ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 14 februari 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 17-01-26:

Faktablad: Svensk migrations- och asylpolitik till sidans topp

Regeringens mål är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter, samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet. Detta faktablad beskriver regeringens arbete inom området våren 2017.

Hämta faktablad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-02-14

Förtydliganden om försörjningskravet från Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om hur försörjningskravet vid anknytning ska tolkas. Det gäller till exempel att den som befinner sig i Sverige är den som ska försörja de inresande även om till exempel ett särkullbarn formellt är anhörig till sin förälder som i sin tur är anhörig till personen i Sverige. Om anknytning åberopas till flera personer i Sverige ska försörjningen inte prövas om någon av dessa personer är undantagen. När anknytning söks till make och barn som finns i Sverige så blir det inget försörjningskrav eftersom barnet är undantaget. Andra påpekanden är att flera personer i familjen kan bidra till försörjningen, även den inresande. Å andra sidan ska hela familjen försörjas, även de som redan bor i Sverige. Bedömningen ska utgå från förhållandena vid prövningstillfället, men vara framåtsyftande. Skyddsbehövande kan få undantag från försörjningskravet om familjen har etablerats före inresan. Enligt ställningstagandet räcker det att familjen bildats; det krävs inte en längre tids sammanlevnad utomlands.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 17-02-02:

Lagrådsremisser: Åldersbedömning och förlängt tillstånd på grund av studier till sidans topp

I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

(...)

I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag som aviserades redan i våras i propositionen om den tillfälliga lagen och som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått.

/Efter att lagrådet granskat förslagen återkommer regeringen med propositioner till riksdagen./

Hämta lagrådsremissen om åldersbedömning (Extern länk)

Hämta lagrådsremissen om förlängt uppehållstillstånd på grund av studier (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 17-01-24 / Riksdagen 17-02-08:

En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. till sidans topp

I en proposition som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen lämnas förslag till att införa en handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

- Det är viktigt att vi har ett effektivt och rättssäkert system för att frigöra boendeplatser för asylsökande som har rätt till logi på anläggningsboenden. De som inte har rätt att bo kvar på anläggningsboendena måste därför lämna dessa, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget innebär att Migrationsverket kommer att kunna begära hjälp från Polismyndigheten, så kallad handräckning, för att få den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. att lämna sin plats vid anläggningsboendet.

En handräckning ska endast få begäras om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenhet att använda våld eller tvång behövs eller det annars finns synnerliga skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Läs mer (Extern länk)

Följdmotion av Paula Bieler m.fl. (SD) (Extern länk)

Följdmotion av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-02-01:

Nya regler för utvisning av personer som har uppehållstillstånd i annat EU-land till sidans topp

Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU8

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Det handlar bland annat om reglerna för utvisning av personer som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare och som har uppehållstillstånd i ett annat EU-land.

Sådana personer ska, med vissa undantag, uppmanas att inom en skälig tid självmant bege sig till det EU-land de har uppehållstillstånd i. Avvisning eller utvisning får beslutas först om en sådan uppmaning inte följts.

Lagändringarna innebär också att permanent uppehållstillstånd inte längre ska vara ett krav för att få status som varaktigt bosatt i Sverige. En person som har status som varaktigt bosatt i ett EU-land har vissa rättigheter som liknar dem som en EU-medborgare har.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 mars 2017.

Se betänkandet, protokoll från debatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

UNHCR 17-02-03:

Danmark/ UNHCR Observations on the proposed amendments to the Aliens legislation till sidans topp

(...) According to the Proposal, the requirements for permanent residency will apply to all aliens, including refugees and beneficiaries of other forms of protection. The proposed changes to the basic eligibility requirements are the following:

1) Legal residence: Eight years of legal residence (instead of the current six years);

2) Criminality: A conviction resulting in a prison sentence of six months or more precludes eligibility for permanent residence altogether (instead of the current one year prison sentence);

3) Employment: Full-time employment during three and a half (3.5) out of the last four years at the time of application (instead of the current two and a half (2.5) out of the last three years); and

4) Self-sufficiency: No reliance on social benefits during the last four years at the time of application (instead of the current three years).

6. UNHCR wishes to reiterate that the timely grant of a secure legal status and residency rights are essential factors in the integration process. In order to take into account the special position of refugees, UNHCR recommends that permanent residence should be granted, at the latest, after a three year residence period, and that this time-frame should also apply to beneficiaries of subsidiary protection. Furthermore, UNHCR wishes to underline that the proposed measures are contrary to the guidance provided in Conclusion No. 104 on local integration of UNHCR's Executive Committee, of which Denmark is a member, which affirms "the particular importance of the legal dimension of integration, which entails the host State granting refugees a secure legal status and a progressively wider range of rights and entitlements that are broadly commensurate with those enjoyed by its citizens and, over time, the possibility of naturalizing".

(...)

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-01-27:

Danmark/ Danmark utvisar flyktingar till Somalia - får kritik från FN till sidans topp

Danmark har börjat utvisa personer från Somalia som tidigare beviljats uppehållstillstånd. Enligt de danska myndigheterna har situationen i landet förbättrats. FN:s flyktingorgan är starkt kritisk till agerandet.

Det handlar om personer från Somalia som tidigare beviljats asyl i Danmark. Efter en lagändring 2015 kan de danska myndigheterna välja att inte förnya deras tillfälliga uppehållstillstånd även om situationen i hemlandet inte förbättrats avsevärt.

I en första omgång har nu fyra somalier fått utvisningsbeslut, skriver Politiken. Enligt tidningen har personerna troligen bott i Danmark längre än tio år. De har nu en månad på sig att lämna landet.

Besluten grundar sig på att de danska myndigheterna anser att situationen har förbättrats i delar av Somalia och att det därför är säkert för personerna att återvända.

FN:s flyktingorgan UNHCR håller dock inte med.

"Säkerhetsläget i Somalia skiftar ständigt, och civila är fortsatt allvarligt påverkade av våld och konflikter. Det rapporteras om mord, utbrett sexuellt- och könsbaserat våld samt tvångsrapportering av barn", skriver organisationen i ett mejl till Politiken.

Enligt tidningen är såväl UNHCR som danska flyktingorganisationer starkt kritiska till åtgärden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-01-26:

Slovenien/ Amendments to Aliens Act denies protection to refugees till sidans topp

New law passed this evening strip refugees and asylum seekers of protections to which they are entitled under international and EU law and are a serious backward step for human rights in Slovenia, said Amnesty International.

The amendments to the Aliens Act allow for special emergency measures that would deny entry to people arriving at the borders and automatically expel migrants and refugees who have entered Slovenia irregularly, without properly assessing their asylum claims or the risks to which they would be exposed upon return.

"Rather than recognizing refugees and asylum seekers as people fleeing from the horrors of war and in need of protection, these amendments treat them as a threat to national security and strip them of vital protections under international law," said Jelena Sesar, Amnesty International's Researcher for the Balkans and the European Union.

"By sealing its borders to these desperate people and turning its back on its international obligations, Slovenia is treading the same unseemly path as its neighbours - Hungary and Austria. This is deeply regrettable for a country which has traditionally upheld core human rights values and has been a true leader in the region."

Countries in the Balkans must refrain from employing measures to push back and deny protections to refugees, migrants and asylum seekers, many of them unaccompanied children fleeing war and persecution.

Dagens Nyheter 17-01-26: Slovenien lagstiftar om gränskontroll (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-02-10:

Ungern/ stoops to new low with plan to round up asylum seekers in container camp till sidans topp

The Hungarian government's announcement that it will detain all asylum seekers in containers near the border is yet another disturbing move in a pattern of demonizing this already very vulnerable group, Amnesty International said today.

The government will submit its proposal to Parliament which will then debate and vote on the measures within weeks. If adopted, it will be in clear contravention of EU law and the Refugee Convention.

"Rounding up all men, women and children seeking asylum and detaining them months on end in container camps is a new low in Hungary's race to the bottom on asylum seekers and refugees," said Gauri van Gulik, Amnesty International's Deputy Director for Europe.

Under the measure, all current and future asylum seekers would be transferred to container camps in a so-called "transit zone" near the border with Serbia, where they would be held for the duration of their asylum application process. Asylum appeals would by default be conducted with the asylum seeker attending only via video-link to a court rather than in person.

"By amending a raft of laws to lock up all asylum seekers, the Hungarian government will inflict unnecessary trauma, compounding what people seeking protection have already suffered. The government has in no way proven that the detention of each asylum seekers would be reasonable, necessary and proportionate. Detention should always be the last resort and not an immediate knee-jerk reaction as is the case here," said Gauri van Gulik.

"This is further evidence that the EU needs to stand firm on Hungary's flagrant disregard for European and International law."

Background

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 17-01-27:

USA/ Trump inför tillfälligt immigrationsstopp till sidans topp

USA:s nyligen tillträdde president Donald Trump har skrivit på ett nytt direktiv på fredagen, som tillfälligt stoppar medborgare från sju länder i Afrika och Mellanöstern att resa in till USA. Även syriska flyktingar nekas inresetillstånd under obestämd tid.

Nu uppmanar FN honom att låta människor i nöd få asyl.

Det handlar om personer från Syrien, Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan och Jemen som kommer att vägras visum till USA de närmaste 90 dagarna. Det tillfälliga stoppet undertecknades på fredagseftermiddagen när Trump besökte Pentagon då den nya försvarsministern James Mattis tillträdde som chef.

- Vi vill vara säkra på att vi inte släpper in de hot som våra soldater bekämpar. Vi vill bara släppa in dem som vill stötta vårt land och som djupt älskar vårt folk, säger Trump.

I en intervju med tv-kanalen Fox News på fredagen uttalade sig Donald Trump ytterligare om den exekutiva ordern.

- Vissa personer som kommer hit har onda avsikter. De flesta har det inte, antar jag, men vi kan inte ta några risker, säger Trump.

Den nya ordern sätter också stopp för all flyktingmottagning under de kommande 120 dagarna. Syriska flyktingar nekas inresetillstånd under obestämd tid.

Prioriterar kristna flyktingar

Förbudet kommer att gälla i 120 dagar. Därefter kommer de som flyr på grund av religiöst förtryck prioriteras. Något som pekar på att kristna är första prioritet.

I en intervju tidigare på fredagen med tv-kanalen Christian Broadcasting Network uttalade sig Trump om prioriteringen och hur han upplever att flyktingmottagningen från IS-kontrollerade områden har gått till hittills.

- Om du var muslim kunde du komma in. Men var du kristen var det nästan omöjligt. Anledningen till att det är så orättvist är att alla förföljdes och människor halshöggs, men de kristna blev mer utsatta, säger Trump.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-28: Starka reaktioner på Trumps flyktingstopp (Extern länk)

SvT Utrikes 17-01-28: Irakier stoppade från USA-flygning (Extern länk)

SvT Utrikes 17-01-28: Iran vidtar motåtgärder efter Trumps inreseförbud (Extern länk)

SvT Utrikes 17-01-28: USA-resenärer kan stoppas i Sverige (Extern länk)

IOM 17-01-28: Joint IOM - UNHCR Statement on President Trump's Refugee Order (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-28: "Kvinnor och barn kommer att sitta fast" (Extern länk)

Sveriges Radio Kulturnytt 17-01-28: Oscarsnominerad nekas inresa i USA (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-01-28: Trumps flyktingstopp kan vara olagligt (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-29: Juridisk strid över Trumps presidentdekret (Extern länk)

Sveriges Radio 17-01-29: Protester och dom mot Trumps beslut (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-29: Wallström beklagar oklarhet om USA-resor (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-30: Spelet bakom Trumps inresestopp (Extern länk)

Radio Sweden 17-01-30: Sverige kritiserar USA:s nya regler för att resa in i landet (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-31: Minister gick emot Trump - sparkas (Extern länk)

Sveriges Radio Utrikes 17-02-02: Misslyckat samtal mellan Australien och USA (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-02-04: Inresestoppet stoppat av domare (Extern länk)

Sveriges Radio 17-02-04: Trump hånar domstolsutslag på Twitter (Extern länk)

SvT Nyheter 17-01-05: Domstol: Inreseförbudet fortsatt stoppat (Extern länk)

SvT 17-02-05: "För min del får han gärna bygga fler murar" (Extern länk)

Sveriges Radio Utrikes 17-02-07: Hård strid om Trumps inreseförbud (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

UNHCR 17-02-03:

Från Afghanistan/ Tough choices for refugees returning home after years in exile till sidans topp

2016 saw a surge in the return of Afghan refugees from Pakistan, which has been hosting large numbers of Afghan refugees for four decades. More than 370,000 registered Afghan refugees returned home from Pakistan in 2016 - a 12-year high - compared to just over 58,000 the year before. Pakistan continues to host some 1.3 million registered refugees.

UNHCR has just completed an analysis of returnee monitoring data to better understand the background and current situation of refugee returnees in Afghanistan. The study was based on face-to-face interviews with 4,285 people at their point of arrival and telephone interviews with some 1,300 returnees. It was based on random sampling after people had been back for three months.

According to the data, refugees present multiple interlinked factors influencing their decision to return. These include economic hardship, harassment, fear of arrest and deportation in Pakistan - with marked differences between the first and second halves of 2016. In the first six months of 2016, 73 per cent of returning refugees cited economic hardship as a key reason for their return while only 41 per cent mentioned this in November. In the latter half of the year, factors relating to pressure by authorities, particularly in Khyber Pakhtunkhwa, as well as fear of arrest and deportation figured more prominently in refugee decision-making to return home. For example, only 8 per cent cited fear of arrest and deportation as a factor in the first half of 2016, while 37 per cent mentioned it by November. Refugees also cited a perceived improvement in the security situation in some parts of Afghanistan, a reduced fear of persecution, the government's promises of land and shelter upon arrival, UNHCR's assistance package and a desire to reunite with their families as factors influencing their decisions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

IOM 17-01-27: IOM Launches displacement tracking as humanitarian crisis looms (Extern länk)

UNAMA February 2016: Protection of civilians in armed conflict annual report 2016 (Extern länk)

Tolo News 17-02-09: ICRC suspends work in Afghanistan after 6 staff killed (Extern länk)

AFP / Daily Mail 17-02-08: Repatriation and displacement overwhelms war-torn Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-02-13:

Från Afghanistan/ Human Rights Watch i hård kritik mot FN till sidans topp

Människorättsorganisationen Human Rights Watch riktar i en rapport släppt i dag hård kritik mot Pakistan och FN:s flyktingorgan UNHCR, för att tusentals afghaner utvisats.

Human Rights Watch hävdar att Pakistan sedan i juli förra året tvingat runt 600 000 afghanska flyktingar att lämna landet, och att situationen nu är mycket osäker för de över en miljon afghaner som fortfarande finns kvar i Pakistan.

Människorättsorganisationen hävdar även att UNHCR har underlättat för Pakistan att göra detta, det säger Gerry Simpson som är flyktingexpert på HRW och den som skrivit rapporten.

- Sedan i slutet av juni har Pakistan gjort livet miserabelt för de afghanska flyktingarna i landet, genom polisbrutalitet, utpressning, hot om utvisning under vintern, och en aggressiv mediekampanj som uppmanat afghanerna att lämna landet. Och som ett resultat av allt detta har hundratusentals afghaner bestämt sig för att lämna Pakistan, säger Gerry Simpson.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 17-02-06:

Från Afghanistan/ Sharp rise in children killed and maimed, UN report reveals till sidans topp

Civilian casualty toll in 2016 was highest in 15 years, with 923 children killed and 2,589 injured, mainly from ground engagements

The number of children killed and maimed in the Afghan war increased dramatically last year, according to the UN, which has documented the highest civilian casualty toll in the country since 2001.

In a report released on Monday, the UN documented 11,418 casualties, a 3% increase since 2015, including 3,498 deaths.

Child casualties rose 24% - to 923 killed and 2,589 wounded - mainly as a result of ground engagements closer to residential areas, and explosive remnants of war.

While the total number of killed marked a slight drop, the number of injured has grown 6% since 2016.

"It is about time the various parties to the conflict ceased the relentless commission of war crimes and thought about the harm they are doing to their mothers, fathers, children and future generations by continuing to fuel this senseless, never-ending conflict," said Zeid Ra'ad al-Hussein, the UN high commissioner for human rights.

In early October in Kunduz, two helicopters defending the city against a Taliban assault fired rockets at a private house belonging to a shopkeeper, wounding four children. The oldest, who was 17, lost a leg.

"My poor son. His future will be very dark," Hakim, the shopkeeper, told the Guardian. "This year, many more people were injured than last year."

Aside from documenting the toll, the UN numbers reflect a changing war dynamic. Since 2014, international forces have largely withdrawn from the battlefield and fighting has moved into villages and closer to cities.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arvika Nyheter 16-02-10:

Från Afghanistan/ Chytraeus kritiserar svensk flyktingpolitik till sidans topp

"Asylsökande dumpas"

Arvikabon Johan Chytraeus lämnade nyligen Afghanistan för ett jobb i Ukraina. I Afghanistan har Johan arbetat på den svenska ambassaden i Kabul. Chytraeus anser att säkerhetsläget i Afghanistan är mycket farligt och kritiserar den svenska regeringen som utvisar ensamkommande ungdomar till landet.

För en tid sedan hade Arvika Nyheter en artikelserie om Javad Ali Jafari. Javad är född i Afghanistan men flydde först till Pakistan innan han senare på olika vägar kom till Sverige och Edane. Javad har fått ett beslut om utvisning, ett beslut som dock överklagats, och fram till ett definitivt beslut fattats bor han numera i ett vuxenboende söder om Bäckhammar.

Javad kan mycket väl komma att hamna i det Afghanistan Chytraeus anser vara mycket farligt.

- Att i dagsläget utvisa tusentals afghaner till ett land i fullt krig vittnar om en ignorans som rimmar illa med de vackra högtidstal vi ofta hör i olika politiska sammanhang, säger Johan Chytraeus. Som statlig tjänsteman kan man inte sätta sin fot utanför ambassaden utan livvakter och ett par bepansrade bilar på grund av risken för direktattentat eller för att man är på fel plats vid fel tillfälle om en bomb går av. Det är förvånande att samma statsmakt kan tänka sig att dumpa av asylsökande till den här miljön.

Inga garantier

Inget tyder heller på enligt Chytraeus att säkerhetsläget kommer att bli bättre i närtid. Regeringen förlorar enligt samma källa territorium till de väpnade talibangrupperna och för varje år ökar antalet civila dödsoffer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 17-02-10:

Från Afghanistan/ Utvisningarna till Afghanistan kommer fortsätta till sidans topp

De senaste dagarnas rapporter om ett försämrat säkerhetsläge i Afghanistan påverkar inte migrationsverkets bedömningar. Det är fortfarande möjligt att utvisa personer som anses kunna "klara sig" i landet. Det säger myndighetens rättschef, Fredrik Beijer, till Blankspot.

Rapporterna om ett försämrat säkerhetsläge i Afghanistan har duggat tätt de senaste dagarna. Bland annat har FN har slagit fast att våldsnivån i landet har ökat och Röda Korset har efter ett attentat mot sin personal beslutat att lämna landet. I samband med detta har ett antal tyska delstater valt att stoppa alla utvisningar till Afghanistan.

Men svenska Migrationsverket gör en annan bedömning. Enligt myndighetens rättschef, Fredrik Beijer, kan utvisningarna fortsätta. Alla afghaner som inte anses ha så kallade skyddsskäl kommer att utvisas.

Rapporten från FN visar ingenting som Migrationsverket inte redan visste, hävdar han.

- En asylprövning är hela tiden en prövning av individens skydd mot olika saker, till exempel krig eller olika krigsherrar. I Afghanistan är det fortfarande stor skillnad på våldsnivån i olika delar av landet. Så den här rapporten bekräftar det vi sade redan i december - att det har blivit sämre, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Blankspot 17-02-06: Tyska delstater överväger att stoppa utvisningar till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 16-02- 11:

Från Jemen/ UNHCR gravely concerned by intensified hostilities affecting civilians till sidans topp

UNHCR is deeply concerned about the plight of thousands of Yemeni civilians fleeing or caught up in heavy confrontations between the warring parties in the Red Sea districts of Al Mokha and Dhubab in Taizz governorate.

Owing to ongoing military operations impeding humanitarian access, comprehensive displacement data is currently difficult to verify. Current estimates from various sources indicate that approximately 3,570 individuals have fled Al Mokha to districts in the neighboring governorate of Al Hudaydah, namely Jabal Ra's, Hays, Al Garrahi, Al Khawkhah and At Tuhayat.

There are conflicting reports as to the number of people that remain within the town of Al Mokha. Reports from a range of sources, including recently arrived internally displaced people from Al Mokha who met with UNHCR field teams in Al Hudaydah, inform that as many as 30,000 people have fled the fighting, with displaced families also reported to be moving rapidly between various locations within Taizz governorate.

Whilst others caught up by in the violence remain trapped inside Al Mokha and Dhubab, intensified hostilities in Al Hudaydah are also making it difficult for those attempting to escape to safety. The area north of Al Mokha which includes the coastal road to Al Hudaydah is also a site of military operations and remains subject to attack, placing those trying to flee at great risk during flight.

Inside Al Hudaydah, those displaced seek shelter wherever they can. Many are being hosted by the generosity of local families but remain in precarious conditions and in urgent need of aid.

"Thousands of civilians are being caught by the crossfire. This worsens the situation for an extremely vulnerable population and we're mobilizing rapid assistance together with partners to help those displaced," says UNHCR's country representative in Yemen, Ayman Gharaibeh.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Malmö Tingsrätt 16-02- 09:

SVT-medarbetare döms för människosmuggling till sidans topp

Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i det mål där tre personer från teamet bakom SVT-serien Fosterland stått åtalade för människo-smuggling. Tingsrätten har kommit fram till att samtliga åtalade - en reporter, en fotograf och en tolk - hjälpt den då 15-årige flykting-pojke som teamet träffade i Grekland på ett sådant sätt att det handlar om människosmuggling. Enligt tingsrätten är det uppenbart att SVT-teamet lämnat hjälpen av rent humanitära skäl. Rättspraxis lämnar dock endast ett mycket begränsat utrymme för att frikänna någon enligt ett s.k. humanitärt undantag. Tingsrätten har inte ansett att undantaget är tillämpligt i det här målet. Påföljden för var och en av de åtalade har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst.

Under tidig sommar 2014 befann sig SVT-teamet i Grekland för att spela in serien Fosterland. I en lägenhet i Aten träffade filmteamet en då 15-årig flyktingpojke från Syrien som under pågående inspelning vände sig till SVT:s reporter och vädjade om att få följa med teamet från Grekland. Sällskapet kom sedan att resa norrut genom Europa för att slutligen komma till Sverige. De tre åtalade har hävdat att de endast har varit resesällskap till pojken.

Under huvudförhandlingen har delar av programserien visats. Två saker har varit uppenbara för tingsrätten - dels att tv-teamet har hjälpt pojken att ta sig genom Europa och in i Sverige, dels att det var en stark medkänsla för pojken som var anledningen till att de hjälpte honom. Tingsrätten har dock kommit fram till att utrymmet för att frikänna någon av det skälet är mycket begränsat när hjälpen har avsett inresor över s.k. inre gränser (dvs. gränser mellan stater inom Schengensamarbetet). I detta fall kom pojken först in i Europa via Grekland. Flera länder, bl.a. Sverige, sänder inte tillbaka asylsökande till Grekland på grund av de bristande mottagningsförhållanden som råder där. Detta betyder dock inte att det finns skäl att tillämpa ett humanitärt undantag i ett straffrättsligt sammanhang.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Skåne 17-02-09: SVT-journalisten Fredrik Önnevall döms för människosmuggling (Extern länk)

SvT Skåne 17-02-09: Önnevall: "Jag ångrar inte att vi gjorde som vi gjorde" (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-02-09: SVT-medarbetaren: Möjligt att fria (Extern länk)

Sigrid Aliki, jurist, i ETC 17-02-10: Sverige måste avkriminalisera humanitär människosmuggling (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hurriyet Daily 17-02-03:

Grekland/ Ankara says Greece has 'forcefully' sent thousands of migrants to Turkey till sidans topp

Turkey stated on Feb. 3 that Greece had "forcefully" sent thousands of migrants back to Turkey via the River Maritza in recent months.

Officials from the Directorate General of Migration Management, which works under the Interior Ministry, said that Greece sent back more than 3,000 migrants to Turkey in the past four months.

The officials requested anonymity as they were not authorized to speak to the media.

They said Greece was not abiding by the readmission agreement between Turkey and Greece, while also disregarding international laws on human rights.

As part of the agreement, the Greek officials should return refugees trying to reach western European countries via Greece, catching them through the Ipsala border gate in the northwestern Turkish province of Edirne.

"But they are forcefully sending [the refugees] back to Turkey via the River Maritza by using the 'push-back maneuver,'" the sources said, adding that Greece had sent more than 3,000 migrants back to Turkey in the past four months using this method.

A readmission agreement between Turkey and the European Union on March 2016 regarding illegal immigration, mostly involving Syrians escaping from the country's civil war, was made possible through a protocol and cooperation between Turkey and Greece, as the Aegean Sea was one of the main transit routes for refugees especially throughout 2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Monitor / Picum Bulletin 17-02-03:

Bulgarien/ Campaign informs truck drivers to prevent migrants from border crossing till sidans topp

The Bulgarian Interior Ministry has disseminated half a million flyers with information on how truck drivers should prevent migrants crossing the border with them irregularly. The campaign began on 12 December 2016. The brochures instruct drivers to stay with their vehicles while they are being loaded, check trucks before customs agents seal them, and use extra locking mechanisms. The Deputy Director of Border Police, Stoian Ivanov, states that 50% of irregular border crossings in trucks are done without the knowledge of the drivers. The Secretary General of the Interior Ministry, Chief Commissioner Georgi Kostov, reports that in 2016 a total of 294 migrants were detained on the border with Turkey trying to enter Bulgaria in trucks, and 70 migrants were detained trying to cross the border in trailer-trucks into Romania.

Dnevniik / Picum Bulletin 17-02-03: 19,000 migrants arrested at Bulgarian border in 2016 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Riksrevisionen 17-02-07:

Kapaciteten sviktade under flyktingsituationen hösten 2015 till sidans topp

Regeringen och svenska myndigheter fullföljde i huvudsak sina uppdrag när flyktingsituationen i Sverige eskalerade under hösten 2015. Men det fanns brister i beredskap, kapacitet och hantering visar Riksrevisionens granskning som publiceras i dag.

Flyktingsituationen under hösten 2015 saknar motsvarighet i Sveriges efterkrigshistoria. Mer än 163 000 asylsökande anlände under ett år, varav hälften kom under en period på endast två månader. Det är dubbelt så många som under kriget i forna Jugoslavien 1992. Av de som kom hösten 2015 var 35 000 ensamkommande barn.

Det var på många sätt en anmärkningsvärd insats av inblandade aktörer att ta emot så många på så kort tid. Riksrevisionens granskning pekar samtidigt på ett antal brister i beredskapen hos ansvariga myndigheter.

- Det handlar bland annat om att få myndigheter hade övat för en så komplex och utdragen händelse, krisorganisationerna var inte alltid anpassade och risk- och sårbarhetsanalyserna var bristfälliga, säger Robert Boije, granskningschef vid Riksrevisionen.

Det fick bland annat till följd att samarbetet mellan de inblandande myndigheterna stundtals var problematiskt. Det fanns heller inte tillräcklig kapacitet för boende och annan viktig samhällsservice för en så utdragen och omfattande situation. I början av november 2015 kunde Migrationsverket inte längre garantera tak över huvudet för alla asylsökande.

- Samhällets beredskap och kapacitet var inte tillräckligt anpassad för den sorts kris om flyktingsituationen utgjorde. I flera avseenden togs vi på sängen och det uppstod risker - särskilt för ensamkommande barn och ungdomar, säger Anders Berg, projektledare vid Riksrevisionen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ner eller beställ rapporten (Extern länk)

Migrationsverket 17-02-07: Migrationsverket klarade i huvudsak uppdraget hösten 2015 (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-02-06: Riksrevisionen kritisk till hanteringen av flyktingkrisen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnombudsmannen 17-02-08:

Möte med myndigheter om ensamkommande barns hälsa till sidans topp

Barnombudsmannen kallar i nästa vecka Migrationsverket, IVO och Socialstyrelsen till överläggning om ensamkommande barns hälsa.

Under några år har ett stort antal ensamkommande barn på flykt kommit till Sverige. Även om viljan att ta emot dessa barn varit stor har inte beredskapen alltid varit den bästa. Bland annat har barnen under asylprocessen inte kommit i åtnjutande av den hälso- och sjukvård som de behövt. Många har fallit mellan stolarna, och framför allt den psykiska ohälsan har i många fall varit obehandlad.

När Barnombudsmannen under 2015 träffade ett antal ensamkommande nyanlända asylsökande barn framgick av deras berättelser att inte alla fått tillgång till hälso- och sjukvård. För att följa upp det har Barnombudsmannen under 2016 träffat ytterligare ett antal barn. Mötena har resulterat i rapporten "Nyanlända barns hälsa" som Barnombudsmannen publicerar den 16 februari.

I en enkät till skolhälsovården anser 54 % av skolsköterskorna att psykisk ohälsa är ett av de största hälsoproblemen vid ankomst. Breddar vi definitionen till att även inkludera hälsoproblem, oro, stress, ångest och ovisshet stiger antalet skolsköterskor som ser detta som ett allvarligt hälsoproblem vid ankomsten till 70 %.

I några av våra möten med barn har självmordstankar och berättelser om självskadebeteenden och självmordsförsök kommit upp. En pojke berättar:

Vi får jättemycket tankar liksom, vi mår jättedåligt. Ibland tänker jag liksom, jag får självmordstankar till och med, jag tänker bara göra någonting för mig själv.

Så här beskriver en pojke sina sömnsvårigheter:

Jag kan inte sova på nätterna. Mycket svårt. Jag kan inte studera. Jag går i skolan, men mitt huvud är inte här just nu.

Under tisdagen kom en skrivelse från nätverket #vistårinteut som Barnombudsmannen beslutade sig för att agera på.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-02-08: Risk för kollektivt självmord bland ensamkommande (Extern länk)

Fria Tidningen 17-02-09: #vistårinteut slår larm om självmord bland ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-01-27:

16-årig flyktingpojke tog sitt liv - två till försökte till sidans topp

En 16-årig asylsökande pojke begick självmord i Vännäs natten till i går.

Dagen efter försökte ytterligare två ensamkommande som bor i kommunen ta sina liv.

Socialtjänsten utesluter inte att de inspirerats av varandra men betonar att det inte rör sig om en självmordspakt.

Den 16-åriga pojken kom till Sverige från /react-text Afghanistan react-text: 125 hösten 2015 och bodde på ett hem för ensamkommande barn i /react-text Vännäs react-text: 128 . /react-text

Natten till i går hittades han död av personal på boendet.

Ulrica Westerlund, biträdande socialchef i kommunen, bekräftar att en ensamkommande pojke tagit sitt liv.

- Pojken har under lång tid mått väldigt dåligt. Vi vet inte vad som ligger bakom det här men vi ser ingen direkt koppling till något beslut som nyligen tagits i själva asylprocessen, säger hon.

Beslutet inte utlösande faktor

Uppgifter till Ensamkommandes förbund gör gällande att pojken nyligen fått nedsatt dagsbelopp och att han hamnat i konflikt med personal på boendet, något som kan ha utlöst händelsen.

Ulrica Westerlund säger att det visserligen har tagits beslut om att sänka dagskassan för vissa, bland annat 16-åringen. Detta för att alla asylsökande som är ungefär lika gamla ska få samma ersättning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter Västerbotten 17-01-28: Flyktingpojke tog sitt liv - två andra försökte (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 17-02-08: Ännu ett dödsfall på asylboende (Extern länk)

Göteborgs-Posten 17-02-07: Varnar för fler självmord bland ensamkommande (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen 17-02-08: Pojke dog på asylboende i Ed (Extern länk)

TT / Göteborgs-Posten 17-02-10: Riksdagen tar upp ensamkommandes självmord (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 17-02-10: Ahmad Rahimi ställde Stefan Löfven till svars (Extern länk)

Läs mer om åldersuppskrivningar nedan under rubriken "Asylutredning och rättsprocedur" och om ångesten bland ensamkommande under rubriken "Debatt och partipolitik

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 17-02-06:

Telefonsamtalet som fick händerna att skaka till sidans topp

Efter över ett års väntan kom samtalet han väntat på. För Najib Javadi, den 16 årige ensamkommande pojke som vi följer här i P4 Malmöhus är framtiden nu avgjord.

En jättegryta med ris står på spisen och Najib håller på att göra i ordning tillbehören, tunna morotsstavar, russin och brynt socker. Rätten heter Kabuli polo och är en klassisk afghansk risrätt. Runt bordet i köket som doftar kardemumma och kanel sitter kompisarna som han bjudit in. För idag är det fest.

Najib sätter på locket på riset och berättar om telefonsamtalet han fick under en av de första lektionerna i skolan för någon vecka sen - ett samtal han aldrig kommer att glömma:

- Det var på morgonen som min gode man ringde mig. Jag var på lektionen och fick gå ut för att prata. Hon frågade hur det var med mig och sen sa hon att hon hade en god nyhet, säger Najib och fortsätter:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-02-14:

Migrationsverket: Bistånd enligt LMA dras in för vissa tidsbegränsade tillstånd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som innebär att den som bor i anläggningsboende och får ett tidsbegränsat tillstånd enligt Utlänningslagen 5:11 omedelbart efter beslutet ska bli av med bistånd enligt Lagen om mottagande av Asylsökande (LMA). De ska alltså inte längre få boende eller dagersättning. Tillstånd enligt 5:11 kan till exempel vara ett tillstånd som ges i grundärendet på grund av ett tillfälligt hinder, och som skulle ha varit tidsbegränsat även om inte den tillfälliga lagen hade funnits. Den som bor i eget boende får behålla ersättningen i en månad. Anledningen till att biståndet för denna grupp ska dras in omedelbart är att de som har sådana tillfälliga tillstånd inte kommunplaceras. Därför omfattas de inte heller av det undantag som gör att personer som fått uppehållstillstånd kan få bo kvar på samma villkor som asylsökande i väntan på kommunplacering. De som får tillfälliga tillstånd enligt Utlänningslagen 5:11 hänvisas nu istället till socialtjänsten i den kommun där de befinner sig.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-02-08:

Över 90 anlagda bränder på asylboenden 2016 till sidans topp

Av 92 anlagda bränder på asylboenden stod okända gärningsmän för 53, visar en sammanställning som SVT låtit göra. "Vi misstänker att en stor del av dessa är anlagda av utomstående personer", säger sektionschefen Ola Stoltz på Noa till SVT.

Det brann 112 gånger på asylförläggningar under 2016, enligt siffror från polisens nationella operativa avdelning, Noa, som SVT begärt ut. Av dessa har ett 20-tal konstaterats vara orsakade av olyckor eller vårdslöshet, 37 av bränderna tros vara anlagda av boende själva, medan 53 misstänks ha startats av utomstående personer, enligt polisen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-01-25: Flyktingboende evakueras efter misstänkt föremål (Extern länk)

SvT Väst 17-01-28: Nazistkopplingar utreds efter bombvåg (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 17-01-25: Polisen: Det var en sprängladdning på asylboendet (Extern länk)

The Local 17-02-08: New stats on asylum homes torched in Sweden in 2016 (Extern länk)

Västerbottens-Kuriren 17-02-09: Flera till sjukhus efter brand (Extern länk)

JMini 17-02-10: Brandattentat mot blivande flyktingbostäder i Huskvarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 17-01-28:

Många funderingar efter besked om flytt till sidans topp

Runt 300 personer berörs, när alla fyra anläggningsboenden i Ystads kommun stängs. Platserna behövs inte längre.

Migrationsverkets meddelade häromveckan att sammanlagt femton asylboenden i Skåne ska stängas i vår, eftersom platserna inte längre behövs.

Basel Asaad och Hanin Altal bor med sin dotter på anläggningsboendet på Ystad Spa sedan ett drygt år tillbaka. De skulle vilja stanna i Ystad och funderar mycket kring om det finns någon lösning.

- Vi har mycket här, vi läser SFI nu och min dotter är på dagis och vi har många vänner från Ystad, Sjöbo och Malmö, säger Basel Asaad.

Familjen har fått uppehållstillstånd och tycker att det känns svårt att börja om på ett nytt ställe.

I mitten av februari stängs boendet, och de berättar att de, liksom många andra på boendet, ser sig omkring efter en alternativ lösning, ett eget boende i Ystadtrakten.

- Vi letar efter ett hem att bo i, men det är väldigt, väldigt dyrt och väldigt svårt, säger Basel Asaad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Nerikes Allehanda 17-02-06: 195 personer bussas norrut när asylboende stängs (Extern länk)

Vestmanlands Läns Tidning 17-02-06: Två asylboenden i Västerås stänger i förtid (Extern länk)

Skövde Nyheter 17-02-13: Efter uppbrottet: "Det känns tomt" (Extern länk)

Video från Blankspot 17-02-08: Stor oro när asylsökande flyttas (Extern länk)

Riksdagen 17-02-01: Svar på fråga av Gunilla Nordgren (M): Migrationsverkets anvisningar av asylsökande vid uppsagda boenden (Extern länk)

Migrationsverket 17-01-30: Varsel lagt till Arbetsförmedlingen angående omställning i region Mitt (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 17-02-07: Oro för uppsägning bland personal på HVB-hem (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio 17-02-09: Trångt - Kommuner tar över boenden efter Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 17-01-30:

Italien/ Anti-trafficking experts urge Italy to better protect unaccompanied children till sidans topp

The Council of Europe Group of experts against human trafficking (GRETA) has published today a report on the implementation of the Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy. The report assesses the specific situation of forced returns of victims of trafficking from Italy and the identification of victims of trafficking among asylum seekers and migrants.

GRETA acknowledges the extreme difficulties which Italy is experiencing due to the unprecedented increase in the arrival of migrants and refugees, and the significant efforts made by the country, with the assistance of international organisations and civil society, to cope with the challenges posed by it.

The report, which was preceded by a visit to Italy in September 2016, reveals gaps in the detection of victims of trafficking among newly arriving migrants and unaccompanied children. Particular attention is paid to the situation of Nigerian women and girls, who have been arriving in Italy in increasing numbers and many of whom are likely to be trafficked for the purpose of exploitation in Europe. GRETA raises concerns about the failure to identify them as victims of trafficking at an early stage, the disappearance of unaccompanied children from reception centres, and the manner in which forced returns of victims of trafficking to their country of origin take place.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Swiss Refugee Council 17-02-09:

Italien/ Dublin returnees caught between law and harsh reality in the search for safety till sidans topp

The Danish Refugee Council and the Swiss Refugee Council have published a joint report regarding the situation of persons with special reception needs transferred to Italy under the Dublin III Regulation. The report focuses on reception conditions and access to the asylum procedure. It shows that persons with special reception needs are at risk of human rights violations due to the arbitrariness of the Italian reception system.

In November 2014, the European Court of Human Rights stated in its judgment Tarakhel v. Switzerland that the return of a family with minor children to Italy under the Dublin III Regulation without individual guarantees would constitute a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to poor reception conditions.

Since then, the Italian authorities have guaranteed the other Member States that families who were transferred to Italy under the Dublin III Regulation would be kept together and accommodated in facilities appropriate to the needs of families with children.

Monitoring project for Dublin returnees

During a fact-finding mission to Italy in the beginning of 2016, the Swiss Refugee Council found that the Italian asylum system still showed various ambiguities regarding the actual procedure and access to accommodation for Dublin returnees.

Together with the Danish Refugee Council, the Swiss Refugee Council therefore initiated a joint monitoring project for Dublin returnees. The project focuses on reception conditions and access to the asylum procedure for families with minor children and persons with special reception needs who are transferred to Italy under the Dublin III Regulation. It will continue throughout 2017.

Conclusions of the report

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-02-06:

Bulgarien/ AIDA 2016 Update: Bulgaria till sidans topp

The updated AIDA Country Report on Bulgaria documents recent legislative reforms and developments in relation to the asylum procedure, reception and detention, as well as integration.

Bulgaria registered 19,418 asylum applications last year, mainly from Afghan, Syrians and Iraqi nationals. Yet Afghans have overwhelmingly seen their claims rejected, as they have been treated as a "manifestly unfounded" nationality by the State Agency for Refugees (SAR) in 2016. Only 2.5% of Afghan asylum seekers received a positive decision in Bulgaria.

+ Single asylum procedure: Several major changes were introduced into the national asylum system in the end of 2015 as a result of the still ongoing transposition of recast EU Directives, The most important change relates to the unification of asylum procedure stages in one, single regular procedure. Dublin and accelerated procedures are now considered as non-mandatory phases of the status determination.

+ Access to the territory: Regarding asylum seekers' access to territory and procedure, the national situation has remained unchanged. The Bulgarian police continue to apprehend irregular arrivals, to fingerprint and detain them for deportation.

+ Accommodation: Until mid-2016 the national reception centres' population gradually increased from 12% of occupancy as of 31 January 2016 to reach a 35% occupancy as of 31 July 2016. This situation remained until the beginning of August 2016 when the Serbian border authorities fully closed their border with Bulgaria. This resulted in a gradual increase of the reception centres population, reaching by the end of September 2016 an occupancy of 110%. It resulted in overcrowded facilities and additional deterioration of already poor sanitary and living conditions in the majority of the centres.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Darik News / Picum Bulletin 17-02-03:

Bulgarien/ Parents detained and separated from children who are left without care till sidans topp

A group of 25 Iraqi adults and 11 children (ages 1-14) was detained on 10 December 2016 while trying to cross the border into Romania. Four of the adults had tried to cross the border into Romania irregularly once before, and criminal cases were opened against them. The men were sent to the Varna prison, and the women were sent to a police detention facility in Dobrich. None of the children had documents but it is believed that the group had left the migrant reception centre in Harmanli because some of the adults had been registered there. While the parents were detained, the children were left in the police precinct for three days surviving on fast food. The children could not be admitted to an orphanage as the Bulgarian Code of Criminal Procedure requires because they did not have medical records which Bulgarian law requires for admission into daycare and educational institutions. Plamen Nikolov, District Attorney for Dobrich, said that the contradiction between the Code of Criminal Procedure and the Law for Pre-school and School Education needs to be resolved. Eventually some of the children were sent to a children's residential care centre in Dobrich. One of the women was allowed to leave the police detention facility a few times a day to breastfeed her child in the residential care centre.

 till innehållsförteckningen innehåll

IRR 17-02-09:

Grekland/ 'No one accepts responsibility': Thirteen refugees dead in Greece till sidans topp

Liz Fekete

As refugees and migrants die in Greece's 'hotspots', military camps and in transit, the EU, the UNHCR and Greek institutions must be held to account.

When the European Commission announced, in September 2015, a plan to create hotspots to fingerprint, screen and register refugees arriving in Greece and Italy, many of the larger humanitarian agencies welcomed the development, hopeful that at last some official framework for reception had been agreed. Eighteen months later, and a year after the EU-Turkey deal turned reception into detention, the situation on the Greek islands and in northern Greece remains dire for those refugees who have not been moved out of flimsy tents into prefabricated heated containers or formal housing. In the face of the Arctic blast and unusually strong snowfalls, hotspots have become death traps and refugees are fighting for survival.

These hotspots are not only places of great misery, but they are zones where truth and transparency are in very short supply. The IRR has been trying to ascertain the circumstances in which thirteen refugees and migrants died since April 2016 in Greece, with six of these deaths occurring in hotspots. In only one of these cases are we in a position to provide the full name of the deceased; the only available identifier is nationality. At least six of the dead were refugees from Syria, including Syrian Kurds, three were from Afghanistan. Five of the dead were living at the hotspot at Moria, on the Greek island of Lesbos where over 3,000 refugees are accommodated, well above stated capacity. Those who died here did so because the heaters and gas canisters they had obtained in order to keep warm or cook food were faulty, or used in dangerous situations.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Eva Cossé, Human Rights Watch 17-02-03: Death and Despair in Lesbos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-02-06:

Ungern/ AIDA 2016 Update: Hungary & Serbia till sidans topp

Today AIDA is launching the first of a series of updated country reports from 20 European countries. The reports provide an updated and thorough overview of statistics, legal and policy frameworks and practices in the areas of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and rights of recognised beneficiaries of protection.

"Following an avalanche of restrictive measures in 2015 at all levels of the asylum system, 2016 was the final nail in the coffin of the Hungarian asylum and integration process, with major violations of the fundamental rights of asylum seekers and refugees," says Minos Mouzourakis. Main findings include:

+ Limitations on entry through the transit zones: a growing number of migrants, an estimated one-third of which are children under 18, are trapped in "pre-transit zones" considered "no man's land" by Hungarian authorities, with limited access to basic relief, shelter and legal assistance. Just 5 people a day are allowed to enter per transit zone.

+ Automatic safe third country rejections: Despite UNHCR and NGO recommendations to exclude Serbia from the list of safe third countries, Hungary continues to automatically reject asylum applications on the basis of Serbia being a safe country.

+ Systematic use of detention: In 2016 it frequently happened that there were more asylum seekers in detention than in open reception centres. On 27 December 2016, the number of asylum seekers in detention exceeded those accommodated in open reception centres, as 273 applicants were detained while only 194 stayed in open reception facilities.

+ Dublin returns: 512 asylum seekers were returned mainly from Germany and Switzerland, despite evidence of human rights abuses and clear deficiencies in the Hungarian asylum system. Courts across 15 European countries have ruled against Dublin transfers to Hungary since the introduction of restrictive measures.

(...)

Läs mer och hämta rapporterna (Extern länk)

Se även rapport om Schweiz (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 16-02- 10:

Libyen/ UN chiefs call for international solidarity to address migrant and refugee flows till sidans topp

The Director General of the International Organization for Migration William Lacy Swing, the UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi, the UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein and the Special Representative of the UN Secretary-General for Libya Martin Kobler met today in Geneva to underscore the need for a comprehensive approach to address the situation of migrants and refugees in Libya as well as to assist the hundreds of thousands of Libyans displaced and impacted by the crisis.

Along with many Libyans, migrants and refugees are heavily impacted by ongoing conflicts and the breakdown in law and order in Libya. Untold numbers of migrants and refugees, particularly those smuggled or trafficked into Libya and those in detention, are subjected to grave human rights abuses and violations.

Migrants and refugees in detention are held outside of any legal process and in conditions which are generally inhuman. They are exposed to malnutrition, extortion, torture, sexual violence and other abuses.

The four Principals stress the need for close cooperation at the regional and international level, and the need to look at the drivers of migrant and refugee flows while simultaneously improving regular pathways.

The four welcome in this respect initiatives aimed at enhancing the protection of the human rights of migrants and refugees, saving lives at sea and addressing the reasons why individuals are undertaking irregular and precarious migration.

The Principals call for international solidarity to address this crisis, involving not only Libya but also countries of origin, transit and destination.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio Ekot 17-02-01:

Brister i Migrationsverkets asylutredningar till sidans topp

Migrationsverket har granskat 400 beslut som fattades förra året och bara hälften av dem ansågs vara utredda på det sätt de borde varit. Det visar myndighetens egen rapport som P1-programmet Kaliber tagit del av.

- Ja, jag kan bara konstatera att det är den bedömning man gör och vi är alltså inte nöjda med den här uppföljningen, självklart är vi inte det. Vi kommer nu att få satsa på att jobba med kvalitetsfrågor och kompetensutveckling. Så länge vi ser att vi kan göra saker bättre så kommer vi inte vara nöjda, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket

Migrationsverket har gått igenom 400 beslut som fattades under 2016 för att granska kvalitén i besluten.

Bara i hälften av besluten som granskades var utredningarna kompletta.

I många av besluten har man hittat brister som rör själva kärnan i en asylutredning.

Det handlar till exempel om att man inte i tillräcklig utsträckning utrett vad en person har för skyddsskäl och vad man riskerar att råka ut för om man återvänder till sitt hemland.

Ett annat problem som lyfts fram i rapporten är att 40 procent av besluten inte är tillräckligt begripliga.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Uppföljning i Sveriges Radio P1-morgon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-02-01:

Amnesty kräver att felaktiga asylbeslut rättas till sidans topp

Amnesty International i Sverige kräver att felaktiga beslut rättas till efter den rapport från Migrationsverket som visar att asylutredningar ofta brister i kvalité.

Det är P1-programmet Kaliber som har tagit del av den rapport som Migrationsverket har gjort om den egna verksamheten.

För att granska kvalitén i sina beslut har Migrationsverket gått igenom 400 beslut som fattades under 2016. Bara hälften av dem anses vara utredda på det sätt som de borde ha varit.

Juristen Madelaine Seidlitz ansvarar för frågor som rör flyktingar och migration på Amnesty International i Sverige. Hon anser att de felaktiga besluten måste följas upp av Migrationsverket.

- Om felaktiga beslut har fattats och Migrationsverket själva säger att så är fallet, då måste Migrationsverket se över om det finns möjligheter rent juridiskt att nu rätta till det, säger Madelaine Seidlitz till Ekot.

Migrationsverket har också kommit fram till att två procent av de granskade besluten är fel och att ytterligare 13 procent är diskutabla. Under förra året fattade Migrationsverket över 100 000 beslut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rättsmedicinalverket 17-01-26:

Beslut om leverantörer för medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Rättsmedicinalverket har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen om underlag för medicinska åldersbedömningar. Resultatet av upphandlingen innebär att det finns möjlighet att genomgå både magnetkameraundersökning av knäled och röntgenundersökning av visdomständer i samtliga sex geografiska regioner som upphandlingen har delats in i. Den upphandlade kapaciteten i varje region ligger på minst 500 undersökningar i månaden.

- Vi är nöjda med den kapacitet som leverantörerna kan erbjuda och att möjligheten till undersökningar finns över hela landet, säger utvecklingschef Ann Lemne.

- Så snart avtalen är klara fortsätter vi tillsammans utvecklingsarbetet med att organisera och säkerställa rutiner och processer.

- Vi räknar med att verksamheten kommer igång under det första kvartalet 2017.

Leverantörer för magnetkameraundersökning av knäled är Aleris Diagnostik AB och Unilabs AB. Leverantörer för röntgenundersökning av visdomständer är Boneprox AB och Karolinska Institutet.

Rättsmedicinalverkets tilldelningsbeslut kan överprövas. Sista dag för ansökan om överprövning är den 6 februari 2017.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-26: Klartecken för storskaliga ålderstester (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-01-27:

Skarp kritik: Godtyckligt när flyktingars ålder bedöms till sidans topp

I väntan på ett nytt, säkrare system för medicinska åldersbedömningar fortsätter Migrationsverket att fatta beslut i asylfall där ensamkommandes ålder inte är fastställt. Men rättssäkerheten brister i för hög grad, anser Advokatsamfundet och flera gode män SvD talat med.

I maj förra året gav regeringen Rättsmedicinalverket i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar. Sedan dess har en metod för undersökningarna fastställts och en upphandling av aktörer som ska göra undersökningarna är klar.

Men i väntan på att processen ska komma igång fortsätter Migrationsverket att fatta beslut i asylärenden med ensamkommande ungdomar vars ålder inte är styrkt.

Susanne Lundström, som är expert på Migrationsverket, förklarar att det är den asylsökande som har bevisbördan när det gäller att göra sin ålder sannolik.

- Han eller hon ska lämna in bevisning. Om vi enbart har en muntlig utsaga och ingen annan bevisning, som till exempel pass eller id, så informerar vi att personen kan lämna in en medicinsk åldersbedömning. Vi informerar också om att det är frivilligt, säger Susanne Lundström.

SvD har talat med flera gode män som varit med om den situationen och vars uppfattning är att ungdomar som inte lämnar in en medicinsk åldersbedömning automatiskt får sin ålder uppskriven.

- Migrationsverkets beslut är helt godtyckliga. Om barnen inte har några dokument, vilket de flesta inte har, så blir de automatiskt uppskrivna, säger Eva Dahlstrand, en av de gode män SvD talat med.

Bengt Ivarsson, ordförande i Advokatsamfundet, säger att hans medlemmar som arbetar med asylprocessen har samma uppfattning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 17-02-01: Hossein ska utvisas när han fyller 18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC 17-02-03:

Situationen är desperat bland åldersuppskrivna till sidans topp

Uppsala kommun borde ge unga asylsökande boende och skolgång - även när Migrationsverket har skrivit upp dem i ålder. Det var budskapet när nätverket Vi står inte ut demonstrerade utanför kommunfullmäktige i måndags.

- Det är skamligt hur lite våra folkvalda vet, säger David Karlsson, aktiv i nätverket Vi står inte ut.

- De flesta har ingen aning om att Migrationsverket själva rekommenderar andra myndigheter att inte följa den ålder som de har satt. Innan åldern har avgjorts i domstol har den nämligen inte vunnit laga kraft, utan är egentligen bara en tjänsteanteckning.

Ensamkommande unga har rätt till en god man som sköter deras ekonomi och myndighetskontakter, plats på HVB-hem eller familjehem och rätt till skolgång. Åtminstone fram tills de betraktas som myndiga. Men efter att Migrationsverket rutinmässigt har börjat skriva upp de unga i ålder - ofta utan hållbara bevis - har många förlorat de rättigheter som asylsökande under 18 års ålder annars har.

Det är det som nätverket Vi står inte ut vill protestera mot.

- Det får fruktansvärda konsekvenser. För det första antas de klara sig i Kabul, även om de aldrig har varit där, för att de betraktas som vuxna. De förlorar ofta också hela det nätverk de har byggt upp i Sverige på sina HVB-hem och skolor när man flyttar dem därifrån.

Stora konsekvenser

David Karlsson berättar att många förlorar rätten att gå i skolan just för att de blir flyttade - eftersom de kan hamna i en ny kommun som från början inte betraktar dem som barn. Men inget av detta betyder att den unge faktiskt är över 18 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Uppsala kommun 17-02-02: Barn som fått sin ålder uppskriven får behålla god man under överklagandetiden (Extern länk)

Alingsås Tidning 17-01-30 insändare: BoU inför förbud att skriva intyg för ensamkommande barn! (Extern länk)

Alingsås Tidning 17-02-03: Skolpersonal får inte bedöma ålder (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 17-02-04: Uppskrivning av ålder polisanmäls (Extern länk)

Skånska Dagbladet 17-02-07: Höörs kommun tar strid för ålder på ensamkommande (Extern länk)

TT / Sydsvenskan 17-02-08: God man försvinner för ensamkommande i Göteborg (Extern länk)

Göteborg Direkt 17-02-08: (Extern länk)

Genvägen som ska rädda ensamkommandes skolgång

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Västgötabladet 17-02-06.

Unga förlorar sin trygghet till sidans topp

Asylsökande ungdomar får flytta från sitt boende och trygghet när de inte kan visa att de är yngre än arton år.

Gode män vill nu att Götene kommun fortsätter att ta sitt ansvar för ungdomarna.

Gull-Britt och Sören Hovler har sedan två år tillbaka varit gode män för ett antal ensamkommande ungdomar. Tillsammans med andra gode män har de skickat ett upprop till 70 politiker i kommunen.

- Migrationsverket gör åldersuppskrivningar som vi inte anser vara rättssäkra. Sedan är kommunen så inhuman att den inte gör en egen utredning av barnen, säger Gull-Britt Hovler.

När ungdomarna kom ställdes stora resurser till förfogande, menar Gull-Britt Hovler. De fick boende med personal dygnet runt, som såg till att de kom till skolan, lärde dem hushållssysslor och frågade hur de mådde. Ungdomarna fick hälsoundersökning, tandvård och glasögon om det behövdes. Det ordnades med fritidsaktiviteter.

- Socialsekreterarna har haft väldigt god kontakt och varit väldigt engagerade i de här barnen. Det gäller också personalen i skolan. Alla involverade har varit väldigt engagerade, säger Gull-Britt Hovler.

Sedan tar Migrationsverket ett beslut. I flera fall är beslutet ett avslag på asylansökan och en åldersuppskrivning till arton år.

- Då faller allt. Det är så horribelt, säger Gull-Britt Hovler.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Skövde Nyheter 17-02-06: Kommunalrådet: "Är man 18 år är man vuxen" (Extern länk)

Läs detta upprop och fler debattartiklar om desperationen bland ensamkommande, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 17-01-29:

Forskaren: Vi måste prata om barnens bästa till sidans topp

Trots att den ska tas i beaktande, har Barnkonventionen mycket begränsat inflytande när Migrationsöverdomstolen avgör asylärenden som rör barn. Det visar ny forskning från Linköpings universitet.

I sin doktorsavhandling, har forskaren Jonathan Josefsson under flera år studerat fall som rör barn och uppehållstillstånd genom att granska både domstolsärenden och det som skrivits om dem i media.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europadomstolen 17-02-03:

New search engine to follow the execution of judgments of the ECHR till sidans topp

The Council of Europe's Department for the Execution of Judgments launched a new search engine which aims to improve the visibility and transparency of the process of execution of judgments of the European Court of Human Rights: HUDOC-EXEC

This new search engine (based on the existing HUDOC-ECHR search engine of the European Court of Human Rights), provides access, via a single unified interface, to relevant information and documentation in all cases pending before the Committee of Ministers, as well as in cases closed by a final resolution. Searches can be made using a multitude of search criteria as State, date, status of execution, violation, theme etc.

Meddelandet med länkar till den nya söksidan för uppföljningar, den tidigare söksidan för domar samt handbok mm (Extern länk)

Europadomstolen 17-01-26: President Raimondi presents the European Court of Human Rights' results for 2016 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-01-31:

Råd till dig som vill överklaga ett kort tillstånd till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har nu slagit fast att det inte går att överklaga längden på ett uppehållstillstånd. Ärendet gällde en person som fått flyktingstatus och tre års tillstånd men ansåg att han borde ha fått permanent. Detta går inte att överklaga. Betydligt vanligare är att personer som fått alternativ skyddsstatus och bara tretton månaders tillstånd vill överklaga, särskilt om de sökt asyl efter 24 november 2015 och inte får återförenas med sin familj. Detta går att överklaga - men överklagandet måste handla om skyddsstatusen, inte uppehållstillståndets längd.

Här följer information till dig som vill överklaga ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga begränsningslagen. Texten är skriven av Annkatrin Meyerson och Kristina Wejstål, doktorander vid juridiska institutionen i Göteborg.

Vilken skyddsstatus en asylsökande får påverkar längden på det tillfälliga uppehållstillståndet och spelar en avgörande roll för huruvida familjeåterförening är möjlig eller inte. Många som kommer från Syrien och Eritrea får idag inget offentligt biträde i processen hos Migrationsverket eftersom de kommer att få uppehållstillstånd och alltså inte anses vara i behov av något biträde. De flesta får dock status som alternativt skyddsbehövande och inte som flyktingar. Om de sökt asyl efter den 24 november 2015 får de därmed inte samma rätt att ta hit sin familj som de som får flyktingstatus. Det är viktigt att de som får alternativ skyddsstatus och inte flyktingstatus känner till följande:

1. Överklagande av statusförklaring

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Göteborg 17-02-02:

Sudan ger hopp för Mahmouds familj i Aleppo till sidans topp

Mahmoud i Borås försöker få sin familj till svenska ambassaden i Sudan. När andra gränser stängts kan det bli lösningen på att han kan återförenas med sin familj.

Många Syrier i Sverige har väntat länge på att få återförenas med sina familjer.

Utrikesdepartementet har beslutat att syrier bara får göra intervjuer på svenska ambassader i fem länder, men redan när beslutet fattades hade dessa länder infört visumkrav, vilket i princip gjort det omöjligt för syrier att ta sig dit.

Mahmoud 47 år flydde i en båt och lyckades ta sig via Turkiet och sedan vidare till Sverige. Hans förhoppning var att han på så sätt kunde hjälpa sin familj från kriget i Syrien. Nu har han uppehållstillstånd i Sverige men har sina fem barn som är mellan 6 och 16 år gamla kvar i Aleppo med sin mamma, han har inte träffat dem på 1,5 år.

Stängda gränser

Familjen skulle ha intervjuats i Turkiet på ambassaden där - men gränsen är stängd för syriska flyktingar. Likadant är det i Jordanien och Egypten. Mahmoud har under tiden hoppats att gränsen skulle ha öppnats i Turkiet.

Men med bara två månader kvar till intervjun i Turkiet ansöker han istället om att få göra intervjun på ambassaden i Sudan istället.

- Efter regeringens beslut kontaktade jag omedelbart migrationsverket för att byta intervjun av familjen från svenska ambassaden i Turkiet till svenska ambassaden i Sudan, säger Mahmoud.

Han undrar om han ska få godkänd för att hämta sin familj till Borås.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-01-20:

Storbritannien/ High court rules more than 10,000 asylum seekers treated unfairly till sidans topp

More than 10,000 asylum seekers can ask to have their cases heard again after a high court ruling that they were treated unfairly, but many have already been forcibly removed from the UK and may never get to hear about the decision.

Mr Justice Ouseley declared on Friday that rules on asylum appeals in place until 2014 were unlawful and ultra vires - beyond the power of the Home Office.

Some of those affected may have been tortured or even killed after being forcibly returned to conflict zones.

The judgment relates to asylum seekers in immigration detention from 2005 to the end of 2014. Some, considered by the Home Office to have particularly weak cases, were placed in "detained fast track (DFT), meaning they had just seven days to prepare appeals after their initial asylum claims had been refused. Others had much longer to gather evidence for appeals, get expert reports and obtain legal representation.

A later fast-track detention system introduced in 2014 had already been ruled unfair by the high court in a decision that affected about 3,000 people. The latest ruling benefits the far larger number of asylum seekers affected by the 2005-14 DFT rules, which are considered to have been harsher than the more recent ones.

The asylum seekers affected can now ask for the previous refusals of their cases to be set aside and lodge a new appeal.

In the judgment, which focused on two cases, Ouseley said: "I am clear that the 2005 fast track rules, in the context in which they operated in this case, meant the appeal was dealt with too fast to be fair." In relation to one of the two appeal cases he reviewed, he said: "I would quash it if it were for me."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-02-14:

Europadomstolen: Schweiz åläggs ersätta lankes för lidandet efter felaktig utvisning till sidans topp

En tidigare medlem av LTTE ("de tamilska tigrarna") i Sri Lanka hade fängslats och misshandlats i början av 2000-talet. Senare flydde han till Italien. Hans hustru anslöt sig senare. De tog sig till Schweiz och sökte asyl där. De fick två barn under väntan på beslut. Schweiziska myndigheter avgjorde att de inte hade rätt till asyl. I augusti 2013 deporterades familjen till Colombo, där de omedelbart fängslades. Hustrun och barnen släpptes efter 13 timmar, men mannen var fängslad i mer än ett och ett halvt år. Enligt vittnesmål från besökare utsattes han för misshandel. Hustrun och barnen fick visum och återvände till Schweiz och när mannen slutligen släpptes fick även han humanitärt visum. Schweiz hävdar att de uppfyllt sina skyldigheter genom att erkänna misstaget, stödja mannen och familjen under fängelsevistelsen och ta tillbaka dem till Schweiz. Europadomstolen anser att eftersom Schweiz brutit mot artikel 3 i Europakonventionen ska mannen också ha ersättning. Denna bestämdes till 30.000 Euro plus utgifter.

Läs domen X v. Switzerland (Application no. 16744/14) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-02-14:

Europadomstolen: Uzbek som kidnappats till hemlandet borde fått hjälp till sidans topp

Europadomstolen har behandlat ännu ett fall mot Ryssland rörande en man från Uzbekistan som anklagats för religiös extremism, något som regelmässigt leder till fängslande och tortyr i hemlandet. Detta fall skiljer sig från tidigare genom att det inte har föregåtts av något mål om utvisning eller utlämning. Mannen har av allt att döma kidnappats från Ryssland. Domstolen resonerar att Ryssland inte kan ha ansvar för att följa alla uzbeker som befinner sig i landet. Ryssland fälls därför inte för att kidnappningen inte förebyggdes. Samtidigt visar utredningen att ryska myndigheter verkar ha varit inblandade och det är osannoilkt att mannen kunnat föras ut utan Rysslands vetskap. Därför fälls Ryssland ändå som medansvarigt. Dessutom har ryska myndigheter inte utrett kidnappningen som de borde ha gjort. Ryssland har därmed brutit mot Europakonventionens artikel 3.

Läs domen Khamidkariyev v. Russia (Application no. 42332/14) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-02-14:

EU-domstolen: Medhjälpare som inte utfört terrordåd kan uteslutas från flyktingstatus till sidans topp

En marockan som i Belgien dömts för att ha tillhört en terroristorganisation sökte senare asyl eftersom domen skulle utsätta honom för förföljelse i Marocko. Mannens uppgifter i organisationen hade varit sådant som att ordna resor och falska handlingar. En belgisk domstol begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Frågorna var om en person kan uteslutas från flyktingstatus även om han inte dömts för något terroristbrott, samt om en dom för deltagande eller anstiftan räcker i sig eller om det krävs en internationell prövning. EU-domstolen kommer fram till att även sådant som rekrytering, organisering, transport etc som bidrar till terrordåd, kan leda till uteslutning från flyktingstatus. Det är upp till den nationella domstolen att göra en individuell bedömning men i denna ska det vägas in att personen har deltagit i en terroristgrupps verksamhet.

Pressmeddelande på engelska () (Extern länk till pdf-fil)

Läs eller hämta domen i sin helhet (Extern länk)

Steve Peers i EU Law Analysis 17-01-31: Foreign fighters' helpers excluded from refugee status: the ECJ clarifies the law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-02-14:

Generaladvokat anser att humanitärt visum måste utfärdas i vissa fall till sidans topp

En familj från Aleppo, Syrien, besökte Belgiens ambassad i Libanon, där de begärde visum för att kunna söka asyl i Belgien. Efter ett dygn i LIbanon återvände familjen till Syrien. En av dem hade bortförts, misshandlats och torterats av en väpnad grupp. Alla familjemedlemmar ansåg sig riskera förföljelse på grund av sin ortodoxa kristna tro. det belgiska migrationsverket avslog med hänvisning till att familjen hade för avsikt att stanna längre än 90 dagar, vilket är längsta tiden för ett visum. Familjemedlemmarna överklagade och den högre domstolen bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Nu har en av domstolens generaladvokater lagt fram ett förslag. Han tolkar EU:s viseringskodex så att det inte bara finns en befogenhet att utfärda en visering, utan också en skyldighet att göra det. Detta skulle uppstå om det finns en verklig risk för att sökande som inte får rätt att ansöka om internationellt skydd skulle utsättas för ytterst grov omänsklig behandling enligt artikel 4 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Generaladvokatens dom är inte bindande. EU-domstolen kommer att ta ställning i målet.

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

UN Human Rights Committee 16-12-29:

Deportation of family to Bulgaria would violate their rights till sidans topp

Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2608/2015, R.A.A. and Z.M. v. Denmark

Summary

The couple arrived in Bulgaria June 2014. Detained and beaten at arrival. The male author suffers from a serious heart condition. The male applicant faced a racial attack, and was denied access to the police station when he wanted to report the incident. At the asylum center the male applicant collapsed but was only offered painkillers, and was rejected from the local hospital. They were expelled from the asylum center once they were granted protection. They lived on the street for a few days, before they managed to get back to the asylum center, where they lived in hiding with friends.

Reasoning

+ Despite being granted residence permit in Bulgaria, they faced intolerable living conditions there. DK did not take this information adequately into considerations. DK has not explained how, in case of return to Bulgaria, the residence permit will protect them, in particular as regards access to medical treatment for the male applicant, and from hardship and destitution they already experienced, and which would now also affect their baby.

+ The male applicant was victim of a racial attack and was unable to file a complaint with the police.

+ The male applicant was denied medical care for his heart disease.

+ They now have a baby and are considered to be in a particular vulnerable situation. In case of deportation they are at risk of re-traumatization.

+ Lack of proper assurances from the Bulgarian authorities to ensure that the applicants and the baby would be received in compatible conditions.

Hämta dokumentet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 17-01-28:

Ainaz, 10 år, utvisas utan sin mamma till sidans topp

Familjen splittras. Tioåriga Ainaz Jalili i Hagfors ska utvisas. Utan sin mamma. Mamman och bröderna har fått permanent uppehållstillstånd.

- Jag behöver min mamma, säger den förtvivlade flickan. Jag klarar mig inte utan henne.

Ainaz har lagt fram ett papper hon vill visa oss. Det är ett prov hon gjort i skolan. Hon har svarat rätt på alla frågorna. Skrivit prydligt med små bokstäver på utmärkt svenska. Längst ner har läraren skrivit BRA! och där blänker tre små guldstjärnor.

Hon går i fyran på Asplundsskolan, och skulle i dagarna ha fått flytta upp i femman för att hon är så duktig.

Älskar skolan

Ainaz började skolan i mars förra året. Det är första gången hon får gå i skola. Båda föräldrarna är analfabeter.

- Min lärare är jättesnäll, säger hon. Jag älskar skolan och att få lära mig saker. Och vi har så roligt. Alla i klassen är kompisar. Vi brukar kittla varandra och vi skrattar jättemycket.

Men Ainaz kommer, som det ser ut i dag, aldrig att få börja i femman på Asplundsskolan. Hon får inte stanna i Sverige. Hon och hennes pappa skickas till Tyskland (som de registrerades i på sin väg till Sverige) vilken dag som helst.

- Men där har de troligen inga godtagbara skäl alls att få stanna, säger Hans Liljas, god man och vän till familjen. De kommer sannolikt att skickas vidare till Afghanistan.

Nära relation

Ainaz mamma Fatema Sarwari får stanna. Hon har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det har Ainaz bröder Bahram och Aziz Jalili också.

Fatema Sarwari kan inte hejda gråten när Ainaz lägger sin kind mot hennes, medan hon berättar hur viktig hennes mamma är för henne.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen 17-01-30: Stort engagemang för Ainaz, 10 år (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen 17-02-02: Nytt hopp för utvisningshotad flicka (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-02-14:

Migrationsdomstol: Kvinna vars make försvunnit ska inte återsändas till Uzbekistan till sidans topp

En kvinna som inte själv var politiskt eller religiöst aktiv i Uzbekistan råkade ändå ut för trakasserier. Hennes föräldrar, som var religiöst aktiva åkte år 2005 till Andizjan för att leta efter en försvunnen bekant. När föräldrarna inte hörts av på en tid åkte hennes man efter för att söka. Sedan dess är även han försvunnen. Efter detta har kvinnan utsatts för husrannsakningar och vräkts. Migrationsverket ansåg att uzbeker som återvänder frivilligt inte kontrolleras rutinmässigt och att det inte finns någon hotbild mot kvinnan. Migrationsdomstolen bedömer på grund av landinformation att Uzbekistan är en totalitär polisstat med ett väl utbyggt sytem, inklusive tortyr, för kontroll och övervakning. Den sociala kontrollen är stark. Eftersom maken var religiöst aktiv, kvinnan har uppsökts av säkerhetstjänsten tidigare, hon har överskridit sitt utresetillstånd och dottern inte har gått i skolan på mer än två år, kan hon misstänkas för att ha sökt asyl och löper en konkret och allvarlig risk att utsättas för förföljelse. Kvinnan och dottern får uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-02-14:

Migrationsdomstol beviljade flyktingstatus för icke-arab från Darfur till sidans topp

En man som tillhör gruppen "African" flydde från sin hemby i Darfur 2003 då den attackerades av milisgruppen Janjaweed. Hans familj liksom andras drabbades av mord, våldtäkter och bränder. Efter att ha bott några år i Khartoum återvände han till Darfur där han bodde i ett flyktingläger. Men 2012 blev han tillfångatagen och misshandlad, anklagad för att tillhöra oppositionen. Migrationsverket bedömde att han inte var speciellt utsatt eftersom attacken 2003 var riktad mot hela byn. Berättelsen om vad som hände 2012 bedöms inte som tillförlitlig och det hade enligt Migrationsverket inte framkommit att mannen var mer utsatt än någon annan av samma grupp. Migrationsverket ansåg inte att mannen riskerar förföljelse och om han ändå upplever en hotbild kan han flytta till Khartoum. När migrationsdomstolen nu har tagit upp fallet har Migrationsverket ändrat ståndpunkt i enlighet med sitt rättsliga ställningstagande från slutet av december. Nu bedöms att mannen som icke-arab riskerar förföljelse och inte får hänvisas till internflykt. Detta blev också domstolens beslut. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-02-14:

Handikappad ung man från Kabul får stanna efter beslut av migrationsdomstol till sidans topp

En cp-skadad pojke vars mor dött tidigt och fadern senare, bodde med sin styvmor i Kabul, dit de tagit sin tillflykt undan konflkten i Ghazni. Han berättar om trakasserier och att han inte kunde gå i skolan på grund av sitt handikapp. När han var 14 skickade styvmodern honom till Iran för att hon inte ville försörja honom längre. Efter en flera år lång resa då han periodvis arbetat i smugglares hushåll och andra perioder fått hjälp av jämnåriga att resa vidare, kom han till Sverige. Trots flera intyg som stöder pojkens ålder skrevs han upp till vuxen av på grund av att han inte kunde bevisa att han är minderårig. Migrationsverket anser att han kan återvända till Kabul och påpekar att sjukdom eller handikapp normalt inte är skäl för asyl. Migrationsdomstolen väger in att han på grund av funktionsnedsättningen inte kan klara sig utan nätverk även om han bedöms som vuxen. Domstolen bedömer uppgifterna om familjen trovärdiga. Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter beviljades. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö).

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-02-14:

Migrationsdomstol låter 25-årig kvinna följa med vid familjeåterförening till sidans topp

Kvinnan har bott med sin mor och sina syskon i Syrien, och sedan i Egypten. I Egypten har de dock inte haft uppehållstillstånd. En yngre syster tog sig till Sverige och ar fått permanent uppehållstillstånd. Därefter ansökte modern och syskonen om familjeåterförening. Modern och de yngre syskonen fick uppehållstillstånd, men den äldsta dottern fick avslag eftersom hon som vuxen inte tillhörde kärnfamiljen. Enligt Migrationsverket kunde förhållandet till lillasystern inte ses som ett särskilt beroendeförhållande och omständigheterna var inte "udda och ömmande". Men migrationsdomstolen bedömer att kvinnan enligt Europakonventionens familjebegrepp ska anses ha ett särskilt beroendeförhållande, då hon annars befinner sig utan nätverk och beskydd utanför sitt hemland. Därför beviljas hon uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-02-14:

Migrationsöverdomstolen: Tio dagars annons måste föregå ansökan om arbetstillstånd till sidans topp

En person som sökte arbetstillstånd för förnyat säsongsarbete skickade in ansökan tre dagar efter att arbetet annonserats av Arbetsförmedlingen (och därmed inom EU). Ansökan avslogs eftersom kravet är tio dagar. Migrationsdomstolen upphävde beslutet med motivering att annonsering inte behövdes eftersom mannen hade företräde till anställningen. Mannen påpekade även att annonsen låg kvar i tio dagar, och att tiodagarsfristen borde räknas från när Migrationsverket fattade beslut. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som slår fast att företrädet till arbetet inte uppstår förrän mannen fått arbetstillstånd. En förutsättning för detta är att arbetet först har varit utlyst inom EU. Beträffande tiodagarsregeln anser domstolen att annonseringen ska anses avbruten i och med att ansökan om arbetstillstånd lämnas in. Därför ska Migrationsverkets beslut gälla. Mannen får inte arbetstillstånd-

Hämta domen från kammarrätten i Stockholm (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-02-14:

MiÖD: Två hustrur nekas återförening men barnen får komma till sidans topp

I Asylnytt 17-01-09 refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som innebar att två kvinnor som var gifta med samma man nekades familjeåterförening trots att barnen finns i Sverige. Denna dom finns nu publicerad med ett längre referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Nation 17-01-18:

USA/ These jurisdictions have become 'asylum free zones' till sidans topp

In some US jurisdictions, the denial rate for refugees seeking asylum is as high as 98 percent.

If you're scared for your life, persecuted because of your religion or your politics; if you've been a victim of torture at the hands of your government; if you have been repeatedly abused or raped by your spouse, and you're seeking refuge in a land of the free, don't go to Atlanta. Don't go to Charlotte, either. Nor will you be likely to find safe harbor in Houston, Dallas, Omaha, or Las Vegas.

According to a petition filed before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in December by various immigration attorneys and law clinics, those American cities, which oversee immigration jurisdictions that cover large swaths of Southern and Western states, including parts of both Carolinas, Georgia, Nebraska, Nevada and Texas, have effectively become "asylum free zones," where "asylum seekers are systematically denied protection," regardless of the dangers they're fleeing. According to David Baluarte, professor of law at Washington and Lee University, and director of Immigrant Rights Clinic, the judges' actions in these asylum-free zones are not just an abrogation of our country's moral duty to take in those fleeing for their lives-they also constitute a "violation of international human-rights obligations."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 17-02-08:

Tyskland/ German authorities deported 620 unaccompanied minors till sidans topp

The German government has revealed how many young refugees were denied asylum following a parliamentary inquiry launched by the Greens. The government has said the minors failed to meet asylum requirements.

Local media reported Wednesday that among the minors deported from Germany last year were 275 Afghans, 58 Syrians, 39 minors from Eritrea and 36 from Iraq.

The "Rheinische Post" newspaper quoted the German government of saying that the minors were denied asylum because "they failed to meet asylum requirements."

The figures also revealed that 45,224 unaccompanied migrants reside in Germany. Around 89 percent of all asylum claims by young people were successful last year, with 98 percent of Syrian minors and 71 percent of Iraqi minors reportedly granted asylum.

However, claims from Morocco and Libya remained largely unsuccessful. The German government has named Morocco a "safe country of origin," which makes approval of asylum applications from the country extremely difficult. The European Union has also recently looked to Libya to reduce the number of people attempting to reach Europe from the north African country.

'Large-scale mistreatment'

Germany's Green party issued a stinging critique directed at the federal authorities over their handling of deported migrant children. Beate Walter-Rosenheime, the Greens' speaker for youth policy, said the deportations were "a large-scale mistreatment of the children's well-being." Even if a minor does not receive asylum in Germany, authorities should check if an applicant has relatives in Germany before beginning the deportation process.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Dagens Nyheter 17-02-08:

Svensk-tyska barnhem ska få gatubarn att återvända till Marocko till sidans topp

Sverige och Tyskland bygger barnhem i Marocko för att få hitresta gatupojkar att återvända till sitt hemland. Angela Merkel har förhandlat fram en lösning där Sverige tidigare misslyckats.

- Det är klart att hennes ord väger tyngre, säger inrikesminister Anders Ygeman.

De svensk-tyska barnhemmen är ett resultat av att Tysklands förbundskansler Angela Merkel i slutet av förra året träffade den marockanske kungen Mohammed Ben Al-Hassan. Satsningen ingår i en större migrationsuppgörelse med flera nordafrikanska länder i syfte att minska migrationsströmmarna till EU.

- Vi är förstås tacksamma för att Tyskland har tagit det här initiativet och ser fram emot att jobba ihop, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) när han träffar DN.

Redan under våren väntas två barnhem stå klara. Kostnaden uppskattas till motsvarande nästan 20 miljoner kronor, pengar som Tyskland och Sverige vill ta från EU:s migrationsfond.

- I första skedet handlar det om ett pilotprojekt om totalt 200 sängplatser. Tanken är att vi framöver ska bygga upp fler sådana här centra, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Därmed hoppas han äntligen på ett genombrott i den segdragna frågan om de hundratals marockanska gatupojkar som sedan flera år lever i Stockholm, Göteborg, Uppsala och andra städer. De har inte rätt att vistas här, men på grund av långvarigt motstånd från Marockos regering har de bara undantagsvis kunnat avvisas. Under tiden har många av dem begått stölder, snatterier, rån, narkotikabrott och annan kriminalitet.

Det är förtjänstfullt om det här leder till att fler kan återvända hem. Vi har stora problem med unga män från Marocko som begår brott i Nordstans köpcentrum.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-01-24:

Storbritannien/ NHS hands over patient records for immigration crackdown till sidans topp

Number of government requests to access confidential non-clinical details rises threefold since 2014 in drive to track down immigration offenders

The confidential patient records of more than 8,000 people have been handed over by the NHS to the Home Office in the past year as part of its drive to track down immigration offenders.

A memorandum of understanding, published for the first time on Tuesday, makes clear that NHS digital is required by law to hand over non-clinical patient details including last known addresses, dates of birth, GP's details and date registered with doctor.

The latest figures show that the number of Home Office requests have risen threefold since 2014 as the government has stepped up Theresa May's drive to "create a hostile environment" for illegal immigrants in Britain.

Patients and migrants' rights groups have expressed serious concerns in the past over the use of NHS records to track down immigration offenders and warned there is a real danger it could deter some from seeking medical help for themselves or their children.

Department of Health figures show that the Home Office made 8,127 requests for patient details in the first eleven months of 2016, which led to 5,854 people being traced by immigration enforcement. The first three months of 2014 saw just 725 Home Office requests compared with 2,244 between September and October last year.

The disclosure of the scale of the use of NHS records for immigration enforcement follows a similar agreement between the Home Office and the Department for Education to share the details of up to 1,500 pupils a month to trace potential immigration offenders.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Guardian 17-02-01: May pressured NHS to release data to track immigration offenders (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådets mr-kommissionär 17-01-31:

Europa/ High time for states to invest in alternatives to migrant detention till sidans topp

The use of migrant detention across Europe, whether for the purpose of stopping asylum seekers and other migrants entering a country or for removing them, has long been a serious human rights concern. I have repeatedly spoken out against the pan-European trend of criminalisation of asylum seekers and migrants, of which detention is a key part. Detention is a far-reaching interference with migrants' right to liberty. Experts have confirmed its very harmful effects on the mental health of migrants, especially children, who often experience detention as shocking, and even traumatising.

For this reason, it is imperative that states work towards the abolition of migrant detention. This does not mean giving up on managing one's borders, including decisions over who enters a country and who can stay. It means investing in alternative measures to manage migration effectively, which are not as far-reaching and harmful as detention. Thanks to the important work of civil society organisations, national human rights structures, the EU Fundamental Rights Agency, the UN and the Council of Europe, the past few years have seen an upsurge in discussions about alternatives to immigration detention.

However, states' reactions to the increased arrival of migrants in Europe are threatening past progress. One of the first actions taken under the 2016 EU-Turkey statement was to close off several reception facilities ("hotspots") on the Greek islands with fences, effectively making them detention centres - a practice which has been partially reversed since then. This month, the Hungarian government said it would make preparations to urgently reinstate mandatory migration detention. In Italy, plans to open sixteen new detention centres were reported. While European states increasingly feel the need to control - and to be seen to control - their borders, this cannot mean falling back on detention as a knee-jerk reaction.

The legal and policy imperatives for alternatives to detention

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

UNHCR: Children should not be detained - UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration context (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 17-02-08:

Europa/ Judicial scrutiny of return detention in the Member States till sidans topp

the contribution of national courts to clarifying the concept of 'risk of absconding'

by Dr. Madalina Bianca Moraru, Research Fellow, Centre for Judicial Cooperation, European University Institute

Immigration detention under the Return Directive (RD) has been the subject of numerous academic studies, reports and practitioners' manuals. So far the focus has been primarily on the increasing phenomenon of criminalisation of irregular stay/entry (see, for instance, the REDIAL blog commentary of the Celaj case), the relation between immigration detention under the Return Directive and criminal law, or the EU Member States compliance with the most controversial provisions of the Return Directive related to immigration detention.

(...)

This contribution focuses on a less researched aspect, namely the role of national courts in the implementation of pre-removal detention measures. In particular, the national courts' contribution to clarifying the abstract EU concept of 'risk of absconding' and its standards of application, their exercise of judicial control over the open ended national definitions of this notion and the detention orders issued by administrative authorities.

The contribution will show how instances of vertical judicial interactions (between European supranational courts and domestic courts) and horizontal judicial interactions (among various national courts) have contributed to the enhancement of fundamental rights of detainees in return proceedings by way of: clarifying convoluted EU notions, such as 'the risk of absconding'; re-shaping national legislation and jurisprudence in conflict with the Return Directive, EU Charter and the ECHR; and re-drawing the division of powers between the judiciary and the administration on the adoption and control of pre-removal detention.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-02-12:

USA/ Hundratals papperslösa gripna i räder i USA till sidans topp

Rädsla har spridit sig bland invandrare i USA efter att man fruktar att aggressivare metoder har börjat användas mot människor utan giltiga handlingar.

Myndigheterna i USA hävdar att man inte har gjort några förändringar, men flera människorättsorganisationer varnar för att det har blivit hårdare tag.

I minst sex olika delstater har migrationsmyndigheten ICE utfört räder och gripit hundratals papperslösa människor den senaste veckan.

Människorättsorganisationer i USA rapporterar också om att papperslösa invandrare har gripits på väg till arbetsplatser eller efter myndighetsbesök.

Både under fredagen och lördagen har räderna lett till protester bland städer som Washington och i Los Angeles.

USA:s nya president Donald Trump gick till val på att deportera papperslösa invandrare. I början av sin kampanj sa ha att han ville deportera de elva miljoner som tros bo i USA.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Blankspot 17-01-30:

Hårt tryck på FN i Kabul till sidans topp

Sverige erbjuder 30 000 kronor till de flyktingar som frivilligt återvänder till Afghanistan. Pengarna betalas ut av FN-organet IOM på plats i Kabul. Men det råder viss förvirring kring de olika typerna av ersättning och IOM har ett hårt tryck på sig att hjälpa mer än en miljon människor som nu återvänder till landet.

Flera av de som nu utvisas från Sverige till Afghanistan har med sig dokument från migrationsverket där de utlovas 30 000 kronor i återetableringsstöd vid ankomsten till Kabul.

Men flera afghaner som Blankspot talat med berättar att de fått problem när de skulle hämta ut pengarna.

- De sa att jag skulle komma tillbaka dagen efter, och då sa de att jag var tvungen att starta ett företag för att kunna få ut pengarna, berättar en av de utvisade.

Det hela visar sig sedan vara ett missförstånd och enligt Migrationsverket fanns inga sådana krav för att pengar skulle betalas ut.

Efter ett par veckor fick den utvisade ut sina pengar.

- Pengarna behöver jag för att kunna ta mig till Pakistan där min familj lever som flyktingar, berättade han då.

Syftet med återetableringsbidraget är enligt Migrationsverket att "uppmuntra och underlätta" för afghaner att återvända självmant.

På FN organet IOM (International Organization for Migrants) känner man inte igen att det skulle vara problem med utbetalningarna och när vi når presstalespersonen Matthew Graydon på telefon vill han först klargöra att IOM inte är inblandade i själva deportationerna.

- Vi har inget med tvångsutvisningar att göra och det sker ingen koordinering mellan staterna som utvisar och oss, när de utvisade är igenom tullen kan de besöka vårt kontor på flygplatsen i Kabul, säger Matthew Graydon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 17-01-31:

Deported Afghans dream of returning to Germany till sidans topp

A rejected Afghan asylum seeker who returned to Afghanistan last year may have another chance to join his family in Germany, but not all deportees to the war-torn nation enjoy the same kind of support that he has.

Afghan asylum seeker Ahmad Shakib Pouya was considered as an example for successful integration into German society. During his six-year stay in Germany, the Afghan singer learned good German, became part of art projects as a stage actor and was offered paid jobs. But after his asylum application was rejected, the artist had to willingly return to Afghanistan, in order to avoid deportation and keep alive hopes of getting another chance to come to Germany.

According to German law, a deportee will not be granted visa for at least three years. Pouya did not want this to happen to him because he hoped to be able to join his German wife and finish his art projects.

Pouya applied for asylum in Germany in 2011 because, in Afghanistan, he was under threat from the Taliban - armed opponents of the Afghan government - due to his work with foreign aid workers. It had taken him two years to get to Germany where he wished to start a new life.

A wrong turn

After arriving in Germany, the artist became part of art projects as a stage actor, singer and performer. He learned German and even worked as a translator helping other Afghan refugees and asylum seekers and was offered paid work. But things took a wrong turn for the young Afghan in 2016.

"My application for asylum was rejected in Germany," he told DW from Afghanistan where he now lives. Pouya's documents state that he was one of the few Afghans who returned to their home country willingly, but he stresses that it was never his own choice to leave.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Refugees Welcome Stockholm 17-02-07:

Nytt samarbete mellan RWS och Stockholms Stadsmission till sidans topp

Juristvolontärer från Refugees Welcome Stockholm kommer i samarbete med Stockholms Stadsmission erbjuda gratis juridisk rådgivning till några av samhällets mest utsatta ungdomar.

Stockholms Stadsmission driver sedan i april 2016 projektet Baba. Syftet är att ge råd och stöd till barn och unga upp till 20 år som kommit ensamma till Sverige och som av olika anledningar står utanför samhällets insatser. De kan till exempel ha avvikit från sin boendeplacering, valt att inte söka asyl i Sverige eller "gömt" sig på grund av avslag (eller rädsla för avslag) på sin asylansökan.

Inom ramen för Baba erbjuds de unga sedan tidigare bland annat anonyma och trygga mötesplatser, social samvaro, aktiviteter, stödjande samtal, juridisk rådgivning via Stadsmissionens egen jurist samt basala insatser i form av mat, kläder och hygien. Nu kommer de även att erbjudas juridisk rådgivning med hjälp av Refugees Welcome Stockholms jurister.

- Många av de ungdomar som vi möter uttrycker ett behov av att få träffa en jurist för förstå och klargöra beslut från Migrationsverket. Därför ser vi fram emot samarbetet med Refugees Welcome Stockholm och deras juristvolontärer, säger Helena Wihlborg, projektledare för Baba.

Refugees Welcome Stockholm driver sedan ett år tillbaka juridisk rådgivning för asylsökande på organisationens mötesplats Rosa Stationen på Birkagården i Vasastan.

- Eftersom vi redan har en fungerande struktur för att organisera juridisk rådgivning på volontärbasis passar det här samarbetet mycket väl in i vår verksamhet, säger Karin Törnell, som ansvarar för Refugees Welcome Stockholms juristvolontärer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs Fria 17-02-05:

De tar kunskapen om asylrätt i egna händer till sidans topp

Hösten 2015 präglades av de tusentals människor på flykt som kom till Sverige och som fick mångas engagemang att vakna. På flera håll i landet startades Asylrättstudenterna upp och i Göteborg har de nu kommit igång med gratis rådgivning för asylsökande.

Asylrättstudenterna startade hösten 2015 i Stockholm, strax därefter i Malmö och Lund. När juriststudenten Donjeta Krasniqi såg ett inlägg på sociala medier om grupperna kände hon genast att något liknande borde finnas i Göteborg. Sedan dess har mycket handlat om utbildning, både för de fem studenter som i dag sitter i Asylrättstudenternas styrelse och för medlemmarna. I höstas kände de sig redo att starta upp rådgivning och lyckades få tillgång till ett rum på Kortedalas bibliotek varannan torsdag dit de som behöver hjälp med asylprocessen kan komma.

- Folk kommer på drop-in, men de kan också kontakta oss på mejl om de vill boka tid. Det har varit lite olika frågor, allt ifrån arbetstillstånd till biståndsansökningar, förklarar Miran Kakaee.

- Det är inte vårt fokus men när de väl kommer dit och behöver den typen av hjälp gör vi ändå så gott vi kan. Det har varit väldigt olika personer vi träffat, allt från ensamkommande barn till gode män till asylsökande, säger Donjeta Krasniqi och fortsätter:

- Oftast har de vi träffar sökt asyl, men kan ha frågor om sin egen situation och kring hur asylprocessen går till. Det kan också vara de som har fått avslag och undrar hur de ska gå tillväga. Vi berättar vilka alternativ och möjligheter som finns, men det är i slutändan upp till dem hur de väljer att göra och vilka beslut de tar.

Att det tog ett tag innan rådgivningen startade upp handlar om att de inte kände att de hade tillräckligt med kunskap innan - för många av medlemmarna kom den första riktiga kontakten med asylrätt just genom engagemanget i Asylrättstudenterna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Göteborgs Fria 17-02-05: Mer migrationsrätt på gång på GU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Extencia 2017:

14 februari, Malmö: Håll era löften! Fackeltåg för en mänsklig asylpolitik till sidans topp

STÅR DU INTE HELLER UT MED ATT SKICKA MÄNNISKOR I DÖDEN?

I Malmö samlas vi utanför Stadshuset kl. 16.00 och följer sedan denna rutt fram till Gustav Adolfs torg:

Stadshuset- Torpgatan- Spångatan- Södra Förstadsgatan- Triangeltorget- Södra Förstadsgatan- Södra Tullgatan- Gustav Adolfs torg. Vi får lyssna till tal av bland andra Omid Mahmoudi från Ensamkommandes förbund.

VÅRT BUDSKAP

Budskapet till våra svenska politiker är lika enkelt som viktigt: Håll era löften!

Under de senaste veckorna har tre utvisningshotade ungdomar i Sverige tagit sina liv. Uppenbarligen framstår det som ett bättre alternativ än att tvångsdeporteras till Afghanistan - ett av världens farligaste länder. Svenska UD avråder svenskar från att resa dit, Röda Korset lämnar landet och i Tyskland vägrar fem delstater att utvisa människor till Afghanistan.

I Sverige uppdagas samtdigt stora brister i Migrationsverkets asylhandläggning. Problemen rör bland annat bedömningen av säkerhetsriskerna i de länder man utvisar barn och unga till. Barnen kan utvisas genom vad som visat sig vara godtyckliga och systematiska åldersuppskrivningar.

Trots att bristerna hos Migrationsverket - och konsekvenserna av dem - nu är uppenbara, fortsätter Sveriges regering att utvisa ensamma barn och ungdomar till Afghanistan. Det rimmar illa med de vallöften som gavs inför valet 2014!

"Sverige ska vara en fristad från förföljelse, tortyr och krig." (Mijöpartiet)

"Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingas fly från förföljelse och våld." (Socialdemokraterna)

Bästa regering! Håll era löften!

(...)

Facebook-event (Extern länk)

Se även

14 februari, Örnsköldsvik: Stå upp för Asylrätten - stoppa utvisningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 2017:

11 mars, Stockholm: Röda tråden-Marschen till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut arrangerar en nationell marsch med budkavle till politiker och myndigheter lördagen den 11 mars.

Vi kommer att vandra, rödklädda, från olika håll för att slutligen samlas på Sergels torg (eller annan plats) i Stockholm. Den röda färgen är en symbol för kärlek och liv. Vi visar att vi är tusentals människor i Sverige som tycker att det är dags att ensamkommande barn och unga får ett andrum!

1. Marschen handlar om mänskliga rättigheter, barns oavvisliga rätt till ett liv i trygghet, moratorium när det gäller åldersuppskrivningar och utvisningar av ensamkommande barn och unga.

2. Marschen ska bli en tusenhövdad livsvandring, en förflyttning, en migration.

3. Marschen görs i solidaritet, arm i arm, hand i hand, skuldra vid skuldra.

Vi har skapat ett evenemang på vår sida där vi planerar öppet och transparent. Vi bjuder härmed in alla journalister som är nyfikna på mobilisering på sociala medier och som vill följa vårt arbete. Vi vill att den här marschen ska bli stor och fantastisk och vi vill ha maximal mediabevakning.

Vi syr ihop Röda Tråden - marschen med vår kampanj "Röda Tråden - Rätten till ett liv" och vår konferens den 18-19 februari.

VAD ÄR "RÖDA TRÅDEN"?

Röda Tråden - Rätten till ett liv.

Ett liv ska innehålla trygghet, sammanhang och känsla av självvärde. Det ska innehålla förhoppningar om framtiden. Det ska innebära överlevnad men också mer än det.

Sverige utvisar idag ensamkommande barn och ungdomar till länder där inget värdigt liv är möjligt. Det är inte ens säkert att barnen överlever - så farligt är det i en del länder.

Vi kommer aldrig att sluta kämpa för barns överlevnad och rätten till ett värdigt liv, inte bara i ursprungslandet utan även här i Sverige. Vi vill ge ungdomar och barn som är på flykt ensamma ett sammanhang, en trygghet och en framtid.

Läs mer (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

Konferens 18-19 februari (Extern länk)

Röda Tråden-kampanjen (Extern länk)

Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa - på Facebook (Extern länk)

Hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dala-Demokraten 17-02-09:

Medan regeringen sammanträdde: Demonstration mot asylpolitiken till sidans topp

Inne på landshövdingens residens sammanträdde regeringen. Utanför pågick en demonstration mot de förändrade reglerna i asylpolitiken.

Protesterna gällde främst avvisningarna av ensamkommande barn till Afghanistan.

- Gör om och gör rätt Stefan Löfven. Jag ber dig, vädjade Lena Hagbom, en av talarna.

Bakom demonstrationen stod We are Dalarna, Bygden bryr sig-Svärdsjö, Dalarna mot rasism och Vänsterpartiet bland andra.

#Vi står inte ut var den samlande rubriken.

-Några pojkar väljer självmord när de ska sändas tillbaka till Afghanistan. De är förtvivlade, det är därför de gör de här suiciderna. UD avråder svenskar från att åka dit och ändå fortsätter avvisningarna Vi står inte ut, och vi är väldigt många medmänniskor, sa Lena Hagbom.

Patrik Liljeglöd (V) läste upp ett avskedsbrev från Ali Noor, en av pojkarna som ska ha tagit livet av sig inför ett avvisningsbeslut. Pojken skriver att han föddes i fel folkgrupp, och att det är hans generation som får betala priset.

" Jag går och lämnar den här världen. Alla ska veta att jag betalat med mitt liv för krig och förföljelser" står det i brevet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Dalarna 17-02-09: Manifesterar för en humanare flyktingpolitik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren 17-02-11:

Flera hundra i manifestation för asylrätten till sidans topp

En tyst manifestation till stöd för dem som lever i ovisshet om sin rätt att få stanna i Sverige blev till ett flera hundra personer långt demonstrationståg.

Masoud Qavizada var en av talarna inför manifestationen. Han berättade om sin egen bakgrund och om hur han, när han kom till Sverige, trodde att han var i säkerhet.

- Jag trodde aldrig att mina landsmän skulle behöva demonstrera mot utvisning i ett land som Sverige. Jag ber er, lämna oss inte som offer för politiken, sa Masoud Qavizada.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Europeiska Rådet 17-02-03:

Malta: Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer till sidans topp

De viktigaste resultaten

Det informella toppmötet på Malta, med Maltas premiärminister Joseph Muscat som värd, leddes av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och bestod av två delar. På förmiddagen beslutade EU:s ledare om åtgärder för att hejda inströmningen av irreguljära migranter från Libyen till Italien. På eftermiddagen diskuterade de förberedelserna inför det kommande firandet av 60-årsdagen av Romfördragen den 25 mars 2017.

Samarbete EU-Libyen för att hejda migrationsflödet

På förmiddagen diskuterade EU:s 28 stats- och regeringschefer migrationens externa dimension. De antog Maltaförklaringen, vilken är inriktad på åtgärder för att hejda migrationsflödet från Libyen till Italien.

I förklaringen konstateras att över 181 000 irreguljära migranter anlände via den centrala Medelhavsrutten under 2016 och att antalet döda eller saknade till havs har nått en ny rekordnivå varje år sedan 2013.

Med tanke på att våren närmar sig beslutade ledarna att vidta ytterligare åtgärder för att avsevärt minska flödet av migranter, omintetgöra smugglarnas affärsmodell och rädda liv. De enades särskilt om att intensifiera samarbetet med de libyska myndigheterna.

Ur Maltaförklaringen: "Insatser för att stabilisera Libyen är viktigare än någonsin, och EU kommer att göra sitt yttersta för att bidra till detta mål. I Libyen är kapacitetsuppbyggnad avgörande för att myndigheterna ska kunna få kontroll över land- och havsgränserna samt bekämpa transittrafik och människosmuggling."

EU:s ledare bekräftade sitt stöd till presidentrådet och den nationella samlingsregeringen, som FN står bakom. De sade sig även vara redo att samarbeta med libyska regionala och lokala samhällen samt internationella organisationer som är aktiva i landet.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

EU-kommissionen 17-02-03: Malta Summit: Reaffirming our values and stabilising the Central Mediterranean route (Extern länk)

Malta Declaration by the members of the European Council on the external aspects of migration: addressing the Central Mediterranean route (Extern länk till pdf-fil)

Europeiska rådet 17-02-02: Remarks by President Donald Tusk after his meeting with Prime Minister of Libya Fayez al-Sarraj (Extern länk)

Se även:

Utrikesdepartementet 17-02-08: Ukraina, Libyen och Egypten i fokus på möte med EU-ländernas utrikesministrar (Extern länk)

Céline Bauloz in EU Migration Law Blog 17-01-31: The EU Migration partnership framework: an external solution to the crisis? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkare Utan Gränser 17-02-03:

Malta-deklarationen handlar bara om att hålla folk borta från EU:s stränder till sidans topp

Malta-deklarationen är ännu ett bevis på att EU:s ledare bara har ett enda mål: att hejda inflödet. Det skriver Arjan Hehenkamp, generalsekreterare för nederländska Läkare Utan Gränser och nyss hemkommen från Tripoli, i en kommentar till dagens avtal mellan EU och Libyen.

"Med sin "Malta-deklaration" om centrala Medelhavet visar EU att man svävar i villfarelse om hur farlig situationen i Libyen faktiskt är. Människorna som räddas av våra båtar berättar för oss att andra personer, som fortfarande är kvar i Libyen, svälter i interneringslägren, att de trakasseras och utsätts för övergrepp. Det sista de behöver är att EU och Italien nu sällar sig till fienden. Malta-deklarationen är ännu ett bevis på att EU:s ledare bara har ett enda mål: att hejda inflödet. Syftet med dagens avtal var inte att rädda liv. Det är uppenbart att EU är berett att offra tusentals utsatta män, kvinnor och barn för att förhindra att de når Europas stränder. Deklarationen innehåller inga alternativ för dem som inte kan stanna kvar i Libyen och som även skulle utsättas för fara om de skickades hem. De föreslagna sätten för att förbättra situationen för flyktingar och migranter i Libyen innehåller allvarliga brister. Kort sagt är den här planen inget annat än ytterligare ett sätt att hålla dem borta från Europas stränder."

Arjan Hehenkamp, generalsekreterare Läkare Utan Gränser, Nederländerna, och nyss hemkommen från Tripoli.

IOM 17-02-03: IOM/UNHCR Joint Statement on European Council Meeting in Malta (Extern länk)

Human Rights Watch 17-02-01: EU: Put Rights Above Politics (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-02-01:

Svensk kritik mot EU:s flyktingstopp i Libyen till sidans topp

På fredag ska EU:s stats-och regeringschefer enas om att stärka Libyens kustbevakning så att den kan rädda människor från att drunkna och stoppa flyktingar från att ta sig till Europa. I dag tas frågan upp i riksdagens EU-nämnd, där det finns kritik mot insatsen.

- Vi är väldigt kritiska till den insatsen för syftet är att hålla människor borta från Europas gränser och det ska inte pengar gå till. Pengar ska gå till att rädda människor från att drunkna på Medelhavet, det är den absolut mest akuta frågan just nu, säger Vänsterpartiets ledamot i nämnden Jens Holm.

Förra året drunknade över 5 000 migranter på väg från Libyen till Italien. Nu vill EU stärka den libyska kustbevakningen med två miljarder kronor för att stoppa båtarna så snart dom lämnar kusten och föra migranterna tillbaka till Libyen.

EU ska samarbeta med bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR för att säkra drägliga villkor i flyktingläger inne i Libyen och hjälpa dem som vill återvända till sina hemländer. Tanken är att UNHCR också ska plocka ut migranter med skyddsbehov och erbjuda dem en fristad i Europa som kvotflyktingar.

I dag kommer statsminister Stefan Löfven att informera riksdagens EU-nämnd om den svenska regeringens hållning i frågan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Riksdagen 17-02-08: Svar på fråga av Christina Höj Larsen (V): Flyktingavtal med Libyen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reuters 17-02-05:

Libyans intercept at least 1,131 migrants off western coast in a week - coast guard till sidans topp

Libya's coast guard intercepted at least 1,131 migrants near the western city of Sabratha over the course of a week, a spokesman said on Saturday.

Ayoub Qassem said 431 migrants had been intercepted on four inflatable boats off Sabratha's coast on Thursday and some 700 had been picked up on Jan. 27 from three wooden vessels in the same area.

"The illegal migrants are from various sub-Saharan countries and include a big number of women and children," Qassem said of those intercepted on Thursday.

Those intercepted on Jan. 27 also included migrants from Syria, Tunisia, Libya and the Palestinian territories, he said, and smugglers had attempted to block the coast guards from taking those migrants from their boats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-01-27:

Official reports lay bare Greek government frustration with other EU Member States till sidans topp

Statewatch is today publishing two official reports that set out how the Greek government has sought to comply with other EU Member States' demands to control its borders and to prevent refugees leaving the country. Both reports show significant frustration with the failure of other Member States to meet their obligations to relocate refugees and to provide the necessary human and material resources to assist the Greek authorities.

The reports were drafted in response to a March 2016 evaluation of Greece's compliance with the Schengen rules on the management of external borders, which remains unavailable to the public (Council of the EU, link). The Greek authorities drew up an Action Plan in response, on which the Commission issued its opinion in April last year .

The main substance of the reports is contained in detailed annexes setting out the evaluation's recommendations and the actions taken in response by the Greek government, but the introductory sections make clear the dissatisfaction of the Greek authorities at the attitude and actions of other Member States.

The first report, dating from September 2016, notes that:

"Greece has delivered forty five (45) completed actions and provided a realistic timeframe for the remaining five (5) continued actions, ensuring a monitoring framework, including training, review of statistics and targeted interventions."

Furthermore:

"Despite Greece's stated disagreement with the assessment of the evaluation report, all issues identified in it have been dealt with as a matter of priority and urgency, with a view to ensuring, on our part, the integrity and continued functioning of the Schengen area."

The report highlights that:

(...)

Hela artikeln med länkar till rapporterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-02-08:

Omplacering och vidarebosättning: EU-kommissionen om "de lovande resultaten" till sidans topp

EU-kommissionen har i dag antagit sin nionde lägesrapport om EU:s system för omplacering i nödsituationer och vidarebosättning, där man granskar de åtgärder som vidtagits sedan den 8 december 2016.

Under rapporteringsperioden har medlemsstaterna fortsatt ökat sina ansträngningar för vidarebosättning genom att tillhandahålla säkra och lagliga vägar till hittills 13 968 personer. När det gäller omplacering har den överlag positiva utvecklingen också upprätthållits, med ytterligare 3 813 omplaceringar under rapporteringsperioden, och rekordmånga omplaceringar under december, där månadssiffran var det högsta någonsin (1 926). Det totala antalet omplaceringar är för närvarande 11 966. Det krävs emellertid alltjämt ytterligare ansträngningar från medlemsstaternas sida för att man ska kunna nå de mål som kommissionen har satt upp, nämligen 1 000 omplaceringar från Italien och 2 000 från Grekland per månad.

- De senaste månaderna har det gjorts stora framsteg både i fråga om omplaceringar och vidarebosättning sade Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Men om våra insatser ska motsvara utmaningens storlek i de två medlemsstater som står i första ledet liksom för vårt grannskap måste vi göra ännu mer, och snabbare. Det går att omplacera alla behöriga i Italien och Grekland men det kräver att samtliga medlemsstater visar politisk vilja och beslutsamhet att leva upp till sina åtaganden.

Omplacering

(...)

Läs mer (Extern länk)

Europaportalen 17-02-08: Sverige tar emot EU-flyktingar igen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-02-02:

EU vill använda kvotflyktingar för att minska flyktingströmmen till sidans topp

Just nu förhandlas ett förslag där man bara väljer ut flyktingar från länder som säkrar sina egna gränser och som hindrar människor från att fly vidare mot Europa. Sveriges migrationsminister Morgan Johansson är positiv till förslaget.

- Vi har tusentals människor som tar sig från Nordafrika, framför allt, över Medelhavet och därmed drunknar på vägen. Den situationen kan inte fortsätta. Jag har förståelse för att man då ställer den här typen av krav på de länder man samarbetar med.

FN-organet UNHCR föreslår de särskilt utsatta flyktingar som tas ut som kvotflyktingar. Det är en liten strimma i den stora flyktingströmmen som väljs ut och sedan flygs direkt till sina nya hemländer och därmed slipper riskera sina liv i båtar på Medelhavet.

Men i EU-kommissionens förslag som nu förhandlas är det inte bara flyktingarnas utsatthet som ska bedömas. Man vill också ställa krav på att de länder där flyktingarna väljs ut samarbetar med EU. De ska hindra människor att fly vidare genom landet och de ska också vara beredda att ta emot människor som inte får rätt att stanna i Europa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eurojust 17-02-03:

Release of final evaluation on Eurojust's Action Plan against human trafficking till sidans topp

Tackling trafficking in human beings (THB) calls for further cooperation at EU level, including in financial investigations, finds Eurojust's Final evaluation of its 2012-2016 Action Plan against THB.

The Implementation of the Eurojust Action Plan against THB 2012-2016 Final evaluation report marks the completion of a five-year-long process that started with the Strategic Project on Eurojust's Action against Trafficking in Human Beings, which identified and proposed solutions to the main challenges stemming from the investigation and prosecution of THB cases from a judicial cooperation perspective. The Final evaluation follows a mid-term Report released in November 2014.

The Final evaluation confirms that the complexity of THB cases, due to their multinational nature, the involvement of sophisticated criminal groups and the targeting of vulnerable victims, is the main obstacle to the successful repression of THB in Europe. The Final evaluation highlights Eurojust's crucial role in facilitating essential cross-border judicial cooperation to dismantle THB networks.

The Action Plan has also yielded promising results. Eurojust and Europol have expanded their cooperation on THB by improving the flow of information between the two bodies and increasing their shared casework. Similarly, over the action period, practitioners in the Member States have gained a clearer understanding of the legal complexities of cross-border THB cases, allowing them to better coordinate their actions, share information and tackle the THB phenomenon.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

IOM 17-02-03:

Mediterranean Migrant Arrivals Reach 5,932, Deaths: 254 till sidans topp

IOM reports that 5,932 migrants and refugees entered Europe by sea in 2017, through 2 February, about 80 percent arriving in Italy and the rest in Greece. This compares with 67,856 through the first 33 days of 2016.

These arrivals do not include 1,340 migrants rescued in Straits of Sicily on Wednesday, who were bound for Italian ports on Thursday night. The 4,480 who landed in Italy before January 31, and the 1,340 en route on Thursday evening, put Italy's total through the year's first five weeks at 5,820 - about the same number of arrivals in Italy as at this point in 2016, and significantly ahead of the 2015 total during the same period.

IOM's Missing Migrants Project reports 254 estimated deaths at sea on various routes, compared with 379 through the first 33 days of 2016. IOM has recorded no Mediterranean fatalities since Sunday, January 29.

The 2017 fatalities figure represents almost a reverse of the pattern of casualties from a year ago, when 90 deaths occurred on the Central Mediterranean Sea route connecting North Africa to Italy and only five deaths occurring off Spain.

In 2016 at this time, 272 deaths were reported on the Eastern route between Turkey and Greece. So far this year it is the Central Mediterranean route with 228 deaths, and Spain, with 25, which account for almost all the fatalities of migrants at sea, with just one reported death off Greece, recorded last month.

Worldwide, 2017 fatalities are around 200 fewer than at this point in 2016. Missing Migrants researchers note that Mediterranean deaths for most of this year were running well ahead of last January's count; however, that changed in January's final week. A year ago three separate tragedies between 28-30 January resulted in the deaths of 150 migrants in the Mediterranean.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-02-07:

Prognos: Stora utmaningar för Migrationsverket väntar under 2017 till sidans topp

Färre människor söker asyl i Sverige, men utmaningarna är fortsatt stora. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.

I år behöver myndigheten fatta fler beslut än någonsin i alla typer av ärenden, både asyl- och tillståndsärenden.

- I takt med att vår mottagningsverksamhet minskar kan vi fokusera mer på att pröva ärenden så att fler får sina beslut, säger Veronika Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen är antalet personer som veckovis söker asyl i Sverige lägre än på fem år. Anledningen är att framkomligheten på väg till och genom Europa fortsätter att begränsas, bland annat genom EU:s överenskommelse med Turkiet, gränskontroller i Europa och en mer restriktiv migrationspolitik i enskilda länder.

Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 25 000 och 45 000 personer att söka asyl i Sverige under året. Planeringsantagandet* är 34 700 personer, vilket är 2 000 färre jämfört med förra prognosen i oktober 2016. Prognosen för 2018 är 25 000-65 000 asylsökande med ett planeringsantagande på 35 000 personer, vilket är 5 000 färre jämfört med förra prognosen.

Enligt prognosen är planeringsantagande för ensamkommande asylsökande barn 2 400 under 2017 och 2 900 under 2018, vilket inte innebär någon skillnad jämfört med förra prognosen.

Mer fokus på prövning

Med färre asylsökande till Sverige kommer behovet av en omfattande mottagningsverksamhet att minska. Fokus kommer istället att riktas mot att fatta så många beslut som möjligt i alla kategorier: till exempel asyl, anknytning och arbetsmarknad.

(...)

Läs mer och hämta verksamhets- och utgiftsprognosen (Extern länk)

SvT Nyheter 17-02-07: Färre asylsökande än väntat till Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-02-12:

Tiotusentals väntas gå under jorden till sidans topp

Uppemot 49.000 asylsökande kan komma att gå under jord när de får avslag på sina asylansökningar de kommande åren.

Gränspolisen varnar nu för att en stor del av dem som gömmer sig aldrig kommer att hittas.

Många av dem som kom till Sverige i flyktingströmmen 2015 har inte ha rätt att stanna. Men långtifrån alla återvänder frivilligt. Kommande år väntas antalet asylsökande som avviker sedan de fått avslag öka med flera tusen, enligt Migrationsverkets prognos. I fjol avvek nästan 6.000 personer, i år väntas ytterligare 8.300 avvika och året därpå 12.400 till.

Totalt väntas nästan 49.000 personer avvika efter avslagsbeslut fram till år 2021.

De flesta utvisningsärendena rör personer som ska utvisas till Afghanistan, Irak och Somalia, och hos polisen samlas redan tusentals av de här fallen på hög. I december hade gränspolisen nästan 13.000 ärenden från Migrationsverket med personer som ska utvisas men som gått under jord och gömt sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Blekinge 17-01-26:

Ensamkommande riskerar ekonomiskt vakuum till sidans topp

När fler ensamkommande barn får uppehållstillstånd i Karlshamn märks bristen på särskilt förordnade vårdnadshavare. Det kan ge konsekvenser för barnens ekonomi.

Hösten 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige, och nu börjar migrationsverket arbeta sig igenom sin ärendemängd.

Det innebär att fler barn får uppehållstillstånd.

I förra veckan fick fem barn besked om uppehållstillstånd i Karlshamn. Då börjar arbetet med att hitta en särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV. Och det är inte alltid helt lätt.

- Jag hade varit jättenöjd om vi hade 10-20 som anmälde sitt intresse om att vara SFV idag, berättar Emma Käll Carlander som är chef på utredningsenhet ensamkommande barn i Karlshamns kommun.

Barn i ekonomiskt vakuum

Särskilt förordnad vårdnadshavare ersätter en god man när ett barn under 18 år får uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Karlskoga Tidning 17-02-08:

Karlskogavän, yrkessvenska, studiebesök till sidans topp

Den stora flyktingströmmen hösten 2015 satte landets kommuner på svåra prov. Karlskogas svar blev projektet Mottagning, utbildning, arbete som beskrivs som en lyckad satsning på ett systematiserat integrationsarbete.

- Vi behövde kraftsamla och det var viktigt att hålla ett högt tempo, säger Karin Björkman, kommundirektör och initiativtagare till projektet.

Det första som gjordes var att kartlägga vad som redan var bra och vilka behov de nyanlända hade och det skedde genom att en arabisktalande person gick till Karlskoga hotell och frågade. Då, i januari 2016, fanns det 772 asylsökande i kommunen och till det kan läggas 312 personer som kategoriserades som nyanlända inom Arbetsförmedlingens etablering.

Anders Hedåberg utsågs till projektledare och han fick två veckor på sig att ro kartläggningen i hamn. 1 februari 2016 var den delen klar och från 1 april kunde de olika delarna i projektet starta.

- Det var inte meningen att projekten skulle pågå år ut och år in utan de goda exemplen skulle implementeras i den ordinarie verksamheten, poängterar Karin Björkman och understryker att de olika förvaltningscheferna var engagerade i arbetet.

Yrkessvenska för personer med yrkestillhörighet inom industrin, Karlskogavän, Mötesplatsen och intensivspår inom SFI är åtgärder som lyfts fram som goda exempel.

Ahmed Khaled, utbildningsledare på Yrkeshögskolan, berättar att två grupper startat med yrkessvenska och tio av dessa elever har gått vidare till steg två.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Forskning.se 17-01-25:

Ensamkommande från Afghanistan klarar sig bäst till sidans topp

De ensamkommande barnen från Afghanistan får snabbare arbete än ensamkommande barn från andra länder. Det är en av slutsatserna i en omfattande studie av hur det går för de barn som kommer som ensamma flyktingar till Sverige.

- Vi har undersökt hur det har gått för de som har kommit tidigare för att kunna lära oss av dem när vi nu möter nya grupper, säger Eskil Wadensjö professor vid institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Han har tillsammans med forskaren Aycan Celikaksoy har kartlagt 10 000 ensamkommande barn. Resultaten redovisas i rapporten Ensamkommande barn i Sverige.

Barnen kom mellan 2003 och 2012 och forskarna har sammanställt data från Socialstyrelsen och SCB över arbete, utbildning och inkomst.

De flesta är omkring 16 år - men inte bara

Den bild som växer fram visar att de flesta ensamkommande barn kommer till Sverige när de är 16-17 år. Men det finns också yngre tonåringar och till och med barn under 10 år. De yngsta har tagit sig hit tillsammans med en förälder som är så ung att den också räknas som barn. De äldsta i studien har forskarna kunnat följa fram till 25-års åldern.

De går i grundskolan eller i gymnasiet och i 20-års åldern börjar de flesta arbeta. Många drag är gemensamma för alla ensamkommande barn men där finns skillnader. Till exempel utmärker sig den afghanska gruppen.

- Fler av dem som kommit från Afghanistan har arbete. Skillnaden är inte så stor med mönstret är detsamma som i Norge så därför kan vi vara ganska säkra på att det stämmer, säger Eskil Wadensjö.

Det finns även skillnader mellan könen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Rapport från Skyddsvärnet 17-02-13: Lyssna på ensamkommandes röster (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 17-01-30:

Danmark/ Danish private sector hires refugees - because it's good business till sidans topp

The private sector plays a key role in providing opportunities for refugees. From employment, integration and business opportunities, to providing critical goods and services.

In Denmark, refugees are offered paid internships in different industries through a state-funded programme that consists of work, Danish language classes and on-the-job training.

(...)

Läs mer och se video (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Skövde Nyheter debatt 17-02-06:

Upprop från gode män: Låt barnen bo kvar till sidans topp

Synpunkter på socialförvaltningens rättsosäkra och inhumana hantering av ensamkommande flyktingbarn som av Migrationsverket skrivs upp i ålder.

Öppet brev till Götene kommun 2017-02-02

De är många nu. De blir fler för varje vecka. De heter Mohamed, Moshtaba, Javad, Milad, Azmat, Ayda, Hussein m.fl. Vad har de gemensamt? Jo, de är alla ensamkommande barn som flytt krig, förföljelse, våld och död.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Dalslänningen 17-01-27: Gode män: Ett rättslöst land för flyktingar (Extern länk)

Clara Göransson, #vistårinteut, i ETC 17-02-09: Migrationsverket, Morgan och magin (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Upsala Nya Tidning debatt 17-02-09:

Svenskt asyllotteri gör unga flyktingar sjuka till sidans topp

Signerat Maria Ripenberg: Den senaste veckan har sju afghanska ungdomar försökt ta sina liv i Sverige.

Alla var ensamkommande barn och ungdomar, pojkar. Tre lyckades avsluta sina liv. En hade försökt flera gånger tidigare. Nu hade han fått sin ålder uppskriven, vilket bara betydde en sak: utvisning.

Samtidigt vittnar Rädda Barnen om att jourlinjen för ensamkommande plötsligt är så överbelastad att man inte hinner med alla samtal.

Många unga afghaner i Sverige väntar på att skickas till ett okänt land vars regering inte kan garantera ett säkert mottagande. Många med afghanskt medborgarskap är dessutom uppväxta, kanske till och med födda, i Iran. De känner inte Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Carina Persson i Folkbladet 17-02-02: "Då måste jag ta mitt liv" svarade han (Extern länk)

Tina Höstlycke i Göteborgs-Posten 17-02-07: Konsten att sälja och döda ett barn (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-02-08:

Svar på fråga av Robert Hannah (L): Utvisning av hbt-flyktingar till sidans topp

Fråga 2016/17:782

Franco, en ung homosexuell asylsökande man från Nigeria, är på väg att utvisas från Sverige eftersom Migrationsverket och migrationsdomstolarna ansåg att han inte kunde bevisa att han är homosexuell. Detta är inte ett enskilt fall. Många hbt-personer behandlas på samma sätt av svenska myndigheter. Bland annat qx.se har rapporterat om ärendet (https://www.qx.se/samhalle/137219/saldes-som-slav-pojkvannen-mordades-nu-utvisas-han/).

I RFSL:s rapport från 2012 om asylprövning av hbt-flyktingar framkom att asyl beviljas i Sverige om den sexuella läggningen manifesteras i tillräcklig utsträckning för att förföljelserisk skulle anses föreligga. En person som till exempel dolt sin sexualitet både i hemlandet och i Sverige anses därmed inte riskera förföljelse för sin sexuella läggning så länge hen fortsätter att dölja den.

Liberalerna anser att hbt-personer inte ska förnekas asyl för att de tvingas stanna i garderoben, särskilt när själva anledningen till att de inte kommit ut i hemlandet är på grund av landets förtryckande sociala och rättsliga normer. Därför behöver rättstillämpningen utvärderas vad gäller hbt-flyktingars möjlighet att beviljas asyl i Sverige.

Förföljelse eller välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, kön eller könsuttryck är enligt gällande lag skäl för asyl och den som förföljs kan beviljas flyktingstatus. Jag anser att asylhanteringen av hbt-personers ärenden är bristfällig i Sverige. Den unge mannen Francos utvisning måste stoppas och Migrationsverket behöver ändra sitt sätt att bedöma hbt-asylsökandes ärenden.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

(...)

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUobserver debatt 17-02-01:

EU flirts with hypocrisy in criticising Trump's refugee ban till sidans topp

By Nikolaj Nielsen

The EU rightly spoke out against Donald Trump's entry ban on asylum seekers from Syria. But its own track record leaves much to be desired.

EU foreign policy chief Federica Mogherini said on Monday (30 January) that the EU would continue to host refugees.

"It's our identity: we celebrate when walls are brought down and bridges are built," she said in a tweet.

Her comments appeared the same day a young man from Pakistan suffocated to death in a tent at the Moria camp on the Greek island of Lesbos. He was trying to keep warm. It was the third death at the camp in a week.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen debatt 17-02-03:

EU urholkar asylrätt med nytt lagpaket till sidans topp

EU arbetar just nu fram ett nytt lagpaket som underminerar asylrätten ännu mer än tidigare. "Common European Asylum System" är en serie rasistiska lagar som värnar mer om vapenindustrin än om att rädda liv, skriver InEUmanity Malmö.

Just nu håller EU på att arbeta fram något de kallar "Common Europen Asylum System", ett lagpaket bestående av åtta separata lagförslag med mål att "harmonisera" EU:s asyllagar. Det är tänkt att dessa ska bli förordningar, som till skillnad från direktiv är bindande och står över staters egna lagar. För att alla stater ska godta lagarna letar man efter minsta gemensamma nämnare. Detta leder till att EU gemensamt kommer lägga sig på en miniminivå där det inte finns utrymme för generösare nationella lagar. Om lagpaketet går igenom som det ser ut nu kommer det att leda till fler kränkningar av mänskliga rättigheter än idag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren 17-02-02:

Lärarnas öppna brev till Migrationsverket till sidans topp

Lärarna vid Språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskolorna i Umeå har skrivit ett öppet brev till Migrationsverket.

Till Louise Dahlberg, Enhetschef vid Migrationsverket Umeå

Hej,

Vi har genom media fått veta att asylboendet Umebygdens Etableringscentrum i Umeå (UBEC) ska läggas ner från den 2:a mars 2017. Vi är lärare på Språkintroduktionsprogrammet och har flera elever som bor på detta boende. Vi anser att deras situation är mycket oroväckande.

De elever som detta gäller kom till Umeå för ungefär ett år sedan och har visat mycket engagemang med att lära sig det svenska språket. Skolan är en mycket viktig del av deras liv: här finns kompisar och lärare som stödjer och uppmuntrar dem mot en tryggare framtid.

Enligt Skolverkets lagstiftning från april 2016 får inte asylsökande över 18 år börja en utbildning på Språkintroduktionsprogrammet (SL 29 kap, 3§). Bland våra elever som bor på UBEC är det många som officiellt har fyllt 18 år. Att flytta dem till en annan kommun kan därför innebära för dem att tvingas avsluta studierna, vilket vore dramatiskt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 17-01-30:

The US War on Muslim Refugees till sidans topp

By Salil Shetty, Secretary-General of Amnesty International

The gloves are off. With Friday's Executive Order on "Protecting the Nation from Terrorist Attacks by Foreign Nationals," President Donald J. Trump has declared war on Muslim refugees around the world.

With the stroke of a pen, the President has - among other actions - banned Syrian refugees from the USA and has also effectively prevented anyone (including refugees) from Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan and Yemen from entering the USA. These seven countries have two main things in common: they are predominantly Muslim, and they are the countries from where the majority of people seeking asylum from serious human rights violations like persecution or torture are trying to escape.

Were it not so disturbing and dangerous, this Executive Order would be pathetic in its absurdity.

It is ludicrous because there is no data to support the view that refugees - Muslim or otherwise - pose more risk of committing acts of terrorism than citizens. A refugee is not a person who commits acts of terrorism. It is someone fleeing people who commit acts of terrorism. Under international law, perpetrators of these crimes are automatically disqualified from refugee status. Additionally, the US Refugee Admissions Program puts refugees through the most rigorous and detailed security screenings of any category of persons - immigrant or visitor - to enter the USA.

The Executive Order is preposterous in its irrationality. But no one should be laughing about it.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Arena Idé 17-02-02:

Rapport från "Welcoming Refugees - Local European Experiences" till sidans topp

130 personer från kommuner, forskningsinstitut och enskilda organisationer från 16 länder deltog på Welcoming Refugees - Local European Experiences som hölls i Norrköping förra veckan.

Syftet med konferensen var låta personer med olika expertis, forskare såväl som aktivister och politiker, mötas och utbyta idéer, ta del av ny forskning på området, hitta nya samarbetspartners och identifiera såväl intressanta fall för framtida studier som lösningar på akuta problem.

Rapporten skrevs under konferensen, och vi är stolta över att den redan finns tillgänglig. Rapporten är fulladdad med inspirerande exempel, spännande forskning och skarpa rekommendationer till såväl lokalpolitiker som forskare.

I rapporten finns också referat från tal av bland andra arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och den brittiska migrationsforskaren och debattören Philippe Legrain, presentationer av forskare och rapporter från konferensens "hjärta": sju workshops om boende, utbildning, arbetsmarknad, hälsa, samarbete med civilsamhället, interaktion med lokalsamhället och ensamkommande barn.

Pia Prytz Phiri, Regional Representative of UNHCR Northern Europe, liksom arbetsmarknadsminister Ylva Johansson underströk behovet av ett tydligt ramverk från EU, som utgår ifrån ett humanitärt och ansvarstagande perspektiv för att kunna ta emot människorna som flyr på ett humant sätt.

Ekonomen och författaren Philippe Legrain pekade på vikten av att se mottagande och integration av invandrare som en investering för den understimulerade europeiska ekonomin. Att välkomna flyktingar till de europeiska länderna kommer att leda till ökat välstånd för de europeiska ekonomierna på lång sikt, menade han.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

Ta del av inspelningar och presentationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världskulturmuseet 2017:

22 februari, Göteborg: Föreläsning: Hur kan vi stödja nyanlända barns hälsa? till sidans topp

Mellan det förflutna och framtiden

Idag är det fler barn i världen som befinner sig på flykt än kanske någonsin. De flesta har tvingats fly från krig, våld och övergrepp. En liten del av dem kommer till Europa och Sverige. Vad vet vi om hur vi kan underlätta rehabilitering, läkning och integration? Vad visar forskningen och hur arbetar vi i praktiken?

Medverkande:

Henry Ascher, barnläkare, professor i folkhälsovetenskap och medicinskt ansvarig läkare för Rosengrenska Stiftelsen

Anna Olsson, psykolog och styrelseledamot i Rosengrenska Stiftelsen

I samarbete med Rosengrenska Stiftelsen

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Ensamkommandes Förening Malmö 2017:

3 mars, Malmö: Seminarium: Flyktingar i Sverige till sidans topp

Välkommen till seminarium flyktingar i Sverige som anordnas av SEF Malmö.

SEF bildades år 2012 i Stockholm och idag det finns i elva orter med mer än 1500 medlemmar i hela landet. SEFs mål är att hjälpa ensamkommande ungdomar att integreras i det svenska samhället.

För dig som möter människor som har flytt!

Konflikter i Afghanistan och kulturkrock i Sverige.

Kvinnors rättigheter i Afghanistan och hur reagerar människor som har flytt från Afghanistan till Sverige.

Ensamkommandes situation i Sverige.

Föreläsare

Ali Farhad Salehi: Bachelor Political Science, International Relations, Kabul, Student Master program i Indiana, Leadermöte Lyssnare utan gränser. Har arbetat med kvinnor- och ungdomsprojekt för FN, USAs ambassad och afghanska armén i Afghanistan. Arbetar nu med arbetsmarknad och Integration i HVB HEM.

Mujtaba Attai: kom som ensamkommande till Sverige för fyra år sedan och är ordförande för SEF Malmö samt kassör för SEF riksförbund. Jobbar med flyktingar i olika organisationer runt om i landed och brukar föreläsa om ensamkommandes situation på olika skolor och föreningar.

Se facebook-event för avgift och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Norrbottens-Kuriren 17-01-26:

De osynliga och gömda barnen till sidans topp

Hur är det att som barn leva gömd och ständigt vara rädd för att familjen ska utvisas?

I barn - och ungdomsboken "Om jag får stanna" skildrar Kajsa Gordan hur två på många sätt mycket lika kompisar, i samma skolklass, lever under så diametralt olika villkor.

Ilona och Stella är båda 12 år. De går i samma klass och är bästa vänner. Men en sak skiljer dem åt. Ilona lever gömd med sin familj på ett kloster, de sover alla i ett enda rum, och hon vet inte om hon kommer att få stanna i Sverige. Hon har varit i Sverige i sex år och är ständigt orolig för att de ska utvisas.

Byter perspektiv

Ilona brottas också med känslan av att vara osynlig - hennes namn finns inte på någon klasslista och när det är dags för fotografering till skolkatalogen kan hon inte vara med. Stella kan inte förstå varför hennes vän, som är precis som hon, tvingas leva ett så annorlunda liv. Hon oroar sig för Ilona och skäms över att hon själv har det så bra.

- Jag var från början klar över att jag skulle varva Ilonas perspektiv med Stellas. Dels för identifikationsmöjligheten hos båda, dels för att visa att de båda är bra och har jättemycket gemensamt, men stora viktiga bitar i livet som är så olika. Ilona kunde lika väl vara Stella och tvärtom, säger Kajsa Gordan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 17-01-31:

Stadsarkivet vill ha berättelser om flykthösten till sidans topp

Stadsarkivet i Malmö efterlyser berättelser från den kaotiska tid för lite över ett år sedan, hösten 2015, när Malmö tog emot människor på flykt. Även bilder och dokument samlas in.

De söker bidrag både från de som engagerade sig frivilligt eller jobbade på någon myndighet och de som kom hit som asylsökande.

- Det kan vara de som hjälpte till på Centralen eller på något boende eller de som jobbade i Malmö stad, busschaufförer som körde eller de som serverade mat, och de som kom hit, säger Karin Sjöberg, arkivpedagog på Stadsarkivet i Malmö.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västgötabladet 17-02-12:

Vill spegla betydelsen av ett hem till sidans topp

Kulturskolan sätter upp ett eget dansprojekt - Hem.

- Det är både ett kultur- och integrationsprojekt med såväl dansföreställning och workshops för elever i årskurs nio och de ensamkommande flyktingarna som går på språkintroduktion, säger kulturskolchefen Lars Paulsson.

Marie Lager, bosatt i Kungslena, men som till vardags har Skara skolscen som arbetsplats, kontaktade Lars Paulsson på Kulturskolan Smedjan. Hon hade skrivit en projektbeskrivning med temat hem och vad ordet har för betydelse.

Kulturskolan nappade och det utmynnar nu i en dansföreställning. Simon Jalnefur Lööf, Carolina Carlson, båda från Tidaholm, och Joséphine Wistedt, Stockholm, kommer att framföra Hem sju gånger på dansgolvet i Kulturskolan inför elever i årskurs nio och för de som går på språkintroduktion. Det blir även en offentlig föreställning på sen eftermiddag lördagen den 25 februari

Dansarna ska tolka vad ordet Hem kan ha för betydelse,

Vad är egentligen hem? Vad är det som gör att man känner sig hemma? Är det huset, lägenheten, saker, staden eller platsen? Hur funkar det när man flyttar? Hur gör jag mig hemmastadd? Ja, frågeställningarna är många.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 17-02-01:

EASO Newsletter January 2017 till sidans topp

In this month's edition you will find the following articles:

- Latest Asylum Trends- Social Media Monitoring Report - Sixth Consultative Forum - The assessment - EASO supports high quality journalism - Recent EASO Training and Workshops - EASO supports Courts and Tribunals - Important meetings held at EASO - EASO upcoming events - Vacancies

Hämta nyhetsbrevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.