ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 9 mars 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asyllnytt 17-03-09:

Missa inte förra utgåvan av Asylnytt - om de ensamkommande till sidans topp

+ Myndigheter och organisationer reagerar på larm om hur barn mår

+ Migrationsverket fryser beslut i väntan på medicinsk åldersbedömning

+ Efter utvisningsbeslutet - papperslös i Sverige eller ensam i Kabul

+ Debatt: "Om det vore våra tonåringar, skulle tragedin stoppas då?"

Läs Asylnytt 24 februari 2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 17-03-02:

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat om lagrådsremissen Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Den innehåller förslag som säkerställer ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd under en period kommer att vara huvudregel.

Det är viktigt att behålla kontinuitet och ordning i mottagandet av asylsökande och nyanlända. Regeringens förslag skapar bättre möjligheter för enskilda att etablera sig i samhället och i arbetslivet. Samtidigt kan kommuner och myndigheter undvika kostsam och onödig administration.

Förslagen innebär bland annat att:

+ Personer som har fått uppehållstillstånd och påbörjat sin etablering i samhället inte behöver göra avbrott i etableringsprocessen och återgå till mottagandesystemet.

+ Socialförsäkringsförmåner, som till exempel barnbidrag och bostadsbidrag, ska få betalas ut även om det uppstår ett glapp mellan uppehållstillstånd om personen har ansökt om ett fortsatt uppehållstillstånd i tid.

+ Personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd får rätt till studiestöd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Läs mer och hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsdepartementet 17-03-01:

Regeringen utökar kommunernas rätt till ersättning för mottagande av nyanlända till sidans topp

Regeringen har den 12 januari 2017 fattat beslut om att uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 11 § i utlänningslagen läggs till som grund för ersättning till kommuner och landsting i ersättningsförordningen. Den nya bestämmelsen gäller från och med den 1 mars.

Beslutet innebär att kommuner och landsting får ersättning för mottagandet av personer som beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till följd av verkställighetshinder i enlighet med 5 kap. 11 § i utlänningslagen. Det gäller till exempel den ersättning som ges specifikt för mottagandet av ensamkommande barn (28-31 §§) och den generella schablonersättningen (10-14 §§), men också för övriga kostnader som ersätts enligt ersättningsförordningen. Beslutet omfattar uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, det vill säga som uppgår till minst ett år.

Ändringen kommer att gälla för dem som har beviljats uppehållstillstånd från och med den 1 september 2016.

Varför görs förändringen?

Den 7 juli 2016 publicerade Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande, det vill säga en rekommendation om hur verket ska tolka lagen, angående praktiska verkställighetshinder som stoppar utvisning. I samband med detta ändrades förutsättningarna för beviljande av tidsbegränsade uppehållstillstånd för gruppen ensamkommande barn.

För en asylsökande som saknar individuella skyddsskäl fattar Migrationsverket beslut om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § i utlänningslagen om det finns praktiska hinder som inte är bestående mot att genomföra en av- eller utvisning. Både ensamkommande barn mellan 16 och 18 år och vuxna asylsökande kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd med hänvisning till denna bestämmelse om det finns praktiska hinder som stoppar utvisning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 17-02-24:

Asylsökande ska masstestas till sidans topp

Snart kommer masstester av asylsökandes ålder inledas i Sverige. Det handlar om tusentals unga individer som ska få sin ålder fastställd.

Regeringen vill införa åldersbedömningar i asylprocessen mycket tidigare. Därför finns ett förslag om lagändring ute nu. Den nya lagen skulle innebära att i de fall som Migrationsverket uppfattar det som oklart vilken ålder en asylsökande har så ska den se till att göra en medicinsk ålderstest. I lagändringen som regeringen vill genomföra trycks det på att testet är frivilligt. Men nekar personen talar det för att "sökanden inte har gjort sannolikt att han eller hon är under 18 år". Så står det i lagrådsremissen. Enligt regeringens förslag ska förändringarna börja gälla 1 maj 2017.

Samtidigt har Migrationsverket i dagarna beslutat att myndigheten inte gör några asylbeslut där personen behöver åldersbedömas. Stoppet sker fram till mars månad. Då tar Rättsmedicinalverket över all medicinsk åldersbedömning av asylsökande. Parallellt med detta har det också framkommit att Blekinge Tekniska Högskola tillsammans med Karolinska institutet fått uppgiften av Socialstyrelsen att göra fördjupade studier för att undersöka hur säkert man kan bedöma en persons ålder med hjälp av magnetröntgen. Studien från BTH och Karolinska institutet, som ska vara klar redan i höst. Den kan ha stor påverkan på framtidens metoder. Visar det sig att magnetröntgenundersökning inte går att att använda för att rättsklassificera en person så betyder att metoden inte är särskilt användbar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Morgan Johansson intervjuad i Östgöta-Correspondenten 17-03-07: "Det är för barnens skull" (Extern länk)

Östgöta-correspondenten 17-02-27: Staffan Danielsson (C): Rättsskandal att inte åldersbestämma (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-03-02:

Regeringen beslutar om ensamkommande i gymnasiet till sidans topp

I dag har regeringen fattat beslut om ett lagförslag som ska stoppa utvisningen av ensamkommande som går gymnasiet. "Det här är en grupp som vi har all anledning att ge den här chansen", säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Jag tycker att det är ett helt nödvändigt förslag. Gör vi inte det här får de 13 månader på sig och sedan finns en risk för en väldigt otrygg tillvaro. Här kommer de att få mycket större möjligheter att känna trygghet och dessutom tror jag att vi i Sverige på sikt kommer att kunna tjäna på att ge dem den här chansen, säger Morgan Johansson.

Det här handlar om alla från 17 år med ett tillfälligt uppehållstillstånd, ofta ensamkommande som riskerar utvisning när de fyller 18 år eller ungdomar som redan har ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas. Den nya lagen ska ge dem rätt att gå klart gymnasiet. Går de på ett introduktionsprogram, ska de kunna gå klart det och sedan gå över till ett nationellt gymnasieprogram.

- Kravet är att de ska sköta sina studier. De får inte hoppa av gymnasiet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Regeringens pressmeddelande och proposition (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-03-01:

Riksdagen vill se generell tillståndsplikt inom socialtjänsten till sidans topp

Beslut om Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU11: Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Landsting och regioner ska framöver erbjuda hälsoundersökning för barn och unga personer mellan 18-20 år. Det gäller de barn och ungdomar som vårdas utanför det egna hemmet. Dessutom ska kommuner och landsting ingå överenskommelser om samarbete när det gäller barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En annan del av regeringens förslag handlar om tillståndsplikten inom socialtjänsten. Den som driver privat verksamhet inom socialtjänsten måste framöver skaffa tillstånd för att få driva en sådan verksamhet. Det gäller den verksamhet som har avtal med en kommun om att driva till exempel HVB, stödboende eller boende för funktionshindrade. Redan i dag har många privata verksamheter tillståndsplikt. Men de verksamheter som genom avtal med en kommun driver socialtjänst har tidigare haft undantag från tillståndsplikten. Regeringen föreslår alltså att detta undantag tas bort. Riksdagen sa ja till även denna del av regeringens förslag.

Riksdagen anser vidare att det borde ställas samma krav på verksamheter som drivs av kommunerna själva. Riksdagen vill därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att den tillståndsplikt som gäller privat verksamhet, även ska gälla offentliga verksamheter. Riksdagen riktade ett tillkännagivande med den uppmaningen till regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att samma krav på tillstånd som gäller för en enskild för att yrkesmässigt bedriva verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet. Avslag på övriga motioner.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

US Department of State 2017:

Från Afghanistan/ Country Reports on Human Rights Practices for 2016 till sidans topp

Afghanistan is an Islamic Republic with a directly elected president, a bicameral legislative branch, and a judicial branch. Based on the electoral calendar specified in the constitution, parliamentary elections should have taken place in 2015; however, they did not take place in either 2015 or 2016.

Civilian authorities generally maintained control over the security forces, although there were occasions when security forces acted independently.

The most significant human rights problems were widespread violence, including indiscriminate attacks on civilians by armed insurgent groups; armed insurgent groups' killings of persons affiliated with the government; torture and abuse of detainees by government forces; widespread disregard for the rule of law and little accountability for those who committed human rights abuses; and targeted violence and endemic societal discrimination against women and girls.

Other human rights problems included extrajudicial killings by security forces; ineffective government investigations of abuse and torture by local security forces; poor prison conditions; arbitrary arrest and detention, including of women accused of so-called moral crimes; prolonged pretrial detentions; judicial corruption and ineffectiveness; violations of privacy rights; restrictions on freedom of speech, press, religion, and movement; pervasive governmental corruption; underage and forced marriages; abuse of children, including sexual abuse; trafficking in persons, including forced labor; discrimination against persons with disabilities; discrimination and abuses against ethnic minorities; societal discrimination based on race, religion, gender, sexual orientation, and HIV/AIDS status; and abuse of workers' rights, including child labor.

Widespread disregard for the rule of law and official impunity for those who committed human rights abuses were serious problems. The government did not consistently or effectively prosecute abuses by officials, including security forces.

(...)

Läs rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reset Doc 17-03-01:

Från Afghanistan/ Voluntary repatriations of Afghans Reality or only an euphemism? till sidans topp

Alireza was in Kabul when he received his father's call urging him to leave the country. A letter signed by the Taliban requested the immediate closure of the English institute that Alireza was directing in Ghazni. After having received a second letter including death threats, Alireza understood he and his family had no chance but to flee the country. The father sold his bakery and the house and paid a smuggler 32.000 dollars to get Alireza, his wife and his two other children out of Afghanistan.

Today Alireza lives in Berlin waiting for the response from Bamf - the Federal Office for Migration and Refugees - which is responsible for the issuing of the first instance asylum in Germany. Much like some 260.000 fellow afghans who applied for international protections between 2015 and 2016 in Europe, with almost 200.000 in Germany alone, Alireza is worried about being deported.

In October 2016, during the Brussels conference on Afghanistan, the European Union pledged 5.6 bilion euro to the Afghan government for a period of 4 years. Within the same conference the EU set the conditions to implement a large scale of voluntary and forced repatriations of afghan rejected asylum seekers. The European Union denied any linkage between the migration agreement - called 'Joint Way forward' - and the economic endowment. Still, widespread criticism has risen from humanitarian organizations accusing the EU for having allegedly set repatriations as a condition for the Afghan government to get financial aid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-02-24:

Från Burundi/ Lägesanalys till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publierat en analys av situationen i Burundi efter de oroligheter, försök till statskupp, parlamentsval med efterföljande demonstrationer mm som utspelades 2015.

/Utdrag ur slutsatser:/

Internationell rapportering indikerar att graden av öppet våld, och då särskilt sammanstötningar mellan säkerhetsstyrkor och väpnad opposition, minskat i Burundi sedan Lifos lägesanalys den 29 februari 2016.

Samtidigt förefaller regeringens repression mot de som uppfattas som oppositionella (inklusive journalister och människorättsaktivister med anhöriga) ha tilltagit. Storskaliga gripanden, många av godtycklig art, utbrett bruk av tortyr och frekvent förekommande utomrättsliga avrättningar tycks vara del av regeringens tillvägagångssätt för att trygga president Nkurunzizas fortsatta styre. Våldet från regeringssidan förefaller i större utsträckning ske i det fördolda.

(...)

Sammanfattningsvis konstaterar Lifos att situationen i Burundi är mycket instabil och osäker. Säkerhetsläget utmärks av en fortsatt hög förekomst av våldsincidenter och människorättsövergrepp, även om dessa i nuläget vanligtvis inte tycks ta form av sammandrabbningar mellan väpnade parter. Över tusen dödsoffer kan ha krävts sedan konfliktens början och många skadade därtill. Med beaktande av bristande politisk dialog inblandade parter emellan, den rådande våldsnivån och den accentuerade etniska dimensionen, finner Lifos risken påtaglig att säkerhetsläget förvärras på kort till medellång sikt. I ett värsta tänkbara scenario torde konflikten kunna utvecklas till ett inbördeskrig med regional inblandning. Utbrett etniskt våld ligger också i farans riktning.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-03-08:

Från Irak/ Invånarna i Mosul flyr undan striderna till sidans topp

I norra Irak har flyktingströmmen tilltagit kraftigt de senaste dagarna i samband med hårdnande strider i västra Mosul. FN öppnar nu nya flyktingläger men fruktar att man inte kommer att kunna ta hand om alla om flyktingströmmen fortsätter.

- En granat landade mitt i vår familj och jag vet inte var de är just nu säger Mahmoud som sitter med sin tioåriga dotter i knät i den dammiga sanden.

Helikoptrar cirklar lågt ovanför våra huvuden. Han är förtvivlad. Granaten från IS slog ner när de skulle fly, familjen kom ifrån varandra. Han vet inte om de andra två barnen och hans fru lever. Han kan bara sitta och vänta och hoppas. Men oddsen är emot honom.

17-årige Rayyan Mohammed Ali berättar att han och hans familj försökte fly flera gånger, senast kvällen innan vi träffas. Men då upptäckte IS dem.

- Vi försökte komma på natten men de upptäckte oss så de hällde iskallt vatten på oss och piskade oss, säger Rayyan Mohammed Ali.

Han visar sina elakt röda piskrapp på ryggen. Men nu lyckades han fly. Med id-kortet gömt i ett bandage på foten och pengar gömda i en sliten sandal.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR News 17-03-03: Thousands flee west Mosul as fighting intensifies (Extern länk)

SvT Utrikes 17-03-07: Urbefolkningen vågar inte återvända till Sinjar (Extern länk)

SvT Nyheter 17-03-07: Svenska yazidier oroliga (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio Norrbotten 17-03-02:

Polisen inför inre utlänningskontroller i Haparanda till sidans topp

Polisen har utökat sina inre utlänningskontroller i Haparanda - och det efter att allt fler personer som fått avslagsbeslut på sina asylansökningar i Finland tar sig till Sverige. På sistone har det rört sig om ungefär 50 personer i veckan, enligt polisen.

Den senaste tiden har polisen sett en ökning av antalet personer som tar sig från Finland till Sverige efter att ha fått avslag på sin asylansökan i Finland.

I nuläget handlar det om ungefär 50 personer i veckan som tar sig över gränsen, och polisen har därför inlett en insats där de genomför så kallade inre utlänningskontroller i området kring Haparanda.

- Det förekommer att människor som har fått avslag på sin asylansökan i Finland har valt att resa tillbaka över gränsen till Sverige.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Polisen 17-03-01: Inre utlänningskontroller genomförs i Norrbotten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Migrationsöverdomstolen: Laglig förlängning av besök hindrar inte nytt besök till sidans topp

En kvinna fick ett tre månaders visum för att besöka sin pojkvän i Sverige. Innan tiden löpt ut ansökte hon om förlängning, som beviljades. Hon lämnade Sverige medan viseringen fortfarande var giltig. Några månader senare ansökte hon om en ny period. Ambassaden gav avslag eftersom de ansåg att den tidigare förlängningen tydde på att kvinnan inte skulle lämna landet inom 90 dagar. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att en sådan förlängning, som är tillåten både enligt svensk lag och EU:s viseringskodex, inte i sig innebär att det finns rimliga tvivel lpå utlänningens avsikt att lämna territoriet innan viseringen löper ut. Viseringen beviljas.

Målnummer UM 3926-16, MIG 2017:5

Läs domstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 17-03-01:

Polen/ Asylum seekers blocked at border till sidans topp

Polish authorities routinely deny asylum seekers at the Belarus-Poland border the right to apply for asylum and instead summarily return them to Belarus, Human Rights Watch said today. Since 2016, large numbers of asylum seekers, mostly from the Russian Republic of Chechnya, but also from Tajikistan and Georgia, have tried to apply for asylum in Poland at the border with Belarus.

The numbers peaked during spring and summer 2016, with up to 200 to 300 asylum seekers each day, down to 40 to 80 a day during the winter. When they arrive at the border station by train from the Belarus city of Brest, Polish border guard officials briefly interview passengers seeking asylum. Usually all but a handful are denied entry into Poland and the ability to apply for asylum. The written decisions handed to asylum seekers usually refer to whether the person has a visa or entry residency permit, without comment on or acknowledgement of the person's protection claim. Those denied access are sent back by train to Belarus the same day.

"Poland is putting people in danger by denying them access to its asylum process and returning them to Belarus, where they can't get protection," said Lydia Gall, Balkans and Eastern Europe researcher at Human Rights Watch. "Trapping families and others at the Belarus border and refusing to hear their asylum claims is no way for an EU state to behave."

(...)

Hela rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-02-27:

Europa/ Refugees and migrants face heightened risks while trying to reach Europe till sidans topp

In a new report, UNHCR, the UN Refugee Agency, details the impact of the increased border restrictions introduced in 2016 on refugee and migrant movements towards and inside Europe. It shows that people continued to move but undertook more diversified and dangerous journeys, often relying on smugglers because of the lack of accessible legal ways to Europe.

After the "closure" of the Western Balkan route and the EU-Turkey Statement in March 2016, the number of people reaching Greece via the Eastern Mediterranean route drastically decreased. The Central Mediterranean route from North Africa to Italy has since become the primary entry point to Europe. However, arrival trends in Italy show that the primary nationalities who crossed to Greece had not switched in significant numbers to the Central Mediterranean route.

In total, some 181,436 people arrived in Italy in 2016 by sea, out of which 90 per cent travelled by boat from Libya. Those who came to Italy in 2016 include people in need of international protection, and also victims of trafficking and migrants seeking better lives. The top two nationalities of those arriving in Italy were Nigerians (21%) and Eritreans (11%). A striking feature is the increasing number of unaccompanied and separated children making the journey, over 25,000 in 2016. They represented 14% of all new arrivals in Italy and their number more than doubled compared to the previous year.

The journey to Italy is particularly dangerous, with more deaths at sea in the Mediterranean recorded in 2016 than ever before. Of the 5,096 refugees and migrants reported dead or missing at sea last year, 90% travelled along the sea route to Italy, amounting to one death for every 40 people crossing.

The report also shows that, in the last part of 2016, more people reached Europe through the Western Mediterranean route, either by crossing the sea to Spain from Morocco and Algeria, or by entering the Spanish enclaves of Melilla and Ceuta.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio 17-02-27:

Gode män kritiserar Eskilstuna kommun för hantering av ensamkommande till sidans topp

Ett 20-tal gode män vädjar till Eskilstuna kommun att låta ensamkommande barn och ungdomar bo kvar i det HVB-hem eller familjehem de har placerats i och att de inte behöver flytta i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd - även om de skulle bedömas vara 18 år eller äldre.

De gode männen, som hjälper flyktingbarnen, är kritiska till hur Migrationsverket och kommunerna hanterar de barn som bedöms som äldre än vad de sagt.

De gode männen anser att den ålder som den sökanden uppgett vid ansökningstillfället ska godtas, om det inte är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig, fram till dess att ett slutligt beslut fattas i asylärendet.

- Kommunen har ett val här och det handlar inte om så lång tid och inte så mycket pengar. Det är många barn som mår mycket dåligt bara av att vänta på asylutredningen och när de får ett besked så hamnar de i en stor kris och ska ryckas upp från HVB-hem eller familjehem, säger Kicki Axén Hedlund, en av de gode männen.

De gode männen, som skrivit ett öppet brev till kommunen menar att andra kommuner låter barnen bo kvar under asylprocessen och vill att Eskilstuna gör likadant.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 17-02-28: Kommunens svar om kritiken av hanteringen av ensamkommande (Extern länk)

Gode män till Norrbottens-Kuriren 17-03-02: "Pojkarna går igenom en själslig tortyr" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 17-03-01:

Ett nationellt kunskapslyft för flyktingmottagandet till sidans topp

På sex månader har 6?243 personer som arbetar inom hälso- och sjukvården fått kunskap och verktyg för att bättre möta asylsökande. Kunskapslyftet initierades av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning av landstinget. Problem att hinna med dessa fanns redan före den stora flyktingströmmen 2015 och vid de hälsoundersökningar som då gjordes saknades ofta frågor om psykisk ohälsa. Mellan 20 och 30 procent av de asylsökande beräknas lida av psykisk ohälsa, enligt en ny rapport från SKL.

(...)

Artikeln med länk till rapporten (Extern länk)

Sveriges Kommuner och Landsting 17-03-02: Kunskapslyft för hälsa för asylsökande och nyanlända (Extern länk)

Verktygsbanken för hälsa (Extern länk)

Prenumerera på nyhetsbrev från projektet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-03-03:

Mohammad: Det känns som en långsam död till sidans topp

Väntetiderna för asylsökande är rekordlånga. Det är skadligt inte bara för samhällsekonomin utan även för integrationen, menar experter.

DN:s Abed al-Qaisi och Paul Hansen har träffat tre asylsökande som hanterar livet i Migrationsverkets väntrum på helt olika sätt.

Mohammad Abdel-azziz Arzak, 29, flydde Syrien för att bygga ett nytt liv i Sverige.

Drygt ett och ett halvt år senare vet han fortfarande inte om han får stanna.

- Jag tror att jag valde fel som kom hit. Det känns som en långsam död, säger han.

Han går inte upp förrän sent, det finns det ingen anledning att göra. Han beskriver sig som en kropp utan syfte. Tankarna upptas av den asylansökan han lämnade in för över ett år sedan. Mohammad är ständigt nära tårarna och återkommer om och om igen till samma sak:

- Jag vill bara känna mig som en människa.

Bakom flyktingvågen gömmer sig de enskilda ödena; människorna vars hopp slocknar på väg över havet, som aldrig ens kommer ombord eller som tvingas stanna kvar i kriget för att de inte har råd att betala flyktingsmugglare eller för den delen vågar något annat.

Men även för de som når sin destination, ibland med storslagna visioner om framtiden som sträcker sig bortom idén om att enkom överleva, kan livet te sig svårt. Många får vänta länge på besked och befinner sig under tiden i ett ofta sysslolöst vakuum av sömnlös oro.

Mohammad bor på en flyktingförläggning i Mellansverige och tillbringar större delen av sin tid med en palestinier som är i samma situation. När DN hälsar på ska de äta frukost tillsammans, trots att klockan är kring lunch. Mohammad ler när han lagar maten - det skänker honom en känsla av normalisering; att han är en person och inte enbart en siffra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-03-03: Professor: Skadligt med så lång väntan på asylbesked (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 17-02-24:

Fotbollsturnering i Nybro ska få människor att mötas till sidans topp

I slutet av februari ordnas fotbollsturneringen "United for life" i Nybro. Tanken är att skapa möten mellan människor med olika bakgrund.

Det är Orreforsbon Daniele Guglielmin som står bakom turneringen.

- Vi vill ena människor med fotbollen oavsett var de kommer ifrån eller hur gamla de är, säger han till P4 Kalmar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 17-03-03:

Eldsjäl arrangerade futsal-turnering för ensamkommande pojkar till sidans topp

Vilken succé.

Under sportlovet arrangerades en futsal-turnering (inomhusfotboll) för ensamkommande pojkar i Leksandshallen.

Åtta lag från Malung, Borlänge, Säter,Insjön, Leksand, Siljansnäs och Rättvik kämpade om den åtråvärda pokalen.

Turneringen arrangerades av eldsjälen Lennart Ljung och pojkar från fotbollsklubben Asylerna med stöd av Leksands kommun.

- Det finns ju inte så mycket att göra för de här pojkarna under sportlovet och det var väl anledningen till att vi bjöd in till den här turneringen, berättar Lennart Ljung.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se också:

Dala-Demokraten 17-03-03: Skidåkning och Stafettvasa - vinterns höjdpunkt för de asylsökande ungdomarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 17-02-26:

Flera skadade i misstänkt mordbrand på asylboende till sidans topp

Tre personer vårdas på sjukhus efter att det börjat brinna på ett flyktingboende i Vänersborg tidigt i morse. En person som hoppat från ett fönster på tredje våningen uppgs ha allvarliga skador. Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand.

Tre personer vårdas på sjukhus, varav en med allvarliga skador, efter att tidigt i morse ha hoppat från fönster på tredje våningen på flyktingboendet Restad gård i Vänersborg.

Niklas Claesson, kommunikationschef för NU-sjukvården, bekräftar för Sveriges Radio att tre personer kommit in till akuten på Näl efter branden.

- En är allvarligt skadad, och två har lindrigare rökskador, och alla tre vårdas på sjukhuset, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten ledare 17-03-01:

"Lös uppgiften" sa Konkurrensverket - nu hotas Östersundshem med böter till sidans topp

Konkurrensverket (KKV) jagar Östersundshem i hasorna, för som op.se har rapporterat på nyhetsplats går fallet med de direktupphandlade Attefallshusen vidare till Förvaltningsrätten i Härnösand. Myndigheten hävdar att bolaget har brutit mot lagen om offentlig upphandling och Östersundshems representanter är lika tvärsäkra på motsatsen. "Trots att Östersundshem påvisat att flera av KKV´s angreppspunkter brister, så har Konkurrensverket beslutat att driva fallet vidare i en rättslig process", konstaterade bolaget nyligen i ett kaxigt pressmeddelande. Men har man verkligen visat det? (...)

EU-kommissionen hade öppnat för direktupphandlingar av boenden och Konkurrensverket gav sken av att det bara var att agera. "Lös uppgiften och fastna inte i juridiken." Så hade Konkurrensverkets dåvarande generaldirektör, Dan Sjöblom, själv sagt till landets kommuner i september 2015. Men i dag står alltså samma myndighet och hotar med 5 miljoner i böter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Östersunds-Posten 17-02-24: Konkurrensverket går vidare med Attefallshusen - nu blir det en rättslig process (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Gefle Dagblad 17-02-26:

Tolv miljoner kronor bara i Gävle - nu vill staten spara på gode män till sidans topp

Kostnaderna för gode män till ensamkommande flyktingbarn var 2016 nästan tolv miljoner kronor i Gävle. Från 1 juli kommer staten att sänka ersättningen till kommunerna. Följden kan bli gode män som lämnar sina uppdrag eller erbjuder sina tjänster till andra kommuner.

Det senare befarar Sveriges kommuner och landsting (SKL). Så långt vill inte Maria Larsson sträcka sig. Hon är sedan ett år tillbaka chef för överförmyndarenheten vid Gävle kommun.

- Det blir under alla omständigheter nya förutsättningar för kommunen att förhålla sig till, säger hon.

Hösten 2015 växte antalet ensamkommande flyktingbarn som kom till Gävle och hade behov av gode man från runt 40 till 240. Även om det varit lätt att engagera gode män till flyktingbarn har det ökade trycket ändå avspeglats på överförmyndarenhetens arbete.

Mångdubbelt är det antal ärenden som enheten hanterar utöver flyktingbarnen. Gode män, förvaltare och förmyndare ska senast februari lämna in sina redovisningar för det gångna året. Efter granskning utgår ersättning. Under 2016 dröjde till långt in på hösten innan allt var reglerat.

- Granskningen måste ta sin tid, det är oerhört viktigt eftersom det på en del håll i landet förekommit oegentligheter, säger Maria Larsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-03-03:

Grekland/ EU support helps 2,500 refugee and migrant children attend Greek schools till sidans topp

The European Commission has funded a special education programme that has helped 2,500 refugee and migrant children get back to school in Greece. The project is carried out by the International Organization for Migration (IOM), which receives funding from the EU's Emergency Support Instrument. "Giving refugee children an education is one of our priorities with our EU support in Greece. Thousands of children are being given a chance for a better future. The European Commission is committed to working in close collaboration with the Greek authorities and humanitarian organisations to continue to improve the conditions of refugees and migrants in the country," said Christos Stylianides, Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management.

Following the adoption of a new legal framework by the Greek Parliament in August 2016, access to education for refugee children of school-going age has improved significantly. Through the IOM project, the Commission is helping the Greek authorities by co-financing the transport of children to schools and the distribution of school kits with a total of €2.8 million in EU Emergency Support. This comes on top of other support to informal education activities to over 9,000 refugee children in Greece. The total amount of overall EU support for managing migration in Greece currently stands at over €1 billion.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-03-02:

Storbritannien/ AIDA 2016 Update: United Kingdom till sidans topp

The updated Country Report on the United Kingdom tracks recent developments in practice and case law governing asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and integration of beneficiaries of protection.

In the aftermath of a report by the Office of the Children's Commissioner for England and a judgment of the Court of Appeal, the authorities issued a new policy guidance in July 2016 on the treatment of unaccompanied children. At the screening stage, where a person appears to an immigration officer or the Home Office caseworker to be under 18, policy guidance is that they are to be treated as a child. In case of doubt, the person should be treated as if are under 18 until there is sufficient evidence to the contrary. Where their appearance strongly suggests to the officer that they are significantly over 18, a second opinion must be sought from a senior officer. If they agree that the person is over 18, the asylum seeker is treated as an adult. In this case, an age assessment can be triggered by the young person or any third party referring to the local authority. However, the result of immediate treatment as an adult while this process is ongoing means that people who are in fact under 18 may be detained. New guidelines were also issued on family tracing. In addition to this, a new transfer scheme was introduced to share responsibility for the care of unaccompanied children across a greater number of local authorities. Although the Immigration Act 2016 allows for the scheme to be mandatory, it remains a voluntary process at the time of writing.

The Immigration Act 2016 has introduced an obligation on the Home Office to issue guidance on the detention of vulnerable groups. Following a January 2016 report on the review of detention policy with regard to vulnerable groups ("Shaw review") and calls to end the detention of pregnant women, the Immigration Act 2016 introduced a time limit for the detention of pregnant women and children. The Home Office published specific guidance concerning the detention of pregnant women in July 2016.

(...)

Hela sammanfattningen med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-03-02:

Europa/ AIDA 2016 Update: Italy, Malta, Spain & Poland till sidans topp

"As illustrated in the country reports on Hungary and Bulgaria, the Eastern border Member States of the European Union have become trendsetters in disturbingly 'creative' measures disregarding the fundamental rights of those seeking protection. Europe's Southern borders are also a laboratory for deflection policies, with the 'hotspot' transformation of Italy's asylum system raising grave concerns," says Minos Mouzourakis, AIDA Coordinator at ECRE.

Italy

Reception conditions remain the central challenge facing the Italian asylum system. Over 75% of the refugee and migrant population were hosted in temporary reception centres (CAS), where conditions present serious concerns and generally remain unsuitable for longer-term stay.

(...)

Malta

On the basis of an agreement leading almost all persons rescued by Maltese Armed Forces or on Maltese waters to be disembarked in Italy, Malta has overhauled its reception system away from a previous policy of systematic detention.

(...)

Poland

In 2016 access to the procedure remained a major problem in Poland. Reports say that, in spite of clearly formulated asylum requests invoking persecution in the country of origin, asylum seekers are refused the right to lodge an application and enter Poland.

Country reports on Italy, Malta & Spain (Extern länk)

Country report on Poland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 17-02-28:

Libyen/ Barnens farliga resa till sidans topp

UNICEF släpper idag en rapport om situationen för barn i Libyen och den farliga flyktvägen längs den så kallade centraleuropeiska rutten. Rapporten visar på de extrema risker som framför allt barn och kvinnor utsätts för. Barn på flykt utsätts för sexuella övergrepp, exploatering och utnyttjande.

UNICEF i Libyen har genomfört intervjuer med barn som befinner sig i landet som flyktingar eller migranter. Deras berättelser vittnar om odrägliga saker de utsatts för. Våld, trakasserier, övergrepp, trafficking, sexuella övergrepp och tvångsarbete är några exempel. 75 procent av barnen berättar att de utsatts för våld och övergrepp från vuxna någon gång under resan. 50 procent att de har utsatts för sexuella övergrepp, som ofta skett vid upprepade tillfällen och vid olika tidpunkter. Vissa barn har till exempel tvingats utföra sexuella tjänster för att korsa gränsen in till Libyen. Många av barnen är ensamma och är då ännu mer utsatta.

- Min resa från Nigeria till Libyen var fruktansvärd. Genom öknen utan mat eller vatten. Mannen som satt bredvid mig dog. Nu har jag varit i det här ungdomsfängelset i Libyen i sju månader. De slår oss, de ger oss ingen bra mat eller rent vatten, de trakasserar oss. Det är så många människor som dör här, från sjukdomar eller fryser ihjäl.

Det här är fjortonårige Jons berättelse om sin flykt från Nigeria. Han kom ensam till Libyen och befinner sig nu i förvar där.

Barn sätter sina liv i händerna på människosmugglare

Antalet människor som flyr från Libyen till Italien ökar kraftigt. Den centraleuropeiska rutten anses vara den farligaste rutten för kvinnor och barn som befinner sig på flykt. Den styrs av människosmugglare och människohandlare. Brist på säkra lagliga vägar gör att de inte har några alternativ. Barn sätter istället sina liv i händerna på människosmugglare som utnyttjar deras utsatthet.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver 17-02-28:

Libyen/ Migrant children endure horrors in Libya and Italy till sidans topp

The UN's children's fund, Unicef, has said minors face shocking abuse in Libya and risk vanishing into crime and prostitution in Europe.

The Unicef report, out on Tuesday (28 February), said more and more children are arriving in Italy alone and required better protection to prevent them falling into the hands of criminals.

In one harrowing case, Unicef's regional director Afshan Khan told reporters ahead of the report's release that a 14-year old girl was forced to work as a prostitute in Libya for two years.

She then tried to cross the Mediterranean Sea with her mother, as part of a bigger group, but their boat overturned.

"Her mother didn't survive and she was clinging to her mother's body until the rescue team came," said Khan.

Over 90 percent of the 29,000 children that arrived in Italy last year came without a parent or other adult guardian.

Khan could not explain the increase in children travelling alone, but said that she met minors from Sierra Leone who had lost their parents to Ebola.

Others had been orphaned by the militant extremist group Boko Haram in Nigeria, she said.

Unicef noted that many children in Libya end up in one of its 34 detention centres, more than half of which are run by militia groups.

Stories of killings, beatings, rape, and forced labour were commonplace and some children had been detained for years.

Kamis, a nine-year old boy from Nigeria, said he spent five months at the Sabratha detention centre.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-02-27:

Uganda/ Uganda hyllas i flyktingkrisen till sidans topp

Strömmen av människor som lämnar det konfliktdrabbade Sydsudan har växt till en av världens största flyktingkriser. Grannlandet Uganda har tagit emot över 700.000 människor. Hjälparbetare varnar för att resurserna inte räcker till, men samtidigt hyllas också Uganda för sitt generösa flyktingmottagande.

SVT Nyheter träffar James Wharton som är statssekreterare brittiska Biståndsdepartementet, vid hans besök i norra Uganda.

- Uganda har tagit ett mycket stort ansvar i en svårt situation. Konflikten i Sydsudan och svälten som brutit riskerar öka trycket och det är viktigt att omvärlden ställer upp,

Saknar 70 procent av resurserna

Tusentals flyktingar strömmar in till norra Uganda varje dag. I vissa regioner finns det nu fler flyktingar än lokalbefolkning. De knappa resurserna som finns i det torra landskapet måste nu delas med mångfalt fler.

Hjälporganisationer på plats säger att man bara har 30 procent av de resurser som behövs.

- Vi behöver mycket mer pengar för att hjälpa dessa människor. Om regnen kommer kan situationen förvärras avsevärt, men stora utbrott av sjukdomar, säger Juliet Namukasa från International Aid Services.

Landet hyllas för insats

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Dagens Nyheter 17-03-01:

Ensamkommande barn väntar längre än vuxna till sidans topp

Ensamkommande barn väntar längre på besked om asyl än vuxna. För barn från Afghanistan ligger snittiden just nu på nästan 500 dagar.

- Man borde kunna förvänta sig en prioritering av fall som gäller barn, säger Anna Karin Hildingson Boqvist på Barnombudsmannen.

I dag väntar drygt 18.000 ensamkommande barn på svar på sin asylansökan. Bland dem är tiden de väntat i genomsnitt 466 dagar, vilket Sveriges Radios Ekot var först med att rapportera om tidigare i veckan. DN kan nu berätta att detta är 50 dagar längre än den genomsnittliga väntetiden för vuxna, enligt Migrationsverkets siffror. Allra längst har ensamkommande barn med afghanskt medborgarskap väntat - 480 dagar.

Barnombudsmannen ser med stor oro på situationen för ensamkommande barn.

- Vi ser att oron och mytbildningen kan uppstå i vakuumet när barn inte får information, som under asylprocessen. Det kan leda till psykisk ohälsa med både självmordsförsök och fullbordade självmord som konsekvens, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, program- och utredningschef på BO.

Det är avgörande att Migrationsverket har tillräckliga resurser för att kunna göra rättssäkra bedömningarna så snabbt det går för barn som söker asyl och att verket borde prioritera de ärendena, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

- Det borde kunna vara kortare handläggningstider för barn om det är barn man prioriterar.

I Migrationsverkets oktoberprognos framgår det att 9.000 av barnen under 2017 troligen kommer att hinna bli 17,5 år och därmed behandlas som vuxna innan deras ärende avslutas, vilket leder till att många kommer att utvisas. Den 18 februari meddelade Migrationsverket dessutom att de medicinska åldersbedömningarna tillfälligt skulle stoppas - i väntan på att Rättsmedicinalverket ska ta över bedömningarna - vilket gör att handläggningstiderna i vissa av fallen kommer att bli ännu längre.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-03-01: Morgan Johansson: Det är inte tillfredsställande (Extern länk)

Karin Eriksson i Dagens Nyheter 17-03-01: Unga får betala dyrt för att politikerna inte klarade kaoset (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kaliber 17-02-27:

Kvantitet före kvalitet leder till brister på Migrationsverket till sidans topp

Kvalitén på Migrationsverkets asylutredningar och beslut brister. Störst är problemen på nya enheter visar P1-programmet Kalibers granskning.

Under 2016 fattade Migrationsverket nästan 112 000 beslut, vilket är nästan dubbelt så många som året innan. Kaliber har gått igenom interna kvalitetsrapporter som gjorts på Migrationsverket 2016 och rapporterna visar på brister.

I den nationella rapport som Kaliber kunde berätta om för ett par veckor sedan konstateras att bara hälften av de ärenden som granskats utretts tillräckligt och att 40 procent av besluten inte är tillräckligt begripliga.

- Det är ju allvarligt om inte utredningen är tillräckligt djupgående. Dels för att man kan missa att en person har tillräckliga asylskäl det kan också leda till att personer som inte uppnår eller når över gränsen för vad som krävs för att beviljas asyl ändå får det, säger Rebecca Thorborn Stern som är docent i juridik vid Uppsala Universitet och tagit del av materialet för Kalibers räkning.

Nu har Kaliber gått igenom 12 rapporter som gjorts på lokala asylenheter och som visar att det framförallt är på nya enheter som myndigheten ser att den rättsliga kvaliteten måste förbättras.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Lyssna till programmet i Kaliber (Extern länk)

Läs programmet utskrivet som text (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P!-morgon 17-02-27:

Migrationsverket : Stora brister i hantering av asylärenden till sidans topp

Har Migrationsverkets ambition att beta av den stora ärendehögen gått ut över kvalitén? P1-programmet Kaliber har gjort en granskning av Migrationsverkets asylutredningar, som visar på brister i en stor del av fallen. Bristerna handlar om att utredningarna inte är tillräckligt grundligt utförda, att besluten är obegripliga och i en del fall tveksamma eller felaktiga. Reportage av Johanna Sjövall.

Enligt verkets egna rapporter utreds bara hälften av fallen tillräckligt vilket Madelaine Seidlitz, jurist Svenska Amnesty anser är allvarligt.

- Situationen har varit ovanlig eftersom det kommit väldigt många personer hit och sökt asyl. Vi tror det skulle kunna lösas förhållandevis lätt.

Enligt henne är värsta scenariot är att en människa felaktigt återsänds till ett land där hon utsätts för kränkningar och förföljelse på grund av att deras ärende hanteras fel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-03-05:

Åtgärdspaket ska höja kvaliteten på åldersbedömningar till sidans topp

Migrationsverkets granskning med fokus på åldersbedömningar visar att det finns flera brister.

- Vi är inte nöjda och gör nu en rad insatser för att höja kvaliteten, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef vid Migrationsverket.

Granskningen, som är en av verkets återkommande interna kvalitetsuppföljningar, gäller 145 ärenden där åldersbedömningar har varit aktuella. Beslut i ärendena fattades mellan den 1 januari och 1 juli 2016.

Av resultatet framgår att åldern inte var tillräckligt utredd i 60 procent av ärendena. Det handlar om brister i handläggningen i situationer där den muntliga utsagan, vad den sökande berättar, är bärande och det inte har funnits något annat skriftligt stöd för personens uppgivna ålder.

I 43 procent av de granskade ärendena har Migrationsverket inte tydligt informerat sökanden vid den muntliga utredningen om att denne inte har gjort sin ålder sannolik innan beslut fattats i ärendet.

- Det är en brist ur rättssäkerhetsperspektiv. Den sökande måste ges möjlighet att exempelvis komma in med mer bevisning för att uppfylla sin bevisbörda. Arbetet med åldersbedömningar är komplext och svårt och vi satsar nu ytterligare på rättsligt stöd och utbildningar till våra medarbetare, säger Veronika Lindstrand Kant.

Grunden i asylprocessen är att det är den sökande som har bevisbördan, det är alltså han eller hon som ska göra sin ålder sannolik. Att få klarhet i om den sökande är minderårig eller vuxen har betydelse både vad gäller vilket stöd och mottagande den enskilde har rätt till i Sverige, men också i prövningen om uppehållstillstånd.

Det är dock viktigt att känna till att om en person anses ha skyddsskäl, beviljas uppehållstillstånd oavsett om personen bedöms vara över eller under 18 år. I de fall ett avslagsbeslut fattas, kan detta överklagas till domstol.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-03-05:

Migrationsverket kritiserar egna åldersbedömningar till sidans topp

Idag den 5 mars har Migrationsverket gått ut med en kraftig kritik av verkets egna åldersbedömningar som gjorts under 2016. Åldern var inte tillräckligt utredd i 60 procent av fallen. Redan för ett par veckor sedan meddelade Migrationsverket att inga fler beslut som behöver innehålla en bedömning av den asylsökandes ålder ska fattas förrän den nya metoden som Rättsmedicinalverket rekommenderat kan användas.

Enligt Migrationsverkets pressmeddelande idag har en särskild ledningsgrupp tillsatts för att stärka kvalitén och utgöra ett stöd för handläggarna. Omfattande utbildningsinsatser har inletts. Av meddelandet framgår också att de som fått beslut och överklagat kan begära att migrationdomstolen ber Migrationsverket beställa en medicinsk åldersbedöming av Rättsmedicinalverket.

FARR välkomnar erkännandet

FARR välkomnar att Migrationsverket erkänner den dåliga kvaliteten i åldersbedömningarna. Vi visade i en granskning som publicerades den 19 januari att Migrationsverkets beslutsfattare skrivit upp åldern för ensamkommande barn utan någon utredning över huvud taget. I de flesta av de 20 beslut som FARR närgranskat redovisades ingen indikation alls på att barnet skulle vara vuxet, samtidigt som alla tänkbara intyg från professionella i barnets omgivning lämnats utan avseende, liksom ibland även åldersbedömningar från andra EU-länder.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östgöta-Correspondenten 17-02-27:

"Lögner är rimliga och mänskliga" till sidans topp

- Folk ljuger. De flesta människor är beredda att ljuga för att främja sina intressen. Men det kan inte vara avgörande. Lögner är rimliga och mänskliga och är inget unikt för migrationsprocessen, säger Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges Advokatsamfund.

I samhällsdebatten har Sveriges Advokatsamfund varit en av de starkaste rösterna mot åldersbedömningar i asylprocessen. Organisationen har varit väldigt oroliga för de felmarginaler som finns inom medicinska åldersbedömningar. Felmarginaler som enligt expertisen kan ligga på mellan två till fem år. Det kan få stor betydelse i en asylprocess. Men också i en brottsmålsprocess. Vid 15 år är man straffmyndig, vid 18 år kan man dömas till fängelse och vid 21 år kan du dömas till livstid.

- Ur juridisk synvinkel är det stor skillnad om någon är 18, 15 eller 21 år gammal. För oss är det därför av mycket stor vikt att träffsäkerheten blir så bra som möjligt. Blir det fel kan det drabba en ung människa över lång tid. Med de metoder som för närvarande används är felmarginalen för stor, säger Bengt Ivarsson.

Att en person inte exakt vet sin ålder är inte heller konstigt, menar Bengt Ivarsson. Ett land i krig och kaos kan sakna all dokumentation som kan vara nödvändig. Det är inte heller säkert att födseln registrerats på vederbörligt sätt. Att då veta sin exakta ålder kan vara svårt. Lite retoriskt frågar han om någon vet när den är född.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Migrationsöverdomstolen: Offentligt biträde har rätt till ersättning för rutinarbete till sidans topp

Ett offentligt biträde i ett asylärende specificerade i sin kostnadsräkning till Migrationsverket rutinmässiga arbetsuppgifter såsom registrering, brev med kallelse till sökanden och tolkbokning. Migrationsverket ville inte ersätta dessa kostnader eftersom verket ansåg att de skulle ingå i timkostnadsnormen, och normalt utföras av andra anställda på byrån. Migrationsdomstolen gjorde samma bedömning. Men Migrationsöverdomstolen konstaterar att det inte finns något i lagen som säger att biträdet bara har rätt till ersättning för juridiskt kvalificerat arbete. Det kan utläsas av förarbetena att vissa rutinuppgifter kan ingå, liksom av ett rättsfall där det framgår att rutinuppgifter inte behöver särredovisas om de inte uppgår till mer än 20 minuter. Biträdet får den ersättning han begärt. Mål UM 5736-16, MIg 2017:3.

Hämta referat från Sveriges Domstolar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylos February 2017:

Research under pressure: Challenges to researching country of origin information till sidans topp

Thorough research is vital for a successful asylum claim. Such country of origin information (COI) is used to support specific elements in asylum seekers' claims. As asylum seekers often lack documents that prove a risk of persecution on return, they rely on information from their countries of origin to illustrate their need for international protection. Specific pieces of information can support their testimonies of why and how they fled their countries; testimonies which are often disbelieved by national authorities in receiving countries. In short, COI is used to substantiate both the likelihood of persecution on return and the credibility of their individual stories.

We know surprisingly little about how NGOs and asylum lawyers conduct research for asylum claims. To close this gap, Asylos interviewed 20 asylum lawyers and NGO staff in Belgium, France, Germany, Greece and the UK to understand the challenges of researching evidence, as well as the opportunities for improving the research process. Access the findings in our report "Research under Pressure: Challenges to Researching Country of Origin Information for Asylum Claims", published in February 2017.

Table of contents:

I. Introduction

II. Research under pressure

III. Tracking the research path

IV. Government-produced country of origin information- black boxes?

V. Country of origin information from court decisions

VI. Way forward - filling the gaps

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Migrationsöverdomstolen upprepar att asylskäl ska prövas av Migrationsverket till sidans topp

En man som haft uppehållstillstånd på grund av studier gjorde uppehåll i studierna, förlorade uppehållstillståndet och fick beslut om utvisning. Han överklagade och anförde asylskäl. Eftersom inga asylskäl prövats tidigare borde ärendet ha återförts till Migrationsverket för att asylskälen skulle kunna prövas i två instanser. Efter ett utförligt resonemang om hur sökande skulle kunna förlänga sina ärenden i all oändlighet om varje nytt skäl skulle orsaka återföring till Migrationsverket och risken för att en sådan möjlighet skulle missbrukas, beslutade domstolen ändå att pröva saken. Domstolen uppdrog åt Migrationsverket att först göra en asylutredning och höll därefter muntlig förhandling. Därmed ansåg domstolen att mannen fått ett effektivt rättsmedel. Migrationsöverdomstolen avfärdar resonemanget och påpekar att domstolens hantering inte står i överensstämmelse med asylprocedurdirektivet. Ärendet återförvisas till Migrationsverket. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Migrationsöverdomstolen: Flyktingstatus för religiöst aktiv eritrean inte enkelt ärende till sidans topp

En kvinna från Eritrea fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Hon överklagade och begärde flyktingstatus. Migrationsdomstolen avslog överklagan. Beslutet fattades av en lagfaren domare, men utan nämndemän. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att ett ärende som gäller flyktingstatus på grund av religiös tillhörighet och illegal utresa från Eritrea inte kan anses vara av enkel beskaffenhet. Därför skulle målet inte ha avgjorts av en ensam domare. För att domstolen ska vara lagför när målet inte är av enkel beskaffenhet krävs en lagfaren domare och tre nämndemän. Målet återförvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-02-28:

Rättsligt ställningstagande angående övergångsbestämmelserna i den tillfälliga lagen till sidans topp

/Asylnytt: Ställningstagandet handlar om hur man ska tolka vilka barn som ska undantas från den tillfälliga lagen, till exempel vilket datum som ska räknas som ansökningsdatum i olika situationer. Observera att barn som fått stanna på grund av tidsbegränsat verkställighetshinder enligt Utlänningslagen 5:11 inte berörs av detta./

/Utdrag ur sammanfattning:/

Undantaget från tillämpning av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen) gäller, enligt lagens övergångsbestämmelser punkten 2, endast underåriga barn och deras föräldrar som ansökt om uppehållstillstånd senast den 24 november 2015, om barnen är underåriga även vid beslutstillfället. Har något barn i familjen fyllt 18 år tillämpas tillfälliga lagens regler för det barnet. Har samtliga barn i familjen blivit vuxna tillämpas tillfälliga lagens regler för hela familjen. För att familjemedlemmar ska omfattas av övergångsbestämmelserna krävs att de prövas samtidigt som ett barn, som omfattas av bestämmelsen.

Ansökningsdag är dagen för viljeyttringen om personen därefter fullföljt sin ansökan. Detta gäller även för barn utan vårdnadshavare. Samma bedömning får i denna del göras oavsett om det är punkt 2 eller 3 i övergångsbestämmelserna, eller för den delen 7 § andra stycket i den tillfälliga lagen, som bedömningen avser. Ansökningsdag för ärenden som återförvisats från Migrationsdomstol är dagen när den ursprungliga ansökan registrerades. Detta gäller även återförvisade ärenden där Migrationsverket ursprungligen fattat beslut om överföring i enlighet med Dublinförordningen.

(...)

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-03-06:

Ny rutin gör det enklare för vissa anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige till sidans topp

Migrationsverket inför nu en rutin som gör det enklare för vissa anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller framför allt personer som söker familjeåterförening och kommer från länder där myndigheterna utfärdar tillförlitliga intyg om familjerelationer som äktenskapsbevis, födelsebevis och liknande.

Migrationsverket har fram till nu i princip krävt att de sökande alltid ska besöka en utlandsmyndighet* för att deras anknytningsärenden ska bli utredda. Nu finns det en rutin som anger i vilka fall det inte är nödvändigt. Det gäller främst ärenden som rör etablerade förhållanden, men det kan bli aktuellt även i andra typer av relationer.

Krav på styrkt identitet och styrkt relation

Utgångspunkten i ett anknytningsärende är att den sökande ska kunna styrka både sin identitet och sin relation till de/n anhöriga i Sverige genom godtagbara handlingar. När det gäller den sökandes identitet kan Migrationsverket godta en kopia av ett hemlandspass om det inte finns några misstankar om förfalskning, manipulation eller liknande. Originalpassen kontrolleras när det är dags för den sökande att besöka en utlandsmyndighet för att lämna underlag till ett uppehållstillståndskort. Då tas fingeravtryck och foto och den sökande skriver sin namnteckning. Kortet behövs om man kommer från ett land där invånarna behöver visum för att resa in i Sverige.

Den sökande behöver också styrka sin relation med de/n anhöriga i Sverige genom exempelvis äktenskapsbevis, födelsebevis eller handlingar som intygar ett sammanboende. Kopior av dessa handlingar kan ligga till grund för Migrationsverkets beslut om inget tyder på att originalhandlingen är falsk eller otillförlitlig. Men om handlingarna behöver kontrolleras eller kompletteras är det nödvändigt med en muntlig intervju på en utlandsmyndighet.

Frågor om den nya rutinen

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta rättsligt ställningstagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Migrationsdomstol: Kvinna slipper åka till Mongoliet för anknytning till ettåring till sidans topp

En kvinna som vistats länge i Sverige illegalt sökte asyl och anförde även att hon har anknytning till sin man och deras gemensamma barn som är ett år gammalt. Asylskälen ansågs otillräckliga. Anknytningen till familjen ger rätt till uppehållstillstånd men Migrationsverket ansåg att fem års illegal vistelse gjorde att kvinnan inte kunde få undantag från regeln att tillståndet ska sökas från hemlandet. Barnet ansågs inte ha några särskilda behov jämfört med andra barn och pappan kunde tas om hand av pappan. Migrationsdomstolen däremot anser att barnets låga ålder och den långa tid som separationen kan förväntas vara skulle leda till allvarliga konsekvenser för barnet. På grund av barnets bästa beviljas kvinnan uppehållstillstånd. Domen är dock inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och Förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-03-08:

Könsstympning kan undvikas i Nigeria eller Italien enligt FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

En kvinna från Nigeria har bott med sin man i Italien med två döttrar. Vid en resa till hemlandet krävde barnens farmor att de skulle könsstympas. Eftersom maken/fadern var med på detta lämnade kvinnan honom i samband med att hon väntade ett tredje barn, för att maken inte skulle ta barnen till Nigeria i samband med förlossningen. Hon fick dock avslag eftersom svenska myndigheter inte ansåg risken för könsstympning så hög i Nigeria, särskilt som kvinnan själv inte utsatts för ingreppet. Senare under proceduren kom det fram att kvinnan har permanent uppehållstillstånd i Italien. Hon hävdar dock att detta kan dras in då hon inte har arbete. Kvinnan har också framfört flera andra skäl mot utvisningen. Verkställigheten har stoppats i avvaktan på beslut från FN:s kommitté mot tortyr. Men i sitt beslut i november 2016 drar kommittén slutsatsen att barnen inte riskerar behandling i strid med konventionen varken i Italien eller i hemlandet. Utvisningen kan därmed verkställas, om inte kvinnan väljer att resa till Italien med döttrarna. (Complaint No. 644/2014)

Domen har publicerats av Migrationsverket med ett längre referat.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

EU-domstolen: Svår sjukdom eller liknande kan stoppa Dublinöverföring till sidans topp

En kvinna som sökte asyl i Slovenien var höggravid. Det kom fram att Kroatien var ansvarigt land. Men då var kvinnan efter förlossningen ett så dåligt psykiskt tillstånd att det inte gick att flytta henne. Den slovenska domstolen bad EU-domstolen om förhandsavgörande beträffande om det räcker att tillämpa artikel 3.2 i Dublinförordningen (som handlar om systematiska brister i det ansvariga landet) för att uppfylla förbuden mot omänsklig och förnedrande behandling mm i EU:s stadga, Europakonventionen och Genèvekonventionen. En annan fråga var om staten har en skyldighet att använda Dublinförordningens artikel 17.1 för att överta prövningen av ett sådant ärende. I sitt svar säger EU-domstolen att både nationell rätt och EU-rätt ska vägas in när ett land överväger att ta över ansvaret för ett asylärende. EU-domstolen säger också att om det finns en konstaterad risk för omänsklig och förnedrande behandling så ska en överföring inte genomföras, även om det inte finns systematiska brister i det ansvariga landet. Så kan det vara om det finns "risk för en avsevärd och irreversibel försämring av den berörda personens hälsotillstånd". Detta kan leda till att överföringen skjuts upp eller till att medlemsstaten väljer att själv pröva asylansökan.

Läs mer (Extern länk)

ECRE 17-02-24: New Court of Justice of EU ruling increases human rights protection in Dublin system (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Inget EU-ansvar för överenskommelsen med Turkiet enligt EU-domstolen till sidans topp

Tre asylsökande riskerade att skickas tillbaka till Turkiet i enlighet med överenskommelsen från den 18 mars mellan EU-staterna och Turkiet. De tre vände sig till EU-domstolen eftersom de ansåg att de riskerade förföljelse om de skulle utvisas vidare från Turkiet. De ifrågasatte om avtalet med Turket var förenligt med EU-rätten. Europeiska Rådet har yttrat sig och anser att EU-domstolen inte har kompetens att bedöma saken. Nu har domstolen tagit ett beslut med samma ställningstagande vilket innebär att de inte tar upp klagomålen till behandling. Enligt EU-domstolen togs uttalandet den 18 mars av representanter för EU:s medlemsstater och Turkiet. EU som institution har inget med detta att göra. Detta till skillnad från rådsmötet den 17 mars som var ett EU-möte.

En av domarna i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Medlemsstaterna är inte skyldiga att utfärda humanitärt visum enligt EU-domstolen till sidans topp

I Asylnytt 17-02-14 refererades att EU-domstolens generaladvokat ansåg att en medlemsstat kan vara skyldig att utfärda humanitärt visum om någon som inte får rätt att ansöka om internationellt skydd skulle utsättas för ytterst grov omänsklig behandling enligt artikel 4 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Saken gällde en familj från Syrien som sökt visum på Belgiens ambassad i Libanon. Familjemedlemmarna riskerade förföljelse och en av dem hade redan bortförts, misshandlats och torterats av en väpnad grupp. Nu har EU-domstolen tagit ställning och slagit fast att saken regleras i nationell rätt och det finns ingen skyldighet att bevilja visum enligt unionsrätten. Anledningen är att familjens syfte var att ansöka om asyl, det vill säga inte bara ett kort besök. Sådana ansökningar regleras inte av viseringskodexen. EU-domstolen påpekar att det skulle inverka menligt på systemet för att fördela prövning av asylansökningar om det var tillåtet att välja land genom visumansökan. Men domstolen slår ändå fast att det står medlemsstaten fritt att bevilja visum enligt nationell rätt.

Mål C-638/16 PPU, X och X mot Belgiska staten

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Domen i sin helhet (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-03-07: EU-dom stoppar humanitära visum för asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Domstol beviljar tillstånd på grund av hot mot kvinna och hennes barn i Afghanistan till sidans topp

En kvinna sökte asyl med ett barn och har fått ett barn till I Sverige. Hon arbetade i hemlandet med poliovaccinering. En släkting till maken hotade henne på grund av arbetet, men övergick till att begära att kvinnan skulle placera en väska med okänt innehåll på sin arbetsplats. Kvinnan och hennes man utgick från att det kunde vara en bomb och hon vägrade. Familjen flyttade till Kabul men fick även där motta hot från släktingen. Familjen flydde men maken kom ifrån de övriga i Turkiet. Migrationsverket trodde inte på hennes berättelse och anser att hon kan återvända till hemlandet eftersom hon har manliga släktingar där. Domstolen däremot bedömer berättelsen självupplevd och hotet reellt. Dessutom väger domstolen in att kvinnan riskerar förföljelse från makens släktingar på grund av att hon fött ett barn i Sverige sedan familjen splittrats. Kvinnan och de två barnen får uppehållstillstånd som flyktingar. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Migrationsdomstol: Somalisk kvinna kan inte resa ensam till hemorten till sidans topp

En ensamkommande flicka från Somalia berättade om att hon kidnappats och hållits fången av Al Shabab och flytt med hjälp av sin mor när hon släppts efter ett och ett halvt år. Migrationsverket trodde inte på berättelsen eftersom den ansågs för vag. Flickan skrevs också upp i ålder eftersom hon inte kunde visa att hon är vuxen. Flickan lämnade intyg om sina skador och att hon har svårt att prata om de traumatiska upplevelserna. Migrationsdomstolen anser att skadorna kan ha uppstått på annat sätt och håller med Migrationsverket om att flickan inte gjort sannolikt att det finns en konkret hotbild mot henne. Domstolen tror inte heller att hon står utan manligt nätverk på hemorten. Men domstolen beviljar ändå uppehållstillstånd eftersom det är så farligt att ta sig från Mogadishu till flickans hemtrakt. En ung kvinna skulle vara särskilt utsatt. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Migrationsdomstol upphäver utvisning av minderårig till Afghanistan till sidans topp

En tolvåring flydde med sin familj från Afghanistan till Iran, efter en konflikt om mark och betesdjur. En äldre bror hade dödats. Fadern är numera försvunnen, modern är kvar i Iran. Pojken lämnade Iran då han ställts inför tvånget att rekryteras till Syrien. Han är nu 17. Migrationsverket ansåg att berättelsen om hembyn, konflikten och flykten var för vag för att vara trovärdig. Därmed hade pojken inte heller gjort sannolikt att han inte har famllj i Afghanistan. Han fick beslut om utvisning med uppskjuten verkställighet. Domstolen håller med om att berättelsen är vag men tycker att det är naturligt med tanke på att pojken var liten då konflikten inträffade. Domstolen anser att det saknas en personlig hotbild, men därav följer inte att pojken har familj i Afghanistan. Eftersom det inte finns något ordnat mottagande föreligger ett verkställighetshinder. Med hänsyn till pojkens svåra upplevelser och det allvarliga säkerhetsläget i Afghanistan beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Två nämndemän var oeniga och domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-03-03:

Migrationsverket om permanent uppehållstillstånd för anhöriga till arbetstagare mfl till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, studerande och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillstånd - SR 06/2017

/Utdrag:/

Syftet med detta rättsliga ställningstagande är att ge riktlinjer för vilket lagstöd som ska tillämpas när permanent uppehållstillstånd beviljas familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, studerande och näringsidkare i de fall dessa har beviljats permanent uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 5 § utlänningslagen (UtlL).

+ En arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, studerande eller näringsidkare som beviljats permanent uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 5 § UtlL är att anses som bosatt i Sverige och kan utgöra en sådan anknytningsperson som avses i 5 kap. 3 och 3 a §§ UtlL.

(...)

+ En ansökan om förlängt uppehållstillstånd från en familjemedlem till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, studerande eller näringsidkare (som beviljats permanent uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 5 § UtlL) ska anses vara en ansökan grundad på sådan anknytning som avses i 5 kap. 3 och 3 a §§ UtlL och prövas enligt dessa bestämmelser. Vid prövningen ska även bestämmelsen om försörjningskravet beaktas.

+ Kravet att parterna ska ha sammanbott utomlands, för att anses vara etablerat, är inte längre absolut vilket var fallet tidigare. Har förhållandet inte etablerats genom ett sammanboende utomlands kan permanent uppehållstillstånd ändå i undantagsfall ges, om förhållandet är så väl etablerat att det framstår som orimligt att inte bevilja ett permanent uppehållstillstånd.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Migrationsöverdomstolen: Ensamkommande som blivit svensk fick inte ta hit familj till sidans topp

En ensamkommande pojke fick uppehållstillstånd 2009 och blev svensk medborgare 2014. En förälder och pojkens syskon ansökte om återförening på grund av hushållsgemenskap och särskilt beroende, men fick avslag eftersom de inte kunde styrka sin identitet. Domstolen återsände ärendet till Migrationsverket eftersom ärendet kunde ha behandlats enligt paragrafen för återförening med ensamkommande barn. Migrationsverket överklagade med argumentet att den paragrafen bara gäller utländska medborgare. Migrationsöverdomstolen håller med om detta och återför ärendet till migrationsdomstolen för ny prövning av överklagandet.

Mål UM 9067-16, MIG 2017:4

Hämta referat från kammarrätten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Medhjälpare som inte utfört terrordåd kan uteslutas från flyktingstatus till sidans topp

I Asylnytt 17-02-14 refererades ett beslut från EU-domstolen om att sådant som rekrytering eller transport som bidrar till terrordåd kan leda till uteslutning från flyktingstatus. Denna dom har nu publicerats med ett längre referat av Migrationsverket.

Läs referatet och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Riksdagen 17-03-01:

Svar på skriftlig fråga: Brist på förvarsplatser till sidans topp

Fråga 2016/17:877 av Aron Modig (KD)

Den som befinner sig i Sverige har rätt att lämna in en ansökan om asyl, som sedan ska bedömas individuellt och rättssäkert. Om den asylsökande bedöms ha skyddsskäl får vederbörande uppehållstillstånd. Om den asylsökande efter sedvanliga prövningar och överklagandemöjligheter inte bedöms ha sådana skyddsskäl - och saknar annan rätt att vistas i Sverige - måste han eller hon återvända till sitt hemland.

Att återvändandet fungerar och att det är en tydlig skillnad mellan ett "ja" och ett "nej" i asylprocessen är centralt för att legitimiteten i - och förtroendet för - asylrätten och vår reglerade migrationspolitik ska upprätthållas. Det är centralt för att Sverige som land ska kunna vara generöst i att ge skydd till människor som är i behov av det.

Förra året avvek nästan 6 000 personer som fått nej på sina asylansökningar. Enligt TT:s rapportering hade gränspolisen i december nästan 13 000 ärenden gällande just personer som avvikit. Den kommande femårsperioden väntas ytterligare 48 700 personer avvika, enligt Migrationsverkets senaste prognos.

Att avvika eller att "gå under jorden" innebär dels stora risker för den enskilda, dels att parallellsamhällen etableras. Dessa personer får inte bo eller arbeta vitt och har inte tillgång till samma sociala skyddsnät som vi som bor i Sverige. När detta skuggsamhälle växer innebär det att fler människor lever i yttersta sociala utsatthet och utanförskap i Sverige, där många far illa och utnyttjas. Det är en utveckling som vi måste motverka.

(...)

Hela frågan och svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 17-02-27:

Josef har suttit i förvar i en månad till sidans topp

Stort engagemang bland vännerna i Åmål för hans situation

I lite drygt en månad har Josef Moradi suttit i gränspolisens förvar i Göteborg. I stället för att ladda för ny fotbollssäsong med IF Viken, sitter han instängd i en oviss tillvaro.

Hans advokat har lämnat in en ny asylansökan, men samtidigt förbereds utvisningen till Afghanistan.

Det var den 26 januari som Josef Moradi var kallad till polisstationen i Åmål. Gränspolisen hade sagt till hans kontaktperson och tidigare god man Margareta Wahlström att de ville visa honom några brev. För säkerhets skull tog Margareta Wahlström även med papperen som visade att ansökan om verkställighetshinder ännu inte var prövad.

Men det blev inte som de trodde.

Som ett fängelse

Josef Moradi sitter sedan en månad inlåst på förvaret i Göteborg. Det fungerar som ett fängelse, säger han. Förutom att de inte är dömda för några brott.

De bor fyra eller fem personer tillsammans på rummen. Många kommer från Albanien och från olika arabiska länder. Av 36 personer är fem från Afghanistan, säger Josef Moradi. Två timmar om dagen, mellan klockan 13 och 15, får de gå ut för att få frisk luft.

De har tillgång till tv och några datorer.

Vad gör ni om dagarna?

- Ingenting, skrattar Josef Moradi till när han hör frågan

- Många har det svårt och alla sitter och tänker på sina egna problem, säger han sedan.

Hemma i Åmål har många engagerat sig i hans öde: kompisarna, skolkamraterna, fotbollsvännerna och även hans församling i Equmeniakyrkan i Svanskog. De har vittnat om hans karaktär och om hans liv i Åmål, och även skrivit brev för att försöka påverka politiker, media och andra.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Generaladvokat: Förvarstagande får pågå sex veckor i återupptaget Dublinärende till sidans topp

En person som överförts till Italien från Sverige enligt Dublinförordningen återkom till Sverige. Han togs i förvar. Förvarstagandet överklagades och Migrationsöverdomstolen begärde förhandsavgörande från EU-domstolen om förvarstiderna. Frågorna var 1) från vilken tidpunkt ska tidsfristen om sex veckor för överföring av en person i förvar beräknas om förvarstagandet sker sent i proceduren, 2) kan Sveriges regler om längden för förvarstagande tillämpas, 3) ska en ny tidsfrist om sex veckor för överföringen börja gälla efter att en inhibition löpt ut eller ska någon avräkning ske till exempel av tidigare tid i förvar och slutligen 4) spelar det någon roll om personen själv begärt att verkställigheten ska inhiberas? EU-domstolens generaladvokat har nu föreslagit att tidsfristen för överföring i denna situation ska räknas från den dag personen tas i förvar. Sexveckorsfristen för överföring efter inhibition för överklagande eller omprövning löper generellt från tidpunkten då inhibiton upphävts, oavsett om personen själv begärt inhibition. Den svenska lagstiftningen om förvarstagande upp till tolv månader är inte förenlig med EU-rätten. Observera att detta endast är ett förslag till EU-domstolen. (Källor InfoTorg Juridik och EU-domstolen)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-02-24:

Grekland/ New detention centres at the external EU borders till sidans topp

Greece is building pre-removal detention facilities on the Aegean islands with the aim of accelerating the implementation of the EU-Turkey statement. These will be separate from the Reception and Identification Centres on the hotspots where newly arrived refugees and migrants are initially detained.

The construction of pre-removal detention centres on the islands marks a shift away from previous efforts of the Greek authorities to transfer people from the hotspots to detention centres on the mainland. Greece currently has six pre-removal centres with a total of 5,215 places in Amygdaleza, Petrou Ralli, Corinth, Paranesti, Xanthi and Orestiada.

According to the EU Coordinator for the implementation of the statement, the pre-removal detention centres on the islands would be a temporary solution to increase the number of returns to Turkey. On Kos, a pre-removal detention centre has been established by a Ministerial Decision entering into force in February 2017 until the end of 2017. The costs of construction of the centre are estimated at €4.5 million. Reference has also been made to pre-removal centres in the remaining hotspots, although an implementing legal instrument has yet to be issued.

The expansion of detention practice to promote returns from EU border countries goes beyond Greece. At the end of 2016, Italy announced the re-opening of four Identification and Expulsion Centres (CIE) not currently operating. The government also requested the CIE in Rome, Torino, Brindisi and Caltanissetta to reserve 90 places each, specifically for Nigerian nationals.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Grekland/ Anmälan till Europadomstolen om förhållanden i förvar tas inte upp till sidans topp

En grupp om elva personer vände sig till Europadomstolen för att klaga på att de tagits i förvar på felaktiga grunder och att förhållandena i det grekiska förvaret varit omänskliga. De överbefolkade cellerna som saknade möblering utöver sängar ska aldrig ha blivit rengjorda. Ventilation, ljus och värme ska ha varit otillräckligt och endast en eller två timmars utevistelse i veckan tilläts. Internerna hade inte försetts med lakan, filtar eller hygienprodukter. Ingen sysselsättning eller radio / TV erbjöds. Tre av de elva klagande fick en överenskommelse om ekonomisk ersättning av Grekland. Därmed tog Europadomstolen inte upp deras sak till prövning. De övriga åtta hade inte överklagat förvarstagandet i Grekland och därför lades deras ärenden också ner.

Application no. 76854/11, Paul JOSEF and others against Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Malmöhus 17-03-08:

Polisen oroad över fler papperslösa till sidans topp

Polisen tror att antalet papperslösa kommer att öka kraftigt de kommande åren.

Samtidigt blir polisens inre utlänningskontroller allt färre. Det finns risk för växande skuggsamhällen, säger gränspolischefen Patrik Engström.

- Det är personer som lever vid sidan av samhället, personer som riskerar att utsättas för brott och som inte kan gå till polisen. Personer som arbetar olagligt och riskerar att utnyttjas som billig arbetskraft, som får betala dyrt för sitt boende.

- Men det är också personer som kan lockas eller drivas in i kriminalitet för att kunna försörja sig, säger gränspolischefen Patrik Engström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 17-02-24:

Så lever ensamkommande som skickas tillbaka till sidans topp

Hög arbetslöshet, väpnade konflikter och fattigdom. Få möjligheter väntar för de ensamkommande som skickas tillbaka till Afghanistan. Abdul Ghafoor vet, han har själv utvisats.

Abdul Ghafoor var 23 år när han blev utvisad från Norge till Afghanistan. Det är fyra år sedan, och idag har han vigt sitt liv år att stötta och hjälpa andra unga som skickas tillbaka från länder som Norge, Sverige, Danmark, England och Tyskland via sin organisation AMASO. Han vet att det behövs, han har själv känt den. Rädslan, oron och hopplösheten.

- Situationen har blivit mycket värre sedan jag deporterades till Kabul för fyra år sedan. Inte bara för att det är mycket fler som deporteras i dag, utan också för att det är mer våld, fler självmordsattacker, fler civila som dör och talibanerna tar kontrollen över mer och mer land för varje år, säger Abdul Ghafoor.

"De har mardrömmar i veckor"

Han är inte förvånad över den ökade psykiska ohälsan hos de ensamkommande i Sverige som väntar på besked. När de som får avslag väl når honom på plats i Kabul är de ofta på botten.

- Det är svårt för dem att acceptera faktumet att de i går var i säkerhet i Sverige, där de tänkte på framtiden, kunde gå till skolan, och plötsligt är de tillbaka i Afghanistan, säger han.

- De flesta av de unga pojkar som utvisas från Sverige och Norge kan inte sova på veckor. De har mardrömmar och undrar vad som kommer att hända med dem nu. De har inte sina familjer här, de är ofta i Iran, Pakistan eller Turkiet. De har inget socialt nätverk, inget ekonomiskt nätverk, det är så svårt för dem att överleva här.

Inte heller Kabul är säkert, menar Abdul Ghafoor, och tillägger att han aldrig vet om han kommer att komma tillbaka igen eller inte när han lämnar sitt hem på morgonen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Verldens Gang 17-03-01:

Afghanistan-returene: Ble ikke trodd i UDIs alderstest till sidans topp

Drømmen om et liv i Norge tok slutt da de ikke ble trodd på at de var under 18 år gamle. Nå vil alle tre flykte videre fra Afghanistan.

Alderstestene som Utlendingsdirektoratet (UDI) benytter er svært omstridte. Legen som utfører dem har fått fått kraftig kritikk, men UDI står fast på vurderingene.

For Ali Muhamedi, Ali Jafari og Mahdi Heidari ble disse testene avgjørende for at retur til Afghanistan kunne iverksettes, ettersom Norge ikke returnerer enslige, mindreårige.

De to førstnevnte opplyser selv at de er 17 år gamle, mens UDIs test konkluderer med at de er 19. Mahdi sier at han nylig har fylt 18, mens UDI mener at han er nærmere 20.

- Jeg var jo 16 år da jeg tok den testen, og derfor var jeg helt ubekymret da de sjekket tennene og hendene mine. Jeg forstår ikke hvorfor UDI tror at jeg er eldre enn jeg er, sier Ali Muhamedi, som er den av de tre som ser yngst ut med det blotte øye.

Mahdi, som ser eldre ut enn de to andre, sier han ser slik ut siden han har jobbet i en mursteinsfabrikk siden han var ti år gammel.

- Foreldrene mine er døde, og siden jeg var liten bodde jeg med storesøsteren min og svogeren, som tok meg ut av skolen og satte meg i arbeid, forteller han.

- Huden ser gammel ut når man har jobbet i flere år med de vedfyrte ovnene på et slikt sted, sier Mahdi.

Uten familie

Hva som stemmer, UDIs alderstest eller det de unge mennene selv forteller, er ikke mulig å avgjøre via dokumenter: Ingen av dem har fødselsattester.

Dette har de tre til felles: Ingen av dem har familie i Kabul; de har alle bodd flere år som flyktninger i Iran; de drømte om å gå på skole, finne trygghet og et nytt liv i Norge.

Og: Ingen av dem vil bli i Kabul. De planlegger å flykte til Tyrkia, for å se hvor de kan dra etter det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blank Spot februari 2017:

Reportageserie: De utvisade till sidans topp

I december började Sverige att utvisa ensamkommande afghaner. Men vad hände sedan? Hur gick det för de utvisade? Blankspots utsända rapporterar från Kabul. 

Explosionen får marken att skaka och fönsterrutorna i rummet att vibrera. Det är sen eftermiddag och Mustafa Nauibi som legat och halvslumrat en stund är blixtsnabbt uppe på fötter. Han tittar ut genom fönstret i den riktning ljudet kom ifrån. Först ser han bara de höga skifferklädda murarna som omgärdar det nybyggda trevåningshus där han sedan snart två månader tillbaka hyr ett rum.

Men sedan. En grå rökpelare som stiger mot den blå januarihimlen.

Det måste ha varit jättenära, hinner Mustafa precis tänka innan en andra explosion får byggnaden att skaka på nytt.

Den här gången är smällen ännu kraftigare. Med bultande hjärta står Mustafa kvar vid fönstret och ser hur en ny rökpelare stiger mot skyn.

En isande kyla sprider sig genom kroppen.

Det var på grund av det här som jag lämnade Afghanistan. Hur kan någon påstå att Kabul är en säker plats att bo på, tänker Mustafa Nauibi.

En dryg månad senare. Mustafa Nauibi skruvar upp lågan på den lilla gasbrännaren mitt i rummet och ställer en plåtkanna med grönt te ovanpå. Han är klädd i mörka träningsoverallsbyxor och mörkblå skjorta med små vita blommor.

Generad ber han om ursäkt för att det är så kallt i rummet. Så slår han sig ner på den tunna madrassen på golvet. Bredvid huvudkudden ligger ett anteckningsblock och en Bamsetidning. I fönsterkarmen en burk med hårvax från Björn Axén, och på väggen vid huvudändan – den blå–vit-röda brottardräkten med Örgryte IS klubbemblem i guld på magen.

– Den brukar jag titta på när jag känner mig ledsen. Det hjälper mig att tänka positivt om framtiden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kabulblogs 17-03-05:

Heart patient deported from Denmark, fears for his life if drugs not found in Afghanistan till sidans topp

At least 13 Afghan asylum seekers were deported from Denmark to Afghanistan on 1st of March 2017. The actual number of asylum seekers deported can not be confirmed by AMASO, however those interviewed by AMASO confirm that some of those deported in the same charter plane were not let in by the Afghan authorities and were sent back to Denmark.

13, including Nasir Husseini were received by the Afghan authorities. Nasir entered Denmark in 2010 and was provided with a two years temporary resident permit based on humanitarian grounds. In 2015, after two years of expiring the term of the temporary resident permit, Nasir was once again rejected and was told to live the country and return back to Afghanistan. Nasir had a heart surgery in 2007 and is still under medication. The authorities in Denmark believed Nasir could return to Afghanistan and continue with his medication inside Afghanistan.

He has to take two types of drugs for the rest of his life. His life can be at risk if he is unable to find or afford to buy the drugs. Nasir fears he may find one of the drugs but not the second one. He has been trying to find the second drug after return, but has failed so far.

Denmark returned 13 asylum seekers on the same day when Kabul witnessed one of the deadliest attacks this year. Twin bomb blasts hit two different locations of Kabul only hours after returnees had landed in Kabul. The first attacks was launched against the PD6 police station in the West of Kabul. The explosion was followed by a gunbattle between security forces and several gunmen who stormed into the complex, said Najib Danish, deputy spokesman for the Interior Ministry. Those who lost their lives as a result of the attack later reached around 45 people, confirmed by one of the sources in the Ministry of Health.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

#vistårinteut 17-02-24:

Krav på amnesti från rörelsen #vistårinteut till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut har efter vår konferens 18-19 februari på ABF-huset i Stockholm beslutat att skärpa våra krav när det gäller Sveriges hantering av ensamkommande barn och unga. Vi stödjer oss på det vi åttatusentvåhundra professionella och ideella ser dagligen och stundligen av rättsosäkerhet och inhuman behandling av ensamkommande barn och unga.

Rädda barnen ger en tydlig bild av läget: "Vi representerar tusentals frivilliga som i dag bär upp det svenska flyktingmottagandet, men vi har aldrig tidigare sett den omfattning av oro, ohälsa och desperation som barn och unga nu upplever" (Aftonbladet). Migrationsverket har hösten 2016 sett en ökning av apatiska barn (se resurslänk). Barn som blivit uppskrivna i ålder begår självmord på anläggningsboende för vuxna. All samlad expertis har slagit larm om en fullständigt katastrofal situation för våra ensamkommande.

Vi välkomnar och ställer oss bakom Centerns krav på att frysa alla utvisningar av ensamkommande barn och unga som har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket. Men dessutom vill vi att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess. Slutligen kräver vi amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Anna Kinberg Batra krävde amnesti i en motion som lades 2001. Då handlade det om asylsökande som varit i Sverige i mer än sex månader eftersom det ansågs vara inhumant. Detsamma krävde nätverket "Flyktingamnesti 2005", vilket resulterade i över 17000 uppehållstillstånd (se resurslänkar). Nätverket bestod av sjukvårdspersonal, ungdomsarbetare, religiösa församlingar, ungdomsförbund, politiska organisationer, invandrarföreningar och enskilda. Även Grön ungdom, politiker från Miljöpartiet och Liberalerna har krävt amnesti under senare tid (se resurslänk).

Rörelsen #vistårinteut bjuder nu in till en liknande gemensam kraftsamling för att ge ensamkommande barn och unga trygghet och liv tillbaka. Vi kan göra det. Tillsammans!

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Tidningen Syre 17-03-02: Tårarna som startade en folkrörelse (Extern länk)

Individuell Människohjälp 17-03-03: Därför skriver IM under för amnesti för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa 2017:

11 mars, Stockholm: Röda Tråden-marschen till sidans topp

VÄLKOMMEN TILL RÖDA TRÅDEN-MARSCHEN I STOCKHOLM!

Röda Tråden - Ensamkommande barn och ungas rätt till ett liv,

Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än bara det.

Den 4 mars inleddes Röda Tråden-marschen runt om i Sverige. Från olika delar av landet "vandrar" nu små ryggsäckar, innehållande barnkonventionen och symboler för barns liv på flykt. Den 11 mars når ryggsäckarna Stockholm, och kommer att överlämnas till våra ansvariga politiker vid en demonstration på Södermalm.

Kl. 12: TYST MARSCH FRÅN OLIKA STARTPUNKTER PÅ SÖDERMALM * * *

Välj själv varifrån du vill starta:

1. T-bana HORNSTULL Långholmsgatan, via Hornsgatan - Götgatan - Medborgarplatsen. 2,9 km, 37 minuter

2. T-bana SLUSSEN Södermalmstorg, via Katarinavägen - Chokladfabriken - Folkungagatan - Meborgarplatsen. 1,5 km, 19 minuter

3. T-bana GULLMARSPLAN Torget, via Skanstull - Götgatan - Medborgarplatsen . 1,9 km, 25 minuter

Under ledning av våra kontaktpersoner promenerar vi i tysta rader, en och en, i solidaritet med barn på flykt. Kom gärna rödklädda!

OBS! Marschen får INTE innehålla plakat, högtalare eller slagord! Detta har vi inte tillstånd för. Allt sådant material kan lämnas på Medborgarplatsen från kl. 11.

* * * KL 13.00 - 15.00: MANIFESTATION PÅ MEDBORGARPLATSEN * * *

Här kommer vi att framföra vårt budskap: Amnesti för våra ensamkommande nu!

Det blir tal, musik och överlämning av ryggsäckarna till inbjudna politiker.

På Medborgarplatsen är banderoller och plakat välkomna, och kan lämnas i förväg till arrangörer på plats från kl. 11.

Läs mer (Extern länk)

Läs mer om rörelsen, namninsamling, öppna brev mm (Extern länk)

Göteborgs Fria 17-03-02: Marsch för ensamkommande (Extern länk)

Sydsvenskan 17-03-04: Manifestation för ensamkommande startade i Hyllie (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 17-03-04: Manifestation idag för unga som ska utvisas till Afghanistan (Extern länk)

Dala-Demokraten 17-03-03: Marsch för ensamkommandes rätt till ett liv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 17-03-04:

Information från uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar till sidans topp

Aktiviteten är hög i det här nätverket!

Trots detta är slaget långt ifrån är vunnet, även om nyhetsmedia kan ge ett sådant intryck. De åtgärder som hittills diskuteras (rätt till gymnasiestudier, uppehåll i åldersbedömningarna) betyder i stort sett ingenting så länge utvisningspolitiken ligger kvar. De allra flesta av de ensamkommande med afghansk bakgrund kommer att utvisas till Afghanistan, ett land i kaos där många aldrig varit.

Brevet till socialdemokraterna

Tusentals socialdemokratiska politiker i kommuner och landsting har, inför partikongressen i april, nåtts av brevet som något hundratal av er har skickat ut. Brevet har skickats som pressmeddelande och publicerats i minst tre lokaltidningar.

Än så länge finns det några kommuner kvar att nå. (...)

Pressmeddelanden

De senaste veckorna har pressmeddelanden gått ut nästan dagligen. Förutom till TT går de direkt till ett antal medias brevlådor och de flesta också till (nästan alla) riksdagspolitiker. Under februari hade de mest lästa meddelandena öppnats mellan 336 och 836 gånger. (...)

Uppropet

Uppropet växer långsamt och är nu uppe i 7 220 undertecknare.

Hemsidan

Hemsidan innehåller dels ett antal flikar där fakta fylls på, dels artiklar med bland annat pressmeddelanden.

Kommer du till Stockholm 11 mars?

(...)

Läs mer och anmäl deltagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

14 mars, Göteborg: Kafé Illegal & årsmöte IMÄI Gbg till sidans topp

Välkommen till Kafé illegal och årsmöte för Ingen människa är illegal Göteborg!

Kafé Illegal är en introduktionsträff för de nyfikna och intresserade, som anordnas en gång i månaden av nätverket Ingen Människa är Illegal-Göteborg. Träffarna är öppna för alla som vill engagera sig i nätverket eller bara veta mer om asylpolitik.

På introduktionsträffarna går vi kort igenom det svenska asylsystemet, berättar om vårt vardagliga arbete med papperslösa och om de olika arbetsgrupperna en kan engagera sig i.

Träffarna börjar 17.30 och vi lånar kafélokal i Hjällbo Kyrka som ligger på Hjällbo torg (hit kommer du med spårvagn 4, 8 och 9 och du ser kyrkan i från hållplatsen).

Efter introduktionsmötet följer ett årsmöte med nätverket Ingen Människa är Illegal (ca 18.30) som också är öppet för alla. Observera dock att för rösträtt på årsmötet behöver du ha betalt medlemsavgiften på 50 kronor till vårt plusgirokonto: 27 63 64-7

Fika finns såklart!

Väl mött!

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren 17-02-27:

IBK Dalen vill stoppa utvisning till sidans topp

IBK Dalen sluter nu upp bakom familjen till två av sina ungdomsspelare.

VK har tidigare berättat om familjen Nourozi som ska utvisas till Afghanistan trots att de tillhör folkgruppen hazarer som är en minoritet och förföljs i sitt hemland. Barnen Maryam och Davood Nourozi spelar i IBK Dalens ungdomslag och klubben sluter nu upp bakom sina spelare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Västerbottens-Kuriren 17-02-28: Manifestation till stöd för familj som ska utvisas (Extern länk)

Västerbottens-Kuriren 17-03-02: Läs barnens brev till Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tjejzonen 17-03-06:

Tjejzonen stöttar nyanlända tjejer - motverkar psykisk ohälsa och utanförskap till sidans topp

Psykisk ohälsa är enligt en ny rapport det största hälsoproblemet bland nyanlända barn och ungdomar. Nu kan nyanlända tjejer mellan 10 och 25 år få stöd av en "Storasyster" som lyssnar genom organisationen Tjejzonen.

- Situationen för nyanlända tjejer är akut. Många mår väldigt dåligt och ofta är tjejer extra utsatta. Vi vill erbjuda dem goda relationer som är läkande, säger projektledaren Evelyn Zamora.

Många nyanlända ungdomar lider av akut psykisk ohälsa och deras tillstånd riskerar att bli värre under asylprocessen. Det rör sig om allvarliga problem som till exempel posttraumatiskt stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Det visar myndigheten Barnombudsmannens nya rapport "Nyanlända barns hälsa".

Enligt Migrationsverket sökte 28 000 tjejer mellan 10 och 25 år asyl i Sverige år 2014-2016.

- Tjejerna har många myndighetskontakter, men känner sig ändå ensamma och isolerade. Det vill vi ändra på genom att erbjuda kontakt med en medmänniska utanför myndighetsvärlden, säger Evelyn Zamora.

Tjejzonen erbjuder en "Storasyster", en volontär som gått Tjejzonens specialutformade utbildning och får regelbunden handledning i sitt uppdrag. Efter matchning med en "Lillasyster", som de stödsökande tjejerna kallas, finns hon tillgänglig som stöd under ett års tid.

- Våra Storasystrar har rekryterats och utbildats särskilt för att kunna stötta nyanlända, säger Evelyn Zamora. Många av dem har egen erfarenhet av flykt eller att byta hemland. Flera av dem har dessutom samma språkkunskaper som tjejerna, till exempel arabiska, somaliska, tigrinja och dari. Det underlättar kontakten.

Showit Kidane är en av dem som valt att engagera sig ideellt som Storasyster:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Tjejzonens hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Farsta/Sköndal 17-03-03:

De ger allt - när samhället inte räcker till till sidans topp

När andra ojar sig över de nyanländas situation, viger de sina liv åt att göra skillnad. De jagar myndigheter, ordnar juridisk rådgivning och öppnar sina hem. Själva är de ofta trångbodda, har hektiska liv - och är kvinnor. Vi har träffat tre av dem som sluter upp, när samhället inte räcker till.

"Jag har ändrat hela mitt liv"

När Liisa Korvenranta ser tillbaka på sitt liv för tre år sedan, är det inte mycket som är sig likt. Idag delar hon sin trea på Söder med 18-åriga Abdul Hussein från Afghanistan - och ägnar all sin lediga tid åt att hjälpa och stötta nyanlända.

I början hjälpte hon till med akuta basala behov - mat och kläder. Men med tiden har många av de nyanlända blivit hennes vänner, som hon försöker stötta på vägen in i det svenska samhället. Ett samhälle som tyvärr lämnar mycket i övrigt att önska, säger hon.

- Abdul fyllde 18 och skulle därför flyttas från sitt HVB-hem, till ett vuxenboende i Karlstad. Men när en 18-åring byter stad är den nya kommunen inte skyldig att erbjuda skola. Det skulle sabbat allt för honom, så han får bo hos mig istället.

Det största problemet just nu är efterdyningarna av att Migrationsverket stänger ned många asylboenden, säger Lisa. Många rycks upp därför upp från de bräckliga band de ändå hunnit knyta.

För att få fler att kunna stanna kvar inom kommunen, har Liisa startat en Facebookgrupp som bland annat efterlyser tillfälliga boenden.

- Jag försöker lansera "stafettboenden", att flera familjer kan ta hand om en person fast under några månader var. Men det är svårt att hitta folk som ställer upp.

Att ägna så gott som all sin vakna tid åt att försöka hjälpa människor i kris har också fått sina konsekvenser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

EU-kommissionen 17-03-02:

Kommissionen efterlyser snabbare genomförande av partnerskapsramen för migration till sidans topp

Inför Europeiska rådets möte nästa vecka rapporterar kommissionen och den höga representanten/vice ordföranden för tredje gången om de framsteg som gjorts vad gäller partnerskapsramen för migration och redovisar de första steg som tagits för att genomföra åtgärder längs den centrala Medelhavsrutten, i enlighet med Maltaförklaringen av den 3 februari och det gemensamma meddelandet av den 25 januari. Det har visserligen gjorts påtagliga framsteg vad gäller de fem prioriterade afrikanska länderna Etiopien, Niger, Mali och Senegal, men det behövs trots detta ytterligare insatser för att man ska nå resultat. Det pågår insatser längs den centrala Medelhavsrutten för att bättre klara av migrationen, rädda liv, intensifiera kampen mot människosmugglare och människohandlare, erbjuda skydd till migranter som behöver detta och öka vidarebosättning och frivilligt återvändande. Dessa insatser genomförs med fullt iakttagande av EU:s humanitära skyldigheter och de mänskliga rättigheterna

- Partnerskap är ett centralt begrepp för Europeiska unionens politik på alla områden, säger Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande för Europeiska kommissionen Federica Mogherini. De viktigaste utmaningarna i vår tid kan vi endast lösa i samarbete med våra partner. Genom partnerskapsramen och de åtgärder som anges i Maltaförklaringen har vi skapat en verkligt heltäckande migrationspolitik, som grundar sig på partnerskap och har försetts med nödvändiga investeringar och resurser . Därigenom kan vi fortsätta att arbeta tillsammans för att rädda liv, upplösa kriminella nätverk, ge människor bättre möjligheter och gemensamt hantera migrationsflödena på ett hållbart, respektfullt och humant sätt.

Ett snabbare genomförande av partnerskapsramen

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Tredje lägesrapporten om partnerskapsramen med tredjeländerna inom den europeiska migrationsagendan (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

The Local 17-03-02: Merkel heads to North Africa to talk business and refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 17-03-01:

Fakta-PM: Migration längs den centrala Medelhavsrutten till sidans topp

Faktapromemoria 2016/17:FPM72, Dokumentbeteckning JOIN(2017) 4

Sammanfattning

I enlighet med den europeiska agendan för migration har EU de senaste två åren tagit fram strategier, infört åtgärder och tillfört finansiering för att hantera flykting- och migrationskrisen, bland annat längs den centrala Medelhavsrutten. Sedan 2015 har EU även permanenterat sin närvaro på Medelhavet genom ett antal operationer, vilket har räddat tusentals liv. EU har också intensifierat sitt samarbete med ett antal afrikanska länder.

Trots ökade insatser på området är den centrala Medelhavsrutten idag dominerande för de irreguljära migrationsströmmarna över Medelhavet. Under 2016 färdades 181 000 migranter över centrala Medelhavsrutten för att nå Italien. Mer än 4 500 människor drunknade i Medelhavet 2016 i sin strävan att nå Europa. Det mänskliga lidandet är oacceptabelt.

Libyen utmärker sig som ett av de viktigaste avreseländerna i Nordafrika. Det är ett land i vilket det råder stor politisk instabilitet och en mycket allvarlig säkerhetssituation. Människosmugglare och traffickingnätverk utnyttjar situationen och bidrar till det instabila läget.

I ljuset av ovanstående presenterade den Höga representanten för utrikes- och säkerhetsfrågor och kommissionen den 25 januari 2017 ett gemensamt meddelande om operativa åtgärder fokuserade på den centrala Medelhavsrutten. Syftet är att hantera irreguljära migrationsflöden och att rädda liv. Genom en stärkt libysk kustbevakning och en intensifierad kamp mot människosmugglare förväntas antalet farliga resor över Medelhavet minska. Parallellt med detta planeras insatser för att förbättra villkoren och

(...)

Läs promemorian (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-03-03:

EU eyeing up Tunisia for next migration deal? till sidans topp

Planned visits by Germany and Italy as well as the EU Commission's Renewed Action Plan and Third Progression report of the Migration Partnership Framework identifying Tunisia as one of the priority countries reveal increasing interest from EU and Member States in cooperation with Tunisia on migration control.

Germany and Italy are both mounting the pressure on the Tunisian authorities with planned visits in the near future where readmission of rejected asylum seekers will be discussed. The European Commission has identified Tunisia in its Renewed Action Plan on return policy as a priority country to conclude a readmission agreement in imitation of Belgium, which has done this in December 2016.

EU talks with Tunisia include simplifying visa procedures in exchange for a readmission agreement that would make it easier for the EU to deport Tunisians staying illegally in Europe, or other nationals who arrived from Tunisia. For the EU to deport nationals who arrived from Tunisia, Tunisia would need to be recognised as a 'safe third country.' According to a joint statement from NGOs in Germany, Italy and, Tunisia does not qualify as safe given the lack of effective asylum legislation and adequate reception capacity. The statement also points out that there are no human rights safeguards in place in Tunisia. The NGOs call for increased EU support for Tunisia's fight against terrorism without linkages to migration control and readmission.

On March 2, a press release from the EU Commission calls for accelerated delivery of results under the Migration Partnership Framework and actions along the Mediterranean Route further illustrates the intensified focus on migration control at the Southern EU borders.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Vetenskapsradion 17-02-24:

Forskare: Direktavvisning kan få motsatt effekt till sidans topp

Diskussioner förs nu om att direktavvisa asylsökande vid EU:s gräns. Tanken är att bromsa stora flyktingströmmar. Men på sikt kan det här få motsatt effekt, menar migrationsforskare.

Efter att flyktingkrisen nådde sin topp för 1,5 år sedan har gränserna stärkts inom och runt EU.

Avtal har bland annat slutits mellan EU och Turkiet som innebär att människor utan asyl direktavvisas, och skickas tillbaka till andra sidan EU-gränsen.

I veckan framgick att diskussioner förs om att EU ska teckna liknande avtal med länder i Nordafrika för att stoppa flyktingströmmar därifrån.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-03-02:

Kommissionen efterlyser nya krafttag för att genomföra solidaritetsåtgärder till sidans topp

Inför Europeiska rådets möte nästa vecka och i form av tre lägesrapporter uppmanar kommissionen medlemsländerna på nytt att öka takten på omplaceringsarbetet för att minska trycket på Italien och Grekland, eftersom få länder har uppfyllt sina åtaganden fullt ut.

Kommissionen uppmanar också medlemsländerna att uppfylla det starka politiska åtagande som getts och se till att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån får den personal och utrustning som saknas senast i slutet av mars. Ett år efter uttalandet från EU och Turkiet är de irreguljära gränspassagerna fortsatt under kontroll, men antalet personer som anländer är fortfarande högre än antalet återvändande personer och kommissionen uppmanar också Grekland och alla medlemsländer att fortsätta insatserna för att genomföra den gemensamma handlingsplanen för att förbättra situationen på öarna.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Tionde rapporten om omplacering och vidarebosättning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-03-07:

I sommar tar Sverige emot knappt 3 800 asylsökande från Italien och Grekland till sidans topp

I mitten av juni ska Sverige börja ta emot omplacerade asylsökande från Grekland och Italien. Under perioden 16 juni-26 september ska 3 766 personer överföras hit.

- Sverige kommer att göra en viktig insats för människor som befinner sig i en svår humanitär situation i Grekland och Italien. Dessa länder behöver dessutom av?lastning, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Hittills har 13 546 asylsökande från Grekland och Italien omplacerats till olika EU-länder samt Norge och Schweiz. Överföringen av omplacerade tog fart i höstas och har fortsatt även nu under 2017. De två länder som har tagit emot flest omplacerade är Frankrike (2 758) och Tyskland (2 626). Men det är små länder som Malta, Luxemburg, Finland och de baltiska staterna som hittills uppfyllt störst andel av sina omplaceringskvoter. Tre länder - Ungern, Polen och Österrike - har ännu inte tagit en enda omplacerad asylsökande.

Sverige fick uppskov under ett år

I samband med att Sverige tog emot så många asylsökande hösten 2015 beslutade EU att ge vårt land ett års uppskov med att ta emot omplacerade asylsökande*. Uppskovet löper ut den 16 juni i år och då är det dags för oss att ta emot vår kvot av omplacerade: 2 378 personer från Grekland och 1 388 från Italien.

När EU fattade beslut om omplacering i september 2015 skulle 160 000 asylsökande omplaceras från Grekland och Italien under två år. Nu har det visat sig att antalet asylsökande som omfattas av omplaceringsbesluten är lägre än beräknat, men det är oklart hur många det rör sig om.

Planen är att i sommar ska 250 asylsökande att flygas till Sverige varje vecka. Senast den 26 september ska arbetet med alla omplaceringarna vara påbörjat enligt EU:s beslut. Men innan de startar är det många förberedelser som ska göras. På Migrationsverket är arbetet i full gång i de tre regioner som ska ta emot de omplacerade: Mitt, Nord och Öst. Dessutom ansvarar ett team inom region Stockholm för att förbereda överföringarna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 17-03-01: Svar på skriftlig fråga av Mikael Cederbratt (M): Vidarebosättning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 17-02-27:

Civil Liberties MEPs vote to step up checks and data protection till sidans topp

Civil Liberties MEPs voted on Monday for stronger protection and a shorter retention period for data stored in the new EU entry/exit system, which is designed to modernise and step up checks on non-EU nationals travelling to the European Union.

The EU entry-exit system will speed up and strengthen border checks at the EU's outer borders on non-EU nationals travelling to the EU. It will replace the stamping of passports with an electronic system that stores data on the traveller, so as to facilitate fast crossings while making it easy to detect over-stayers and document or identity fraud.

The proposed system aims to check that the authorised duration of a stay in the Schengen area is respected (90 days in any 180 day period) while at the same time strengthening security.

Lead MEP Agustín Díaz de Mera (EPP, ES) said: "The approval of the Smart Borders legislative text clears the way to open negotiations with the Council and the Commission for a swifter and safer (registry) system external border crossings into the Schengen area. This is an indispensable tool for the security of European citizens".

His draft resolution was adopted by 38 votes to seven, with one abstention.

Stronger data protection

MEPs backed the EU Commission's proposal to store a combination of four fingerprints and a facial image of travellers arriving in the Schengen area. However, they say data should be stored for only two years, and not the five years proposed by Commission. They also want to ensure that the text is in line with the provisions of the General Data Protection Regulation, for example by allowing the data subject the right to access his or her own data.

Clearly-defined purpose

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ordförandeskapet 17-02-27

Proposal for a Regulation establishing an Entry/Exit System till sidans topp

- Mandate for negotiations with the European Parliament

/Läckt från Statewatch/

1. On 6 April 2016 the Commission submitted the legislative package on Smart Borders, which consists of a proposal for a Regulation for the establishment of an Entry/Exit System (EES)1 and a proposal for Regulation amending the Schengen Borders Code (SBC) to integrate the technical changes that resulted from the new proposal for a Regulation establishing an Entry/Exit System (EES).

2. The importance and the priority nature of the file has been repeatedly underlined by the European Council. Most recently, at its meeting of 15 December 2016, the European Council considered that the co-legislators should agree on the Entry/Exit System by June 2017. The Presidency is doing its utmost to meet this objective, without compromising the quality of the text.

3. The LIBE Committee of the European Parliament has adopted a mandate to enter interinstitutional negotiations on the two Regulations on 27 February 2017. The outcome of the vote is now subject to a silent procedure at plenary level during the March II part-session (13-16 March).

4. The Maltese Presidency has built on the intensive work carried out by the Netherlands and Slovak Presidencies1 and brought forward the examination of the texts in the Council preparatory bodies. Guidance was in particular obtained at Coreper level on 1 February 2017 on certain sensitive outstanding issues, namely the territorial scope of application of the EES (an issue linked to the question of the access to VIS for those Member State which do not yet fully apply the Schengen acquis but for which the verification in accordance with the applicable Schengen evaluation procedures has already been successfully completed) and the issue of the calculation of the duration of the short-stay.

5. On the basis of the outcome of that discussion, the Presidency revised the compromise proposal and submitted it to the JHA Counsellors on 23 February 2017.

Förslaget i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 17-03-05:

"Asylsökande i EU ska inte fritt kunna välja asylland" till sidans topp

De flesta experter är ense om att Dublinförordningen och därmed EU:s nu gällande asylpolitik är fullständigt orimlig. Som ansvarig för reformen av förordningen i Europaparlamentet presenterar jag i dag ett förslag till en helt ny europeisk asylpolitik med fem konkreta mål, skriver Cecilia Wikström, europaparlamentariker (L).

/Utdrag:/

En person som söker asyl i Europa ska vara tillförsäkrad en seriös och rättssäker prövning av sina asylskäl oavsett vilket medlemsland som genomför den. Det ska däremot inte vara upp till den asylsökande att själv kunna välja vilket land som genomför denna prövning.

Detta resonemang kräver resoluta åtgärder mot alla former av försök att kringgå regelverket. Det är därför som jag föreslår ett antal åtgärder för att säkerställa att den asylsökande stannar i det land som blivit ansvarigt för hans eller hennes ansökan.

Dagens regel att en asylsökandes ansökan ska behandlas av det land där personen befinner sig, om man inte kan fastställa vilket land som var första inreseland, (det vill säga om personen inte har registrerat sig) ersätts med att den asylsökande i dessa fall fördelas till ett slumpmässigt valt land inom ramen för den nya fördelningsmekanismen. Även de personer som registreras i ett medlemsland som saknar yttre gränser faller inom samma system för automatisk omfördelning till andra länder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-02-24:

French-German proposal for CEAS and returns reduces protection to minimum till sidans topp

A leaked joint policy note prepared by German and French governments strongly affirms the intention to further limit access to protection in Europe by curtailing procedural guarantees in the CEAS. The policy note lays out a plan for a "crisis mechanism", to operate in times of "mass influx" of refugees.

The policy note lays out ways to overcome current legal obstacles preventing the EU from replicating the EU-Turkey statement, described as a "game changer in the Eastern Mediterranean", with other non-EU countries. France and Germany therefore propose to remove human rights safeguards for those arriving in the EU, by removing material standards of return and appeal possibilities, amounting to the possibility to remove everyone entering the EU irregularly. They also suggest establishing a mechanism that would allow admissibility decisions to be taken by other Member States' legal experts in the country "affected by the mass influx."

While the proposal argues that current safeguards on the safety of non-EU countries are too high, the definition of the "safe third country" concept in the Commission proposal for an Asylum Procedures Regulation, has been highly criticised by ECRE for lowering protection and undermining fundamental refugee law principles.

The note seems to break away from previous opposition on the part of several stakeholders in France towards an approach centred on returns to third countries. Germany had already supported plans for lists of safe countries and stronger cooperation with neighbouring states in a March 2016 note issued together with Italy. At the moment, Germany's list of safe third countries only includes the countries applying the Dublin system, while France does not apply the "safe third country" concept at all.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-03-02:

Nya åtgärder för en effektiv och trovärdig EU-politik för återvändande till sidans topp

Toppmötet i Malta den 3 februari 2017 visade att EU:s politik för återvändande behöver ses över. Därför lägger EU-kommissionen i dag fram en förnyad handlingsplan för återvändande och ett antal rekommendationer om hur EU-länderna kan effektivisera sina återvändandeförfaranden.

Åtgärderna består av konkreta steg som kan ge omedelbara effekter. De inriktas på att få bort kryphål och se till att tillämpningen av de befintliga bestämmelserna präglas av den strikthet och realism som krävs för praktiska resultat, i linje med de grundläggande rättigheterna.

- Vi jobbar hårt med partnerskap med ursprungsländer och transitländer, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. För att det här arbetet ska lyckas måste vi nu förbättra våra interna förfaranden och se till att alla som inte behöver internationellt skydd snabbt sänds tillbaka på ett humant sätt. Vi vill fortsätta att komma till undsättning åt personer som behöver internationellt skydd. Vi är skyldiga dem, våra partner utanför EU och våra medborgare att entydigt kunna säga: När det behövs kommer vi att hjälpa er, men annars måste ni återvända.

- Vi måste ge skydd åt alla som behöver det, men vi måste också sända tillbaka alla som saknar rätt att stanna i EU och det måste ske helt i enlighet med de grundläggande rättigheterna och principen om "non-refoulement", säger EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos. Om vi kan se till att irreguljära migranter snabbt skickas tillbaka kommer det inte bara att minska trycket på EU-ländernas asylsystem, så att kapaciteten är tillräcklig för att skydda de personer som verkligen behöver skydd, utan även sända en stark signal om att man inte ska ge sig ut på farliga irreguljära resor till EU. Med dagens handlingsplan och rekommendation stödjer EU-kommissionen medlemsländernas ansträngningar för att öka antalet återvändanden, i enlighet med EU-ledarnas uppmaning från toppmötet på Malta.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

EU-kommissionen 17-03-02: Questions & Answers: Making return and readmission procedures more efficient (Extern länk)

EU-kommissionen 17-03-02: Commission recommendation on making returns more effective (Preliminär version) (Extern länk)

Se även:

COM(2017)2000 Final: Communication on a more effective return policy in the European Union - a renewed action plan (Extern länk till pdf-fil)

Annex med tidtabell (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 17-03-03:

EU Commission plans on returns and detention will create more harm and suffering till sidans topp

90 civil society organisations address EU Commission in joint statement

Bowing down to political pressure to be "tough" on irregular migration, the European Commission has turned its back on the full implementation of human rights safeguards in its Returns' Directive and is actively pushing member states to lower the bar.

Yesterday morning, the European Commission launched a set of recommendations to member states on return and detention. The policy was released without any prior consultation with civil society and local authorities, on the same day they gathered for the EU Migration Forum, the Commission's official annual forum to consult stakeholders. As well as falling short in terms of good governance, the Commission document puts forward an interpretation of human rights that effectively undermines them. It urges member states to detain migrants more quickly and for longer periods of time, and presents increased returns as a key deterrent to migration. The results of such policies are expected to be a weakening of human rights safeguards in the return and the asylum process. The linking of asylum to return, as well as the explicit targeting of specific nationalities of asylum seekers accused of " abusing " the asylum system is shocking.

As just one of the extremely worrying examples, the Commission instructs member states to opt for prolonged detention and to apply the maximum possible detention period, specifically targeting member states that apply shorter periods as "bad examples". It encourages widespread detention of persons deemed to be at risk of absconding, a notion which the Commission has significantly broadened. It promotes the wide use of entry bans and insists that member states use all of the flexibility foreseen in the legislation to derogate from the full application of the safeguards in the Returns' Directive.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Uttalandet (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Picum 17-03-03: New European Union returns policies put children at risk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Rådet 17-02-27:

Revidering av mekanismen för upphävande av undantag från viseringskravet till sidans topp

Rådet antog en förordning för att se över den upphävandemekanism som kan tillämpas på alla gällande avtal om viseringsliberalisering.

Huvudsyftet med den reviderade förordningen är att stärka upphävandemekanismen. Detta sker genom att EU-länderna får enklare att anmäla omständigheter som kan leda till ett upphävande genom att kommissionen dels får aktivera mekanismen på eget initiativ, dels ges uppdraget att skicka en årsrapport till Europaparlamentet och rådet om i vilken omfattning viseringsbefriade länder utanför EU fortsätter att uppfylla nödvändiga kriterier.

De möjliga grunderna för upphävande har utökats och inbegriper minskat samarbete om återtaganden, en betydande ökning av antalet avslag på ansökningar om återtagande, även i fråga om tredjelandsmedborgare i transit, och en betydligt ökad risk för EU-ländernas allmänna ordning eller inre säkerhet.

Användningen av mekanismen underlättas också genom kortare referensperioder och tidsfrister i syfte att möjliggöra ett snabbare förfarande. Särskilt referensperioden för att jämföra omständigheter som medför upphävande med läget under det föregående året eller före viseringsbefrielsen förkortas från sex månader till två månader.

Ett EU-land eller kommissionen kan utlösa upphävandet genom att göra en anmälan. Om en majoritet av EU-länderna gör en anmälan måste kommissionen anta ett genomförandebeslut om att under 9 månader tillfälligt upphäva undantaget från viseringskravet för vissa kategorier av medborgare från det berörda landet. Under den perioden ska kommissionen upprätta en förstärkt dialog med landet i syfte att åtgärda omständigheterna i fråga.

(...)

Läs mer och hämta ändringsförordningen (Extern länk)

EU-kommissionen 17-02-27: Revision of the visa suspension mechanism - Frequently Asked Questions (Extern länk)

EU-kommissionen 17-02-27: Statement by Commissioner Avramopoulos on the adoption by the Council of the strengthened visa suspension mechanism (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

UNHCR 17-02-27:

Poorer countries host most of the forcibly displaced, report shows till sidans topp

According to a new UNHCR study, most of the 3.2 million who were driven from their homes in the first half of 2016 found shelter in low- or middle-income countries.

Conflict, persecution and violence newly uprooted at least 3.2 million people in the first half of last year, and low- and middle-income countries played the greatest role in sheltering the world's displaced, a new report by UNHCR, the UN Refugee Agency, has found.

In the first half of last year, 1.7 million people were newly displaced within their own country, while 1.5 million had crossed an international border, UNHCR's Mid-Year Trends 2016 report shows.

While the numbers of newly displaced were one third lower than during the same period in 2015, when 5 million people were newly displaced, the global total continued to rise. Prospects for displaced people to return to their homes remained slim while conflicts intensified.

More than half the new refugees in the first half of 2016 fled Syria's conflict, with most staying in the immediate region - Turkey, Jordan, Lebanon and Egypt. Other sizable groups fled Iraq, Burundi, Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Somalia, South Sudan and Sudan.

While smaller in scale than the Syrian crisis, South Sudan's refugee situation continues to grow and affect some of the world's least developed countries - including Sudan, Uganda, Kenya, DRC, CAR, and Ethiopia. At mid-2016, there were a total of 854,200 refugees from South Sudan, a more than eight-fold increase in three years. Numbers grew even further in the second half of 2016.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Mid-Year Trends 2016 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Affärsvärlden 17-03-01:

Migrationsverkets kostnader för 2016 till sidans topp

Nyligen presenterade Migrationsverket årsredovisningen med det ekonomiska utfallet för helåret 2016. Så gick det.

Nyligen redovisade Migrationsverket siffrorna för verksamhetsåret 2016. Enligt myndigheten präglades verksamheten av ett "historiskt stort mottagande för Sverige". Skillnaden mot 2015 är däremot "markant", skriver Migrationsverket och pekar på att antalet asylsökande uppgick till 29 000 personer under året, jämfört med drygt 163 000 personer 2015. Under fjolåret fick närmare 112 000 asylsökande sitt första beslut. Det är nästan dubbelt så många som under 2015.

"Den största arbetsinsatsen har varit att avgöra ansökningarna från 2015 för att de sökande inte ska behöva vänta för länge på beslut", skriver Migrationsverket i årsredovisningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Riksdagen 17-03-01:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets icke-utnyttjade boendeplatser till sidans topp

Fråga 2016/17:879 av Robert Hannah (L)

Migrationsverket fick under hösten snabbt upphandla boenden för att klara av att ge tak över huvudet till alla asylsökande. Nu ska myndigheten avveckla flera av boendena men det går inte från en dag till en annan eftersom myndigheten är bunden av ingångna avtal. Det kan därför finnas tomma boenden som Migrationsverket ska avveckla men som myndigheten på grund av kontraktstiden fortfarande måste betala för. Samtidigt försöker landets kommuner hitta bostäder till alla nyanlända som ska kommunplaceras. Det uppstår därför en märklig situation där en del av det offentliga (Migrationsverket) betalar för ett boende där det i dagsläget inte bor någon samtidigt som en annan del av det offentliga (kommunerna) kämpar för att kunna ordna fram boendeplatser till nyanlända.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att agera för att Migrationsverket ska överlåta eller genom andrahandsuthyrning underlätta för kommuner som är i desperat behov av boenden till nyanlända?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 17-02-24:

Flyktingbostäder döms ut - livsfarliga att bo i till sidans topp

Flera barnfamiljer från Syrien som fått uppehållstillstånd i Sverige måste snarast flytta ut från det hus i Tranås som de bor i.

Lägenheterna är nämligen byggda i en före detta industrilokal och döms ut helt och hållet som bostäder av Bygg-och miljönämnden i Tranås.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Skaraborg 17-02-27:

Ville inte bo i källare - nu får de klara sig själva till sidans topp

Familjen är nu bostadslös efter att ha tackat nej till det boende som myndigheterna förmedlat till dem. Själva anser de att källarlokalen inte gick att bo i.

Att hitta bostäder åt de flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd är en stor utmaning för myndigheterna. Två månader har kommunerna på sig att hitta bostäder åt dem.

- Vi har drygt 660 personer i Skaraborg just nu som har uppehållstillstånd och väntar på en kommunplacering. Av dem har över 100 stycken gått över tvåmånadersgränsen, säger Anders Ekström som är enhetschef på Migrationsverket i Mariestad.

Med andra ord är det hårt tryck efter flyktingbostäder just nu.

För ungefär en månad sedan var det dags för Shade Kharma, hans fru Heba Ghnim Naifeh och deras två döttrar att lämna sin flyktingförläggning i Mariestad och flytta till den bostad de blivit anvisade i Håbo kommun i Uppsala län.

Men väl på plats blev det hela en stor besvikelse för dem.

De beskriver att bostaden var en källare i ett hus mitt ute på landet där bara ett av rummen hade fönster. Köket skulle familjen få dela med en annan familj och dessutom luktade det mögel.

För detta skulle de betala 6 500 kronor i månaden i kallhyra.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Provinstidningen 17-03-03:

Driftiga nyanlända lyfter Åmål till sidans topp

Nyföretagandet ökade i hela Dalsland under 2016. För Åmåls del hänger den positiva utvecklingen starkt ihop med de senaste årens generösa flyktingmottagande.

I fjol startades sammanlagt 190 nya företag i de fem Dalslandskommunerna. En ökning med 19,5 procent jämfört med året innan. Mellerud går bäst, procentuellt sett, men Åmål leder i faktiskt antal.

- Jag är övertygad om att nästan hela vår ökning beror på nyanlända som startar egna företag, säger Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare i Åmåls kommun.

Torggatan tydligast

Utvecklingen märks som tydligast inom dagilgvarubranschen och detaljhandeln på Torggatan. Där har personer med rötter i Mellanöstern nyligen startat två livsmedelsbutiker, lika många klädbutiker, samt en frisörsalong. Till det kan bland annat även läggas ett snabbköp på Vänersborgsvägen, samt ett kommande charkuteri på Kyrkogatan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dala-Demokraten ledarkrönika 17-02-24:

Lisa Pehrsdotter: Journalistiken kan visa att de här ungdomarna faktiskt är människor till sidans topp

Min vän ringer. Först får hon inte fram ett ord, men efter en stund kan hon berätta att killen som bor hemma hos dem sedan en tid precis fått avslag på sitt överklagande av avvisningsbeslutet och nu har de en ynka vecka på sig att överklaga till Migrationsöverdomstolen, men där krävs nya fakta och argument. Hopplösheten hänger tung över telefonsamtalet, det är i det närmaste omöjligt att hitta halmstråna som en vill klamra sig fast vid och fortsätta hoppas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 17-02-24:

"Myrsteg mot en mer human flyktingpolitik" till sidans topp

Ingrid Eckerman , allmänläkare, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Det nya pilotprojektet för medicinska åldersbedömningar planeras komma igång före mars månads utgång. För dem som redan fått ett beslut om ålder kommer ingen omprövning ske. I praktiken innebär detta endast att beslut om utvisning skjuts på framtiden.

Nyligen meddelade Migrationsverkets vikarierande generaldirektör, Mikael Ribbenvik, att man avvaktar med ytterligare åldersuppskrivningar tills de nya medicinska metoderna kan användas. Detta kunde han göra eftersom det inte förändrar något i sak - de allra flesta kommer att utvisas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Folkbladet debatt 17-02-26:

Hopp om liv grusas - bryt upp avtalet till sidans topp

Vi medlemmar i Rädda Barnen i Umeå är djupt oroade över hur asylsökande barn, både ensamkommande och barn som kommit hit med sina familjer, drabbas av det avtal som Sverige ingått med Afghanistan.

Sverige efterlever inte de rättigheter som barn på flykt har enligt barnkonventionen.

Barn som tvingats lämna sina hemländer på grund av krig, förföljelse, fattigdom har ett stort behov av att få möjlighet att bearbeta trauman de varit med om.

Först förstärker vi deras framtidstro under den långa och påfrestande asylutredningen (några har blivit så förtvivlade att de gjort självmordsförsök och tre pojkar har begått självmord de senaste veckorna).

Barnen hinner successivt lära sig vårt språk och knyta kamratkontakter i skolan och på fritiden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad debatt 17-02-28:

Sverige får mig att skämmas till sidans topp

Marcus Wihk

Jag är vansinnig. Vansinnigt förundrad över att mitt Sverige, som jag alltid varit så stolt över, kan få mig att skämmas så oerhört mycket.

Jag skäms över synen på människovärdet, på barns och familjers värde, från våra politiska beslutsfattare. Jag skäms så oerhört för myndighetsutövningen och framförallt rättsosäkerheten och godtyckligheten hos Migrationsverket. Jag skäms för att våra riksdagspolitiker slösar bort pengar, tid och framförallt liv genom den politik man valt att driva.

Jag arbetar med nyanlända barn och unga i en kommunal boendeverksamhet som jag är oerhört stolt över. Men allt det goda som vi gör, allt det goda som våra barn och ungdomar gör får inte utrymme eftersom så mycket runtomkring oss är så fundamentalt bakvänt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 17-03-04:

Dra i nödbromsen - stoppa utvisningspolitiken till sidans topp

Vi kräver att regeringen omedelbart beslutar om ett stopp för utvisningar av ensamkommande ungdomar till Afghanistan och andra krigsdrabbade länder, ett moratorium i väntan på att asylprocessen ses över och görs rättssäker, skriver bland andra läkarna Bertil Hagström och Ingrid Eckerman.

Vi kan inte vänta längre. Någonstans finns en gräns för hur långt eller lågt man kan sträcka sig i att inte behandla ungdomar och andra asylsökande människovärdigt. Vi är övertygade om att den känslan och tanken finns och känns även hos er politiker. Ingen, absolut ingen, kan ha önskat sig den situation vi har nu, där vi med berått mod sänder ungdomar rakt in i yttersta elände eller direkt i döden.

De nuvarande förutsättningarna för asylprocessen har konstaterats vara rättsosäkra på en rad olika sätt:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-02-24:

Interpellationsdebatt: Papperslösa barn till sidans topp

Interpellation 2016/17:224 av Christina Höj Larsen (V)

Gränspolisen i Region Syd har från Malmö stads fem socialnämnder efterfrågat uppgifter om ett par hundra personer som är efterlysta och ska utvisas. Polisen har begärt att stadsområdena kontrollerar om personerna finns i socialregistret och att de i så fall skickar över deras hemadresser eller andra uppgifter om var personerna vistas. Alla stadsområden har lämnat ut de begärda uppgifterna. Med den informationen har gränspolisen kunnat hitta en efterlyst familj från Bosnien bestående av två vuxna och två barn på tre respektive åtta år.

Gränspolisen menar att kapitel 17 i utlänningslagen bryter socialnämndens normalt sett stränga sekretess. Där står att socialnämnden ska lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden om till exempel Polismyndigheten begär det och uppgifterna behövs för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning.

När gränspolisen tidigare har eftersökt denna typ av uppgifter hos skolor och barnpsykiatrin har det lett till omfattande kritik. Därför har denna lagstiftning inte använts i så stor utsträckning. I gränspolisens regleringsbrev från regeringen står att myndigheten ska avsevärt öka andelen verkställda beslut. Det tolkar gränspolisen som att de ska använda utlänningslagens 17:e kapitel i större utsträckning. Det finns inte längre några fredade zoner, enligt myndigheten, som menar att de också har rätt att begära ut uppgifter från kommunen om var papperslösa barn går i förskola eller skola, om uppgifterna behövs för att verkställa utvisningsbeslut. Gränspolisen har förklarat att det här är bara början. Ytterligare 600 personer kommer att eftersökas på samma sätt.

(...)

Hela interpellationen samt debatten med svar av Statsrådet Åsa Regnér (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland ledare 17-02-27:

Frys utvisningar och kräv amnesti till sidans topp

Det finns en svårsmält cynism i politiken som gäller de ensamkommande.

"Tjejer vågar till och med gå ut på kvällen."

Mahboba Madadi, ordförande för Ensamkommandes förbund, ger perspektiv på den svenska jämställdhetsdebatten (till TT). Att svenska tjejer vågar gå ut efter mörkrets inbrott är beviset på att vi är "jättejämställda". I alla fall i jämförelse med förhållandena i hennes hemland, Afghanistan. Dit Migrationsverket och regeringen vill skicka tillbaka de ensamkommande ungdomarna. De som kom i tusental 2015 och där de flesta var pojkar. Nu ökar gruppen flickor som flyr.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mittmedia blogg 17-03-03:

Kristdemokraterna måste driva en humanare migrationspolitik! till sidans topp

Kristdemokraterna behöver arbeta fram en en ny och mera human asyl- och migrationspolitik. Det är innehållet i den motion till rikstinget i Uppsala i oktober som Lennart Bondeson och Behcet Barsom från Örebro står bakom.

På kristdemokraternas partiårsmöte i Örebro den 16 februari ställdes sig partiet lokalt bakom motionen.

Motionen är underskriven av inte mindre än 83 kristdemokrater från hela landet och kommer at bli en av rikstingets viktigaste politiska diskussioner. Idag uppfattas kristdemokraternas migrationspolitik som otydlig. Vi är bekymrade över att partiet idag inte av väljarna uppfattas att stå för en human migrationspolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-02-24:

Löfven vill fortsätta med strama invandringsregler till sidans topp

Sverige kan inte ha en invandringspolitik som skiljer sig från andra EU-länder.

Det slår Socialdemokraternas ledning fast i riktlinjerna till partikongressen. I praktiken innebär det att S säger nej till att återgå till de regler som gällde före flyktingkrisen.

Temat för Socialdemokraternas kongress i början av april är "Trygghet i vår tid". När partiledningen nu lägger fram sina riktlinjer inför kongressen innebär det en rad strama besked till ombuden: hårdare tag mot brottsligheten, starkare försvar och en tuffare invandringspolitik.

- Vi samlas till kongress i en orolig tid, sammanfattar partiledaren Stefan Löfven.

I samband med flyktingkrisen 2015 införde regeringen tillfällig lagstiftning som innebär att Sverige hamnade på EU:s miniminivå i migrationspolitiken. Den tillfälliga lagen ska utvärderas 2018 och därefter ska en ny lag tas fram till 2019.

Miljöpartiet gick under stora våndor med på den tillfälliga lagstiftningen och har därefter framhållit att man vill se en återgång till tidigare regler. Men om Socialdemokraterna får bestämma blir det inte så.

Partistyrelsen slår fast att: "Det är inte möjligt för Sverige att ha en lagstiftning som väsentligen skiljer sig från övriga länders i EU."

Enligt partiledaren och stats?ministern Stefan Löfven hade Sverige en migrationspolitik som avsevärt skiljde sig från övriga EU fram till flyktingkrisen 2015. Han hoppas att EU-länderna ska kunna komma överens om en gemensam flyktingpolitik som Sverige kan anpassa sig till.

- När vi får en gemensam lagstiftning på plats i EU är det rimligt att svensk lagstiftning inte skiljer ut sig väsentligt, säger Stefan Löfven.

Han vill inte gå in på om flyktingpolitiken därmed blir mer restriktiv än den var 2015, men enligt uppgifter till DN är det osannolikt att S skulle gå tillbaka till den tidigare politiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

SvT Nyheter 17-02-27:

Misstänkt flyktingspion gripen av Säpo till sidans topp

Säkerhetspolisen har gripit en man som misstänks för grov olovlig underrättelseverksamhet. Mannen misstänks ha bedrivit så kallat flyktingspionage mot personer i Sverige. -Mannen har haft ett uppdrag, som vi ser det, av en främmande makt, säger Nina Odermalm Schei, presschef vid Säkerhetspolisen.

"Den gripne och nu anhållne mannen misstänks för att, på uppdrag av ett annat land, olovligen ha inhämtat underrättelser om personer i den tibetanska miljön i Sverige", skriver Säpo i ett pressmeddelande.

- Vi är chockerade och ledsna, säger Nyima Sherlhokangsar, ordförande Tibetan Community in Sweden.

Mannen, som bott i Sverige greps under söndagen och har nu anhållits av en åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål.

Lämnade material till främmande makt

- Det har skett på mer än en plats och har skett under en tid. Säkerhetspolisen har kunnat se hur den här mannen arbetat i den tibetanska miljön, agerat där och samlat in uppgifter som han sedan lämnat vidare till en underrättelseofficer, säger Nina Odermalm Schei.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-02-27: Misstänkt flyktingspion anhållen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Boodla 2017:

Norsborg, Stockholm: Välkommen till odlingsträffar - svenska genom att odla till sidans topp

Gula Villan, Albyvägen 37, Norsborg, kl 18

Vill du lära dig odla egna grönsaker?

Vill du öva din svenska?

Då är du välkommen till våra roliga odlingsträffar nu i vår som Boodla håller i samarbete med Röda Korset.

Du kan välja att komma tisdagar kl 18 eller onsdagar kl 10.30.

Trädgårdsmästaren Carina går igenom ett aktuellt tema och gruppen arbetar sedan tillsammans i huset och här i trädgården.

Det är gratis att vara med. Du behöver inte vara bra på svenska!

Kursen hålls i samarbete med Röda Korset. Anmälan carina @ boodla.se

Läs mer (Extern länk)

Facebookgrupp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 2017:

25 mars, Stockholm: Kursdag: Asylrätt med förhinder - Omvägar och utvägar till sidans topp

Den 25 mars arrangerar FARR en kursdag i samarbete med Röda Korsets Folkhögskola och Sensus. Dagen efter hålls FARR:s årsmöte på samma plats. Välkommen att anmäla dig! Kursen är kostnadsfri.

Plats: Röda Korsets Folkhögskola, Bredholmstorget 14 i Skärholmen, 5 min från T-banan. Tid 10-18.

Kursdagen handlar om vad asylsökande, papperslösa, frivilliga och ombud kan göra när rättigheterna hotas.

Programmet i korthet

Förmiddag, 10-12

+ Inledning om förändringarna i Sverige för asylsökande och papperslösa

+ Panel om EU:s utveckling och motstånd i EU-länderna

Eftermiddag, 13-18: (det går bra att ansluta efter lunch om du har långt att resa)

+ Tre parallella fördjupningspass: om asylrätt på internationell nivå, om juristens och de frivilligas roller, om identitet och trovärdighet i asylärenden.

+ Inspel med kortfilm och tips från lokalgrupper

+ Tre parallella pass: om rättigheter för dem med korta tillstånd, för papperslösa, för förvarstagna...

+ Panel om vad asylpolitiken gör med oss och samhället.

Program och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 17-03-03:

The state of immigration and asylum law and policy in the EU" - An overview till sidans topp

Odysseus Annual Conference 2017 "Beyond 'Crisis'?

By Gabriel Almeida, Katharina Bamberg and James Kneale, OMNIA Coordination Team, Odysseus Network

This blog post sets out the main issues that animated the debate during the Odysseus Annual Conference 2017 "Beyond 'Crisis'? The State of Immigration and Asylum Law and Policy in the EU", which brought together legal and policy experts on asylum and migration from across Europe to critically assess the developments in asylum and migration law in 2016 and to investigate possible future trends.

Workshop 1: Towards a European Border and Coast Guard?

Workshop 4: Hotspots and EU Agencies: Towards an Integrated European Administration?

Workshop 7: Why does relocation not work?

Workshop 2 - Judicial Interactions in control of Return and Asylum Detention

Workshop 5 - Why a third Generation of Asylum Legislation?

Workshop 8 - Dublin IV: The Way to Go?

Workshop nº 3 on European Databases

Workshop nº 6 on Legal Migration

Workshop n°9 on the EU Migration Partnership Framework

Läs sammanfattningarna eller se webbsändningar (Extern länk)

Se även:

EU Migration Law Blog: Pitfalls of the law, politics and practices in the reform of the EU asylum system by Daniel Thym, Universität Konstanz (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 17-02-27:

Rosengrenskas nyhetsbrev februari 2017 till sidans topp

/Rubriker:/

Hur ska vi samarbeta med AGAPE?

Flera projekt inom närhälsan

BO granskar hur barn på flykt tas emot

Dialog om sociala rättigheter

Boka 22 april - En heldag om ensamkommande unga

Vi behöver fler arabiska tolkar

Rosengrenska på Facebook

Läs eller hämta nyhetsbrevet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Dagens Nyheter 17-02-26:

"Tjejer som flyr ensamma gör revolution" till sidans topp

Mahboba Madadi kommer från ett land där "en bra tjej är en tyst tjej" - Afghanistan.

Nu är hon nybliven ordförande för Ensamkommandes förbund.

Andelen tjejer bland de ensamkommande växer.

- Det är inte lätt, men man måste börja någonstans. Det funkar, men det är svårt, säger Mahboba Madadi till TT om sitt nya uppdrag.

Hon kom till Sverige via Spanien för tre år sedan. Hon är fortfarande osäker på om hon kommer att få stanna i Sverige, samtidigt är en av förbundets uppgifter att försöka hjälpa ensamkommande barn och unga som brottas med självmordstankar på grund av utvisningshot.

- Vi försöker att ge hopp, gå ut på boenden och prata med ungdomar. Det är jättesvårt att ge dem hopp, men vi försöker att fixa aktiviteter så att de kommer in i samhället.

Antalet ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige har sjunkit kraftigt, samtidigt växer andelen tjejer och är nu uppe i 19,9 procent.

Som ordförande vill hon vara en förebild och visa att tjejer har samma kapacitet som killar. Hon hoppas att fler ensamkommande tjejer ska aktivera sig och ta steget ut i samhället.

- Jag vet att det är jättesvårt. Vi tjejer har inte lärt oss att prata om våra rättigheter. Vi har lärt oss att vara tysta. En bra tjej i Afghanistan är en tyst tjej - vi växte upp så.

Utbildning är nyckeln, anser hon. Därför drömmer hon om att i framtiden arbeta med utbildningsprojekt för tjejer och kvinnor i Afghanistan.

- Utbildning är jätteviktigt, det är då man blir medveten om sina rättigheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 17-02-14: Mahboba från Afghanistan brinner för jämställdhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.