ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 20 mars 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

Denna utgåva av Asylnytt publicerades 16 maj men innehåller material från 9 - 20 mars. Nästa utgåva väntas inom kort.

Denna utgåva av Asylnytt publicerades 16 maj men innehåller material från 9 - 20 mars. Nästa utgåva väntas inom kort.

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

#vistårinteut 17-03-11:

Brist i Migrationsverkets sätt att registrera ensamkommande barns ankomstdatum till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut har fått information om följande:

Hösten 2015 anlände ett stort antal ensamkommande barn till Sverige och Malmö. Barnen kallades inte in på ansökningssamtal till Migrationsverket direkt på grund av hög belastning på ansökningsenheterna på Migrationsverket. Socialtjänsten skickade information om barnen som placerats till Migrationsverket, varpå verket tilldelade varje barn ett individuellt dossiernummer. Detta förfarande fungerade som en första registrering av att barnet ville söka asyl. Men detta skedde utan att barnet var på plats på ansökningsenheten på Migrationsverket.

För ett stort antal barn dröjde det lång tid, ibland upp till ett par veckor, innan de fick komma in till Migrationsverket för att fullfölja sin asylansökan. Ett stort antal barn anlände alltså innan den 24 november 2015 (under hela november månad totalt drygt 4600 barn), men fick tid för samtal på Migrationsverket för att registrera sin asylansökan efter den 24 nov.

Migrationsverket framhöll att det var tilldelning av dossiernummer i samband med placering av socialtjänsten som räknades som registrering av asylansökan, eftersom det var verkets egen oförmåga att hantera det stora antalet ansökningar som ledde till den långa väntan. Om till exempel ett barn anlände, placerades och tilldelades ett dossiernummer den 23 nov så skulle detta datum räknas som datum för registrering av asylansökan. Kom barnet före 24 november 2015 skulle alltså barnets asylansökan prövas enligt ordinarie utlänningslag, inte begränsningslagen.

Information har nu kommit från teamledaren på Migrationsverkets ansökningsenhet i Malmö under ett samverkansmöte mellan socialtjänsten och Migrationsverket att verket inte längre håller fast vid det här förfaringssättet. Istället för att gå på ankomstdatum, går verket på det datum då barnet varit inne på Migrationsverkets ansökningsenhet och sökt asyl.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-02-23:

Proposition: Åldersbedömning tidigare i asylprocessen till sidans topp

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag om ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen jämfört med vad som görs i dag.

- Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Syftet med förslaget är att undvika att vuxna asylsökande placeras på boenden för barn och se till att de ensamkommande barnen får del av de resurser som har avsatts för dem. I propositionen föreslår regeringen bland annat att:

+ Migrationsverket, så snart som möjligt efter asylansökan, ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.

+ Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut som innebär att han eller hon bedöms vara vuxen.

+ Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Hämta propositionen (Extern länk)

Motion 2016/17:3639 av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Motion 2016/17:3636 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Motion 2016/17:3641 av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

Motion 2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C) (Extern länk)

Motion 2016/17:3640 av Aron Modig m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion 2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-03-02:

Proposition: Studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd till sidans topp

Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Förslagen aviserades förra våren i propositionen om den tillfälliga lagen.

Den tillfälliga lagen, som trädde i kraft den 20 juli 2016, innehåller bland annat bestämmelser om att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas en person som vid förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan försörja sig genom anställning eller näringsverksamhet. För den som är under 25 år gäller detta endast om personen har fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande.

Syftet med det här förslaget är att uppmuntra unga nyanlända att genomgå utbildning på gymnasial nivå. Det är viktigt att ungdomar känner att de har den arbetsro de behöver för att kunna fokusera på sina studier och bygga en framtid i Sverige. En genomförd gymnasieutbildning stärker ungdomars möjlighet att få ett jobb och den svenska arbetsmarknaden har ett stort behov av gymnasiekompetent arbetskraft.

I propositionen föreslår regeringen bland annat att:

+ Den som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, och ensamkommande barn som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt utlänningslagen på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, ska kunna få ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid.

+ Ensamkommande barn som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet ska kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

+ När grunden för det tidigare tillståndet har upphört ska den som studerar och sköter sina studier kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå för att ha möjlighet att fortsätta sina studier.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta propositionen (Extern länk)

Motion 2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L) (Extern länk)

Motion 2016/17:3653 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (Extern länk)

Motion 2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

Motion 2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) (Extern länk)

Motion 2016/17:3652 av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik 17-03-09:

"Risk för kaotisk situation" - Lagrådet sågar lagförslaget om gymnasium till sidans topp

Nyanlända ungdomar ska uppmuntras att gå på svenskt gymnasium och då kunna få förlängt uppehållstillstånd. Nu underkänner dock Lagrådet regeringens planer. Lagförslaget kan skapa en "kaotisk situation" och det är "komplext", "märkligt" och "godtyckligt".

I samband med att den så kallade tillfälliga lagen infördes - som bland annat begränsar möjligheten att få permanenta uppehållstillstånd för flytkingar och skyddbehövande - aviserade regeringen att man också skulle ta fram ett lagförslag om att förlängt uppehållstillstånd kan beviljas till ungdomar som studerar på gymnasiet och sköter sina studier.

"Mycket komplex reglering"

I den remiss som regeringen nu har lämnat till Lagrådet lämnas förslag på lagändringar som ska uppmuntra ungdomar som nyligen kommit till Sverige att studera på gymnasiet utifrån detta.

Ungdomar som omfattas av den tillfälliga lagen ska kunna få ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid.

Men juristerna i Lagrådet konstaterar nu att det är fråga om en "mycket komplex reglering" som riskerar att bli "svårtillgänglig" och öka pressen på Migrationsverket och andra myndigheter.

Lagrådet skriver:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 17-03-11:

Anna Dahlberg: Ett nej måste vara ett nej i flyktingpolitiken till sidans topp

Regeringens flyktingpolitik hänger inte ihop. Ena stunden heter det att alla som saknar skyddsskäl ska återvända hem. I nästa andetag skapar man en slags gymnasie-amnesti.

Regeringens flyktingpolitik hänger inte ihop. Ena stunden heter det att alla som saknar skyddsskäl ska återvända hem. I nästa andetag skapar man en gymnasie-amnesti.

Statsminister Stefan Löfven brukar tala om vikten av ordning och reda i flyktingmottagandet. "En del får ja. De får vara kvar. Andra får nej och de får åka tillbaka". Lika tydlig har inrikesminister Anders Ygeman (S) varit. Gång på gång har han signalerat att regeringen nu tar krafttag för att påskynda återvändandet av personer med utvisningsbeslut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-03-10:

Grekland/ Reject EU pressure on asylum seekers till sidans topp

Proposed law changes would harm vulnerable people

The Greek Parliament should resist external pressures and reject any changes to legislation based on the European Commission's Joint Action Plan for the EU-Turkey agreement, that will further worsen the situation for people seeking safety and a better life in Europe, 13 nongovernmental organizations said today in an open letter.

As the Greek Parliament is expected to vote within the coming days on these changes, the organizations are calling on Greek Members of Parliament not to support amendments to Greek Law 4375/2016 already published in the EU Joint Action Plan that will remove safeguards for vulnerable people and families. The parliament should stand by the protections enshrined in Greece's current asylum legislation by making sure that most vulnerable persons and those eligible for family reunification under the Dublin Regulation are exempted from accelerated admissibility procedures aimed at sending them back to Turkey.

Removing existing safeguards for vulnerable people and those with prospects for family reunification in other EU member states would mean keeping more people on the already overcrowded islands and putting further undue pressure on the islands' population. The result would be the creation of more detention centers, fast-tracking asylum proceedings, and limiting appeals steps, all with the goal of facilitating deportations, and possibly sending people into harm's way.

The organizations urged Parliament to make Greece an example of a country willing to uphold the human rights of and protection for people seeking safety and security in Europe, and not to allow Greece be used as a laboratory for testing migration policies at the expense of the most vulnerable.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs brevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-03-07:

Ungern/ UNHCR deeply concerned by Hungary plans to detain all asylum seekers till sidans topp

UNHCR is deeply concerned at a new law which has been voted this morning at the Hungarian Parliament and which foresees the mandatory detention of all asylum seekers, including many children, for the entire length of the asylum procedure.

In practice, it means that every asylum-seeker, including children, will be detained in shipping containers surrounded by high razor wire fence at the border for extended periods of time.

This new law violates Hungary's obligations under international and EU laws, and will have a terrible physical and psychological impact on women, children and men who have already greatly suffered.

We already expressed serious concern about the physical barriers Hungary has already erected, together with legislative and policy obstacles, making it nearly impossible for asylum-seekers to enter the country, apply for asylum and receive international protection.

Under International and EU laws, the detention of refugees and asylum-seekers can only be justified on a limited number of grounds, and only where it is necessary, reasonable and proportionate. This requires authorities to consider whether there are less coercive or intrusive measures to achieve these goals, based on an assessment of the individual's particular circumstances. Alternatives to detention should always to be considered first. Failure to do so could render detention arbitrary.

Children should never be detained under any conditions as detention is never in a child's best interest.

Europarådets parlament: rapporteurs express deep concern at new law to automatically detain asylum seekers (Extern länk)

Amnesty International 17-03-09: Detain all asylum-seekers a deliberate attack on the rights of refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 17-03-08:

Från Afghanistan/ Så arbetar Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul till sidans topp

Kjell-Terje Torvik är tillfälligt hemma i Sverige. Annars arbetar han sedan årsskiftet som återvändandesambandsman i Kabul, Afghanistan.

- Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan, säger han.

I 15 år har Kjell-Terje Torvik arbetat med återvändandefrågor på Migrationsverket. Under 2017 är han tjänstledig från sitt vanliga arbete för att på plats i Kabul underlätta återvändandet för personer med utvisningsbeslut. Han är nu anställd av Migrationsverkets internationella avdelning för att arbeta i Afghanistan inom ramen för EU-projektet EURLO*.

- Jag har ingen direktkontakt med de enskilda individerna. Mitt jobb går ut på att förmå myndigheter och organisationer i Afghanistan att samverka så bra som möjligt när de hjälper personer som återvänder. Det innebär också att jag ofta finns på flygplatsen när utvisade från Sverige anländer - i fall mottagandet skulle krångla på något sätt, berättar han.

Unga vuxna får särskilt mottagande

En stor grupp bland återvändarna som kommer från Sverige* är unga vuxna. Enligt Kjell-Terje Torvik finns det ett bra mottagande för dem den första tiden.

- Vid behov blir de hämtade på flygplatsen av IOM och körs till ett boende med 100 platser där de kan vara de första två veckorna. Sedan får de möjlighet att träffa en handledare som hjälper dem att ordna bostad och arbete. Det är svårt att få avlönade jobb, så ofta handlar det om att starta en liten rörelse.

Dessutom finns det en grupp unga återvändare som reser vidare till sina familjer i Iran.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-03-09:

Från Afghanistan/ Forced repatriation: 'We didn't think it would happen to us' till sidans topp

Afghanistan is starkly different from what Masooma had imagined. She was just a little girl when her family fled the Afghan war against the Soviets in the 1980s. They left everything they owned behind to look for sanctuary in Pakistan and she has few memories of the place.

But when she found out six months ago that her family were going to be forcibly repatriated to a war-torn country her seven children had never set foot in and she had last seen 30 years ago, she tried to stay positive.

"I had always wondered what life in our own country would be like - I looked forward to my homecoming."

When her family of 10 finally arrived in Afghanistan, any hope they had died. They were unable to return to the province where Masooma was born due to sustained conflict across the country. With no immediate family in Afghanistan to look out for them and little savings, they ended up in a tented settlement for displaced people. Her children have been out of school for six months as there are no schools near the settlement. Even if there was a school close by, they couldn't afford the fees, Masooma says, describing how even half a year after returning to Afghanistan her husband has been unable to find work.

The harsh reality is that so many other Afghan refugees are returning from Pakistan the labour market is simply flooded with more people than there are jobs. 250,000 have returned to Afghanistan in the last 10 months.

Her family and other returnees are not the only ones struggling. 600,000 Afghans were internally displaced due to conflict in 2016.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 17-03-17:

Från Ryssland/ EASO report on state actors of protection in the Russian Federation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Russian Federation - State Actors of Protection'. The report provides an overview on aspects related to the state protection functions identified as central from a citizen's perspective - the official institutions that constitute the guarantee for the individual's possibility to exercise his or her rights. In 2016, the Russian Federation ranked 9th in the top countries of origin in EU+ countries , with a total of 26,550 applicants.

The EASO COI report on state actors of protection in the Russian Federation aims at providing an overview of the justice and security sectors in the country, in their role as State actors of protection.

To that purpose, the COI report identifies and provides general information of each actor of protection in the Russian Federation, together with their capacity and integrity in performing their tasks. The first part of the reports delivers an insight on the Russian Federation Constitution and state structure, and the second part identifies the relevant state actors of protection for the purpose of this report: the Ministry of Internal Affairs - MVD, the Prosecutor's Office, Courts, the State Investigative Committee - SK, and the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation.

Given the specific status of Chechnya, a separate chapter was drafted, containing background information on the republic, its structure and recent developments. State protection available in the republic is described by identifying the individual actors of protection, the impact of traditional and religious law, and protection accessible for women.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 17-03-17:

Från Sydsudan/ Refugee crisis in South Sudan now world's fastest growing till sidans topp

Uganda and regional states are overwhelmed and in critical need of help.

Driven by fresh fighting, horrendous acts of violence and facing drought and famine, thousands of people are fleeing South Sudan, making it the world's fastest growing refugee crisis.

Total displacement from South Sudan into the surrounding region has now reached 1.6 million people, an astonishingly high percentage of the country's former total population of some 11 million. The rate of new displacement is alarming, representing an impossible burden on a region that is economically challenged and fast running short of resources to cope.

"No neighbouring country is immune. Refugees are fleeing into Sudan, Ethiopia, Kenya, Democratic Republic of the Congo, and Central African Republic. Almost half have crossed into Uganda, where in the country's north, the situation is now critical," UNHCR spokesperson Babar Baloch told a press briefing in Geneva.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-03-09:

Från Turkiet/ Ökat antal flyktingar från Turkiet - men beskeden om asyl är frysta till sidans topp

Allt fler turkiska medborgare söker asyl i Sverige. Migrationsverket får just nu in cirka 100 nya ansökningar i månaden. Men det lär dröja innan flertalet av dem får ett beslut.

Migrationsverket har valt att fortsätta frysa besluten för många av flyktingarna på grund av det ostabila läget i Turkiet.

Vi har träffat Mert och Baris som tvingades fly för några månader sedan i en föreningslokal i Malmö.

Mert, är en kurdisk journalist, han berättar att tillvaron är brutal för många kurder i Turkiet just nu.

- Folk blir fängslade och torterade på anklagelser tagna ur luften, säger han.

Båda heter egentligen något annat, för ingen av dem vågar säga sitt riktiga namn eller berätta var i Turkiet de är ifrån. De är rädda för vad som kan hände deras familjer om de avslöjar förmycket. Baris är etnisk turk, och var en framgångsrik affärsman i hemlandet, han tillhörde Gulenrörelsen som av turkiska regimen blivit anklagade för att ligga bakom det misslyckade kuppförsöket förra året.

De levde skilda liv i Turkiet, men flykten från hemlandet gör att de numera delar ett livsöde.

Mert berättar om förtryck och förföljelser.

- Alla i landet som kan tänkas ha en annan åsikt än regimen uppfattas som terrorister. Att till och med prata kurdiska ger en terroriststämpel, säger han.

Till slut fanns det inget annat att göra än att fly. Merts kollegor, och fler av hans vänner som inte hann att lämna landet sitter idag fängslade.

Nu väntar Mert och Baris sedan några månader tillbaks på ett beslut från Migrationsverket.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Ekot 17-03-11:

Flyktingar och migranter tar livsfarlig väg med lastbilar till Skåne till sidans topp

För att inte fastna i id-kontrollerna tar sig flyktingar och migranter ombord på lastbilarna på färjorna från Danmark. I år har fyra minderåriga upptäckts.

Det är när gränspolisen kontrollerar trafiken i Helsingborgs hamn som de regelbundet upptäcker flyktingar som tagit sig ombord på lastbilarna som kommer med färjorna från Helsingör.

- Varje vecka upptäcks detta. Sedan första januari har vi haft ett femtontal ärenden. Det varierar mellan att man hänger under lastbilarna och har skurit upp kapellen och sitter inne i lastbilarna, säger Michael Mattsson, chef för gränspolisen i Region Syd.

Enligt Michael Mattsson handlar det oftast om unga män, men i år har även fyra minderåriga rest in i landet på det här sättet. De flesta söker asyl när de avslöjas. Hittills har polisen inte upptäckt någon som skadat sig.

- Inte som vi känner till, säger Michael Mattsson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ulricehamns Tidning 17-03-18:

Hoseins berättelse om den långa flykten till Sverige till sidans topp

Allt Hosein Mohamadi hade med sig när han kom hit rymdes i en liten plastkasse. Resten av packningen hade han slängt någonstans i bergen mellan Iran och Turkiet, för att orka hjälpa en familj att bära deras lilla flicka, som vägrade gå. Här är hans berättelse, skriven av honom själv, om livet i Afghanistan och Iran och den oändligt långa och farofyllda flykten till Sverige.

"Mitt namn är Hosein Mohamadi och jag kommer från Afghanistan. Idag bor jag i Sverige och min resa hit har inte varit den lättaste. Jag tänkte dela med mig av de erfarenheter jag fick under min resa.

Jag tänkte börja med att berätta lite om mitt hemland Afghanistan. Jag har en vän som har kommit till Sverige från Afghanistan. Han heter Mahdi Amiri och det här är hans berättelse:

Jag bodde i Gazni som är en stor stad med ungefär fem miljoner invånare. Jag bodde inte mitt inne i staden, utan i en by lite utanför. Vi hade ett eget jordbruk och jag arbetade där tillsammans med min pappa. Jag har två syskon och jag är äldst.

En dag åkte jag och min kusin till Nimroz. Vi stannade en natt. Där träffade vi en människosmugglare. Tidigt på morgonen åkte vi mot gränsen till Pakistan.

Jag och min familj hade det bra och vi trivdes med livet, men vi hade det mycket otryggt för talibanerna attackerade oss ständigt. De utsåg sina offer i förväg och ingen kunde känna sig säker.

När man vaknar på morgonen och går iväg vet man inte om man kommer hem levande på kvällen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-03-17:

Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns till sidans topp

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som framgår av Riksrevisionens rapport Upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns (RIR 2016:26).

Riksrevisionen har granskat Polismyndighetens upprättande av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns under perioden november 2015 till och med maj 2016 samt de beslut om återinförande och förlängning av gränskontroll som fattades av regeringen under denna period.

Riksrevisionen anser sammantaget att de tillfälliga gränskontrollerna upprättades på ett ändamålsenligt sätt men att regeringens beslut om återinförande varit otydligt samt att styrningen och uppföljningen av insatsen varit bristfällig. Vidare anser Riksrevisionen att regeringen borde ha tagit ett större ansvar för gränskontrollernas utformning och för att säkerställa att de fick önskad effekt samt att en översyn av utlänningslagen och utlänningsförordningen bör göras.

Regeringen delar inte Riksrevisionens uppfattning om att otydlighet och brist på styrning har präglat regeringens arbete och beslutsfattande under den aktuella perioden. Inte heller anser regeringen att den aktuella författningsregleringen behöver ses över.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Hämta riksrevisionens rapport (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Migrationsverket 17-03-14:

Migrationsverket anpassar verksamheten i region Väst till sidans topp

Region Väst räknar med att bli runt 75 färre årsarbetare inom mottagningen under 2017. Verksamheten måste anpassas till behov och budget. - Vi minskar inom mottagning och försöker fördela tjänsterna på bästa sätt mellan orterna. Samtidigt behöver vi fler som jobbar med tillståndsärenden, säger regionchef Marcus Toremar.

Migrationsverket fortsätter att planera för en minskad organisation från 2017 och framåt. Bakgrunden är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. I hela landet ska 180 boenden avvecklas under våren och i region Väst avvecklas 22 boenden.

Mottagningen i regionen minskar

I region Väst, liksom i övriga regioner, minskar behovet av antal årsarbetare* inom mottagningen. Under hösten 2017 behöver antalet minska med cirka 75 årsarbetare från dagens cirka 400 årsarbetare. Den övergripande målsättningen är att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns hos befintliga medarbetare så långt som det är möjligt.

- Vi ser över vilka arbetsuppgifter som ligger på mottagningen och hur de kan fördelas på bästa sätt mellan orterna, säger regionchef Marcus Toremar.

Finns kvar på alla orter trots minskningen

Regionen kommer att ha kvar sin verksamhet på alla orter där man finns idag, men några orter berörs mer av förändringen. Mariestad minskar med 25 årsarbetare, Vänersborg med 26 årsarbetare och Halmstad med 21 årsarbetare.

- För oss är det viktigt att ha kvar verksamhet på alla orter, dels på grund av antalet sökande, dels på grund av de geografiska avstånden i regionen, säger Marcus Toremar.

Mottagningsenheter har blivit tillståndsenheter

(...)

Läs mer (Extern länk)

Mariestadstidningen 17-03-14: Minskar med 25 tjänster i Mariestad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 17-03-08:

De tjänar miljoner på flyktingbarnen till sidans topp

De lät en cancersjuk asylpojke svälta, en annan pojke placerade de hos en kriminell person - samtidigt tjänade de miljontals kronor.

Nu gör personerna bakom flera flyktingbolag för ensamkommande ungdomar - Kevin Alazar Ambaye, 34, och Mario Hässledal, 34, en ny supervinst via sitt bolag Canos VoB.

Vinst 2016: 51 miljoner kronor, motsvarande 139 726 kronor per dag - och det är skattebetalarna som får stå för notan.

Trots stor kritik från olika kommuner fortsätter männen bakom flyktingbolagen Building Bridges och Canos Vård och Behandling att tjäna miljoner på ensamkommande ungdomar.

GT har vid två tillfällen granskat affärsmännen Kevin Alazar Ambaye och Mario Hässledal som driver och äger flyktingbolagen Building Bridges och Canos Vård & Behandling.

Mario Hässledal äger ensam Building Bridges som för 2015 gjorde en vinst efter finansnetto på 4,8 miljoner kronor.

Under 2015 tog bland annat Building Bridges 105 000 kronor i månaden för att hitta ett bra familjehem till en 17-årig cancersjuk flyktingpojke. Några månader senare hittades pojken uttorkad och medvetslös i familjehemmet.

Så här sa då bolagets verksamhetsansvarige, Kevin Alazar Ambaye, till GT:

- Om du väljer att gå på en linje vad ett barn säger så.

139 726 kronor - om dagen

Under 2016 granskade GT Mario Hässledals och Amabyes nya bolag Canos Vård & Behandling.

Enligt Canos första bokslut, efter bara nio månaders verksamhet, uppgick omsättningen till 22,5 miljoner kronor och vinsten efter finansnetto blev 8,9 miljoner kronor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-03-16:

"Det är bättre att dö här där man får tänka vad man vill" till sidans topp

De kom som ensamkommande barn, men riskerar nu utvisning som vuxna män. Den brokiga Göteborgsfamiljen består i dag av sex ensamkommande afghanska ungdomar - och Kicki och Jan som gör allt för att de ska få stanna.

- Men det är ett rent lotteri, säger Kicki.

- Kicki är bäst. Så jävla snäll och hon kämpar för oss. Några av oss bor här "gratis", för att hon bryr sig om oss, säger Dawod.

Han talar med hela kroppen, för han har så mycket att säga och så få ord. "Mamma" Kicki och "pappa" Jan, ser stolt på. Egentligen driver de ett familjehem, men tycker "familj" räcker. För det finns kärlek i familjer, säger de och det gör det även i den brokiga skara som bor tillsammans i det stora huset utanför Göteborg.

- Varför gör du allt det här för oss Kicki? frågar Dawod plötsligt.

Kicki stryker håret ur ansiktet:

- För att jag älskar er. Ni är de finaste pojkar som finns. Unika. Vet ni vad det betyder?

2006 bestämde Kicki och Jan att öppna sin dörr för människor som hade det svårt. De egna barnen hade för länge sedan flyttat och för barnbarnen fanns alltid plats ändå. De berättar om en mamma med tre barn som behövde skyddat boende, en mor och hennes son från Syrien och en ensam 14-årig pojke i behov av ett hem för en kortare period.

Men så 2015 kom den stora flyktingströmmen och Kicki och Jan kände att de ville göra mer. I dag har de sex afghanska ungdomar boende hos sig. För stunden är fyra hemma.

Pojkarna talar lågmält medan de hjälps åt att duka fram te och smörgåsar. De två som kom först - Dawod och Shareza pratar numera en hel del svenska, går i skolan och har bott på den slingrande gatan vid havet i drygt ett och ett halvt år.

Vi har landat här vid köksbordet i villan som ständigt byggs om för att det kom ett brev till redaktionen. Det var från Kicki och handlade om hur det kändes när man inte längre kan skydda sina barn. Om ångesten och oron det leder till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Jämtland 17-03-13:

"Många afghanska ungdomar är trötta på livet" till sidans topp

Meysam är förväntansfull inför skoldansen på Furuparken. Men att fyra afghanska pojkar tog sitt liv i södra Sverige har skapat oro på HVB-hemmen.

Det är kväll på HVB-hemmet på Frösön. Javad Rezai lagar mat i det gemensamma köket. Det blir afghansk och persisk mat. Javad hinner springa upp till Seyed Meysam Husseini som har sitt rum en trappa upp.

- Jag älskar att dansa, säger Meysam och sätter den svarta flugan på plats.

"Vill inte bli halshuggen"

De pratar om talibaner och IS och om att ständigt bära på en oro - en rädsla.

- Jag vill inte bli halshuggen och att man filmar det och skickar till min familj, säger Meysam.

- Jag tänker att om jag inte får stanna i Sverige så är det bättre att göra det här.

- Hjärtat slår så hårt hela tiden. Hjärtat dunkar när det man drömmer om kanske inte blir av, säger Javad.

De känner väl till den facebookgrupp där afghanska ungdomar pratar om att ta självmord, att det kan vara bättre att göra det i lugn och ro i Sverige .

- Det är inte bara jag, säger Meysam, och fortsätter:

- Jag har kontakt med många afghanska ungdomar som är trött på livet. Vi träffas på stan och på facebook. Ni är så snälla här, men det dör folk varje dag i Afghanistan.

De har båda varit 13 månader i Östersunds kommun och går i skolan. De delar samma upplevelser. De berättar om färden med gummibåten mellan Turkiet och Grekland, om flykten genom Europa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Bohusläningen 17-03-17:

Ismat vädjade om hjälp - tog sitt liv till sidans topp

Bohusläningen har granskat fallet Ismat - och funnit flera allvarliga brister som till slut ledde fram till att han tog sitt liv.

Det är natten till den 8 februari som polisen, på en rutinmässig bilpatrullering i Dals Ed upptäcker en till synes livlös person utanför asylboendet.

Det är Ismat och hans liv går inte att rädda. Alla på boendet väcks och det blir ingen mer sömn den natten. Men de är inte överraskade. Ismat har försökt ta sitt liv förut, det vet alla.

Förföljdes

Vi börjar i Afghanistan. Precis som många andra av de afghanska ensamkommande pojkarna tillhör Ismat hazarerna, en folkgrupp med låg status i landet. Under talibanregimen 1996-2001 förföljdes de och levde under stort förtryck, därefter har förhållandena förbättrats något.

Ismat bor tillsammans med sin pappa och styvmamma och två yngre syskon. Hemförhållandena är svåra och han har farit illa, säger flera som vi har pratat med. Han jobbar på byggen där han blir trakasserad eftersom han är hazar.

Hösten 2015 tar han sig till Sverige. Han kommer till Malmö, uppger att han är 16 år och eftersom han är omyndig placeras han på ett HVB-hem i Lysekil. Han får en god man, Nicki Essmann, som han har kontakt med var tredje, var fjärde vecka.

- Han var en lågmäld kille, lite blyg. Vi träffades alltid på boendet eftersom han tyckte att det var svårt att prata svenska i telefonen, han vågade inte göra fel. Däremellan hade vi lite sms-kontakt, säger hon.

- Han mådde väldigt dåligt men kunde inte förklara när jag frågade varför. Jag tror att det var svårt för honom att förklara. Han krävde aldrig något och var jättetacksam för det han fick.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingrid Eckerman 17-03-18:

Suicidpreventivt samtal ledde till försämrad psykisk hälsa till sidans topp

Författare: Emilia Möller

Migrationsverket (MiV) har tydligen börjat med suicidpreventiva samtal, men som vanligt när det gäller MiV så lämnar kvalitén mycket övrigt att önska.

Ayat, som bor hos mig, fick ett brev från MiV med kallelse till uppföljningssamtal angående asylbeslut. Jag ringde och fick höra att det skulle handla om hur han mådde, bodde m.m. På grund av alla rapporter om psykisk ohälsa bland de ensamkommande (EK) tänkte jag att detta kanske var MiV sätt att låtsas att de bryr sig för att sedan kunna säga att de vidtagit åtgärder.

Under och efter samtalet reagerade jag starkt på det bemötande och förhållningssätt utredaren hade gentemot Ayat. Med tanke på den betydelse och konsekvenser detta samtal har för Ayat så var detta uppföljningsmöte höjden av ett oprofessionellt och opedagogiskt samtal.

Jag ska tillägga att Ayat är 16 år men MiV har skrivit upp honom i ålder. Han är fråntagen sitt familjehem och har fått ett avslag som han överklagat.

Frågorna

Första frågan på mötet var hur Ayat planerade för ett återvändande? Han svarade att han överklagat och inväntar besked av detta och att han gjort en tandröntgen som visar att han är under 18 år.

Men utredaren fortsatte att trycka på under samtalet. Hon sa flera gånger "du måste faktiskt planera för ett återvändande, det tar bara 3-6 månader att få beslut från Migrationsdomstolen".Ayat hade inget svar på hennes fråga, han grät och tittade ner i bordet. Utredaren tog fram statistik från 2015 som visade hur få procent som faktiskt hade fått ett ändrat beslut hos Migrationsdomstolen, och med det menade hon att Ayat verkligen borde fundera på vad han kan tänkas jobba med i Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 17-03-18:

"Förhöjd risk för nya självmord" till sidans topp

Det finns en förhöjd risk för nya självmord bland de tusentals unga afghaner som väntar på besked om de får stanna i Sverige. Men vi vet för lite om denna grupp och hur vi ska hindra dem från att ta sina liv. Det menar Michael Westerlund, suicidforskare som bland annat studerar hur självmordsbenägna kommunicerar med varandra på sociala medier.

I en sluten grupp på sociala medier beskriver ett 20-tal unga afghaner hur de har skadat sig och förbereder sig för självmord. Medlemmarna i gruppen har lagt upp bilder på sig själva och frågar sig vem som är den näste på tur att ta sitt liv.

Michael Westerlund, suicidforskare på Stockholms Universitets medievetenskapliga institution, JMK, och Karolinska Institutet, har studerat gruppen en tid och menar att det finns en risk att medlemmarna triggar varandra att ta sina liv.

- Det jag har sett följer de typiska mönstren för så kallade suicidkluster och självmordspakter. I den här typen av grupper utgör man en slags modeller för varandra, säger han.

Enligt Michael Westerlund handlade det om allvarliga självmordsmeddelanden som gruppmedlemmarna delar med varandra på Facebook och andra sociala medier. Flera medlemmar visade också upp bilder på självskador som han i detta sammanhang tolkar som förberedelser på självmord.

- Det är inte lätt att ta sitt liv. Det som föregår en självmordshandling är ofta att man övar sig på något sätt, säger Michael Westerlund.

Det han såg i gruppen gjorde honom oroad och han anser att det finns en förhöjd risk för självmord i just denna utsatta grupp. Ändå vill han inte dra några slutsatser om hur självmordsbenägna unga afghanska flyktingar är generellt. I princip saknas det forskning om hur denna grupp skiljer sig från andra jämförbara ungdomsgrupper eller från flyktingar generellt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsdepartementet 17-03-09:

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga till sidans topp

Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga baseras i huvudsak på schabloner. Tillämpningen av regelverket blir enklare och det gör att Migrationsverket kan betala ut ersättningar till kommunerna snabbare. Schabloner innebär också mindre administration eftersom ansökan om ersättning inte behöver göras.

Kommunerna får bättre förutsättningar för planering och organisation av mottagandet när ersättningsnivån och tidpunkten för utbetalning är bestämd. Med förändringen av regelverket säkerställs att skattemedel används effektivt och ansvarsfullt. Det blir inte längre möjligt att ta ut orimligt höga priser för boenden för ensamkommande.

Det nya ersättningssystemet bygger på promemorian Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga (Dnr A2016/01307/I) som har varit på remiss.

Det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga i korthet

+ Alla kommuner får en årlig ersättning för beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn. Ersättningen består av två delar: dels en fast ersättning om 500 000 kronor, dels en rörlig ersättning som beräknas utifrån hur många barn som kommunen förväntas ta emot under året. Systemet med överenskommelser om platser för mottagande tas bort.

+ För asylsökande ensamkommande barn som kommunen tar emot betalas en schablonersättning på 52 000 kronor. Den ersättningen ska bland annat gå till kostnader för resor och god man.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skånska Dagbladet 17-03-15:

FI vill att Svalöv tar mer ansvar för flyktingar till sidans topp

Svalövs kommun måste ta ett större ansvar för de ensamkommande barn som man tar emot.

Feministiskt Initiativ är kritiskt till hur ordningen är i dagsläget och vill att ansvar ska gälla tills att barnen fyllt 21 år.

I en motion till kommunfullmäktige poängterar partiets Linn Alenius Wallin att efter det att barn som vistas på till exempel hvb-hem och som fyllt 18 år avsägs allt ansvar och istället går Migrationsverket in som ansvarig myndighet.

- Man har fått en trygghet i Svalöv som består av god man, medicinska kontakter och skolan. Dessutom oberoende av om barnet överklagat Migrationsverkets åldersuppskrivning eller inte.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ttela 17-03-15:

Tillbaka i väntan på nya beslut till sidans topp

Åtta ungdomar fick åldern uppskriven av Migrationsverket och flyttade från kommunen samtidigt. Men alla är samlade igen i Lilla Edet efter stora insatser från Klubb Solidaritet.

Mitt i den svenska vardagen finns det många personer som engagerar sig frivilligt för att stötta och hjälpa de flyktingungdomar som får sin ålder uppskriven.

- De är så ensamma, de har ingen att ringa - advokat, socialsekreterare, gode män, alla är borta. Det är skrämmande hur skyddslösa de är, säger Annette Fredriksson i Klubb Solidaritet som gått in med själ och hjärta och mycket energi för att hjälpa ungdomarna i en orolig situation.

Åtta ungdomar som hade boende i Lilla Edets kommun fick besked samma dag, onsdagen den 25 januari, om att de måste flytta från kommunen till ett vuxenboende på grund av att de blivit uppskrivna i ålder, till 18 år.

I samma veva slås den sociala struktur och trygghet de byggt upp isär, kompisarna flyttas till andra orter och några blir av med sina gode män.

- De hamnade bland annat i Eskilstuna, Varberg, Jönköping och Rävlanda. Jag har varit på många vuxenboende, ofta är de väldigt dåliga för ungdomarna. Det är otryggt eftersom det förekommer alkohol och droger i de miljöerna som skapar stor oro och det sker våldsamma händelser varje dag, säger Annette Fredriksson.

Med hjälp av Klubb Solidaritets insatser är de flesta tillbaka i Lilla Edets kommun där en grupp bor på en privat adress, några har fått plats på Restad Gård i Vänersborg.

- Där är det ändå okej att bo. Det fungerar, och nu vi är nära varandra igen. Och just nu mår vi ganska bra, säger Ahmad Jafari.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Helsingborgs Dagblad 17-03-19:

Asylboendet i Brunnby stänger - då öppnade de sitt hem till sidans topp

När det blev klart att asylboendet i Brunnby ska stänga erbjöd Ulla Bohlin och Mats Rydstern Hamid Mohammadi att flytta in hos dem. Nu hoppas de att andra ska göra likadant, så att fler flyktingungdomar kan fortsätta sin skolgång i kommunen.

Det har gått en och en halv månad sedan Hamid Mohammadi flyttade från asylboendet Brunnby gård till ett eget rum hemma hos Ulla Bohlin och Mats Rydstern. Flyttlasset gick bara några hundra meter, men gjorde stor skillnad.

- Jag ville inte bo där. Jag gick till skolan och kom tillbaka sent på kvällen. Men med en familj lär man sig mer om Sverige och svenska människor, får ett större nätverk och känner sig som en del i samhället, säger han.

Ulla och Mats är en av de familjer i Kullabygden som den senaste tiden tagit emot flyktingungdomar i sina hem.

Hamid lärde känna dem genom nätverket Kompis i Brunnby.

Han hade hört rykten om att boendet skulle stängas, och när det stod klart i januari hotades han, precis som de andra asylsökande, av flytt till andra kommuner.

- Jag var jätteledsen. Jag visste inte vart jag skulle flytta och om jag kunde fortsätta gå i skolan. Då sa Ulla att jag kunde bo hos dem.

Irfan Safi har också kunnat flytta från asylboendet och in hos en familj, hos Joakim Hallgren och Mikael Olofsson i Viken. Men han bor också hos Ulla, Mats och Hamid i Brunnby under vissa perioder.

- Ulla hjälper mig med svenska och skoluppgifter. Jag kallar henne för extramamma. Jag har inga ord att beskriva det hon gör för mig.

Han har fått avslag på sin ansökan om asyl, men överklagat och väntar nu på slutgiltigt besked. I förra veckan fyllde han 19 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-02-22:

Så gjorde Åres invånare för att undvika en flyktingkris till sidans topp

I oktober 2015 genomgick Åre en drastisk förändring. Från att ha varit en homogen ort med cirka 1 500 invånare gjorde beläggningen på det närbelägna asylboendet Continental Inn att invånarantalet ökade med nästan 50 procent. Men den så kallade flyktingkrisen uteblev. Tack vare civilsamhället.

På anslagstavlan i pentryt på det som just bytt namn från Integrationsservice till Inflyttarservice i Åre kommun hänger ett citat. "Vi har ingen kris, vi har bara lite mer att göra på kort tid". Citatet står chefen för Inflyttarservice, Martin Söderström, för. Han blev uppringd av media, söderöver, som ville veta hur det egentligen gick i lilla Åre, som fått 900 nya kommuninvånare, nästan över en natt. Jo, det gick bra.

Inom loppet av några veckor hade den tidigare homogena demografin i Åre kommun förändrats drastiskt. Till asylboendet Continental Inn, några minuter från Åre by, flyttade 700 asylsökande. Till byn Kall med ett 100-tal invånare, norr om Åre, kom över 200. Hela kommunens invånarantal ökade med nästan 10 procent, Åre by med 50 procent. Åre hade fått känna på det som kom att kallas för flyktingkrisen.

- Den där krisen, den har väl egentligen stärkt oss i vår tro på vad vi gör, konstaterar Martin Söderström.

Han berättar att Inflyttarservice valde att möta eventuella oroligheter ute i kommunen med en axeltackling. Med en turné ut till alla byar för att höra var folk tyckte och tänkte. De möttes av några enstaka oroliga, men framför allt av engagemang, av folk som kände att äntligen kunde de hjälpa till. Och civilsamhället, det var så aktivt att Åre kommun genom det fick en helt ny demokratisk uppgift.

- Att möta upp civilsamhällets behov av att hjälpa och frågorna kring vad invånarna kan göra, det hör egentligen inte till det kommunala uppdraget. Men eftersom invånarna tyckte att det var viktigt, blev det vår uppgift, säger Anja Skålen, etableringssamordnare på Åre kommun.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 17-03-09:

Integration i en helt ny värld till sidans topp

Tack vare ett nystartat integrationsprojekt kan 16 tjejer från Motala få inblick i en för dem helt ny värld. Ridskolan i Stall Nyckelby.

- De hade aldrig hamnat här annars, säger ridlärare Maria Axén.

Maggan Forsberg, som driver ridskolan tillsammans med Maria, har i många år arbetat med barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar. I höstas mötte hon en ny grupp av människor, ensamkommande flyktingpojkar. Samtidigt började hon att fundera över var flickorna höll hus. Genom ett nytt samarbete mellan Föreningen Nyckelryttarna och Hallen, med stöd från Motala kommun, kan en helt ny målgrupp få chansen att lära sig mer om den svenska ridskolemodellen.

- Den är öppen och tillgänglig för alla. Här kan man vara och hänga och pyssla med hästarna, poängterar Maggan.

En minibuss kör in på gårdsplanen. Ut kliver sju förväntansfulla tjejer. Eva-Lena Rehn, tidigare lärare som nu arbetar med pedagoghundar och hästunderstött socialt arbete där man lär sig att interagera med hästar, tar emot. Tjejerna fnissar och rynkar lite på näsan när de ser leran de måste ta sig igenom för att komma till klubbhuset för att byta skor.

Första gången i stallet fick de information om säkerhet och rutiner på anläggningen. I dag handlar det om att gå in till hästarna och borsta dom.

Det finns en glad och nyfiken förväntan i gruppen som samlas i stallet. Samtidigt är det tydligt att miljön är ovan för dem, liksom stallkatten Doris. När hon hoppar upp på diskbänken i sadelkammaren för att få mat, ropar några av tjejerna till. Många är inte vana vid djur över huvudtaget. Men Doris är inställsam och snart går en flicka fram och stryker henne över ryggen och försöker till och med att lyfta upp henne.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 17-03-12:

Därför är det viktigt att fika till sidans topp

"Många säger att integrationen är viktig. Det är naivt att tro att staten kan fixa allt. Man måste också göra något på individnivån." Det säger Simon Alzén, 25, ansvarig för språkcafé i Ryd.

Simon Alzén ser sig själv inte som någon förebild. Han tänker blygsamt: vem är jag, som inte gör så mycket, att uttala mig i en så viktig fråga?

Men det "inte så mycket" räcker långt och gör skillnad för flera människor än bara språkcaféets besökare.

Han är västeråsare och läser internationell ekonomi på Linköpings universitet. I hans hemstad bor en hel del flyktingar och Simon Alzén har kommit i kontakt med flera. Så småningom blev han vän med dem också. Och det hela började med ett vanligt samtal. Och fika.

- När jag träffade de personerna första gången kände de inga svenskar. Visst, de har sluppit kriget i hemlandet men de kände sig utanför den svenska gemenskap som finns. Även de som hade två-tre olika jobb och träffade svenskar på jobbet var aldrig hemma hos någon, berättar Simon Alzén.

Jag möter honom på biblioteket i Ryd där han har ansvar för Röda Korsets språkcafé. Varje måndag sitter han, tillsammans med ytterligare ett par entusiaster, här och umgås i 90 minuter med människor från andra länder som vill öva svenska. Ibland kommer personer som läser svenska och behöver hjälp med läxor, ibland personer som inte kan ett enda ord. Men oftast både och.

- Med en kvinna kommunicerade jag via bilder. Jag ritade och namngav saker på bilderna och hon upprepade. Det gick bra. Om besökarnas språkkunskaper skiljer sig mycket bildar vi två lag med var sin språkledare. Ibland kör vi också rollspel och till exempel låtsas vara på en affär och handla, berättar Simon Alzén.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Stockholm 17-03-16:

Volleybollag med flyktingpojkar gör succé till sidans topp

Ett volleybollag med bara flyktingpojkar gör succé på Lidingö. Laget drog igång förra året och nu har de kvalat in till junior-SM.

Det är torsdagseftermiddag när vi möter upp laget under en träning i Gångsätrahallen på Lidingö. Laget har funnits i drygt ett år och 17-årige Tauz Mozaffari är en av spelarna i laget.

- Jag har spelat här i tre månader. Jag tycker om att spela volleyboll, säger han.

"Det här kan bära långt"

Alla i laget är ensamkommande pojkar från Afghanistan och laget började ta form i februari förra året.

- Det började med att en familj som hade en afghansk pojke boende hos sig frågade om han kunde träna volleyboll här hos oss. Och efter ett tag började ryktet spridas och det fylldes på med nya killar under hela våren, säger Lennart Neovius som tränar laget.

Och redan i december började laget skörda framgångar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-03-18:

Han startade musikskola för nyanlända ungdomar till sidans topp

Isak Rizell ville göra något åt att nyanlända ungdomar sällan kommer i kontakt med etablerade personer. Därför startade han en musikskola för ungdomar som är nya i Sverige.

Våren 2016 började 21-åriga Isak Rizell arbeta på ett boende för ensamkommande barn. Det blev då tydligt för honom hur svårt det är för nyanlända ungdomar att träffa personer som är etablerade i Sverige.

- Jag märkte att de inte hade några svenska kompisar, fast det gärna ville ha det. Samtidigt är svenskar rädda för att lära känna dem, vilket är konstigt för de är bara vanliga 17-åriga killar som saknar sin mamma, förklarar han.

Isak hade precis kommit tillbaka från USA där han pluggat musik och bestämde sig för att starta en musikskola för nyanlända.

Men att dra igång verksamheten var svårare än han trott och han var nära på att ge upp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korsets Ungdomsförbund 17-03-16:

I Kompisgrupperna träffas människor som kanske annars inte hade mötts till sidans topp

Hamid Shah Azizi sitter vid ett bord i matsalen på ett boende för ensamkommande ungdomar i Värmdö utanför Stockholm. Han är 18 år och går på gymnasiet i närheten av boendet, efter att ha bott i Sverige i två år sedan han kom, ensam, från Afghanistan.

Utanför boendet har solen gått ner. Utanför fönstret åker stora Finlandsfärjor förbi så nära att deras lampor lyser upp även matsalen där flera ungdomar sitter och läser läxor eller tittar på tv. Vid matsalsbordet sitter också Martina Lundin och Sara Kutrowitz. De diskuterar släkten Bernadotte med Hamid Shah Azizi, och vad siffrorna i kungens titel egentligen betyder. Martina Lundin är verksamhetsledare för Röda Korsets Ungdomsförbunds kompisgrupp på boendet. En gång i veckan besöker hon tillsammans med en grupp frivilliga unga mellan 18 och 25 år boendet för att hänga, hitta på aktiviteter och göra läxor tillsammans med ungdomarna som bor där.

- Det är jätteskönt att de kommer hit. Vi brukar spela pingis, eller göra läxor. Men mest av allt lär vi känna varandra och vi vet hela tiden att det finns folk som tänker på oss, och vill besöka oss varje vecka. För ibland känner man sig ganska ensam när man har kommit hit utan sin familj, säger Hamid Shah Azizi och tittar upp från datorn där han skriver sin uppsats om franska revolutionen.

15-åriga Ali Reza Ronasi sätter sig vid matsalsbordet med några stenciler, och tränar på en grammatikuppgift i svenska. Flera av de andra ungdomarna och frivilliga hjälper till för att förstå vad det är han faktiskt behöver göra med uppgiften.

Jag bredde den imorse, säger han när han skriver.

Jag tror det är det som är uppgiften, säger Sara Kutrowitz uppmuntrande.

Även Ali Reza Ronasi säger att han gillar när kompisgruppen är på besök på boendet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugees Deeply 17-03-06:

Grekland/ The inside story of what went wrong in Greece till sidans topp

Refugees Deeply investigates failures in the most expensive humanitarian response in history, which played out during the refugee crisis in the Eastern Mediterranean.

WIDAD MADRATI REMEMBERS the first snowfall at Oreokastro like most children would, as a thing of wonder. It threw a brilliant white cover over the squalor of a refugee camp pitched in the grounds of a disused warehouse in the hills above Greece's second city, Thessaloniki. The 17-year-old Syrian did not mind that the water pipe to the outdoor sinks had frozen. She took photographs of the icicles.

The photos on her phone show nothing of the broken chemical toilets or the discarded, inedible food; nor of the flimsy tents pitched on freezing ground by refugees, like her family, who arrived too late to find a spot inside the concrete shell of the old warehouse. Instead, her photos show children playing in the snow.

Stranded outside the Oreokastro buildings, in a tent dusted with snow, the other members of the Madrati family were more realistic about survival and begged the authorities and volunteers for a way out of the camp. A family of four when they left Aleppo who became five along the way when Widad's sister Maria was born in Turkey, they had endured worse indignities in Greece than pleading.

The family was also among the last to leave their previous temporary home at Idomeni, where they held on for 10 weeks after the chaotic encampment on Greece's northern border closed in March 2016, in the hope it would reopen. It did not.

The settlement was evacuated and its residents moved to former industrial sites like Oreokastro and disused army barracks. "I was crying when we left Idomeni," says Widad. "I felt I was losing hope after so many people had crossed the border and we could not."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

EASO 17-03-15: Video: EASO's Operational support in Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Norrbottens-Kuriren 17-03-17:

Hossein i Luleå har väntat i 1,5 år till sidans topp

Ensamkommande ungdomar får idag ofta vänta 1,5 år på sin asylprövning. Längst är väntetiden för afghaner.

Hossein (fingerat namn) från Afghanistan är 17 år, bor på ett boende för ensamkommande i Luleå och går på språkintroduktion på gymnasiet. Hossein kom bort från sina föräldrar och sin lillasyster under flykten från Afghanistan och sedan dess har han inte lyckats få kontakt med dem.

Hossein har nu väntat i 17 månader sin asylutredning hos Migrationsverket. I sommar fyller han 18 år och bedöms därmed enligt de hårdare reglerna som gäller för en vuxen.

Enligt Migrationsverkets egen prognos handlar det om 5 500 ensamkommande i Sverige som antingen hinner fylla 18 år eller få sin ålder uppskriven till över 18 år under 2017.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 27-03-09:

Ensamkommande Kalmarflicka är både 17 och 18 år till sidans topp

En ensamkommande flicka i Kalmar har olika åldrar i olika myndighetsregister. Det ger henne olika rättigheter och skyldigheter beroende på vilket register hennes uppgifter hämtas från.

Rättssäkerheten i Migrationsverkets åldersbedömningar har fått mycket kritik, bland annat av Justitieombudsmannen, JO.

För en Kalmarflicka har Migrationsverkets höjning av hennes ålder gjort att hon numera har en ålder registrerad hos dem och en annan i det svenska folkbokföringsregistret som Skatteverket ansvarar för.

Uppgifter hämtas från Skatteverket

Skatteverket är den enda folkbokförande myndigheten i Sverige och det är därifrån andra myndigheter i de flesta fall ska hämta personuppgifter när olika beslut ska tas. Migrationsverkets huvudsakliga uppgift är att pröva asylskäl.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-03-10:

Åldersbedömningar av asylsökande återupptas till sidans topp

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar drar igång under nästa vecka.

Migrationsverket meddelade i mitten av februari att alla asylbeslut i ärenden där det finns behov av medicinsk åldersbedömning skjuts upp till mars.

Nästa vecka drar Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av asylsökande igång. Man kommer då att hantera ett fåtal antal ärenden för att sedan stegvis öka antalet de kommande månaderna.

Enligt Migrationsverket är det upp till 14 000 ensamkommande barn och ungdomar som kan bli aktuella för åldersbedömningar.

De asylsökande måste själva godkänna en medicinsk åldersbedömning, bestående av röntgenbilder av två visdomständer och magnetröntgen av knäled. Bilderna analyseras av två oberoende tandläkare och två röntgenläkare. Bedöms visdomständerna och knäleden som "fullmogna" görs tillsist en samlad bedömning av en rättsläkare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Lerums tidning 17-03-16:

Respit för åldersuppskrivna ensamkommande till sidans topp

Ensamkommande ungdomar som får åldern uppskriven kommer att kunna stanna i kommunen i flera månader medan deras ärenden handläggs. Det står klart efter ett politiskt beslut igår. Därmed går politikerna emot förslaget från tjänstemännen.

Osäkerheten har varit stor för de drygt hundra ensamkommande barn och ungdomar som bor i Lerums kommun. Orsaken har varit att politikerna i kommunstyrelsen har väntat med beslutet hur kommunen ska agera i de fall som Migrationsverket gör åldersuppskrivningar. Två gånger skickades ärendet tillbaka tjänstemännen innan man tog ett beslut igår, onsdags.

Tjänstemännens förslag innebar att en person som bedöms vara myndig och fått avslag på sin asylansökan ska hänvisas till Migrationsverket. Men politikerna väljer istället att låta dem stanna tills besluten vunnit laga kraft. De som överklagar till Migrationsdomstolen får därmed en respit under handläggningstiden som är cirka åtta till tio månader.

- Jag är glad att vi nu har kommit fram till en lösning där det känns som att de får en rättssäker bedömning. Många av de åldersbedömningar som gjorts med hjälp av samtal hos Migrationsverket har inte fungerat bra och nu tar vi ansvar för de ungdomar vi har här, säger kommunalrådet Dennis Jeryd (S).

Den nya medicinska bedömningen som Rättsmedicinalverket genomför med exempelvis knäleds- och tandröntgen anses mer pricksäker.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-03-07:

Utredning: Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna till sidans topp

Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och beskriva nuvarande ansvarsfördelning, organisation och finansiering för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

Utredningens bedömning är att samspelet mellan Migrationsverket och utlandsmyndigheterna uppvisar funktionsbrister och därför behöver förbättras. Ansvarsfördelningen är i vissa delar oklar och behöver förtydligas.

Hämta utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-03-20:

Många ärenden men få prickningar publicerade av FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr (CAT) har lagt ut en rad beslut från sina sessioner i augusti och december förra året. Bland det tjugotal beslut som rör utvisnings- eller utlämningsärenden har två lett till att kommittén förklarat att det skulle strida mot FN:s konvention mot tortyr att verkställa. Ett av dem gäller en man som skulle utlämnas från Marocko till Saudiarabien för ett ekonomiskt brott för vilket han redan dömts och avtjänat ett straff i Syrien. Om han lämnades ut till Saudiarabien skulle han riskera tortyr, en bedömning som CAT håller med om. Mannen har hållits fängslad i Marocko i två år och ska släppas fri om inte Marocko har något åtal mot honom. (CAT/C/58/D/682/2015)

Det andra ärendet som lett till prickning gäller en ingusjier som blivit tvingad att utföra en transport åt motståndsmän, varefter han gripits och torterats av den ryska säkerhetsjänsten. Han släpptes men tvingades lova att samarbeta med säkerhetsjänsten och flydde med hustru och barn. Danska myndigheter misstrodde berättelsen och mannens tortyrskador undersöktes inte. CAT anser att Danmark inte uppfyllt sin utredningsskyldighet då varken tortyrutredningen från Amnesty eller familjens övriga dokumentation hade granskats. (CAT/C/59/D/634/2014)

Bland de utvisningar som inte strider mot tortyrkonventionen enligt CAT märks nio fall som rör utvisningar av tamiler till Sri Lanka från Australien. Personerna anses genomgående inte kunna uppvisa några skäl varför de skulle bli förföljda som personer i hemlandet. Även om det fortfarande förekommer tortyr av utpekade motståndsmän riskerar inte alla tamiler förföljelse.

Fyra ärenden gäller Sverige. Två av dessa rör utvisningar till Bangladesh. Det ena fallet togs inte upp eftersom det redan avvisats av Europadomstolen (CAT/C/58/D/627/2014). Det andra fallet släpptes eftersom ingen bevisning hade lämnats in om mannens politiska aktivitet eller någon medicinsk dokumentation av den tortyr han uppgivit. (CAT/C/59/D/610/2014)

(...)

Lista med länkar till ärenden som behandlats av CAT (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-20:

Utvisning till Syrien av administrativa skäl godkänns inte av Europadomstolen till sidans topp

S.k. V. Russia (Application no. 52722/15)

En man från Aleppo i Syrien kom med visum för ett affärsbesök till Ryssland. Där stannade han kvar, arbetade, gifte sig och fick barn. Efter två år togs mannen i förvar på grund av ha varit verksam utan arbetstillstånd. Han överklagade med hänvisning till att han hade familij men dömdes till böter och utvisning. Utvisningen hejdades då han ansökte om asyl. Även detta avvisades med hänvisning att han levt illegalt och borde ha tagit upp sina asylskäl tidigare. Europadomstolen anser inte att dessa saker har betydelse i bedömningen av asylskälen och konstaterar att det skulle bryta mot Europakonventionen att verkställa utvisningen till Syrien. Domstolen kritiserar också både den administrativa proceduren och asylproceduren samt förvarstagandet.

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-20:

Migrationsdomstol tror på att pojke förlorat kontakt med förälder till sidans topp

En pojke som flytt från Afghanistan på grund av oroligheter i hemtrakten fick avslag av Migrationsverket eftersom skälen inte ansågs tillräckliga och han inte kunnat visa att han inte kan tas emot av sin far. Dessutom avfärdade Migrationsverket den inlämnade medicinska åldersbedömningen som visade att han var minderårig, eftersom röntgenbilderna teoretiskt kunde komma från en annan person. Migrationsdomstolen däremot accepterar den medicinska åldersbedömningen. Pojkens berättelse om att att han förlorat kontakten med familjen som antagligen lämnat området, betraktas också som sannolik av domstolen och han får uppehållstillstånd av särskilt ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg).

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-20:

Oenig domstol ger flyktingstatus till alban som inte kan få myndighetsskydd till sidans topp

En man som varit säkerhetschef i ett fängelse i Albanien nekade samarbeta med säkerhetspolisen i flera omgångar. Problemen eskalerade då en ny chef med koppling till säkerhetspolisen och flera uppsatta politiker anställdes i fängelset. Han utsattes för påtryckningar, hot och misshandel och vågade till slut inte vara kvar. Han sökte asyl med sin familj. Migrationsverket avslog ansökan bland annat för att det inte fanns skriftliga bevis samt att uppgifterna inte kom fram vid inskrivningssamtal. Domstolen däremot finner efter muntlig förhandling att berättelsen är trovärdig och detaljerad och stämmer med landinformation. Eftersom förföljelsen utgår från myndigheterna kan han inte söka skydd från dem. Det finns inget internt flyktalternativ. Mannen får uppehållstillstånd med flyktingstatus. En nämndeman är skiljaktig och anser att trovärdighetsbristerna kvarstår. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrtelje Tidning 17-03-19:

Konstnären Josef Andary vill fortsätta måla - och få stanna i Älmsta till sidans topp

Som barn flydde Josef Andary från Afghanistan. Den unge konstnären och Älmstabon har lyckats bygga upp ett helt nytt liv - en tillvaro som riskerar att utplånas.

- Allt jag vill är att leva och dö i frihet. Jag orkar inte fly till ännu ett land, säger han.

Försiktiga solstrålar letar sig in i ungdomshuset Verket på Rodengymnasiet där Josef Andary nyligen har haft en lyckad vernissage med hundratals besökare. Hans utställning pågår fram till och med den 13 april och vi har stämt träff för att prata mer om hans liv och skapande. Ganska omgående berättar han att han just har fått sitt andra avslagsbesked från Migrationsverket.

- Det känns så tomt, jag känner mig helt slut på energi. Jag orkar inte börja om på nytt igen någon annanstans, jag orkar inte fly mer, säger Josef.

Konsten skänker tröst

Men konsten skänker honom en viss tröst, tillägger han och skiner för ett ögonblick upp. Med stolthet visar han sina tavlor i olja och akryl, berättar mer om skapandeprocessen och hur han lärt sig en helt ny måleriteknik med hjälp av Youtubeklipp. Intill målningarna hänger skickliga blyertsporträtt som utgör hans tidigaste verk. Han är självlärd, har alltid tyckt om att måla och teckna.

- När jag målar glömmer jag allt. Jag försvinner in i en annan värld och det blir lite lättare. Att vara konstnär och målare är mitt liv.

Han miste båda sina föräldrar när han var tolv år. Pappan mördades av morbrodern och mamman avled kort därpå på grund av hjärtfel, berättar Josef.

- Min mamma och min pappa blev kära i varandra men släktingarna förbjöd dem att träffas. Att min mamma gav sig iväg tillsammans med min pappa anses som en stor skam. Jag var deras enda barn.

Han håller handen för ansiktet för att dölja sina tårar, måste samla sig innan han orkar fortsätta berätta.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skövde Nyheter 17-03-11:

Mangos kock hotas av utvisning till sidans topp

Dominic Uche Emenike lämnade Nigeria och har arbetat i Sverige i tio år.

Men restaurangens ägare missade att ge honom 500 kronor mer i lön under två månader för ett par år sedan.

Pengarna fick han retroaktivt, men nu anser ändå Migrationsverket att Skövdekocken ska utvisas.

- Det känns naturligtvis allt annat än bra, jag vill stanna, säger Dominic.

Detta är ett resultat av att Migrationsverket tolkar instruktionerna bokstavligt och att ingen hänsyn tas till omständigheterna. Det finns flera liknande fall i Sverige.

- De ska bara ut, Detta trots att de som i det här fallet är värdefull arbetskraft, har anställning och betalar skatt, förklarar Per-Olof Elfstrand, som är en av dem som engagerat sig i ärendet.

Det spelar heller ingen roll att kökschefen nu har en betydligt högre lön än vad myndigheterna anser vara marknadsmässigt.

Utvisningsbeslutet är fattat.

Om det verkställs så förlorar inte bara restaurang Mangos en viktig medarbetare, utan Dominic hamnar i en del av Nigeria, som utsätts för attacker av den ökända islamistgruppen Boko Haram.

Därmed kan misstaget få mycket allvarliga konsekvenser för den utvisningshotade kocken.

Även restaurangchefen är bekymrad.

- Det var jag som gjorde misstaget och inte han. Det hade varit bättre om de straffat mig, säger Jon Akdemir.

Han konstaterar också att Dominic har anpassat sig väldigt väl till sitt nya land. Han har gått från att vara diskare till kökschef under de åtta år han arbetat på restaurangen.

Dominic är väldigt utåtriktad och en viktig del av verksamheten.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Västgötabladet 17-03-13: Riksdagsledamoten Cecilia Widegren tar upp kockfallet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mitti 17-03-11:

Utvisningshotad igen - inför proffsdebuten till sidans topp

En av landets absolut största boxningstalanger, Laziz Sharifov, 22, är återigen nära utvisning till Kazakstan - bara en månad innan proffsdebuten hemma i Brandbergen. Migrationsverket har avslagit ansökan om uppehållstillstånd.

Laziz Sharifovs kamp för att få stanna i landet är långt ifrån slut.

Han utvisades 2013, kom tillbaka till Haninge 2014. Nu är han på väg att utvisas igen.

Laziz, vars familj är uzebeker som är en utsatt minoritet i Kazakstan, fick arbets- och uppehållstillstånd i två år.

I slutet av maj 2014 fick han återvända. Det ordnades med anställning på Haninge boxningsklubb åt honom, och han kunde träna på elitnivå.

Boxningsklubben hade dock ekonomiska bekymmer och kunde inte själva betala ut lön till Laziz. Moderata skol- och fritidspolitikern och gymentreprenören Michael Fridebäcks gym I form friskvårdscenter Haninge gick in som ny sponsor till klubben.

Hans gym kunde betala lönen, syftet var att rädda Laziz Sharifov kvar i landet.

I april 2016 gick Laziz Sharifovs arbets- och uppehållstillstånd ut. Laziz ansökte om förlängt arbetstillstånd med två år, och hoppades på positivt besked från Migrationsverket.

Så blev det inte. Laziz har nu fått avslag. Han ser ut att behöva lämna sin mamma, och sina två bröder hemma i lägenheten i Brandbergen.

- Laziz har inte fått lön från boxningsklubben, utan från vår sponsor och det är Migrationsverkets anledning till avslag, säger Laziz tränare Vido Ratkovic.

- Det kom som en chock, vi har hela tiden hoppats på positivt besked.

Redan sommaren 2016 ifrågasatte Migrationsverket varför Laziz Sharifov fick lön från I form friskvårdscenter, enligt Vido Ratkovic. Han medger att misstag ligger bakom situationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svea Hovrätt 17-03-08:

Beslut om utvisning till sidans topp

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där fem Afghanska medborgare utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit under tio års tid.

Fem personer dömdes i tingsrätten för bland annat grov våldtäkt och straffvärdet för en vuxen person bedömdes för den grova våldtäkten vara sex års fängelse. Med hänsyn till de dömdas ålder bestämdes påföljden i tingsrätten till sluten ungdomsvård i ett år och en månad upp till ett år och tre månader. Då samtliga dömda var under 18 år och med hänsyn bland annat till säkerhetsläget i Afghanistan beslutade tingsrätten att ogilla åklagarens och målsägandens yrkande om utvisning.

Målet överklagades till hovrätten endast när det gällde frågan om utvisning.

I denna fråga har hovrätten tagit del av samma utredning som tingsrätten. Hovrätten har också inhämtat nya yttranden från Migrationsverket.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att brottets allvar och övriga omständigheter gör att samtliga dömda ska utvisas till Afghanistan trots det rådande säkerhetsläget, deras ålder och vad som i övrigt framkommit om deras personliga förhållanden. Hovrätten har alltså ansett att de skäl som talar för en utvisning väger tyngre än de skäl som talar emot. Här har hovrätten särskilt beaktat att de dömda gjort sig skyldiga till ett mycket allvarligt brott, som innefattat en synnerligen allvarlig kränkning av den underårige målsägandens integritet, liksom att de dömda saknar anknytning till Sverige. Av Migrationsverkets yttranden framgår vidare att det inte för närvarande föreligger ett generellt hinder mot att utvisa de dömda till Afghanistan. Inte heller när det gäller den individuella bedömning som ska göras anser hovrätten att det föreligger hinder mot att någon av de dömda utvisas.

Artikeln på domstolarnas hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylnytt 17-03-20:

EU-domstolen: Skäl för förvarstagande i Dublinärenden ska vara lagstadgade till sidans topp

Mål C-528/15

En tjeckisk domstol har begärt förhandsavgörande av EU-domstolen angående om förvarstagande av personer som ska överföras enligt Dublinförordningen kan ske genom direkt tillämpning av förordningen. Formuleringarna på olika ställen i förordningen och i olika språkversioner skiljer sig åt beträffande om skälen för förvarstagande måste vara "lagstadgade". EU-domstolen kommer fram till att medlemsstaten måste ha en bindande och generellt gällande bestämmelse som slår fast objektiva kriterier för att bedöma risken för avvikande i ett Dublinärende. Detta innebär att om det inte finns objektiva kriterier i lag så får personer inte tas i förvar i enlighet med Dublinförordningen. Fast rättspraxis räcker inte.

Domen i sin helhet (Extern länk)

Referat av Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-03-09:

"När jag såg ner på handbojorna på mina handleder kände jag mig som en kriminell" till sidans topp

Reza är en av alla afghanska ungdomar som ska utvisas till Afghanistan. Han kom till Sverige 2013 men för tre veckor sedan togs han av gränspolisen och fördes till ett av Migrationsverkets förvar.

- Allt var bra, jag kände mig trygg, gick på folkhögskola, gick i kyrkan och spelade fotboll. Livet var lätt. Men sen tog polisen mig och nu är jag inlåst här i Gävle, säger Reza.

Vi pratar i telefon och Reza låter trött. Han har sprängande huvudvärk, berättar han, och om nätterna har han svårt att sova.

Det var den 15 februari och Reza hade fått en kallelse från gränspolisen. Enligt brevet ville de prata med honom om det utvisningshot han lever under. Att leva som gömd är aldrig något Reza har övervägt, han ser sin framtid i Sverige och ville därför samarbeta med polisen.

Dagen innan mötet hade han ansökt om verkställighetshinder på grund av sin kristna tro. Det är nästan tre år sedan han konverterade till kristendomen och sedan dess har han gått i kyrkan minst en dag i veckan, men ofta fler.

- När jag kom till Sverige fick jag många svenska kompisar och jag började följa med dem till kyrkan. Sedan 2014 är jag kristen.

Att leva som kristen i Afghanistan ser Reza inte som ett alternativ, han fruktar för sitt liv om han tvingas återvända till hemlandet med sin nya tro. Dessutom har en släkting till honom fått reda på att han konverterat och vid upprepade tillfällen hotat honom, förklarar han.

Trots ett dopbevis från Betlehemskyrkan i Sundsvall och skrivelser från två församlingar som intygar att han började gå i kyrkan 2014 menar hans handläggare på Migrationsverket att han är, vad de kallar, "bekvämlighetskonvertit". Att han enbart låtit döpa sig och gått i kyrkan för att han har fått ett utvisningsbeslut.

Beslutet fattade handläggaren på en dag, utan att själv prata med Reza.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 17-03-15:

Europa/ Anti-torture committee: fact sheet on immigration detention standards till sidans topp

The Council of Europe´s anti-torture committee (CPT) has published today a fact sheet compiling its standards on immigration detention, one of the issues where it has regularly found shortcomings during its visits to member states.

Foreign nationals may be deprived of their liberty following a violation or an alleged violation of the legislation related to aliens, such as illegal entry or illegal residence. Frequently, such detention is referred to as 'immigration detention', which is a form of administrative detention in most Council of Europe member states.

The text recalls that deprivation of liberty under aliens legislation should only be a measure of last resort, after a careful and individual examination of each case.

The CPT has carried out hundreds of visits to places of immigration detention, and has used its reports to develop a detailed set of standards. These standards build on legal principles originating from international human rights legal texts, such as the European Convention on Human Rights, the Committee of Ministers' Twenty Guidelines on Forced Return, relevant United Nations treaties and the 2008 European Union Return Directive.

The standards contained in the fact sheet, which has been prepared by the CPT Secretariat, concern, in particular, detention as a last resort, safeguards during detention, suitable premises, adequate material conditions for longer stays (over 24 hours), open regime, qualified staff, procedures for discipline, segregation and means of restraint, effective monitoring and complaints mechanisms, adequate health care and care of vulnerable persons (in particular children).

Artikeln (Extern länk)

Fact Sheet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Expressen 17-03-12:

"Skuggsamhället har blivit otroligt mycket tydligare på bara ett år" till sidans topp

Han har skyddsväst när han arbetar som polis på en av landets mest brottsbelastade platser.

Här har Christian Frödén, 44, stor nytta av sina tio år som lärare.

- Det är viktigt att lära känna de yngre killarna och få deras förtroende. Det kan bli en väg för dem att få hjälp. De säger att de hatar poliser, men respekterar oss.

Han möter ensamkommande unga killar från främst Afghanistan som håller på med, eller riskerar att dras in i, kriminalitet och droger. En del av de riktigt unga utnyttjas av äldre som ljuger om sin ålder.

Det är en iskall januarikväll på Sergels torg i Stockholm, även kallad Plattan. Christian Frödén rör sig snabbt i entréhallen till T-centralen. Ögonen tar in vilka som rör sig här, i örat har han en hörsnäcka så han kan kommunicera med kollegerna.

De två afghanska killarna, välklädda i svart, med coola frisyrer, har plötsligt Christian och en poliskollega framför sig. Efter en stunds samtal är killarna tagna åt sidan vid ingången till toaletterna.

Christian gör en ytlig kroppsvisitation, går snabbt igenom den ena killens fickor.

- Han är en känd missbrukare, heroinist. En kille som mår dåligt mentalt.

På 70-talet var Plattan en magnet för det svenska folkhemmets olycksbarn, som Kenta och Stoffe. 40 år senare ger de smutsiga svarta, grå och vita betongplattorna i geometriskt mönster fortfarande en bild av oändlig misär.

Nerför rampen vid Kulturhuset kommer en polisbil körande. Två kvinnliga poliser försvinner in till t-banan, och kommer efter en stund ut med en äldre berusad man med ett bastant tag runt vardera arm. Två ordningsvakter hjälper till.

Akademiledamoten och författaren Kristina Lugn hör till de människor som denna kväll snabbt skyndar förbi på väg till tunnelbanan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

SvT Jönköping 17-03-13:

"Stoppa utvisning av ensamkommande - ge amnesti" till sidans topp

Den nya asyllagen har raserat åratals arbete med ensamkommande barn. Det anser 14 700 personer, organistationer, kyrkliga, församlingar och nu också flera politiska partier, som skrivit under ett upprop för amnesti för ensamkommande som varit här mer än ett år

Habo är en av de orter där de som arbetar med ensamkommande barn nu känner sig hjälplösa. Här syns effekten av den nya asyllagen. Beteendet hos de ensamkommande har ändrats sedan de kom 2015.

- Det är jättemånga som mår jättedåligt psykiskt och går i självmordstankar och har självskadebeteenden, säger Jenny Lilja, projektledare för integrationsprojektet Mötesplats Habo.

- Det såg vi inte när de kom hit, trots att de var väldigt traumatiserade av flykten.

Som bortblåst

Bakom uppropet står den opolitiska organistationen "Vi står inte ut".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Läkaresällskapet 17-03-17:

Läkare och sjuksköterskor avråds medverka vid tvångsmedicinering till sidans topp

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett gemensamt uttalande att läkares och sjuksköterskors medverkan till tvångsmedicinering i samband med avvisning eller utvisning av utländska medborgare strider mot professionsetiken. Eventuell medicinering ska ske efter läkares ordination och i samråd med patienten.

Svenska Läkaresällskapets etikdelegation och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att läkare och sjuksköterskor medverkar till det som beskrevs som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

- All medicinering ska ske i samråd med personen i fråga och efter relevant och för personen begriplig information, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Det är oförenligt med läkares och sjuksköterskors professionsetik att medverka vid tvångsmedicinering i dessa sammanhang, fortsätter han.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vi står inte ut 17-03-12:

Röda Tråden-marschen i Stockholm samlade drygt 3000 personer till sidans topp

Vad är Röda Tråden-kampanjen?

Kampanjen Röda Tråden har initierats av rörelsen #vistårinteut. Vi startade Röda Tråden-kampenjen efter att ha gjort en anmälan om kraftigt ökad psykisk ohälsa bland ensamkommande barn. Röda Tråden-kampanjen handlar om ensamkommande barns och ungas rätt till ett liv.

Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än bara det.

Röda Tråden-marschen

Den 4 mars inleddes Röda Tråden-marschen runt om i Sverige. Från olika delar av landet vandrade ryggsäckar, innehållande barnkonventionen och symboler för barns liv på flykt. Lördagen den 11 mars nådde ryggsäckarna Stockholm och överlämnades till inbjudna politiker vid en demonstration på Medborgarplatsen.

De politiker som deltog var Christina Höj Larsen, riksdagskvinna och migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, Meriam Chatty, migrationspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ, Anna Rantala Bonnier, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm, Annika Hirvonnen, vice ordförande i justitieutskottet för Miljöpartiet, Max Troendlé, talesperson Miljöpartiet Kalmar, Tess Lorin, talesperson Grön Ungdom, Karin Ernlund, gruppledare Centerpartiet Stockholm, Karin Östring Bergman, Centerkvinnorna i Göteborg, Aron Modig, migrationspolitisk talesperson Kristdemokraterna.

Anmärkningsvärt är att alla socialdemokrater som vi bjöd in tackade nej och att varken liberaler eller moderater svarade på inbjudan!

Det är svårt att inte börjar fundera över hur våra politiker tänker kring ensamkommande barns och ungas situation eller det faktum att vi professionella går på knäna på grund av den rättsosäkra och inhumana hanteringen av ensamkommande. Ytterligare en sak som vi funderar över är vart all media hade tagit vägen.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Blankspot 17-03-13: Demonstration för flyktingamnesti (Extern länk)

FARR 17-03-15: Stor Röda tråden-manifestation i Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 17-03-11:

Röda-trådenmarsch i Stockholm kräver amnesti för ensamkommande flyktingbarn till sidans topp

Katarina Lindve från Fristadskyrkan i Eskilstuna demonstrerade för ensamkommande flyktingbarn - och krävde en allmän amnesti. Hon var en av många som under lördagen deltog i Röda tråden-marschen i Stockholm.

Katarina Lindve utbildar sig till medicinsk sekreterare och har gjort praktik på en vårdscentral dit många flyktingar kommer. Dessutom har hon kompisar som har familjehem och är gode män till ensamkommande flyktingbarn. Kyrkan hon tillhör är en församling inom Evangeliska frikyrkan.

På lördag förmimddag tog hon tåget till Stockholm för att delta i den så kallade Röda tråden-marschen, som i helgen har final, med krav på en allmän amnesti för ensamkommande flyktingbarn som varit minst ett år i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Integration 17-03-13: De kräver amnesti för ensamkommande barn och ungdomar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ljungskile Folkhögskola 17-03-13:

TV-team får årets Antigonepris till sidans topp

2017 års Antigonepris tilldelas Fredrik Önnevall, Clas Elofsson och Hanin Shakrah.

Antigonepriset är ett pris som uppmärksammar personer som visat civilkurage. Bakom priset står Ljungskile folkhögskola.

Juryn motiverar sitt val av pristagare så här:

"Fredrik Önnevall, Clas Elofsson och Hanin Shakrah hjälpte på försommaren 2014 den 15-årige syriske flyktingpojken Abed att ta sig från Aten till Sverige. Detta skedde i samband med att de arbetade med tv-serien Fosterland för Sveriges Television. Abed hade fastnat i Aten och visste inte hur han skulle ta sig vidare, och inför rullande kamera bad han tv-teamet att ta med honom till Sverige. Eftersom det uttalade - och livsfarliga - alternativet var att Abed skulle försöka hoppa från en bro ner på flaket till en passerande lastbil, så beslöt de sig för att ta med honom. För detta har de tre i tingsrätten dömts för människosmuggling till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Domen är överklagad till Hovrätten.

En journalists uppdrag är att rapportera om verkligheten. Men ibland tränger sig verklighetens villkor så tätt inpå att man tvingas ställa sig frågor om ens personliga ansvar. Fredrik Önnevalls, Clas Elofssons och Hanin Shakrahs svar den här gången blev att de var tvungna att agera för en medmänniskas skull, trots att det både låg utanför deras uppdrag och bröt mot lagen.

Det är i konflikten mellan lag och värderingar som framtiden formas. Många företeelser som idag omfamnas av både samhällsmoral och lag har en gång varit olagliga. Oavsett vilken den juridiska domen i slutänden blir, så kommer historien att ge dem som sätter människovärdet framför allt annat rätt.

Fredrik Önnevall, Clas Elofsson och Hanin Shakrah har därmed - i tider av stängda gränser och allt hårdare villkor för människor i nöd - visat ett civilkurage som inspirerar oss andra."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Regeringen 17-03-14:

Skrivelse: Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 till sidans topp

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2016 i enlighet med 9 kap. 21 § riksdagsordningen.

Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.

Hämta skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-03-10:

EU Court has no jurisdiction to hear action for annulment of EU-Turkey Agreement till sidans topp

The EU General Court does not have jurisdiction to hear the action for annulment against the EU-Turkey deal - an order delivered by the EU General Court established on 28 February. The action had been brought by two Pakistani nationals and an Afghan national.

The General Court stated that the deal cannot be challenged directly before EU courts, since it is not considered an act of an institution of the EU but rather an act of Member States during a meeting of Heads of State or Government with their Turkish counterpart, which the President of the European Council and President of the European Commission only attended informally. The finding of the General Court seems to contrast with the designation "EU-Turkey statement", figuring in EU policy documents, including the five implementation reports published by the European Commission thus far. The Commission has also appointed an EU Coordinator on the Implementation of the EU-Turkey Statement for that purpose.

For their part, the regular updates from the Greek Ministry of Public Order on the return of persons from the Greek islands to Turkey cast further doubt on the legal status of the statement. Whereas the latter is only described as a "statement" producing no legal effects, the Greek Ministry provides separate readmission statistics for persons returned to Turkey (1) under the Greece-Turkey bilateral readmission agreement, (2) the EU-Turkey readmission agreement, and (3) the EU-Turkey statement.

The Grand Chamber of the Greek Council of State held a hearing today on Turkey as a safe third country.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kathimerini 17-03-10:

Court to rule on Turkey's 'safe' status after appeal of Syrians denied asylum till sidans topp

Greece's highest administrative court is expected to rule later this month on whether Turkey can be considered a safe country for refugees being returned under a deal with the European Union.

The Council of State's plenary on Friday heard arguments based on the appeal of two Syrian nationals whose asylum applications were rejected by the Greek Asylum Committee.

The Syrians' lawyers argued that the rejection is a violation of the UN Charter of Human Rights and the Geneva Convention as the committee based its decision solely on Turkey's assurances, without a proper assessment of conditions in the neighboring country.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Welcome to Europe 17-03-14:

DUBLIN III Returns to Greece till sidans topp

On the 8th of December 2016, the European Union Commission suggested the resumption of Dublin Returns to Greece, beginning in March 2017. Germany suggested already that it agreed that Greece had sufficiently improved the conditions for refugees, so that Germany would plan to re-start the returns from the 15th of March. With this announcement, the European governments show that they close their eyes to the fact that the living and detention conditions in the Greek camps continue to be deplorable and inhuman, that access to the asylum procedure is still not guaranteed, that procedures remain dysfunctional in general and that many of refugees continue to suffer from inhuman and degrading treatment while being stuck in Greece. The European Commission's recommendation included a gradual resumption of returns, with a first focus to return the ones who arrived in Europe after this date (15th of March) and not including unaccompanied minors or other vulnerable persons at that point.

Following these recent developments, many rumours have been created and hundreds of refugees started in panic to move onwards from Turkey and Greece, in order to reach the destination countries before that date. We therefore, decided to write this information sheet to explain some facts on who might be affected, to emphasise the grey areas, where it is unclear what will happen, and to give you advise on what can be done to prepare and protect yourselves.

Note:

1 Every case is different. As soon as you arrive in the country of your final destination, you should look for counselling and advice by people there who specialise in preventing Dublin-returns, who can assist with asylum procedures, and who can help you to go through all procedures in the best way possible.

UNDERSTANDING DUBLIN RETURNS

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Informationen för utskrift (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 17-03-10:

Corrective allocation or effective solidarity? till sidans topp

The Slovak Presidency non-paper on the revision of the Dublin system

Maarten den Heijer, Assistant Professor of International Law, University of Amsterdam

The Council continues its discussions on reforming the Dublin system. A key challenge for the Maltese Presidency is to find a compromise between those Member States supporting the European Commission's proposal for a corrective allocation of asylum seekers and Member States advocating "flexible" or "effective" solidarity. The term flexible solidarity was first coined in a joint statement of the Visegrad-group (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) and described as enabling "Member States to decide on specific forms of contribution taking into account their experience and potential." The statement also stressed that "any distribution mechanism should be voluntary". In a subsequent non-paper, the concept was rebranded "effective solidarity". Although the counter-proposals have met considerable reservation from other Member States and were cast aside in commentaries as offering only hollow buzzwords, I argue that the Slovak non-paper deserves serious attention. The solution for preventing future chaos on the European continent lies, in my view, not necessarily in the fair-sharing of people (whatever that precisely means). More important is to agree on a solidarity mechanism that will be predictable and guarantee that no Member State is left alone, to use the words of Commissioner Avramopoulos.

Below are six arguments for opening our ears to what the V4 have to say:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-03-12:

Council plans to "map" security checks on refugees, migrants and EU citizens till sidans topp

The Council Presidency is preparing to launch a "mapping exercise" on all movements in and out of the EU at its external borders and also internally ("police checks"). See Note to: Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security (COSI): Security checks in case of irregular immigration - mapping exercise

For both all "third country nationals" including refugees and migrants and EU citizens the legal basis for carrying out "security checks" is:

"verification that the person concerned is not likely to jeopardise the public policy, internal security, public health or international relations of any of the Member States. Such verification shall include direct consultation of the SIS and other relevant Union databases, without prejudice to the consultation of national and Interpol databases."

Checks will be carried out at and outside "designated border crossing points" and:

"a person who has illegally crossed a border and who has no right to stay, shall be apprehended and be subject to the return Directive procedures."

Police checks

Under the Schengen Border Code (SBC):

"Member States may also temporarily reintroduce border controls at internal borders, if there is a serious threat to their public policy or internal security. In such a case, they may conduct border checks, including security checks, provided for in the SBC. If security checks regarding persons who have crossed the border illegally are carried out on the basis of spot-checks within the territory of the Member States, and which do not have border control as an objective, these are not border checks but police checks performed under the national law (cf. Article 23 SBC)."

"Hotspots"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 17-02-02:

Think Tank: Safe countries of origin: Proposed common EU list till sidans topp

As part of the European Agenda on Migration, the Commission proposed a regulation on 9 September 2015 to establish a common EU list of safe countries of origin, initially comprising Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey. The aim is to fast-track asylum applications from citizens of these countries, which are considered 'safe' in full compliance with the criteria set out in the Asylum Procedures Directive 2013/32/EU and the principle of non-refoulement. Currently, lists are defined at national level and not coordinated, which can lead to different recognition rates of similar asylum applications, and thus create incentives for secondary movements and asylum-shopping.

Briefing (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Presidency / Statewatch 17-03-06:

Period of validity of residence permits issued to refugees and others till sidans topp

/Ändrat förslag från ordförandeskapet om längden på uppehållstillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande efter diskussion bland staterna. Förslaget nu med två alternativ läckt av Statewatch./

Some Member States want to set "minimum standards" - 3 years for refugees and 1 year for subsidiary protection. While other back between 5 and 10 years for refugees and 1 to 5 years for subsidiary protection.

Hämta förslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Justitiedepartementet 17-03-09:

Utredning: Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015 till sidans topp

Hösten 2015 kom ett mycket stort antal människor på flykt till Sverige. Utredningens uppdrag har varit att göra en kartläggning av händelseförloppet under hösten 2015 och att utifrån det analysera regeringens, de statliga myndigheternas, kommunernas och landstingens ansvar och beredskap inför situationen samt deras och civilsamhällets hantering av situationen.

Utredningen redogör för vilka lärdomar som kan dras för att stärka förmågan hos berörda myndigheter och civilsamhället att hantera en eventuell liknande situation. Det har inte ingått i utredningens uppdrag att lämna förslag till åtgärder.

Hämta utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-03-09:

Utredning: Svagt ledarskap av regeringen under flyktingkrisen till sidans topp

Regeringen borde ha styrt Migrationsverket tydligare under flyktingkrisen 2015, visar en färsk utredning. Till exempel borde Migrationsverket ha prioriterat att registrera ensamkommande barn.

Utredaren Gudrun Antemar har på regeringens uppdrag gått igenom hur migrationspolitiken hanterades under den akuta flyktingkrisen 2015.

Regeringen klarar sig med måttlig kritik men Gudrun Antemar konstaterar samtidigt att det fanns en del brister.

- Med så många myndigheter inblandade krävs en tydlig styrning från regeringen, säger Gudrun Antemar.

Hon pekar på att Migrationsverket ägnade mycket kraft åt att ordna boenden till de asylsökande och att registreringen av de nyanlända därmed blev lidande. I förlängningen innebar det att rättssäkerhet påverkades.

- Väntan på registrering är en rättssäkerhetsfråga, säger Gudrun Antemar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio P1 Morgon 17-03-09: Ny utredning om flyktingmottagandet 2015 (Extern länk)

TT / Sveriges Radio Ekot 17-03-09: Myndigheter var inte redo för flyktingkris (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 17-03-10:

Folkets engagemang fixade flyktingkrisen till sidans topp

Det har inte ens gått ett och ett halvt år sedan tidningar och TV-nyheter fylldes av dramatiska bilder från Öresundsbron och centralstationerna i våra större städer. Både i oktober och i november 2015 registrerade migrationsverket över 36 000 asylsökande.

Totalt blev det ju drygt 160 000 människor som hann söka asyl innan regeringen och de borgerliga partierna bestämde sig för att stänga gränsen.

När lagman Gudrun Antemar i somras fick uppdraget att utvärdera hur Sverige klarade flyktingmottagningen under hösten 2015 var det tre frågor regeringen ville ha svar på. Vad var det egentligen som hände, hur klarade regeringen, myndigheter och kommuner sitt uppdrag och vilka slutsatser ska vi dra?

Onödiga frågor

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 17-03-15:

Arrival of migrants in February: surge in Italy, drop in Greece till sidans topp

In February, there were more than 10 900 detections of illegal border crossings on the three main migratory routes into the EU. This is less than a tenth of the figure from the same month of last year, although 46% higher than in January because of an increased activity in the Central Mediterranean.

Central Mediterranean

Italy continued to face high migratory pressure despite difficult weather conditions in the Central Mediterranean. In February, the number of migrants reaching the Italian shores more than doubled from a year ago to nearly 9000. The total for the first two months of 2017 stood at 13 440.

Nationals of Guinea and Bangladesh were the top two nationalities among the migrants arriving in Italy in February. While most migrants from African countries make their way to Libya by land, Bangladeshi migrants fly to Libya, especially Tripoli, through the Middle East and enter the country on a Libyan work visa. They then pay people smugglers to assist them to get to Libyan coast.

Eastern Mediterranean

The number of migrants arriving on the Greek islands in the Eastern Aegean fell to slightly more than 1 000 in February, down a third from the previous month and a small fraction of the figure recorded a year ago. In the first two months of the year, the total reached slightly more than 2 500.

A similar trend was seen at land borders on the Eastern Mediterranean route, where 180 detections of illegal crossings were detected in February.

Last month, nationals of Syria, Pakistan and the Democratic Republic of Congo accounted for the majority of detections on the Eastern Mediterranean route.

Western Balkans

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Se även:

UNHCR Bureau for Europe 17-03-12 Weekly Report, innehåller tabeller och diagram (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-03-10:

Dubbelt så många överklaganden om asyl förra året till sidans topp

Under förra året såg migrationsdomstolarna en fördubbling av antalet inkomna asylmål jämfört med året innan. Det framgår av Domstolsverkets årsredovisning för 2016. Totalt kom det in över 25 000 överklaganden som framförallt rör asyl och skyddsbehov jämfört med drygt 13 000 åren innan.

Eftersom det var väntat hade man börjat förbereda sig bland annat genom nyrekryteringar redan innan man började märka av ökningen under hösten 2016, enligt Martin Holmgren, generaldirektör på Domstolsverket.

Tillsammans med landets fyra migrationsdomstolar har man bland annat nyanställt personal för att klara av arbetet.

- Tack vare de rekryteringar vi har kunnat göra, så har domstolarna nu börjat kunna komma igång med att avgöra mål och hantera dem så att man får ett flöde, utan att tappa i kvalitet i handläggningen, säger Martin Holmgren, generaldirektör på Domstolsverket.

För att hantera det stora antalet asylmål som kom in - utan att äventyra rättssäkerheten - anställde man ny personal, lånade in domare från andra domstolar och satte in extra utbildningsinsatser inom migrationsrätt. Andra insatser var att man fördelade målen mellan och inom domstolarna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-03-12:

Italien/ Raped, beaten, exploited: the 21st-century slavery propping up Sicilian farming till sidans topp

Every night for almost three years, Nicoleta Bolos lay awake at night on a dirty mattress in an outhouse in Sicily's Ragusa province, waiting for the sound of footsteps outside the door. As the hours passed, she braced herself for the door to creak open, for the metallic clunk of a gun being placed on the table by her head and the weight of her employer thudding down on the dirty grey mattress beside her.

The only thing that she feared more than the sound of the farmer's step outside her door was the threat of losing her job. So she endured night after night of rape and beatings while her husband drank himself into a stupor outside.

"The first time, it was my husband who said I had to do this. That the owner of the greenhouse where we had been given work wanted to sleep with me and if we refused he wouldn't pay us and would send us off his land," she says.

"I thought he was crazy, but when I refused, he beat me. He said I had to do everything our boss told us to do - it was the only way we could keep our work. When my employer came, he threatened me with a gun. He told me that if I moved he would blow my head off. When he finished he just walked away."

The next morning Bolos was back at work, crouching beside her husband in a sweltering greenhouse, tending and harvesting the produce that has helped make Italy the biggest grower and exporter of fruit and vegetables in Europe. The province of Ragusa is the third-largest producer of vegetables in Europe.

During her time on the farm, Bolos says, workers were given scarcely habitable accommodation, fed cat food for their evening meal and were refused medical treatment. At night, Bolos and the other female Romanian workers became entertainment for the farmer and his friends, repeatedly raped and abused over many years.

"When I came here I thought I was coming to a hard but decent job in another European country, but we ended up as slaves," she says.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Halland 17-03-10:

Folkhögskola - okänd möjlighet för ensamkommande till sidans topp

Boende och plugg i ett. Det kan ensamkommande unga få på folkhögskolor runt om i landet, bland annat i Åsa. Men det är det få som känner till.

Löftadalen i Åsa är en av bara tolv skolor med internat som har hakat på den här möjligheten. Och på de skolor som gjort det så fylls inte alla platser. På Löftadalens folkhögskola i Åsa finns det plats för fler elever.

- Jag tycker att det borde vara kö. Det borde vara fullt och kö för att få komma hit, säger Kristina Wik som är projektledare för folkhögskolespåret på Löftadalens folkhögskola i Åsa.

Med tanke på bostadsbris

+ ten och svårigheten för kommunerna att lösa skolplatser till ensamkommande unga så är Kristina Wik förvånad över att inte fler söker sig till dem.

- Vi trodde att fler skulle söka sig till oss, men nej, säger hon.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Integration 17-03-11:

Nyanlända och etablerade tjejer matchas för att motverka utanförskap till sidans topp

Psykisk ohälsa är det största hälsoproblemet bland nyanlända barn och unga. I nytt projekt matchas nyanlända och etablerade tjejer för att skapa läkande relationer.

De senaste två åren har omkring 28 000 tjejer mellan 10 år och 25 år sökt asyl i Sverige, enligt Migrationsverket.

- Situationen för nyanlända tjejer är akut. Många mår väldigt dåligt och ofta är tjejer extra utsatta, säger projektledaren Evelyn Zamora.

Dagens Integration har tidigare rapporterat att många nyanlända barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa. En rapport från Barnombudsmannen visar även att de ungas tillstånd ofta förvärras ytterligare under asylprocessen.

I Tjejzonens nya projekt Storasyster till nyanlända tjejer matchas tjejer som är nya i Sverige med etablerade tjejer. Genom projektet vill organisationen förebygga att nyanlända tjejer hamnar utanför samhället.

- Tjejerna har många myndighetskontakter, men känner sig ändå ensamma och isolerade. Det vill vi ändra på genom att erbjuda kontakt med en medmänniska utanför myndighetsvärlden, berättar Evelyn Zamora.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-03-15:

Taking the 'crisis' out of migration: integration in the EU till sidans topp

Risk of school segregation, discrimination and restrictions to political participation can form insurmountable barriers to the integration of migrants in EU society, as a new report from the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) shows. It examines integration strategies across the EU, providing clear evidence of the successes and failures of current policy and recommending changes in order to build a stronger and more cohesive Europe.

"The migrants living in the EU are not part of a 'crisis', but an integral part of our society. We need a new narrative that stresses the benefits that migrants, their children and their children's children bring to our societies," says FRA Director Michael O'Flaherty. "Integration is key to our security and to our democracy."

There are some 20 million non-EU citizens living in the EU. Many have settled and started families. However, despite efforts from 2004 to follow common principles to guide and improve integration across the EU, Member States have widely different approaches to guide and improve integration and inclusion across the EU.

Läs mer om rapporten (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

Statistik i bilder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

ETC debatt 17-02-26:

Socialsekreterare: Andrummet har skapats på barnens bekostnad till sidans topp

Socialtjänsten har i över tio år byggt upp ett välfungerande omhändertagande av ensamkommande flyktingbarn och sett att de med rätt stöd kan etablera sig väl. Men ett välfungerande arbete har slagits sönder av den tillfälliga utlänningslagen. Det skriver socialsekreterare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn i veckans debatt.

Vi som skriver denna artikel är socialsekreterare på barn- och ungdomsenheter i Stockholms stad som arbetar med ensamkommande barn och unga. Vi skriver denna artikel med anledning av det senaste årets stora förändringar inom flyktingpolitiken och de negativa konsekvenser detta inneburit för de barn och unga vi möter dagligen. Vi ser även hur detta har påverkat möjligheten att arbeta utifrån vårt uppdrag enligt Socialtjänstlagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 17-03-12:

Alltså hallå! Vad håller vi på med? till sidans topp

Anette Olofsson, skrivande integrationsassistent

Jag tittar på bilderna i Facebook-flödet. Ännu ett attentat! Ett barn ligger med skallen under något som verkar vara en del av en husvägg. Sand och damm täcker den lilla kroppen och runt barnets mun syns blod som stelnat. Två småpojkar. Också deras kroppar täckta av damm. Den ena pojkens arm om den andres rygg, som försökte han skydda honom undan faran.

Ännu ett barn. I röd och blå jacka. Handen greppar om en sten, som ett sista försök att hålla kvar livet. Och så en pojke i knälång, vit dräkt som kommer gående ur bilden - rakt emot mig. Bakom honom soldater. Blodstänk på hans dräkt. Ögonen! Pojkens ögon som redan sett alldeles för mycket. Munnen öppen - som ville han berätta. För oss som inte hör. Som inte ser. Har inte tid. Orkar inte. Vill inte. Förstå!

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-03-07:

Svar på skriftlig fråga: Handläggningstider i asylärenden till sidans topp

Fråga 2016/17:954 av Johan Forssell (M)

SR Ekot rapporterar i går (den 28 februari 2017) att Migrationsverkets handläggningstider i asylärenden som rör ensamkommande barn har fördubblats de två senaste åren. Enligt Ekot ligger den genomsnittliga väntetiden på 460 dagar.

År 2015 var den genomsnittliga handläggningstiden 195 dagar för ensamkommande barn, enligt Ekot som hänvisar till siffror från Migrationsverket.

Det är viktigt att rättssäkerheten och kvaliteten bibehålls i asylprövningarna, men det finns även ett intresse av att förkorta väntetiderna för asylsökande. Det är därför särskilt viktigt att kvaliteten och rättssäkerheten i Migrationsverkets asylprövningar bibehålls samtidigt som väntetiderna förkortas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka initiativ och vilka åtgärder avser minister att vidta för att förkorta väntetiderna för asylsökande?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC Göteborg debatt 17-03-09:

Barn begår självmord - vi tittar bort till sidans topp

Barn tar sina liv som ett direkt resultat av de nya asylreglerna.

Det som händer nu kommer att gå till historien som en grymhet utan dess like. Det skriver Anna Rosén, styrelseledamot för Feministiskt initiativ Västra Götaland.

Någonting har hänt. Någonstans på vägen har vi tappat greppet om vad som är rätt och rimligt, vad som är vanlig medmänsklighet och empati. Jag vet inte varför det har skett eller hur det hände, men det har successivt blivit norm att titta bort. Att inte vilja se vad som händer, att tycka att "det där det handlar ju inte om mig". Att skyffla ansvaret vidare till någon annan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet ledare 17-03-12:

Sverige bör inte kasta ut flyktingbarn till sidans topp

För lite mindre än två år sedan var Stockholms central en enda röra. Utmattade flyktingar möttes av frivilliga, smörgåsar delades ut och tolkar översatte till arabiska, dari och tigrinja. Överallt syntes de rosa västarna från "Refugees welcome".

Bakom Advokatsamfundets bord stod Viktor Banke, 32, och gav gratis juridisk rådgivning.

- En gång i timmen kom tåget från Malmö med ibland så många som hundra flyktingar, säger han, det låter kanske avlägset i dag men alla hjälpte till. Aktivister, Migrationsverket - ja även SJ.

"Barnen ljuger"

Hela Sverige skramlade och tidningen Fokus utsåg flyktinghjälparna till "Årets svensk".

Sen vände det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Migrationsverket 17-03-14: Migrationsverket förtydligar: Vi har inte omtolkat utlänningslagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Opinion 17-03-17:

"Stoppa utvisningarna - ge oss ensamkommande en chans" till sidans topp

"Sveriges politiker och Migrationsverket, vi kräver att ni stoppar alla utvisningar och ger amnesti för alla ensamkommande barn och ungdomar som har varit i Sverige mer än ett år", skriver Ahmad Rahimi.

Hej alla människor!

Hej alla politiker och särskilt Morgan Johansson (S)! Jag vill prata om ensamkommande barn- och ungdomar i Sverige.

Jag heter Ahmad Rahimi och jag bor i Växjö. Jag är en av de ensamkommande som ni välkomnade 2015.

Vi sökte asyl för att få en trygg framtid, vi började skolan och lärde oss svenska och kom bra in i samhället. Vi vet att det har varit svårt för Sverige att ta emot så många flyktingar på samma gång. Vi vet också att det finns de som inte vill ha oss här.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE Weekly kommentar 17-03-10

Short sighted regional policies undermine global solutions till sidans topp

Catherine Woollard, ECRE Secretary General

As well as reducing standards of refugee protection, Europe is increasingly focusing on blocking access to protection on European territory. Measures already in place include border closures and inadmissibility procedures to prevent claims being lodged. Proposals now openly discussed include offshore processing of applications, offshore disembarkation of rescued asylum seekers, and mandatory return to "safe" third countries.

At the most extreme end, the Austrian Foreign Minister has stated that the objective of EU policy should be zero asylum applications on EU territory.

While some European politicians are ready to sell out human rights and abdicate responsibility, simple mathematics illustrates the short-sightedness of this approach.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-03-09:

Sätter press på Löfven inför EU-toppmötet till sidans topp

Sverige måste agera med kraft mot Ungern som har beslutat att spärra in flyktingar i läger. Det anser politiker från flera av riksdagspartierna som sätter press på statsminister Stefan Löfven inför torsdagens EU-toppmöte.

- Det är dags att EU sätter hårt mot hårt, säger Eskil Erlandsson (C).

Det ungerska parlamentet har med bred majoritet beslutat att alla asylsökande ska spärras in i läger där de får bo i fartygscontainrar. Hård kritik har kommit från bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR och människorättsorganisationen Amnesty International.

Ungerns beslut blev en het fråga när statsminister Stefan Löfven kom till riksdagens EU-nämnd inför EU-toppmötet i Bryssel som inleds på torsdagen. Migrationspolitik är en punkt på mötets dagordning.

Eskil Erlandsson (C), EU-nämndens vice ordförande, är en av dem som vill att Stefan Löfven agerar mot Ungern under toppmötet.

- Enligt min mening strider beslutet mot internationella överenskommelser och konventioner. Jag tycker att Stefan Löfven ska ta upp det här med sin ungerske kollega och med kommissionens ordförande som har mandat att väcka talan mot Ungern. Något måste göras åt det här, säger Eskil Erlandsson och fortsätter:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 17-03-09:

Sverige får inte svika de som söker asyl till sidans topp

18 organisationer: Regeringen måste säkerställa att nya EU-regler inte innebär försvagade rättigheter

I dag börjar Europaparlamentet förhandla om flera av de förslag som ligger till grund för EU:s nya gemensamma asylsystem.

Asylsökandes rättigheter till skydd i Sverige försämrades avsevärt när riksdagen antog en tillfällig asyllag förra sommaren, till exempel begränsades möjligheterna till permanent uppehållstillstånd. Den svenska lagen försvarades med att den var tillfällig.

Om EU:s förslag till ett gemensamt asylsystem godkänns kommer Sverige inte kunna återgå till sin ordinarie humana asyllagstiftning. Vi 18 organisationer kräver att regeringen säkerställer att det inte blir verklighet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-03-07:

Svar på skriftlig fråga: Rätt till försörjningsstöd för tillståndslösa till sidans topp

Fråga 2016/17:951 av Markus Wiechel (SD)

Rekordmånga asylsökande kom till Sverige 2015 och när det var som värst kunde runt 10 000 människor anlända på en vecka. Detta ledde till att regeringen (motvilligt) införde drastiska förändringar, vilket i kombination med att andra europeiska länder agerade på ett liknande sätt minskade flödet kraftigt. På grund av det höga trycket är således också handläggningstiden för asylärenden mycket lång, och man tror att ungefär hälften av de som kom får rätt att stanna i landet legalt.

Redan sedan tidigare befinner sig dock många tillståndslösa personer i landet. När nu beräkningar pekar på att uppemot 49 000 nyanlända kan beräknas gå under jorden som följd av att de nekats asyl kommer samhället att möta nya påfrestningar, inte minst då dessa personer kommer vara i behov av försörjning, vilket kan ske genom kriminalitet eller svartarbete.

En del tillståndslösa migranter har dock redan sedan tidigare ansökt till sin respektive kommun om försörjningsstöd, varför risken att fler gör det är sannolik.

Det kan inte vara rimligt att en person som befinner sig olovligen i Sverige kan få försörjningsstöd. Det finns nu ett exempel på en kvinna som tagit upp kampen mot sin kommun (Vännäs) för rätten till stöd trots att hon olovligen lever i Sverige. Kvinnan vann kampen i förvaltningsrätten men förlorade sedan i kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen har dock nu beslutat att pröva fallet, vilket leder till en del frågor från undertecknad.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Åsa Regnér:

Avser statsrådet att återkomma med förslag för en tydligare lagstiftning med anledning av det som ovan framförts, och om inte, hur motiverar statsrådet att nuvarande lagstiftning ska kvarstå?

Svar av Statsrådet Åsa Regnér (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland ledare 17-03-18:

Flyktingmottagandet - en strålande affär till sidans topp

Ni minns hösten 2015, eller hur?

Tusentals människor sökte skydd undan krig och förödelse och vi öppnade våra kommungränser. Politisk samstämmighet rådde i Gävleborgs län. Den nytillträdde landshövdingen Per Bill samlade de politiska skarorna. Här gällde det att göra det bästa av situationen. Så blev länet det område i Sverige som tog emot flest flyktingar per capita.

I bakhuvudet på de styrande fanns naturligtvis inte enbart ädla motiv. Alla små kommuner hade det senaste decenniet drabbats hårt av urbaniseringsvågen varför tillskott på människor välkomnades.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 17-03-17:

Meit Fohlin: Jag vill gå tillbaka till den flyktingpolitik vi stod för till sidans topp

Socialdemokraten Meit Fohlin som åker till partiets kongress i Stockholm i april, vill tala för en förändring av partiets asylpolitik. Frågan diskuteras nu i partiet på ön.

Under torsdagkvällen samlades nätverket "Vi står inte ut" för ett möte på Almedalsbiblioteket. Nätverket är starkt kritiska till regeringens agerande i asylpolitiken de senaste åren och kvällens fokus var att förändra situationen för ensamkommande asylsökande barn och unga.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Migrationsverket 17-03-09:

Sverige föreslås få 200 miljoner kronor i nödhjälp från EU till sidans topp

EU-kommissionen har gett Sverige ett förhandsbesked om att vårt land ska få nästan 200 miljoner kronor i nödmedel. Pengarna är avsedda för de extraordinära kostnader som Migrationsverket fortfarande har för asylsökande som kom hösten 2015.

- Biståndet ska täcka en del av kostnaderna för tillfälliga boenden under våren, säger Katarina Wåhlgren, enhetschef på Migrationsverket.

Sverige har tidigare fått 326 miljoner kronor

För drygt ett år sedan beviljade Europeiska kommissionen Sverige 326 miljoner kronor i nödmedel på grund av det stora antalet människor som sökt asyl här. Pengarna kom från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

På uppdrag av regeringen skickade Migrationsverket i maj 2016 in en ny ansökan om drygt 1 miljard kronor i bistånd från samma fond.

- Vi har sedan haft kontakt med kommissionen i olika omgångar och nu har vi fått ett preliminärt besked om att Sverige kommer att beviljas nästan 200 miljoner kronor. Vi är mycket glada för detta besked, säger Katarina Wåhlgren.

Biståndet är avsett för att finansiera delar av verkets tillfälliga boenden för asylsökande under perioden februari till maj i år.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Afghanistankommittén 17-03-13:

Afghanistankunskap till de som möter flyktingar i vardagen till sidans topp

- Det senaste året har vi fått in mängder av frågor i veckan från personer som undrar saker om Afghanistan. Det kan handla om allt från tillgången till sexualundervisning till vilka maträtter som är populära. Den gemensamma nämnaren är att frågorna kommer från personer som i sin vardag, kanske för första gången, möter personer som kommer från Afghanistan, säger Krister Holm, kommunikationschef på Svenska Afghanistankommittén (SAK).

När SAK gjorde en undersökning bland dem som möter flyktingar i sitt yrke eller vardag framkom att det som efterfrågas är ett enkelt material som tar upp både djup och lättare fakta blandat med personliga berättelser från människor med egen erfarenhet av landet.

Utifrån detta rekryterades sju ambassadörer, unga personer som någon gång i sitt liv kommit till Sverige från Afghanistan.

- För mig är det viktigt att både dela med mig av all fantastisk mat, musik och underbara traditioner och samtidigt få människor att förstå varför ett fortsatt stöd till Afghanistan är otroligt viktigt, säger Shabnam, en av ambassadörerna för Lär känna Afghanistan.

Hon fortsätter:

- Det här är mitt sätt att skänka mer kunskap till människor i Sverige och förhoppningsvis få vara med och bidra till en bättre framtid för Afghanistan.

Ambassadörerna kommer under våren att föreläsa runt om i Sverige, för bland andra lärare, kommuntjänstemän och boendepersonal. Är man intresserad av att lära sig mer om Afghanistan så finns materialet tillgängligt på hemsidan.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Här finns materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 17-03-15:

Ungdomarnas texter tonsatta av nationalorkestern till sidans topp

"Till fots" är en rad konserter som genomförs på Konserthuset i Göteborg just nu, med proffsmusiker från nationalorkestern och 100 ungdomar mellan sju och femton år som sjunger och berättar om sin flykt till Sverige.

Konserthusets producent Mats Kjellbye såg många ensamkommande och barnfamiljer som hade flytt krig. Eftersom han är ansvarig för barn och ungdom på Konserthuset ville han göra något om det här att inte vara trygg och på väg någonstans och bege sig från sitt hem. Därför fick projektet heta "Till fots".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Are You Syrious 17-03-15:

AYS Daily Digest: After March 15 possible deportations to Greece till sidans topp

Pressure builds up on Greece by the member states who didn't keep side of their part of the bargain

+ Turkey having second thoughts about the Deal

+ Hungary introduces obligatory detainment for all

+ Refugee protests in Italy

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-03-18:

Han får Talang-juryn att gråta: "Du är ju så fantastisk" till sidans topp

Ibrahim, 17, får Talang-juryn att gråta.

Hans framträdande, röst och ovissa framtid i Sverige gör starkt intryck på jurymedlemmarna, programledarna och publiken.

- Det är inte du som ska be om att få stanna i Sverige, det är vi som ska be om att få behålla dig, utbrister en rörd Alexander Bard.

Talang-resan 2017 är i full gång. Karin "Kakan" Hermansson, en av jurymedlemmarna, efterlyser intellektuellt stimulerande akter. Hon vill få gåshud och känna hur hjärtat blir stort.

Och då kliver Ibrahim Nasrulleyev, 17, in på scenen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.