyktingar får uppehållstillstånd i tre år och de som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.

Flera skäl för att få förlängt uppehållstillstånd

De första tidsbegränsade uppehållstillstånden gick ut den 20 augusti. De som fortfarande bedöms ha behov av skydd kan få tillfälliga tillstånd i ytterligare två år.

Andra skäl för att få stanna i Sverige kan till exempel vara försörjning eller studier, men det är också möjligt att få uppehållstillstånd som anhörig till en person i Sverige.

Anställda eller egna företagare som kan försörja sig själva kan få permanent uppehållstillstånd. Dessutom kan personer i åldern 17-24 år som studerar på gymnasium i vissa fall få tillstånd för att slutföra sin studier.

Nästan alla har fått bifall

Om man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska man ansöka om förlängning senast innan tillståndet går ut och tidigast tre månader i förväg. Hittills har 4 431* fått sina ärenden prövade i sak och 4 424* av dem har fått bifall.

Det finns flera tänkbara orsaker till ett avslag. En kan vara att det funnits ett tillfälligt hinder för en utvisning som inte längre finns. Det kan till exempel handla om att en ung person har hunnit fylla 18 år sedan förra prövningen. Andra orsaker kan vara att den sökande visat sig ha en annan identitet eller utfört grova brott och därför inte har rätt till skydd.

15 permanenta uppehållstillstånd på grund av arbete

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mer information från Migrationsverket om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd (Extern länk)

Migrationsverkets film om förlängningsärenden på Facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 17-10-16:

Stort engagemang för bagare som ska utvisas till sidans topp

I förra veckan fick bagaren Amir Shakeer i Löttorp besked om avslag av Migrationsverket. I ett brev vädjar lokalbor till verket att ompröva sitt beslut.

Nu sluter flera boende i Löttorp och Böda på norra Öland upp bakom bagaren Amir Shakeer. Förra veckan fick han avslag på sin asylsökan. På bageriet i Löttorp där han jobbar är många upprörda.

- Han har varit hos oss i två år. Det har aldrig varit några problem. Han jobbar och sliter och är hjälpsam, säger Carina Eneman, som är Amirs arbetsgivare på konditoriet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 17-10-22:

Fellingsbro manifesterar för att Robert ska få stanna till sidans topp

Fellingsbro har varit Robert Kayongos hem i flera år, där han har jobb och familj - men på onsdag kan han utvisas till Uganda.

- Det känns som om det inte finns någon rättvisa. För att jag inte samarbetade för sex år sedan så måste jag åka hem nu, säger han.

Robert Kayongo kom till Sverige när han var 16 år. När han skulle utvisas ett par år senare valde han av rädsla att inte dyka upp på mötet. Det ledde till att han fick återreseförbud.

Nu när han har sökt om arbetstillstånd, som han uppfyller kraven för enligt Migrationsverket, får han inte tillstånd på grund av återreseförbudet.

Leif Olander i Fellingsbro har anställt Robert i sitt företag. Han är upprörd över att Robert måste lämna Fellingsbro redan på onsdag för att skickas tillbaka till Uganda.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-27:

Komplicerad livshotande sjukdom kräver utredning enligt Migrationsöverdomstolen till sidans topp

I föregående Asylnytt refererades en dom som innebar att en sjukdom som blir livshotande om behandlingen upphör och som består av flera olika diagnoser måste utredas särskilt noga. Denna dom har nu publicerats i sin helhet med ett referat av Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

CCPR 17-08-15:

Follow-up State party's report to the Human Rights Committee till sidans topp

/Utdrag ur Sveriges svar till FN:s kommitté för medborgerliga och politiska rättigheter:/

29.The return (i.e. enforcement of an expulsion order) is always handled in accordance with the authorities' internal guidelines, which means that it must be carried out in compliance with the rule of law and with respect for human dignity.

30.The Swedish Migration Agency is constantly working to ensure high legal quality in its decision-making This covers not only training of new employees but also, for example, methods of individualised risk assessment entailing consideration of the principle of non-refoulement in decision-making in asylum cases.

Detention of migrants and asylum seekers

31.Detention is generally not applied for those who are to return to their home countries. The majority of foreigners detained are persons who are about to be expelled. The grounds for detention are clearly specified in the Swedish Aliens Act, under which detention is to be applied in a manner that does not limit the freedom of foreigners any more than is necessary in each individual case. Wherever possible, supervision is to be used instead of detention. Supervision entails an obligation to report to the Swedish Police Authority or the Swedish Migration Agency at regular intervals. The grounds on which a supervision order may be based are largely the same as for a detention order.

32.Chapter 10, Section 9 of the Aliens Act, specifies the intervals at which a detention or supervision order is to be re-examined. It also stipulates that a detention or supervision order must be set aside immediately if there are no longer any grounds for the order.

(...)

Hämta hela rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mölndals-Posten 17-10-13:

Skarp kritik mot Kålleredsförvaret till sidans topp

I en rapport från JO får Migrationsverkets förvar Sagåsen i Kållered kritik på flera punkter, bland annat på grund av brister i den fysiska miljön, uteblivna hälsoundersökningar och misstankar om personal som provocerar intagna.

Det var efter ett oanmält besök i februari som i år som JO, Riksdagens ombudsmän, nu kommer med kritik mot Migrationsverkets förvar Sagåsen i Kållered i en rapport. Kritiken handlar bland annat om i vilken utsträckning de försvarstagna erbjuds en hälsoundersökning i anslutning till att de skrivs in. Den sjuksköterska som JO pratade med i samband med inspektionen uppgav att sådana samtal aldrig genomförs, det trots att myndigheten har i sin instruktion att det ska göras för att akuta hälsotillstånd ska upptäckas. Inte heller kontrolleras det om landstinget gjort en hälsoundersökning innan den försvarstagna kommer till förvaret.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Agenda 17-10-15:

Gränspolisens chef: Vi har en enorm utmaning till sidans topp

De närmaste åren kommer Migrationsverket enligt sin prognos att lämna över ca 50.000 utvisningsärenden till polisen.

-Som det det ser ut nu kommer vi inte att kunna verkställa dem under den tid vi har på oss, säger gränspolisens chef Patrik Engström i Agenda.

Redan nu har polisen stora problem att verkställa utvisningar. Drygt 3.000 asylsökande har hittills i år utvisats med hjälp av polis. Polisen har drygt 17.000 ärenden på sitt bord och av dem har drygt 12.000 gått under jorden.

Men det betyder inte att det finns 5.000 personer kvar som polisen kan utvisa, säger Patrik Engström:

- En stor del av de 5.000 ärendena går inte att verkställa. Det kan vara länder som inte tar emot dem, eller att personernas identitet inte kan fastställas. De 12.000 som gått under jorden är förstås ännu svårare.

Vad kommer att hända när ytterligare 50.000 utvisningsärenden lämnas över från Migrationsverket de närmaste åren?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Umeå Universitet 17-10-23: Samverkanscentrum behövs för samhällsaktörer som utvisar ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-10-12:

Storbritannien/ Detention policy on victims of torture ruled unlawful till sidans topp

The UK High Court ruled this week that the definition of 'torture' in the latest Home Office policy on detention of "Adults At Risk" was unlawful.

Aspects of the "Adults At Risk" policy were challenged by seven detainees and the NGO Medical Justice, focusing inter alia on the definition of 'torture' which was narrowed down to cover only torture in the sense of the United Nations Convention Against Torture. This resulted in excluding people who have suffered harm from non-state actors from being recognised as victims of torture. As the Court explained, "The exclusion is created by the reference in the definition to the identity of the perpetrator: where the severe pain or suffering is inflicted by a public official or other person acting in an official capacity, or at the instigation of or with the consent or acquiescence of such a person."

The High Court found that the concept of 'torture' in the policy would require medical practitioners to "reach conclusions on political issues which they cannot rationally be asked to reach". It ruled that the narrowing down of the definition by the Home Office lacked "rational or evidence base".

The Home Office issued new policy guidance following the "Shaw Review" of January 2016 on the treatment of vulnerable people in detention, calling on the Government to reduce the number of people placed in detention. However, the "Adults At Risk" guidance published in December 2016 made it more difficult to secure release based for example on their experiences of torture or of their deteriorating mental health.

According to official statistics, the UK placed a total 13,777 people in immigration detention in the first half of 2017.

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-10-18:

Pakistan/ Pakistan's deportation of Turkish family shows many at risk till sidans topp

On Sunday, the Pakistani government deported a Turkish educator and his family living in Pakistan back to Turkey, despite their being registered as asylum seekers by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), according to media reports.

Mesut Kacmaz, his wife and two daughters were picked up from their Lahore home on September 27, allegedly by law enforcement officers. Kacmaz, a well-known educator, was the former vice president of the PakTurk International Schools and Colleges in Pakistan. The family's UNHCR asylum seeker certificate was valid until November 24, 2017.

Since November 2016, following a failed coup attempt in Turkey in July 2016, the Pakistani government has put pressure on Turkish nationals living in Pakistan to leave. Pakistani authorities ordered the staff of the PakTurk International Schools and Colleges out of the country, implying staff had links to the Turkish cleric Fethullah Gulen. Some Pakistani media reported that the schools are linked to Gulen. The Turkish government holds what it refers to as the Fethullahist Terrorist Organization (FETÖ) responsible for the attempted coup. Thirty families associated with the schools departed, while Kacmaz's family stayed on.

After the Kacmaz family was detained, friends petitioned the Lahore High Court to order the government to provide information regarding the family's whereabouts. On October 6, the government's lawyer said he was unaware of their location but assured the court that the family would not be deported as they were registered with UNHCR.

The government's deportation of the asylum seekers not only appears to violate the high court's order, but would violate Pakistan's obligations under international law. While Pakistan is not a party to the United Nations refugee convention, customary international law prohibits governments from returning people to places where they risk being persecuted, tortured, or exposed to inhuman or degrading treatment or punishment.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Gotland 17-10-23:

Region Gotland stoppar matpengar till papperslösa till sidans topp

Från och med oktober har socialtjänsten stoppat utbetalningen av matpengar till gömda familjer som lever här utan uppehållstillstånd.

I våras rapporterade P4 Gotland att regionen betalade ut så kallad matnorm till papperslösa. Som ensamstående kan man få drygt 1700 kronor i månaden till mat och för en familj på två vuxna och ett barn kan det handla om cirka 4000 kronor per månad. Det är betydligt lägre än riksnormen för försörjningsstöd.

Men under våren fick två familjer som lever här utan uppehållstillstånd besked om att de i höst inte längre skulle få några pengar från regionen.

- Vi kom fram till att betala ut stödet i tre månader till men att sedan ge dem ett avslag från oktober, säger Mari Bergström som är enhetschef på stöd- och försörjningsenheten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AMASO 17-10-15:

Afghan returnees and their painful stories ... till sidans topp

AMASO visited the hotel where the returnees are staying and met and interviewed at least 3 of those deported from Austria on 13 of Oct this year.

Hussain, one of the returnees from Austria was taken out of a hospital and brought straight to the airport to be returned back to Afghanistan. According to Hussain, He was unconscious throughout the journey and only knew he was deported when he woke up in Afghanistan. Hussain says" he has been bleeding many times since he has been returned to Afghanistan. His next appointment with the doctor was on 22nd of October.

Hussain had an operation on his left kidney and is suffering from severe pain now. His right kidney is also infected and needs to be operated. With no medical support and a place to stay, he is worried what will happen to him once he is out of the hotel, after few days.

Hussain's both kidney's are badly infected and needs urgent medical care. Hussain had his operation on his left kidney few months ago and was recovering from it, when one day the police entered his apartment, handcuffed him and brought him to a hospital. He had pipes installed from the previous operation for him to recover fast. In the hospital, they took the pipe out in a hurry and handed over Hussain to the policemen, who were guarding him through out the process.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Agenda 17-10-22:

Röda korset-chefen Yves Daccord: Inte säkert att utvisa till Afghanistan till sidans topp

Frågan om utvisningar till Afghanistan har väckt stor debatt den senaste tiden. Så sent som förra veckan tvångsutvisades tio personer till landet.

- Frågar du mig om Afghanistan är ett land säkert nog att utvisa till, då säger jag nej, säger Yves Daccord generaldirektör för Internationella rödakorskommittén i SVT Agenda.

Internationella rödakorskommittén (ICRC) har beslutat att drastiskt dra ner på sin verksamhet i Afghanistan. Det för att organisationens utsatthet har blivit allt för stor.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Agenda 17-10-22: Utrikesminister Margot Wallström (S): Inte aktuellt med amnesti (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-10-22:

Utvisade Ali från Afghanistan hamnade mitt i bombdådet: "Jag sprang för livet" till sidans topp

Ali är en av de tusentals ensamkommande flyktingbarn som kom från Afghanistan till Sverige under 2015. Efter att ha fått avslag på sin asylansökan befinner han sig nu i Kabul. Vid ett besök på en moské exploderade en bomb och dödade minst 39 människor och skadade 41 - Ali klarade sig med en hårsmån.

- Det var krig, ett helvete. Det fanns ingen framtid i Afghanistan, säger Ali som SVT Agenda tidigare har berättat om.

Bodde två år i Sverige

Ali flydde genom Europa och kom till slut till Sverige. Efter att ha bott ungefär två år i Sverige avslog Migrationsverket Alis asylansökan. Han valde då frivilligt att lämna Sverige.

- Jag lärde mig svenska, gick i skolan och fick en familj, jag kände mig trygg i Sverige. De gjorde allt för mig men kunde inte påverka Migrationsverkets beslut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 17-10-25: Explosion utanför hotellet där utvisade bor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Uppdrag Granskning 17-10-26:

Uppdrag Granskning i Kabul: Livet efter utvisningarna till sidans topp

En två månader lång sittstrejk och demonstrationer i flera städer runtom i landet. En rörelse som hävdar att unga afghaner utvisas till döden, en myndighet som hävdar det motsatta. Uppdrag granskning har rest till Kabul för att ta reda på vad som möter de utvisade afghanerna på plats.Det har samlats en grupp människor vid Migrationsverkets förvar i Kållered utanför Göteborg. En buss är på väg för att hämta upp de afghanska ungdomarna och unga männen som frivilligt eller mot sin vilja ska transporteras till Landvetter flygplats och sättas på ett specialchartrat plan med slutmålet Kabul.

Ett dygn före utvisningen träffar Uppdrag granskning en av dem.

Inlåst i två månader

Rohullah Eftekhari kom från Iran 2015, och säger att han är 17 år. Han har bott i Vänersborg ihop med sin mamma som också fått avslag på sin asylansökan. Däremot har storebrodern fått uppehållstillstånd. Rohullah har suttit inlåst i två månader.

– Det är väldigt svårt för mig. Jag har varit här i två år, gått i skolan, tränade och hade det bra. Jag hade hoppats få uppehållstillstånd, men de skickar tillbaka mig, säger han.

Han berättar att han drömmer mardrömmar och att han fruktar att de som mördade hans pappa nu också kommer att mörda honom.

– Dagarna och nätterna är svåra. De skickar mig till ett land där jag aldrig har varit. Jag är inte ens född där, säger han.

Flest ensamkommande till Sverige

Det finns inget annat land i Europa som tagit emot så många ensamkommande som Sverige. Under 2015 kom drygt 35.000. Över 23.000 av dem är afghaner. Av de som bedömts som under 18 år har de allra flesta fått stanna. Men av de som fyllt 18 år under asylprocessen har knappt 10 procent hittills fått uppehållstillstånd.

Allt fler afghanska ungdomar väntar nu på att bli utvisade och frågan har blivit allt mer infekterad och politiskt känslig för Sverige, ett humanitärt land.

(...)

Hela artikeln med länk till reportaget (Extern länk)

Daniel Carnestedt i Refugees Welcome Stockholm 17-10-25: RWS ordförande: "Det allmänna säkerhetsläget i Afghanistan är inte ensamt avgörande" (Extern länk)

Individuell Människohjälp 17-10-26: Fel fokus när SVT granskar utvisning av ensamkommande (Extern länk)

Läs fler kommentarer, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-10-13:

Svårt sjuk pojke nekades asyl i Sverige - dog i Italien till sidans topp

13-åriga Abdullah led av en svår sjukdom och dog i Italien efter att hans familj fått avslag från Migrationsverket i Sverige. Dödsfallet har väckt diskussion om Europas flyktingpolitik.

- Vi förstår inte varför de inte fick hjälp i Sverige, säger volontärarbetaren Federica Franchi.

Det tragiska dödsfallet i helgen diskuteras nu av medier och politiker i norra Italien. 13-åringe Abdullah led av muskeldystrofi, en sjukdom som tvingade honom att sitta i rullstol eftersom hans muskler förtvinar. Natten till i söndags dog Abdullah på ett sjukhus efter att ha ramlat ur sin rullstol.

För snart två veckor sedan kom han till Italien med sina tre syskon och deras föräldrar. Kritikerna menar att katastrofen kunde ha undvikits om de italienska myndigheterna hade hjälpt familjen med ett tillfälligt boende. I stället fick de sova en natt på gatan - och tillbringa en stor del av tiden i staden Bolzano utomhus.

Federica Franchi från frivilligorganisationen SOS Bozen säger att den irakiska familjen mår mycket dåligt efter sonens död.

Vi förstår inte varför de inte fick hjälp i Sverige med tanke på pojkens allvarliga situation.

- Mamman är helt förstörd. Hon har inte ätit och knappt druckit på fem dagar, säger hon.

Familjens yngsta barn ska ha dödats av en bomb i Irak vilket fick dem att söka sig till Europa. De sökte asyl i Sverige den 6 december 2015 och fick den 31 augusti i år avslag och utvisningsbeslut, vilket bekräftas av handlingar från Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 17-10-17:

"Good Advice for asylum seekers in Sweden updated in Russian till sidans topp

FARR's booklet "Good advice for asylum seekers in Sweden" is now updated in layouted version also in Russian, besides of Arabic, Farsi, Spanish, Swedish and English.

Please observe that the new rules about prolonged residence permits because of studies and some other recent amendments of law are not yet included in the "Good Advice" booklets.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Låt oss leva / Ung i Sverige 2017:

1 november, Luleå: Demonstration: Stoppa utvisningarna! till sidans topp

Kl 12:00, Stadshuset, Rådstugatan 11

På onsdag den 1a november sluter vi upp i en demonstration mot Sveriges utvisningar och inhumana asylpolitik!

Demonstrationen inleds klockan 12 vid Gula Paviljongen på Storgatan med tal och musik. Talare är bland annat Fatemeh Khavari, talesperson för Ung i Sverige, rörelsen som just nu skapar kamphistoria i Sverige med start i sittstrejken mot utvisningarna till Afghanistan.

I ett gemensamt demonstrationståg går vi sen genom centrum till stadshuset där vi har utfrågning av lokala politiker i sessionssalen. Alla är inbjudna att lyssna. Utrymme att ställa egna frågor kommer att ges. Därefter följer ett stormöte för alla som är engagerade mot utvisningarna (start ca. 15).

Arrangemanget ordnas av Låt oss Leva (Sittstrejk i Luleå) och Ung i Sverige.

Lär mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

4 november, Stockholm: Stödpub för Ingen Människa är Illegal till sidans topp

Oavsett om du vill runda av en dag på stan eller starta upp kvällen så är cafe 44 the place to be! Till förmån för papperslösa personer bjuder ingen människa är illegal in till stödpub med start kl 19:00.

Vi kokar ihop smaskig vegansk soppbuffé och bakar bröd till alla frusna och hungriga (fast kom i tid om du vill va säker på att bli mätt). I baren kan du välja och vraka bland ful- och finöl, vin & groggmöjligheter! Självklart även alkoholfria fin och fulöl + läskedryck.

No papers? No problem!

Håll er uppdaterade här för mer info. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

7 november, Göteborg: Kafé Illegal - Introduktionsmöte för IMäI Göteborg till sidans topp

Välkommen till Kafé Illegal, en introduktionsträff som anordnas en gång i månaden av nätverket Ingen Människa är Illegal. Träffarna är öppna för alla som vill engagera sig i nätverket eller bara veta mer om asylpolitik.

På introduktionsträffarna går vi kort igenom det svenska asylsystemet, berättar om vårt vardagliga arbete med papperslösa och pratar svensk flyktingpolitik.

Träffarna börjar 17.30 och vi lånar kafélokal i Hjällbo Kyrka som ligger på Hjällbo torg (hit kommer du med spårvagn 4, 8 och 9).

Efter introduktionsmötet följer ett medlemsmöte med nätverket Ingen Människa är Illegal (kl 18.30) som också är öppet för alla.

Fika finns. Varmt välkomna!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P3 Dokumentär 17-10-17:

Dokumentär: Den afghanska sittstrejken till sidans topp

Sittstrejken i protest mot Sveriges utvisningar av afghaner både enar och splittrar den svenska opinionen.

I slutet av augusti sätter sig några kompisar utanför riksdagen i Stockholm i protest mot Sveriges utvisningar av afghaner.

Protesten pågår dag som natt och växer sig snart till flera hundra människor. Mitt i folkhavet står 17-åriga Fatemeh Khavari med en megafon. Sittstrejken både enar och splittrar den svenska opinionen.

Och frågan som alla ställer sig är: "Vilket Sverige vill vi ha?"

Lyssna till dokumentären (Extern länk)

Porträtt av Fatemeh Khavari i Göteborgs-Posten 17-10-23: Hon ger inte upp kampen för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Malmö Stad 17-10-16:

Elev bakom ryggsäck för folk på flykt får stipendium till sidans topp

17-åriga Kimberly Clark, elev på Malmö Borgarskolas internationella gymnasieprogram International Baccalaureate, har tilldelats ett nationellt stipendium på 25.000 kronor.

Tävlingen #GeTillbaka2017 har skapets av organisationen Företagarna och den digitala byrån Wasabi Web, i syfte att lyfta fram unga ledartalanger, driftiga entreprenörer och goda förebilder. Kimberly Clark startade sin verksamhet under förra läsåret inom ramen för Ung Företagsamhets utbildningskoncept (UF). Hon utvecklade då Shellter, en multifunktionell ryggsäck som viks ut till ett liggunderlag och sovsäck. Produkten är avsedd att användas av till exempel hjälporganisationer vid akuta krisinsatser där stora grupper människor förlorat sina hem i samband med exempelvis naturkatastrofer eller flyktingkriser.

Kimberly har blivit en förebild och inspiratör för många ungdomar och entreprenörer i Malmö. Redan i maj 2017 kom hon på 2:a plats vid SM i Ung Företagsamhet i tävlingen Årets Tillväxtföretag. I juni 2017 deltog hon, som enda europeiska finalist på gymnasienivå, i den internationella tävlingen för innovationer och entreprenörskap Global Students Challenge 2017 i Hong Kong.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International October 2017;

Norge/ 1,000+ Norway high schoolers protest to stop deporting Afghan classmate till sidans topp

Some say the emotional event signals a youth revolt against Norway's treatment of asylum-seekers, but so far most politicians aren't listening - one even suggested the demo was just an excuse to skip school.

"You go back to Afghanistan and see how 'safe' it is," said the colourful, home-made placard directed at the Norwegian government, which is threatening to deport 18-year-old Taibeh Abbasi and her family to Afghanistan.

It was one of many held high at the protest in Trondheim, Norway's third largest city, on 3 October 2017. Organised by a group of high school students, it saw over 1,000 people pour into the main city square to hear speeches and sing songs in their lunch break.

Only a day later, Amnesty International published new research showing how European governments have forced almost 10,000 Afghan asylum-seekers to go back, risking torture - even death, and called for a complete stop to all deportations because the country is too dangerous right now.

Taibeh Abbasi (pictured below) is Afghan but was born in Iran. She has never been to Afghanistan, and fled to Norway with her two brothers and their mother in 2012. She said the demonstration made a big impression. "I felt like I'm part of Norwegian society too and not just a refugee. It's difficult to hold back the tears. I'm not alone and I'm not giving up."

"This case has touched many people," said Mona Elfareh, Student Council leader at Taibeh's high school, Thora Storm. "We've worked night and day to make this happen. Young people want to be heard."

'Not the Norway I know and love'

One of those young people was Emma Marshall, 18, who leads Trondheim's Amnesty youth group. "It was important to me to show support for Taibeh and her family," she said. "There was a great atmosphere and I think everyone was really surprised to see how many people came.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-10-16:

Europa/ Solidarity is not a crime: the Observatory of the Milan Charter is born till sidans topp

On 30 September 2017 around thirty activists, journalists, jurists, citizens acting in solidarity, members of NGOs and associations met in Milan to set up the Observatory which the 'Milan Charter: solidarity is not a crime' proposed in its document launched on 20 May 2017 during the demonstration 'Together without any walls', to safeguard the honour, freedom and rights of civil society in all its humanitarian expressions: when it saves lives at sea; when it protects and rescues people experiencing hardships at the borders; when it monitors respect for the principles of legality and equality; when it reports the failure to respect fundamental rights in procedures for administrative detention and forced removals; when it complies with the binding duty of solidarity which is a foundation of the Italian Constitution.

The people who drafted and signed the Charter are alarmed by evidence that the activities of independent monitoring, testimony and acts of solidarity by civil society - which constitute an essential guarantee for democratic life - are at risk, in Italy and in Europe. Instead of being protected and encouraged, the autonomy of activists acting in solidarity has been undermined by an intensifying process of criminalisation. We have witnessed the attempt to curb NGOs' activities through a code of conduct that sought to do away with their independent nature, systematic attacks against the possibility of enacting rescues at sea, trials against citizens who were "guilty" of offering assistance to refugees, charges against people who express dissenting opinions for "contempt for the institutions", the issuing of bylaws which prohibited giving food to refugees and the adoption of 'fogli di via' (orders to leave a town and not to return there for a specified period) which forbid activists from returning to border towns for three years.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Frontex 17-10-11:

24 people smugglers arrested in coordinated operation at Europe's land borders till sidans topp

Twenty-four suspected people smugglers were arrested during an international operation coordinated by Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, along with Austria and Germany.

Known as Joint Action Day (JAD) Dual, the operation targeted cross-border crime in the Western Balkans region and at selected border crossing points at EU's eastern border. It focused on the detection of facilitated illegal immigration and smuggling in excise goods. Its specific aim was to enhance the cooperation between EU member states and authorities at non-EU countries involved in the fight against cross-border crime, especially related to illegal immigration, stolen property and goods smuggling.

In addition to the arrests of suspected people smugglers, 761 irregular migrants were detected and 119 people were refused entry. The authorities also recovered 19 stolen vehicles.

During the operation also smuggled cigarettes, alcohol and drugs were detected, along with weapons and ammunition. The intelligence collected during JAD Dual will be used in investigations into criminal networks involved in migrant smuggling. Frontex-coordinated European Border Guard Team Members deployed at selected border crossing points at EU's external land borders participated in the action along with customs authorities from several member states, Europol and Interpol experts.

The JAD Dual was coordinated under the umbrella of the European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats (EMPACT). JAD Dual is one of many joint action days taking place this year, which collectively are called Operation Dragon 2017. They bring together police and law enforcement authorities of EU member states, European agencies Frontex and Europol, as well as Interpol.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Frontex 17-10-13: Frontex completed first set of vulnerability assessments (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR August 2017:

Left in Limbo: UNHCR Study on the Implementation of the Dublin III Regulation till sidans topp

TABLE OF CONTENTS

1. Provision of information

2. Personal interview

3. Guarantees for children

4. Determining Member State responsibility for examining an application for international protection .

5. Discretionary clauses

6. Transfers

7. Use of detention

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-10-19:

EU röstade ja till nya asylregler till sidans topp

EU-parlamentet har på torsdagsmorgonen röstat ja till nya asylregler som bland annat innebär en tvingande omfördelning av asylsökande inom EU.

En bred majoritet från höger till vänster står bakom kompromissen, som förhandlats fram av Cecilia Wikström, EU-parlamentariker för Liberalerna.

- Jag har genomfört 21 förhandlingsrundor, vilket är rekord, det brukar röra sig om en handfull, sade Cecilia Wikström inför omröstningen.

- Jag har ju full uppslutning från alla grupper, från den största konservativa kristdemokratiska till de gröna, och till och med vänstergrupper, vilket är historiskt i detta parlament.

Enligt förslaget till en revidering av den så kallade Dublinförordningen ska alla asylsökande som kommer till Europa fördelas jämnt mellan EU-länderna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-10-11:

'Common European Asylum System' and the resettlement system: progress report till sidans topp

The Presidency of the Council of the EU has published a useful note outlining the state of play with seven legislative proposals that were published by the Commission in 2016. These proposals are aimed at reforming the 'Common European Asylum System' (CEAS) and the EU's system for resettling refugees from non-EU countries.

The proposals in question are: "the recast of the Dublin Regulation and of the Eurodac Regulation, a proposal for a Regulation on the establishment of the European Union Agency for Asylum (EUAA), a proposal for a Regulation establishing a common [asylum] procedure in the EU, a proposal for a Qualification Regulation, the recast of the Reception Conditions Directive and a proposal for a Regulation establishing a Union Resettlement Framework."

Law professor Steve Peers noted in a May 2016 analysis of the Commission's proposals for new regulations on the Dublin system and a European Asylum Agency, alongside proposed new rules on visas and the Schengen area, that:

"Essentially, these proposals amount to the 'Orbanisation' of EU asylum law. They copy and entrench across the EU the key elements of the Hungarian government's policy, which was initially criticized: refusing essentially all asylum-seekers at the external border and treating them as harshly as possible so as to maintain the Schengen open borders system."

Regardless of the content of any of the proposals, the progress report makes clear the long-standing problems with the law-making process in the EU, with proposals being discussed behind closed doors in secretive Council working parties and secret "trilogue" negotiations with the European Parliament being used to try to reach swift agreement on texts, bypassing the openness that would allow for greater public scrutiny and democratic debate.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

EU Presidency 17-10-06: Reform of the Common European Asylum System and Resettlement (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-10-20:

Kurs mot EU:s framtida asylsystem till sidans topp

EU:s framtida asylsystem var ämnet vid FARR:s höstkurs som hölls i Malmö 7-8 oktober. Medarrangör var föreningen inEUmanity Malmö, som specialiserat sig på information och opinionsbildning kring detta.

(...)

EU-kommissionens förslag från 2016 gäller omarbetning av Eurodacförordningen, (fingeravtrycksregistret), ny Dublinförordning med nya principer för fördelning av asylsökande inom EU, ny bindande skyddsgrundsförordning istället för det direktiv som finns nu, ny bindande asylprocedurförordning istället för nuvarande direktivet, och omarbetat mottagandedirektiv. Dessutom ingår en utvidgning av EU:s asylbyrå med större befogenheter och ett nytt system för laglig inresa genom mottagande av kvotflyktingar. (...)

Omvälvning av lagstiftningen

Hela paketet skulle innebära en omvälvning av asyllagstiftningen i många länder. En grundläggande tanke är att EU ska styra bättre vilka som över huvud taget får söka asyl och hur dessa ska fördelas inom EU. Detta ska ske genom snabbprocedurer vid ankomsten så att de som kommer från "säkra länder" - enligt en gemensam lista - inte släpps in i systemet. De som släpps in ska fördelas mellan EU-länderna och inte ha möjlighet att resa vidare. Det ska inte som idag finnas möjlighet att vänta ut ett "Dublinbeslut" för att få söka asyl i det land man föredrar. De som befinner sig i "fel" land förlorar sina rättigheter som asylsökande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-18:

Löfven: Kompakt motstånd mot flyktingsöverenskommelse till sidans topp

Statsminister Stefan Löfven (S) beskrev på onsdagen läget i förhandlingarna EU:s framtida flyktingpolitik som "mycket, mycket problematiskt". På EU-nämndens möte inför toppmötet som inleds på torsdag pekade han ut Polen och Ungern som bromsklossar. Samtidigt fick regeringen kritik av Centerpartiet och Vänsterpartiet för att gå med på en alltför hård flyktingpolitik.

I riksdagens förstakammarsal beskrev statsministern den svenska regeringens syn på de frågor som står på dagordningen under mötet i Bryssel på torsdag och fredag. Förutom migrationen är digitalisering, EU:s framtid och förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur unionen ämnen som ska avhandlas.

I migrationsfrågan efterlyste Moderaternas Ulrika Karlsson att EU ska gå över till ett kvotflyktingsystem. Men Löfven gav en pessimistisk bild om Sveriges möjligheter att få gehör för en ökning av antalet kvotflyktingar och en jämnare fördelning mellan EU-länderna av dessa.

- Vi driver på. Men vi vet att Polen och Ungern håller emot hela tiden om detta, sade Stefan Löfven som beskriver motståndet som "kompakt".

Han menar att de internationella förhandlingar som ska hållas nästa år knappast kommer att ändra på detta.

- Jag har väldigt svårt att se det, sade Löfven.

Han betonar att regeringen vill slå vakt om rätten att söka asyl.

- Vi står upp för asylrätten, sade Löfven.

Centerpartiets Eskil Erlandsson, som är vice ordförande i EU-nämnden, tyckte att mänskliga rättigheter saknades i det förslag som ligger på bordet inför EU-toppmötet. Han varnade också för att flyktingar kan skickas tillbaka till länder som inte är säkra.

Men statsministern höll inte med.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Rado Ekot 17-10-21: Heléne Fritzon (S): Svårt att få gehör för permanenta uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsverket 17-10-18:

Snabbare besked till blivande studenter till sidans topp

I början av 2017 väntade ovanligt många studenter på besked från Migrationsverket. Trots det lyckades verket i princip ge alla sökande besked före starten av höstterminen. Dessutom har antalet äldre ärenden som väntar på handläggning minskat.

Varje år söker över 20 000 studenter uppehållstillstånd för studier i Sverige. Tidigt i våras var det fler blivande studenter än vanligt som väntade på besked och situationen var problematisk. En bit in på höstkanten står det dock klart att Migrationsverket i år har kunnat avgöra ett par tusen fler ärenden än som kommit in. Det innebär att även antalet äldre ärenden har minskat.

Det finns flera orsaker till att handläggningen blivit snabbare. En orsak är att man har fler tillståndsenheter och mer personal som hanterar studerandeärenden. En annan orsak är att Migrationsverkets information till lärosätena har blivit bättre. Men även samarbetet med ambassader och generalkonsulat har utvecklats. I vissa ärenden behöver de intervjua de sökande om deras avsikt att studera i Sverige för att Migrationsverket ska kunna fatta beslut.

- Att vi kunnat stärka vårt samarbete med övriga myndigheter som arbetar med blivande studenter har bidragit till att informationen till de sökande har blivit bättre, säger Markus Filipsson, processledare på Migrationsverkets kvalitetsavdelning.

Det övergripande målet är att alla sökande ska få beslut i tid inför terminsstarten. För att nå dit har Migrationsverket utvecklat både sin operativa verksamhet och kvaliteten i processen.

- Men man ska inte glömma att en person som ansöker väldigt sent kan förlora sin studieplats innan vi haft en rimlig chans att fatta beslut, säger Markus Filipsson.

Ökad digitalisering

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-10-17:

Migration fördubblar statens pensionskostnader till sidans topp

Den stora invandringen från länder med låg utbildningsnivå kommer att fördubbla statens kostnader för grundskyddet i pensionssystemet.

Det visar beräkningar som Pensionsmyndigheten gjort på uppdrag av regeringen.

- Huvudorsaken är den stora ökningen av antalet personer i Sverige som kommer från länder med låg utbildning och den låga livsinkomst som de personerna får, säger Ole Settergren som är analyschef på Pensionsmyndigheten.

Det är tidningen Dagens Industri som uppmärksammat Pensionsmyndighetens rapport till regeringen, om vilka effekter invandringen får för pensionsutgifterna.

Den inkomstbaserade pensionen, som ligger utanför statsbudgeten, berörs inte. Men det gör grundskyddet, det vill säga garantipension, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd, som finansieras av staten.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-10-17: SKL spår stora ekonomiska problem i kommunerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-10-12:

Flyktingarna orsaken till god ekonomi till sidans topp

Här är kommunerna som pekar ut en realistisk väg mot full sysselsättning.

Peo Hansen förklarar varför kommunernas ekonomier blomstrar - tack vare flyktingar och subventionerade anställningar.

Vad har hänt när en sverigedemokrat bejakar flyktingmottagande och en moderat statligt finansierade jobb åt långtidsarbetslösa? Har katastrofen i Medelhavet till sist börjat gnaga i samvetet på denna SD:are? Och vad ska vi tro om moderaten? Har den utsiktslösa och ofta förnedrande tillvaron för de arbetslösa börjat göra intryck?

Så skulle det kunna vara, att en moralisk känsla hamnat i konflikt med den ideologiska övertygelsen. Men det skulle också kunna vara så att de materiella omständigheterna hunnit ikapp ideologin. Att den verklighet som dessa båda politiker verkar i kommit på tvärs med de respektive partiernas officiella ideologi och politiska linje.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-25:

Migrationsverket klarar inte löftet om ensamkommande barn till sidans topp

Trots löftet till regeringen kommer Migrationsverket inte hinna avgöra de ensamkommande barnens ärenden i tid.

Det framgår av verkets nya prognos.

"Det går inte att säga att vi misslyckats" skriver verket i interna mötesanteckningar som DN tagit del av.

I dag presenterades Migrationsverkets oktoberprognos. I den framgår att verket inte kommer kunna hålla sitt löfte till regeringen - att innan årsskiftet avgöra de asylärenden som rör ensamkommande barn som kom till Sverige under 2015 och 2016. Cirka 2.000 ärenden riskerar att skjutas fram till efter årsskiftet, vilket enligt verket främst handlar om att de medicinska åldersbedömningarna dragit ut på tiden.

DN har tidigare rapporterat om de rekordlånga handläggningstiderna, något som migrationsminister Heléne Fritzon (S) brukar nämna som en av de viktigaste frågorna. I intervjuer har hon framhållit Migrationsverkets löfte om att klara de ensamkommande barnens ärenden innan årsskiftet.

- Jag har fått ett mycket tydligt löfte från generaldirektören. Handläggningstiderna för ensamkommande barn ska ner, och jag kommer att följa den utvecklingen mycket noggrant, sa hon till DN i augusti.

DN har tagit del av anteckningar från ett möte där bland andra Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik närvarar. Där framgår det att det som kommuniceras i verkets prognos - att alla ärenden gällande ensamkommande barn som kan avgöras kommer att avgöras innan årsskiftet - inte är hela sanningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-10-25: Fritzon: Jag ser det som att löftet kvarstår (Extern länk)

Migrationsverket 17-10-25: Prognos: Färre kommer att söka asyl i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Radio Sweden 17-10-24:

Många nyanlända måste hitta en ny bostad nästa år till sidans topp

Många nyanlända invandrare kan bli av med sin bostad nästa år. I mars tar kontrakten slut för många lägenheter som kommunen har gett till nyanlända.

Den 1 mars 2016 kom en ny lag. Den sa att kommunerna måste hitta boende till 60 000 nyanlända invandrare, de första två åren i Sverige. Den 1 mars 2018 har det gått två år. Då tar de första lägenhetskontrakten slut. Då måste de som bor där själva hitta en lägenhet att flytta till.

Men det är brist på bostäder i många kommuner i landet. Det är ofta en lång kö för att få en bostad. Och många kommuner vet inte var de nyanlända ska bo efter 1 mars 2018.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 17-10-24: Ylva Johansson: Kravet på boenden sträcker sig längre (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-10-25:

Kommuner varnar för dålig integration till sidans topp

Även om bostadssituationen för nyanlända är ett problem i många kommuner så har kommunernas övriga verksamheter inte påverkats särskilt mycket av asylmottagandet, det visar en enkät som länsstyrelserna gjort.

- Merparten av Sveriges kommuner och landsting anger relativt låga nivåer av påverkan på sin verksamhet. Sen finns det förstås undantag och det finns naturligtvis kvarstående utmaningar, säger Hanna Ekner på länsstyrelsen i Jönköping som har sammanställt rapporten.

Från och med i år ska länsstyrelserna, på uppdrag av regeringen, ta fram och sammanställa lägesbilder över hur mottagandet av asylsökande och nyanlända påverkar socialtjänst, skola, bostadssituationen samt hälso- och sjukvård runt om i landet. Den senaste rapporten, som precis sammanställts, avser juli till och med september i år och bygger på enkätsvar från alla landsting samt 279 av landets 290 kommuner.

I ungefär två tredjedelar av kommunerna anger man en liten eller måttlig påverkan på socialtjänst och utbildningsväsendet. Desto fler kommuner upplever bostadssituationen som en fortsatt stor utmaning, särskilt svårt är det för de nyanlända som bosätter sig på egen hand, endast 17 procent av kommunerna uppger att boendesituationen för självbosatta ger goda förutsättningar för integration.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Karlstads kommun 17-10-24:

Samarbete mellan kommun och 25-årige Omar resulterade i tre filmer om vänskap till sidans topp

Ofta är det slumpen eller lyckliga omständigheter som gör att vi möter nya bekantskaper. Ibland byter vi bara några ord andra gånger blir det en vän för livet.

- Ibland är det lätt att vi fastnar i våra fördomar och tror att andra är eller tänker på ett visst sätt. Med filmerna vill jag få människor att utmana sig själva och våga ta nya kontakter. Det kan vara så enkelt som att säga hej. Man vet aldrig vem som kan bli en vän, säger Omar Dakakk.

- Det var precis så mötet med Omar började. Med ett hej och samtal om hur lätt integration är om man bara vågar mötas och prata med varandra, berättar Camilla Kullander kommunikationsstrateg på Karlstads kommun.

Omars inspirationsfilmer kommer att visas på Arenan, Filmstaden, Buss-TV och på Karlstads kommuns facebooksida.

Under de senaste åren har många människor som fått uppehållstillstånd kommunplacerats i Karlstad.

- De har börjat komma in i vardagen med skola, svenska för invandrare och arbete. En viktig del i integrationen är också att lära känna folk och få nya vänner, säger Per-Inge Lidén (MP) kommunalråd.

Ett enkelt sätt att träffa nya vänner är att gå in på varmtvalkommen.se och knyta egna kontakter eller anmäla sig som språkvän.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 17-10-24:

Unik hemsida ska hjälpa till språklig förståelse i Söderhamn till sidans topp

Just nu bygger Söderhamns kommun en unik hemsida med kommuninformation på sex olika språk.

Det är Nicklas Johansson som är idégivare och projektledare för informationsoderhamn.se som lanseras 24 november.

Johansson är tidigare känd för sitt arbete med fotbollslaget Sandarne SIF, laget som räddades med hjälp av spelare med utländsk bakgrund vilket ledde till stor uppmärksamhet i riksmedia.

Trots det kallar han Informationsoderhamn.se för det bästa han varit med och gjort.

- Det är inte bara de nyanlända som kommer kunna använda den här, utan även skolpersonal, alla som möter nyanlända. Biblioteket är en stor mötesplats där det finns mycket efterfrågan om information.

Finns en sådan här sajt på något annat håll?

- Den finns ingen annanstans. Den är unik.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 17-10-25:

Tarek: Jag vägrade flytta från Stockholm till sidans topp

Tarek Mobaed kom till Stockholm i samband med den stora flyktingvågen hösten 2015. I dag har han fast jobb, ordnat boende och ser fram emot att fullfölja sin dröm om att bli ingenjör.

När kriget började i Syrien lämnade Tarek Mobaed sitt hem, familjen, släkt och vänner och gav sig ut på en oviss och farlig resa.

Via Libanon, Jordanien, Turkiet, Grekland och en del andra länder kom han till slut till Sverige och placerades på ett tillfälligt boende i Täby.

- Vi var många som reste i en grupp och vi hade ingen aning om vart vi var på väg eller var vi skulle hamna. Jag minns knappt känslan, det var bara att köra på, berättar Tarek.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-17:

Flyktingström fick folk att rata flyktingartiklar till sidans topp

I kommuner med många flyktingar är folk mindre intresserade av att läsa om flyktingar än i kommuner med få, visar en ny studie. Det gäller särskilt artiklar som kan väcka medkänsla. Okunskap används som ett argument för att slippa ta moralisk ställning, är tesen.

Under hösten och vintern 2015-2016 tog Sverige emot en större andel asylsökande än något annat europeiskt land.

Strömmen av flyktingar väckte starka reaktioner av lika slag, såväl engagemang som oro och direkt avståndstagande. Bilder på utmattade och smutsiga människor på flykt till fots längs Balkans vägar väckte mycket medkänsla, men efter en tid märktes även en viss uppgivenhet och rent av ovilja att få veta mer.

Det sistnämnda var något den nederländska beteendeekonomen Eleonora Freddi lade märke till. Freddi befann sig vid den här tiden i Stockholm och forskade på en teori om att människor undviker information av strategiska skäl: man använder okunskap som ett argument för att för att slippa ta ställning i moraliska frågor.

Hon insåg att flyktingkrisen gav henne ett tillfälle att testa teorin i praktiken.

- Jag hörde berättelser om att folk inte ville höra mer om flyktingarna, säger Eleonora Freddi.

Antalet asylsökande skilde sig enormt mycket mellan olika kommuner. Freddi ville se om det var någon skillnad i informationsinhämtning mellan de som tog emot många och de som tog emot få.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 17-10-17:

Grekland/ Tusentals flyktingar ska integreras i Grekland till sidans topp

Grekland har på bara ett par år gått från att vara ett land med nästan inga flyktingar alls till tusentals människor som nu ska integreras i det grekiska samhället.

Tidigare fungerade Grekland främst som ett transitland men sedan gränserna norrut stängdes är nu omkring 45 000 flyktingar och migranter fast på det grekiska fastlandet. Många av dem får också asyl.

- Du kan ingen grekiska, va?, säger Faisa, 9 år från Afghanistan.

Det kan hon, i alla fall lite grann. Hon går i skola i Grekland.

Hon springer in och ut genom grinden till flyktinglägret Elaionas, några tunnelbanestationer från Atens centrum. Utanför lägret löper en gropig grusväg, lastbilar dammar fram och tillbaka. Förutom flyktinglägret finns här mest lagerlokaler.

Faisa bor därinne i lägret, i en av de vita barackerna, tillsammans med sina föräldrar och tre syskon. I drygt ett år har de bott där. Det är bra i Grekland, säger Faisa. Men hennes mamma vill till Tyskland.

Där, i Tyskland bor Faisas moster och morbror - och kusiner.

Intill står Asissi med yngsta sonen, tre år. De grekiska orden finns närmare till hands än de engelska. Hon berättar på grekiska att hon är 35 år. Hon har bott i Elaionas flyktingläger med sin man och tre barn i två år. I en 37 kvadratmeter stor barack som de delar med en annan familj.

- I början var det dåligt, nu är det bra här, säger Asissi.

Hon är en av personerna i den statistik som den grekiska asylmyndigheten regelbundet publicerar och som berättar hur Grekland på mycket kort tid har blivit till ett land som tar emot flyktingar. 2013 sökte drygt 4 800 personer asyl i Grekland.

Hittills i år finns nära 43 000 asylsökningar registrerade. Eller som Boris Cheshirkov, vid FN:s flyktingorgan UNHCR i Aten säger: 2015 hade Grekland kapacitet att ge husrum åt ungefär 1000 flyktingar och migranter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Europarådet Human Rights Comment 17-10-26:

Ending restrictions on family reunification: good for refugees, good for host societies till sidans topp

Many refugees have to leave family members behind when they flee their homes. This adds more hardship to the trauma of exile. Once they have found safety in Europe, being reunited with their family members is often the first priority of refugees. It takes little imagination to realise how horrible it is for them to be deprived of this possibility. Unfortunately, thousands of refugees and persons with other forms of international protection status in Europe face long-term separation from their spouses, children and other loved ones. This is due to increasingly tough laws and policies restricting family reunification, which are often incompatible with the letter or spirit of human rights standards and need to be addressed urgently.

Family reunification as a right for refugees

When states adopted the UN Refugee Convention in 1951 they stressed in their Final Act that the unity of the family is an essential right of the refugee. The European Court of Human Rights has underlined the importance of family unity for refugees and that family reunification is a vital element in enabling persons who have fled persecution to resume a normal life. It has made clear that the decision-making process should guarantee flexibility, promptness and effectiveness in order to secure refugees' right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights (Tanda-Muzinga v. France, 2014).

The European Social Charter (ESC), in its Article 19, paragraph 6, provides for the contracting states' obligation to facilitate the family reunion of migrant workers who reside legally in the country. The European Committee of Social Rights (ECSR) has noted that this is also applicable to refugees. This requires states to provide for "the liberal administration of the right to family reunion" (ECSR Conclusions 2015).

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Partimotioner från den allmänna motionstiden om flyktingpolitiken allmänt till sidans topp

Vänsterpartiet: dra tillbaka lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. (...) En amnesti bör införas för de ensamkommande barn som varit i Sverige i över ett år. (...) en utredning för att noggrant se över rättssäkerheten genom hela asylprocessen. (...)

Miljöpartiet: korta ned Migrationsverkets handläggningstider... underlätta för spårbyte och arbetskraftsinvandring... möjliggöra för parallella ansökningar om familjeåterförening och asyl... säkerställa att det finns tillgänglig information och vägledning om nya regelverk...

Centerpartiet: Förslagen som regeringen lagt kommer att få stora negativa effekter. De minskar både möjligheten för skyddsbehövande människor att få skydd och möjligheten för de som ändå får skydd att etablera sig i samhället. De gör byråkratin krångligare och mer omfattande, de gör vägen till jobb längre och de splittrar barnfamiljer.

Liberalerna: Vi är fortsatt kritiska till regeringens restriktiva regler avseende familjeåterförening. Vi är också kritiska till att regeringen tagit bort bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter (...) Vidare vill vi pröva möjligheten att införa prövningstillstånd för överklagande (...)

Moderaterna: Ska vi klara integrationen, då måste vi välja arbetslinjen framför bidragslinjen. Vi måste bryta bidragsberoende, se till att de alltid lönar sig att arbeta samt att fler enkla jobb kan växa fram.

Moderaterna: att tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregel, att det är tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga och tydliga krav för att bli svensk medborgare. Medborgarskapet i Sverige ska uppvärderas. (...) Det ska vara skillnad mellan ja och nej i asylprocessen. Den som nekats uppehållstillstånd i ett slutligt beslut ska så snart som möjligt återvända till sitt hemland.

Sverigedemokraterna: Det fortsatt hårda asyltrycket mot Sverige behöver minska ytterligare.

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (Extern länk)

Bättre mottagande och etablering av Maria Ferm (MP) (Extern länk)

Migration och mottagande av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

En human och realistisk asylpolitik av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

En bättre start - integration som fungerar av Ulf Kristersson m.fl. (M) (Extern länk)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

En ansvarsfull invandringspolitik av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Motioner om migrationsområdet i bugeten till sidans topp

Centern: När regeringen värnar alla kostnadskrävande förmåner, men förvägrar människor deras rätt att söka skydd, värnar Centerpartiet människors rätt att söka skydd, men inte alla förmåner. För att säkerställa ett rättssäkert och kostnadseffektivt mottagande krävs ett antal saker. Ansökningsprocessen, med tillhörande väntetider, måste kontinuerligt ses över i syfte att minska de passiva väntetiderna och öka möjligheten till snabba och rättssäkra beslut. Arbetet med återvändande för de som får avslag på sin asylansökan måste ske på ett effektivt sätt och integrationen för de som får stanna måste sätta igång direkt.

Liberalerna: Liberalerna står i stort bakom de anslagsförändringar regeringen föreslår i sin budgetproposition men har ett antal andra prioriteringar som framkommer nedan. För en fullständigare beskrivning av liberala förslag för en human och realistisk asylpolitik hänvisas till Liberalernas särskilda motion i frågan.

Kristdemokraterna: Utgångspunkten är att försvara öppenheten och den fria rörligheten inom EU. Vi vill även se fler lagliga vägar in i unionen. Samtidigt ska vi kunna känna oss trygga i att asylprövningen är rättssäker, eftersom den som saknar skyddsskäl och får nej på sin asylansökan också ska lämna landet.

Moderaterna: Moderaterna föreslår besparingar på Migrationsverket genom effektiviseringar. Vi satsar på ett förstärkt återvändandearbete genom att utöka antalet förvarsplatser. Vi vill därtill att det ska finnas en jobbstimmulans i dagersättningen. Möjligheten till offentligt ombud i första instans i asylprocessen bör begränsas.

Sverigedemokraterna: Sedan hösten 2015, då asylmottagandet nådde sådana nivåer att flera myndigheter aktiverade krisorganisationer, har migrationspolitiken till viss del lagts om. Det är dock Sverigedemokraternas bedömning att ytterligare åtgärder både behövs och är genomförbara. Dessa återfinns i partiets budgetmotion samt partimotionen om invandringspolitik. Deras införande innebär stora besparingar inom utgiftsområdet.

Utgiftsområde 8 Migration av Johanna Jönsson m.fl. (C) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Aron Modig m.fl. (KD) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Utgiftsområde 8 Migration av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Motioner från den allmänna motionstiden om bedömningen av asylansökningar till sidans topp

Sara Karlsson m.fl. (S): det bör vara obligatoriskt att en hbtq-specialist medverkar vid asylutredning när denna grund åberopats... skärpa kraven på hbtq-kompetens vid anläggningsboenden... regeringen inom EU ska vara pådrivande för att säkerställa att förföljelse på grund av sexuell läggning och könstillhörighet ska utgöra asylskäl...

Christina Örnebjär m.fl. (L): Barn kan ha egna asylskäl. Förföljelse av barn tar sig inte alltid samma uttryck som för vuxna... Det kan också handla om en utdragen process som lett till att rottrådarna nu går djupare i Sverige än någon annanstans. Följden blir att barn som tillbringat hela eller stor del av sina liv i Sverige rycks upp... Särskilda och humanitära skäl bör därför finnas som grund till uppehållstillstånd.

Fredrik Schulte (M): ... att Sveriges flyktingmottagande primärt bör ske via kvotflyktingsystemet och inte genom att människor tar sig hit illegalt...

Fredrik Schulte (M): ... asylärenden för människor som kommer från länder som inte befinner sig i krig eller där systematiskt förtryck av människor inte förekommer handläggs i särskild ordning och avklaras i snabbare takt än övriga ansökningar.

Boriana Åberg (M): Om en asylsökande döms för ett brott med fängelse i straffskalan bör asylansökan avslås i större utsträckning än idag eftersom det ger en indikation om att personen i fråga inte är lämplig att vistas i landet.

Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M): Begår man brott under tiden man är asylsökande så har man ... förverkat rätten att bli svensk medborgare och få asyl.

Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -): Vi menar ... att Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll, Utlänningskontrollslagen, ska skärpas... All utvisning med stöd av lagen ska utgöra ett livstidsförbud mot att återvända hit... Personer som dömts till utvisning i första hand ska utvisas till sitt ursprungsland. I andra hand, om det föreligger verkställighetshinder, ska regeringen se till att upprätta avtal med tredjeland dit personer kan utvisas med stöd av lagen. I sista hand ska personerna hållas i förvar

Hbtq-flyktingar av Sara Karlsson m.fl. (S) (Extern länk)

Hänsyn till barns skäl till asyl och uppehållstillstånd av Christina Örnebjär m.fl. (L) (Extern länk)

Flyktingmottagande via kvotflyktingsystemet av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Asylärenden från säkra länder av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Avslag på asylansökan för personer som begår brott av Boriana Åberg (M) (Extern länk)

Automatiskt avslag om brott begås under tiden man är asylsökande av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M) (Extern länk)

Förändring av lagen om särskild utlänningskontroll av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Motioner från den allmänna motionstiden om arbetskraftsinvandring till sidans topp

Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD): Alliansen vill att en helhetsbedömning ska göras vid omprövning av arbets- och uppehållstillstånd med målet att en arbetskraftsinvandrare i Sverige inte ska utvisas på grund av små misstag från seriösa arbetsgivare och inte heller för att han eller hon har fått sin anställning via en rekryteringskanal...

Erik Bengtzboe (M): Det bör i framtiden bli lättare att få stanna efter avslutat utbildning för att ansöka om arbete och arbetstillstånd. Vidare bör det bli enklare att ansöka om arbetstillstånd från Sverige, utan att behöva återvända till hemlandet först.

Johan Forssell m.fl. (M): Små misstag från seriösa arbetsgivare, marginella skillnader mellan den egna och den kollektivavtalsenliga lönen och detaljer kring hur den anställde fick jobbet har i vissa fall blivit avgörande för rätten till uppehållstillstånd. Bedömningarna är skadliga för ekonomin och undergräver förtroendet för politiken.

Fredrik Schulte (M): ... människor som jobbar, bidrar och försörjer sig själva utan att ligga samhället till last ändå utvisas på grund av vad som måste beskrivas som rigida byråkratiska regelverk som inte hängt med i tiden.

Ulrika Karlsson i Uppsala (M): Det borde vara möjligt att under en begränsad tid vistas i Sverige för att söka ett lämpligt arbete om den arbetssökande under denna tid kan försörja sig själv. (...)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M): Enstaka avvikelser över en tidsperiod bör inte leda till indraget arbetstillstånd. Syftet borde vara att stävja utnyttjande och social dumpning, inte att stjälpa och straffa strävsamma arbetskraftsinvandrare som t.ex. kombinerar jobb med studier eller som drabbas av influensa.

Marta Obminska (M): Små misstag av seriösa arbetsgivare ska inte behöva leda till utvisning av den som jobbar, försörjer sig och betalar skatt i Sverige.

Finn Bengtsson (M): regeringen ser över lagrummet med syfte att även människor som befinner sig i Sverige och avser bidra som arbetskraftsinvandrare men avser göra detta som företagare och inte som anställd ges möjlighet att erhålla uppehållstillstånd

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (Extern länk)

Utveckla möjligheterna till arbetskraftsinvandring av Erik Bengtzboe (M) (Extern länk)

Arbetskraftsinvandringen av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Regelverk för arbetskraftsinvandring av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Stärkt arbetslinje i migrationspolitiken av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (Extern länk)

Rättssäkra regler för arbetskraftsinvandrare av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (Extern länk)

Arbetskraftsinvandring av Marta Obminska (M) (Extern länk)

Uppehållstillstånd för företagare av Finn Bengtsson (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Motioner från den allmänna motionstiden om asylsökandes boende till sidans topp

Olle Thorell m.fl. (S): Vi anser att Migrationsverket bör få i uppdrag att i högre utsträckning än idag driva egna asylboenden istället för att upphandla på den öppna marknaden.

Annelie Karlsson m.fl. (S): Förslag till riksdagsbeslut: Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra boendesituationen för nyanlända genom att avskaffa EBO i dess nuvarande form och tillkännager detta för regeringen.

Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S): Värdigt eget boende, (VEBO). I korthet innebär förslaget att den asylsökandes rätt att välja sin bosättningsform kvarstår men att en kontroll görs av socialtjänsten för att säkerställa att förhållandena i det angivna boendet är värdigt. Om kontrollen ger vid handen att det egna boendet inte kan anses som värdigt ska den asylsökande erbjudas ett annat boende genom Migrationsverkets försorg.

Robert Hannah (L): ... att utreda och ersätta möjligheten för asylsökande till eget boende (EBO) med värdigt eget boende (VEBO)

Christina Örnebjär m.fl. (L): För en likvärdig behandling i hela landet behöver rutiner och riktlinjer tas fram för de som antingen fyllt arton eller som skrivits upp i ålder. Därtill behöver de som fått avslag på sin asylansökan få stöd och extra fokus bör läggas på barn och unga.

Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD): Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. möjliggör att asylsökande med bibehållen dagersättning kan bosätta sig varhelst de önskar (...) medför inte enbart stora problem för de kommuner dit stora grupper migranter på eget initiativ väljer att koncentrera sitt uppehälle utan leder även till trångboddhet, segregation och allsköns kreativa lösningar på hyresmarknaden, i form av illegalt förmedlade hyreskontrakt samt andra- och tredjehandsuthyrning i flera led.

Asylboenden i Migrationsverkets regi av Olle Thorell m.fl. (S) (Extern länk)

Avskaffa EBO i dess nuvarande form av Annelie Karlsson m.fl. (S) (Extern länk)

Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S) (Extern länk)

Värdigt eget boende (VEBO) för asylsökande av Robert Hannah (L) (Extern länk)

Stöd vid avslag på en asylansökan av Christina Örnebjär m.fl. (L) (Extern länk)

Avskaffa EBO m.m. av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Diverse motioner från den allmänna motionstiden, från (V), (S), (L) och (KD)-ledamöter till sidans topp

Christina Höj Larsen m.fl. (V): förslag som syftar till att förbättra kvaliteten i mottagandet av ensamkommande barn. De som söker asyl i Sverige ska bli mottagna på ett välkomnande och humant sätt och ges bästa möjliga förutsättningar för att leva ett gott liv i Sverige, utbilda sig och utvecklas som människor. Rättssäkerheten i asylprocessen måste stärkas...

Magnus Manhammar (S): Genom att öppna upp fler lagliga och säkra vägar skulle asylsökande istället för att riskera livet över Medelhavet kunna ta flyget direkt till Sverige för att söka asyl. Två exempel på lagliga vägar som skulle kunna prövas är humanitära visum och ett utökat arbete med FN:s kvotflyktingsystem.

Hanna Westerén (S): ... insatser kan riktas till kvinnor som dels är på flykt och dels är kvar i sina ursprungsländer. Detta kan genomföras både genom ytterligare riktat bistånd och genom att undersöka hur flyktingmottagandet kan göras mer jämställt.

Anna Wallén m.fl. (S): Den tillfälliga skärpningen av flyktingpolitiken, bland annat när det gäller rätten till familjeåterförening och tillfälliga uppehållstillstånd, bör vara just tillfällig. Sverige ska efterleva barnkonventionen och stärka barnperspektivet i asylrätten och ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv för kvinnor och barn på flykt.

Robert Hannah (L): Jag anser ... att det svenska kvotsystemet med ca 5 000 platser per år enbart ska användas till utsatta flyktinggrupper som kvinnor, barn, funktionshindrade och hbtq-personer.... I fall där kvinnor har flytt hedersvåld eller utsatts för sexuellt våld eller hot antingen på flykt eller på asylboenden måste det finnas särskilda hem

Désirée Pethrus (KD): Jag anser att stödet till unga som fyllt 18 år men inte 21 år måste förbättras. Stödpersoner/familjer, särskilda insatser från kommuner bör initieras.

(...)

Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Fler lagliga vägar för att söka asyl av Magnus Manhammar (S) (Extern länk)

Fortsatta insatser för ett mer jämställt flyktingmottagande av Hanna Westerén (S) (Extern länk)

En human flyktingpolitik av Anna Wallén m.fl. (S) (Extern länk)

En feministisk asylpolitik av Robert Hannah (L) (Extern länk)

Ensamkommandes situation i Sverige av Désirée Pethrus (KD) (Extern länk)

Översyn av villkoren för svenskt medborgarskap av Robert Halef (KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-06:

Diverse motioner från den allmänna motionstiden, från (C), (M) och (SD)-ledamöter till sidans topp

Staffan Danielsson (C): ... asylsökande vuxna män mellan 20 och 30 råddes alltmer att ta sig till Sverige och där söka asyl som barn under 18, för att erhålla de betydande fördelar som tillkommer barn i asylprocessen. (...) Riksdagen bör därför ge regeringen tillkänna att regeringen utreder hur flyktingar som blivit svenska medborgare ska ges möjlighet att ändra sin ålder, om den är fel.

Fredrik Schulte (M): Alla brott som ger fängelsestraff borde med få undantag också leda till utvisning av personer som inte är medborgare. Att Alliansen inte åstadkom detta, eller ens tog nämnvärda kliv i den riktningen, var ett av våra största misslyckanden.

Johan Forssell m.fl. (M): Vi vill därför att ett krav på grundläggande kunskaper om det svenska samhället införs. (...) Vi vill utreda ett krav på självförsörjning för medborgarskap även i Sverige. (...) Den nya huvudregeln i Sverige för den som ansöker om medborgarskap bör vara ett hemvistkrav på sju år i stället för fem år. Hemvistkravet bör för statslösa och flyktingar förlängas från fyra år till sex år för statslösa och flyktingar.

Sofia Fölster (M): Sverige behöver nu ett nytt samhällskontrakt där egen försörjning blir grunden för att få ta del av de välfärdstjänster som finns tillgängliga idag. En utredning bör se över hur merparten av det generösa välfärdspaket som erbjuds nyanlända i Sverige kan villkoras mot egen försörjning.

Sotiris Delis (M): Det är ... rimligt att ställa krav på den personen som tar emot anhöriginvandrare. Det är motiverat att förvänta sig att mottagaren har ett arbete, ett eget sparande för att iklä fullt ut ansvaret för de anhöriga som vederbörande vill ta till Sverige.

(...)

Låt flyktingar som fått medborgarskap ändra sin ålder om den är fel av Staffan Danielsson (C) (Extern länk)

Utvisa brottsdömda till tredje land av Fredrik Schulte (M) (Extern länk)

Uppvärdera medborgarskapet av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

En hållbar migrationspolitik av Sofia Fölster (M) (Extern länk)

En tydlig arbetslinje i anhöriginvandringen av Sotiris Delis (M) (Extern länk)

Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-10-14:

Om kärnan brister spelar skalet ingen roll till sidans topp

Enligt den tillfälliga lagen som trädde i kraft den 20 juli 2016 skulle barn undantas om de registrerades som asylsökande före den 24 november 2015. I regeringens lagrådsremiss pekas barn ut som särskilt utsatta: "Med hänsyn till att barn kan antas bli särskilt utsatta genom de nya reglerna [...] bör [det] därför finnas en övergångsbestämmelse som anger att lagen inte ska tillämpas när ansökningar om uppehållstillstånd prövas i dessa fall".

Hur lagen tillämpas i verkligheten

Jawad är nyss fyllda 16 år när han kommer till Sverige våren 2015. I slutet av augusti 2015 görs en rättsodontologisk åldersbedömning vilken säger att det är ungefär fifty-fifty om han är under eller över 18 år. Ändå blir han uppskriven i ålder och blir utvisad 10 september. Vi har tidigare skrivit om Jawad här.

/... fler exempel.../

Jawad, Yasin och Ali kom alla innan den 24 november 2015. Men ingen av dem har ändå blivit prövade på det sätt som lagstiftaren beslutade sommaren 2016. Så varför har det blivit som det blivit? (...)

Systemet ger glappen - lagen blir verkningslös

Det är den här händelsekedjan som visar hur undantagen i den tillfälliga lagen gjorts verkningslösa:

1. December 2015. Uppdrag från regeringen att prioritera utredning av ålder och att öka utvisningstakten.

2. I regeringens regleringsbrev till Migrationsverket för år 2016 (24 december 2015) anges att Migrationsverket i ökad utsträckning ska "bedöma åldern för ensamkommande barn vid registrering och prövning". Man ska även inrätta en försöksverksamhet i syfte att effektivisera återvändandet.

3. April 2016. Uppmaning i lagrådsremiss om att lagen ska börja tillämpas innan den träder i kraft.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf debatt 17-10-25:

De så kallade "säkra" områdena i Afghanistan till sidans topp

Advokat Emilie Hillert

Så kom äntligen det rättsliga ställningstagandet. Det som så många hade väntat på, längtat efter, satt sitt sista hopp till. Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan.

Den 29 augusti 2017 var det äntligen här. Med buller och bång. Nu skulle ordningen bli återställd, liv räddas undan döden och människor skulle äntligen få känna ett uns av trygghet. I vart fall för en stund.

Men icke då. Bullret som spred sig var inte ljudet av fanfarer, glädjerop och lyckönskningar. Det ljud som följde var tårar, hjärtskärande skrik, och högljudda protester.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg krönika 17-10-13:

Deportation - en skammens rodnad till sidans topp

Gudrun Romeborn

11 oktober - Skammens rodnad vaknar över klippor och hav. Morgonljuset är så vackert men under ytan en stor sorg. Den 10 oktober deporterades en handfull unga till Afghanistan. Fem stycken säger någon. Sex en annan källa. Svårt att veta exakt. Planet lyfte vid 22-tiden på kvällen. Då hade den aktivt synliga kampen för ett humant Sverige pågått i runt tolv timmar vid Förvaret i Kållered och på Landvetter flygplats.

Sju deportationer lyckades stoppas med verkställighetshinder. Lycka och lättnad för dessa liv. Men tårarna skriker i mig över de släckta. Hur kan vi? Var finns bromsen? Hur ska vi agera för att mana våra makthavare till kloka beslut? De har slutat att lyssna på fakta och beskrivningar om säkerhetsläget i Afghanistan? De som bestämmer verkar ha stängt av knappen för medmänskliga känslor och slutit ögonlock för verklighetens bevis.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-10-22:

Varför ska dessa ungdomar utvisas? till sidans topp

Nu har Migrationsverket erkänt att det fanns "brister i utredningarna" då en synskadad 18-åring skulle skickas till Afghanistan där han inte har något nätverk - samtidigt som hans 16-årige lillebror också kunde utvisas eftersom han nu skulle ha ett nätverk - nämligen storebror. Den tragiska konsekvensen blev att storebror tog sitt eget liv i Sverige.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, välkomnar erkännandet att dessa beslut var felaktiga. Men det här handlar inte bara om brister i utredningarna för två personer. För knappt två veckor sedan blev hälften av dem som var inbokade på ett utvisningsplan kvar i Sverige, eftersom deras utvisningar stoppades tillfälligt. FN har i flera fall begärt att Sverige ska ställa in utvisningar i sista sekunden, bland annat av konvertiter. Även Afghanistans representanter har satt stopp för utvisningar. Dessutom har asylsökande, gode män och organisationer visat på fler orimligheter, godtyckligheter och felhantering både i åldersbedömningar och handläggning. Vi ser beslut som verkar ha tagits med förutsättning att de unga afghanerna ska ut.

Samtidigt blir det allt svårare att förstå varför Sverige över huvud taget ska utvisa dessa ungdomar till Afghanistan. Amnesty begär att alla återsändanden stoppas. Frivilligorganisationer drar tillbaka sin personal från det bombhärjade Kabul. Afghanistans flyktingministrar vädjar om stopp för tvångsutvisningar från Väst. De ungdomar som nyligen utvisats berättar att de bemöts illa och inte vet vad de ska ta sig till. Andra har redan råkat illa ut. Den senaste bombattacken skedde alldeles i närheten av det tillfälliga boendet för utvisade. Tidigare utvisade försöker lämna Afghanistan.

Samtidigt, idag, är många afghanska ungdomar tagna i förvar, och pressas att begära resedokument "frivilligt" från sin ambassad. Nya transporter bokas in.

Det räcker nu. Vi kräver stopp för utvisningarna tills Afghanistanpolitiken omprövats.

För Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Sanna Vestin, ordförande

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 17-10-15:

Regional S-grupp vill temporärt stoppa utvisningar till Afghanistan till sidans topp

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Jönköpings län riktar kritik mot regeringen efter utvisningar av ensamkommande ungdomar till Afghanistan.

- Det är dags att ta sig samman, över blockgränserna och över det civila samhällets gränser, och stoppa de här avvisningarna. Av humanitära skäl, säger Jonas Magnusson, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Jönköpings län.

Organisationen står enig bakom kravet, och de har även förankring på nationell nivå. De kräver att regeringen gör ett temporärt stopp på avvisningarna i avvaktan på att Migrationsverket gör en ny säkerhetsprövning.

- Skulle det inte fungera är vi beredda att kräva en riktad amnesti för ensamkommande från Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 17-10-16:

Avslagen duggar tätt - säkerhetsläget i Afghanistan verkar inte betyda någonting till sidans topp

2015 registrerades 23 480 ensamkommande afghanska barn och unga som minderåriga. Hittills i år är siffran 155. Många av ungdomarna finns här i Dalarna och befinner sig i ett kritiskt läge. Stoppa utvisningarna, skriver Katarina Nyberg, god man i Säter.

2015 registrerades 23 480 ensamkommande afghanska barn och unga som minderåriga. Hittills i år är siffran 155. Så nog kan man säga att dörren är stängd. Av dem som kom 2015-2016 har 12 890 fått beslut från Migrationsverket. 38 procent blev åldersuppskrivna till 18 år eller äldre. Av dem fick 4 procent uppehållstillstånd, vanligen tillfälligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Leif Norén i Skaraborgs Läns Allehanda 17-10-14: Här tas inga mänskliga hänsyn (Extern länk)

Magnus Jacobsson och Jonas Sandwall (KD) i ETC debatt 17-10-17: Ge dessa flyktingar amnesti - nu! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 17-10-25:

Greider: Sverige har en skuld i flyktingfrågan till sidans topp

Såg Uppdrag Granskning på onsdagskvällen, om utvisningarna av afghanska asylsökande som inte fått uppehållstillstånd. Det var gripande scener när flyktingar står inför avvisningarna till ett land som hemsöks av terror, krig, korruption, fattigdom. Men Uppdrag Granskning lyckades också komplicera frågan. Det är således inte självklart att en säker död väntar dem som avvisas till Afghanistan, vilket ofta hävdas. Reportrarna hade funnit ett fall där en flykting som avvisats från Sverige dött.

Asyl kan helt enkelt inte lösa fattigdomen i världen, påpekade Migrationsverket i programmet och det är naturligtvis sant.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter krönika 17-10-20:

Viktor Barth-Kron: Inget blir enklare för att hyckleriet är gränslöst till sidans topp

Avskaffa på sikt rätten att söka asyl på plats i Sverige. Ersätt dagens ordning med ett nytt, europeiskt system, där asyl söks utanför unionen och beviljas i mån av nationella kvoter. Detta var det mest kontroversiella förslaget i Moderaternas senaste skärpning av migrationspolitiken. Kritiken kom snabbt, och var skarp.

"Rätten att söka asyl är en grundbult i Genèvekonventionen. Den kan ingen svensk regering, nutida eller framtida, avskaffa", lät exempelvis Jan Björklund (L) meddela.

En tydlig, värderingsburen hållning från Björklund? Absolut. Trovärdigt? Nja.

Svensk och europeisk flyktingpolitik har ju länge byggt på en uppenbar motsägelse: Vi säger oss värna asylrätten, samtidigt som vi aktivt hindrar människor från att använda den.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 17-10-26:

"Ge amnesti för de ungdomar som kom 2015" till sidans topp

Den stora grupp flyktingar som kom under 2015 har fått vänta länge på besked eftersom svenska myndigheter inte klarat sitt jobb. En amnesti för den grupp ungdomar som startat sin tillvaro här måste vara fullt möjlig inom EU-reglerna, skriver Christina Rogestam, tidigare generaldirektör för Invandrarverket.

Om några veckor är det den 24 november. Den dagen för två år sen kungjorde regeringen en kraftig skärpning av svensk asyl- och invandringspolitik. Sverige gick över en natt från att ha tillhört de liberalaste i Europa till att tillämpa EU:s lägsta godtagbara regelsystem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 17-10-15:

Österrike: Tydligt budskap från väljarna om hårdare migrationspolitik till sidans topp

Österrikes nya politiska stjärnskott Sebastian Kurz blir Europas yngste regeringschef efter söndagens parlamentsval. Även högerpopulisterna gick fram. Det kommer att betyda en klar högersväng i österrikisk politik och ett tydligt budskap från väljarna om hårdare migrationspolitik.

Allt talar för att Sebastian Kurz tänker inleda ett regeringssamarbete med det högernationalistiska och islamfientliga partiet FPÖ, vars partiprogram i migrationsfrågan han beskylls för att ha kopierat till stora delar. Den unge Kurz verkar ha lyckats skapa den känsla av förnyelse av politiken som många i alprepubliken önskat sig.

Yngste utrikesministern

Den ambitiöse Sebastian Kurz är bara 31 år och partiledare för det borgerliga folkpartiet, ÖVP, sedan i våras. Han satte rekord som den yngste utrikesministern då han bara var 27 år. Sebastian Kurz visste tidigt att han ville ägna sig åt politiken och var så otålig att han inte avslutade sina juridikstudier.

Österrike har styrts av ÖVP och det socialdemokratiska partiet SPÖ i olika konstellationer sedan andra världskriget. Kritiken har varit stark på senare år mot partiernas svågerpolitik och mot bristen på nytänkande och reformer, trots en blomstrande ekonomi.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-10-12:

Statsministerns frågestund: Mattias Karlsson (SD) om terrorister och asylsökande till sidans topp

Herr talman! Det har nu gått ett halvår sedan 20 svenskar dödades eller lemlästades i hjärtat av vår huvudstad, bland dem en elvaårig flicka som var på väg för att möta sin mamma.

Av allt att döma utfördes terrordådet av en person som uppehöll sig illegalt i Sverige, en person som alltså inte borde ha befunnit sig i vårt land över huvud taget eller som åtminstone borde ha suttit i förvar men som i stället kunde röra sig fritt och planera sitt dåd.

Sverigedemokraterna har sedan 2010 presenterat en mängd förslag för att stoppa inflödet av illegala invandrare och för att effektivisera avvisningen av dem som redan befinner sig i landet.

Riksdagsdebatten, se anförande 5 och framåt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Sveriges Radio 17-10-18:

Ingen förundersökning mot Mattias Karlsson (SD) till sidans topp

Det blir ingen förundersökning mot Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson för förtal.

- Det är givetvis skönt besked. Det innebär förhoppningsvis att jag kan fokusera mer på sakpolitik än typen av kvasidebatter som uppstått i kölvattnet av det här ärendet, säger han till TT.

Advokat Emma Persson som företräder en av de inblandade säger att hon fått besked från chefsåklagare att det inte blir någon förundersökning.

Mattias Karlsson kände inte till beskedet när TT når honom under eftermiddagen.

- Det var nytt för mig. Jag är inte jurist och svårt att göra en kvalificerad bedömning men det har känts som att det var en god chans att det skulle bli så här, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 17-10-19: Nedlagd förundersökning mot Karlsson (SD) överklagas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 17-10-17:

Moderaterna: "Ersätt asyl med kvoter" till sidans topp

Moderaterna tog i helgen beslut om att arbeta för en mer restriktiv migrationspolitik. Kritiker menar att M:s nya linje sätter asylrätten ur spel.

- Det ifrågasätter själva fundamentet i den globala skyddsordningen, säger statsvetaren Lisa Pelling.

Under helgens partistämma i Örebro slöt Moderaterna upp kring en hårdför migrationspolitik. Bland annat vill partiet helt ta bort möjligheten att söka asyl inom EU och ersätta den med ett kvotflyktingsystem. Man vill även se fler inre utlänningskontroller och att fler personer med utvisningsbeslut tas i förvar. Dessutom vill Moderaterna att den tillfälliga asyllagen blir permanent.

"Sverige ska fortsatt ha tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel och försörjningskraven för anhöriginvandring ska skärpas," skriver partiets migrationspolitiska talesperson Johan Forsell och EU-parlamentarikern Christofer Fjellner på DN debatt.

Migrationsexperten Lisa Pelling tycker att Moderaternas beslut är oroande.

- Det allra mest oroväckande är att man tänker sig ett system med kvotflyktingar som ersättning för flyktingkonventionen. Det ifrågasätter själva fundamentet i den globala skyddsordningen som delvis bygger på alla staters rätt att reglera invandring, men också deras skyldighet att ta emot människor som korsar gränser för att söka skydd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT 17-10-15:

Massivt M-stöd för skärpt migrationspolitik till sidans topp

Moderatstämman gav ett massivt stöd för en skärpt migrationspolitik.

Partiet vill på sikt avskaffa rätten att söka asyl inne i EU och i stället införa ett kvotflyktingssystem.

- Äntligen slutar vi upp med hyckleriet i Sveriges migrationspolitik, sade riksdagsledamoten Hanif Bali i debatten inför stämmans beslut.

Ett av förslagen som beslutades är att Moderaterna ska arbeta för att EU på sikt avskaffar rätten att söka asyl inne i EU. I stället ska asylprövningen ske utanför unionens gränser. De som anses ha skyddsskäl ska därefter hämtas till EU-länderna, som ska ha fastlagda nationella flyktingkvoter.

Kvotflyktingsystem mer jämställt

Stämmoombuden såg flera fördelar med ett sådant system. Framförallt att människor inte behöver dö på Medelhavet i handen på samvetslösa flyktingsmugglare.

Några pekade på att ett kvotflyktingsystem blir mer jämställt, eftersom det i dag är mest män som tar sig till EU.

- Då blir det de mest skyddsvärda som får skydd. Kvinnor och barn, sade Johanna Sjö från Stockholm.

Mycket få invändningar hördes mot förslagen som innebär en kraftig skärpning jämfört med vad partiet gick till val på 2014. Omsvängningen började dock strax efter att förre Moderatledaren och statsminister Fredrik Reinfeldt avgick hösten 2014.

"Vi politiker ska öppna våra ögon"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 17-10-15: Analys: Det mesta borta av Fredrik Reinfeldts "Nya Moderaterna" (Extern länk)

SvT Nyheter 17-10-26: SD sågar Moderaternas nya migrationspolitik (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-10-16: Jimmie Åkesson: "Andra har kopierat vår flyktingpolitik" (Extern länk)

SvT Agenda 17-10-15: MP om M:s flyktingpolitik: "Chockerande" (Extern länk)

SvT Nyheter 17-10-24: Björklund (L): Moderaterna går för långt i flyktingpolitiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten ledare 17-10-16:

Reidar Carlsson: Orimligt av Moderaterna att vilja slopa rätten att söka asyl till sidans topp

Det stora antalet asylsökande som kom till Sverige hösten 2015 visade att svensk asylpolitik inte var hållbar. Men Moderaternas nya migrationspolitik går alldeles för långt. Man vill till exempel avskaffa rätten att söka asyl i Sverige. Det betyder att vi skall utvisa dem som söker asyl här. Vart då?

Det stora antalet asylsökande som kom till Sverige hösten 2015 visade att svensk asylpolitik inte var hållbar. Asylpolitikens mål är att ge människor skydd från förföljelse, inte att tiotusentals skall söka asyl just i Sverige efter att ha passerat mängder av andra EU-länder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-21:

KD splittrat i migrationsfrågan till sidans topp

KD:s ledning lyckades få med sig ombuden på rikstinget i migrationsfrågan men det finns en djup klyfta inom partiet i synen på framtidens asylpolitik.

- Det handlar om två helt olika ideologiska förhållningssätt, säger Magnus Jacobsson, regionpolitiker från Västra Götaland.

Motionerna till rikstinget, som pågår i Uppsala, i flyktingfrågan spretade åt helt olika håll. Motsättningen står mellan de som värnar asylrätten och de som vill gå över till ett kvotsystem.

Magnus Jacobsson, regionpolitiker från Uddevalla, stod bakom en av de motioner som efterlyste en återgång till den mjukare linje som gällde före flyktingvågen 2015. Den grupperingen försvarar rätten för alla som kommer till Sverige att söka asyl här och vill gå tillbaka till permanenta uppehållstillstånd istället för de tillfälliga som gäller nu.

Magnus Jacobsson ser avgörande skillnader mellan de olika fraktionerna inom partiet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-10-26:

Gustav Fridolin: Låt de afghanska ungdomarna stanna i Sverige till sidans topp

Försäljningen av brunkol, värdlandsavtal med Nato och skarp internkritik för flathet mot vapenhandel med diktaturer.

När MP går in i valrörelsen är det med tunga prestigeförluster i närminnet.

Men för Gustav Fridolin är det asylpolitiken som har smärtat mest under samarbetet med Socialdemokraterna.

"Allra värst för oss har varit att vi misslyckats med att förklara att vi faktiskt tagit alla de här fajterna med Socialdemokraterna", säger han.

Det är september 2014 och riksmötets öppnande. Fridolin är klädd i kostym och en glänsande turkos slips, Åsa Romson i folkdräkt. Nu ska partiet efter år av tvister om hur partiet kan göra mest nytta för miljön mogna och bli ett regeringsparti. Stämningen är högtidlig, men på något sätt sammanbiten.

Magplasket i riksdagsvalet hade grusat partiets dröm om att bli den tredje kraften i svensk politik som skulle ge dem ett tydligt mandat i fajten med hårdflörtade socialdemokrater i regeringsställning.

Gustav Fridolin minns tiden efteråt:

- Min fru frågade mig för ett tag sedan varför jag såg så bestämd ut på bilderna, och inte alls som någon som precis vunnit val och skulle bilda regering. Mitt svar är att vi faktiskt aldrig vann ett val. Ingen vann valet. Men vi fick och tog ansvaret att bilda regering.

När Miljöpartiet tre år senare går in i valrörelsen är det med djupa ärr efter allvarliga prestigeförluster och ideologiska avsteg i regeringssamarbetet med Socialdemokraterna. Men Gustav Fridolin tror varken att det är brunkolet, flyktingpolitiken eller värdlandsavtalet med Nato som har skadat partiet mest.

- Vi har faktiskt tagit alla de här fajterna med Socialdemokraterna. Så finns det de vi har vunnit och de vi har förlorat. Men vi har misslyckats med att förklara detta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-10-19:

Utbrytargrupp inom S vill stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

Allt fler socialdemokratiska riksdagsledamöter trotsar partilinjen och går nu öppet ut och kritiserar utvisningarna till Afghanistan. Sammanlagt 16 riksdagsledamöter har tagit ställning mot utvisningarna.

- Många, från olika partier, vill se en lösning och regeringen borde ta fasta på det och bjuda in till samtal, säger socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren.

Synen på de omstridda utvisningarna till Afghanistan splittrar regeringen. Miljöpartiet anser att det inte är rimligt att utvisa till Afghanistan, medan Socialdemokraterna inte vill se några ändringar i ordningen som gäller nu. Men nu har sammanlagt 16 socialdemokratiska riksdagsledamöter gått ut och tagit ställning mot utvisningarna till Afghanistan. Redan i juni skrev 14 riksdagsledamöter en debattartikel i den socialdemokratiska tidskriften Aktuellt i politiken. Där uppmanade man till samtal med regeringspartnern Miljö?partiet om hur man kan bereda en plats åt de ensamkommande som finns i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-10-23:

S ska vinna valet - då offras tusentals unga till sidans topp

Jenny Ahlmark, speciallärare på gymnasiets språkintroduktionsprogram

Mörkret breder ut sig över Sverige både bokstavligt och bildligt. Jag syftar på de ensamkommande ungdomarnas situation.

Debatten om dessa ungdomars framtid har varit högljudd vilket inte är konstigt eftersom både rasism och likgiltighet inför utsattas situation finns representerade i vår riksdag.

Det som förbryllar är hur ett parti som Socialdemokraterna hårdnackat står för och genomför en politik som innebär utvisningar av tusentals unga till Afghanistan. Detta trots att bland annat Amnesty beskriver att hela landet är osäkert och att de därför avråder från att utvisa människor dit.

Socialdemokraterna regerar med Miljöpartiet som vill hjälpa denna grupp. Med stöd av även Vänsterpartiet och ett av de tre mindre allianspartierna skulle frågan kunna lösas genom att ge dem amnesti.

Ett amnestibeslut för de ungdomar som var barn då de kom till Sverige under den turbulenta tiden vid årsskiftet 2015-2016 är inte så kontroversiellt som Socialdemokraterna vill påskina.

Sådana beslut har skett flera gånger under de senaste årtiondena för att försöka skapa rättvisa för flyktinggrupper som kommit i kläm då asyllagarna har ändrats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Sveriges Radio Ekot 17-10-17:

Ny rapport: Långt kvar till EU:s biståndsmål till sidans topp

EU:s medlemsländer lever inte upp målet att alla länder ska betala 0,7 procent av bruttonationalinkomsten, BNI, i bistånd. Det visar den årliga granskningen som biståndsorganisationernas paraply-organisation Concord gör av samtliga EU-länder.

- Enligt den här rapporten kommer det att ta väldigt lång tid innan vi har kommit upp i 0,7 procent i EU. Så där är det långt kvar, säger Georg Andrén, chef för biståndsorganisationen Diakonia som deltagit i granskningen.

- Vi ser att det som är en del av problemet är just detta faktum att om man räknar bort de pengar, som då används i de egna länderna för flyktingmottagning och annat, då är det riktigt långt kvar innan vi har kommit upp i 0,7, säger han.

Alla 28 EU-länder är granskade och rapporten pekar ut problemet med att många länder har långt kvar att uppnå målet 0,7 procent av BNI, bruttonationalinkomsten. Luxemburg och Sverige ligger i topp med cirka en procent av BNI, men en majoritet ligger långt efter.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Litteraturhus 2017:

3 november, Göteborg: Release för Samira Motazedis bok till sidans topp

En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran

Kl 19:00-23:00, Lagerhuset, Heurlins Plats 1

Vi firar utgivningen av Samira Motazedis "En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran", en personlig berättelse om en tillvaro där tiden blivit ett vapen i händerna på myndigheterna, och om villkoren för ett liv i ständig förhandling mellan ett innanför och ett utanför.

Dessa texter, som baseras på Samira Motazedis fleråriga blogg på Gläntas hemsida, är ett uppfordrande vittnesmål om en europeisk asylpolitik som tvingar människor att försätta sig i allt farligare situationer för att bevisa sitt behov av att få stanna. Och om kampen för det liv som, trots allt, oavbrutet måste levas.

Läsningar, bar och boken till ett extra förmånligt pris. Fri entré. Varmt välkommen!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Songlines Jönköping 2017:

10 november, Jönköping: Konsert: Hör min röst till sidans topp

Kl 18:30-20:30,Kulturhuset Spira, Kulturgatan 3

Tillsammans med artisterna Emil Jensen och Maxida Märak uppträder musiker från Songlines, 40 språkintroduktionselever och barnkören Nova på scenen med konferenciererna Fatemeh Khavari och Ahmad Rahimi.

Konserten Hör min röst vill belysa situationen som ett stort antal ensamkommande ungdomar lever i. Utan trygghet och rättigheter lever många unga med en rädsla över att skickas tillbaka till krigsdrabbade länder. Därför är det av betydelse att artisterna som uppträder under kvällen står bakom diskussionen om de mänskliga rättigheterna.

Emil Jensen är en svensk artist, skådespelare och estradpoet. I sina framträdanden varvar han sin musik med att prata om ämnen som mänskliga rättigheter och jämställdhet. Emil Jensen har släppt flera skivor om ämnet och även vunnit flera priser för sitt engagemang inom människa rättigheter.

Maxida Märak är en svensk-samisk jojkare, hiphopmusiker, skådespelare och aktivist som är engagerad i samers rättigheter. Maxida har spelat in flera album om ämnet mänskliga rättigheter och även hon har tagit emot priser för sina insatser inom mänskliga rättigheterna.

Songlines arbetar envist av och med unga på flykt, Ameer Tarabolsy och Julia Westberg uppträder under kvällen. Songlines fick tidigare i höst ta emot Stings Polarprispengar.

Nova består av barn från Svenska Kyrkan i Jönköping. Tillsammans med professionella musiker vill kören skapa samarbeten av hög kvalitet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-10-27:

Talking Syria - Röster i exil till sidans topp

FARR magazine Artikel 14 No 3/2017 is published in cooperation with Qisetna: Talking Syria, a digital platform för Syrians in exile. The name Qisetna means "Our stories".

Welcome to Syria!

Order specimen copy (Extern länk)

Sanna Vestin's introduction in Swedish (Extern länk)

More from Artikel 14 and Talking Syria (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-10-26:

Inga Thoresson-Hallgren utsedd till överdirektör på Migrationsverket till sidans topp

Regeringen har idag utsett Inga Thoresson-Hallgren till överdirektör på Migrationsverket. Hon kommer närmast från Näringsdepartementet och tillträder sin tjänst den 1 januari 2018.

- Det är glädjande att det nu är klart med rekryteringen av en överdirektör. Det betyder att vi får ytterligare kraft i ledningen och styrningen av myndigheten, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

I samband med att Mikael Ribbenvik utsågs till generaldirektör i våras meddelade regeringen också att Migrationsverket skulle få en överdirektör med tillägget att tillsättningen skulle ske senare. Nu är rekrytering klar och på torsdagen fattade regeringen beslutet att tillsätta Inga Thoresson-Hallgren som Migrationsverkets nya överdirektör.

- Jag ser fram emot att få det här stödet i ledningen av myndigheten. Inga Thoresson-Hallgren kan med sin kompetens och gedigna erfarenhet bidra på ett sätt som jag ser som mycket värdefullt för Migrationsverket, säger Mikael Ribbenvik.

Överdirektören ingår i verksledningen och är dessutom ställföreträdande generaldirektör.

- Inga Thoresson-Hallgren får en central och viktig funktion i arbetet med att fortsätta utveckla Migrationsverkets ledning och styrning. Hon kommer inte med en färdig uppdragsbeskrivning utan vi kommer gemensamt att definiera rollen och hur vi ska arbeta tillsammans, säger Mikael Ribbenvik

Inga Thoresson-Hallgren kommer närmast från Regeringskansliet där hon för närvarande är avdelningschef vid Näringsdepartementet. Inga Thoresson-Hallgren har en bred bakgrund och kompetens. Utöver en gedigen kunskap om och erfarenhet från statsförvaltningen har hon även mångårig erfarenhet från näringslivet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 17-10-20:

Flyktingar under andra världskriget gömdes undan till sidans topp

De gömdes undan i skogen på avskilda platser i bland annat Dalarna och Hälsingland. Det handlar om krigsflyktingar under andra världskriget. Konstnärerna Maria Backman och Hanna Sjöberg har grävt fram en historia som inte många känner till. Deras utställning - I förvar - pågår i kulturhuset i Mora.

Under andra världskriget fanns ett "ryssläger" i den lilla byn Abborrtjärn i Smedjebackens kommun. Det rörde sig om ett par hundra ryska soldater som tillbringade cirka två år i Abborrtjärn med sina tre-fyra bondgårdar. Maria Backman växte upp i trakten på 1960- och 70-talet men hörde aldrig talas om krigsflyktingarna. Hon fick vetskap om detta för några år sedan. Det bodde även ett 15-tal polska medborgare i hennes egen by Björsjö.

Detta blev startskottet för hennes lokalhistoriska efterforskningar, ett slags grävande konstarbete liknande undersökande journalistik. Hon ville ta reda på vad som var fakta, spekulationer och skrönor. Maria Backman har tidigare visat en del av grundmaterialet i Meken i Smedjebacken. Nu är projektet mer omfattande och djuplodande. Hon har bland annat hittat en konstnärskompanjon i Hanna Sjöberg. Utställningen omfattar bland annat installation, bilder och ljudverk.

Konstnärerna har lyckats gräva fram mer fakta i målet. Det som sätter liv i utställningen är framför allt intervjuerna med folk som fortfarande minns och kan berätta om flyktingarna och lägren.

På golvet innanför ingången till konsthallen ligger trasmattor i olika mönster och färger. På en kudde, som är broderad med Dalarnas landskap, finns alla lägren markerade med rött. Det handlar om drygt 20 arbets-, internerings-, flykting- och huggarläger. Rödmarkeringarna är som tätast i södra och mellersta delarna av Dalarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.