fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 1 oktober 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Regeringen 17-09-20:

Storsatsningar inom Justitiedepartementets områden i regeringens höstbudget till sidans topp

I dag har regeringen lämnat över budgetpropositionen för 2018 till riksdagen. Budgeten innehåller omfattande satsningar på bland annat Polismyndigheten, på övriga delar av rättsväsendet och på civilt försvar. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

(...)

Migration

Regeringens mål är en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet. (...) I enlighet med överenskommelse med de borgerliga partierna kommer antalet personer som vidarebosätts i Sverige att öka med 1 600 personer från och med 2018, totalt 5 000 personer per år. För att utöka möjligheten för familjer som har rätt att återförenas avser regeringen också att öka kapaciteten vid vissa utvalda utlandsmyndigheter, så att fler familjeåterföreningsärenden kan hanteras.

(...)

Arbetet med återvändande effektiviseras ytterligare

(...) För att förstärka arbetet med återvändande tillför regeringen 114 miljoner kronor 2018, 199 miljoner kronor 2019 och därefter 76 miljoner kronor årligen. Regeringen ger också polisen möjligheter att genomföra arbetsplatsinspektioner för att kontrollera att arbetsgivare inte utnyttjar personer som inte får vistas i Sverige och vidtar åtgärder för att kunna fastställa identiteten på personer som kan antas befinna sig i landet utan uppehållstillstånd. Regeringen avser också att föreslå förbättrade regler för förvar.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-09-21:

Unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år till sidans topp

Regeringen och Vänsterpartiet har tidigare kommunicerat överenskommelsen om ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår nu i höständringsbudgeten att 390 miljoner kronor avsätts 2017 och att 195 miljoner kronor avsätts för ändamålet i budgetpropositionen för 2018.

Den 1 juli i år börjar ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners mottagande av ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas därmed flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.

Dessa medel som regeringen nu tillför kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskriva asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017.

Regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse gör det således möjligt för kommuner att låta de ensamkommande unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.

Läs mer (Extern länk)

Regeringen 17-09-21: Frågor och svar - ensamkommande som fyller 18 år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-09-07:

Lagrådet avvisar förslaget om barnkonventionen som lag till sidans topp

Lagrådet avstryker förslaget om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Ett beslut som Bris anser är "oerhört nedslående".

I juli beslutade regeringen att konventionen om barns rättigheter ska bli lag år 2020.

Sverige ratificerade konventionen 1990 och förband sig därmed att folkrättsligt försvara den. 2014 slog Stefan Löfven fast att konventionen skulle bli svensk lag. En statlig utredning två år senare ansåg att genom att göra konventionen till lag skulle barns rättigheter stärkas och att det skulle skapa ett starkare juridiskt verktyg.

Lagrådet avvisar nu förslaget om att införa barnkonventionen som svensk lag. I utlåtandet skriver man bland annat att juridiska instanser tidigare avvisat beslutet då man ansåg att konventionen i huvudsak redan återspeglas i svenska lag och att det inte finns något ytterligare att vinna på en inkorporering av konventionen.

Men Barnets rätt i samhället, Bris, håller inte med. Trots att Sverige antog barnkonventionen för 27 år sedan menar organisationen att barns grundläggande mänskliga rättigheter inte kan garanteras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-09-21:

Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun till sidans topp

Om en elev som går ett introduktionsprogram i gymnasiet flyttar till en annan kommun ska eleven ha rätt att fortsätta utbildningen i den nya kommunen. Syftet med introduktionsprogrammen är att de ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Rätten att fullfölja utbildningen gäller antingen det påbörjade introduktionsprogrammet eller ett annat introduktionsprogram som finns hos den nya hemkommunen. I vissa fall kan utbildningen också fullföljas vid en fristående gymnasieskola. Lagändringen innebär ett förtydligande av skollagen. Riksdagen sa ja regeringens förslag och lagändringen börjar gälla den 1 november 2017.

Samlingssida med betänkandet samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Riksdagsdebatten, webb-tv och protokoll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-09-21:

En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag till sidans topp

Kontakten med myndigheter ska bli enklare med ny förvaltningslag (KU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny förvaltningslag. Syftet med lagen är att enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete ytterligare ska stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om

+ möjligheten att snabbare få ett beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats

+ rätten till tolkning och översättning

+ jäv

+ hur ett ärende inleds och vad som gäller om myndigheternas utredningsansvar

+ möjligheter att få information om handläggningen av sitt ärende

+ hur myndigheter ska motivera sina beslut

+ när en myndighet får ändra ett beslut

+ vilka beslut som får överklagas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

/Asylnytts kommentar: Utlänningslagen är en speciallag som går före Förvaltningslagen. Ändringarna i Förvaltningslagen får genomslag i utlänningsärenden på områden som inte regleras i Utlänningslagen./

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-09-27:

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs till sidans topp

Nu förtydligas Polismyndighetens och Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsåtgärder när de genomför ett beslut om avvisning eller utvisning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tidigare har det funnit oklarheter om vilka befogenheter polisen har när de omhändertar utlänningar som ska utvisas eller avvisas. Nu tydliggörs det att polisen har rätt att omhänderta en person om det är nödvändigt för att kunna genomföra en utvisning eller avvisning. I vissa fall ska Säkerhetspolisen kunna ta hand om en utlännings pass eller identitetshandlingar.

Dessutom får Polismyndigheten samma förutsättningar som Migrationsverket att ta barn i förvar när det finns ett beslut om avvisning som får genomföras även om det har överklagats. Det ska bara kunna ske i undantagsfall.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2017.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 17-09-07: Svar på skriftlig fråga av Lars Beckman (M) om verkställighet av utvisningar apropå sittdemonstrationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-09-22:

Danmark/ FN kritiserar Danmark efter nytt flyktingförslag till sidans topp

FN-organet UNHCR riktar skarp kritik mot danska regeringens förslag om att vägra permanent uppehållstillstånd till flyktingar som någon gång ljugit under sin asylprocess, skriver danska tidningen Berlingske.

Kritiken kommer efter att danska immigrations-, integrations- och bostadsminister Inger Støjberg från högerpartiet Venstre lagt ett lagförslag om att asylsökande som ljugit någon gång under asylprocessen inte ska kunna få uppehållstillstånd i landet.

- Det måste bli en konsekvens om du ljuger om din identitet när du kommer till Danmark och söker asyl. Det måste därför vara så att du i så fall i framtiden inte kan få permanent uppehållstillstånd. Vi hjälper människor i nöd, och därför menar jag att det är på sin plats att vi har några väldigt strikta regler om att man ska tala sanning. Om man ljuger blir man aldrig dansk, sade hon till den danska tidningen Berlingske tidigare i veckan när lagförslaget presenterades.

Lagförslaget fick direkt kritik från jurister och den privata humanitära organisationen Dansk Flygtningehjælp. Nu sällar sig FN-organet UNHCR till kritikerskaran och menar att straffet saknar proportioner.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 17-09-18: UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 17-09-05:

Finland/ Kan bli straffbart att hjälpa papperslösa i Finland till sidans topp

Efter knivattacken i Åbo vill den finska regeringen strama åt kontrollen av asylsökande och göra det straffbart att gömma papperslösa. Kritiker menar att förslagen är stigmatiserande och missriktade.

Det var vid en pressträff om budgeten i förra veckan som Finlands högerregering meddelade att en rad nya asylpolitiska förslag ligger på bordet. Regeringen vill bland annat ha hårdare riskbedömningar av asylsökande som har fått avslag och göra det lättare att dra in uppehållstillstånd och medborgarskap utifrån ett nationellt säkerhetsintresse. De vill även att förbjuda "främjande av illegal vistelse i landet" vilket i praktiken kan göra det straffbart att hjälpa papperslösa flyktingar.

Utspelet kommer i efterdyningarna av dådet i Åbo för drygt två veckor sedan, då en 22-åring högg ihjäl två personer och skadade ytterligare åtta i en attack som utreds som ett terrordåd. Den misstänkta gärningsmannen hade nyligen fått avslag på sin asylansökan, något som intensifierat en redan hätsk debatt om asylpolitiken i Finland.

Många menar att regeringen, som är en koalition mellan landsbygdspartiet Centerpartiet, konservativa Samlingspartiet och högerpopulistiska Blå framtid (en utbrytargrupp ur Sannfinländarna) utnyttjar dådet för att driva igenom åtstramningar av asylpolitiken.

- Regeringen utnyttjar terrorattacken i Åbo för att driva igenom lagförslag som försämrar situationen för alla papperslösa och asylsökande, säger Li Andersson, partiledare för Vänsterförbundet.

- Det behövs ingen ny lagstiftning, redan i dag har myndigheterna till exempel en möjlighet att sätta asylsökande som anses utgöra en risk i förvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 17-09-28:

Från Afghanistan/ Lägesanalys: Afghanistan till sidans topp

/Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos har publicerat en lägesanalys om Afghanistan. Utdrag ur den avslutande analysen:/

(...) Även om olika initiativ till en förhandlingslösning mellan regeringen och den väpnade oppositionen har initierats så ter sig en förhandlingslösning i nuläget mycket avlägsen. Talibanrörelsen torde inte ha något större intresse av att inleda seriösa förhandlingar så länge som de ser en möjlighet att successivt utöka sin territoriella kontroll på landsbygden samt erövra nya distriktcenter. Konfliktaktivitet, säkerhetsincidentnivåer och antalet civila offer för konflikten kommer möjligen att nå nya rekordsiffror under 2017 eller i vart fall kvarstanna på samma nivåer som tidigare. Sannolikt kommer vi också under det närmsta året att se en fortsatt successiv försämring av läget i Afghanistan eller i vart fall en fortsättning av rådande nuläge. Det finns dock ett antal osäkerhetsfaktorer som medför att läget är svårbedömt och att situationen snabbt skulle kunna förvärras.

En sådan faktor är exempelvis om ISKP skulle lyckas med sitt uppsåt att sätta igång en sekteristisk våldsspiral i landet med uppblossat våld mellan olika folkgrupper som följd.

En drastiskt förändrad strategi i Afghanistan från USA:s sida är en annan sådan faktor. En ökad inblandning i konflikten med en stark truppförstärkning skulle exempelvis kunna bana väg för ett eskalerande proxykrig mellan olika externa aktörer med skilda agendor i landet, beroende på de regionala aktörernas respons. Om USA å andra sidan, vilket inte är troligt, skulle välja att helt dra tillbaka sina kvarvarande trupper i Afghanistan skulle det troligen innebära en långsam förlust för regeringssidan i konflikten.

Vidare så skulle en regeringskollaps i den splittrade politiska ledningen också kunna kasta in landet i ett politiskt kaos som i förlängningen riskerar leda till en utveckling där befolkningen helt faller tillbaka på sina beskyddarnätverk, ofta utifrån etniska skiljelinjer, med möjliga etniska konflikter som följd.

Det troligaste scenariot är dock enligt Lifos bedömning i nuläget en fortsatt succesiv försämring av situationen i landet.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Se även:

Migrationsverket 17-09-13: Temarapport: Tatueringar i Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-09-13:

Från Afghanistan/ Svar på skriftlig fråga: Svårigheter att få främlingspass till sidans topp

Fråga 2016/17:1892 av Sara Karlsson (S)

Personer som har fått uppehållstillstånd på skyddsgrund i Sverige och som inte har något pass kan ansöka om att få ett främlingspass. Det ger personen i fråga möjlighet att röra sig till andra länder, även om det är begränsat i förhållande till svenska medborgares rörlighet.

År 2014 skedde en praxisändring hos Migrationsverket, som är beslutande myndighet, som innebär att det numera alltid görs en individuell prövning vid ansökan om främlingspass. De personer som fått uppehållstillstånd av skyddsskäl som saknar koppling till hemlandets myndigheter hänvisas till dessa för att ordna pass.

Denna praxisändring är i sig inget att invända mot. Däremot finns vittnesmål om hur personer från Afghanistan hamnat i en moment 22-liknande situation och inte lyckas få ut något pass. Migrationsverket avslår ansökan med hänvisning till nämnda praxis, och den afghanska ambassaden förklarar att personen i fråga inte kan få hemlandspass på grund av brist på identitetshandlingar.

Undertecknad antar att samma typ av vittnesmål även nått statsrådet och vill därför fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Har några initiativ tagits, eller planeras några initiativ, för att avhjälpa denna situation?

Svar av statsrådet Heléne Fritzon (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter åsikt 17-09-01:

Från Afghanistan/ Matilda Berglund: Att låta dem stanna är det minsta vi kan göra till sidans topp

Afghanska flyktingar är en av de mest centrala debatterna i Sverige och Europa i dag och många människor har väldigt starka åsikter kring det här ämnet. Vad är skäliga flyktingskäl, vem ska deporteras och vem ska få stanna. Men hur många vet vad de egentligen pratar om?

(...)

För att få en så pass djupgående förståelse som möjligt bestämde jag mig för att hälsa på och bo hos familjer till några av de ungdomar jag lärt känna här i Sverige. Under månaden jag var där hann jag besöka och bo hos sex familjer - två familjer i olika byar i utkanten av Tehran, två i Mashhad (bara några timmar från afghanska gränsen), en i Yazd och en i Esfahan. Det var en resa med mycket blandade känslor. Det var minst sagt starkt att träffa familjerna till de ensamkommande jag lärt känna, men samtidigt smärtsamt att bevittna deras levnadsvillkor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-09-15:

Från Burma/ UNHCR-chef: Extremt våld i Burma till sidans topp

Massflykten av rohingyer från Burma till Bangladesh fortsätter. En tredjedel av folkgruppen har jagats från sina hem och FN:s olika biståndsorgan försöker nu nå fram med hjälp till vad som ses som en av de senaste årens största humanitära flyktingkriser.

- Våldet i Rakhinestaten är helt uppenbarligen extremt. Antalet personer som flyr över gränsen till Bangladesh är det högsta på många, många år, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie och tillägger att det dessutom är tusentals rohinghyer som är fast i fickor inne i området och som inte kan fly.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Akshaya Kumar, UN 17-09-06: Burma's Rohingya Need the World's Attention (Extern länk)

ECRE 17-09-08: Predictable crisis in Myanmar: EU blind on one eye? (Extern länk)

Amnesty International 17-09-13: 'Your brother has been killed,' the Myanmar soldier said. 'You can come out of hiding and take him.' (Extern länk)

SvT Utrikes 17-09-15: FN: Extremt utsatta rohingyabarn (Extern länk)

SvT Utrikes 17-09-15: Abul följer grymheterna i Burma från Sollentuna (Extern länk)

Arena Idé 17-09-15: Människor och Migration podd: Rohingyas - Skolboksexempel på etnisk rensning (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-09-26: Bangladesh vill att Burma tar tillbaka rohingyer (Extern länk)

Läs mer om mottagandet i Bangladesh, nedan under rubriken "Mottagande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-01:

Från Libyen/ Temarapport: Säkerhetsläget och dess inverkan på civilbefolkningen till sidans topp

Migrationsverkets enhet för landinformation, Lifos, har publicerat en rapport om situationen i Libyen.

Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys över säkerhetssituationen i Libyen. Rapportens syfte är att beskriva säkerhetsläget och dess inverkan på civilbefolkningen, framförallt med fokus på grupper som kan vara särskilt utsatta.

Bland annat behandlas den politiska utvecklingen efter Gadaffiregimens fall, de politiska aktörerna, beväpnade grupper, jidadister, säkerhetssituationen i vissa områden, konfliktens inverkan på civilbefolkningen, situationen för särskilt utsatta grupper, möjligheter att återvända till Libyen samt in- och utreserestriktioner för vissa nationaliteter.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Nation 17-09-19:

Från Syrien/ Trapped: The Desperation of Syria's Displaced Civilians till sidans topp

Bill Frelick

By sealing their borders, Syria's neighbors have blocked the escape routes of millions.

Displaced Syrians are trapped as never before. Those in the desolate encampment in Rukban, on Jordan's remote northeastern border (known as "the berm"), are a microcosm of Syria's stranded civilians. They face an immediate threat, as the Syrian government forces they fled advance along the border with Jordan.

Media outlets have reported that hundreds of the roughly 50,000 people there are now heading north, leaving the "no-man's land" at the Syria-Jordan border and going back into Syria to face unknown dangers rather than to stay in a place of known suffering and increasing peril.

Since June 2016, when Jordan sealed its border with Syria, the Syrians in Rukban have been denied the right to seek asylum in Jordan and have had limited distributions of food and periodic cut-offs of water. Without any lawful authority protecting them, they have been at the dubious mercy of a Jordanian-backed militia, the Tribal Army, which appears to have controlled what little access they have to humanitarian assistance.

Throughout Syria, millions of lives are at stake. In Idlib province, in Syria's northwestern corner abutting Turkey, 2 million Syrians-approximately half of them displaced people-are hemmed in. They were either forced from their homes into Idlib as the only available place to flee the regime of Bashar al-Assad or transferred there as part of evacuation deals between the Syrian government and local Syrian councils and opposition groups. Idlib province is considered a "de-escalation zone," based on an agreement among some of the warring parties in Kazakhstan in May, but de-escalation is a far cry from "safe."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch 17-09-20: Lebanon: Refugees in border zone at risk (Extern länk)

Human Rights Watch 17-09-14: Following the Money - Lack of transparency in funding for refugees education (Extern länk)

TT / SvT utrikes 17-09-26: Libanons president vill skicka hem flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

ECRE 17-09-08:

Italien/ Italy further strengthens cooperation with Libya amid human rights concerns till sidans topp

The Italian Ministry of Interior published statistics this week showing that arrivals from Libya have dramatically decreased over the summer. Italy has taken further steps to enhance cooperation with Libya on migration control.

Latest data published by the Italian Ministry of Interior this week show that cooperation with Libya has resulted in a strong decline in arrivals from Libya. Numbers dropped compared to the previous year by nearly 50 percent in July and more than 80 percent in August.

Efforts to support the Libyan Coast Guard have also been strengthened this week with the launch of Italy's naval mission operating in Libyan territorial waters. The mission will, according to Italian Defense Minister Roberta Pinotti provide "logistical, technical and operational support" to Libyan naval vessels. Further, media reported last week that Libya's Tripoli government has allegedly made a deal backed by Italy with two militia groups implicated in trafficking to prevent crossings to Italy. Libyan security forces and civil society raised concern over the deal, warning that it increases the power of militias. The Italian foreign ministry denied the existence of a deal, while Libyan authorities confirm its existence.

Amnesty International's Migration Researcher Matteo de Bellis, commented: "Right now there are people who have been taken back to Libya, after being intercepted by the Libyan coastguard, and we don't know what is going to happen to them. We're talking about men, women and children who are most likely being detained in the infamous detention centres of Libya, where they are exposed routinely to torture and rape."

(...)

Artikeln med många källor och andra länkar (Extern länk)

Middle East Eye 17-09-15: They can't sail for Europe - so what's happening to migrants trapped in Libya? (Extern länk)

The Intercept 17-09-16: Italy imprisons refugees who were forced to pilot smuggling boats at gunpoint (Extern länk)

EurActiv 17-09-22: Armed group 'seeks legitimacy' with Tripoli migrant deal (Extern länk)

Läs mer om situationen för migranter i Libyen, nedan under rubriken "Mottagane av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM, Unicef: 17-09-12:

Medelhavet/ Up to three quarters of children and youth face abuse on route till sidans topp

Migrant and refugee children and youth trying to reach Europe face appalling levels of human rights abuses, with 77 per cent of those traveling along the Central Mediterranean route reporting direct experiences of abuse, exploitation, and practices which may amount to human trafficking - IOM, the UN Migration Agency and UNICEF said today (12/09) in a new report.

Harrowing Journeys shows that while all migrants and refugees are at high risk, children and youth on the move are far more likely to experience exploitation and trafficking than adults aged 25 years and above: nearly twice as likely on the Eastern Mediterranean route and at a rate 13 per cent higher on the Central Mediterranean route.

Aimamo, a 16-year-old unaccompanied child from the Gambia interviewed at a shelter in Italy, described being forced into months of gruelling manual labour by traffickers upon his arrival in Libya. "If you try to run, they shoot you. If you stop working, they beat you. We were just like slaves. At the end of the day, they just lock you inside."

The report is based on the testimonies of some 22,000 migrants and refugees, including some 11,000 children and youth, interviewed by IOM.

"For people who leave their countries to escape violence, instability or poverty, the factors pushing them to migrate are severe and they make perilous journeys knowing that they may be forced to pay with their dignity, their wellbeing or even their lives," said Eugenio Ambrosi, IOM's Regional Director for the EU, Norway and Switzerland.

"Without the establishment of more regular migration pathways, other measures will be relatively ineffective. We must also re-invigorate a rights-based approach to migration, improving mechanisms to identify and protect the most vulnerable throughout the migration process, regardless of their legal status."

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

The Guardian 17-09-11: Migrant sea route to Italy is world's most lethal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-09-15:

Rumänien/ Romania witnesses increase in sea arrivals through the Black Sea till sidans topp

The number of arrivals to Romania by sea has increased over the past months, as indicated by several incidents of Coast Guard interception of boats travelling through the Black Sea.

Reports from the Coast Guard reveal an increasing number of interceptions of boats in August and September including incidents involving 69 persons on 13 August 2017, including 10 women and 29 children; 70 persons on 20 August 2017, including 12 women and 23 children; 87 persons on 3 September 2017, including 16 women and 23 children; 120 persons on 8 September 2017; 97 persons on 9 September 2017, including 21 women and 36 children. 157 persons on 12 September 2017 including 56 children.

(...)

Hela artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-09-17:

Tyskland/ 50-tal flyktingar hittades i lastbil i Tyskland till sidans topp

51 flyktingar hittades i en lastbil på väg till Berlin. Nästan hälften av personerna var barn. Flyktingarna var hungriga och törstiga och stod och satt direkt på lastbilsgolvet bland lastpallar.

Poliserna som gjorde upptäckten var omskakade. Det var under lördagskvällen som över 50 personer upptäcktes vid en genomsökning av en turkisk lastbil. Lastbilen var på väg till Berlin. Sammanlagt befann sig 51 flyktingar i lastbilen varav 14 av dessa var kvinnor och 17 barn, den yngsta knappt sex år gammal, skriver Der Tagesspiegel.

Flyktingarna befann sig på ett osäkrat golv där det fortfarande fanns lastpallar. De fick stå och sitta på golvet. Flera av personerna var mycket hungriga och törstiga och en person led av uttorkning, men ingen hade några allvarliga skador. Räddningstjänst kallades till platsen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migration News Sheet 17-09-11:

Danmark/ Danish official wants to back out of UN quota system to accept refugees till sidans topp

Denmark's minority centre-right government doesn't want to allow any refugees into the country this year under a United Nations program and will seek flexibility in determining how many may subsequently resettle, according to a statement from an official on Saturday 9 September.

Since 1989, Denmark has pledged to take 500 refugees a year selected by the UN for resettlement. This program is separate from European Union efforts to relocate migrants among member states, which has encountered strong ?opposition from countries such as Hungary.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-09-28:

USA/ Trump sänker flyktingkvoten kraftigt till sidans topp

USA får ta emot högst 45.000 asylsökande under 2018, efter ett beslut av president Donald Trump. Nivån blir den lägsta hittills - och bara en bråkdel av vad Sverige har tagit emot i snitt de senaste åren.

Under nästa år får maximalt 45.000 asylsökande komma till USA, enligt företrädare för Vita huset. Beskedet kom på onsdagen och bygger på ett beslut från den amerikanska presidenten Donald Trump, rapporterar The Hill.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Bill Frelick, Human Rights Watch: Drastic drop in US admissions is bad news for muslim refugees (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 17-09-16: Riskerar att deporteras till Sverige - efter 32 år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UN General Assembly 17-08-15:

Internationellt/ Unlawful death of refugees and migrants till sidans topp

Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary executions

Summary

The present report focuses on the mass casualties of refugees and migrants in the course of their flight. It addresses killings by both State and non-State actors, and denounces a quasi-generalized regime of impunity, worsened by an absence of accurate data on the dead and missing. The Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or arbitrary killings calls urgently on States to address this human rights crisis by prioritizing the protection of the right to life in their migration and refugee policies.

The report presents evidence that suggests multiple failures on the part of States to respect and protect refugees' and migrants' right to life, such as unlawful killings, including through the excessive use of force and as a result of deterrence policies and practices which increase the risk of death. Other violations to the right to life result from policies of extraterritoriality amounting to aiding and assisting in the arbitrary deprivation of life, and from the failure to prevent preventable and foreseeable deaths, as well as the limited number of investigations into these unlawful deaths. The report also presents best practices in search and rescue operations and for the dignified treatment of the dead, but points out that States do not implement them as they should, and fail to resource them adequately.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Ekot 17-09-05:

Asylsökande vandrade in i Sverige från Finland till sidans topp

Vid den svenskfinska gränsen i finländska Torneå demonstrerade under tisdagen en grupp asylsökande mot asylpolitiken i grannlandet varpå ett 50-tal sedan gick över till Haparanda för att söka asyl i Sverige.

- Vi hoppas få den hjälp i Sverige som vi inte fått i Finland, säger Ali som likt de andra framförallt irakiska asylsökande hade demonstrerat i Torneå tidigare under dagen.

"Stoppa utvisningarna" skanderade demonstranterna som var betydligt färre än de hundratals som det tidigare talats om kanske skulle delta i dagens demonstration. Den kommer efter en tid av flera uppmärksammade utvisningsbeslut i Finland.

Grannlandet tog under 2015 och 2016 emot rekordmånga flyktingar men har sen dess ändrat sin bedömning av säkerhetsläget i exempelvis Irak som av Finland inte längre anses lika osäkert att återvända till.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Haparandabladet 17-09-05: Demonstration på Viktoriatorget (Extern länk)

Migrationsverket 17-09-06: Demonstranter i Finland har sökt asyl i Sverige (Extern länk)

Riksdagen 17-09-19: Svar på skriftlig fråga av Markus Wiechel (SD): Hanteringen av asylärenden från Finland (Extern länk)

Riksdagen 17-09-20: Svar på fråga 2016/17:1901 av Markus Wiechel (SD) om fortsatta gränskontroller och gränskontroller mot Finland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-09-19:

Ökade kontroller av alla som söker uppehållstillstånd till sidans topp

Migrationsverket har utökat samarbetet med Säkerhetspolisen. Syftet är att hitta personer som kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

Sedan juli görs automatiska kontroller där vissa uppgifter om alla personer som söker uppehållstillstånd i Sverige skickas till Säkerhetspolisen.

Hittills handlar det om över 20 000 ärenden där Migrationsverket skickat vidare uppgifter till Säkerhetspolisen.

- Vi har från och med i somras börjat med det vi kallar för automatiska kontroller, vilket ger Säkerhetspolisen en möjlighet att screena alla personer som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige, alltså inte bara asylsökande utan personer som söker på familjeanknytning eller arbetstillstånd och studerande till exempel, säger Oskar Ekblad, sektionschef för särskilda insatser på Migrationsverket.

Vad kan man säga om vilken information som överförs till Säkerhetspolisen i alla de här ärendena?

- Det handlar om den typ av information som gör att säkerhetspolisen kan identifiera personer, det handlar om namnuppgifter till exempel och en del andra uppgifter som jag inte kan gå in på, säger Oskar Ekblad.

De automatiska kontroller som nu införts var en del av överenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna i juni i år om åtgärder mot terrorism, men förberedelserna har pågått under en längre tid.

Tidigare har automatiska kontroller bara gjorts när det handlat om medborgarskap. När det gäller uppehållstillstånd har Migrationsverket bara skickat ärendet till Säkerhetspolisen om det kommit fram något i utredningen som setts som en indikation på att en person kan vara ett säkerhetshot.

Under förra året gjorde man det i omkring 700 ärenden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Migrationsverket 17-09-19: Fördjupat samarbete för att upptäcka säkerhetshot (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-09-23:

Vittne: Unga utsätts för gruppvåldtäkter och drogfester på HVB-hem till sidans topp

Barn och ungdomar på flera HVB-hem i Malmö misstänks ha blivit våldtagna, sexuellt utnyttjade, misshandlade och tvingade att delta i sprit- och drogfester hemma hos anställda vårdare, avslöjar Sydsvenskan. Malmö stad har polisanmält händelserna.

- Det var så mycket detaljer att vi kände oss tvingade att agera. Vi kunde inte vänta, säger Anna von Reis, avdelningschef på Malmö stads arbetsmarknads och socialförvaltning till tidningen.

Ett HVB-hem (hem för vård eller boende för enskilda) ska erbjuda ensamkommande flyktingar eller ungdomar med missbruksproblem omvårdnad dygnet runt. Men enligt uppgifter som Sydsvenska har tagit del av slår vittnen nu larm om att ungdomar på flera hem i Malmö har utsatts för grova övergrepp och tvingats in i sex-, drog- och spritfester hos anställda.

Enligt anmälan har utslagna unga flickor fotograferats under gruppvåldtäkter och på ett boende för ensamkommande flickor anklagas nattpersonalen för att ha begått sexuella övergrepp på flickorna flera gånger under året.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Göteborgs-Posten 17-09-26:

Stor psykisk ohälsa bland barn som flyr till sidans topp

I den nya rapporten konstaterar Bris att den psykiska ohälsan är utbredd - både bland ensamkommande och barn som kommit med familj.

Bland annat pekar man på en ny studie som gjorts i primärvården i Uppsala, där 76 procent av de ensamkommande barnen mellan 9-18 år testades positivt för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

- De här barnen har varit med om traumatiska händelser, både innan, under och efter flykten. Man kan ha tappat bort familjemedlemmar, utsatts för sexuellt våld eller befunnit sig mitt i kriget. Vi ser att det leder till självmordförsök, ångest, och depressioner, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Ojämlik psykiatri

Enligt rapporten är tillgången till vård inom barn- och ungdomspsykiatrin knapp, men också ojämlik. Mindre än hälften av landstingen lever upp till den förstärkta vårdgarantin, som ger ungdomar med psykisk ohälsa rätt till ett första besök inom 30 dagar.

I rapporten riktas också kritik mot det sätt som ungdomarna flyttas mellan olika kommuner.

- Många kommuner utlokaliserade till en början barnen för att sedan ta hem dem när kommunens egna boenden stod tomma. Det här leder till att barnen rycks upp ur sina sociala sammanhang. Man tänker för mycket på ekonomin i kommunerna, säger Magnus Jägerskog.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Stockholms Universitet 17-09-20: Psykiatrisk hjälp når flyktingar för sent och för sällan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-09-13:

BUP-anställda: Svårt att behandla ensamkommande unga till sidans topp

Tillsammans tog psykologen Karin Holmström och sjuksköterskan Maivor Gullberg emot ensamkommande unga som kom till BUP-mottagningen i Västerås under förra året. Det senaste året har de sett hur en efter en fått avslag och hur asylprocessen kommit i vägen för behandling.

- De här ungdomarna är i så otroligt dåligt skick. De har alla har svår posttraumatiskt stressyndrom, men det är svårt att behandla för det är annat som står i vägen.

I april förra året tog Maivor Gullberg och Karin Holmström emot de första nyanlända ungdomarna på mottagningen i Västerås. Under våren och sommaren ramlade allt fler in och totalt skrevs omkring 30 unga in.

Många av ungdomarna hade kommit till Sverige under 2015 men väntade fortfarande på sin intervju hos Migrationsverket. På myndigheten hade ärendena travats på hög och de flesta ensamkommande fick vänta i minst ett år innan de kallades på asylutredning.

- Vi började som man alltid gör. Ett formellt arbete där man kollar hur de mår, säger Karin Holmström. Men till hösten blev det tydligt att deras aktuella livssituation gjorde att det var mycket svårt att behandla. Man kan stötta, lyssna, hjälpa till med symtomlindring och stabilisering. Om någon kommer och mår lika dåligt hela tiden blir relationen extra viktig.

Karin Holmström och Maivor Gullberg hade under våren och sommaren väntat sig att de flesta ungdomarna skulle få uppehållstillstånd i Sverige men under hösten trädde en annan verklighet fram.

- På hösten kom det första negativa. Jag blev så chockad över att en kille fått avslag, men sen har det blivit så undan för undan, att de fått negativa beslut. Det är tre av 30 som har fått uppehållstillstånd under tiden vi har träffat dem, berättar Karin Holmström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även reportagen om barnen i Stockholms parker, nedan under rubriken "Papperslösa, gömda, utvisade" samt artikeln om ännu ett självmord, nedan under rubriken "Skäl för och emot tillstånd"

 till innehållsförteckningen innehåll

Friluftsfrämjandet 17-09-14:

Friluftsliv möjliggör en meningsfull väntan på asyl till sidans topp

Varje år visar Friluftsfrämjandets ideella ledare tiotusentals människor ut på naturäventyr. De som kanske har mest svårt att hitta ut i naturen har känts extra viktiga att få med - och ur den viljan och passionen har "Meningsfull väntan" växt fram. Ett paraplynamn för en mängd aktiviteter som riktar sig till asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna.

Friluftsfrämjandet har nu beviljat åtta av sina lokalavdelningar ekonomiskt stöd för att under 2017 genomföra Meningsfull väntan-aktiviteter - friluftsäventyr för asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna.

- Vi vill att fler ska få möjligheten till en meningsfull fritid, få möjlighet att må bättre, känna sig delaktiga i det nya land de kommit till, öka deras livsrum och möjliggöra en väg till friluftsliv och socialt sammanhang över tid. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för några av de som behöver det som mest. Ett friluftsliv för alla, säger Helen Brandt, projektledare på Friluftsfrämjandet.

Se lista över lokala projekt som beviljats stöd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Halland 17-09-24:

Misstänkt mordbrand på flyktingboende till sidans topp

Räddningstjänsten larmades under lördagsnatten ut på en brand i ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Händelsen utreds som misstänkt mordbrand.

- När vi kom till platsen var det en fullt utvecklad brand, säger Magnus Rydberg, jourhavande befäl vid räddningstjänsten.

Det var vid 01:40-tiden under lördagsnatten som räddningstjänsten larmades ut på en brand i Oskarström. När de kom fram till platsen stod en lägenhet i lågor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-09-08:

Stockholm ger statsbidrag för ensamkommande över 18 till Stadsmissionen till sidans topp

"Det här är ett systemfel"

Stockholms stad vill att ensamkommande över 18 år ska få stanna och ger statsbidraget på 10 miljoner till Stockholms stadsmission för att hitta boende åt 450 ungdomar.

- Vi hoppas att stockholmarna öppnar sina hem för att bli fadderhem, säger direktor Marika Markovits.

Konceptet är nytt och helt oprövat. Statsbidraget som är öronmärkt för att ensamkommande som fyllt 18 ska slippa flytta till en annan kommun går till en frivilligorganisation.

- Vi vill använda bidraget för att ungdomar som vill stanna i Stockholm ska kunna göra det. Därför krokar vi arm med Stockholms stadsmission. Jag hoppas vi kan inspirera andra kommuner och visa att det här går att lösa, säger socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP).

Enligt Migrationsverket kommer 450 ensamkommande i Stockholm att fylla 18 det närmaste året. Staden räknar med att omkring var femte kan få stanna i Sverige men i väntan på besked måste de flytta till Migrationsverkets anläggningar.

- Det bästa för ungdomarna hade varit att få stanna i våra boenden. Men utifrån de nya förutsättningarna är det viktigaste att få stanna i staden där man bor och gå kvar i skolan, säger Åsa Lindhagen.

Stadsmissionen har redan startat arbetet med att hitta fadderhem.

- Vi tror att vi kan motivera stockholmare att bli fadderhem för de unga under i första hand ett år, ibland kortare. Vi kommer att ha en rådgivande och stödjande funktion för både ungdomarna och fadderhemmen, säger Marika Markovits.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-08: Åkersbergabor öppnar sina hem för flyktingar - Det finns ett jättestort engagemang (Extern länk)

Linköpings kommun 17-09-19: Asylsökande ensamkommande ungdomar får stanna (Extern länk)

Vestmanlands Läns tidning 17-09-15: Ensamkommande barn får bo kvar i Västerås (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 17-09-18: Fortsatt oro och ovisshet för många ensamkommande (Extern länk)

Nya Lidköpings-Tidningen 17-09-25: Rebecka krävde svar om flyktingar i fullmäktige (Extern länk)

Göteborgs-Posten 17-09-01: De rödgröna oense om kommunens ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 17-09-27:

Göteborg sitter på pengar som kan hjälpa ensamkommande till sidans topp

Göteborg har bestämt sig för att inte använda merparten av de pengar som regeringen skjuter till för att stötta arbetet med de ensamkommande, skriver Matilda Brinck-Larsen.

Det blir snart riktigt kallt ute. Vi har ungdomar som bor på gatan i vår stad. Göteborgs kommun har fått pengar av regeringen för att hjälpa till att lösa det problemet, men de väljer att låta största delen av pengarna frysa inne. Medan ungdomarna fryser utomhus.

Så här ligger det till: Regeringen avsätter pengar för att förstärka kommunens möjligheter att ombesörja insatser för de ungdomar som blivit åldersuppskrivna, eller fyllt 18 år, så de slipper hamna långt ifrån skola och sammanhang när de återgår till Migrationsverkets ansvar. Och de här ungdomarna behöver all hjälp de kan få.

Migrationsverket har nämligen avvecklat vartenda anläggningsboende på rimligt pendelavstånd till Göteborg. Samtidigt som kommunen behandlar barn utan vårdnadshavare olika, beroende på om de är födda här i staden eller har flytt hit. Ingen bra kombo. Detta har skapat en gatubarnsproblematik. Ungdomarna blir kvar i staden utan någonstans att bo, de flyttar runt mellan kompisar, Nordstan, Centralstationen. På flykt igen. Och lätt byte för den undre världens rekryterare.

Sedan januari i år konkurrerar vi i frivilligorganisationen Agape (via 18 stationer, 7 dagar i veckan) med de alternativa sammanhangen. De som Nordstan, Centralen och utanförskapet erbjuder. Med kriminalitet, missbruk och prostitution på schemat. På Agapes stationer erbjuds gemenskap, mat, möjlighet till byte och tvätt av kläder, läxläsning och fortsatt stöd från vuxna.

Agape har också kunnat erbjuda cirka 160 ungdomar boendeplatser, via frivilliga familjer, temporära sovplatser, härbärgen, plats i husvagn, kolonistugor, och i några (förvånande få) kyrkolokaler. Allt på frivillig basis, utan ekonomi, med civila insatser, via volontärer. Och det är nu det här med pengarna kommer in. De där som regeringen avsatt och kommunen låtit frysa inne, och riktat till fel insats utifrån behov.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-09-17:

Grekland/ No school for many asylum-seeking kids till sidans topp

Greece's Education Ministry should move quickly to implement positive new plans for the education of asylum-seeking children on the Aegean islands and make schools accessible to all of them, Human Rights Watch said today. When the school year began on September 11, 2017, hundreds of asylum-seeking children who are being prevented from leaving the islands due to a European Union deal with Turkey remained out of school.

Greece will extend a program that provides special Greek classes and integration support for non-native speaking pupils to asylum-seeking children on the islands. But this program excludes children in the so-called refugee hotspots and other reception facilities who cannot obtain the proof of address required to enroll in school. To reach children in these facilities, the Education Ministry recently announced it would open afternoon classes at public schools on the islands.

"Greece's Education Ministry has crucial work ahead as it attempts to improve the country's dismal record of denying access to school to children seeking asylum on the islands," said Simon Rau, Mercator fellow at Human Rights Watch. "Children who have fled hellish conditions in search of safety in Europe need the support and hope a classroom provides and cannot wait until much of the school year has passed."

The new integration program and the afternoon classes will both exclude children over age 15, and a delay in providing vaccinations to asylum-seeking children poses problems because vaccinations are required for school enrollment. The ministry estimates that both programs will start in mid-October.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Myrto Tilianaki, HRW 17-09-19: Police cells are no place for migrant kids (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-09-22:

Grekland/ The other Greek island: Squalid conditions and arbitrary deportation in Crete till sidans topp

With the establishment of a Regional Asylum Office of Crete in July 2017 the island emerged as key location in Greece's reception of refugees and migrants. While UNHCR has successfully accommodated approximately 240 refugees, those arriving irregularly to the island face harsh conditions and risk of deportation.

UNHCR expanded its accommodation scheme earlier in the spring with the aim of gradually housing 750 asylum seekers in 125 rented apartments across Crete. The Minister of Migration Policy announced at the time that this was a "programme of dignity for all, as it guarantees the peaceful coexistence and safety of asylum seekers and local communities." However, those arriving irregularly to the island have faced widely different treatment. A group of 74 people, including 28 children, who arrived by boat on 7 September were hosted in the dockworkers' unit of the port of Iraklion, under insalubrious and unsafe conditions denounced by dockworkers.

The area was surrounded by police officers on 12 September, who prevented access to the building. The residents, including 28 individuals who had expressed the will to apply for asylum, were served with return decisions in Greek which were neither translated nor explained to them in a language they could understand. Despite efforts from UNHCR and the Bar Association of Iraklion to ensure access to asylum, 69 people were transferred under police escort from Iraklion to the pre-removal detention centre of Kos on the morning of 13 September, likely with a view to deportation to Turkey. The Iraklion Initiative for Migrants and Refugees and the Bar Association of Iraklion have strongly denounced the practice of the authorities, while a complaint has been filed with the Greek Ombudsman.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 17-09-13:

Ungern/ Asylsökande Husein: Ungern behandlar oss inte mänskligt till sidans topp

I Ungern hålls asylsökande inlåsta under fängelseliknande former. Ibland i flera månader. Många av de som befinner sig inne i transitzonerna vid landets södra gräns är familjer ofta med små barn.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har i en dom slagit fast att det här bryter mot internationell rätt. Ungerns regering hävdar att flyktingar och migranter behandlas på ett värdigt sätt.

Förutom ett par blåklädda polismän med cowboy-liknande hattar på huvudet syns inga människor alls innanför det höga stängslet som är förstärkt med bruna järnstänger. Men man hör att det finns människor där. Barnens röster tränger ut ur de låga blå barackerna med flerdubbla lager av taggtrådsrullar på taket. Framför delar av barackerna har höga järnplank satts upp. De blänker i solskenet. Kanske leker barnen på gården där inne där en gunga och en rutschkana finns. Det går inte att se in och de kan inte se ut. Den enda vägen som är öppen leder tillbaka, till Serbien.

Tio personer om dagen släpps in i de två transitzoner som finns vid Ungerns södra gräns mot Serbien. Därinne behandlas deras asylskäl och under tiden får de inte lämna zonen. Fram till i vintras placerades bland annat barnfamiljer i öppna läger inne i Ungern under asylprocessen. Men sedan i våras låser man in alla, förutom ensamkommande barn, under 14 år.

Husein från Irak, hans gravida fru och fyra barn; tre, fem, nio och tio år bodde därinne i fem månader. Värst var det för äldste sonen.

- Han är ju så medveten om allting. Han frågade mig: Varför är vi i det här fängelset? Jag sade bara att vi snart skulle få komma ut därifrån, men det gick dagar, veckor, månader, säger Husein.

I början, när de behövde lämna transitzonen för att hans gravida fru skulle undersökas av läkare på sjukhuset inne i stan, försågs Husein med handbojor som en brottsling.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Atlatszo 17-08-30: Life in the Hungarian transit zones: no proper food, medical care or education (Extern länk)

UNHCR 17-09-12: UNHCR Chief visits Hungary, calls for greater access to asylum, end to detention and more solidarity with refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kyrkans Tidning 17-09-05:

Frankrike/ De hoppas få fransk asyl efter avslag i Sverige: "Många fler är på väg" till sidans topp

Ett rykte går bland unga afghaner i Sverige. "Får du nej på asylansökan, kan du försöka igen i Frankrike." I stället för att vänta på att utvisningen ska verkställas, försvinner pojkarna i det tysta. Men i Paris väntar ett hårt liv på gatan. Glädjen är stor när de upptäcker Svenska kyrkan på rue Médéric. "Många fler är på väg ner", säger Rashid, och Sofiaförsamlingen har redan börjat gå på knäna.

Efter det tredje avslaget, fattade 17-årige Rashid sitt beslut. Han skulle lämna sin svenska familj som han bott hos sedan 2015 för att resa till Frankrike.

Rashid packade sin väska, tog farväl av sina vänner, klasskamrater, lärare, gode man och svenska familj på samma sätt som han ett par år tidigare tagit farväl av sin afghanska familj i Iran. Utan att veta vad eller hur han skulle göra när han kom fram, begav han sig iväg.

Det enda han visste var att han måste ta sig till Paris och försöka få Frankrike att vilja ta emot honom. Varken i Sverige eller Afghanistan fanns någon framtid.

- Jag var ledsen när jag åkte. Jag tyckte om min svenska familj och jag hade fått kompisar. Jag trodde ju att Sverige skulle bli mitt nya land, säger han på klingande svenska.

Runt bordet i källaren i Svenska kyrkan sitter en grupp unga pojkar, 17, 18, 19 år gamla. Deras historier påminner om varandras. De är afghaner men växte upp i Iran, kom till Sverige efter en flera månader lång flykt under svåra förhållanden, hamnade på ställen som Eskilstuna och Rättvik, gick i skolan, lärde sig svenska, fick kompisar. Men i takt med avslagen från Migrationsverket och domstolarna som ansåg att asylskäl saknades, växte förtvivlan och beslut fattades.

De tog fasta på ryktet de hört. Paris blev målet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-09-07:

Europa/ Vulnerability in European asylum procedures: New AIDA comparative report till sidans topp

An AIDA comparative report published today examines the concept of vulnerability in European asylum procedures.

The EU asylum acquis presents a fragmented legal framework for identifying vulnerable categories of asylum seekers, as well as defining the special guarantees necessary to preserve their ability to enjoy their rights and comply with their obligations in the asylum process. Although increased awareness and adaptability of Member States' asylum systems has been a primary objective of the successive legislative reforms of the Common European Asylum System (CEAS), this has only yielded limited results in practice so far.

The application of EU law standards in Member States' legal orders and systems faces important protection gaps, which result as much from poor implementation as from the complexity of and limitations inherent in current EU asylum law. Moreover, the terminological and conceptual ambiguity relating to the concept of vulnerability and the varying scopes of the categories of asylum seekers considered "vulnerable" in the recast Asylum Procedures and Reception Conditions Directives has contributed to incoherent approaches to the protection of these asylum seekers in national asylum processes.

Drawing on the AIDA report, ECRE makes the following recommendations:

Data collection

(...)

Hela artikeln med länk till rapporten (Extern länk)

FRA 17-09-22: Stronger control over standards in migrant reception centres needed (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 17-09-25:

Bangladesh/ Fasansfulla vittnesmål från burmesiska flyktingar till sidans topp

Hundratusentals män, kvinnor och barn har i en desperat flykt undan den burmesiska armén gått flera mil eller rest med enkla fiskebåtar över floden Naf för att ta sig över till grannlandet Bangladesh. IPS har träffat flyktingar som nyligen nått landet.

Många av dem som har tvingats på flykt undan våldet i hemlandet tvingas nu överleva i Bangladeshs gränsområden, där det råder stor brist på mat, rent vatten och sjukvård.

- Jag såg hur våra hus brändes ner och vi tvingades lämna alla våra ägodelar. Min pappa blev dödad inför våra ögon, berättar tolvårige Nurul Islam.

IPS träffade honom i samband med att han nådde fram till Teknaf på den bangladeshiska sidan av gränsen.

- Jag, min mamma och min yngre bror tvingades gå i nästan en veckas tid för att nå fram till Bangladesh, tillsammans med mängder av andra som flydde från byar i Rakhine för att söka skydd, berättar den unge pojken.

Han är bara en av de över 400 000 rohingyer som har tvingats lämna sina hem och fly till grannlandet under de senaste tre veckorna. Många uppges ha skjutits till döds under vägen, drunknat i floden eller sprängts av de landminor som placerats ut längs flyktvägen.

För varje timme som går ökar antalet flyktingar. Strömmen av människor som kånkar på säckar med de få ägodelar de lyckats få med sig tycks aldrig ta slut. De kommer bärande på sina små barn medan äldre personer som inte orkar mer blir burna på bårar av bambu. Många är förkrossade, men också lyckliga över att ännu vara vid liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 17-09-19: Desperata kampen i flyktinglägret - "Snälla, vi har ingen mat" (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-22: FN-larm om epidemier i rohingyernas läger (Extern länk)

TT / SvT 17-09-28: Många rohingyer befaras döda efter att flyktingbåt sjunkit (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-09-22:

Libyen/ UN Security Council: Grave concern over migrants in Libya -sent back to hell? till sidans topp

A report by the UN Security Council published this month raises strong concern over the situation for migrants in Libya where detainees in migration detention facilities are at high risk of torture and other ill-treatment, forced labour, sexual violence, exploitation and being forcibly returned to their country of origin.

Detention facilities are run either by the Directorate for Combatting Illegal Migration (DCIM) or armed groups and conditions are poor, characterised by "overcrowding, lack of hygiene and access to basic necessities and adequate medical care". In detention centres run by militias, migrants routinely face exploitation, abduction, forced labour, extortion, torture including to death, and other forms of violence. IOM has also reported on slave trade of sub-Saharan migrants by militias.

The UN report also raises concern over ill-treatment of people intercepted by the Libyan Coast Guard. During Search and Rescue (SAR) operations migrants have been repeatedly subjected to physical violence, threatening language and firearms.

According to the UN report, UNHCR has repeatedly urged states to refrain from returning any third-country nationals intercepted or rescued at sea to Libya. The UN Refugee Agency states that the country does not meet the criteria to be defined as place of safety. In an answer to a parliamentary question by die Linke, the German government states that migrants rescued and intercepted by the Libyan Coast Guard are handed over to DCIM that runs detention centres. According to the UN report, IOM estimates that as of 19 July 11,122 persons have been intercepted and rescued by the Libyan Coast Guard, coastal security and fishermen in 2017.

(...)

Artikeln med länk till rapporten och andra källor (Extern länk)

UNHCR 17-09-27: Survivors tell of kidnap and torture along route to Europe (Extern länk)

UNHCR 17-09-12: UNHCR steps up efforts towards alternatives to detention (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

#vistårinteut 17-09-11:

Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga till sidans topp

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut (VSIU) har sedan juni 2017 samlat in dokumentation av hur ensamkommande unga har hanterats och hanteras i asylprocessen. Insamlingen har mynnat ut i en rapport som synliggör att rättssäkerheten är satt ur spel när det gäller ungas asylprocess.

Under ett års tid har VSIU kontinuerligt fått höra mängder med exempel på brister när det gäller tolkar, handläggare, beslutsfattare, ombud och gode män. Rapporten visar hur hela kedjan i systemet har brustit i många fall.

- Dagligen kommer ny information från engagerade uppgiftslämnare. Hur många är det som saknar det stödet? Många, det är jag övertygad om. Mörkertalet måste vara mycket stort, säger Stina Berge, ansvarig för sammanställningen av materialet.

- Vi är inte förvånade över resultatet, det styrker det vi sett under året, menar Sara Edvardson Ehrnborg, talesperson för VSIU och kommunikationsansvarig. Snarare är vi förvånade över det inte skett någon granskning av Migrationsverket och hela mottagningssystemet för ensamkommande flyktingar. Det är oroväckande och något som kraftigt har urholkat asylrätt och rättssäkerhet för redan utsatta unga flyktingar. Jag skäms över hur Sverige gjort.

Kinna Skoglund, talesperson för VSIU och ansvarig för nätverkets politiska påverkansarbete är övertygad om att rapporten bara visar toppen av ett isberg:

- Det kommer att visa sig när det blir en mer omfattande granskning av asylprocessen för de som kom till Sverige 2014 och 2015, säger hon.

VSIU har skickat rapporten till riksdagsledamöter, departement och politiska ungdomsförbund. Rapporten har även skickats till JO och Riksrevisionen.

Stina Berge:

- Vi kommer att fortsätta samla in data. Det handlar om att stå upp för asylrätt och humanitet.

Hämta rapporten (Extern länk)

Stina Berge ger utförligt exempel i Magasinet Paragraf 17-09-25: Min mamma är blind på ena örat och pappa odlar bomber (Extern länk)

Sara Edvardson Ehrnborg i Dagen 17-09-28: Ensamkommande barn bryts ner och degraderas till saker (Extern länk)

Se även:

Dagens Juridik 17-09-29: Hur mår svensk migrationsrätt? Experterna reder ut läget i Veckans Juridik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-09-27:

Svårt för asylsökande att träffa juridiskt ombud till sidans topp

Många asylsökande har svårt att få träffa eller ens komma i kontakt med sitt juridiska ombud under asylprocessen. Amnesty tycker att situationen är oacceptabel.

Bebak Karim är asylsökande från Irak. Han berättar att han aldrig fick träffa sin advokat, vare sig på det avtalade mötet på advokatkontoret, där hon lämnade återbud, eller vid intervjun på Migrationsverket, där istället en annan person dök upp som ersättare.

Efter att Ekot i somras rapporterat att det finns många juridiska ombud som företräder fler än hundra asylsökande, så har ett hundratal personer hört av sig via sociala medier och berättat om sina egna problem med juridiska ombud.

Det största missnöjet handlar just om att det är svårt att komma i kontakt med ombuden. Även vid viktiga skeenden i asylprocessen, som vid intervju eller överklagan.

Madelaine Seidlitz är jurist med ansvar för flyktingfrågor på människorättsorganisationen Amnesty.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Se webbsändning från aktuell riksdagsdebatt om ensamkommande och läs flera vittnesmål om den rättsosäkra asylproceduren, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 17-09-20:

Age assessment: child's best interests must be safeguarded till sidans topp

A new report "Age assessment: Council of Europe member states' policies, procedures and practices respectful of children's rights in the context of migration" has been issued today.

This report, prepared by an independent expert, is based on a survey conducted in 37 Council of Europe member states1 in spring 2017, as well as on secondary sources analysis. The aim of the report is to provide a factual overview of the current situation in the member states and support the Council of Europe's work in developing guidelines on age assessment which respect children's rights in the context of migration.

Age assessment is a formal procedure by which the authorities seek to establish the chronological age of a person and determine whether he/she is an adult or a child, to take a decision on his/her entitlements, rights and duties.

The report reveals a highly fragmented situation in Europe; the rights and procedural safeguards afforded under international and European standards are not upheld consistently across member States.

Among the key challenges is the lack of common approach to age assessment procedures in Europe. A deficit of scientific and empirical basis creates a risk of an arbitrary result. As the main principle, the margin of error in age assessment should always be applied in favour of the person: he/she should be treated as a child. Otherwise, the children risk being detained in unsuitable facilities and consequently exposed to abuse and violence. Out of 37 countries surveyed, only 20 take the margin of error into account.

The child and his/her guardian should give their consent to the age assessment, which is the case only in 26 out of 37 countries surveyed. The child should have the right to refuse participation, especially in medical examinations.

(...)

Pressmeddelandet med länk till rapporten (Extern länk)

Europaparlamentet 17-09-20: Unaccompanied migrant children: a call for child-friendly age assessment procedures (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-09-04:

Åtta av tio åldersbedömda anses vara över 18 år till sidans topp

Drygt åtta av tio ensamkommande som åldersbedömts tros vara över 18 år. Det visar färsk statistik från Rättsmedicinalverket över åldersbedömningar som Migrationsverket vill ha prövat. Hittills har drygt 4.000 fall genomförts. Men metoden är ifrågasatt.

Sedan i våras kan Migrationsverket erbjuda alla asylsökande som inte kan styrka sin ålder genom identitetshandlingar en åldersbedömning hos Rättsmedicinalverket. Det är frivilligt för den asylsökande att göra testet.

Hittills har Rättsmedicinalverket fått in 7.898 beställningar från Migrationsverket av ensamkommande. Av dem hade 4.107 ärenden genomförts mellan mitten av mars och fram till den 31 augusti. I 83 procent av fallen bedömer Rättsmedicinalverket att den undersökta är 18 år eller äldre (93 asylsökande av kvinnligt kön och 3.322 av manligt kön).

- Det visar att en väldigt hög andel av de som inte kunnat göra sin ålder sannolikt är över 18 år, säger Elias Palm, rättsläkare och avdelningschef på Rättsmedicinalverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

#vistårinteut 17-06-01: Cecilia Spjuth (Leg. Läkare) om åldersuppskrivningar - video (Extern länk)

ETC 17-09-07: Inget vet hur många som fastnat i ålderskarusellen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-09-20:

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden till sidans topp

Fredrik Tamsen, rättsläkare, Rättsmedicinalverket; doktorand, Uppsala universitet

Rättsmedicinalverket (RMV) använder röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning (MR) av knäleden (lårbenets nedre tillväxtzon) för att bedöma om en person är över eller under 18 år. Metoden beskrivs på RMV:s hemsida och mer detaljerat i deras metodbeskrivning. Detta inlägg rör metodvalet och tar inte ställning till migrationspolitik eller medicinska åldersbedömningar i sig.

Nyligen redovisades resultaten av de medicinska åldersbedömningar som utförts till och med den 31 juli 2017. 97 procent var personer av manligt kön. I gruppen pojkar/män som bedömdes vara 18 år eller äldre hade 1 068 moget knä och mogen tand, medan 434 hade kombinationen moget knä/omogen tand och 99 hade omoget knä/mogen tand [Ann Lemne, RMV, pers medd; 2017]. RMV:s siffror visar alltså att det är mer än fyra gånger så vanligt att knäleden mognat före tänderna än tvärtom.

Socialstyrelsen hävdar i sin rapport om radiologisk åldersbedömning att knäleden mognar betydligt senare än tänder. Detta var en huvudorsak till att man såg MR knä som en lovande metod för att bedöma 18-årsgränsen, risken att felbedöma barn som vuxna skulle minska jämfört med tänder. Enligt RMV:s siffror tycks dock knäleden mogna tidigare än tänder, och 38 procent av de pojkar/män som bedömts vara vuxna har fått denna bedömning enbart på basen av MR knä.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-21: Rättsläkare: Hög risk för fel när unga åldersbedöms (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JO 17-09-09:

Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden till sidans topp

/Utdrag:/

Under perioden september-november 2016 kom var och en av C.A., L.S., G.S., W.Z. och P.T.M. in med en anmälan till JO om långsam handläggning av ärenden om uppehållstillstånd på grund av arbete och anknytning. Ärendena framstod som särskilt anmärkningsvärda eftersom Migrationsverket inte hade vidtagit några åtgärder alls i dem under lång tid. Jag beslutade därför att utreda dessa ärenden.

(...)

Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om uppehållstillstånd på grund av arbete och anknytning har under de senaste åren legat över, och i många fall mycket över, författningsreglerade tidsfrister. Det förhållandet, liksom att ärenden blir liggande under lång tid utan att några faktiska handläggnings- åtgärder vidtas, är givetvis inte acceptabelt. De ärenden som har varit föremål för denna granskning illustrerar den aktuella situationen vid verket. Som Migrationsverket konstaterat påbörjades inte någon faktisk handläggning av ärendena förrän efter omkring 18-24 månader, och i februari 2017 hade beslut ännu inte fattats i ett av ärendena. Som jag har konstaterat tidigare är det dock ytterst en fråga för regering och riksdag att se till att Migrationsverket har resurser för att fatta beslut inom rimlig tid och inom gällande tidsfrister (se JO 2016/17 s. 646).

Migrationsverket har uppgett att myndigheten har genomfört insatser för att förkorta handläggningstiderna i tillståndsärenden. Jag ser naturligtvis positivt på att verket vidtar åtgärder för att komma till rätta med de långa handläggnings- tiderna. I det sammanhanget vill jag framhålla vikten av rutiner som säkerställer en regelbunden uppföljning av ärendehanteringen. Det är också viktigt att åtgärder som vidtagits eller överväganden som gjorts dokumenteras, även när det gäller handläggningsfrågor. Det kan skapa mer gynnsamma förutsättningar för den fortsatta handläggningen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-01:

Permanent uppehållstillstånd i strid med lagen upphävs av Migrationsöverdomstolen till sidans topp

Ett äldre par från Libanon ansökte om uppehållstillstånd i Sverige, där de har två vuxna barn. Paret är medborgare i Grekland genom mannens far, men de har aldrit varit i Grekland. De fick dock beslut om utvisning dit. Båda är sjukliga, kvinnan har bla begynnande demens och tjocktarmscancer. Mannen är förlamad i benen och kan tex inte sköta sin personliga hygien. Nämndemännen i migrationsdomstolen ansåg att det skulle vara omänsklig och förnedrande behandling enligt Europakonventionen att utvisa dem till Grekland och bevilljade uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter. Ett sådant tillstånd ska enligt den tillfälliga lagen vara tidsbegränsat, men nämndemännen beslutade om permanent tillstånd som "en fingervisning till lagstiftaren". Domaren reserverade sig och skrev att domen utgör ett avsteg från domareden. Migrationsöverdomstolen går inte in på om det var rätt att paret fick uppehållstillstånd men eftersom det var olagligt att bevilja permanent uppehållstillstånd så upphävs domen och målet återförvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Även JO har ingripit och utreder nämndemännen för tjänstefel.

Sveriges Radio 17-09-07: Nämndemän beviljade uppehållstillstånd - nu rivs domen upp (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-09-01: Beviljade uppehållstillstånd - nämndemän misstänks för brott (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-09-22:

Tyskland/ must comply with Dublin timeframes to transfer applicants from Greece till sidans topp

On 15 September 2017, the German Administrative Court of Wiesbaden ruled that the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) must comply with the time limit of six months for carrying out a Dublin transfer as set out in Article 29 of the Dublin III Regulation.

The case concerned a Syrian minor who applied for international protection in Germany and whose family (parents and three siblings) applied for asylum in Greece, where they currently reside. His family has had a pending transfer from Greece to Germany since 30 March 2017, when Germany accepted the "take charge" issued by the Greek Dublin Unit.

Firstly, the Administrative Court recognised the existence of logistical problems in Germany, which poses obstacles to the transferring of the applicants within the required timeframe, and which is under the control of the BAMF. Secondly, it recalled that the minor's family members have a subjective right to be transferred within the six-month period, as required under Article 29 of the Dublin III Regulation and established by analogy to the Court of Justice of the European Union's Mengesteab judgment. Thirdly, in reply to the alleged agreements between the German and Greek authorities to establish a cap of transfers and to expand the available timeframe to carry out the transfer without the transfer of responsibility under the Dublin III Regulation, the Court affirmed that this guarantee represents an additional legal claim on behalf of the applicant, but does not have the effect of obviating Germany's responsibility to execute the transfer within the required time limit of six months. Fourthly, the Court stated that this time limit starts to run from the day the German authorities accepted the "take charge" request, and not from the day the Greek authorities confirmed receipt of that acceptance.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-10-01:

EU-domstolen: Kriteriet illegal inresa kan överklagas av den enskilde till sidans topp

I Asylnytt 17-07-28 refererades två domar från EU-domstolen som innebar att Kroatien måste ta tillbaka asylsökande som hjälptes genom landet vidare till Slovenien reslektive Österrike. Dessa domar har nu publicerats av Migrationsverket med referat.

Domen rörande Österrike är mer utförlig gällande denna fråga.

Den andra domen mot Slovenien innehöll även frågan om den enskilde hade rätt att överklaga tillämpningen av ansvarskriterierna när det gäller illegal inresa, och hur tidsfristen för överföring ska beräknas vid en sådan överklagan - även om saken lämnas till EU-domstolen för förhandsavgörande. Svaren på dessa frågor blev att den enskilde har rätt att överklaga och att tidsfristen för verkställighet kommer att flyttas fram till sex månader efter att en eventuell inhibition har hävts, även om inhibitionen omfattar tiden för EU-domstolens handläggning.

Referat av mål C-646/16 (Jafari) (Extern länk)

Referat av Mål C-490/16 (A. S. mot Republika Slovenija) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-01:

EU-domstolen: Återreseförbud ska börja gälla när personen lämnar landet till sidans topp

Målet gäller en person som år 2003 dömdes till utvisning på grund av brott i Nederländerna och fick ett tioårigt förbud mot att återvända. Detta skedde innan EU:s återvändandedirektiv trätt i kraft. Mannen stannade kvar i Nederländerna. Enligt direktivet ska återreseförbud pågå högst fem år i normala fall. Den nederländska domstolen övervägde ett fängelsestraff trots återreseförbudet och ville därför veta från vilken tidpunkt förbudet ska gälla och om det beslutade förbudet kan pågå längre än vad ett beslut enligt direktivet skulle ha gällt. EU-domstolens svar är att ett återreseförbud ska räknas från den tidpunkt då personen faktiskt lämnade medlemsstaternas territorium. Den andra frågan behövde därmed inte besvaras. Beslutet kan få betydelse i Sverige, eftersom tiden för återreseförbud här börjar räknas från det att utvisningsbeslutet trätt i kraft och eventuell tidsfrist för frivilligt återvändande har löpt ut.

Migrationsverkets längre referat (Extern länk)

Domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-01:

Konflikt med talibaner trovärdig efter muntlig förhandling i migrationsdomstol till sidans topp

En afghansk man som bott i Iran under lång tid återvände med sin familj till Herat i Afghanistan, där hans bror hade ett hus. Brodern sysslade med affärer med talibanerna och det visade sig sedan att han därigenom försökt slippa bli rekryterad. Senare kom talibanerna ändå efter brodern, men han hann fly. Mannen som fanns i huset misshandlades och fick ultimatum att hitta sin bror. Istället flydde familjen. Migrationsverket tvivlade på att de varit tillbaka i Afghanistan och ansåg dessutom att Herat inte längre var deras hemvist, varför deras skyddsbehov skulle prövas mot hela landet. De beviljades muntlig förhandling i domstolen. Där lyckades de förklara oklarheterna. Domstolen bedömer nu att de har skyddsbehov gentemot Herat. I och med att de har en hemvist (vilket även Migrationsverket nu medger) så skulle en utvisning till annat område betraktas som ett internflykt. Som barnfamilj ska de inte utsättas för internflykt och familjen får därför stanna som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 17-09-14:

Utvisas efter tre års väntan på asylbeslut till sidans topp

De bor i familjehem och har haft mycket lite kontakt med sin mamma. Men nu ska mamman utvisas, och barnen tvingas följa med efter tre år i Sverige.

För tre år sen kom Emir, Eddie och Izeta till Sverige från Bosnien med sin 18-åriga mamma. Mamman sökte asyl men kunde inte ta hand om barnen som placerades i olika boenden.

Under de tre åren i Sverige har barnen lärt sig svenska och glömt sitt hemspråk. De har haft mycket lite kontakt med sin mammma.

Nu har beslutet från Migrationsverket kommit. Mamman ska utvisas till Bosnien och barnen ska följa med.

Syskonen Eddie, Emir och Izeta bor idag i tre olika familjehem i Skåne. Denna dag är det muffinsbak hemma hos Jenny och Peter Bondesson som tar hand om Eddie, det äldsta barnet i syskonskaran. Eddie har varit hos familjen Bondesson i ett och ett halvt år.

- Jag vet inte vad han har varit med om. Jag kan se att han reagerar om det är starka mansröster. Då ställer han sig nära en, då tar han handen. Då gömmer han sig lite bakom. Jag har inga fakta eller bevis för vad han har varit utsatt för. Det jag har hört är att det har varit våldsamt, säger Jenny Bondesson.

Tre års väntan på asylbeslut

Tommi och Kamilla Hakala har haft mellanbrodern Emir hos sig i ett år:

- Emir kom till oss för ett år sen. Vad jag förstår så hade han varit på åtskilliga ställen innan han landade hos oss.

Storebror Eddie är 5,5 år, Emir är 4,5 år och lillayster Izeta är 3,5 år. Syskonen är placerade i tre olika familjer på tre skånska orter. De tre familjerna kände inte varandra innan de fick ta hand om barnen. Familjerna försöker träffas cirka två gånger per månad för att syskonen ska ha en bra och nära relation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 17-09-28:

Utvisningshotade boråsbröder har gått under jorden till sidans topp

För sju år sen kom två bröder till Sverige med sin mamma från Vietnam. Mamman försvann för två år sedan och pojkarna togs om hand av en boråsfamilj. Nu har de gått under jorden för att inte bli utvisade.

Bröderna som kom till Sverige för sju år sedan, började skolan här i Borås, lärde sig svenska och bytte ut sina vietnamesiska namn till Tobias och Henrik.

För två år sedan försvann deras mamma efter att ha fått ett utvisningsbeslut. Pojkarna lämnades ensamma i en lägenhet på Norrby, men bor sedan ett år tillbaka hemma hos boråsaren och journalisten Magnus Svenungsson. Nu vill Migrationsverket utvisa pojkarna tillbaka till Vietnam. För att undvika det har pojkarna sedan några dagar gått under jorden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg 17-09-01:

16-åringen riskerar utvisas till pappans mördare till sidans topp

Liksom många av de unga hazarer som kommit till Sverige de senaste åren har Haidar Jafari inte bott i Afghanistan sedan han var liten. Redan 2003 flydde han med sin familj undan förföljelse i hemlandet. De tog sig till miljonstaden Quetta i västra Pakistan där de sedan dess levt som illegala invandrare.

Haidar Jafari berättar att de en gång om året brukade åka över gränsen till sina hemtrakter kring staden Jaghori i provinsen Ghazni i Afghanistan, cirka 50 mil därifrån. Där fanns en farbror och en faster kvar och där ägde pappa Ishak en del åkermark som han ärvt av sin far.

- Vi reste dit varje vår för att pappa skulle odla marken, för att hälsa på släktingar och för att besöka gravar på kyrkogården, säger Haidar Jafari.

Vågade inte stanna efter mordet

Men våren 2014 hade situationen i Afghanistan förvärrats. Pappan bestämde sig då för att sälja sin mark. Det var ett beslut som gjorde hans yngre bror rasande.

Farbrodern hävdade att bröderna ägde marken tillsammans och ville till varje pris stoppa försäljningen. Bråket urartade, blev allt våldsammare och slutade med att farbrodern dödade Haidars pappa.

Mordet polisanmäldes, men farbrodern hann rymma och Haidar Jafari vet inte om han någonsin greps och dömdes för dådet. En uppgörelse mellan två män som tillhör den förföljda och diskriminerade folkgruppen hazarer är förmodligen inget som prioriteras av den afghanska polisen.

Däremot minns Haidar Jafari tydligt sin pappas begravning och kan berätta att den ägde rum på samma plats där de brukade besöka farföräldrarnas gravar. Han vet också att mamman inte vågade stanna kvar i Afghanistan sedan hon fått veta att farbrodern framfört hotelser mot den då 13-årige Haidar via en släkting. Redan efter några dagar åkte hon och de två barnen därför tillbaka till Quetta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-09-25:

18-årig ensamkommande tog sitt liv till sidans topp

I onsdags tog en svårt synskadad 18-åring sitt liv, på ett HVB-hem i västra Sverige. DN kan berätta historien bakom ytterligare ett självmord begått av en ensamkommande ungdom.

Den gravt synskadade 18-åringen fick nyligen besked om att han skulle utvisas tillsammans med sin 15-årige lillebror till Afghanistan. I onsdags tog han sitt liv.

- Vi kan bekräfta att en ung man har begått självmord. Det är förstås oerhört tragiskt att en person har tagit sitt liv, säger Helena Cho Györki, på Migrationsverkets presstjänst.

Migrationsverket vill inte säga mer om det enskilda fallet.

18-åringen kom tillsammans med sin två år yngre bror till Sverige 2015. Han var då 16 år och hans bror 14. Lillebrodern hade hjälpt sin äldre bror att ta sig från Afghanistan, genom Europa, till Sverige.

De placerades tillsammans i ett familjehem i västra Sverige, där de, precis som många andra ensamkommande barn, väntade på besked på sin asylansökan. Vid årsskiftet fyllde storebrodern 18. Det innebar att kommunen inte längre hade ansvar för honom och kommunen beslutade att den synnedsatte 18-åringen skulle skiljas från sin bror och flyttas från familjehemmet, till ett boende i Småland ordnat av Migrationsverket.

Beslutet överklagades, men kommunen vann. När 18-åringen i februari fick beskedet att han skulle få flytta från sin bror blev han förtvivlad och kastade sig ut på en trafikerad väg. Han blev omhändertagen innan han skadades.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 17-09-28: Efter tragiken - Esmat får stanna i Sverige (Extern länk)

Sandra Fogelberg, Grön ungdom och Fatemeh Khavari, Ung i Sverige i SvT Opinion 17-09-27: "Lyssna Löfven - han tog sitt liv för att rädda sin bror" (Extern länk)

Se även krönikan "När en bror dör" om vad det gör med oss att behandla människor illa, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-01

Arbetstillstånd kan förlängas en extra period enligt Migrationsöverdomstolen till sidans topp

En person som haft arbetstillstånd sammanlagt fyra år men som varit arbetslös elva månader under tillståndstiden, ansökte om permanent uppehållstillstånd alternativt förlängning av arbets- och uppehållstillstånd ytterligare två år. Han har fått avslag eftersom han inte ansågs ha fått sådan anknytning till arbetsmarknaden att permanent tillstånd kan ges. Migrationsverket bedömde att undantagsmöjligheten att ge ytterligare ett tidsbegränsat tillstånd inte passar in på det här fallet. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som gör en annan bedömning. I normalfallet ska tidsbegränsat arbetstillstånd inte ges för mer än fyra år (med en intjäningsperiod om sju år). Men ytterligare maximalt två år kan ges i vissa situationer. En sådan situation är att det har uppstått avbrott i arbetet, samtidigt som alla andra förutsättningar för tillstånd är uppfyllda. Enligt Migrationsöverdomstolen föreligger den situationen och målet återförvisas till Migrationsverket i enlighet med migrationsdomstolens beslut. Målnummer UM 9168-16.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-10-01:

Domar publicerade av Migrationsverket till sidans topp

I Asylnytt 17-07-28 refererades en dom från EU-domstolen som bl.a. innebar att en asylsökande har rätt att överklaga tolkningen av ett lands tidsfrist för att skicka en Dublin-förfrågan.

I Asylnytt 17-06-28 refererades en dom från Migrationsöverdomstolen rörande en asylsökande som somnat på Öresundståget och hamnat i Danmark. Domen innebär att ett ärende inte får avskrivas utan underlag.

I Asylnytt 17-09-01 refererades ett beslut från Migrationsöverdomstolen som innebar att ett återreseförbud som getts utan personens egen förskyllan skulle hävas när mannen ansökte om arbetstillstånd.

I Asylnytt 17-09-01 refererades även en dom från Migrationsöverdomstolen som innebar att en person med permanent uppehållsrätt har rätt till återförening med sin familj.

Dessa domar har nu publicerats i sin helhet i Lifos med längre referat av Migrationsverket.

Migrationsverkets referat av EU-domstolens mål C-670/16 Mengesteab mot Bundesrepublik Deutschland (Extern länk)

Läs referat av domen MIG 2017:14 om villkor för avskrivning (Extern länk)

Läs referat av domen MIG 2017:16 om återreseförbud (Extern länk)

Läs referat av domen MIG 2017:17 om familjeåterförening vid permanent uppehållsrätt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 17-10-01:

Förvarstagande i Dublinärende börjar löpa på nytt efter inhibition enligt EU-domstolen till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande rörande hur länge förvarstagande får pågå i Dublinärenden. EU-domstolen har nu kommit med sin dom. Målet gäller vad som händer då en överföring har inhiberats i samband med ett överklagande och proceduren sedan återupptas. EU-domstolen påpekar att det avgörande är att myndigheterna ska ha sex veckor på sig att verkställa en överföring. Det kan vara tillåtet att ett förvarstagande pågår två månader, om det inte pågår längre än vad som behövs för överföring och inte mer än sex veckor efter att en eventuell inhibition upphävts. Förvarstagandet kan däremot inte få pågå tre eller tolv månader; förlängningar som är möjliga enligt svensk lag. Den tid som personen varit i förvar före en inhibition behöver enligt EU-domstolen inte räknas ifrån, utan myndigheten ska ha sex veckor på sig att genomföra överföringen efter att inhibitionen hävts. Detta ska tillämpas även om den förvarstagna personen själv inte hade begärt inhibition.¨

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-09-11:

Hälften av tvångsutvisningarna till Afghanistan blir stoppade till sidans topp

Nästan varannan utvisning till Afghanistan som lämnats över till polisen i år har avbrutits.

Flera fall har stoppats bara timmar innan planet ska lyfta, andra flygs tillbaka från Kabul.

- Det kan vara ett tecken på att man missat något i asylbedömningarna, säger Madelaine Seidlitz, Amnesty.

Hittills i år har 50 personer utvisats till Afghanistan efter att deras ärenden överlämnats till polisen. I ytterligare 46 fall som överlämnats till polisen har en persons utvisning stoppats. Det är nästan lika många fall som under hela förra året, men då var också det sammanlagda antalet utvisningsärenden till landet som överlämnats till polisen lägre. I två av fallen har de utvisade personerna kommit ända till Kabul, där de sedan fått vända tillbaka.

Patrik Engström är chef på gränspolisen och säger att Afghanistan är ett av de mest komplicerade länderna att verkställa beslut om utvisningar till.

- Men det är en hög siffra. Vi vill naturligtvis få ner antalet avbokningar, säger han.

Att en så stor andel utvisningar stoppas kan ha flera anledningar, men den kanske vanligaste är att det lämnas in en ansökan om verkställighetshinder, säger Patrik Engström. Om det finns nya omständigheter att pröva när en sådan ansökan lämnas in så måste utvisningen ställas in tills vidare. Ett annat skäl kan vara att det saknas resedokument.

Men det är svårt för gränspolisen att minska antalet stoppade utvisningar.

- I den mån vi har möjlighet att påverka skulle det krävas en annan processordning. Bland annat minska möjligheten till nya ansökningar, kräva fler förvarsplatser och att vi accepterade längre tider i förvar, säger Patrik Engström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-10: Expert: Problematiskt för de som inte får samma mediala uppmärksamhet (Extern länk)

Motala Vimmerby Tidning 17-09-08: Amin har kommit hem från förvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-09-18:

Ny metod upptäcker falska id-handlingar till sidans topp

288 personer som överlämnats till polisen för utvisning har kunnat identifieras efter ett nytt avtal mellan Sverige och Marocko.

Identifieringen visar att 82 procent av personerna har uppgett en felaktig identitet.

- Avtalet har underlättat mycket i gränspolisens arbete, säger gränspolischef Patrik Engström.

Sedan februari i år har polisen kunnat skicka fingeravtryck på personer med utvisningsbeslut till marockanska myndigheter för identifiering. Det handlar om ärenden där det finns en misstanke om att personen uppgett en falsk identitet.

DN har tagit del av ett PM som gränspolisen skickat till justitiedepartementet. Där framgår det att av de omkring 400 polisärendena som hittills skickats har 288 personer kunnat identifieras. 82 procent av de som kunnat identifieras har visat sig uppgett falsk identitet och över 90 procent av de som uppgett att de varit under 18 har visat sig vara myndiga.

- Den här metoden är en avsevärd förbättring i jämförelse med hur det har varit tidigare, när vi har fått lämna in en person i taget till den marockanska ambassaden för att de ska ta fingeravtryck på dem, säger gränspolischef Patrik Engström.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-09-15:

Belgien/ On the unfolding situation of migrants sleeping rough in the streets of Brussels till sidans topp

Informal refugee camps in cities - a (new) European reality? Reports of informal refugee camps and mounting police violence against the people inhabiting them are coming from all over Europe at the moment: Brussels, Paris and Rome. In an interview on the situation in Brussels, Jolien Potemans, Policy Officer at the Flemish Refugee Action, explains what is at stake for asylum seekers, refugees and migrants sleeping rough at the city's Northern train station and how this problem is interlinked with national and European policies.

What is the current situation in Maximiliaanpark?

Over the summer there has been a growing number of migrants, asylum seekers and refugees sleeping rough in the Maximiliaanpark, which is close to the Northern train station in Brussels. At some point there have been up to 450 people in the area. In September the police started daily evacuation operations. Since then the situation has been extremely volatile.

As a result of police actions the number of people staying in the Maximiliaanpark has gone down tremendously. People have been dispersed all over the city and for a large percentage we simply do not have any information about where they have gone and what has happened to them.

What we know is that a high number of people have been detained following the police operations. The exact number of people put into immigration detention is not clear, but it is estimated to be around a hundred people. The Flemish Refugee Action is in the process of checking with the Immigration Office, how many people have been detained, how many of those detained fall under the Dublin procedure and how many have asked for asylum in Belgium.

Is this a new situation? How has the situation developed over the summer?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 17-09-22: Belgian cooperation with Al – Bashir regime to effect return sets new dubious standard in "migration management" (Extern länk)

Picum 17-09-25: Sudan Action Group calls on Belgian government to end collaboration with Sudanese authorities (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-09-22:

Turkiet/ Refugees at heightened risk of refoulement under Turkey's state of emergency till sidans topp

Amnesty International is concerned that Turkey has become an even less safe space for refugees and asylum-seekers since the coup attempt on 15 July 2016. Safeguards against being sent to other countries where they face a risk of serious human rights violations have been drastically reduced as part of the measures adopted under the state of emergency in place following the failed coup. The state of emergency has been extended three times following the initial three-month period announced on 20 July 2016. It is currently due to run until 19 October 2017. Government spokespeople have indicated that it will be extended further beyond this date.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Västernorrland 17-09-11:

Asylsökande hamnar på gatan när de får nej till asyl till sidans topp

Rafiq från Bangladesh har fått nej på sin asylansökan. Han är beredd att lämna Sverige när som helst men har inga pengar till flygbiljett. Medan han väntar på utvisning har han inte rätt till asylboende eller dagersättning.

Det är de nya striktare reglerna mot asylsökande som fått nej som försätter människor som Rafiq i en besvärlig sits. I väntan på utvisning har han ingenting att leva av.

Enligt Rafiq har Migrationsverket sagt att de inte har något ansvar för honom längre och att det kan ta uppemot ett år innan han blir satt på ett flygplan och utvisad. Hans pass finns hos polisen som säger att de kan lämna det till honom på flygplatsen om han självmant åker iväg men Rafiq har inte nog med pengar för att kunna köpa en flygbiljett själv.

Helst skulle Rafiq vilja stanna och arbeta i Sverige. Han har en IT-utbildning och har jobbat inom IT-säkerhet och han söker jobb och hoppas isåfall få ett arbetstillstånd. Men han säger att han är laglydig och accepterar att Sverige har sagt nej. Han är beredd att lämna landet när som helst om polisen sätter honom på ett plan.

Men tills det händer så ha har han ingen försörjning. Han var tvungen att lämna sitt asylboende och har ingen som helst inkomst. Han säger att många andra i hans situation väljer att gå under jorden och jobba svart men att han vill följa reglerna och lagarna i Sverige.

- Jag vill inte gå under jorden. Men jag skulle vilja ha någonstans att bo tills jag blir utvisad, det är det enda jag ber om, säger Rafiq.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 17-01-18:

Ändringar av lagen om mottagande av asylsökande till sidans topp

Den 1 juni 2016 infördes en lagändring som i korthet innebär att vuxna asylsökande utan barn som fått avslag på asylansökan inte längre kommer ha rätt till boende, dagersättning och särskilt bidrag.

Svenska Röda Korset har samlat information om konsekvenser som detta fått för den enskilde utifrån våra möten med dessa. Vi har särskilt uppmärksammat utsatthet i form av hemlöshet, hunger och kraftigt försämrad hälsa. Vi har också noterat ett avsevärt ökat behov av information både rättsligt och socialt, då många av de människor vi möter inte har förstått varför de befinner sig i den situation de gör och därmed inte inser konsekvenserna.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 17-09-17:

"Ett hungrigt barn ska inte få nej" till sidans topp

Många skånska kommuner är nu villrådiga över vilka skyldigheter och möjligheter socialtjänsten har att hjälpa de som lever gömda undan utvisningsbeslut - så kallat papperslösa.

En kommun har det yttersta ansvaret för de människor som vistas där, det står i socialtjänstlagen

Men i en dom i somras slog högsta förvaltningsdomstolen fast att en kommun inte är skyldig att hjälpa flyktingar som fått avslag på sin asylansökan - något som blivit omdiskuterat.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-09-20:

De ensamma pojkarna i Björns trädgård till sidans topp

Marockanska barn och ungdomar fortsätter att söka sig till Sverige och Stockholm - trots att nästan ingen av dem får uppehållstillstånd.

Efter 18-årsdagen får de varken tak över huvudet eller ekonomisk hjälp. Ändå väljer många att stanna, även om det innebär ett liv på gatan.

- Sverige vill inte ha mig här, men kan heller inte slänga ut mig. Det passar mig bra, säger en av ungdomarna.

DN inleder i dag en granskning av det skuggsamhälle som tillåtits växa fram i Stockholm city.

Det är fredag kväll och restaurang Babylons uteservering, i ena hörnet av Björns trädgård, är full av vindrickande gäster. Vid ett av de stearinljusupplysta borden sitter poeten Bob Hansson i vad som ser ut att vara ett förtroligt samtal.

En trappa upp, på avsatsen ovanför restaurangen, pågår en kamp mellan narkotikaspanare och en 16-årig, marockansk pojke. Han skriker och sparkar som om han slogs för sitt liv.

16-åringen och hans vänner har stoppats av narkotikaspanare. Socialtjänsten tillkallas och medan en av poliserna försöker förhöra sig om killarnas personnummer vaktas de av hans kolleger. Alla har civila kläder. På deras vrister syns entréarmband från en musikfestival, där de spanat tidigare under kvällen.

- Vi jobbar uppsökande i området. I det här fallet rör det sig om ungdomar som vi misstänker har använt narkotika eller har det på sig, säger en av dem.

En äldre kille släpps efter ett kortare samtal. Men när det står klart för 16-åringen att han kommer att bli tvungen att följa med polisen och lämna urinprov skiftar humöret från irritation till raseri. Trots att han är hälften så stor som flera av poliserna krävs det tre stycken för att hålla fast honom när han försöker kasta sig över trappräcket.

Han skriker i panik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Riksdagen 17-09-07: Svar på skriftlig fråga av Tomas Tobé (M): Åtgärder för ungdomar som lever på gatan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-09-19:

Polisen larmar: "Allt fler marockanska gatubarn under 12 år" till sidans topp

Allt fler marockanska barn under 12 år lever i den svenska gatumiljön. En del utnyttjas i människohandel misstänker polis, socialtjänst och frivilligorganisationer.

- När man är så pass liten kan man inte ta sig fram utan få att få hjälp av någon. Och det är aldrig gratis, säger Christian Frödén, polis som arbetar uppsökande mot ensamkommande barn och ungdomar.

En arbetsdag för Christian Frödén vid gränspolisen i Stockholm innebär att han rör sig civilklädd runt Björns Trädgård och andra centrala platser i Stockholm. Han försöker identifiera nya ensamkommande som dyker upp i gatumiljön. Sista månaderna har de unga marockanerna uppmärksammats för rån och stölder i Stockholm. Från flera håll kommer också larm om att de allra yngsta barnen i den här gruppen blivit allt fler.

Statistik från Migrationsverket över ensamkommande marockanska barn visar att det var ett enda barn under 12 år som sökte asyl 2013, jämfört med fyra stycken förra året. Hittills i år är det 23 barn under 12 år som sökt asyl. De första barnen möter är oftast äldre kriminella. Många lever ett liv som kantas av droger och kriminalitet.

- Bland de nordafrikanska killarna så är det en övervägande del - av dem vi ser - som hamnar i kriminalitet. Vanligtvis är det fickstölder och narkotikabrott, säger Christian Frödén.

500 till 800 unga

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Integration 17-09-04: Sveriges vårdhemsprojekt i Marocko läggs på is (Extern länk)

SvT Nyheter 17-09-19: Hamid, 13, har levt på gatan i två år (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-20: Gränspolischefen: "Det är klart att det är ett misslyckande" (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-20: De förenas av misstänkt kriminalitet och utsatthet (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-20: Polisen: Ensamkommande barn utsätts för rekryteringsförsök (Extern länk)

Läs mer om arbetet med att verkställa utvisningar till Marocko, nedan under rubriken "Tvång, hot och deportationer"

 till innehållsförteckningen innehåll

Affärsvärlden 17-09-22:

Storbritannien/ Brittiska banker ska skapa fientlig miljö för papperslösa till sidans topp

Brittiska premiärministern Theresa Mays regering har lagt fram planer för att skapa en mer "fientlig" miljö för illegala invandrare i landet.

Det skriver Guardian.

Brittiska banker ska som ett led i arbetet tillsammans med bostadsbolag undersöka hela 70 miljoner bankkonton.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Amnesty International 17-09-04:

5 THINGS YOU CAN DO till sidans topp

We can all do something - however small - to welcome refugees. Here are some ideas:

1. Take action

Add your voice to Amnesty's online actions supporting refugees. All countries should do their bit to protect refugees, but in reality many countries - including the richest - do very little. Some even do dirty deals with unsafe countries like Turkey, paying them to "protect" refugees but in reality leaving many people in harm's way. Through our global I Welcome campaign, Amnesty is pushing for all countries - especially the wealthiest - to welcome refugees through a range of different solutions.

2. Donate good quality things

Many amazing organisations working with refugees depend on generous donations, including quality second-hand clothing, toys and furniture. Search online for local projects that need donations. You could also encourage friends, family and neighbours to contribute - particularly before and after birthdays and seasonal/religious celebrations, or when people move house and might be getting rid of unwanted gifts and items.

3. Offer a safe place

If you have a spare room, or you're a landlord with a place to let, look online for organisations that match emergency, temporary or permanent homes with asylum-seekers and refugees. You might be able to register your interest in housing a refugee with your local municipality. Some people offer their homes and properties to organisations that arrange respite breaks for refugees, giving them a much-needed space to recharge, socialise or take part in workshops and activities.

4. Volunteer

Organisations working with refugees often need volunteers to help as befrienders, language teachers, career or legal advisers and more. Volunteering can be a great way to get to know newcomers to your area and help them integrate.

(...)

Läs mer (Extern länk)

5 Things universities and schools can do to welcome refugees (Extern länk)

5 Things businesses can do to welcome refugees (Extern länk)

5 Things faith groups can do to welcome refugees (Extern länk)

Se även:

Amnesty International 17-09-21: 1,000 musicians join forces to welcome refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 17-09-20:

Elever kämpar för att Georges ska få stanna i Sverige till sidans topp

Nu protesterar eleverna i 9E på Bodaskolan i Borås. Klasskompisen Georges ska efter nästan 12 år i Sverige skickas till Libanon.

Nyligen kom beskedet från Migrationsverket och elever och lärare på skolan är chockade över beskedet. De har nu startat en namninsamling och vill att han ska få stanna i Sverige.

Det är inte bara eleverna utan också personal på skolan som engagerat sig. Rektorn på Bodaskolan, Lennart Forsman tycker att Migrationsverket gör helt fel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 17-09-20: Georges Nicola ser ingen framtid i Libanon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-09-01:

Afghaner fortsätter manifestation vid LO-borgen till sidans topp

Polisnärvaron var stor när de demonstrerande afghanerna vandrade från Medborgarplatsen till Norra Bantorget. Men marschen kunde förflyta helt utan oroligheter.

- Vi har kommit fram till en historisk plats, säger initiativtagaren Fatemeh Kavari på plats framför LO-borgen.

Hundratals personer deltog i fredagens marsch när de afghanska flyktingar, som har manifesterat på Medborgarplatsen i drygt tre veckor, förflyttade sig till Norra Bantorget för att fortsätta demonstrationen där.

På väg genom centrala Stockholm ropade deltagarna slagord för att protestera mot besluten om utvisningar till Afghanistan. "No border, no nation, stop deportation" lydde en av de många ramsorna som den stora gruppen människor skanderade på vägen genom staden. Syftet var uppenbart hos de som deltog i manifestationen:

- Jag kom hit för att stoppa deportationen för de här människorna till Afghanistan, säger Sultan Golomi till DN.

Han berättar att han kom till Sverige under 2015 och att han tillsammans med sin familj flydde från Afghanistan på grund av den pågående konflikten där. Sultan Golomi, som är i övre medelåldern och därmed betydligt äldre än de flesta av deltagarna i fredagens marsch, berättar att de inte har lämnat Afghanistan utan anledning.

- Vi ser konflikt och krig varje dag där. Vi lämnade Afghanistan för att vi var tvingade att lämna, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-15: Därför är 17-åriga Fatemeh Khavari beredd att höja rösten (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 17-09-12: Mohammed Taqi demonstrerar för att inte bli utvisad till krig (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 17-09-22: Afghanska ensamkommande kräver att deras hemland bryter utvisningsavtalet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Local 17-09-12:

24 hours on Stockholm's streets with refugee protesters till sidans topp

What drives someone to spend over a month sleeping outdoors in protest? The Local spent 24 hours with refugee youngsters on Stockholm's streets to find out why they are so strongly against deportations to Afghanistan.

The sit-down protest started at Mynttorget in front of the Riksdag building on August 7th. In the month since, the season has changed as well as the location. Twice, in fact, with the protesters first moving to Medborgarplatsen in Södermalm, then to their current location at Norra Bantorget in the city centre.

The Local first met them during the opening week of the demonstration in the summer, the morning after a night in which they were attacked by a far-right group. Defiant, the youngsters insisted that violence and intimidation would not deter them from their goal of convincing Sweden to halt deportations to Afghanistan, which the youths say is still plagued by violence and insecurity.

A month later, the weather has taken a turn for the worse, but many of the youngsters are still protesting, sleeping in the cold on the hard stone of Norra Bantorget, in a continued effort to achieve their goal. The Local decided a fresh visit was due, but this time it would be a longer one - 24 hours - in order to better understand what it is like to spend all day and night out in the open in the Swedish capital, fighting what seems like an uphill battle at best.

When I arrived at the square at lunchtime on September 5th, the ground had just about started to dry up from a previous day of continuous rain that many of the campers admitted was the toughest of the whole month on the streets. I had expected some scepticism from a weary group as a result, but instead was greeted with smiles, and instantly invited to sit down in a circle and join in an animated dicussion.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Huddinge kommun 17-09-22:

Huddinge demokratipris 2017 till Ensamkommandes förening till sidans topp

Ensamkommandes förening Huddinge-Botkyrka skapar förutsättningar för ensamkommande att bli en ny generation engagerade samhällsmedborgare. Och nu får de Huddinge kommuns demokratipris.

I januari i år startade Ali Hussaini, Murtaza Nazari och Hussein Mohammadi föreningen Ensamkommande i Huddinge-Botkyrka. De ville skapa en meningsfull fritid för unga ensamkommande som sökte asyl i Sverige.

Och föreningen växte snabbt. De ordnade en sommarskola för nyanlända i somras, där man jobbade med svenska, engelska och matte, och den blev mycket uppskattad. De har också arrangerat en fotbollsturnering och en fest.

Föreningen för ensamkommande Huddinge-Botkyrka kommer många Huddingebor till godo, och Huddinge demokratiberedning har nu fattat beslutet att tilldela föreningen Huddinge demokratipris 2017.

- Det är otroligt roligt att vårt arbete uppskattas, säger Murtaza Nazari. Vi har lagt ner så mycket energi i föreningen, och att få demokratipriset peppar oss att fortsätta.

- Nu har en ny termin börjat och vi kommer att jobba vidare med nya och gamla medlemmar, och med liknande aktiviteter som tidigare: läxhjälp, idrottsturneringar och en fest, fortsätter Murtaza.

Så här lyder motiveringen:

"Huddinge kommuns demokratipris 2017 tilldelas Ensamkommandes förening Huddinge-Botkyrka med motiveringen att föreningen på kort tid och utan förkunskaper har startat en verksamhet som stödjer, utvecklar och skapar förutsättningar för ensamkommande och andra nyanlända ungdomar att utgöra en ny generation medborgare som aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen."

Nominerade av polisen

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-09-27:

#vistårinteut får Katarina Taikonpriset 2017 till sidans topp

#vistårinteut har den stora glädjen att meddela att vi blivit pristagare till Katarina Taikon-priset som delas ut för andra året av Stockholms Stad!

Pressmeddelande Stockholms Stad:

För andra året i rad delar Stockholms stad ut Katarina Taikon-priset som hyllar insatser för mänskliga rättigheter. Årets pristagare är #Vistårinteut, Fred Taikon och Maria-Teresa Asplund.

Katarina Taikon-priset instiftades år 2015 av Stockholms stad. Priset är 100 000 kronor per år och ska uppmärksamma och belöna de människorättsförsvarare som genom sitt arbete främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna.

Priset delas ut vid en ceremoniell lunch för inbjudna gäster i Stockholms Stadshus den 3 oktober - som även var datumet för Katarina Taikons bok "Zigenerskan" som utkom den 3 oktober 1963.

Utifrån följande motivering har juryn för Katarina Taikon-priset i år valt att tilldela priset till:

#Vistårinteut

Rörelsen har på ett imponerande sätt mobiliserat och skapat opinion kring ensamkommande barn och ungas situation. #Vistårinteut går emot den växande främlingsfientliga vågen i samhället för att ge barnen ett värdigt liv. I ett samhällsklimat som alltmer präglas av högre murar är rörelsen en lysande fyr i kampen för mänskliga rättigheter.

Fred Taikon

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 17-09-11:

Flera attacker mot irakiska asylsökande i Malmö till sidans topp

"Vi hoppas på rättvisa" - det säger Abu Adhab, en av de irakier som sover utanför Migrationsverket i Malmö. Senast natten till söndag satte någon eld på lägret.

Abu Adhab, som han väljer att kalla sig, kom till Sverige hösten 2015. Nu har han fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. I mer än hundra dagar har han demonstrerat med ett trettiotal andra irakier utanför Migrationsverket i Malmö - de vill inte bli skickade tillbaka till Irak.

Han berättar att hans pappa blev mördad, därefter två av hans kollegor. Samtliga arbetade med försäljning av alkoholhaltiga drycker. Det är haram - syndigt - enligt vissa religiösa grupper i Irak enligt deras tolkning av islam.

Pappan och kollegorna mördades av en religiös fanatisk milis, just på grund av affärerna med alkohol. Det var då Abu Adhab beslöt sig för att fly.

Svårt att hitta vittnen

Lägret utanför Migrationsverket har utsatts för flera rasistiska attacker. I juni körde en man en bil med en nazistisk symbol mot deras plakat och i helgen utsattes lägret för en misstänkt mordbrand. Ingen har skadats allvarligt i attackerna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 17-09-06:

Rapporter om vidarebosättning, EU-Turkiet, gränskontroll och partnerskap till sidans topp

Den europeiska migrationsagendan: Framstegen med att stabilisera migrationsströmmarna måste fortsätta

I fyra lägesrapporter som antagits idag uppmanar kommissionen alla parter att fortsätta och påskynda de goda framsteg som gjorts för att hantera de irreguljära migrationsströmmarna, skydda EU:s yttre gränser och hjälpa de medlemsstater i frontlinjen som befinner sig under tryck.

EU:s omplaceringsmekanism fungerar och ger resultat: hittills har över 27 695 människor omplacerats. Det är av avgörande betydelse att medlemsstaterna omplacerar alla berättigade personer från Italien och Grekland så snabbt som möjligt. Uttalandet från EU och Turkiet fortsätter att säkerställa ett konsekvent lågt antal irreguljära inresor i Grekland och har gjort det möjligt för nästan 10 000 syrier att vidarebosättas i EU. Under sommarmånaderna har det skett en avsevärd minskning av olagliga inresor och dödsfall i centrala Medelhavsområdet, vilket också återspeglar de samordnade insatserna från EU, särskilt Italien. Den europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns verktyg har nu inrättats, men det krävs ytterligare insatser från medlemsstaterna för att dra full nytta av byråns utvidgade mandat rörande återvändande.

Pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk)

Läs eller hämta den femtonde rapporten om omplacering och vidarebosättning (Extern länk)

Läs eller hämta "Seventh Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement" (Extern länk)

Läs eller hämta "Fifth report on the operationalisation of the European Border and Coast Guard" (Extern länk)

Läs eller hämta den femte lägesrapporten om partnerskapsramen med tredjeländerna inom den europeiska migrationsagendan (Extern länk)

Se även:

Resultaten från Rådet för rättsliga och inrikes frågor 17-09-14 (Extern länk)

Regeringens kommenterade dagordning inför rådets möte, se "svensk ståndpunkt" under dagordningspunkten om migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-09-27:

Kommissionen presenterar nästa steg mot en starkare migrations- och asylpolitik till sidans topp

- Trots debatter och kontroverser i detta ämne har vi lyckats göra ordentliga framsteg (...). Nu måste vi fördubbla våra ansträngningar, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt årliga tal om tillståndet i unionen den 13 september 2017. Före den här månadens slut kommer kommissionen att lägga fram en ny uppsättning förslag där fokus ligger på återsändanden, solidaritet med Afrika och lagliga vägar till EU.

Kommissionen ser idag över framstegen när det gäller 2015 års Europeiska agenda för migration och fastställer nästa steg som ska inrätta de delar som saknas i EU:s politik för en starkare, mer rättvis och mer effektiv migrations- och asylpolitik. Med utgångspunkt i de framsteg som hittills gjorts föreslår kommissionen idag en rad nya initiativ inom följande nyckelområden: Ett nytt system för vidarebosättning för minst 50 000 flyktingar, pilotprojekt för laglig migration som kommissionen kan hjälpa till att finansiera och samordna, samt nya åtgärder för att göra EU:s återvändandepolitik mer effektiv. Kommissionen uppmanar också medlemsländerna att snarast gå vidare med reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet och göra ytterligare ansträngningar för samarbete med ursprungs- och transitländer, särskilt genom ytterligare bidrag till EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika.

Läs talet i sin helhet med länkar till bakgrundsmaterial och nya förslag (Extern länk)

Communication on the Delivery of the European Agenda on Migration (Extern länk till pdf-fil)

Faktablad om lagliga migrationsvägar, rör arbetskraft mm (Extern länk)

Commission recommendation on enhancing legal pathways for persons in need of international protection, preliminär version (Extern länk till pdf-fil)

Commission recommendation establishing a common "Return Handbook" to be used by Member States' competent authorities when carrying out return related tasks (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-09-27:

EU vill ta emot 50 000 kvotflyktingar till sidans topp

EU-kommissisonen gör nu ett nytt försök att få EU-länderna att ta emot flyktingar från läger i Nordafrika.

Målsättningen är 50 000 flyktingar under de kommande två åren.

Initiativet välkomnas av Malin Björk från Vänsterpartiet som är EU-parlamentets förhandlare i frågan.

- Jag tycker det är välkommet att EU ökar sina ansträngningar och gradvis tar emot fler kvotflyktingar, säger Malin Björk.

EU-kommissionen utlovar 10 000 euro, omkring 100 000 kronor, i bidrag per flykting. Flyktingarna ska tas från läger i länder som EU samarbetar med i Afrika kring migration, som Libyen, Egypten, Niger, Sudan och Tchad.

Men Malin Björk vill inte att det här ska användas som påtryckningsmedel för att få de här länderna att samarbeta med EU kring att stoppa migranter på väg till Europa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Centre for European Policy Studies 17-09-05:

Pathways towards Legal Migration: Reappraising concepts, trajectories and policies till sidans topp

Finding that EU migration policies are still subject to inconsistency, legal uncertainty and discriminatory treatment, scholars call for the creation of new legal pathways.

Over the past 15 years, the 'Europeanisation' of policies dealing with the conditions of entry and residence of third-country nationals has led to the development of a common EU acquis. Yet questions related to policy consistency, legal certainty and fair and non-discriminatory treatment in working and living standards still characterise the EU's legal framework for cross-border mobility. This book critically explores the extent to which EU legal migration policies and their underlying working notions match the transnational mobility of individuals today. It addresses the main challenges of economic migration policies, both within the EU and in the context of EU cooperation with third countries. Special consideration is given to the compatibility of EU policies with international labour standards along with the fundamental rights and approach to fairness laid down in the EU Treaties. The contributions to this book showcase the various uses and potential of social science and humanities research in assessing, informing and shaping EU migration policies. Leading scholars and experts have brought together the latest knowledge available to reappraise the added value of the EU in this area. Their reflections and findings point to the need to develop a revised set of EU policy priorities in implementing a new generation of legal pathways for migration.

Ladda ner eller beställ rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-09-15:

EU migration cooperation with third countries: More harm than good? till sidans topp

The latest Progress Report on the Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration states that since the last progress report in June significant progress has been made and outlines the key actions taken since June.

According to the Commission report, key achievements include the reduction of the number of crossings on the Central Mediterranean as well as stepped up cooperation with Libya, including a new 46.3 € million project to strengthen border surveillance at the country's sea and land border. Further, the report refers to cooperation with some Western African countries beyond the Compact countries, the Commission's invitation to Member States to resettle people out of Libya, Niger, Sudan, Egypt and Ethiopia in 2018 in line with the 4 July Action Plan , and the stepping up of diplomatic contacts and multilateral discussion between EU, Member States and countries of transit and origin.

Additionally, key measures taken since the last progress report include the deployment of Internal Security and Defence Experts in G5 Sahel countries, which will work towards increasing cooperation with authorities including in the field of border management, steps taken towards the establishment of an Africa Frontex Intelligence Community Risk Analysis Cell in Senegal, the deployment of Gambian liaison officers in Italy for the purpose of identification of persons to be returned, , the renewal of a bilateral agreement between Spain and Senegal , and the deployment of an European Border and Coast Guard (EBCG) Liaison Officer in Niger. At the same time, the report acknowledges that progress in the area of returns from Member States to these countries is limited, and negotiations on readmission are stalling.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 17-09-26:

Grekisk domstol: Syrier kan skickas tillbaka till Turkiet till sidans topp

En dom i Greklands högsta förvaltningsdomstol öppnar nu för att börja skicka tillbaka asylsökande syrier från Grekland till Turkiet i enlighet med det avtal som EU tecknade med Turkiet förra året.

I en vägledande dom i förra veckan kom domstolen fram till att Turkiet är ett säkert land för asylsökande syrier - ett beslut som nu möter kritik bland annat från människorättsorganisationen Amnesty International.

Sjuksköterskestudenten Noori har tillbringat större delen av det senaste året inlåst - först i polishäkte på den grekiska ön Lesbos, därefter i den låsta avdelningen i flyktinglägret Moria på samma ö. I fredags kom Greklands högsta förvaltningsdomstol fram till att han kan skickas tillbaka samma väg som han kom - till Turkiet, för att få sina asylskäl prövade där.

I så fall blir han den första syrier att mot sin vilja skickas tillbaka från Grekland till Turkiet enligt det avtal som tecknades mellan EU och Turkiet i mars förra året.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Human Rights Watch 17-09-27: Greece: Highest court fails asylum seekers - OKs deporting 2 Syrian men to Turkey without hearing refugee claims (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-09-26:

UNHCR calls for the EU relocation scheme to continue till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today urged EU Member States to promptly relocate all asylum-seekers eligible under the EU's emergency relocation scheme and for it to continue beyond the two years originally planned.

"Although the relocation scheme has only partially met what was originally foreseen to be achieved, with 29,144 asylum-seekers relocated so far, it has proven to be of vital importance. It has helped ease the humanitarian situation in Greece, relieved some pressure from Italy, and improved the lives of many seeking protection. We hope this important gesture of solidarity can continue beyond the 26 September deadline," said Pascale Moreau, Director of UNHCR's Europe Bureau.

"Until the Dublin reform is adopted and a more permanent model put in place, the need for such responsibility-sharing mechanisms remains acute," she said. "UNHCR commends the efforts already undertaken by both the European Commission and States. However, solidarity must continue and expand. States should continue to pledge as long as there are eligible candidates," said Moreau.

Under current conditions, only asylum-seekers of nationalities with an average recognition rate of 75 per cent or higher at the EU level are considered eligible for relocation. UNHCR has previously called for a review of this criteria and for the threshold to be lowered. In a continuation of the scheme, this would allow for more people likely to be in need of international protection to be included.

Swift relocation, including fast registration and transfer of candidates, is particularly crucial for unaccompanied and separated children, who sometimes still are in poor living and security conditions in Greece and Italy.

In September 2015, EU Member States agreed to a two-year plan to relocate 160,000 asylum-seekers in total, including 106,000 from Greece and Italy, to other European countries to ease the pressure on frontline States.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även

Amnesty International 17-09-25: EU: Countries have fulfilled less than a third of their asylum relocation promises (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen 17-09-06:

Domstolen ogillar Slovakiens och Ungerns talan mot omplacering av asylsökande till sidans topp

Domstolen ogillar Slovakiens och Ungerns talan mot den provisoriska mekanismen för obligatorisk omplacering av asylsökande

Denna mekanism bidrar på ett effektivt och proportionerligt sätt till att Grekland och Italien kan hantera konsekvenserna av den migrationskris som uppstod år 2015

Som reaktion på den migrationskris som drabbade Europa under sommaren 2015 antog Europeiska unionens råd ett beslut1 för att hjälpa Italien och Grekland att hantera den omfattande tillströmningen av migranter. Detta beslut föreskriver att 120 000 personer med ett tydligt behov av internationellt skydd under två år ska omplaceras från dessa två medlemsstater till unionens övriga medlemsstater.

Det angripna beslutet antogs på grundval av artikel 78.3 FEUF, som har följande lydelse: "Om en eller flera medlemsstater försätts i en nödsituation med plötslig tillströmning av medborgare från tredjeländer, får rådet på förslag av kommissionen besluta om provisoriska åtgärder till förmån för den eller de medlemsstater som berörs. Rådet ska besluta efter att ha hört Europaparlamentet."

Slovakien och Ungern, vilka, i likhet med Republiken Tjeckien och Rumänien, röstade emot detta beslut i rådet2 har yrkat att domstolen ska ogiltigförklara detta beslut. Slovakien och Ungern har anfört dels att förfarandefel begåtts när beslutet antogs eller att fel rättslig grund valts, dels att beslutet varken var ändamålsenligt eller nödvändigt för att hantera migrationskrisen.

Under förfarandet vid domstolen har Polen intervenerat till stöd för Slovakien och Ungern, medan Belgien, Tyskland, Grekland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Sverige och kommissionen intervenerat till stöd för rådet.

Domstolen har i sin idag meddelade dom ogillat Slovakiens och Ungerns talan i dess helhet.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet (Extern länk)

UNHCR 17-09-06: News comment from UNHCR, on the judgment of the Court of Justice of the EU on the relocation scheme (Extern länk)

Judith Sunderland, HRW 17-09-08: European Union Court endorses collective action to help refugees (Extern länk)

Bodil Valero blogg 17-09-06: Domstolsutslag i rätt riktning: medlemsländer kan inte längre undvika att ta sitt ansvar i omfördelningen av flyktingar (Extern länk)

Henri Labayle i EU Migration Law Blog 17-09-11: Solidarity is not a value: Provisional relocation of asylum seekers confirmed by the Court of Justice (Extern länk)

Jenny Nguyen i Fria Tidningen 17-09-15: EU måste bygga på solidaritet - ländernas yrkanden är ett symptom på ett större problem inom EU:s migrationspolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-09-14:

Gränskontrollerna kan bli kvar till sidans topp

Det kan komma att bli möjligt för EU:s medlemsländer att ha kvar eller införa gränskontroller med hänvisning till terrorhot och säkerhetsskäl inom EU och det egna landet.

EU-kommissionen väntas lägga fram ett sådant förslag inom några veckor, men om det skulle innebära att den svenska regeringen vill ha kvar gränskontrollerna som infördes i november 2015, är oklart.

Sveriges justitieminister Morgan Johansson tycker dock att ett sådant förslag är intressant.

- Vi har haft ett antal terrorattentat de senaste åren, och det måste man också väga in. Och det handlar ju helt enkelt om att ha kontroll över vem som kommer in i vårt land. Är de efterlysta på något sätt? Finns det några terrorkopplingar till dem?

Det var för snart två år sedan, närmare bestämt i november 2015, som den svenska regeringen införde gränskontroller.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Äldre artiklar:

Dagens Nyheter 17-09-06: EU stoppar Sveriges gränskontroller (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-06: Regeringen överväger fortsätta med gränskontroller "på annan legal grund" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

AIDA 17-09-07:

The Dublin system in the first half of 2017 till sidans topp

An AIDA statistical update illustrates significant discrepancies in the use of the Dublin Regulation allocating responsibility for asylum seekers across European countries. The number of Dublin procedures initiated in the first half of 2017 vary from only 5 outgoing requests in Spain to nearly 30,000 in Germany.

The main operators of the Dublin system were

+ Germany with 29,378 requests and 3,043 transfers;

+ Greece with 7,267 requests and 1,866 transfers;

+ Austria with 6,000 requests and 2,058 transfers; and

+ Switzerland with 4,232 requests and 1,259 transfers.

Figures show an increase of outgoing transfers for most countries operating the Dublin Regulation. While the rate of Germany rose from 7.1% to 10.3%, Austria marked a substantial increase from 12.1% to 34.3%. Germany and Austria have transferred almost as many asylum seekers in the first semester of the year as they did in the entire year 2016, while Greece has transferred nearly double the number of persons transferred last year.

Germany has also been the main country at the receiving end of Dublin procedure, counting 4,144 incoming Dublin transfers. The Dublin procedure in Germany has been heavily debated in recent months due to a change of practice vis-ā-vis requests from Greece. The number of requests issued by Greece dropped from 2,514 in the first quarter of 2017 to 953 in the second quarter, as did the number of actual transfers - from 837 to 379. All of these transfers concerned family reunification or the application of the dependent persons and humanitarian clauses. The reduction of Dublin procedures stems from a controversial agreement between Germany and Greece to slow down the rate of family reunification.

(...)

Artikeln med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 17-09-11:

Real number of migrant death far higher as many deaths never recorded till sidans topp

IOM, the UN Migration Agency has released a new report on migrant deaths and disappearances worldwide through its Berlin-based Global Migration Data Analysis Centre.

Since 2014, more than 23,000 migrant deaths and disappearances have been recorded globally by the IOM. The real number is likely to be much higher as many deaths are never recorded.

The report is the third volume in IOM's Fatal Journeys series. This volume focuses on how to improve data on missing migrants in order to prevent further deaths, and to enable the families left behind to learn more about the fate of their relatives. Many families continue to spend years living in limbo, not knowing whether a loved one is alive or dead as so few bodies of missing migrants are identified.

Fatal Journeys Volume 3: Improving Data on Missing Migrants is published in two parts. Part one of the report, released today, examines the challenges of collecting data on missing migrants. Part two of the report, to be released in November, provides in-depth regional analysis of the data currently available.

The first chapter of Fatal Journeys Volume 3 - Part 1 provides an update of data on global migrant fatalities since 2014, and highlights the risks faced by migrant women and children. Data collected by IOM's Missing Migrants Project, the only existing database on migrant deaths at the global level, are used to present the known number and profile of dead and missing migrants in different regions of the world.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-09-18:

Myanmar exodus exposes failure of world leaders to deliver solution to refugee crisis till sidans topp

+ More Rohingya refugees have fled to Bangladesh in the space of three weeks than the total number of refugees who fled by sea to Europe in 2016

+ Worldwide situation goes from bad to worse as rich countries fail to do their part in addressing the refugee crisis, leaving poorer countries to pick up the pieces

As almost 400,000 refugees flee ethnic cleansing in Myanmar, world leaders meeting at the UN General Assembly should hang their heads in shame that they have not only failed to make good on their promises to take in more refugees, but have actively dismantled refugee rights in many parts of the world.

A year on from the Leaders' Summit on Refugees in New York, where leaders pledged to take in more refugees and help vulnerable people forced to flee their countries, global refugee numbers are increasing year on year as conflicts spiral out of control.

"The horrific situation in Myanmar is exactly why we need more than just a sticking-plaster approach to helping those fleeing war and persecution. After being subjected to horrific violence, including killings and having their villages burned to the ground, these Rohingya refugees are now facing a humanitarian crisis as Bangladesh struggles to support them," said Salil Shetty, Amnesty International's Secretary General.

The latest evidence published by Amnesty International points to a mass-scale scorched-earth campaign across northern Rakhine State, where Myanmar security forces and vigilante mobs are burning down entire Rohingya villages and shooting people at random as they try to flee. In legal terms, these are crimes against humanity - systematic attacks and forcible deportation of civilians.

As a consequence, in the space of less than three weeks, almost 400,000 Rohingya refugees have fled Myanmar to Bangladesh. This is more than the total number of refugees who came to Europe by sea in 2016.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-09-20:

En miljon asylsökande i limbo i EU till sidans topp

Hälften av de asylsökande som kom till Europa under flyktingkrisen 2015-2016 lever i limbo och väntar fortfarande på att få besked om de får stanna eller inte.

Det är det amerikanska forskningsinstitutet Pew Research som tittat på vad som hänt de migranter som kom till EU och sökte asyl under den största flyktingkrisen i Europa sen andra världskriget.

Totalt handlar det om över 2,2 miljoner asylsökande under åren 2015-2016.

Av dem väntar alltså fortfarande över en miljon på att få sitt slutgiltiga asylbesked. De flesta av dem bor i flyktingförläggningar och får inte arbeta.

Ungern och Grekland är sämst i klassen, där väntar över 90 procent av de asylsökande fortfarande på beslut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer och sök olika nationaliteter och mottagarländer:

Pew Research Center 17-09-20: About a million asylum seekers await word on whether they can call Europe home (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Stockholm 17-09-08:

Fler modulhus planeras i Stockholm till sidans topp

Stockholms stad fortsätter arbetet med att bygga modulhus för flyktingar med uppehållstillstånd. Staden har tagit fram sex nya områden där den ska gå vidare med att göra marksökningar för att se om det går att söka bygglov.

Anna Mölgård är samordnare för att hitta bostäder för nyanlända i Stockholm stad och berättar om tre av dom sex man hittills gått vidare med.

- Den här veckan går vi vidare med arbetet, det kommer markundersökningar på två platser i Hägersten/Liljeholmen, Junkergatan och Personervägen och sist Hässelby/Vällingby vid värmeverket i Hässelby.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-26: Här ska Stockholm bygga modulhus för nyanlända (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 17-09-25: Sovsalar till nyanlända i Kungsbacka? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 17-09-20:

Ny dom tvingar Hultsfred att hjälpa alla nyanlända till sidans topp

Efter en dom i förvaltningsrätten står det klart att Hultsfreds kommun tvingas hjälpa alla nyanlända som ansöker om försörjningsstöd i kommunen.

Det var i slutet av förra året som Hultsfreds kommun beslutade att medvetet bryta mot socialtjänstlagen och neka nyinflyttade nyanlända försörjningsstöd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sensus 17-09-18:

Frivilliga rådgivare ger gratis samhällsrådgivning till nyanlända i Stockholm till sidans topp

- nu öppnar RådRum Medborgarplatsen

Nu öppnar RådRum i nya stora lokaler i centrala Stockholm. RådRum är en mötesplats där nyanlända kan få gratis vägledning och samhällsrådgivning. Det kan handla om hjälp med att hitta rätt myndighet, fylla i blanketter, få ekonomisk rådgivning eller guidning i att söka bostad. RådRum syftar till att hjälpa den som är ny i Sverige att förstå sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Verksamheten finns sedan 2016 i Sollentuna och sedan flera år tillbaka i Malmö och på andra platser i Skåne.

Varje RådRum bemannas av frivilligrådgivare som utbildats i bemötande, migration, diskriminering, privatekonomi och situationen på bostadsmarknaden. Tack vare olika bakgrunder och språkkunskaper bland frivilligrådgivarna kan rådgivningen ges på flera olika språk. Verksamheten har bland annat inspirerats av brittiska frivilligorganisationen Citizens Advice.

- Vi har under åren som gått fått bekräftelse på det stora behov som finns av kompletterande rådgivning för personer som är nya i Sverige. Det är därför väldigt roligt att vi nu har möjlighet att öppna ett till RådRum och nu i IM´s lokaler på Medborgarplatsen, säger Anna Wikman, Sensus studieförbund.

- Det är fantastiskt och det är så många som vill vara med att hjälpa till. I år har vi utbildat ett trettiotal frivilliga som ska arbeta ideellt med rådgivning och att bygga upp verksamheten. Under det år vi har funnits i Stockholm och Sollentuna har vi assisterat i över 250 ärenden och för flera av de besökare vi har mött har det varit avgörande, säger Ayman Adel Amin, IM - Individuell människohjälp.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrländska Social-Demokraten 17-09-10:

Från analfabet till undersköterska på fem år till sidans topp

Golam-Nawid Haidari, 22, kunde inte läsa och knappt skriva när han ensam kom till Sverige för snart sex år sedan. På försommaren tog han studenten och arbetar nu som undersköterska hos kommunen. "Man ska inte ge upp."

Han kom till Boden i oktober 2011. Han kom ensam hela vägen från sitt hemland Afghanistan. Hans familj bor numera i Iran.

När Golam-Hawid Haidari tog studenten den 16 juni tilldelades han Kommun Bodens stipendium. Nu jobbar han som undersköterska i kommunens tjänst.

Varför valde du vård- och omsorgsprogrammet?

- Det är en bra fråga. Jag ville gå en utbildning där jag kunde jobba vid sidan om och försörja mig själv och även hjälpa min familj med försörjningen. Dessutom tycker jag om att jobba med människor. Men jag valde den också för att man kan läsa vidare om man vill det.

Första året var svårt, säger han.

- Språket var svårt för mig. Jag kunde inte läsa och knappt skriva på mitt modersmål. Jag var analfabet. Den enda skolgång jag hade hemifrån var tre månader i moskéns skola för att lära mig läsa koranen.

När Golam-Nawid Haidari ska berätta hur han lärde sig svenska börjar han skratta lite generat.

- Jag tittade på Barnkanalen på datorn.

Sedan blir han allvarlig och säger att han noga följde textningen, tittade på Aktuellt och Rapport. Lyssnade och läste.

På frågan om han visste om att han skulle få Kommunals stipendium, berättar han att klassen tredje året fick veta att två av dem kunde få stipendium.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 17-09-08:

Starkare motivation bland ensamkommande till sidans topp

Ensamkommande flyktingbarn etablerar sig snabbare i Sverige än andra nyanlända barn, visar en pågående studie vid Mälardalens högskola.

- Gruppen framställs ofta som ett problem, men de har enorm kraft och vision, säger forskaren Mehrdad Darvishpour.

Under fyra år ska forskare vid Mälardalens högskola följa ensamkommande ungdomar. Fokus för studien är deras väg till inkludering i samhället och hur deras uppfattningar av jämställdhet och jämlikhet utvecklas under tiden.

Snart har undersökningens första år gått och nu berättar forskarna om de preliminära resultaten.

- Det vi ser är att de här ungdomarna är mer etablerade och mer motiverade att klara sig i skola och arbete än barn som kommer till Sverige med sina föräldrar, säger Mehrdad Darvishpour, docent och lektor i socialt arbete vid Mälardalens högskola.

Enligt Mehrdad Darvishpour beror skillnaden delvis på att det svenska samhället satsar mer resurser på ensamkommande flyktingbarn. Att de placeras i HVB- eller familjehem innebär dessutom att de får en annan tillgång till det svenska språket och till nätverk som gör det lättare att hitta arbete eller studiehjälp.

Många ensamkommande ungdomar har också försörjningskrav på sig från sina familjer, berättar Mehrdad Darvishpour.

- De skickar pengar till sina föräldrar, vilket innebär att de målmedvetet måste satsa på arbete.

Men de intervjuer Mehrdad Darvishpour och hans kollegor har gjort visar att motivationen även kommer inifrån. Han berättar att flera av ungdomarna drivs av en stark känsla av tacksamhetsskuld till Sverige. Många har även upplevt trauma under sina liv, vilket enligt Mehrdad Darvishpour inte bara innebär en belastning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mälardalens Högskola 17-09-04: Ny forskning: Ensamkommande barn integreras snabbare i samhället (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Regeringen 17-09-07:

Migration och etablering - tre år in i mandatperioden till sidans topp

Sedan regeringen tillträdde 2014 har många insatser gjorts för att klara flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige samt för att upprätthålla reglerad invandring och värna asylrätten. Regeringen arbetar också för en jämnare fördelning av flyktingar inom EU och för att EU:s framtida asylsystem ska vara rättsäkert och värna asylrätten.

Den viktigaste åtgärden för att motverka segregation är att öka sysselsättningen. Alla som kan jobba ska jobba och i dag är sysselsättningen hos utrikesfödda för låg. Regeringen har lagt om politiken för att nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden. Andelen som lämnar etableringsuppdrag för arbete eller studier har ökat sedan 2013 och sysselsättningen bland utrikes födda är den högsta på 12 år.

Migration och etablering - några av regeringens åtgärder hittills

Här är några exempel på insatser som genomförts hittills under mandatperioden.

Se listan över beslut och uppdrag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-09-11:

Emerich Roth och Petter Jenner: "Vi har förlorat vår anständighet" till sidans topp

Sverige fortsätter att stänga dörren för människor som befinner sig i nöd. Efterkrigsgenerationen har vuxit upp med en skam över den svenska undfallande politiken under andra världskriget. Frågan är om inte vårt agerande i dag slår det rekordet, skriver Emerich Roth och Petter Jenner.

Inte sällan påstås att det är den överlägsna intelligensen som skiljer människan från andra arter på vår jord. Och när man ser vad människan har skapat inom exempelvis arkitektur, musik, medicin och teknologi, är det lätt att instämma. Desto mer förbryllad blir man när man ser samma art handla mot bättre vetande, ignorera dyrköpt erfarenhet och välja att tro på uppenbara lögner. Inte stort intelligentare än malen, som flyger rätt in i den förtärande lågan.

Med jämna mellanrum tycks mänskligheten resa sig och gå rakt emot avgrunden. Vår tid visar tydliga tecken på att vara en sådan tid.

För den som har sett mänskligheten löpa amok tidigare, och trott att ruelsen efter det för all framtid botat människan från sådana irrfärder, är det outsägligt frustrerande att se hur vi återigen och i allt snabbare takt tar dessa steg mot avgrunden.

Att försöka hejda förloppet genom att peka på historiens varnande exempel har inte visat sig fruktbart. Kanske har det rent av haft motsatt verkan. Belsebub behöver inte längre skämmas för sig, utan kan stoltsera i strålkastarens sken och motta beundrarnas ovationer. Det är uppenbart att vi inte kan bekämpa det onda genom att ständigt lyfta fram det i rampljuset. Det är dags att låta det goda inta scenen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-09-15:

Moderaterna vill prioritera kvotflyktingar och ompröva asylrätten till sidans topp

Sverige och EU bör gå över till att ta emot flyktingar godkända utanför Europa, så kallade kvotflyktingar, snarare än att låta människor komma hit och söka asyl, det föreslår moderaterna.

- Sverige och andra länder ska hjälpa människor som allra bäst behöver det, vi ska vara generösa. Men genom ett kvotflyktingsystem får vi ett mer rättvist system, att de som verkligen behöver komma till Sverige och Europa också gör det, säger Elisabeth Svantesson, Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Vad hände när kvoten är fylld, vad gör man sen?

- Man ska kunna komma till Sverige på olika sätt och man måste såklart kunna anpassa kvotflyktingsystem till olika tider, hur det ser ut med krig och katastrofer och människor på flykt. Alldeles självklart så. Men i dag har vi ett system som inte fungerar, 2015 visade med all tydlighet just detta. Ska vi hjälpa människor som allra allra bäst behöver det och inte personer som är ekonomiska migranter så behöver EU gå mer mot ett kvotflyktingsystem, säger Svantesson.

Hösten 2015 flerdubblades antalet asylsökande i Sverige från mellan fem och tio tusen per månad till nästan fyrtio tusen. Situationen blev ohållbar, enligt regeringen, och tillfälliga lagar bromsade de tillresande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen krönika 17-09-30:

När en bror dör till sidans topp

Malin Kling Uddgren

Två bröder, 16 och 18 år gamla. Ni läste kanske om dem i veckan? De kom hit för två år sedan. De skulle snart utvisas. Nu är den äldre av dem död.

De stora barnen här hemma är i ungefär samma åldrar som de två bröderna. Kanske gör det att jag drabbas hårdare av deras öden, jag vet inte.

Men tanken på att en tonåring tar livet av sig för att det är bättre att dö i Sverige än att försöka leva i Afghanistan, det gör mig sjuk inombords.

Berättelsen om de två bröderna målar en bild av en människohantering jag inte förstår.

Och jag tänker att det gör något med oss att vi behandlar andra människor så här.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-09-13:

Aktuell debatt om situationen för ensamkommande till sidans topp

Anf. 1 Christina Höj Larsen (V)

Herr talman! Kampen för rättvisa, rättigheter och förändring har alltid börjat på gator, torg och arbetsplatser. Först när rösterna för rättvisa och förändring har blivit många och höga tränger de in här i riksdagen - så har det varit historiskt, och så är det även nu.

Uppe på åhörarläktaren här i dag, och ute i landet, finns de röster som lyckats tränga in hit i riksdagen. Dessa röster har varit så starka att vi i dag äntligen ska debattera frågan om ensamkommandes villkor.

Jag vill tacka er - varenda en av er - som varje dag kämpar. Jag vill tacka Ung i Sverige för att ni har visat hur maktlöshet kan bli till makt när människor står upp för varandra.

Ert mod att möta hatet och splittringen med kärlek och solidaritet är något för alla vuxna att lära av. Er vilja att bygga landet tillsammans med oss gör mig stolt. Ni tar ansvar för varandra och för vår gemensamma framtid när politiken har svikit. Nu är det dags för oss här inne att ta det politiska ansvaret, och jag hoppas att ni i dag ska få de svar som ni förtjänar.

Jag vill också tacka Vi står inte ut, som har samlat en stark rörelse av vuxna som dagligen arbetar med ensamkommande och som senast i går lämnade över nästan 60 000 underskrifter för en amnesti, vilket är ett imponerande antal.

Jag är tacksam och stolt också över det enorma arbete som varje dag görs av er ute i landet för att få unga ensamkommande att orka gå i skolan, fungera och fortsätta att leva. Samtidigt är jag väldigt skamsen över den tystnad som har rått från majoriteten här inne.

Jag vill också tacka talmannen för att han har öppnat dörrarna för dessa röster och för den debatt som vi ska ha i dag. Det är verkligen hög tid för detta.

Jag hoppas att vi i dag tar de första stegen för att låta de unga stanna, andas ut och börja bygga framtiden tillsammans med oss. Jag såg med glädje att Miljöpartiet i en debattartikel säger att de också gärna vill ta sådana steg.

(...)

Hela debatten (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-09-13: Oenighet i regeringen om ensamkommande barn (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-09-15: L vacklar om krav på utvisningsstopp till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-09-13:

Barnen som kom hit måste få stanna till sidans topp

Maria Ferm, gruppledare och migrationspolitisk talesperson (MP)

När riksdagen i dag samlas i kammaren är det för att debattera den högaktuella situationen för ensamkommande. Ungdomar i hela landet protesterar sedan flera månader mot utvisningar till Afghanistan. Många av dem kom själva till Sverige som ensamkommande barn under 2015.

Vi i Miljöpartiet vill att de som kom som ensamkommande barn under 2015 ska få stanna i Sverige. Vi har jobbat hårt för att det ska bli verklighet. Tyvärr har de lösningar vi genomfört under de senaste åren lett till att betydligt färre än vad det var tänkt får stanna när verkligheten förändrats snabbt. Därför behöver vi nu genomföra förändringar som gör att denna grupp får stanna, så som tanken var redan 2015.

Kommuner, landsting och civilsamhälle har gjort enorma insatser för att ta emot ungdomarna och ge dem en väg in i samhället. I dag har många av ungdomarna börjat rota sig i Sverige. De går i skolan, lär sig svenska, har fått vänner och fritidsaktiviteter och har engagerade vuxna personer runt sig som stöttar och backar upp.

Samtidigt riskerar många nu att avvisas eftersom de hunnit bli vuxna under tiden de väntat på asylbeslut. Detta skapar en stor oro och otrygghet.

När regeringen i november 2015 beslutade att införa en tillfälligt mer restriktiv migrationslagstiftning förhandlade vi in ett barnundantag som skulle göra att alla barn fortsatt skulle få permanenta uppehållstillstånd i stället för tillfälliga om de sökt asyl innan den 25 november 2015.

Som vi såg det var undantaget särskilt viktigt för just de ensamkommande som annars riskerade att inte få sina uppehållstillstånd förnyade när de fyllt 18 år och i stället skulle bedömas som vuxna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Thomas Hammarberg, Wanja Lundby-Wedin mfl i Arbetet 17-09-26: Lyssna till vice statsministerns vädjan för de afghanska ungdomarna! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Liberal debatt nr 4 2017:

Vår behandling av de afghanska ungdomarna är inte anständig till sidans topp

Text: Nanna Töcksberg Zelano

Sedan regeringens kovändning i flyktingfrågan är mottot att asylprocessen ska vara "ordnad". Tidigare hovrättsråd Nanna Töcksberg Zelano, som engagerat sig i flera ensamkommandes öde, menar att Migrationsverkets hantering av dem är allt annat än detta.

En tjänsteman på Migrationsverket uppmanar en förtvivlad ung människa att ljuga inför afghanska ambassaden om att han "verkligen vill resa till Afghanistan" och säger åt honom att det är "smart", eftersom han annars får åka polisbil direkt från ambassaden till Migrationsverkets slutna förvar och utvisningsflyget till Kabul (SVT 18/7). Det är inte okej. Långt värre är att det inte är en enstaka tjänstemans påhitt, det är Migrationsverkets metod.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Thord Eriksson i Blankspot 17-09-24: Öppet brev till migrationsminister Fritzon om ett autentiskt återvändarsamtal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Dagens Samhälle 17-09-11:

"Asylsystemet humanitärt haveri att skämmas för" till sidans topp

I asylprocessen finns varken humanism eller ordning och reda. Den svenska regeringens och våra myndigheters behandling av de afghanska ungdomarna är något vi kommer att få skämmas över i historiens ljus, skriver Bosse Svensson som vittnar hur det är att vara god man åt en ensamkommande ungdom i ett hopplöst system.

Om någon medvetet konstruerat den process som omger varje asylsökande måste denna konstruktör vara skvatt galen. Men så är det naturligtvis inte. Processen är inte planerad alls. Den sker i stuprör utan inbördes koppling och i princip utan tankar på den enskildes situation, eller för den delen samhällsekonomin. Det humanitära perspektivet är processens Svarte Petter som ingen vill ha på hand. Därför kan detta fortsätta.

Den kille från Afghanistan som jag är gode man för kom som så många andra till Sverige under hösten 2015. Från Malmö, via Stockholm till ett hvb-hem i en gammal sommarkoloni på en ö i Storsjön. I hans asylärende hände i praktiken ingenting från november 2015 till augusti 2017. I det dagliga livet i den nya världen har nyckelordet varit väntan, väntan och åter väntan.

Där finns en kommun som försöker få ihop tillvaron med skola, handlingsplan i socialtjänsten, vardagsekonomi för min ensamkommande och hans kompisar. Där finns ett landsting som inte alls klarar att hantera en ny grupp krisande ungdomar i en redan överbelastad primärvård och ungdomspsykiatri. Först när larmandet övergår i katastrofala handlingar kliver vården in. Där finns ett eget nätverk av ensamkommande som målar upp katastrofscenarion som leder till självmordsförsök och annat destruktivt utåtagerande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Lennart Widing, prost och hovpredikant, i Svenska Dagbladet debatt 17-09-27: "Sveriges utvisningar är ett moraliskt haveri" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-09-12:

253 lärare: Stoppa utvisningarna nu! till sidans topp

Ingen av oss som undertecknat detta brev har varit i Afghanistan, det ska ärligen sägas, men vi har som lärare/skolpersonal hört ett ganska stort antal beskrivningar av detta land de senaste åren och vi har läst en hel del artiklar och rapporter om det. Inte minst Migrationsverkets egna.

Och den bild vi har fått, och det oavsett om det gäller området kring Kabul eller provinser som Herat, Ghazni, Zabol eller Helmand, är ett land som förlorat sitt hopp, som inte ser någon framtid.

Fattigdomen är utbredd. Familjer har inte råd att låta sina barn få en ordentlig skolgång. Våldet och döden är ständigt närvarande på ett sätt som för den som lever i Sverige är svårt att förstå. Överallt finns beväpnade grupper som plötsligt kan ta kontrollen över ditt kvarter eller ditt område och som du tvingas underordna dig för att klara dig.

Och det finns ingen instans du kan vända dig till, polisen och rättsväsendet är allt för korrupt. Du står maktlös.

Det finns en mycket konservativ religiös uppfattning hos många som gör att du har svårt att få leva i enlighet med den du är. Det är lätt att bli fördömd och förskjuten om du är annorlunda och har du inte din familj så har du absolut ingen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

85 författare och kulturarbetare i Aftonbladet 17-09-12: Vi accepterar inte deportationerna (Extern länk)

Ulf Bjereld med flera socialdemokrater i Dagens Samhälle 17-09-05: "Låt inte våldets logik styra flyktingarnas öde" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

FARR 2017:

2 oktober, Stockholm: Lär dig mer om Asylrätt till sidans topp

Måndag kl. 14:00 - 18:00,

KAFÉ MARX, Kungsgatan 84, Stockholm, t-bana Rådhuset

Du som är ensamkommande, ung vuxen eller stödperson och behöver veta mer om:

- Vad som är asylskäl, hur asylutredningen går till och varför en får avslag.

- Vilka kan få hjälp med boende och skolgång och hur kommer det sig att alla inte kan få hjälp?

- Hur fungerar gymnasielagen?

Föreläsare: Lotta Lagnander (asylrättsjurist), Sanna Vestin (ordförande i FARR), Lotta Lilja Pittuco (#vistårinteut).

FRÅGESTUND MED FLERA KUNNIGA

Välkommen att anmäla dig!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2017:

17-18 november, Aten: ELENA Course: Legal avenues for strengthening protection till sidans topp

The Advanced ELENA Course on "Legal Avenues for Strengthening International Protection in Europe" will take place on Friday 17 November and Saturday 18 November 2017. The Course will be held in the Novotel Athens in Athens, Greece.

This year the ELENA Course aspires to provide an engaging forum for legal practitioners and decision makers to discuss, analyse and reflect upon the legal avenues that can be used in order to advance the rights of refugees. The course will focus on bringing asylum cases before the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and the UN mechanisms, in order to advance the rights of those in need of international protection. It will also cover the implementation of ECtHR judgments, the role of the EU Charter of Fundamental Rights in asylum cases, and will explore the recent jurisprudence of European Courts in relation to international protection. Finally, three workshops will focus on challenging cases related to detention and access to asylum, transfers under the Dublin Regulation and children's right to family life.

Artikeln med länk till registrering och program (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 17-09-22:

En utställning om röster, flykt och hopp på Världskulturmuseet till sidans topp

På lördag är det invigning för "Aswat-syriska röster" på Världskulturmuseet i Göteborg. En utställning med personliga berättelser om förlust, flykt och hopp.

Aswat, som betyder röst på arabiska, bygger delvis på röster som valts ut från SVTs projekt #syrien200 där 200 personer har intervjuats och fått berätta sin historia, om sin flykt och tillvaron i Sverige.

- Jag tror att man ger en mer detaljerad bild på kriget och på och på erfarenheter som varje flykting kommer hit med. Jag vet att det inte är så lätt att integrera i ett nytt samhälle, speciellt när du har varit i en jättesvår situation. Så då, genom några berättelser, förkorta distansen mellan syrier och svenskar, säger Reham Abdul Salam som är en av rösterna som valts ut till utställningen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 17-09-07:

UN migration agency launches new Missing Migrants website till sidans topp

IOM, the UN Migration Agency has launched its new Missing Migrants Project website: https://missingmigrants.iom.int/. The Missing Migrants Project tracks migrants, including refugees and asylum-seekers, who have died or gone missing while migrating to an international destination.

The site has been redesigned to be more user-friendly. New functions include:

Interactive graphics

New informative graphs, maps, and charts are featured to make understanding Missing Migrants Project data even easier. Users can view individual data points by zooming in on the maps at the top of each page, and can filter the charts by month, year and region by clicking on each graphic.

Regional pages

In addition to the page highlighting migrant fatalities data in the Mediterranean, the new website features graphics on different regions and hotspots across the world, including the Mediterranean and Middle East. Users can explore trends in Missing Migrants Project data on Europe, Africa, Asia, and the Americas by selecting an option from the drop-down menu titled 'Regions,' or by selecting a region at the bottom of the home page.

Easy-access data

Missing Migrants Project's full dataset is now available for download as either an Excel or .CSV file. The dataset contains information on each incident in which a migrant death was recorded, and includes data on the circumstances of the death as well as the profile of the migrants involved, where available.

Publications

Not interested in data and graphs? In-depth analysis of Missing Migrants Project data and other topics relating to migrant fatalities can be found on the new publications page.

Läs mer (Extern länk)

Missing Migrants Website (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rights in Exile 17-09-01:

Rights in Exile Newsletter till sidans topp

/Ur innehållsförteckningen denna utgåva:/

+ Palestinian Refugees and the (Mis-)interpretation of Article 1D of the 1951 Refugee Convention

+ The importance of refugee-led organisations to effective refugee responses

+ So, your country isn't keen to resettle refugees. Are you?

+ Insecurity, economic crisis, abuse and exploitation in Libya push refugees and migrants to Europe, new study reveals

+ What does a genuine lesbian/gay relationship look like in the eyes of asylum decision makers?

+ New refugee framework "dead in the water" without more international support

+ USA: Challenging customs and border protection's unlawful practice of turning away asylum seekers

+ World must seize the moment to support South Sudanese refugees

Hela nyhetsbrevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.