ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 4 maj 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

Denna utgåva av Asylnytt publicerades 9 juni men innehåller material från 24 april till 4 maj. Nästa utgåva väntas inom kort.

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Sveriges Radio Ekot 17-05-02:

Regeringen avskaffar id-kontrollerna till sidans topp

Regeringen har beslutat att ta bort id-kontrollerna på buss, tåg och färjor mellan Danmark och Sverige. Samtidigt skärps gränskontroller och andra åtgärder vidtas.

- Vi vill införa automatisk kameraövervakning med nummerplåtsavkänning och fordonsplåtsavkänning vid våra gränser, sade Anders Ygeman, inrikesminister.

Vid midnatt, natten till torsdag, upphör kraven på trafikbolagen att kontrollera id på tåg-, buss- och färjeresenärerna över Öresund. Regeringen anser inte längre att det behövs för att ha ordning och reda i asylmottagandet.

För många pendlare är beskedet en lättnad. Id-kontrollerna har förlängt restiden mellan Malmö och Köpenhamn och skapat stor irritation.

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne uppger att id-kontrollanterna försvinner så snart klockan slår midnatt natten till torsdagen.

- Sedan kan det bli lite omställningstid för tågen, för tidtabellen är anpassad efter kontrollerna. Men vår ambition är att göra det så fort det bara går, säger han.

Han vill också gärna se att polisens gränskontroller så snart som möjligt förändras så att de utförs när tågen rullar. I dag sker de när tågen står stilla.

Regeringen ser nu ett behov av skärpta gränskontroller för att kompensera för de borttagna id-kontrollerna.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) uppger att gränspolisen sedan några veckor höjt nivån och "i princip" kontrollerat alla tågresenärer. Han bedömer att polisen kommer att behålla den nivån.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-05-02: Regeringen avskaffar id-kontrollerna (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-05-02: Forskare: Rimligt att ta bort id-kontrollerna (Extern länk)

Norrländska Social-Demokraten 17-05-02: Id-kontroller bort, gränskontroller skärps (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-05-02:

Miljöpartiet: Nu blir det lättare att söka asyl i Sverige till sidans topp

Nu blir det lättare att ta sig över Öresundbron - både för pendlare och för asylsökande. Så kommenterar Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm tisdagens besked från regeringen att id-kontrollerna avskaffas. Även Centerpartiet välkomnar beskedet.

Internt i Miljöpartiet har det funnits kritik mot id-kontrollerna redan när de infördes i januari 2016 efter en höst med rekordstort antal asylsökande till Sverige.

- Det är mycket positivt att id-kontrollerna avskaffas, för pendlare såväl som för asylsökande. Fokus ligger nu på att stoppa vapen, inte människor, säger Maria Ferm (MP), som också är regeringspartiets gruppledare i riksdagen.

Blir det som du ser det lättare att söka asyl nu?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Polisen 17-05-03:

Fortsatta gränskontroller för inresande till Sverige till sidans topp

Igår beslutade regeringen att de tillfälliga id-kontrollerna som utförs av transportörer ska avvecklas. De tillfälliga gränskontrollerna som utförs av polisen kommer dock att fortsätta i samma utsträckning som tidigare.

Det nya beslutet som meddelades av regeringen igår innebär att id-kontrollerna som utförs av transportörer, alltså buss-, tåg-, och färjebolag kommer att upphöra under natten mot den 4 maj. Detta innebär att exempelvis resenärer mellan Danmark och Sverige inte längre behöver styrka sin identitet för tågbolaget på Kastrup. De tillfälliga gränskontrollerna för inresande till Sverige kommer dock att fortsätta vilket innebär att resenärerna behöver styrka sitt inresetillstånd i Sverige för polisen precis som tidigare.

Det nya beslutet har kommit med mycket kort varsel och polisen behöver nu skaffa en ordentlig lägesbild över vad detta innebär för vår del. Nationella operativa avdelningen, Noa, ska nu tillsammans med region Syd analysera beslutet och ta fram ett beslutsunderlag för hur svensk polis ska hantera situationen.

- Just nu leder Nationella operativa avdelningen arbetet med hur vi ska omhänderta det nya beslutet gällande inresekontroller i Sverige. Id-kontrollen i Danmark kommer att upphöra enligt det beslut som kom från regeringen igår men de tillfälliga gränskontrollerna för inresande till Sverige kommer att fortsätta i samma utsträckning som tidigare, säger Michael Mattsson, chef gränspolissektionen Syd.

Det här gäller för inresa till Sverige

Giltiga resehandlingar för svenska medborgare

+ Pass

+ Nationellt id-kort

+ Giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land räcker vid resor inom Norden. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.

Giltiga resehandlingar för övriga medborgare

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-05-04:

Proposition: Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd till sidans topp

Regeringen föreslår åtgärder som syftar till att behålla ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel. Förslagen innebär följande.

+ Personer som ansöker om ett fortsatt uppehållstillstånd innan det tidigare tillståndet löper ut ska inte omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) på nytt.

+ Personer som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande ska endast omfattas av lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. om de inte är folkbokförda här i landet.

+ Socialförsäkringsbalken, studiestödslagen och lagen om studiestartsstöd ändras så att bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner samt studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd ska kunna betalas ut även om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har upphört att gälla. Det gäller om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd lämnas in innan tillståndet löper ut.

+ EU-medborgare ska endast omfattas av LMA om det finns synnerliga skäl.

+ Ett beslut om överföring enligt Dublinförordingen ska anses som ett beslut om avvisning eller utvisning vid tillämpning av LMA.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Läs eller hämta propositionen (Extern länk)

Motion av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) (Extern länk)

Motion av Christina Höj Larsen m.fl. (V)Integration - Identitet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05-02:

Tillfällig åldersbedömning införs 1 maj till sidans topp

Från och med 1 maj ska Migrationsverket enligt lag göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Åldersbedömningen kan överklagas separat. Ändringen berör ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari i år. Syftet med lagen är att undvika att vuxna asylsökande är placerade i boenden avsedda för barn.

Den tillfälliga åldersbedömningen ska genomföras om den asylsökandes identitet inte är tveklöst klarlagd*, och där det samtidigt inte är helt uppenbart att personen är vuxen eller barn. Åldersbedömningen ska göras så snart som möjligt efter att asylansökan lämnats in.

Ändringarna i utlänningslagen om tidigarelagd åldersbedömning gäller de ensamkommande asylsökande barn som fått sin asylansökan registrerad från och med 1 februari i år.

Medicinsk åldersbedömning ska erbjudas

I de fall Migrationsverket bedömer att en tillfällig åldersbedömning ska göras, ska verket också erbjuda den asylsökande en medicinsk åldersbedömning.

Rättsmedicinalverket ansvarar för den medicinska åldersbedömningen. Den är ett komplement till övrig eventuell bevisning om den asylsökandes identitet. Den medicinska åldersbedömningen är frivillig.

Det är den asylsökande som har bevisbördan för sin ålder, som en del av identiteten. I de ärenden där ingen medicinsk åldersbedömning kommer in till Migrationsverket ska myndigheten fatta ett tillfälligt beslut om ålder utifrån övriga uppgifter i ärendet. Beslutet gäller direkt, även om det överklagas.

Tillfälligt beslut om ålder kan överklagas

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-04-27:

Ny lag uppmuntrar ensamkommande till gymnasiestudier till sidans topp

På torsdagen togs det sista steget mot en lagändring som ska göra det möjligt för ensamkommande asylsökande att få uppehållstillstånd för att stanna och gå ut gymnasiet.

- Socialförsäkringsutskottet har i sitt betänkande beslutat att ställa sig bakom regeringens förslag, säger Fredrik Lundh Sammeli, S, riksdagsman från Luleå, och ordförande i utskottet direkt efter voteringen.

Onsdag den 3 maj fattar riksdagen det slutgiltiga beslutet, men han ser ingen risk att det skulle kunna stoppas. Även om några partier har reserverat sig är det en majoritet som är för.

- Jag är väldigt glad att vi kan lägga den här lagförändringen på riksdagens bord. Den kommer att göra skillnad för väldigt många ungdomar, säger han.

När den träder i kraft den 1 juni kan ensamkommande ungdomar ansöka om ett fyraårigt uppehållstillstånd för att gå klart gymnasiet i Sverige. Det gäller även de ungdomar som går på språkintroduktion.

Både de som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och de som har fått ett beslut om utvisning med uppskjuten verkställighet till 18-årsdagen omfattas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten debatt 17-05-01:

(mp): Steg för steg förbättras situationen för ensamkommande - men mer behövs till sidans topp

Regeringen har äntligen lämnat ett lagförslag till riksdagen om förbättringar för ensamkommande barn och unga , och beslut fattas inom kort. Miljöpartiet vill se att de som fått sin ålder uppskriven eller fyller 18 inte rivs upp från sitt närsamhälle och tvingas flytta, utan kan fortsätta på sin skola och bo kvar i kommunen, skriver debattörerna.

De senaste månaderna har oron varit stor bland ensamkommande barn och de som arbetar med dem. Efter att Migrationsverket förra året gjort en ny tolkning av utlänningslagen riskerar många att bara beviljas tillfälliga uppehållstillstånd fram till sin 18-årsdag, och därefter utvisas. Miljöpartiet har arbetat hårt under lång tid för att åstadkomma förbättringar och skapa trygghet för den här gruppen. Nu har regeringen äntligen kunnat lämna ett lagförslag till riksdagen, som ska fatta beslut inom kort.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 17-05-03:

Lagen så krånglig att remissinstanserna svimmar till sidans topp

Oisin Cantwell

I eftermiddag röstar riksdagen ja till studier på gymnasium som ny grund för uppehållstillstånd.

En lag som är så komplicerad att juridiskt skolade remissinstanser närmast svimmat av utmattning i sina försök att förstå.

Förslaget innebär att ensamkommande ungdomar får stanna om de går gymnasiet. Och efter examen har de ett halvår på sig att söka jobb eller starta eget. De som lyckas ordna en säker inkomst får permanent uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-28:

Fingeravtryck och tillslag mot arbetsgivare ska få fler att lämna landet till sidans topp

Regeringen ser ut att få brett stöd i riksdagen för att öka tillslagen mot illegal arbetskraft och ge polis möjlighet att ta fingeravtryck vid inre gränskontroller. Även Centerpartiet som tidigare höjt varningsflagg för att oskyldiga företag kan komma att drabbas säger sig nu stödja förslagen. Men Moderaterna anser att regeringen borde göra mer förhindra att ett skuggsamhälle växer fram.

Regeringen vill ge polisen rätt att kontrollera arbetsplatser där risken för att det finns illegal arbetskraft är hög. I dag krävs brottsmisstanke för ett sådant tillslag.

- Det ska svida i skinnet hos den arbetsgivare som utnyttjar dessa människor som ofta befinner sig i en utsatt situation, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på en pressträff i regeringskansliet Rosenbad på torsdagen.

Regeringen vill fördubbla sanktionsavgiften för arbetsgivare som utnyttjar illegal arbetskraft från ett halvt till ett helt basbelopp, som i år är 44.800 kronor.

- Om ett företag har tio illegalt anställda blir det i så fall kännbart, säger Morgan Johansson.

Han tror inte att regeringens förslag innebär att oskyldiga arbetsgivare kan drabbas.

- Vi har ett stort behov under de kommande åren att se till att det inte breder ut sig ett skuggsamhälle. Alla arbetsgivare tjänar på att det är ordning och reda, säger Morgan Johansson till DN.

Förslaget får stöd av Sverigedemokraterna, vars 47 ledamöter innebär att en majoritet står bakom förslaget i riksdagen.

- Regeringens förslag på utökade möjligheter för att kontrollera arbetsplatser är bra, och vi ser gärna fler förslag i samma riktning, säger Adam Marttinen (SD), rättspolitisk talesperson.

Även Centerpartiet som tidigare varat för att oskyldiga företag kan komma att drabbas av kontroller är nu positivt till regeringens förslag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-30:

Gränspolis efterlyser fler åtgärder mot papperslösa till sidans topp

Som en direkt följd av terrorattacken i Stockholm föreslog regeringen i veckan flera åtgärder för att kunna utvisa papperslösa. Jerk Wiberg på gränspolisen tycker att ytterligare en åtgärd krävs: att personer inte ska kunna få a-skattsedel och jobba utan uppehålls- eller arbetstillstånd.

- Innan man ens får en a-skattsedel borde man behöva styrka att man har rätt att få en sådan, menar Wiberg.

Efter terrordådet i Stockholm har regeringen prioriterat upp utvisningen av personer som inte har tillstånd att vara i Sverige.

Regeringen meddelade i veckan att man vill ge polisen ökade möjligheter att jaga papperslösa på arbetsplatser, rätt att ta fingeravtryck och söka efter id-handlingar vid utlänningskontroller. Regeringen vill också att sanktionsavgifterna för den arbetsgivare som utnyttjar papperslösa ska höjas till nästan 90.000 kronor per person.

"Det ska svida i skinnet hos den arbetsgivare som utnyttjar dessa människor", sade migrationsminister Morgan Johansson när planen presenterades.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-04-28:

Ungern/ Stopp för Dublinöverföringar till Ungern till sidans topp

Nu stoppar Migrationsverket tills vidare alla överföringar till Ungern enligt Dublinförordningen. Det beror på Ungerns nya asyllagstiftning och det försämrade mottagandet för asylsökande i landet.

På grund av att asylsökande har svårt att få sina skyddsskäl prövade i Ungern, har Migrationsverket bestämt att tills vidare stoppa alla överföringar av asylsökande dit.

Migrationsverket har sedan tidigare överfört asylsökande till Ungern endast i begränsad omfattning eftersom Ungern inte tagit emot de sökande. I praktiken innebär det nya beslutet att Migrationsverket fortsätter att fatta beslut om överföringar till Ungern, samtidigt som verket beslutar att överföringarna tills vidare inte ska genomföras.

Ny asyllagstiftning i Ungern

Bakgrunden är den nya ungerska asyllagstiftning som trädde i kraft den 28 mars i år. Den innebär bland annat att alla asylsökande i landet kommer att hållas i "transitzoner" vid landets södra gräns mot Serbien under den tid som deras ansökningar behandlas. Endast barn under 14 år är undantagna.

Ungern har också klargjort att landet inte kommer att acceptera några överföringar enligt Dublinförordningen om den sökande inte har visum till Ungern, är asylsökande från västra Balkan eller är ett barn utan vårdnadshavare och överföringen till Ungern bedöms ligga i barnets bästa intresse.

Migrationsverket gör vidare utredning

Migrationsverket kommer nu att närmare utreda i vilken utsträckning asylsökande kan få tillgång till den ungerska asylprocessen samt om asylsystemet och mottagandet har sådana systematiska brister som utgör omänsklig eller förnedrande behandling av de sökande.*

I dag har Migrationsverket cirka 100 ärenden där verket beslutat om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, men där överföringarna inte har genomförts.

Läs mer (Extern länk)

Hämta Migrationsverkets rättsliga kommentar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Utrikesdepartementet 17-04-26:

Allmänt/ Idag publicerar UD rapporter om mänskliga rättigheter i 135 länder till sidans topp

I dag publicerar Utrikesdepartementet 135 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

UD har presenterat offentliga landrapporter om mänskliga rättigheter sedan början av 2000-talet. Rapporterna är en viktig del av UD:s breda arbete med dessa frågor men används också av myndigheter, företag, civilsamhällesorganisationer och i utbildning.

Rapporterna visar självklart på enorma olikheter mellan länder. Tyvärr är ändå helhetsbilden att den tidigare positiva utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer har avstannat på många håll. Om det är ett trendbrott till det sämre eller bara en tillfällig svacka är osäkert.

Civilsamhällets möjligheter att verka försvåras i många länder av bl.a. krav på registrering och förbud mot utländsk finansiering.

Diskriminering av kvinnor och våld mot kvinnor är utbrett förekommande. Många länder begränsar kvinnors rättigheter rörande bland annat arvsrätt, egendom och rätten att ta ut skilsmässa.

Även i fråga om demokratiska val visar rapporterna många oroande exempel med länder där allmänna val är en chimär. I extrema fall förbjuds politiska partier och opposition ses som landsförräderi.

Rättsstatens principer kränks på många håll genom en utbredd politisering av domstolar. Korruption och nepotism är vanligt förekommande.

- Vi bär ett särskilt ansvar för att uppmärksamma och hjälpa de vars röst annars riskerar att tystas. Det är vår plikt men också ett egenintresse eftersom arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer bidrar till att skapa en säkrare värld, säger utrikesminister Margot Wallström.

Hämta rapporter för olika länder (längst ner på sidan) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-04-27:

Från Afghanistan/ Civilian casualties show how unsafe it is for refugees to be returned till sidans topp

Attacks on civilians in the first three months of this year and the inability of the Afghan government to ensure their adequate protection show that Afghanistan remains an unsafe country for refugees to be returned to, Amnesty International said today.

"At a time when civilian casualties remain high, with women and children suffering the worst of the violence, it is reckless of governments to claim that Afghanistan is safe for refugees to return," said Horia Mosadiq, Amnesty International's Afghanistan Researcher.

Since the withdrawal of the international military forces from Afghanistan at the end of 2014 the security situation in the country has seriously deteriorated with increased civilian casualties and a growing internal displacement crisis in the country. The Taliban now control more territory than at any point since 2001.

The UN Mission in Afghanistan (UNAMA) recently released a report on civilian casualties containing data documenting 715 deaths and 1,466 injuries during the first quarter of 2017.

Kabul, the Afghan capital, had suffered the highest levels of civilian casualties, followed by Helmand, Kandahar and Nangarhar provinces.

During the same period, tens of thousands of Afghan refugees have been returned against their will from Pakistan, Iran, and countries in the European Union. Hundreds of thousands are estimated to have been returned to Afghanistan in 2016.

The UNAMA report comes just two weeks after the USA dropped the world's largest non-nuclear bomb on Nangarhar province, targeting a complex of caves operated by the armed group calling itself the Islamic State.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Människor och Migration 17-05-03:

Från Afghanistan/ Afghanistan - helt säkert osäkert till sidans topp

Vad händer med de människor som utvisas till Afghanistan och hur ser mottagandet ut på plats? I det här avsnittet av Människor & Migration tar podcasten sig an utvisningarna till Afghanistan. Podden gästas av Martin Schibbye från Blankspot project som berättar om de utvisade personerna som de följt i sin reportage. Asylrättsadvokaten Ignacio Vita och statsvetare Lisa Pelling ger en tydligare bild av varför så många unga människor från Afghanistan söker asyl och på vilka grunder de nekas.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05-02:

Från Palestina/ Temarapport: Våld mot kvinnor i Palestina och möjligheter till skydd till sidans topp

Temarapporten handlar om våld mot kvinnor i Palestina och deras möjligheter att få skydd. Den går igenom olika typer av våld mot kvinnor och de lagar och skyddssystem som är applicerbara i dessa situationer. Rapporten bygger på intervjuer som genomfördes vid en utredningsresa av Lifos och norska Landinfo till Palestina mellan den 24 oktober och den 4 november 2016, samt kompletterande skriftliga källor.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 17-05-02:

Misstänkt människohandel leder sällan till åtal till sidans topp

Majoriteten av polisanmälningar som gäller människohandel med barn läggs ned. Det visar en granskning av 68 polisanmälningar.

Av de 68 polisanmälningarna ledde endast en till åtal, visar en rapport som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.

- I vissa ärenden har man inte inlett en förundersökning alls, säger författaren till rapporten Märta Johansson, docent i juridik vid Örebro universitet.

- I vissa ärenden har man inlett en förundersökning men man har inte vidtagit någon utredningsåtgärd, och då är det svårt att förstå att man har lagt ned förundersökningen.

Märta Johansson säger att det finns brister inom rättsförfarandet, vilket försvårar möjligheten att lagföra människohandelsbrott.

Granskningen omfattar 68 polisanmälningar om barn under 18 år som misstänks ha varit offer för människohandel. Anmälningarna gjordes under hela 2015 och under första halvåret 2016.

Drygt hälften av polisanmälningarna ledde till förundersökning. En polisanmälan ledde till åtal.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Watch the Med hotline 17-04-21:

Medelhavet/ Constructing a deadly void: Authorities use migrant death as deterrent till sidans topp

A watchthemed alarm phone emergency case off the coast of Libya

The Easter weekend saw one of the biggest Search and Rescue (SAR) operations carried out in the Mediterranean Sea in the past few years, with 8,360 people rescued between Friday the 14th and Sunday the 16th of April 2017. The WatchTheMed Alarm Phone network was involved in 2 emergency cases and could observe first-hand both the sheer inadequacy of rescue efforts of EU authorities and the crucial contribution of non-governmental organisations (NGOs) in preventing instances of mass dying at sea, which we had to witness so often in the past.

One of the cases in which the Alarm Phone was involved, and on which the following report focuses, particularly stands out. On Easter Saturday, the 15th of April 2017, the Alarm Phone was informed about a boat in distress in the Central Mediterranean Sea. We spoke to the boat-people frequently, a group of approximately 100 travellers, over a period of more than 12 hours, before contact was lost. We passed on their pleas and demands for rescue to the responsible authorities and supported them throughout this difficult time. The situation was dire and dangerous, and required immediate action. But rescue was nowhere in sight and, as a result, the people on board were left in an extremely dangerous situation for one and a half days.

The story of a near-disaster in the central Mediterranean sea

It is on Saturday morning, at 7.19am, that Father Mussie Zerai informs our shift team about a boat in distress. According to the information in his possession, the boat had left Al Khums/Libya the evening before, and was thus located much further to the east of where most NGOs conduct their Search and Rescue (SAR) operations.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 17-04-17:

Medelhavet/ Frontex rescues more than 1400 migrants over Easter weekend till sidans topp

During the Easter weekend, Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, rescued more than 1400 migrants in the Central Mediterranean in 13 search and rescue operations.

All vessels currently deployed in operation Triton participated in search and rescue operations in the Central Mediterranean over the holiday weekend. On Saturday, six vessels deployed by Frontex rescued more than 600 migrants.

The rescue operations continued on Sunday, when the Frontex-deployed Norwegian Siem Pilot and other vessels participating in operation Triton saved hundreds of migrants. Most migrants rescued in these operations were transferred on to the Siem Pilot which is now headed to Italy with 816 migrants on board. Other vessels deployed by Frontex are involved in on-going rescue missions.

All search and rescue operations in the Central Mediterranean are coordinated by the Italian Guardia Costiera from the Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) in Rome, which directs maritime assets in the area to the vessels in distress. All Frontex assets are at the disposal of MRCC to assist with search and rescue.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Frontex 17-04-12: Arrival of migrants in March: Italy remains under pressure, Greece up from previous month (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-04-28:

Italien/ Losing the moral compass: Innuendoes against NGOs which rescue lives till sidans topp

In the absence of safe and legal routes into Europe, over recent years hundreds of thousands of refugees and migrants have travelled irregularly, at considerable risk to their own lives. Rather than creating an orderly system offering safe avenues for people to reach Europe, and advocating for the respect and protection of human rights in countries were conflict, persecution and poverty are displacing people, European leaders have increasingly focussed on blocking borders and negotiating with human rights violating governments to stop them coming.

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

HarekAct 17-04-26:

Grekland/ A violinist drowned in the Aegean Sea: He was found hugging his violin box till sidans topp

Via Gazete Manifesto (Translation from Turkish) - This week, another boat carrying refugees drowned in the Aegean between Sivrice Burnu (Çanakkale) and Lesvos. 16 people died and only two people survived the shipwreck, they are now on the island of Lesvos.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05-02:

Etiopien/ [Gällande inresa i Etiopien för somalier] till sidans topp

Enligt den amerikanska ambassadens hemsida så stoppas alla somalier vid Etiopiens gräns oavsett nationalitet. Detta har att göra med det misslyckade bombförsöket i Addis Abeba i oktober 2013 som Al-Shabaab tog på sig ansvaret för.

Vidare står det att individer med somaliskt ursprung, oavsett nationalitet kan bli stoppade, arresterade and hållas i fängsligt förvar utan att bli åtalade av etiopiska myndigheter under längre tid.

Lifos noterar att gränsen mellan Etiopien och Somalia enligt flera källor är porös. Gränsen har aldrig demarkerats ordentligt och människor kan passera bredvid gränsövergångarna. Det förekommer att somalier befinner sig i Etiopien utan uppehållstillstånd. Gränsövergångarna kan dock anses svårgenomträngliga ur ett säkerhetsperspektiv. Etiopien har givet säkerhetssituationen i landet 2016 förlagt stora resurser i regionerna Amhara och Oromia och det kan inte uteslutas att detta påverkar det allmänna säkerhetsläget i Etiopien och vilka kontroller som görs. (E-post till Lifos från Sveriges ambassad i Addis Abeba 2017-04-10) Gränshandeln innebär att såväl människor som väpnade grupper rör sig över gränsen. (Grandjean Bamberger, Jakob & Skovsted, Kristian, Concessions and Conflicts: Mapping Oil Exploration in Somalia and Ethiopia, 2016-01-01, sid 4, 22-23.,

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-04-28:

Turkiet/ Refugees have their backs against the Turkey-Syria border wall till sidans topp

First phase of construction finalized

On April 11 Turkish Ministry of National Defense announced the completion of the first phase of the 911 km wall sealing off the Syrian border. While the construction of the wall has been described as a security measure, it adds a further obstacle for Syrian refugees reportedly targeted by Turkish border guards.

The Turkish Head of the Housing Development Administration of Turkey has previously stated that the complete wall will be finalized by spring this year. Media reports that when completed, the three meter high wall will include 67 "defensive towers," 67 watchtowers and about 100km of illuminated sections. The completed section amounts to 556 km.

In the end of 2016 the Syrian Observatory of Human Rights stated that throughout the year 165 Syrian citizen have been killed by Turkish border guards. Violence at the crossing has also previously been documented by Human Rights Watch.

Turkey is currently hosting three million Syrians and still retains the geographical limitation set by the 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, which limits access to refugee status to individuals of European origin. This limitation was removed by the 1967 Additional Protocol, but Turkey has not yet ratified it. Under the EU-Turkey Deal Turkey is considered a safe third country of asylum.

Artikeln med länkar (Extern länk)

ECRE December 2016: European politicians silent over mounting number of deaths at Turkish-Syrian border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Dagens Integration 17-04-25:

Besked om uppehållstillstånd visade sig vara ett misstag av Migrationsverket till sidans topp

Asef är en av alla tusentals ensamkommande unga som har flytt från Afghanistan till Sverige. I slutet av förra året fick han besked om att han fått uppehållstillstånd i Sverige, men tre veckor senare revs hans liv upp igen.

Den första september 2015 kom Asef äntligen till Sverige. Han hade då varit på flykt i, vad han tror är, drygt fem månader, men exakt hur länge flykten tog vet han inte.

Han växte upp tillsammans med sin familj i provinsen Jaghori i östra Afghanistan. Efter att han vid upprepade tillfällen utsatts för våld av talibanerna tvingades han vid 13-års ålder ensam lämna hemlandet.

Som för många asylsökande har Asefs asylprocess varit utdragen och oron för att få avslag har varit stor. Under förra året såg han sina vänner få uppehållstillstånd och i december var det äntligen hans tur. Han skulle få stanna i Sverige.

- Det var de orden jag väntat på att få höra sedan jag kom till Sverige, säger han.

Veckorna efter mötet hos Migrationsverket var livet lätt och fyllt med glädje. Han spelade fotboll i sitt fotbollslag Kista SC där han dessutom några månader tidigare hade blivit utsedd till lagets bästa spelare.

Drömmarna om att studera och bli fotbollsproffs kändes plötsligt inte allt för långt borta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Linkedin 17-03-22:

Åh nej - en ensamkommande flyktingpojke! till sidans topp

Marcus Örnstedt

I början av förra året, 2016, började jag se lajkade inlägg på LinkedIn från Mentor Sverige. Jag läste inläggen men fäste i övrigt ingen större notis vid dem.

Det gick en tid. Men jag kunde inte släppa Mentor helt. Nånstans inom mig hade jag börjat forma en idé.

Enligt Mentor så handlade det om att träffa sin Ungdom ett par gånger per månad och en eller ett par timmar vid varje tillfälle.

Visst har väl jag tid att träffa en kille ett par gånger i månaden för att bjuda på en fika, lyssna på problem och utifrån mina erfarenheter lyssna, coacha, stötta, hålla motiverande samtal och göra det lilla jag kan för att hjälpa killen framåt?

(...)

I slutet av detta samtal som gjort mig så taggad kom en sista upplysning.

Han är femton år gammal. Han är rätt så duktig på engelska. Det är ganska ovanligt för ensamkommande flyktingar.

Va?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg 17-04-24:

"Åker från land till land utan att veta vart de är på väg" till sidans topp

Till vardags reser den nyutexaminerade psykologen Mostafa Hosseini Sverige runt och utbildar socialarbetare och andra som möter utsatta barn och ungdomar, i traumamedveten omsorg. I sitt examensarbete valde han att lyfta ensamkommande ungdomars egna erfarenheter av flykt.

Under hela studietiden jobbade Mostafa Hosseini på olika flyktingboenden. Men bilden av ensamkommande flyktingar som gavs under föreläsningarna på psykologiska instutitionen kände han sällan igen. Någonting skavde.

- Det kändes som om jag befann mig mellan två olika världar. På universitetet fanns ett distanserat förhållningssätt till de här ungdomarna. Ute i samhället sågs de som en homogen grupp, förknippad med samhällskostnader och problem.

- Visst finns det utmaningar att hantera men vardagen på ett boende rymmer ju så mycket mera av glädje, skratt och inte minst hopp, säger Mostafa Hosseini.

I glappet mellan universitetsvärldens patologiska synsätt och vardagen på flyktingboendet fanns ungdomarnas egna berättelser. Mostafa Hosseini bestämde sig för att lyfta fram dem.

Sex afghanska ungdomar djupintervjuades om flykten, livet i Sverige och sina tankar inför framtiden. Att Mostafa Hosseini själv är från Afghanistan fick betydelse. Intervjuerna på dari, modersmålet, blev längre, känslomässigare och mer nyanserade.

Rädslan som ständig följeslagare

För ungdomarna aktualiserades frågorna kring den egna identiteten gång på gång i samband med flykten.

"Om jag dör nu är det ingen som får veta. Har jag någonsin existerat? Vart ska mamma leta efter mig? Vem är jag i det här nya landet?"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-05-03:

"Skärpt flyktingpolitik ökar risk för psykisk ohälsa" till sidans topp

Ovissheten om framtiden och att de riskerar att utvisas från Sverige när de fyller 18 bidrar till att försämra de ensamkommande flyktingbarnens psykiska hälsa. Det uppmärksammar både Barnombudsmannen (BO) och Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Socialstyrelsen inrättar också ett kunskapscentrum om ensamkommande flyktingbarn.

BO har intervjuat runt 600 barn under åren 2015-2017. BO skriver i rapporten "Vi lämnade allting och kom hit" bland annat om långa utredningstider, utredningssamtal som inte är tillräckligt anpassade till barn, brist på särskilda enheter och särskilda utredare med barnkompetens samt osäkra åldersuppskrivningar.

I en delrapport, "Nyanlända barns hälsa" framgår det att psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet bland flyktingbarnen, och att deras tillstånd riskerar att bli värre under asylprocessen i Sverige.

BO framför olika förslag på förbättringar. Bland annat vill BO ha en särskild och oberoende funktion som inspekterar Migrationsverkets arbete med barnärenden. BO föreslår att elevhälsan ska stärkas och att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för hälsoundersökningar av nyanlända barn och att förtydliga hur BVC, BUP, vårdcentraler, tandhälsa och elevhälsa ska samarbeta. Inspektionen för vård och omsorg bör få i uppdrag att göra en nationell tillsyn av tillgången till vård för traumatiserade barn, och det bör inrättas en barnlots i varje landsting/region med uppgift att ansvara för att barn får tillgång till vård och hittar rätt i vårdkedjan för psykisk ohälsa, föreslår BO.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-05-03:

"Om det inte finns hopp blir det svårt" till sidans topp

Eva Theunis, specialist i allmänmedicin, möter i sitt arbete på Närhälsans flyktingmedicinska mottagning barn och ungdomar som har blivit misshandlade, torterade och våldtagna och som ofta lever i en psykiskt tärande ovisshet om framtiden. Läkartidningen åkte till Göteborg för att prata om hur hon och hennes kollegor hanterar dessa berörande möten.

Vi kliver in i ett ljust och luftigt väntrum i Närhälsans lokaler på Kaserntorget i Göteborg. Vårljuset når väntrummet genom tunna vita gardiner. I fönstret frodas tre yuccapalmer, stolar och bord står i prydliga grupper, några böcker fyller en väggfast hylla till hälften.

Mottagningen andas ett lugn. Det är onsdag eftermiddag, mötestid för de anställda och få patienter inbokade. I labbet arbetar undersköterskan Faten el Droubi. Medicinske sekreteraren Carina Andersson håller ställningarna i receptionen.

På Närhälsans flyktingmedicinska mottagning arbetar de med migrationsrelaterad ohälsa, vilket i de flesta fall handlar om psykiska problem som oro, ångest och stressreaktioner. Mellan 20 och 30 procent av de asylsökande som kommer till Sverige beräknas ha den här typen av hälsoproblem, enligt Socialstyrelsen. Till mottagningen kommer asylsökande via Migrationsverket för hälsoundersökningar, men mottagningen tar också emot nyanlända via Arbetsförmedlingen och sociala myndigheter.

Vi träffar Eva Theunis, allmänläkare, Tove Folkesson Orrbeck, sjuksköterska, och Britt Tallhage, verksamhetschef. De inleder med att noga poängtera att de ensamkommande flyktingbarnen inte är några hjälplösa offer trots sina många gånger svåra upplevelser.

- Det här är friska, starka och målmedvetna ungdomar, annars skulle de inte ha klarat flykten. Men de har varit med om svåra saker, säger Britt Tallhage.

Även om flyktingbarnens fysiska tillstånd ofta är gott är det vanligt med psykiska hälsoproblem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Läns Tidning 17-04-27:

De kan bli Årets välfärdsförnyare till sidans topp

För att klara vårdbehoven när antalet asylsökande boomade i Västra Götaland startade Bräcke diakoni en mobil vårdcentral för vård på plats på asylboenden. Nu är man nominerad till titeln Årets välfärdsförnyare när Dagens Samhälle delar ut priser på Stora Samhällsgalan den 10 maj.

- De kunde i realiteten inte ta sig till en vårdcentral. Så vi packade ner vad vi behövde i resväskor och åkte till dem istället, säger Eva Öfwerman, verksamhetschef för den mobila vårdcentralen i ett pressmeddelande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skövde Nyheter 17-04-22:

Läraren, chefen och den cyklande nigerianen till sidans topp

I ett samhälle med knappt 200 invånare finns ett fotbollslag som blivit en given knutpunkt för spelare från hela världen. Ett ställe där den palestinske flyktingen Hadi Kareem springer sida vid sida med lastbilschauffören och urtidaholmaren Andreas Dahlén och där klubbens kassör, en 44-årig platschef, blivit juridiskt ombud åt en nigeriansk flykting.

Här är den andra delen av historien om fotbollslaget som fått en hel bygd att engagera sig.

Den islamistiska terrorgruppen Boko Haram har satt skräck i den nigerianska befolkningen under de senaste åren. Varje område som organisationen tar över utnämner dem - likt IS - till kalifat.

Hösten 2015 menade nigerianska myndigheter att gruppen kunde kopplas till 20 000 dödsfall från 2009. Enligt FN är siffran högre.

För att ta dig till Sverige från Nigeria behöver du korsa Medelhavet och ta dig genom sju länder. Om du inte väljer att flyga, förstås.

Vincent Nwadike har gjort den resan. Att han är kristen hade kunnat kosta honom livet i sitt hemland. Därför färdades Vincent Nwadike de 8000 kilometrarna som krävs för att ta sig till tryggheten, till Fröjered.

Han lämnade sin familj bakom sig och kom till ett främmande land där han hittade en ny familj som består av människor från alla världens hörn och en pappa i en pensionerad lärare med en villa.

En känsla av att komma hem

- Första gången jag kom hit blev jag välkomnad med öppna armar. Det här är som min familj, säger Vincent om Fröjereds IF och sina lagkamrater.

Den 28-årige anfallaren är en av tre spelare i klubbens A-lag som ännu inte har fått uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-04-27:

Tio miljoner ska förebygga psykisk ohälsa bland unga asylsökande till sidans topp

Folkhälsomyndigheten får tio miljoner kronor att fördela till ideella organisationer som arbetar för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga som är asylsökande eller nyanlända.

- Barn och unga som flyr till vårt land befinner sig i en väldigt utsatt och svår situation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JO 17-04-10:

Migrationsverket har inte rätt att spärra asylsökandes konto som sanktion till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket för att man spärrat ett konto för uttag och hindrat asylsökanden från tillgång till sin dagersättning

I en anmälan till JO klagade M.R. på att Migrationsverket spärrat det bankkort med konto han fått av Migrationsverket och där hans dagersättning satts in. M.R. uppgav att anledningen till att spärren lagts in var att Migrationsverket ville få honom att besöka verket och att han informerats om att kortet skulle fortsätta att vara spärrat för uttag till dess han kom till verket. Spärren fick till följd att han inte kunde använda de pengar som han hade på kontot. Han blev tvungen att låna pengar av en vän för att kunna ta sig till sin bostad och han hade inte möjlighet att köpa mat. Han hade inte heller möjlighet att betala resan för att ta sig till Migrationsverket.

(...)

Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. ger Migrationsverket rätt att sätta ned dagersättningen till en asylsökande under vissa förutsättningar. Rätten till ersättning bortfaller vidare när utlänningen lämnar landet eller håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas.

Bestämmelserna ger dock inte i något fall Migrationsverket rätt att återta redan utbetald ersättning eller på annat sätt förfoga över medel som betalats ut till en asylsökande och alltså tillhör honom eller henne. Det finns inte heller i övrigt några bestämmelser som ger Migrationsverket en sådan rätt.

(...)

Förfarandet har i praktiken inneburit att Migrationsverket kringgått reglerna i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. eftersom de inte ger verket någon sådan sanktionsmöjlighet. En myndighet ska inte agera på det sättet.

Hämta beslutet (Extern länk)

Direktlänk (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 17-04-22:

Revisorerna avstyrker årsredovisningen i Lekeberg till sidans topp

De förtroendevalda revisorerna avstyrker att kommunfullmäktige antar årsredovisningen. De vill att statliga "migrationspengar" ska bokföras som en intäkt. Lekebergs kommun visar för övrigt ett positivt bokslutsresultat på 14 miljoner kronor för 2016.

Kommunen har ett överskott på 14,8 miljoner kronor från statsbidrag för mottagande av flyktingar, "migrationspengar". Lekebergsalliansen vill inte lyfta in hela summan i årsredovisningen som en intäkt utan vill i stället säkra framtida sänkta ersättningar. Dessutom vill man säkerställa att bidraget går till integration.

Revisorernas menar att statsbidrag från Migrationsverket ska föras upp som en intäkt i årsredovisningen även om kommunen inte haft kostnaden. Därför vill revisorerna att kommunfullmäktige återremitterar årsredovisningen till kommunstyrelsen för en rättelse.

Sannolikt kommer ändå en majoritet i kommunfullmäktige att köra över revisorerna och godkänna årsredovisningen under sammanträdet nu på tisdag.

- Ska vi följa de redovisningsprinciper som Rådet för kommunal redovisning ger så har revisorerna rätt. Men jag förstår politikerna. Det är ett sätt att säkerställa den ersättning Lekeberg redan har fått från staten tills vi vet vad det blir för beslut om statsbidrag för 2017. De vill försäkra sig om att den erhållna ersättningen ska täcka upp för integrationskostnaden 2017. Så det är ett politiskt beslut som vi verkställt, säger ekonomichef Anna Bilock.

Hon förklarar också att summan som Lekebergs kommun har för 2016 års totala integrationskostnader är 56,8 miljoner kronor. I denna summa ingår överskottet på 14,8 miljoner. En del av denna summa har betalats ut från staten och merparten har eftersökts och kommer att betalas ut till kommunen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även samma situation i Kramfors:

Örnsköldsviks Allehanda 17-04-24: Asylkostnader diskuterades flitigt under fullmäktige i Kramfors (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen 17-04-29: Åmål: 43,1 miljoner sparade för flyktingkostnader (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-04-25:

Region Nord varslar 56 årsarbetare till sidans topp

Region Nord varslar 56 årsarbetare i Sveriges fyra nordligaste län. Det är ungefär hälften så många som man tidigare räknat med att varsla under årets första månader.

? Vi har hittat lösningar för att behålla fler medarbetare, det är vi mycket glada för. Efter de centrala förhandlingarna vet vi hur många av dessa 56 som i slutänden måste sägas upp, säger regionchef Håkan Hansi.

Hela regionen berörs av förändringarna, men det är mottagningsenheter i Kiruna, Gällivare, Sundsvall, Kramfors och Östersund som påverkas av varslet

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Migrationsverket 17-04-22:

Handläggare åtalas för dataintrång till sidans topp

En handläggare på Migrationsverket i Malmö åtalas för dataintrång efter att vid över 100 tillfällen ha slagit på uppgifter om personer som inte handlagts på hennes enhet. Sökningarna gjordes 2012 och 2013, skriver Sydsvenskan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrous 17-04-21:

Grekland/ Racist attacks on Chios till sidans topp

Today a group of local radical right winged militants, reportedly Golden Dawn, attacked refugees whilst they held a protest against Salvamento Marítimo Humanitario, a Spanish NGO that has been helping refugees on Chios. The NGO is in the process of opening a new clinic on the island and was targeted today by a group of fascists that started protesting at in the morning and physically attacked some refugees outside the Chios Labor Center before they proceeded later in the evening to surround Souda camp and throw stones at the compound.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-04-24:

Grekland/ 'Horrific' levels of child abuse in unsafe refugee camps, warns EU till sidans topp

Study says squalid Greek and Italian camps lack adequate security, food and medical facilities, with 23,000 unaccompanied minors at risk of exploitation

Urgent action is needed to help at least 23,000 unaccompanied child refugees stranded in squalid and unsafe Greek and Italian refugee camps, an official EU audit has warned.

Camp life in Greek and Italian "hotspots" - holding centres set up at migrant arrival points - is plagued by a lack of security safeguards, water, decent food, blankets and medical facilities, the new study says.

Claude Moraes, the chair of the European parliament's justice and home affairs committee, described the report as "an alarm bell being rung" about the failures of EU states.

"The amount of child abuse, rape and smuggling that is going on is horrific," he said. "If the EU is to have any sort of value it has to care for unaccompanied minors when they arrive in Europe."

Reports indicate widespread child sexual exploitation in the centres, which Pope Francis compared to "concentration camps" over the weekend.

"Many unaccompanied minors have been held for long periods at the hotspots in inappropriate conditions, despite the law requiring that they be prioritised," says the report by the EU's Court of Auditors.

"The [European] commission should insist on the appointment of a child protection officer for every hotspot/site," it adds.

EU states committed to rehousing 34,953 migrants from Italian camps but, by last September, had only made 3,809 formal "pledges" to do so and less than 1,200 actual relocations, according to the auditors. None were unaccompanied minors.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 17-04-18:

Frankrike/ Children facing exploitation and violence on a daily basis, Unicef warns till sidans topp

Unaccompanied minors 'threatened by men armed with knives and machetes', according to report, as charities warn children are more at risk than ever following Dunkirk camp fire

Child refugees in northern France are facing exploitation and violence on a daily basis , including threats from adult men armed with knives and machetes, Unicef has warned.

An alarming report has revealed that unaccompanied minors who lived in the Grande-Synthe refugee camp in Dunkirk before it burnt down last week were "constantly fearful" of sexual abuse and attacks with weapons, and that no one - including the police - was there to care for them or to protect them.

In a series of interviews conducted by Unicef last month, 13 unaccompanied minors said due to brutal treatment by the authorities in France during their journeys, they had turned to smugglers and traffickers who were offering information and apparent protection, but who in turn abused and exploited them.

The report also found that despite frequent contacts with the authorities in European countries on their journeys towards the UK, children have repeatedly been ill-informed about their legal rights to protection, including their right to be reunited with their families.

The boys interviewed, all from Kurdish Iraq and Afghanistan and all of whom are going through the legal process of being united with family in the UK, said they had fled conflict and recounted numerous horrific stories about their journeys through Europe, including being assaulted by the police and arbitrarily detained.

Once in Dunkirk, the children were controlled by a group of Kurdish traffickers, and all described the immense violence in the camp. The study reported that there was particularly strong pressure on the Afghan boys, who were segregated from the Kurds and forced to carry out tasks for the traffickers and to sleep on the floor of the communal kitchen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-04-21:

Europa/ Migrant child protection still a grave concern till sidans topp

The treatment of asylum-seeking and migrant children continues to be worrying in many parts of Europe. This is one of the main concerns from the latest summary report of the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) on migration-related fundamental rights in selected EU Member States which points to inadequate living conditions and support leading to ill-heath.

The Agency's latest summary identifies pressing fundamental rights issues that need addressing in various EU Member States. Some of the main findings include:

1. Asylum-seeking and migrant children continue to suffer in many countries. Unaccompanied children often receive little support and can be housed with adults they do not know. Their health and wellbeing can also deteriorate, resulting in suicide attempts, as they approach adulthood or face moving to other parts of the country or being returned following failed asylum claims. Methods for assessing age, where, for example the Swedish Migration Agency found 60% of all cases to be insufficiently investigated, pose problems for children in many cases. In addition, not enough guardians, staff lacking the skills or time to deal with migrant children, and too few places in adequate and secure facilities, all compound the difficulties children face.

2. The pattern of new arrivals is changing with numbers rising in Greece but particularly in Italy, and dropping significantly in Hungary, where a smart fence with speakers warns against irregular crossing in different languages. In Spain, the use of small boats to arrive grew by 62% in the first three months of 2017 compared to the same period in 2016.

3. Asylum patterns are also changing with applications rising in Italy and falling in Germany and Hungary. In Hungary, the transit zone policy has left some 8,000 people waiting in Serbia to enter and only 5 people per working day are being admitted to each of the two transit zones.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Statskontoret 17-04-28:

Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation till sidans topp

Statskontoret har gjort en utvärdering av Migrationsverkets omorganisation Bra ska bli bättre. Utvärderingen visar att Migrationsverket bara delvis uppfyllt målen för omorganisationen.

Statskontorets analys av genomförandet av Migrationsverkets omorganisation visar att den generellt sett har fungerat väl och att den nya organisationen i stort motsvarar syftet med omorganisationen. Den nya ansvarsfördelningen har bland annat gjort det lättare att flytta resurser mellan verksamhetsområden och kortat beslutsvägarna för vissa frågor.

Samtidigt konstaterar Statskontoret att den centrala styrningen inte får tillräckligt genomslag i verksamheten. För att stärka styrningen föreslår vi att Migrationsverket renodlar organisationen och avskaffar såväl kvalitetsavdelningen som nivån med en operativ chef. Migrationsverket bör också stärka sin strategiska styrning, utveckla samordningen av huvudkontoret samt fastställa ansvaret för sektionscheferna i regionerna.

Hämta rapporten (Extern länk)

Migrationsverket 17-04-28: Migrationsverkets omorganisation utvärderad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1 morgon 17-04-26:

Tvillingarna som skiljdes åt av den nya asyllagen till sidans topp

De syriska tvillingarna Ahmad och Hasan Hifzy sökte asyl samtidigt och har samma asylskäl, men ändå fick de olika asylbeslut. Det beror på att de hamnat på olika sidor om den tillfälliga asyllagstiftningen som infördes förra året. Den nya lagen kritiserades bland annat för att den skulle kunna leda till godtyckliga beslut där olika väntetider på Migrationsverket påverkade vem som fick permanent uppehållstillstånd och inte. Lagen har fått konsekvenser, som för tvillingarna.

Hör Kajsa Olssons reportage om Hasan, som får stanna i Sverige, och hans tvillingbror Ahmad som riskerar att deporteras i höst.

Lyssna till inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05-02:

Arbetstillstånd: Snabbare beslut som certifierad arbetsgivare till sidans topp

Nu gör Migrationsverket det möjligt för snabbare beslut i arbetstillståndsärenden och därmed för företag att få snabbare besked i sin rekrytering av utländsk arbetskraft.

- Vi tror att det här kommer att underlätta betydligt för de bolag som är i behov av att nyrekrytera eller förlänga sina medarbetares tillstånd, säger Cecilia Borin, kvalitetschef på Migrationsverket.

Nu gör Migrationsverket det möjligt för fler arbetsgivare att bli certifierade och få snabbare beslut i arbetstillståndsärenden. Den certifierade arbetsgivaren skickar in en komplett ansökan om arbetstillstånd via Migrationsverkets webb. Migrationsverket ska då fatta ett beslut i ärendet inom tio arbetsdagar i förstagångsansökningar och inom 20 arbetsdagar i ärenden där ett arbetstillstånd ska förlängas.

Tidigare var kravet för att bli certifierad att arbetsgivaren hade minst 25 ansökningar om arbetstillstånd per år. Idag finns inte längre något sådant krav utan arbetsgivaren ska motivera sitt återkommande behov av utländsk arbetskraft.

- Förändringen innebär en möjlighet för mindre företag och start-ups att certifiera sig. Behoven av arbetskraft är desamma, oavsett storleken på bolaget, och med certifieringen kan hela rekryteringsprocessen gå snabbare, säger Cecilia Borin.

Certifieringen innebär inte att Migrationsverket frångår eller förändrar villkoren för att bevilja arbetstillstånd. De grundläggande kraven på försörjning och löne- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal gäller fortfarande. Detsamma gäller fackets rätt att i varje enskilt ärende få möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren.

- Vi har lyssnat och förstår att behovet att återinföra möjligheten för arbetsgivare att bli certifierade finns men i en annan form än tidigare. Den förbättrade versionen är ett resultat av de önskemål som kommit till oss på Migrationsverket, säger Cecilia Borin.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

YLE 17-05-03:

Finland/ Long Play avslöjar: Färdiga mallar styr Migris negativa asylbeslut till sidans topp

Nättidningen Long Play avslöjar att Migrationsverkets asylbeslut har fattats av delvis inkompetent personal och under stor brådska.

Long Play-artikeln har skrivits av freelancejournalisten Jeanette Björkqvist.

Long Play har för artikeln intervjuat sex anställda vid Migri. En del av dem kom till verket 2015-2016 då Migri rekryterade 500 nya anställda, en del är gamla i huset.

Men alla berättar samma historia.

Migri gjorde ett hafsigt jobb

De intervjuade säger att det finns färdiga beslutsunderlag, som steg för steg visar hur negativa asylbeslut görs. Long Play har kommit över en del av mallarna, som ger landsvisa instruktioner för flyktingar från Irak, Afghanistan och Somalia.

De intervjuade vittnar alla om att besluten under åren 2015 och 2016 inte alltid var individuella och välunderbyggda.

Besluten fattades på löpande band, säger en person som Long Play talat med. Många som anställdes med snabb tidtabell hade ingen erfarenhet av liknande jobb, och snabbutbildningen var otillräcklig.

Sedan var det bara dags att själv börja intervjua asylsökande och fatta beslut, skriver Björkqvist i Long Play-artikeln.

Färdiga beslutsunderlag som hjälp

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 17-04-27:

Kroatien/ Are women and children a national security threat? In Croatia, maybe! till sidans topp

Are You Syrious and Center for Peace Studies publish detailed report calling out Croatian Ministry of Interior and Security and Intelligence Agency for "arbitrary and unlawful" practices in handling international protection applications.

Organizations Are You Syrious (AYS) and Center for Peace Studies (CPS) have published a damning report detailing misconduct in processing and not approving asylum applications of asylum seekers in Croatia. In a press conference on Wednesday, the organizations announced their findings which were published in the report titled "Report on arbitrary and unlawful practices by the Ministry of Interior and the Security and Intelligence Agency of the Republic of Croatia related to (non)approval of international protection or status of foreigners in Croatia" which analyzed thirty cases of individuals who, despite meeting multiple qualifications for protection, had their cases not approved.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Direktlänk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-05-04:

Hembyn fanns inte enligt Migr-verket men domstolen hittade den till sidans topp

En pojke från Afghanistan berättade att han var eftersökt av talibaner bland annat för att han arbetat för en utländsk organisation med ett vaccinationsprogram och för att hans bror var militär. Brodern hade dödats i en hämndattack efter att en mulla dödats. Han uppgav att han var minderårig, men hade registrerats med födelsedatum 97-01-01 i Ungern. Migrationsverket dömde ut de flesta uppgifter som vaga och ansåg bland annat att pojkens uppgivna hemby och andra platser inte finns på kartan. Han skrevs upp till vuxen och bedömdes inte ha skyddsbehov. Migrationsdomstolen bedömer tvärtom att pojken berättat tydligt och detaljrikt och att det inte finns någon anledning varken att betvivla åldern eller berättelsen. Domstolen fann de uppgivna platserna på kartan även om stavningen kan skifta. Pojken hade även tillfört vissa dokument inför domstolsförhandlingen. Han beviljas permanent uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-04:

Snart 18-årig pojke utan nätverk alternativt skyddsbehövande till sidans topp

En pojke från Afghanistan som bott i Iran sedan sex års ålder beviljades inte uppehållstillstånd av Migrationsverket. Hans planer på att konvertera till kristendomen var inte tillräckligt långt gångna medan faderns markkonflikt låg för långt tillbaka. Att vara hazar eller barn anses inte i sig utgöra risk för förföljelse. Även om säkerhetsläget är svårt skulle han kunna klara sig i Kabul. Eftersom pojken levt i en afghansk kontext skulle han enligt Migrationsverket kunna klara sig där på egen hand. Utvisningen fick dock inte verkställas förrän pojken fyllt 18. Migrationsdomstolen bedömer på liknande sätt att det inte finns någon risk för förföljelse på någon av de grunder som anförts. Däremot anser domstolen att pojken som minderårig som inte har vistats i Afghanistan på så lång tid riskerar omänsklig eller förnedrande behandling i form av våld, barnarbete, sexuellt utnyttjande eller rekrytering som han inte kan få skydd för. Därför är han alternativt skyddsbehövande och beviljas permanent uppehållstlllstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-05-04:

Migrationsdomstol tror på berättelse om konversion trots sen asylansökan till sidans topp

Ett par från Iran berättade att de blivit aktiva i en hemkyrka och konverterat till kristendomen, dock utan något formellt dop. De förstod att kyrkan avslöjats då två medlemmar avlidit. I Sverige har de formellt blivit döpta och missionerar öppet. Migrationsverket ansåg att de lämnat diffusa och generella uppgifter om sin konversion och haft svårt att ge uttryck för hur de resonerat kring riskerna. Migrationsverket la stor vikt vid att paret dröjt med att lämna Iran, att de rest legalt och dessutom väntat två veckor innan de sökte asyl i Sverige. Migrationsdomstolen anser att parets omfattande och ihållande engagemang talar för att konversionen är genuin. De har på ett fullt godtagbart sätt redogjort för sina överväganden och hur konversionenen förändrat dem. De har kunnat svara på frågor om sina tankar om bibeln och kristendomen. Enligt domstolen är tidsaspekterna besvärande men inte tillräckligt för att ifrågasätta deras religiösa övertygelse. De får uppehållstlllstånd som flyktingar. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-04-24:

"Min familj skulle döda mig om de visste" till sidans topp

Homosexuella förföljs och riskerar att råka mycket illa ut i Tjetjenien. Vissa har därför flytt regionen. - Jag har gripits och det har också flera av mina vänner, säger "Nokhcho" som gömmer sig i ett hemligt boende utanför Moskva.

I den ryska delrepubliken Tjetjenien lever HBTQ-personer ett utsatt liv. Homosexuella kan inte leva öppet och det rapporteras om våld mot personer som uppfattas som homosexuella.

Myndigheterna anklagas för att förfölja homosexuella män och socialt är det generellt inte accepterat att vara gay.

Många frihetsberövade

Den ryska tidningen Novaja Gazeta avslöjade nyligen att över 100 misstänkt homosexuella män frihetsberövats av tjetjenska myndigheter.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-05-03:

Han har jobb, fru och två barn - ändå ska han utvisas till sidans topp

Han har två barn i Sverige, är sambo med barnens svenska mamma och har haft tillfälligt uppehållstillstånd sedan 2012. Men nu ska Emmanuel Rise, 37 ut ur Sverige. Orsak: Efter snart fem år i Sverige anser Migrationsverket plötsligt att hans officiellt utfärdade burmesiska pass är falskt. Då spelar det ingen roll att han har två barn och jobb här. "Statens intresse att veta vem som uppehåller sig i landet måste anses väga tyngre", menar Migrationsdomstolen.

Emmanuel Rise och hans fru Carina Brandow trodde bara att det var en formalitet när de i september 2014 ansökte om permanent uppehållstillstånd för Emmanuel.

Men svaret från Migrationsverket dröjde - trots att eller kanske på grund av - att Emmanuel Rise skickade in det burmesiska pass som han fått utfärdat av den burmesiska ambassaden i Bangkok, Thailand.

Efter ett tag fick familjen, som bor i Karlstad, besked att handläggningen skulle ta 17 månader. Emmanuels tillfälliga uppehållstillstånd skulle fortsätta gälla under tiden. Han kunde med andra ord med fulla rättigheter, fortsätta att leva och arbeta i Sverige.

Först ett år senare ombads familjen att skicka in passet i original, trots att man tidigare fått besked om att det räckte med hans svenska ID-kort för att ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Ytterligare ett halvår senare kallades de till Migrationsverket. De fick då veta att passet som Emmanuel lämnat in troligen var manipulerat och därför skickats på rättsanalys.

Inte ens då ville Emmanuel och Carina, som i dag har två barn tillsammans, riktigt förstå vad detta skulle innebära för dem.

- Det kom som en chock. Vi har inte manipulerat något pass eller försökt förfalska något. Passet är utfärdat på Burmas ambassad i Bangkok, någon annanstans kunde han inte vända sig, säger Carina Brandow.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Migrationsverket 17-04-30:

Polisen beslutar om förvar i utvisningsärenden på grund av brott till sidans topp

Med anledning av uppgifter i Expressen under söndagen vill Migrationsverket förtydliga oklarheter i arbetet mellan myndigheter när det kommer till personer i förvar kopplade till brott.

Migrationsverket har aldrig släppt någon ur förvar som är dömd till utvisning på grund av brott, som det framgår i en artikel i Expressen under söndagen 30 april. Det är polisen självt som äger den frågan.

Expressen lyfte under söndagen bland annat frågan om platserna på förvaren var tillräckliga när det kommer till personer kopplade till polisärenden.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att om en person dömts till fängelse och utvisning är det polisen som efter avtjänat straff ska avgöra förvarsfrågan.

Antalet förvarsplatser är en politisk fråga. Migrationsverket har så många platser som beslutats av riksdag och regering. Idag finns det 53 lediga platser på Migrationsverkets förvar.

- Hamnar vi i den situationen att polisen hittar en person som dömts till utvisning och ska sätta den i förvar och vi skulle ha fullt, så släpper vi en annan person ur förvar för att fixa platsen för personen som är dömd för grova brott, säger Fredrik Bengtsson, tf kommunikationsdirektör.

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning 17-04-22:

Satt felaktigt inlåst i sex dagar - polisbefäl varnas till sidans topp

Ett polisbefäl i Västmanland får en varning för att ett felaktigt beslut ledde till att en person satt inlåst och "bortglömd" i sex dagar utan rättslig grund.

Händelsen inträffade i maj förra året då polismannen, som vikarierade som befäl, fattade ett beslut om förvar av en person enligt 10 kap. 17§ i utlänningslagen. Personen placerades på Migrationsverkets anläggning i Märsta.

När personen efter sex dagar framförde att ett önskemål om att få prata med sin handläggare på polisen, stor det klart att varken handläggarna på gränspolisen eller personalen på Migrationsverket visste vem personen var eller varför personen satt i förvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot krönika 17-05-02:

Han ville dö för att slippa resa till sidans topp

"Senaste året har jag gjort en lång resa tillsammans med Simson. Han ville inte lämna Sverige och sökte också döden för att slippa". Läs Elsas berättelse om ett utvisningsbeslut och en ung asylsökande med nio liv.

Hösten 2015 ville vi skapa personliga möten mellan de nya ensamkommande och lokalbefolkningen i vår trakt. Relativt snabbt var drygt tio familjer engagerade.

Simson hade sporadiskt deltagit på simskolan. Han var en reserverad pojke med frysta anletsdrag. I ansiktet hade han flera parallella ärr, som gjorts med precision av något vasst. Jag bävade inför det första mötet som personalen arrangerat enligt en överenskommelse om att matcha ungdomar med lämpliga familjer.

När vi möttes noterade jag hans stadiga handslag och ögon som sökte kontakt. Personalen stod bredvid och pratade avslappnat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-04-28:

Storbritannien/ One step forward and two steps back for legal security in the UK till sidans topp

UK Home Office has finally published Guidance for the law enforcement initiative Nexus aimed at deporting 'high harm' foreign nationals. While offering some clarification on the criteria for deportations it fails to offer sufficient legal security. At the same time a new fast-track system to deport detained asylum seekers has been introduced to replace the Detained Fast-track system suspended in July 2015 after being ruled unlawful.

In mid-March More than four years later after the launch of Operation Nexus, the new guidelines offers formal criteria for deportations of foreign nationals. However, the guidance leaves a wide margin for interpretation and therefore offers little legal security. The definition of 'high harm' is established as 'conduct that incurs significant adverse impact, whether physical, emotional or financial, upon individuals or the wider community'. This definition is far broader than the original intention of deporting individuals involved in serious violence. At the same time the guidance allows for 'intelligence led deportation, which in practice means deportation of individuals who have not been convicted but are simply subject to a deportation hearing on the grounds that their behaviour is 'not conducive to the public good.' Following a crowd funding campaign coordinated by the AIRE centre, aspects of Nexus are being challenged by Judicial Review, with a hearing apparently fixed in July.

(...)

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 17-04-27:

Nytt på medlemssidorna till sidans topp

På FARR:s medlemssidor finns en hel del nytt att hämta. Vi har till exempel lagt ut statistik över beslut och åldersuppskrivningar för ensamkommande barn, JO:s beslut om socialens skyldighet att lämna ut adressuppgifter till polisen, intressanta uppsatser, nyhetsbrev från andra organisationer och även några viktiga domar, till exempel en som rör rätten till muntlig förhandling när trovärdigheten ifrågasatts. På medlemssidorna kan du också läsa månadsbrevet som går till alla FARR:s medlemmar, om du inte fått det till din mail.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-05-03:

Stipendiet - hjälp att jobba för global hälsa till sidans topp

Nasim Hanie Hoseini, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri, har fått Cullbergstipendiet, utdelat av bokförlaget Natur?&?Kultur, för en klinisk auskultation i Libanon under hösten 2017.

Varför vill du genomföra just det här projektet?

- Jag har alltid haft ett intresse för frågan om flyktingars hälsa och hela situationen som flyktingskap medför. Min familj kom själva som flyktingar till Sverige 1988, innan jag föddes, så berättelserna och känslorna har alltid funnits där för mig, trots att jag själv inte upplevt hur det är att vara flykting. I en värld där 60 miljoner människor är på flykt känns det väldigt angeläget att lära sig mer om hur vi kan hjälpa människor i den situationen - särskilt som det är barn och ungdomar som just bygger en bas för framtiden.

Redan som läkarstudent var du engagerad i vården av ensamkommande och papperslösa?

- Ja, jag tycker det är viktigt att göra det, för att det finns en oerhörd utsatthet hos dem som är unga och ensamma befinner sig i en ny kontext. Och så var det språkkunskaperna. Jag har iranskt påbrå och hade tidigare jobbat i ett projekt i Afghanistan. Då föll det sig naturligt att jag blev involverad i många av patienterna.

Är du politiskt engagerad också vid sidan om läkaryrket?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skaraborgs Läns Tidning 17-04-26:

Upprop till stöd för Dominics kamp till sidans topp

Kocken Dominic Uche Eminika utvisades till Nigeria i förra veckan. Nu har Per-Olof Elfstrand startat ett upprop för att han ska få komma tillbaka till Sverige och Skövde igen.

I uppropet konstaterar Elfstrand att Dominic har blivit utvisad på osakliga grunder och uppmanar samtidigt alla som vill protestera mot beslutet att skriva under på en lista.

Han startade aktionen i Katolska kyrkan den gånga helgen och har på kort tid fått in ett hundratal underskrifter. En lista finns även på restaurant Mango och om Per-Olof får som han vill ska den även hamna på fler platser.

- Jag har hittills varit i kontakt med företrädare för Skogsrokyrkan och väntar på svar från dem. De skulle ge besked efter ett möte i ekumeniska nämnden, nu på torsdag. Sen hoppas jag att ärendet ska tas upp av fler, berättar Elfstrand.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mariestads-Tidningen 17-04-27:

Flyger till utvisad Luka till sidans topp

När 8c på Gullstensskolan planerar en resa är det inte vilken skolutflykt som helst.

- Vi är överens om att vi vill åka och hälsa på Luka Gabrielashvili, säger lärare Maria Smedberg.

När familjen utvisades och Luka Gabrielashvili skildes från sina klasskamrater var hans löfte: "jag kommer tillbaka". Nu blir det tvärtom. Hans forna klasskamrater kommer till honom. Åtminstone på visit.

Lördag den 6 maj kommer klass 8c att hålla en loppis i Amnehärads församlingshem. Allt i syfte att samla in pengar till resan. Hemma hos lärare Maria Smedberg förvaras en ansenlig mängd varor.

Ej i Georgien

- Jag skypade med familjen i går, de mår förhållandevis bra, även om de får finna sig i att flytta runt, säger Maria Smedberg.

Hon vill dock inte tala om var familjen Gabrielashvili befinner sig.

- Bara att de befinner sig i ett land i Europa, de vågar inte återvända till Georgien.

Hur ska ni ta er dit?

- Allt talar för att vi kommer att flyga.

Alla i klass 8c kan inte, eller vill inte, åka med.

- Men alla som vill och kan ska få följa med, säger Maria som hoppas att klassen kan samla in 40 000-50 000 kronor till resa och uppehälle.

Total uppslutning

Det finns en stark sammanhållningen i klassen, ingen tvekar om det rätta i beslutet. Inte heller föräldrarna tvekar.

- Vi har haft uppe detta på föräldramöten och alla, till hundra procent, ställer upp.

Men att låta föräldrar vara med och betala resan är inte aktuellt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 17-04-23:

Möte mot utvisning till sidans topp

Under lördagen hölls en manifestation vid torget i Arvika med krav på att utvisningen av ensamkommande barn och unga stoppas.

Initiativet var privat och kom från Ija Åkesdotter. Hon hade sedan bjudit in personer som Tim Riordan och Gert Raiml som också engagerat sig i frågan för att prata under mötet.

Namninsamling

En namninsamling genomfördes också med krav på amnesti för alla flyktingbarn och unga som varit i Sverige i mer än ett år.

- Det är i princip alla eftersom det inte kommit några nya killar det senaste året. Vi fick in cirka 150 namn på namnlistan.

Krav på amnesti

Manifestationen var en protest mot de nya reglerna, mot att processen tar alldeles för lång tid och att de flesta numera utvisas.

Ija Åkesdotter läste upp en text i ett jagperspektiv av en berättelse om Asef en 16-årig afghansk kille.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

ECRE 17-04-28:

EP Libe committee votes to improve the reception conditions directive till sidans topp

On April 25 the European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) approved the report on the Commission proposal to recast the Reception Conditions Directive. The report, prepared by MEP Sophie in't Veld, and based on consultations with civil society including ECRE, presents substantial improvements to the proposal and a robust call for better living conditions for those seeking asylum in Europe.

The European Parliament has rejected the punitive approach of the Commission proposal by deleting the exclusion of asylum seekers who move between EU Member States from material reception conditions. This position is echoed by the opinion of the Employment and Social Affairs Committee (EMPL).

The LIBE report has also limited the powers of Member States' to detain asylum seekers by clarifying, in line with human rights law and ECRE recommendations, that an individual cannot be detained during the asylum procedure unless when he or she has a specific and concrete obligation to fulfil. The categorical prohibition on the detention of children, whether unaccompanied or with their families, is an equally clear step towards improving protection, to be contrasted with the Commission's permissive language in a recent Communication on the protection of children in migration.

Finally, the report urges for rapid access to the labour market for asylum seekers - introducing a two month time limit after an application for protection is made. The Commission proposal foresaw a time limit of up to six months. Access to language courses is also introduced in the report as a key precondition to asylum seekers' effective integration in host societies.

After the adoption of the LIBE report by the plenary, the European Parliament will be ready to start negotiations on the proposal with the Council. For its part, the Council is still in internal discussions on the proposal.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ICJ 17-04-19:

The ICJ comments on the proposed new EU Common Asylum procedure Regulation till sidans topp

In a briefing paper issued today, the ICJ presents its comments on selected key aspects of the Common Asylum procedure Regulation proposed by the European Commission.

On 13 July 2016, the European Commission published a proposal (Common Asylum procedure Regulation) to replace the current Common Asylum procedures Directive.

The ICJ submission focuses on the potential impact of the current proposal on the rights of asylum seekers in Europe, including the right to an effective remedy and the principle of non-refoulement.

In the briefing, the ICJ raises concerns at the proposal to use excessively accelerated and border procedures, even when children are involved, at the introduction of excessively short time-limits for people to access an effective remedy and at the limited scope of the proposal.

The ICJ further opposes the lack of access to information in a language an asylum seeker understands, and the limited access to legal assistance and representation and to legal aid.

The ICJ invites the co-legislators, the European Parliament and the Council of the EU to take these concerns into account during their negotiations.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-04-12:

Protecting all children in migration: Commission outlines priority actions till sidans topp

Over the past two years, a growing number of children in migration have arrived in the EU, many of them without their families.

While EU and Member States' legislation provide a solid framework for protection, the recent surge in arrivals has put national systems under pressure and exposed gaps and shortcomings. This is why the Commission is today setting out actions to reinforce the protection of all migrant children at all stages of the process. It is necessary to ensure that migrant children are swiftly identified when they arrive in the EU and that they receive child-adequate treatment. Trained personnel need to be available to assist children during their status determination and children should be provided with sustainable long-term perspectives through better access to education and health care. Child protection is a central priority in the European Agenda on Migration and the Commission will continue to support Member States' efforts through training, guidance, operational support and funding.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Textversion (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Daily Sabah 17-04-21:

Danish anti-immigration politics hurting national economy, Finance Ministry data shows till sidans topp

The Finance Ministry of Denmark, a country which has displayed a xenophobic attitude towards migrants in the past, has made calculations which show that immigration is indeed beneficial for the country and that Denmark's economy needs refugees and immigrants.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-04-26:

Prognos: "Fortsatt fokus på att fatta beslut" till sidans topp

Antalet människor som kommer söka asyl i Sverige är i princip oförändrat, jämfört med den bedömning som gjordes i februari. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.

- Vårt fokus fortsätter att ligga på att fatta beslut i alla typer av ärenden. Många som sökte asyl 2015 och 2016 har fått beslut i sina ärenden, och målet är att i princip alla resterande ska få beslut i sitt ärende under det här året, säger Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör på Migrationsverket.

Migrationsverket planerar avgöra cirka 95 000 asylärenden i år, enligt den prognos som lämnas till Regeringskansliet idag. Det är drygt 10 000 färre ärenden jämfört med föregående prognos.

- Vi har idag en större andel öppna asylärenden som är mer komplicerade än tidigare. Dessa ärenden har i praktiken visat sig ta längre tid att avgöra än planerat. Samtidigt befinner sig myndigheten i en omställning som innebär att vi drar ner och styr om våra resurser för det uppdrag vi har idag och de närmaste åren, säger Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör på Migrationsverket.

Målet att i princip alla som sökte asyl 2015 och 2016 och som ännu inte fått beslut i sina ärenden ska få det i år står fast.

Avvecklingen av boendeplatser fortsätter

I takt med att allt fler asylärenden avgörs minskar antalet inskrivna i mottagningssystemet och därmed även behovet av asylboenden. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla tillfälligt upphandlade boendeplatser runtom i landet.

Det är först och främst tillfälligt upphandlade boenden som avvecklas, därefter kommer de boenden som upphandlats i ramavtalen. Hittills i år har omkring 12 500 platser avvecklats.

Ökat antal ankomster till Italien

(...)

Meddelandet med länk till aprilprognosen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-27:

Fler väntas avvika efter asylavslag till sidans topp

Nästan 35.000 människor väntas söka asyl i Sverige i år, enligt Migrationsverket, som därmed står fast vid sin prognos från februari. Samtidigt väntas fler personer avvika efter att de fått avslag på sin asylansökan.

I februari räknade Migrationsverket med att 34.700 människor kommer att söka asyl i Sverige under 2017. Den bedömningen ligger fast även i den senaste prognosen som presenterades på onsdagen.

Migrationsverket bedömer att migrationen till Sverige har stabiliserats på cirka 1.700-2.500 asylsökande per månad.

Samtidigt räknar Migrationsverket med att 42.800 personer kommer att avvika efter att de fått avslag på sin asylansökan under 2017-2020. Det är en ökning med drygt 2.000 personer jämfört med förra prognosen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 17-04-28:

Libyen/ IOM Displacement Tracking Matrix: 381,463 Migrants in Libya till sidans topp

IOM, the UN Migration Agency has found that the trip to Libya is reportedly costing more for a larger proportion of migrants from Sudan and Nigeria. In 2016, 60 percent of Nigerian respondents and 41 percent of Sudanese respondents reported paying between USD 1,000 and 5,000 for their journey to Libya.

This increased to 71 percent of Nigerian respondents and 64 percent of Sudanese respondents in the first few months of 2017. This data was collected through Flow Monitoring surveys conducted among 1,314 migrants.

This data is included in the Round 8 DTM Migration information package, which presents data collected between December 2016 and March 2017. It highlights that 381,463 migrants were found to be present in Libya during that period.

The package provides a holistic overview of resident and mobile migrants in Libya. It presents data on migrants' demographic characteristics, journeys, intentions, relations with the host community, documentation status, educational and vocational backgrounds. The data builds on Libya 2016 Migration Profiles and Trends, which was published in March.

The information package provides detailed information on where 381,463 migrants from 38 different nationalities are in Libya. It also includes a dataset, which for the first time, provides a quantification of migrants by nationality in each location. The regions of Misrata (66,660 individuals), Tripoli (53,755 individuals), and Sebha (44,750 individuals) are reported as hosting the largest number of migrants, while the main nationalities were recorded as Egyptian, Nigerien, and Chadian.

Relations were found to be poor between migrants and the host community with multiple incidents of tension in 17 percent of Libya's municipalities. However, in 33 percent of the municipalities, migrants were reported to have a positive impact on the local labour market, contributing to a stronger economy and more jobs.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Asylnytt 17-05-04:

Migrationsöverdomstolen: Irakier utan hemlandspass kan bli svensk medborgare till sidans topp

En irakier som bott i Sverige i tio år nekades svenskt medborgarskap för att han inte kunde styrka sin identitet med hemlandspass. Migrationsverket ansåg att de handlingar mannen har borde räcka för att få pass från ambassaden. Verket har senare ändrat ståndpunkt när det gäller handlingarna: för att få irakiskt pass krävs både medborgarskapsbevis och id-kort utfärdade i Irak. Mannen hade bara en av handlingarna och det kan inte krävas att han åker till Irak med tanke på säkerhetsläget. Migrationsöverdomstolen påpekar att försiktighet ska iakttas innan en skyddsbehövande uppmanas uppsöka sin ambassad och att om det finns kunskap om vad som krävs för att få pass så bör det framgå vad kunskapen grundar sig på. Migrationsöverdomstolen sammanfattar att mannen gjort sin identitet sannolik; han har aldrig ändrat sina uppgifter och de stämmer med de handlingar han har. Han har hustru och barn som alla är svenska medborgare. Han uppfyller villkoren för att få dispens från kravet på styrkt identitet.

Mål nr 8585-16, Mig 2017:10

Hämta domstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-04-28:

Hon tog tjänstledigt för att arbeta med integration till sidans topp

Bibliotekarien Anette Helgesson tog tjänstledigt på deltid för att driva integrationsprojekt.

- Jag känner att jag måste göra det här för alla mina vänner som är nyanlända.

Sedan hösten 2014 har Annette Helgesson arrangerat integrationsevent i Edsbyn, södra Hälsingland. Det var efter valet samma år som hon började engagera sig.

- Det kändes som att det helt plötsligt var okej att skriva rasistiska saker på sociala medier och då kände jag att nu behöver jag göra något, säger hon.

Hon startade då Fikasällskapet där nyanlända och etablerade svenskar kan mötas. Sedan dess har hennes engagemang fortsatt och i dagsläget driver hon fyra projekt samt är mitt uppe i att skriva en bok.

- Jag kände att det var viktigt för annars träffas man inte naturligt. Nu har en del nyanlända börjat på praktik på arbetsplatser eller läsa på SFI, men förut var det många som bara satt på asylboendet och väntade och då behövs verkligen den sociala kontakten, förklarar Anette.

Good and happy

Projektet utgår ifrån fotoutställningen "The end will be good and happy", där den amerikanska fotografen Emily Berl följer syriska flyktingar i både Libanon och Sverige.

Fotografen kom i kontakt med syriska tjejer i Sverige genom Anettes projekt JallaTillsammans, en podcast och en digital bokcirkel med syfte att motverka intolerans genom att lyfta fram människors berättelser.

- Emily letade efter ett positivt projekt i Sverige om Syriska tjejer och då hörde hon talas om JallaTillsammans och så kom hon hit från USA. Det var så himla häftigt, hon hade aldrig varit i Norra Europa tidigare så kom hon till lilla Edsbyn, säger Anette.

Utställningen har nu under våren visats på Hälsningslands museum och under sommaren kommer den också att ställas ut på det turisttäta Träslottet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Piteå-Tidningen 17-05-03:

Polisen som pratar integration till sidans topp

Respekt, demokrati och jämställdhet - Mustafa Panshiri, polis från Afghanistan reser landet runt för att prata om svenska normer. "Vi måste bli bättre på att ställa krav", säger han.

113 kommuner på 11 månader - under tisdagen kom Mustafa Panshiri till Piteå och till Kaleido som var fullsatt till absolut sista platsen.

Som 11-åring kom han till Sverige med sin familj från ett talibanstyrt Afghanistan och visste då inte ens vad demokrati var. Som liten var han väldigt rädd för sin pappa, något som i Afghanistan är starkt förknippat med respekt.

- Min pappa kände då att: "Jag har lyckats som pappa", men när jag frågade mina klasskamrater om de också var rädda för sina pappor så sa de att "Nej, jag är inte rädd, men jag har respekt".

Han menar att detta bara är ett exempel på att begrepp som "respekt" och "jämställdhet" har olika betydelser i olika kulturella sammanhang.

- Vi måste bli bättre på att förklara vad vi har för krav för de här begreppen. Men vi är lite förvirrade i Sverige i dag när det gäller de här frågorna, säger Mustafa Panshiri som anser att vi svenskar är "livrädda" för att kallas rasister.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 17-04-26:

Commissioner: A critical turning point, not business as usual, for human rights till sidans topp

"2016 will likely be remembered as a critical turning point for human rights in Europe" said the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Mui?nieks today while presenting his annual activity report for 2016. "We will either see it as a low point from which European countries, individually and collectively, bounced back to reaffirm their commitment to human rights, or it will mark the beginning of the end of the European human rights system and European integration."

The Commissioner underlined the unprecedented situation whereby three countries - Ukraine, France and now Turkey - have derogated from the European Convention on Human Rights. 2016 also stood out as a result of moves undercutting the right to asylum at national and European level, the Brexit referendum in the United Kingdom, the attempted coup in Turkey and the ensuing deterioration of the human rights situation there, policy initiatives seriously threatening the rule of law in Poland, and the election of Donald Trump as President of the United States.

For the Commissioner, "pernicious practices, such as calls for 'modernising' the European Convention and other international human rights treaties and refusal by a growing number of member states to co-operate with Council of Europe institutions and mechanisms, could hasten the downfall of the European human rights system, if they were to continue and spread". "Those who want to 'shake the system up' should remember that the alternative to the current system may not be one more to their liking, but chaos", he added while calling on the Committee of Ministers to "recognize that for the European human rights system it is not 'business as usual', treat non-co-operation with the utmost seriousness as a fundamental threat to the system, and consider far-reaching steps to bring Europe's human rights house in order and maintain its integrity".

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 17-04-20:

Europa/ Secretary General report on democracy, human rights and the rule of law till sidans topp

Populism - How strong are Europe's checks and balances?

As nationalist and xenophobic parties make gains in a growing number of countries, challenging elites and exploiting public anxieties over migration, Secretary General Thorbjørn Jagland has invited Council of Europe member states to take a serious look in the mirror and take the lead in building trusted institutions and inclusive societies able to withstand populist assaults.

In his 4th annual report on the state of democracy, human rights and the rule of law in Europe, the Secretary General assesses the health of the five building blocks of democratic security across member states: independent judiciaries, freedom of expression, freedom of assembly and association, the functioning of democratic institutions, and inclusive societies; this time in the context of growing populism.

Defining populism and explaining the kinds of anti-pluralist, anti-democratic behaviour which constitutes populist politics, Mr Jagland looks at how this tendency threatens our democratic structures and culture. He assesses how resilient member states' institutions are against populist attack, and asks, how strong are our checks and balances?

The report privileges the most recent data available, predominantly from 2016. It illustrates the challenges faced by member states with examples, based exclusively on Council of Europe texts - decisions and recommendations, Court decisions, Assembly reports, reports of the Commissioner for Human Rights, Venice Commission opinions and the findings of monitoring bodies and inter-governmental structures. The report also presents examples of good practice and positive developments in member states.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Sveriges Radio 17-04-25:

Permanenta tillstånd till fler? MP-förslag om migrationslag får hård kritik till sidans topp

Miljöpartiets förslag att mjuka upp asyllagstiftningen, så att även de som studerar eller har en subventionerad anställning ska kunna få permanenta uppehållstillstånd, får kritik från en rad andra partier.

Miljöpartiets regeringspartner Socialdemokraterna vill inte ändra i den tillfälliga migrationslagen. Vi hör den migrationspolitiske talespersonen Fredrik Lundh Sammeli.

- Jag tycker att det är fullt rimligt att alla partier utvecklar sin politik, även när man ingår i en regering. Men för oss förändrar det inte vår hållning i frågan. Jag tycker att regeringens politik kring den tillfälliga lagen är väl avvägd utifrån de utmaningar vi står inför, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Fram till 2019 gäller en mer restriktiv migrationspolitik i Sverige, där tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln, men där den som kan försörja sig själv kan få stanna för gott.

Som Ekot berättade i morse föreslår Miljöpartiets ledning - inför kongressen i slutet av maj - att lagstiftningen ska ändras, så att fler grupper än i dag kan få permanenta uppehållstillstånd.

Det handlar om personer som har en subventionerad anställning och de som studerar på högskola eller universitet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ordfront krönika 17-05-02:

Brutala lagar till ingen nytta till sidans topp

Johan Berggren

DE STRÄNGARE ASYLLAGARNA skapar inte ro och ordning. Tvärtom. Lagarna från juli 2016 hindrar inte flyktingar att ta sig till Sverige. De motverkar aktivt integration. De skapar kaos i mottagningen, och på skolor. De driver folk under jorden i en växande papperslös sektor. Allt lidande deras brutalitet orsakar, är till ingen nytta alls.

Jag har en känsla av att det råder en stor missuppfattning bland svensk allmänhet - att de nya, strängare, för att inte säga obarmhärtiga, asyllagarna som infördes i Sverige vid midsommar 2016 ändå har gjort så att den stora flyktingvågen till landet minskat till en hanterlig liten ström. Detta stämmer inte alls. I juli 2016 hade knappt 15 000 personer sökt asyl i Sverige det året. Siffrorna från hösten 2015 hade minskat rejält för länge sedan. Redan i februari 2016 var antalet nere på lätthanterliga 2-3 000 personer i månaden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-04-26:

Fredrik Reinfeldt varnar för stängda gränser efter terrordåd till sidans topp

Fredrik Reinfeldt - som "när som helst", enligt sambon Roberta Alenius, ska bli pappa för fjärde gången - hamnade inom två veckor nära två fordonsattacker. Först i London den 22 mars när fem människor dödades och sedan i Stockholm den 7 april som krävde fyra dödsoffer.

I båda fallen befann han sig på jobbuppdrag, något hundratal meter från Westminister Bridge respektive Drottninggatan. Men detta har inte fått Reinfeldt, som i valrörelsen 2014 vädjade till svenska folket att "öppna sina hjärtan", att ändra sin syn på betydelsen av invandring och en generös flyktingpolitik.

Men i ett tal på pensionsbolaget Alectas hundraårsjubileum i Stockholm på onsdagskvällen konstaterade han att svenska folket är av en annan uppfattning. I tisdags presenterades Som-institutets årliga mätning som visade att andelen svenskar som inte vill att fler flyktingar ska komma till Sverige ökade från 40 procent 2015 till 52 procent 2016.

- Nu ligger svenska folket vakna på nätterna och funderar på hur vi kan sätta stopp för att människor kommer in över gränserna, sade Reinfeldt.

Men han framhöll att den svenska invandringspolitiken i fjol ledde till en nettoinvandring på 117.000 personer, mer än fyra gånger så mycket som födelseöverskottet på 26.000. Som motpol ställde han Japan, "i princip hermetiskt tillslutet för invandring" med världens äldsta befolkning där äldreboenden är på väg att växa fram på ett pärlband.

- Hela befolkningsökningen sker i grupper över 65 år som ensats om att inte arbeta en dag till. Om det är svaret, gott folk, så har vi problem, varnade Fredrik Reinfeldt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Liberal Debatt 17-04-27:

Vi står inte ut med sveket mot flyktingbarnen till sidans topp

Sara Edvardson Ehrnborg

Som ett led i regeringens förändring av flyktingpolitiken försämrades villkoren och framtidsutsikterna för de ensamkommande flyktingbarn som nu finns i Sverige. Läraren Sara Edvardson Ehrnborg larmar om de konsekvenser detta fått ute i verkligheten.

Förutsättningarna för en ensamkommande ungdom att känna sig hemma i Sverige beror på hur ungdomen tagit sig till Sverige och vilken bakgrund hen har. Men inte bara. Att en ungdom känner sig hemma har även att göra med hur en kommun organiserar mottagandet, vilket förståelse för inkluderingsuppdraget lärare och elever i skolan har, samt vilket stöd ungdomen får i hemmet, i skolan och på fritiden. Inkludering sker med andra ord på olika nivåer och i ett komplext sammanhang.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Stockholm krönika 17-04-30:

Asylprocessen är psykisk tortyr till sidans topp

John Arthur Ekebert

Sverige är egentligen ett stabilt land och vi som bor här är lugna, snälla och bjudsamma. Genom historien har många invandrat hit i perioder.

I dag gör Migrationsverket vad de kan med asylsökande. Men trots det upplever jag som nära anhörig till en asylsökande ett snårigt regelsystem där den ena inte förstår vad den andre gör.

Många, eller rättare sagt de flesta, som söker frist här lever i en mycket stressig situation som skulle ta knäcken på vilken invand svensk som helst, sanna mina ord! Stressen och ovissheten minskas inte under processen, tvärtom, folk blir mer och mer uppgivna och slängda hit och dit. Är folk som ansöker inte skadade blir de det här efter några år i asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Malmö debatt 17-04-20:

Jag vill bara ha en chans att förklara till sidans topp

Jag heter Shamsullah Hassani, jag kommer från Afghanistan. Jag har varit i Sverige i två år. I augusti 2016 fick jag beslut från Migrationsverket. Det var ett avslag som jag överklagade.

Efter att jag överklagade har jag väntat i sex månader. Efter sex månader fick jag andra avslaget utan att Migrationsverket kallade mig.

Mitt problem är i Afghanistan. Jag har ingen familj och jag är under 18 år. Om Migrationsverket skickar tillbaka mig till Afghanistan finns där ingen som kan hjälpa mig. Där kan hända att jag blir terrorist, våldtagen eller att jag blir mördad. Det är jag verkligen rädd för eftersom jag inte har några släktingar i Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-05-02:

Agneta Pleijel: Sveriges deportationer av afghanska ungdomar är en skakande skandal till sidans topp

Sveriges deportationer av afghanska ungdomar är en skakande skandal med vittgående konsekvenser. Agneta Pleijel vänder sig till Astrid Lindgren med sin förtvivlan över hur utsatta barn berövas all form av trygghet.

I mitt exemplar av "Pippi Långstrump", utkommen 1945, står mitt namn med vingliga bokstäver och siffran 7. Inte min ålder, jag var sex men kunde läsa - men jag numrerade mitt bibliotek (en vana jag med tiden tvangs upphöra med). Pippis betydelse för barn och små flickor går inte att överskatta. Kära Astrid, hör du mig? Jag vill tala med dig om barn. Du vet kanske inte, jo du vet nog, att vårt land inte är särskilt gott mot dem.

Och ändå har Sverige, mycket tack vare dig, blivit ett föredöme när det gäller barn. Sverige är ett land som säger sig förstå vad en barndom är. För Pippi och Mio, Skorpan och Lisa, Madicken, Kalle, Ronja, och de andra. Nu var det 2014 och 2015. De här pojkarna var tolv, fjorton och sexton när de kom. Jo, visst var de många, 12 500, kanske fler. Många flydde från ställen där de redan var flyktingar. Mardrömslika scenarion innan de nådde hit. De var födda i Afghanistan men var småbarn när deras föräldrar flydde från talibaner och annan förföljelse till Iran och Pakistan. Många är hazarer.

Denna shiamuslimska folkgrupp i Afghanistan har alltid varit andra klassens medborgare bland sunnimuslimer. Afghanistan toppar listan av världens flyktingar; det finns en miljon internflyktingar bara inom landet. I de flesta provinser råder "inre väpnad konflikt". Hjälporganisationer tar hem sina medarbetare. UD varnar svenskar för att vistas där. Nyss fällde USA en drönarbomb mot IS och talibanerna som återtar makten.

De minderåriga pojkar som kom hit blev omhändertagna, fick gå i skola, bo i förvar eller hos fosterfamiljer, lärde sig svenska och spela fotboll och fick kamrater. En klocka tickade som många fruktade: artonårsdagen. Dagen kom och de var inte barn längre. Har vi några kloka ord att säga till fostermamman som, när pojken inte kom hem, fick veta av polisen att han internerats för utvisning?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE Weekly editorial 17-04-28:

Conditions in Hotspots are chilling till sidans topp

Catherine Woollard, ECRE Secretary General

It is hardly a surprise to anyone that the conditions in the so-called refugee "hotspots" in Greece and Italy is extremely problematic. However, when the criticism comes from the European Court of Auditors (ECA: a highly respected oversight body) it should stimulate action.

The newly released ECA report confirms many of the negative findings identified by ECRE and its members in research in the hotspots published in late 2016. The situation continues to deteriorate by the day, with rising incidences of self-harm and violations of fundamental rights being of particular concern.

(...)

Artikeln med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrtelje Tidning 17-04-24:

Vi i Miljöpartiet Norrtälje vill ha en annan migrationspolitik till sidans topp

Det är vår förbannade plikt att se till att bygga det här landet för de utmaningar som väntar oss, och se till att vi har resurserna för att ta hand om barn och unga. Vi har inte tid att vänta på att IS senapsgas ska fylla barns lungor, skriver William Olsson.

Den 25 mars hade Miljöpartiet i Norrtälje årsmöte. Bland kaffet, skratten i pausen, handlingarna, fikat och engagemanget tog vi flera viktiga beslut.

Det i särklass viktigaste var att ställa oss bakom rörelsen "Vi står inte ut" och deras krav:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Biblioteksbladet 17-05-03:

Biblioteksupprop: Ge amnesti för ensamkommande barn och unga till sidans topp

260 biblioteksanställda har undertecknat uppropet om amnesti för ensamkommande barn och unga. "Vi på biblioteken står inte längre ut, och vi vill inte bevittna denna utveckling mer", skriver författarna.

Bibliotekens kärnuppgift grundas i demokratiuppdraget och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, liksom i barnkonventionen.

På biblioteket har alla samma värde, biblioteket är allas rum och i våra rum har vi under snart två år träffat många ensamkommande barn och unga. Vi har dem hos oss på en rad olika sätt - de finns på våra språkcaféer, de använder bibliotekets medier och tjänster. Ibland organiserat men ofta på egen hand vid en mängd olika tidpunkter. Vi ser många ambitiösa och målinriktade unga med en stor kunskapstörst och hunger att lära sig ett nytt språk, svenska, och hur ett nytt samhälle fungerar. Vi ser unga som söker sammanhang och människor att samtala med.

Numera ser vi dem också slockna. De tidigare så målmedvetna är trötta, slitna och inte längre lika intresserade av livet, kunskapen och framtiden. I stället händer det att de kommer in till biblioteken rakt från gatan, där de numera bor. De har just förlorat stor del av sitt hopp och sin framtidstro, kanske har de också just förlorat den sociala trygghet de hade.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Biblioteksbladet 17-05-03: Initiativtagare till uppropet: "Vi orkade inte vara tysta längre" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-04-25:

Därför borde alla papperslösa få amnesti till sidans topp

Alex Bengtsson, Nathalie Söderberg, Tillsammansskapet

"Eventuella brottslingar och terrorister hade fått ett personnummer och en folkbokföringsadress precis som alla andra - och därmed blivit enklare att hitta för ordningsmakten."

Efter terrordådet i Stockholm har etablissemanget uppvisat en tanklöshet som kommer få förödande konsekvenser för utsatta och marginaliserade grupper.

Eftersom den terrormisstänkte gärningsmannen inte hade uppehållstillstånd bedriver såväl de borgerliga som regeringspartierna en häxjakt på papperslösa. En i dag redan utsatt grupp som ökar markant på grund av etablissemangets anpassning till extremhögerns flyktingpolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 17-05-01:

Sverige behöver de afghanska ungdomarna till sidans topp

Björn Mellquist, lärare och god man

Regeringen och Migrationsverket är i full gång att utvisa merparten av de cirka 23 000 ensamkommande med afghansk bakgrund som registrerats som barn vid ankomsten. Det är kontraproduktivt. De investeringar som gjorts i dessa ungdomar kan tas till vara på en växande arbetsmarknad, skriver bland andra Björn Mellquist, lärare och god man.

Våra beräkningar visar att av de afghanska ungdomar som vid ankomsten registrerats som ensamkommande barn och som fick beslut under 2016 är det 38 procent som fått bifall, det vill säga vanligen tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. När de fyller 18 år är de "vuxna" och ska utvisas då de inte anses ha skyddsskäl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 17-04-22:

C vill sänka sjukersättning för flyktingar till sidans topp

Centerpartiet väntas föreslå en ändring som skulle innebära drastiskt sänkt sjukersättning för många flyktingar, uppger SVT. Bara den som arbetat länge i Sverige ska kunna få full ersättning.

I den skuggbudget som presenteras på onsdag vill Centerpartiet sänka sjukersättningen för flyktingar i Sverige. Förslaget beräknas leda till besparingar på 1,4 miljarder kronor, skriver SVT.

I dag uppgår full sjukersättning till knappt 9.000 kronor i månaden, men för att få hela garantibeloppet måste en person ha 40 års försäkringstid. Flyktingar får genom ett undantag tillgodoräkna sig den tid de arbetat i sina hemländer, men det undantaget vill Centerpartiet ta bort.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten ledare 17-04-22:

Marcus Persson: Mycket oväntat att Miljöpartiet föreslår fotboja på flyktingar till sidans topp

Först var det Kristdemokraterna, sen Miljöpartiet (!). Nu ställer sig också Moderaterna och Socialdemokratierna bakom förslaget om att flyktingar ska bära fotboja i Sverige. Det innebär att en politisk majoritet i Sveriges riksdag står bakom en åtgärd som är humanitärt tveksamt, en åtgärd som dessutom sannolikt inte förhindrar några brott. Det är så dumt.

Fram till för några dagar sedan var alla partier överens om att fotboja bärs bara av de som är dömda till högst sex månaders fängelse. Att bära fotboja som alternativ till fängelse innebär ett sorts utegångsförbud, men man får lämna bostaden under fasta tider för att ta sig till jobbet. Tillstånd för till exempel läkarbesök måste anmälas innan. Den som bär fotboja måste dessutom betala en avgift på 80 kronor per dag. Huruvida flyktingar ska betala samma summa låter jag vara osagt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg debatt 17-04-24:

Oroväckande förslag på åtgärder mot papperslösa till sidans topp

Lina Lönnberg, Rosengrenska

Det här strider mot Sveriges åtaganden i form av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

I efterdyningarna av de fruktansvärda händelserna i Stockholm går det att skönja ett hopp för humanismen och en tro på ett öppet demokratiskt Sverige. Samtidigt skapar politiska krafter förenklade bilder av världen, där inte bara individer utan hela grupper utmålas som förövare eller möjliga hot. Att utnyttja attentatet i Stockholm som argument för ett slutnare samhälle och peka ut papperslösa som potentiella terrorister reagerar vi i Rosengrenska stiftelsen kraftigt emot.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 17-04-29:

Sara Skyttedal: Dags för KD att vara tydligt i migrationspolitiken till sidans topp

KD har länge haft ledande företrädare som inte vill ge svar på om partiet står till höger eller vänster. Våra väljare har dock inte haft några problem att placera sig till höger på den politiska skalan, skriver Sara Skyttedal (KD).

Nästa val kommer Kristdemokraterna ha haft en 20 år lång negativ trend bakom sig. Nu krävs ett tydligt agerande för att ha chans att 2018 bryta den destruktiva trenden. Partiet står inför viktiga vägval som kommer avgöra om vi når framgång eller upphör att existera.

Kristdemokraternas kris är inte en isolerad till vårt parti, utan följer trenden för etablerade partier till höger om mitten. Dock gör vårt utgångsläge med ett väljarstöd nära riksdagsspärren att krisen blir en fråga om vår framtida existens.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Sveriges Radio Dalarna 17-04-24:

Malin Foxdal gör föreställning om migration och fördomar till sidans topp

Musikern Malin Foxdal från Falun undersöker svenskarna historia som emigranter i USA- och drar paraleller till idag. Resultatet blir en ny musikteater på Dalateatern.

Tillsammans med musikerna Magnus Zetterlund och Anders Nygårds jobbar Malin på föreställningen som har fått arbetsnamnet "På andra sidan Swede Hollow".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 17-05-02:

Upplevelsevandring med asylsökande som skådespelare till sidans topp

Denna vecka arrangeras upplevelsevandring om ett liv på flykt. Med asylsökande människor som skådespelare i rollspelet.

Ljusnarsbergs kommuns integrationsenhet anordnar denna vecka en upplevelsevandring "Det kunde varit du" som handlar om hur det är att vara på flykt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Norrbottens-Kuriren 17-05-03:

Eric Bibb sjunger migrationens blues till sidans topp

Från medborgarrättsrörelsen i USA till bluesartist i Sverige. Musikern Eric Bibb sjunger om sökandet efter en trygg plats i föreställningen "Tales from a bluesbrother".

Miljontals afroamerikaner lämnade segregation och misär i den amerikanska södern när bluestrubaduren Eric Bibb växte upp i New York. På nya skivan "Migration blues", drar han paralleller mellan deras situation och dagens flyktingrörelser mot Europa. Själv har han bott över hela världen och ser sig numera som en "världsmedborgare".

Migration är sökandet efter en plats på jorden där man är trygg, där man kan undvika våld och krig och ta hand om sin familj, bortom den rena överlevnaden. Det har jag varit med om. Jag känner mycket gemensamt med dem som flyr från våld, säger han och undrar hur det kan vara så svårt för vissa att relatera till.

35 skivor

Det var på 70-talet som Eric Bibb slog sig ner i Sverige. Här är han relativt okänd, även om han turnerar världen runt med sina gitarrer. Trots att han växt upp med bluesen - och spelade gitarr redan som 8-åring - var det i Paris han fann sin egen väg in i musikgenren, via ett möte med Mickey Baker. Genom åren har det blivit fler än 35 skivor.

Hans son, skådespelaren och dansaren Rennie Mirro, tyckte att det var dags för svenskarna att höra pappans berättelse. Föreställningen "Tales from a blues brother" har premiär på Rival i Stockholm 12 maj och handlar om Bibbs personliga resa. Ola Lindholm har skrivit manuset.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.