ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - 26 januari 2017

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Kammarrätten i Stockholm 17-01-11:

Kammarrätten avstyrker förslaget om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå till sidans topp

Kammarrätten avstyrker författningsförslagen i dess nuvarande utformning. Kammarrätten vill poängtera att den korta remisstiden tillsammans med lagförslagens komplexitet har gjort att det inte har varit möjligt att helt förstå författningsförslagen eller dess konsekvenser. Följande synpunkter kan dock lämnas.

Allmänna synpunkter

Inledningsvis bör understrykas att utgångspunkten i utlänningslagen är att en skyddsbehövande ska beviljas uppehållstillstånd till följd av sina skyddsskäl.

Kammarrätten har inga invändningar mot att giltighetstiden för ett sådant uppehållstillstånd kan variera på grund av pågående studier. Som lagförslagen i utkastet är utformade kan dock konstateras att en skyddsbehövande som kommit till Sverige för att söka asyl i vissa fall inte ska beviljas uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. I stället ska uppehållstillstånd beviljas för studier (se 16 c §, 16 d § och 16 g § tillfälliga lagen). Kammarrättens uppfattning är att det är en skyddsbehövandes skyddsskäl som ska utgöra grunden för dennes rätt att vistas i Sverige och att detta bör gälla oavsett om denne studerar eller inte.

Författningsförslagen i utkastet tar dessutom i stor utsträckning sikte på enskilda, både barn och vuxna, som inte har skyddsskäl och som därför enligt gällande lagstiftning inte beviljas uppehållstillstånd. I flera fall är giltighetstiden för dessa uppehållstillstånd till och med längre än för skyddsbehövande.

Kammarrätten anser att det är mycket olyckligt att fokus på det här sättet flyttas från en persons skyddsbehov till andra faktorer. Att tydligt skilja mellan olika grunder för uppehållstillstånd och att ge skyddsgrunder en mer framträdande plats var också något man särskilt ville tydliggöra med den nya utlänningslagen (se prop. 2004/05:170 s. 176).

(...)

Hämta remissvaret (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-12: Migrationsverket varnar för nya svåra åldersbedömningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 16-12-13:

Proposition: Uppföljning av återvändandedirektivet mm till sidans topp

I propositionen föreslås lagändringar med anledning av att en uppföljning har gjorts av genomförandet i svensk rätt av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.

När det gäller återvändandedirektivet föreslås en ny bestämmelse om prövningen av frågan om avvisning eller utvisning av en utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare och som har uppehållstillstånd i en annan EU-stat. Bestämmelsen innebär att en sådan utlänning med vissa undantag ska uppmanas att inom en skälig tid självmant bege sig till den andra EU-staten och att avvisning eller utvisning får beslutas först om en sådan uppmaning inte följts.

Vidare föreslås bl.a. förändrade regler om överklagande av Polismyndighetens beslut om återreseförbud i syfte att undvika att frågor som har nära samband med varandra handläggs av olika överinstanser.

När det gäller direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning föreslås att det inte längre ska vara ett krav för beviljande av ställning som varaktigt bosatt i Sverige att sökanden har permanent uppehållstillstånd.

Läs mer (Extern länk)

Motion (SD) med anledning av propositionen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-01-13:

Irland/ New Act commenced: A single procedure and restricted family reunification till sidans topp

The Minister for Justice and Equality in Ireland has signed regulations commencing the International Protection Act 2015, signed into law on 30 December 2015. Thereby introducing fundamental changes to Irish asylum law:

Firstly, a single procedure has been created. Ireland was the last remaining EU Member State not to assess claims for refugee status and subsidiary protection in one procedure. Under the new procedure, the independent Office of the Refugee Applications Commissioner will be abolished and first instance decisions will now be made by International Protection Officers in the Department of Justice. A right of appeal will exist to the International Protection Appeals Tribunal, which replaces the Refugee Appeals Tribunal - remaining an independent entity.

Secondly, Ireland has changed family reunification rights. Before, there were two categories: an automatic right to reunion with children and spouses, once identity was established and a discretionary category for other family members such as elderly parents or siblings where dependency on the person in Ireland could be established. This discretionary category has now been abolished. In addition, the right now only exists for 12 months following from a declaration of refugee status or subsidiary protection.

Thirdly, there is no mention of reception conditions in the new legislation. Ireland has opted out of both the Reception Conditions Directive and its recast, instead opting to regulate the issue of the reception of asylum seekers by ministerial order rather than legislation.

Additionally, while the legislation refers to the best interests of the child in numerous sections, there is no overarching provision upholding the principle; something the Irish Refugee Council advocated for before enactment.

Läs mer (Extern länk)

The Irish Times 17-01-03: Streamlined system aims to cut length of time applicants spend in direct provision (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Balkan Insight 17-01-12:

Slovenien/ Slovenia aliens act proposal worries Croatia till sidans topp

Croatian experts fear Slovenia's planned changes to the Aliens Act, heralding stricter procedures towards refugees and asylum seekers, could create problems for it.

Slovenian plans to toughen its procedures for receiving refugees and asylum seekers worries activists and migrant experts in Croatia, where it is feared that the changes could cause additional problems.

Experts told BIRN that Slovenia's move would endanger the rights and security of refugees traveling to Western Europe along the "Balkan route" but would not end migration per se.

Milena Zajovic, from the Croatian NGO "Are You Syrious", told BIRN that asylum seekers and refugees will continue to cross the border between Slovenia and Croatia illegally. Stricter rules "won't change anything but will further lower the level of their lives and put their security at risk", she said.

The Slovenian government backed an amendment to the existing Aliens Act on Thursday, introducing stricter procedures towards asylum seekers and refugees for a special six-month period - with a possible extension for another six months.

It is likely to be backed by the country's parliament in which the plan enjoys cross-party support.

Although the procedure would not apply to persons whose life is in danger if they are returned to their native countries, or unaccompanied minors, the provisions will empower police officers to refuse entry to most asylum seekers on the border.

Zajovic said Slovenia was trying to imitate recent moves by Hungary, which were unfortunately now being copied by the majority of countries on the "Balkan route", including Croatia, "where we have witnessed a lot of cases in which Croatian police deported refugees to Serbia without proper procedure".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Council of Europe: Human Rights Commissioner: Parliament must ensure that legislative reform on migrants complies with human rights obligations (Extern länk)

Amnesty International 17-01-18: Amnesty International's legal assessment of the proposed amendments to Slovenia's aliens law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-01-19:

Österrike/ Proposals to restrict humanitarian visas and family reunification till sidans topp

The draft Aliens Reform Act 2017 (FrÄG 2017) has been presented to the Austrian Parliament, with a view to introducing further restrictive reforms to refugee protection. The bill foresees amendments to a number of Austrian laws, including the Asylum Act and the Aliens Police Act.

The Act will abolish the possibility for refugees to obtain a D-type Visa for humanitarian reasons, in order to legally travel to Austria to seek protection. Diakonie has warned against such a move, as it would leave no legal pathways for people to access protection on Austrian territory and could interfere with their right to family life under Article 8 ECHR.

At the same time, the reform would introduce more onerous financial hurdles for family reunification of refugees, by obliging them to cover the costs of evidence such as DNA tests to prove family links. Higher costs are liable to render the right to family reunification ineffective in practice, according to Diakonie.

Austria received 42,073 asylum applications last year. Out of those, 27,254 were deemed Austria's responsibility, while the rest were channelled into Dublin procedures for people to be transferred to other Member States. The government had announced in 2016 that a quota of no more than 37,500 would be admitted to the country to have their claims processed.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 17-01-18:

Från Etiopien/ Uppdatering beträffande säkerhetssituationen i Etiopien till sidans topp

/Asylnytt: observera att detta är en uppdatering i förhållande till rapporten som kom 11 november./

/Utdrag:/

Den 9 oktober 2016 införde den etiopiska regeringen ett sex månader långt undantagstillstånd som svar på den protestvåg som drabbat landet under senaste året. Bakgrunden till protestvågen beskrivs i Lifos Lägesanalys: Etiopien (version 1.1) (daterad 2016-12-13). Nedan följer en uppdatering av läget i Etiopien sedan införandet av aktuellt undantagstillstånd:

- Både antal protester och antal protestrelaterade dödsoffer verkar ha minskat avsevärt sedan införandet av aktuellt undantagstillstånd. Landets premiärminister, Hailemarian Desalegn, meddelade i ett tal i parlamentet den 12 januari 2017, att lugn och stabilitet åter råder i landet, mycket tack vare allmänhetens stöd och välvilja till införandet av undantagstillståndet;

- En regeringsombildning har genomförts med fokus på att jämna ut maktfördelningen mellan de olika etniska grupperna i landet. Exempelvis har Oromo People's Democratic Organisation (OPDO) tilldelats 9 av 30 ministerposter;

- Antalet arresteringar kopplade till undantagstillståndet uppskattas till ca 12 500 i hela landet, där majoriteten skett i Amhara och Oromia. Bland annat har ledande oppositionspolitiker arresterats. Den 21 december 2016 meddelade landets premiärminister att ca 10 000 av de arresterade kommer att friges etappvis efter genomgången utbildning/träning i hur man bedriver fredliga protester.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 17-01-20:

Från Gambia/ Some 45,000 people have fled uncertainty in Gambia as tension mounts till sidans topp

Women and children cross border of West African nation to Senegal as crisis talks take place.

Thousands of people have fled to Senegal from The Gambia, where last-minute talks are taking place to persuade the incumbent President to leave office following an election defeat.

According to Senegalese authorities, 45,000 people have crossed the border between the two West African countries, and more people may continue to flee as the situation remains tense.

"Our fear is, if this situation is not resolved soon, more people may have to leave their homes trying to seek safety," said UNHCR spokesperson Babar Baloch in an interview after a press briefing in Geneva today.

Mediators are holding talks in The Gambian capital Banjul to persuade Yahya Jammeh to step down after the internationally recognised President Adama Barrow was sworn in during an inauguration ceremony at the Gambian embassy in Dakar on Thursday.

Latest figures from the government of Senegal show 75 per cent of the people crossing the border from The Gambia to Senegal are women and children, who are finding shelter with family members, host families or in hotels.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Utrikes 17-01-16:

Från Guatemala/ Allt fler flyr Guatemala till sidans topp

Allt fler människor flyr från Guatemala, El Salvador och Honduras och söker asyl i Mexiko. Under 2016 mer än fördubblades antalet asylsökande i Mexiko jämfört med 2015, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR och siffran väntas bara stiga framöver.

Pastor José Luis González Miranda som arbetar vid jesuiternas migrationscenter vid gränsen mellan Mexiko och Guatemala säger att de arbetar annorlunda:

- För två år sedan öppnade vi härbärget på nytt. Tidigare var det för migranter, men nu tar vi emot flyktingar, säger pastor José Luis González Miranda.

Jesuiternas mottagningscenter ligger på en bakgata i den mexikanska staden Comolapa, några mil in över gränsen från Guatemala.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Utrikes 17-01-19: Barnen som flyr Guatemala (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

SvT Skåne 17-01-25:

Stort internationellt intresse för Önnevallrättegången till sidans topp

Rättegången mot SVT-journalisten Fredrik Önnevall och hans kollegor röner internationellt intresse. När de på torsdagen ställs inför anklagelserna om människosmuggling uppmärksammas fallet långt utanför Sveriges gränser.

- Det är en väldigt intressant rättegång. Hans historia är väldigt gripande, det som hände under reportaget är något som kan intressera väldigt många. Det är ett människoöde som är värt att bevaka, säger Camille Wohlert när hon intervjuar Fredrik Önnevall för nyhetsbyrån AFP, som har kunder i både Europa, Asien och Afrika.

- Flyktingfrågan är extremt stor i Europa. Personer som smugglar flyktingar har också arresterats i andra länder. Det finns domar med olika utgång, säger Camille Wohlert.

Även bland annat den brittiska tidningen The Guardian har kommit till Malmö för att intervjua Fredrik Önnevall.

Rättegång imorgon

På torsdagen står han och kollegorna Hanin Shakrah och Clas Elofsson inför rätta för människosmuggling eller som åklagaren skriver i åtalet, "uppsåtligen hjälpt en utlänning" att åka från Grekland till Sverige.

- Nu när det drar ihop sig är jag nervös. Samtidigt har jag vant mig vid tanken och förberett mig mentalt ganska länge. Det är på ett sätt skönt att det äntligen blir av, säger Fredrik Önnevall.

"Du kan väl ta mig till Sverige?"

Det har gått två år sen programmet Fosterland sändes i SVT. Det var under inspelningen i Grekland som Fredrik Önnevall och teamet tog beslutet som nu lett till en rättegång.

15-årige Abed är tillsammans med andra syriska flyktingar i en lägenhet. De planerar att hoppa ner från bro på en lastbil i rörelse för att ta sig norrut i Europa. Abed är rädd och frågan kommer när kameran.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 17-01-24: Louise Dane, jurist: Det är ett oklart rättsläge (Extern länk)

Under tiden, riksdagsman kräver hårdare straff:

Riksdagen 17-01-10: Skriftlig fråga av Lars-Arne Staxäng (M): Straff för människosmuggling med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även exempel från andra länder:

The Guardian 17-01-02: Man who tried to smuggle child refugee into UK: 'I'd never do it again. Well ... ' (Extern länk)

Statewatch 17-01-16: Manifesto marks start of campaign across France against the "solidarity offence" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 17-01-01:

Storbritannien/ Cornwall refugee group raises thousands to help resettle Syrian families till sidans topp

Seaside resort of Bude wants to be one of the earliest adopters of the community sponsorship scheme to resettle refugees

A refugee support group in a small Cornwall town hopes to welcome two Syrian families after raising thousands of pounds.

Bude Welcomes Refugees, a 30-person group based in the north Cornwall seaside resort, wants to be one of the earliest adopters of the community sponsorship scheme to resettle refugee families.

The initiative enables community organisations, including charities, faith groups, churches and businesses, to take on the role of supporting resettled refugees in the UK.

The group has applied for charity status and presented its plan to Cornwall council for approval, which is required to secure Home Office clearance.

Richie Heard has been volunteering in an old RNLI lifeboat to save migrants and refugees attempting the crossing from Turkey to Greece. He said the initiative showed "just how much love this part of the country has to give".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Caritas 17-01-20:

Italien/ Caritas supports humanitarian corridor for Horn of Africa refugees till sidans topp

Italy is opening a humanitarian corridor for refugees from Eritrea, South Sudan and Somalia with the support of Caritas. An agreement with the Italian government was signed last week.

The women, men and children will come from refugee camps in Ethiopia. Once in Italy, Caritas will help the refugees through the project "Protetto. Rifugiato a casa mia" (Protected: a refugee in my home) which is in its third year of helping house refugees with members of local communities in Italy.

Oliverio Forti, head of Caritas Italy's migration office, says, "The humanitarian corridor is an opportunity for people who are living in very bad conditions in Ethiopian refugee camps.

Through this mechanism they will arrive to Italy in a safe and legal way. We believe this is the only way to fight against traffickers and to avoid people dying during their migrant journey." The project will focus on helping refugees find a home, providing Italian lessons and providing job opportunities for better integration into Italian society. Caritas will work alongside the Sant'Egidio charity in welcoming the refugees and helping them find their way in Italian society.

Over 6000 people died trying to cross the Mediterranean in 2016, according to the International Organization for Migration. Refugees and migrants are at high risk of falling into the hands of criminal networks as they try to cross the Mediterranean. They not only pack them onto over-crowded and unsafe boats, demanding large amounts of money for the trip to Europe, but they also sometimes continue to exploit migrants once they are in Europe.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aljazeera 17-01-01:

Medelhavet/ Lost at sea: The search for missing refugees till sidans topp

Thousands of people remain unaccounted for after attempting the deadly Mediterranean Sea crossing.

The last time Gholam saw his wife and two children was in the brief moment before a high wave split their boat in half and catapulted the dozens of people on board towards the sea.

In the chaos of October 16, 2015, Gholam, an Afghan refugee from Kabul, held his eldest son's head above water so that he could breathe. But overcome by rough winds and unable to see in the darkness, he could not find his wife, their four-year-old son or their nine-year-old daughter. More than a year later, he still recalls desperately hanging on to a piece of wreckage as the shards of wood dug into his palms and feet.

Gholam, his son and others were eventually rescued when a large ship crossed their path and transferred them to the Turkish coastguard. A 24-hour search-and-rescue patrol found some of the missing alive and others dead, but Gholam's wife and two young children were not among them.

"I thought, if they died, then where are their bodies?" Gholam said, speaking to Al Jazeera under a pseudonym. As weeks passed with no word, he took matters into his own hands, starting to search for his family on his own.

Thousands of refugees still brave the dangerous sea voyage to Europe across the Aegean Sea each year, but for every refugee that reaches Greece successfully, there are others who are never heard from again. Many are thought to be dead, with some buried in unmarked graves. The process to identify them is mired in bureaucratic and logistical hurdles, leaving their families in limbo.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Medecins Sans Frontiers 17-01-18: How to stop the rising tide of death in Mediterranean (Extern länk)

TT / Sveriges Radio Ekot 17-01-14: 100 befaras ha omkommit i förlisning på Medelhavet (Extern länk)

The Observer: Aid workers say only four survivors recovered so far after vessel containing about 110 people overturned near Libya (Extern länk)

UNHCR 17-01-15: UNHCR lauds Europe's rescue efforts in Mediterranean Sea (Extern länk)

Medicins Sans Frontiers 16-12-23: Bounties not Bodies: Smugglers profit from sea rescues though no clear alternative (Extern länk)

Ekathimerini 17-01-14: Lesvos mayor grants prize to two fishermen who saved hundreds at sea (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hurriyet 17-01-14:

Turkiet/ 2016 border security measures included 330 km of walls till sidans topp

Turkey last year erected 330 kilometers (205 miles) of walls along its borders with Syria and Iraq to fight illegal crossings, the Turkish military said on Jan. 14.

According to a Turkish General Staff press statement on border incidents in 2016, Turkey also put up 191 kilometers (119 miles) of reinforced fences along those borders to boost physical security.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-01-13:

Spanien/ NGOs demand clarification of potential push backs of over thousand people till sidans topp

A coalition of 85 Spanish NGOs, including ECRE Member CEAR, wrote an open letter to Juan Ignacio Zoido, Spanish Minister of the Interior this week. In the letter the coalition demands clarification over the potential push backs of over 1000 people at the Spanish-Moroccan land border Ceuta in the beginning of this year and the orders given to the Spanish Border Guards.

Following media reports, an estimated 1,100 people tried to climb over the border fence between the Spanish enclave Ceuta and Morocco at 4am at New Year's Day. From the total amount of people only two persons entered Spanish territory, being severely injured and treated in the hospital. The remaining people were returned to Morocco.

Spain reformed its Aliens Law March 2015, allowing authorities to reject third-country nationals that are found crossing the country's borders irregularly. The law was passed amid heavy criticism by the Council of Europe and UNHCR, who warned that the reform would infringe on the right of an individual to seek asylum safeguarded by European and International Law. This criticism equally formed the subject of N.D. and N.T. v. Spain, a case against Spain currently pending before the European Court of Human Rights.

Esteban Beltran, Director of Amnesty International commented on the last incident of push-backs: "Spain has the dubious honor of being placed in a group of countries such as Bulgaria, Hungary and Turkey, which carry out hot expulsions, violating international law and preventing people fleeing war and persecution from accessing international protection to which they have the right."

Artikeln med källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Göteborgs-Posten 17-01-15:

Bulgarien/ Gränspoliser och medborgargarde jagar flyktingar i Bulgarien till sidans topp

Slagna av polisen, bitna av polishundar, rånade på sina tillhörigheter och jagade av ursinniga medborgargarden. Så behandlas flyktingar i Bulgarien, enligt flera människorättsorganisationer. - EU kan inte fortsätta blunda för de svåra övergreppen, säger Lydia Gall, vid Human Rights Watch.

"De jagade oss med hundar och sköt mot oss. Det var fem poliser. När de kom fram, började de slå oss. De slog mig i huvudet. Sedan tog de mina pengar och min mobil", berättar Abdullah, 16 år, som kom till Bulgarien via Turkiet för Human Rights Watch.

När människorättsorganisationen intervjuade 45 asylsökande och migranter, vittnade de om grova övergrepp av bulgariska myndigheter. Över hälften berättade att de blivit slagna av polisen och bitna av polishundar. Alla utom en berättade att de blivit fråntagna sina tillhörigheter, ibland under pistolhot, av bulgariska polismän.

- Detta är så vanligt att en person jag pratade med säger att man kallar det för ett bulgariskt välkomnande. Om man frågar flyktingar, både på Balkan och i Sverige, vilken etapp på vägen som har varit svårast, kommer alla säga Bulgarien, säger Lydia Gall, researcher vid Human Rights Watch med ansvar för Östra Europa.

Livsfarligt vintertid

Trots att EU har stängt sina gränser fortsätter flyktingarna att komma till Europa, ofta illegalt. Balkanrutten hölls vid liv med hjälp av smugglare och löper numera främst genom Turkiet, Bulgarien, Makedonien, Serbien, Kroatien och Slovenien.

Resan uppges vara mer riskfylld då flyktingarna blir allt mer desperata. Samtidigt finns en växande oro i de tidigare genomfartsländerna för att flyktingarna kommer att stanna kvar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 17-01-23:

Polen/ Vitryssland får EU-pengar för flyktingmottagande till sidans topp

EU-kommissionen ger Vitryssland sju miljoner euro för att bygga tillfälliga flyktingmottagningar. Sedan mer än ett år har antalet flyktingar som söker ta sig till EU via Vitryssland ökat kraftigt.

Järnvägsstationen i Brest har sett tusentals drömmar grusas. Förhoppningsfulla flyktingar som klivit på tåget mot Polen för att några timmar senare skickas tillbaka. I strid med EU:s regler släpps de asylsökande inte in i Polen.

Majoriteten är från Tjetjenien och Polen hävdar att de är ekonomiska flyktingar utan skäl för politisk asyl, eftersom de är ryska medborgare. Ramzan Kadyrov, som styr delrepubliken Tjetjenien med järnhand, har också sagt att det inte finns några skäl för tjetjener att fly.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-01-15:

Östeuropa/ Läkare utan gränser: Belgrad nytt Calais för flyktingar till sidans topp

Kölden i Europa slår hårt mot migranter. I Serbiens huvudstad Belgrad sitter runt 2.000 människor fast, många av dem barn, i bitande kyla utan vare sig vatten eller toaletter. Nu varnar organisationen Läkare utan gränser (MSF) för att staden kan bli ett nytt Calais för flyktingar.

- Serbien riskerar att bli en avstjälpningsplats, ett nytt Calais där människor är strandsatta och inte tar sig vidare, säger Andrea Contenta vid Läkare utan gränser i Serbien till Guardian.

MSF uppskattar att runt 2.000 människor har sökt skydd mot den bittra serbiska vintern i byggnader runt Belgrads centralstationen, och att de lever under usla förhållanden, skriver tidningen. I veckan kröp temperaturen ner till minus 16 grader.

I en tillfällig klinik som MSF har inrättat i området kan flyktingarna få gratis vård. Många av dem har förfrysningsskador, samt rök- och brännskador eftersom de eldar allt de kan hittar för att hålla värmen. Nästan hälften av patienterna MSF har behandlat är under 18 år.

Serbien är inte med i EU, men landet gränsar till flera länder som ingår i union, inklusive Ungern, Bulgarien och Rumänien, och har blivit ett viktigt transitland för dem som hoppas kunna börja ett nytt liv i Västeuropa, skriver Guardian.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om situationen i Grekland och östländerna under vintern, nedan under rubriken "Mottagande och bemötande av asylsökande"

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Stockholm 17-01-11:

Revisorer kritiserar Stadens hantering av ensamkommande till sidans topp

Nu kommer allvarlig kritik från revisorerna angående bristande kontroll och uppföljning av placeringar av ensamkommande barn.

Revisorernas rapport har granskat Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Skarpnäck och Södermalm, för att se hur hanteringen av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har hanterats efter att staden tog emot många under 2015 och början av 2016.

Svidande kritik mot staden

Rapporten påpekar flera brister, bland annat ska majoriteten av de ensamkommande barnen inte besökts de två första veckorna efter anvisning till boende. Nämnderna har inte en tillräcklig uppföljning varken vad gäller boendenas kvalitet eller de ekonomiska konsekvenserna.

Nämnderna har inte utfört någon systematisk och aktiv avtalsuppföljning eller seriositetskontroll av utförare.

Överförmyndarnämnden har heller inte tillräckligt djupgående lämplighetsprövning av gode män och heller ingen systematisk tillsyn. Revisorerna finner att dessa brister är allvarliga.

"De har ingen kontroll"

Kritiken kommer också från Liberalenas oppositionsborgarråd Lotta Edholm (L) som menar att Stockholm stad bör se över sina rutiner för ensamkommande barn och ungdomar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-24: Ensamkommande barn placerades i familjer med misstänkt IS-koppling (Extern länk)

Tendens, kortdokumentär 17-01-24: Jourhemmet och IS (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-24: Jourhem med IS-koppling kontrollerades inte av kommunen (Extern länk)

Se även skriftliga frågor av Jenny Petersson (M) med svar av Statsrådet Åsa Regnér (S):

Fråga 2016/17:589 Brister i socialtjänsten (Extern länk)

Fråga 2016/17:586 Brister på HVB-hem (Extern länk)

Fråga 2016/17:574 Placering av barn och unga på stödboenden (Extern länk)

Fråga 2016/17:672 Orosanmälningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 17-01-17:

Fler ensamkommande pojkar i tvångsvården till sidans topp

Var tredje pojke som tvångsvårdats inom den statliga slutna ungdomsvården under 2016 var ensamkommande flyktingbarn. Det visar ny statistik som Statens institutionsstyrelse tagit fram för SvD:s räkning.

Av 63 minderåriga som började avtjäna sitt straff i sluten ungdomsvård var 10 ensamkommande.

Andelen ensamkommande flyktingbarn som tvångsvårdats eller börjat avtjäna ett straff inom sluten ungdomsvård har nästan fördubblats på två år.

Under 2014 var 139 ensamkommande intagna, enligt statistik från Statens institutionsstyrelse, SiS. Då var var femte intagen pojke ensamkommande. 2016 tillhörde var tredje av de intagna pojkarna den gruppen.

Det handlar dels om unga som tvångsvårdas enligt LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, och dels om ungdomar mellan 15-18 år som begått allvarliga brott och dömts till sluten ungdomsvård i stället för fängelse.

Barn som tvångsvårdas enligt LVU har ofta stora psykosociala problem och många omhändertas på grund av missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.

- När det gäller ensamkommande ungdomar handlar det inte alltid om kriminalitet, snarare om missbruk och mycket om vagabondage - att man till exempel rymmer från sitt boende, förklarar Catrine Kaunitz, som är utredare på SiS.

Enligt henne finns det ofta stor psykisk ohälsa med i bilden, och de ensamkommande är överrepresenterade när det gäller självskadebeteende.

- Bland de som kommer till oss är det vanligt att man inte fungerar på sitt boende. Man följer inte reglerna, ofta är de vana vid att klara sig själva. Det blir stök och bråk med andra unga som bor där, man har svårt att sköta skolan och blir till slut utslängd från boendet, säger Catrine Kaunitz.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Stockholm 17-01-09: Ensamkommande - heroinlangarnas nya kunder (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 17-01-13: Utbrett drogmissbruk på asylboendet i Fur (Extern länk)

SvT Stockholm 17-01-09: Ordförande för Sveriges ensamkommandes förening: "Jag blir förkrossad" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 17-01-18:

Med kriget flåsande i nacken till sidans topp

Tryggheten som killarna på Liagråden känner efter två år i Sverige tynar bort. Efter att ha sett hur andra ensamkommande barn från Afghanistan utvisas är de rädda för att det liv de skapat sig här ska ryckas undan.

Efter nära två år i Sverige har killarna på HVB-hemmet Liagården börjat känna sig hemmastadda. De har lärt sig svenska språket och kulturen, om lagar och regler, om hälsa och de sociala koderna som finns här.

För alla har resan från Afghanistan till Sverige varit hård och traumatisk men här har de fått en känsla av trygghet. De vågar tro på sin framtid igen och drömmer om hur resten av deras liv ska se ut.

Fösta gången som Seyed Taher Hashemi flydde från sitt hemland var han fem år. Tillsammans med sin familj kom han till Iran där de stannade i tio år. Därifrån försökte han sedan ta sig till Sverige men stoppades vid den turkiska gränsen. Han fängslades och skickades tillbaka till Afghanistan.

Kompisen dog

Andra gången flydde han tillsammans med fyra kompisar. Resan var hård och en av hans vänner dog.

- Vi fick inte komma in i Turkiet och en gränspolis sköt honom.

Efter flera försök tog han sig igenom Turkiet och så småningom även Grekland. Då var planen att ta sig till Finland, där en släkting bor, men han och hans vänner stoppades av polisen i Stockholm.

- De sa att eftersom vi var ensamkommande barn så fick vi inte åka vidare utan stanna här och söka asyl. Men det första de sa var "välkomna". Det är första gången polisen har välkomnat oss någonsin. Det kändes bra.

Seyed berättar att han tidigare trodde att det var krig i hela världen, att terrorister härjade överallt. I Sverige möttes han av ett samhälle som inte varit i krig på över 200 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ur artikelserie om massutvisningarna: Elevhälsan: "Att de blir sedda är viktigt för välmåendet"/ (Extern länk)

Artikelserien är låst som "plusmaterial" men kan låsas upp med 1 kr för en månad.

 till innehållsförteckningen innehåll

#Vistårinteut 17-01-15:

Kartläggning över kommunernas agerande efter åldersuppskrivning till sidans topp

Rörelsen #vistårinteut har gjort en kartläggning över hur Sveriges kommuner gör när det gäller ensamkommande barn och unga i asylprocess. Var kartläggning visar att ett stort antal kommuner agerar direkt när Migrationsverket skrivit upp barn och unga i ålder. I dessa kommuner förlorar barnet i ett slag sitt boende. Pa många hall förlorar hen även sin gode man och i värsta fall fyttas hen sa langt bort att skolgangen tvingas avbrytas.

Vi har sett att många kommuner inte gör individuella utredningar för barn och unga i asylprocess. Därmed går kommunen miste om möjligheten att få fortsatt ersättning fran Migrationsverket. Med fler utredningar och uppföljningar som utgår fran det individuella behovet och inte Migrationsverkets formuleringar i åldersuppskrivningen finns potential att fler barn kan behålla det skyddsnät som med stor möda vävts kring barnet.

Ett stort antal av åldersuppskrivna barn och unga i asylprocess hamnar därmed i en akut kris. För vissa av dem leder det till aktiva suicidförsök, i en del fall med dödlig utgång. Andra barn fastnar i destruktiva beteenden, självskador och psykisk ohälsa. Tyvärr är det inte enstaka fall längre. I stort sett dagligen delas berättelser i våra grupper om barn pa vuxenboenden som fullständigt tappat taget om livet, uppskurna handleder, barn som hänger sig, barn som skadar sig själva svårt. Barn igår, vuxen idag; gruppen åldersuppskrivna förväntas över en natt kunna ha helt eget ansvar för sin situation, juridiskt, utbildningsmässigt, språkligt och personligt. Gode mannens uppdrag avslutas och barnet behöver vara kapabel att föra sin egen talan i fråga om överklagan och verkställighetshinder.

#vistårinteut vänder oss mot denna inhumana behandling av barn och att kommunerna inte sätter barnens behov om vård, skola och omsorg i första rummet. Vi menar att agerandet kränker barnkonventionens avsikter.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Göteborgs-Posten 17-01-13: Larmar om oklart läge för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 17-01-11:

Örebroeleverna - "Att fylla 18 år är den värsta mardrömmen" till sidans topp

/Artikelserien i Nerikes Allehanda är låst som "plusmaterial" men kan låsas upp med 1 kr för en månad./

- Vi vet inte vad som händer, man får ta en dag i taget, säger Sajjad.

Precis som många av sina klasskamrater väntar han på ett besked om han får stanna i Sverige.

I ett klassrum på Grillska gymnasiet sitter tolv killar i gymnasieåldern. Alla är ursprungligen från Afghanistan, men flera av dem har de senaste åren bott i Iran och Pakistan. Nu befinner sig alla i en asylprocess i Sverige. En del har fått ett beslut, andra väntar fortfarande.

- Vi vet inte vad som händer, man får ta en dag i taget, säger Sajjad.

Hans klasskompis Alireza förklarar hur framtiden känns i asylprocessen:

- Det är svårt när man inte kan planera. Allt är mörkt, man ser inte något ljus.

Att leva i väntan på ett besked om att bli utvisad eller få stanna påverkar killarna mycket.

- Det är många av dem som har ångest, sömnproblem och känner mycket oro, berättar läraren Malin Uhlan.

- När vi hör nyheter på tv och Facebook blir vi oroliga. Ibland tar jag bort Facebook men jag tar alltid tillbaka det igen, säger Seyed Mahadi och skrattar åt sin oförmåga att hålla sig borta från sociala medier.

Killarna i språkintroduktionsklassen skrattar ofta tillsammans under de timmarna vi ses. Livet pågår, samtidigt som det är satt på paus.

- Skolan är viktig, den får oss att kämpa, säger Alireza och Malin intygar:

- Vi har väldigt hög närvaro i den här klassen och det kämpas verkligen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 17-01-13:

Liibaan fick en ny familj till sidans topp

När kommunen släpper ansvaret för unga flyktingar öppnar frivilliga sina hem - utan något stöd från samhället. Liibaan Abdullahi Macalin är ny familjemedlem hos Skoglunds.

Socialtjänsten är i dag betydligt hårdare med att lämna ansvaret för de ungdomar som är kvar i asylprocessen när de fyller 18 år. Tidigare fanns en mer gradvis övergång till eget boende och vuxenansvar, men i dag skrivs de ut från boenden eller mister familjehemsplacering. I stället placeras de på något av Migrationsverkets anläggningsboenden för vuxna, som kan ligga långt från orten där de bott.

Så var det för Liibaan Abdullahi Macalin från Somalia. På sin 18-årsdag fick han besked om att han var tvungen att flytta från sitt boende. Det skulle betyda en flytt från kompisar, skola och hela den trygghet han byggt upp i Göteborg.

Men Liibaan hade tur och träffade på Kinna Skoglund när de spelade in en film för nätverket Vi står inte ut. Som aktiv i nätverket och genom sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn, är Kinna Skoglund väl insatt i de svårigheter som många unga flyktingar i dag ställs inför.

- Vi kan inte bara strunta i ungdomar som varit med om trauman och dessutom befinner sig i ett nytt land, säger Kinna Skoglund. Jag sa till Liibaan att vi kunde behöva en storebror i vår familj och han svarade att det skulle han gärna ställa upp på.

Det har gått någon månad sedan Liibaan flyttade in. Han visar oss sitt rum på övervåningen. Om någon timma ska han iväg till sina lektioner på Munkebäcksgymnasiet.

- Jag har varit i Sverige i två och ett halvt år och jag hoppas få stanna här, säger han. Jag var 16 år när jag kom hit och jag flydde för att rädda mitt liv. För att överleva.

Han berättar att al-Shabaab tagit kontrollen över hans hemby och att han där blev stämplad som spion för regeringen för att han inte stödde terrororganisationen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hallands Nyheter 17-01-16: Ungdomar hämtade från Lia Hof (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 17-01-21:

Lucy och Fadi skulle bussas till Piteå - då hjälpte byborna till med boende till sidans topp

Under ett drygt år i Sverige har Lucy Janesian och Fadi Fansah bott på tre ställen. Nu har de rotat sig och fått vänner i Bredsjö. Därför kom Migrationsverkets besked att de skulle bussas till Piteå som en chock. Men redan dagen efter hade vännerna hjälpt dem hitta ny bostad i byn.

Det unga paret Lucy Janesian och Fadi Fansah träffades på universitetet i hemstaden Aleppo. Under 2014 flydde de till Turkiet och året därpå vidare mot Sverige.

- Vi kom till Göteborg. Men Migrationsverket skickade oss vidare till Kiruna där vi bodde i fyra månader innan vi kom till Bredsjö för ganska precis ett år sedan, berättar Lucy.

I Bredsjö har de fått vänner både på asylboendet och i byn. De ingår bland annat i slagverksensemblen Sambarevolutionen, som uppträdde i samband med Musikhjälpen.

Fadi berättar att de känt till att asylboendet skulle stängas, men de visste inte när och de hoppades att Migrationsverket skulle fixa boenden åt dem i närområdet.

- Därför kom beskedet förra fredagen som en chock.

Lucy och Fadi hör till de 35 asylsökande som bara några dagar senare skulle bussas norrut, till ett stort boende en dryg mil utanför Piteå.

- Men redan på lördagen när vi träffade våra vänner här i byn så sa de att de skulle försöka ordna så att vi kunde bo kvar, berättar Fadi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Haparandabladet 17-01-24: Barnfamiljer får bo gratis på elevhem (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 17-01-09:

När människor möts bortom fördomar till sidans topp

Vad betyder det när medborgare i ett samhälle engagerar sig i de flyktingar som kommer hit? Väldigt mycket, om man ska tro de boende på Valhall Park, migrationsverkets boende i Ängelholm.

Här har bland andra Skeldervikens byalag bidragit för att ge de boende en meningsfull fritid, något som verkligen betytt mycket för flyktingarna som är tacksamma för volontärernas engagemang.

De menar att tillvaron på boendet hade varit betydligt jobbigare och tråkigare utan dem.

Vi har träffat Labeeda Ahmad och hennes familj som bott på boendet i 11 månader. Hon förklarar varför de flydde hit.

- Vi är här på grund av vår religion. Det är inte krig i Pakistan utan där finns andra problem. Det finns flera muslimska grupper, och vi tillhör den som kallas Ahmadiyya, säger hon.

De flydde inte från något krig, utan de flydde från förtryck och trakasserier på grund av sin religion. Labeeda och hennes familj tillhör gruppen Ahmadiyya, vilket är en gren inom islam, och situation för dem i Pakistan är grym förklarar Labeeda och hennes mamma.

Vi träffas i det rum som familjen bor i på Valhall park i Ängelholm. Det är trångt, med föräldrar och tre tonårsbarn, Labeeda som är 16 och så tvillingarna Bilal och Baira i ett rum.

Men det är också trevligt och inbjudande. De har dukat upp med nötter, äpplen och choklad. Mamma Lubna laddar vattenkokaren och bjuder på te. Även Mats Holm från Skeldervikens byalag sitter med. Han känner familjen väl vid det här laget, och är en av dem som håller i språkundervisningen där Lubna är med.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 17-01-09: Här ger volontärer flyktingar en dräglig tillvaro (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 17-01-10:

Nyanlända utnyttjas med slavlön på pizzerior till sidans topp

Det handlar om långa dagar och en betalning som är långt under minimilön. En nyanländ man berättar att han får 300 kronor för tolv timmars arbete.

- Vi jobbar från klockan tio på förmiddagen till klockan nio på kvällen och på helgerna till tio på kvällen och får bara 300 kr om dagen. Efter två månader kanske du kan öka din lön med 50 kronor och du har inga raster.

Så berättar en syrisk flykting om arbetet på en pizzeria i Borås och han säger att han känner flera andra i samma situation.

- Chefen använde mig eftersom jag är invandrare. Jag har inte mycket pengar. Bara 1 800 kr från Migrationsverket. Jag har mycket ansvar och måste arbeta, förklarar han varför han ställde upp trots de dåliga villkoren.

Uppmanades att fixa praktikplats

För honom började jobbet på pizzerian som ett svartjobb. Efter ett tag uppmanade ägaren honom att försöka få praktik, via Arbetsförmedlingen, på samma pizzeria. Det innebar att han var på restaurangen hela dagen, delvis som obetald praktikant och delvis som kraftigt underbetald svartjobbare.

Nicole Bouyer, som ansvarar för etablering av nyanlända på Arbetsförmedlingen i Borås, säger att praktik är till för att exempelvis lära sig språket eller att få testa på ett yrke. Alla praktikanter ska ha en handledare och inte ersätta någon ordinarie anställd.

- Man ska gå lite utanpå den ordinarie bemanningen, arbetsgivare ska inte kunna driva sin verksamhet genom att ta in praktikanter, säger Nicole Bouyer.

Praktikplatsen täckmantel vid kontroll

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 17-01-11: Facket: Det här är slavarbete (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsmarknadsdepartementet 17-01-19:

Tidiga insatser för asylsökande - Länsstyrelserna får nytt uppdrag till sidans topp

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt, bland annat för att korta vägarna till en framtida etablering för den som får uppehållstillstånd. Regeringen beslutade den 22 december 2016 om flera förordningar med anledning av tidiga insatser för asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende (abo). Dessa förordningar träder i kraft den 1 februari 2017.

Länsstyrelserna får nytt uppdrag om tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelserna får den 1 februari 2017 ett nytt uppdrag att samordna tidiga insatser för asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende. Avsikten är att länsstyrelserna genom sitt nya uppdrag ska vara en samordnande aktör som kan verka för att de resurser som avsätts för olika typer av insatser för asylsökande används ändamålsenligt, ger verksamhet med god geografisk spridning och når en så stor andel av målgruppen som möjligt. Länsstyrelserna ska verka för att tillgången till insatser motsvarar det behov som finns i länet och att målgruppen har möjlighet att delta.

Tidiga insatser erbjuds av flera olika aktörer, bland annat inom folkbildningen. Svenska från dag ett är en satsning för att ge asylsökande och nyanlända möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Studieförbunden, folkhögskolorna och från och med 2017 studieförbundet SISU Idrottsutbildarna tilldelas statsbidrag för att genomföra undervisning i svenska och samhällsorientering.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Länsstyrelserna 17-01-13: Länsstyrelserna samordnar tidiga insatser för asylsökande från och med årsskiftet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-01-19:

Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation till sidans topp

De närmaste åren kommer Migrationsverket att minska antalet anställda till följd av färre asylsökande och minskad budget. Närmast i planeringen ligger att avveckla 23 500 direktupphandlade boendeplatser under våren, vilket leder till ett mindre behov av boendepersonal. I ett första skede berörs medarbetare i region Mitt.

Efter några år av kraftig expansion kommer Migrationsverket nu att återgå till en normal, mindre dimensionering. Det kommer att ske i flera steg. Först påverkas Migrationsverkets mottagningsverksamhet i och med att avvecklingen av boendeplatser fortsätter. Därefter följer en långsiktig, stegvis anpassning av verksamheten till verkets budget 2018 och 2019.

- Samtidigt som vår mottagningsverksamhet nu anpassas till färre asylsökande har Migrationsverket under 2017 ett fortsatt stort uppdrag när det gäller att pröva ärenden. Det handlar dels om att kunna ge alla de som väntat länge på sitt asylbeslut ett besked till sommaren, dels om att prioritera handläggningen av andra ärenden, som tillstånd för studier eller arbete. Vi måste alltså under 2017 både förstärka vår prövningsverksamhet och minska i mottagningsverksamheten, säger Kristina Hwargård, tillförordnad HR-direktör på Migrationsverket.

Den fortsatta anpassningen av verksamheten inför 2018 och 2019 kommer att styras av verkets prognoser av behoven och budgetbeskeden från regeringen.

- Utifrån vad vi vet i dag är vår utgångspunkt att budgetbeskeden innebär att vi kommer att få minskade resurser under 2018 och 2019, säger Kristina Hwargård.

"Vill behålla kompetens"

När det gäller anpassningen av mottagningsverksamheten efter antalet asylsökande berörs i ett första skede cirka 300 medarbetare i region Mitt. Planering pågår vad gäller verkets andra fem regioner. Att region Mitt påverkas först beror på att det i regionen finns förhållandevis många boenden för asylsökande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 17-01-19:

Alla tillfälliga asylboenden i norra länet stängs till sidans topp

Bredsjö var först ut, men alla de tillfälliga asylboendena i norra Örebro län ska avvecklas. Om några veckor är det Nyhyttans tur, därefter Hinseberg och till sommaren även Gusselby.

I går satte sig tolv personer från asylboendet i Bredsjö på en buss till Piteå, där de ska få nytt boende.

- Tanken var att flytta 35 personer till Piteå. Men de övriga har ordnat eget boende på orten, berättar Taha Ali på Migrationsverket i Lindesberg.

Bredsjö är först ut när Migrationsverket avvecklar sina tillfälliga asylboenden i norra länsdelen. Där får resten av de boende information under torsdagen om vart de ska flytta, och boendet avvecklas sedan under vecka 5.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Örnsköldsviks Allehanda 17-01-19: Sju asylboenden i Ångermanland stängs - här är listan (Extern länk)

Sundsvalls Tidning 17-01-19: Här är listan över de asylboenden i Medelpad som tvingas stänga (Extern länk)

Gefle Dagblad 17-01-19: Migrationsverket vill lägga ner fyra asylboenden i Gästrikland (Extern länk)

Nya Wermlands-Tidningen 17-01-19: Nu töms asylboendena (Extern länk)

Nerikes Allehanda 17-01-21: Ledsamt att tvingas lägga ned asylboende (Extern länk)

Nerikes Allehanda 16-01-21: Asylsökande vet inte att deras boende ska stängas (Extern länk)

Folkbladet 17-01-23: Manifestation mot nedläggning av asylboende (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 17-01-23: Tårar på skola när klasskompisar tvingas flytta (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 17-01-18: Skriftlig fråga av Laila Naraghi (S) med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S): Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ekathimerini 17-01-10:

Grekland/ Snow leaves refugees and government exposed till sidans topp

Government officials were trying Monday to find an emergency solution that would allow them to temporarily move some 1,000 refugees out of the Moria camp on the island of Lesvos to protect them from the snow and freezing weather.

Authorities met Monday with representatives of the local hoteliers' association but were unable to reach an agreement as the union held an emergency general assembly three months ago, when members decided that hotel rooms should not be made available for refugees.

"We understand that there is an emergency but for the decision to be reversed there needs to be another [union] general assembly," the president of the Lesvos Hoteliers' Association, Pericles Antoniou, told Kathimerini.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ANA-MPA 17-01-05: Refugees are no longer living in the cold, says migration minister (Extern länk)

Statewatch 17-01-09: Refugees living in snow and sub-zero temperatures at risk of death (Extern länk)

Keep Talking Greece 17-01-10: EU Commission: "untenable" situation in Greece's refugee camps (Extern länk)

Greek Reporter 17-01-10: Greek Navy Battleship to Host Refugees From Lesvos (Extern länk)

UNHCR 17-01-13: UNHCR calls for help for refugees facing European winter freeze (Extern länk)

w2eu Statement 17-01-22: No Dublin Returns to Greece! (Extern länk)

Human Rights Watch 17-01-23: Dire Refugee Conditions on Islands - Transfer Asylum Seekers to Mainland (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-01-20: Unicef: Kölden i Europa slår mot flyktingbarn i tältläger (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 17-01-25:

Serbien/ Desperate refugees and migrants in Serbia face freezing temperatures till sidans topp

Serbian authorities, together with UNHCR and partners, step up efforts to extend capacity in emergency shelters for hundreds sleeping rough.

Refugees and migrants wanting to leave an unsanitary, improvised shelter in Belgrade are being transferred to emergency accommodation opened recently by the government outside the city. The move comes after mounting concern over hundreds sleeping rough in sub-zero temperatures who resisted previous appeals to transfer.

Thanks to the efforts of the authorities, UNHCR and the humanitarian agencies in Serbia over the past several months, around 85 per cent of refugees, asylum-seekers and migrants living in the country are now accommodated in heated government shelters. Around 390 people have voluntarily sought shelter at the temporary Obrenovac facility since authorities opened it last week. However, an estimated 1,000 refugees and migrants are still camping out in smoke-filled, derelict warehouses behind Belgrade's main train station. Residents there stave off the penetrating cold by burning scrapped railway sleepers around the clock, which generate perpetual clouds of toxic smoke. Many say they are suffering the effects of smoke inhalation and there have been several cases of frost bite.

The Serbian authorities, together with UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners, are now working to extend capacity in the Obrenovac emergency shelter to house those now wanting to leave the warehouses, but who turned down previous offers, over coming days. UNHCR has contributed new clothing, blankets, bedding, cleaning services and hygiene kits.

"I had to leave, it was so cold and so dirty there," said Kiramat Safi, a 17-year-old unaccompanied child from Afghanistan, who after four months outside volunteered to leave the warehouses and move into another nearby shelter, Krnjaca, last week. "Now I'm feeling much better because it's warmer here. There's no smoke and I can sleep inside."

(...)

Läs mer (Extern länk)

FOTO-REPORTAGE: Buzz Feed News 17-01-13: These refugees are suffering through freezing conditions in Serbia (Extern länk)

The Guardian 17-01-24: Thousands of refugee children sleeping rough in sub-zero Serbia, says UN (Extern länk)

URGENT ACTION - Amnesty International 17-01-18: Provide shelter to refugees and migrants freezing in Belgrade (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 17-01-08:

Frankrike/ French police 'stealing blankets from migrants', charity warns till sidans topp

Médecins Sans Frontières say the practice is putting lives in danger as temperatures drop to below freezing

Police in Paris have been accused of putting migrants' lives in danger by stealing their blankets in the heart of winter.

Médecins Sans Frontières (MSF) also warned of "systematic police violence" targeted at the hundreds of migrants forced to sleep rough on the streets of Paris due to overcrowding in the capital's only reception centre.

MSF accused police of harassing migrants, waking them up in the middle of the night, using tear gas to disperse them, and not allowing them to sit down as they queue for a place in the shelter in the northern Parisian neighbourhood of La Chapelle.

The organisation says the practices have led to them assisting eight people close to hypothermia in the last week, as temperatures dropped to below freezing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Exodus 17-01-17: The big freeze - Paris. Police destroying tents and taking blankets from people sleeping out in sub-zero temperatures (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-01-20:

Europa/ Icy conditions - FRA identifies reception and protection issues till sidans topp

The freezing temperatures across much of Europe have placed many asylum seekers and migrants in peril as they remain in ill-equipped facilities. This is one of the main concerns from the latest summary report of the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) on migration-related fundamental rights in selected EU Member States.

The Agency's latest summary identifies pressing fundamental rights issues that need addressing in various EU Member States. Some of the main findings include:

1. In many countries new arrivals continue to fall. For example, arrivals to Greece in December 2016 dropped 98% compared to the same month in 2015. However, the extreme cold in south eastern Europe severely affected people on the move resulting in some, including children, dying from or being hospitalised with frostbite. Others were made to wait in the cold in self-made tents in transit zones for the chance to apply for asylum; as a result at the Hungarian-Serbian border every second person is sick, many with fever, colds or the flu.

2. Overcrowding remains a persistent problem at hotspot and reception facilities with many housed in buildings without heating despite the harsh weather. Immigration detention also continues to be common practice in many Member States and is increasing in some places.

3. Problems in accessing protection procedures continue to be reported during initial registration and asylum processing. Unaccompanied children can be left waiting in transit zones for admission for over two months and families for over six months. Lack of information and a shortage of interpreters further exacerbate the situation.

4. People facilitating the arrival of migrants without profit continue to be prosecuted and sometimes imprisoned in various countries. In Denmark, migrants helping family members or others arrive may be expelled in addition to a fine or a prison sentence.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Sammanställningen - innehåller även kommentarer till Sveriges policy på flera områden (Extern länk)

Se även:

IOM 17-01-19: UNHCR, IOM and partners plan to respond to refugee and migrant situation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Östgöta-Correspondenten 17-01-19:

Så olika tolkas "barnets bästa" - avhandling om domar jämfört med media till sidans topp

Fler barn ska ut ur Sverige. Asylkraven hårdnar, id-kontrollerna skärps, nya åldersbestämningar gör barn till vuxna 18-åringar över en natt. Den politiska tendensen är klar.

Samtidigt vill starka krafter göra barnkonventionen till svensk lag, för "barnets bästa". Men hjälper det barnen?

Ett av rättesnörena i barnkonventionen är att "barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn". Vad betyder det?

Det beror på hur man tolkar reglerna.

(...)

Linköpingsforskaren Jonathan Josefsson har tittat på migrationsöverdomstolens beslut och jämfört dem med protesterna, ilskan och diskussionerna i medierapporteringen när barn får avslag på sin ansökan. Han disputerar på fredag och i sin avhandling "Children at the borders" berättar han om glappet mellan juridikens bedömningar och hur landets största dagstidning Dagens Nyheter beskriver situationen.

- Samma frågor, men i helt olika sammanhang, styrda av olika regler och värderingar, säger han. Lärarna, klasskamraterna, kyrkan och lokalsamhället pekar på barnens situation: de har varit här i flera år, deras hälsa är hotad, de har inget att återvända till, det är orimligt att visa ut dem! Men hos migrationsverket och domstolarna är beskedet många gånger "nej. Vi följer de lagar politikerna har beslutat om i demokratisk ordning och de skäl som anges räcker inte i lagens mening".

Migrationsöverdomstolen tar inte upp alla fall, bara de som får betydelse för utvecklingen av den rättsliga bedömningen. DN tar inte heller upp alla ärenden, bara de som främst fångar människors intresse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nerikes Allehanda 17-01-23: 900 beslut granskade: Ensamkommande behandlas som grupp - inte individer (Extern länk)

Artikeln ingår i en serie som är låst som "plusmaterial" men kan låsas upp med 1 kr för en månad.

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 17-01-23:

I princip allt fel i asylutredning om Jan: "Ett hafsverk" till sidans topp

/Artikelserien i Nerikes Allehanda är låst som "plusmaterial" men kan låsas upp med 1 kr för en månad./

I stort sett allt blev fel i Migrationsverkets utredning om Jan Noori.

Fel land, fel händelse, fel uppgifter, fel år.

- Det här är ett sånt hafsverk, säger Jans gode man Inga-Lill Blomberg och slänger pappersbunten i bordet.

Inga-Lill Blomberg är arg.

- Jag blir, på ren svenska, förbannad, säger hon.

Jan Noori är tystare. Han är en ganska blyg kill som förstår svenska hyfsat bra men har svårare att uttrycka sig. Inga-Lill får berätta. Hon har varit hans gode man sedan han kom till Sverige hösten 2015. Inga-Lill har varit med på alla möten med Migrationsverket. Hon har hört vad Jan berättat och hon pekar på alla fel i Migrationsverkets utredning.

- Hela det här stycket måste handla om en helt annan person, säger hon och visar på papperna där hon har strukit under och satt frågetecken i kanten.

Och handlingar från Migrationsverket är verkligen röriga. I utredningen växlar uppgifterna fram och tillbaka. Några är rätt, andra fel. På ett ställe står det att det Jan berättar är trovärdigt, på ett annat att de inte är det. På ett ställe att Jan började skolan när han var sju år, några rader längre ner att han var sex.

Jan själv har hela tiden hållit fast vid samma berättelse. Han är född i Pakistan, av afghanska föräldrar. I Pakistan har föräldrarna levt som papperslösa. Jan var 13 år när hans pappa dödades. Pappan miste livet tillsammans med hundratals andra när en självmordsbombare utlöste en sprängladdning på ett torg mitt i folkvimlet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nerikes Allehanda 17-01-23: Advokat om utredningarna: "Man blir mörkrädd" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-01-19:

Granskning visar: Orimliga beviskrav för barns ålder till sidans topp

En granskning som FARR har genomfört av ett antal åldersuppskrivningar i asylärenden visar att Migrationsverkets beslutsfattare ändrar åldern för ensamkommande barn utan någon utredning över huvud taget. I de flesta av de 20 beslut som närgranskats redovisas ingen indikation alls på att barnet skulle vara vuxen, samtidigt som alla tänkbara intyg från professionella i barnets omgivning lämnas utan avseende. I ett par av besluten finns en åldersbedömning - mer eller mindre seriös - från ett annat EU-land. Samtidigt innehåller andra beslut åldersbedömningar från EU-länder som visar på en ålder under 18 år. Beslutet blir ändå: Du är vuxen.

Ärendena som granskats har samlats in från rörelsen "Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa" som med hashtaggen #vistårinteut i högsta hugg har kämpat för de ensamkommande barnen sedan i höstas. Tyvärr utgör fallen inga undantag. Granskningen kom till stånd efter diskussioner med andra frivilligorganisationer - alla har samma erfarenhet.

FARR har även tagit del av statistik från 2016 som visar att för ensamkommande barn från Afghanistan tycks åldersuppskrivningar i stort sett ha ersatt den praxis med tidsbegränsade uppehållstillstånd som aviserades förra våren. Barn över 15-16 år som inte kan bevisa ett personligt skyddsbehov skulle enligt Migrationsverkets ställningstagande få uppehållstillstånd tills de fyller 18. Det som istället händer är att de får ett utvisningsbeslut och samtidigt ett beslut om att de är vuxna. Detta pågår i stor skala. Därmed sätts även lagförslaget om uppehållstillstånd för gymnasister ur spel för denna grupp.

Du är vuxen tills du bevisar motsatsen

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingrid Eckerman 17-01-15:

Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar till sidans topp

Den 2017-01-15 har en grupp inom nätverket "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!" JO-anmält Migrationsverket för dess schablonartade åldersbedömningar av asylsökande barn.

I samband med asylutredningar av asylsökande barn är det vanligt att Migrationsverket skriver upp de asylsökandes ålder så att de anges vara 18 år gamla och därmed kan betraktas som vuxna. Under oktober och november har 1 077 asylsökande fått sin ålder uppskriven. Rutinerna och reglerna för detta är inte tydliga och lämnar stort utrymma för godtycke. Bland annat har handläggare gjort åldersbedömningar enbart på skriftligt underlag utan att ens träffa den asylsökande.

Handläggarnas kompetens och erfarenhet av tonåringars snabba utveckling varierar, och det är oklart vilka riktlinjer de har. Därmed är risken stor att godtyckliga åldersbestämningar får avgörande betydelse för de asylsökande ungdomarna. Om de inte får asyl i Sverige kan de utvisas som vuxna, och om de får asyl så kommer de även då att betraktas som vuxna, omplaceras till vuxenförläggningar och riskera att förlora skolmöjligheter, gode män och annat vuxenstöd.

JO-anmälan innehåller exempel på hur de asylsökandes ålder skrivits upp utan godtagbar motivering. Exemplen visar bland annat hur

- Den sökandes ålder bestäms utifrån räkne- eller skrivfel som gjorts av Migrationsverkets handläggare.

- Foton och annan dokumentation från uppväxttiden avfärdas, och syskons ålder inte jämförs med varandra.

- Formella födelsebevis eller andra dokument avfärdas som förfalskade utan annan motivering än att förfalskningar är vanliga.

- Den sökandes ålder skrivs upp med upp till 7 år, helt i strid med professionella bedömningar från lärare och andra.

(...)

Läs mer och se den fullständiga anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TTela 17-01-14:

Mojtaba ska utvisas till land han inte minns till sidans topp

På en minut gick Mojtaba från att vara 16 år gammal till att bli myndig. Samtidigt fick han beskedet att han ska utvisas till ett land som han knappt minns.

Mojtaba sitter i ett av klassrummen på Birger Sjöberggymnasiet och väntar. Skolan är slut för dagen, men innan han åker hem ska han träna volleyboll.

Han har redan klarat de nationella proven på a- och b-nivå och nästa höst hoppas han att han får börja gymnasiet.

Den gångna terminen fick han praktisera på brandstationen i Trollhättan.

- Det var kul på brandstationen, säger han och berättar att han kan tänka sig att bli brandman i framtiden.

Mojtaba anlände utan identitetshandlingar till Sverige i augusti för drygt ett år sedan, men när han flydde från Afghanistan med sin mamma var han bara tre år gammal. Han är shiamuslim och tillhör den diskriminerade minoritetsgruppen hazarer.

Under åren innan han kom hit växte han upp som papperslös flykting i Iran, där det beräknas bo 2,5 miljoner hazarer, och han pratar både dari och persiska. Nu lär han sig ett tredje språk, svenska.

- Du kanske ska bli tolk i stället för brandman, nu när du kan tre språk. Fast det kan ju vara bra som brandman också, säger Jeanette Henriksson, Mojtabas gode man.

Hans första kontakt med svenska myndigheter var när han sökte asyl vid ankomsten förra året. Mötet var över på någon kvart och sedan dröjde det mer än ett år innan asylutredningsintervjun med Migrationsverket blev av.

Den 5 december i år fick han komma på delgivningssamtal. Från en minut till en annan var han plötsligt 18 år, trots att såväl socialsekreterare som personalen på hans boende hade intygat att allt tyder på att det födelsedatum han uppgett - i mars år 2000 - stämmer. Hans gode man, Jeanette Henriksson, menar att han under sitt dryga år i Sverige har genomgått en stor fysisk förändring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TTela 17-01-14: Gode mannen: "Barnen som kommer hit är helt rättslösa" (Extern länk)

Fler exempel ur Nerikes Allehanda följer nedan. Denna artikelserie är låst som "plusmaterial" men kan låsas upp med 1 kr för en månad.

Nerikes Allehanda 17-01-14: Mona fick åldern ändrad - utvisas nu som vuxen: "Min farbror kommer att döda mig" (Extern länk)

Nerikes Allehanda 17-01-15: "Allt som byggts upp under året hade raserats i ett enda ögonblick" (Extern länk)

Nerikes Allehanda 17-01-17: Pojke fick bo med vuxna män: Knivar, sprit och sexuella hot på flyktingboende (Extern länk)

Nerikes Allehanda 17-01-17: "Det syns på dina händer att du inte är ett barn" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-01-15: 20.000 väntar på åldersbedömning

Åldersbedömningar av asylsökande i Sverige skulle komma igång i början av 2017, men än pågår upphandlingen av dem som ska utföra underökningarna. till sidans topp

20.000 personer väntar.

- När väl undersökningarna är gjorda så är väntetiden hos Rättsmedicinalverket försumbar. Däremot vet vi inte, eftersom upphandlingen inte är klar, vilken kapacitet dessa kliniker kommer att ha, säger Rättsmedicinalverkets metodchef Elias Palm till Sveriges Radio.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler kommentarer ur Nerikes Allehanda följer nedan. Denna artikelserie är låst som "plusmaterial" men kan låsas upp med 1 kr för en månad.

Nerikes Allehanda 17-01-14: 3 000 ensamkommande fick åldern uppskriven förra året (Extern länk)

Nerikes Allehanda 17-01-16: Barnläkare dömer ut åldersbedömning: "Det är ett extremt knivigt läge vi är i" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 17-01-11:

Deras åldersgissning är skamlig till sidans topp

Jag lämnar detaljerad information baserad på forskning som visar att en ungdom är under 18 år. Svaret blir ändå avslag, skriver Joacim Eriksson.

Låt mig vakna upp ur den här mardrömmen. I mitt arbete som socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn kommer ständigt ungdomar och berättar om psykisk ohälsa kopplat till den orättssäkra hanteringen av åldersfrågan. Den statliga skattefinansierade myndigheten Migrationsverket verkar helt ha tappat kontrollen över sitt uppdrag.

För lite mer än ett år sen hade Sverige den högsta invandringen någonsin. Migrationsverket registrerade då tiotusentals personer som ensamkommande och anvisade dem till svenska kommuner. Kommunerna har sedan dess arbetat för att integrera ungdomarna i lokalsamhället och skapa trygghet i ungdomarnas tillvaro.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om frivilligorganisationernas rådgivning och strider för de ensamkommande, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 17-01-16:

Tolkar kan inte dari - risk för felaktiga asylbeslut till sidans topp

Brist på tolkar i det afghanska språket dari har lett till att persisktalande tolkar istället används. Det har i flera fall lett till felaktig tolkning.

Det råder stor brist i Sverige på tolkar av det afghanska språket dari. För att kunna genomföra asylutredningar händer det därför att Migrationsverket använder sig av tolkar med ursprung i Iran, som talar det närbesläktade språket persiska.

Det har lett till en rättsosäker situation för asylsökande från Afghanistan, eftersom det finns risk för missförstånd i samtalen med Migrationsverket. Det menar Anders Sundquist, som är chefsjurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

- Vi ser i viss utsträckning att tolk och sökanden inte förstår varandra helt. Och mot bakgrund av att det är så pass många asylsökande som kommer från Afghanistan så är det klart att det är ett stort problem, säger Anders Sundquist.

De senaste två åren har det kommit omkring 45 000 asylsökande från Afghanistan till Sverige. En av dem är Mashaal, som egentligen heter något annat.

I september förra året skulle han ha ett av sitt livs viktigaste samtal, när han skulle berätta för Migrationsverket varför han flytt till Sverige.

Migrationsverket skulle genom det samtalet avgöra om Mashaal var trovärdig och hade rätt att stanna i Sverige. Men det blev problem på grund av tolken, berättar Mashaal.

- Jag pratar dari men han pratade persiska och vi kunde inte förstå varandra till hundra procent, säger Mashaal.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-17: Rättsosäker situation för många asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-01-20:

The EU Charter of Fundamental Rights - An instrument in the field of Asylum till sidans topp

The ECRE Policy Note: "Chartering a way to protection - The EU Charter of Fundamental Rights - An indispensable instrument in the field of Asylum," offers an overview of how the EU Charter can be used to further the rights of those in need of protection.

The note analyses the reach the Charter of Fundamental Rights of the EU. The EU Charter is designed to consolidate all fundamental rights that are applicable at the EU level into a single text. It includes all the fundamental rights protected in the Union, and through the explanations, provides guidance on their scope, ultimately making them visible and predictable.

Although the EU Charter has been a legally binding instrument since December 2009, its use to date has been limited. Given its importance in ensuring that fundamental rights are upheld, ECRE recommends awareness raising and training activities on its use and scope. Furthermore, the EU Charter plays an indispensable role in ensuring that laws are drafted in a manner that complies with fundamental rights. The EU Charter is not an abstract set of values; it is an instrument to enable people to enjoy the rights enshrined within it and the Commission must uphold its role in ensuring that any legislation proposed or passed is in compliance.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-26

Migrationsöverdomstolen slår fast att uppehållstillståndets längd inte kan överklagas till sidans topp

En man vars barn redan hade permanent uppehållstillstånd sökte asyl i augusti 2015. Mannen beviljades uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande med tretton månaders tillstånd. Han överklagade och anförde att han borde ha fått permanent tillstånd eftersom han har barn som sökte asyl före den 24 november 2015. Migrationsdomstolen höll med, men Migrationsverket överklagade. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att uppehållstillståndets längd inte kan överklagas. Därför skulle Migrationsdomstolen inte ha tagit upp ärendet. Migrationsverkets beslut gäller. Målet kan få betydelse för andra som anser att de borde bedömts enligt den ordinarie Utlänningslagen men även för personer som skulle beviljats tre års uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening om de fått flyktingstatus. Dessa har fortfarande rätt att överklaga, men det är viktigt att det är just frågan om status som ska överklagas, inte uppehållstillståndets längd.

MIG 2017:1 Målnummer: UM9122-16

Hämta domen (Extern länk)

Se även:

Skriftlig fråga av Johanna Jönsson (C): Överklagande av statusförklaring med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Även Tyskland ger alternativ status utan rätt till familjeåterförening:

Deutsche Welle 17-01-04: Thousands of refugees are suing Germany (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 17-01-19:

Utökad möjlighet för syrier att ansöka om familjeåterförening till sidans topp

Regeringen kommer att utöka möjligheten för syriska familjer att ansöka om familjeåterförening genom att möjliggöra handläggning vid Sveriges ambassad i Khartoum i Sudan. Regeringen fortsätter samtidigt att se över om motsvarande ordning ska införas på ytterligare ambassader.

Ambassaden i Khartoum har valts ut då syrier kan resa till Sudan utan att i förväg söka visum. Det har blivit allt svårare för syrier att ta sig till de andra svenska beskickningarna i regionen på grund av skärpta visumregler.

- Syriska medborgare får nu möjlighet att få sin ansökan om familjeåterförening handlagd vid ytterligare en svensk utlandsmyndighet. Det är en mindre men inte obetydlig förändring av reglerna. Vi ser samtidigt ständigt över behovet av förändringar på området, säger utrikesminister Margot Wallström.

- Många syriska familjer har splittrats av kriget och jag är högst medveten om deras svåra situation. Därför utökar vi nu möjligheten att få ansökan om familjeåterförening handlagd i Khartoum och ser över ytterligare möjligheter för att underlätta för de sökande, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Ändringen innebär att sju svenska beskickningar handlägger syriska uppehållstillståndsärenden. Abu Dhabi, Amman, Ankara, Istanbul, Kairo, Khartoum och Riyadh. Regeringen är medveten om att syriska medborgare kan behöva visum för att resa in i ett flertal länder och förstår också att detta medför svårigheter. Detta är omständigheter som Sverige inte rår över. Länderna avgör själva vilka regler de har för gränspassage och viseringspraxis och därför får frågor rörande visumkrav hänvisas till respektive land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-19: Svenska ambassaden i Sudan öppnar för syrier (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-01-23:

Lättnader för anhöriga till sidans topp

Migrationsverket har publicerat en ny föreskrift om försörjningskravet vid anhöriginvandring. Kravet på antal rum i bostaden minskas, så att det nu ska räcka med ett rum mindre än tidigare. Förändringen gäller från den 3 februari.

En lättnad har också införts för anhöriga till syrier med treårigt eller permanent uppehållstillstånd. Dessa kan nu ansöka om familjeåterförening från den svenska ambassaden i Sudan, ett av de få länder som släpper in syrier.

Lättnaderna kommer förhoppningsvis att underlätta för en del av de familjer som kämpar för att få återförenas. Men Sverige har fortfarande extremt restriktiva familjeåterföreningsregler som kommer att splittra familjer för lång tid.

Reglerna om vilken ambassad man måste ansöka från har bestämts av Utrikesdepartementet (UD) och har skärpts kraftigt på kort tid. Det hindrar till exempel syrier och eritreaner som av olika anledningar inte kan vända sig till dessa ambassader.

De övriga hindren infördes genom den tillfälliga begränsningslagen som trädde i kraft sommaren 2015:

Personer som fått tretton månaders tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen får över huvud taget inte återförenas med sina anhöriga, om de inte är alternativt skyddsbehövande som sökte asyl senast den 24 november 2015.

Även för dem som kan få familjeåterförening trots att de har uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, så gäller rätten bara make/sambo eller barn under 18 år, eller förälder till ett ensamkommande barn. Båda de vuxna måste ha fyllt 21 år och redan i hemlandet ha varit gifta eller sambo.

För att familjerna ska få återförenas måste den som är i Sverige kunna försörja både sig själv och familjemedlemmarna och ha en tillräckligt stor bostad. Försörjningskravet gäller vid all familjeåterförening, inte bara för asylsökande som fått beslut enligt den tillfälliga lagen. Undantaget är att barn inte behöver försörja föräldrar eller syskon.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket 17-01-20: Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 17-01-26:

Europadomstolen: Afghansk kvinna bedömdes inte som trovärdig till sidans topp

En kvinna som flydde till Sverige från Afghanistan med sina fyra barn år 2014 har fått sitt ärende behandlat av Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Hon förefaller inte ha företrätts av något ombud. Kvinnan hävdade att hennes make hade försvunnit och att hans familj krävt att hon skulle gifta sig med sin svåger. Hennes far som stödde henne hade dödats. Hon fick avslag i Sverige bland annat för att makens försvinnande inte var bevisat. Vid överklagandet uppstod flera motsägelser jämfört med den ursprungliga berättelsen. Inför Europadomstolen lämnade kvinnan in ett intyg från Afghanistan om försvinnandet. Detta var dock ofullständigt ifyllt och stämplat med två olika datum, varav ett före försvinnandet. Båda datumen låg långt tillbaka varför Europadomstolen ansåg att kvinnan borde ha haft dokumentet från början. Domstolen instämmer i de svenska myndigheternas bedömning att hon inte är trovärdig. Därmed släpper domstolen ärendet.

Läs beslutet: Application no. 47058/16, M.T. and Others against Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-26:

Ifrågasatt konvertering i Sverige övertygar inte Europadomstolen till sidans topp

Ett par som flydde till Sverige med sina barn från Ghazni i Afghanistan sökte asyl bland annat för att kvinnan flytt ett tidigare tvångsäktenskap. Mannen hade blivit anklagad för att ha orsakat en brand i en moské. Mannen konverterade till kristendomen efter flykten. Migrationsverket avslog på grund av motsägelser och brist på bevis. Mannen hade inte nämnt konverteringen från början och var okunnig om kristna helger, bibeln och det kristna budskapet över huvud taget. De hänvisades till internflykt pga konflikten i Ghazni. Efter att beslutet vunnit laga kraft har familjen försökt påtala verkställighetshinder flera gånger då de blivit mer aktiva kristna och även hustrun konverterat. Detta har inte setts som nya omständigheter och intyget om kvinnans konvertering indikerar att hon konverterat tidigare än vad hon själv sagt. Vid det senaste tillfället hävdade de att en muslimsk bekant från Afghanistan som besökt dem så småningom hade blivit utvisad och berättat om dem för myndigheterna. Slutligen hade de fått barn. Europadomstolen håller med de svenska myndigheternas bedömning och anser inte att paret visat att de kommer att råka illa ut.

Läs beslutet: Application no 36384/16, A.J. and F.B. against Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-26:

Palestinier i limbo efter 22 år i Ukraina - inget brott mot Europakonventionen till sidans topp

Dom från Europadomstolen: En palestinier som flyttade från Gaza till Ukraina år 1993 för att studera, har bott kvar med flera tidsbegränsade uppehållstillstånd och väntetid under olika förordningar i sammanlagt 22 år. Det senaste utvisningsbeslutet stoppades av en domstol varför det nu inte finns något verkställbart utvisningsbeslut. Mannen har dock fortfarande nekats uppehållstillstånd. Europadomstolen resonerar kring om Europadomstolens artikel 13 om rätt till ett effektivt rättsmedel har kränkts beträffande mannens rätt till ett privatliv enligt artikel 8, då han inte har kunnat legalisera sin tillvaro. Men bland annat eftersom utvisningen har stoppats och möjligheterna till legalisering inte är uttömda stannar domstolen vid att ingen kränkning har skett. En av domarna är oenig såtillvida att han anser att frågan om rätten till privatliv borde ha diskuterats direkt i sak och inte bara indirekt genom frågan om han haft tillgång till ett effektivt rättsmedel.

Läs domen: Case of Abuhmaid v. Ukraine (Application no. 31183/13) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-26:

Europadomstolen fäller Ukrainas för vägran att släppa i land asylsökande till sidans topp

Tre personer från Eritrea hade på olika vägar kommit till Djibouti på flykt från hemlandet. För att söka asyl i ett annat land hade de tillsammans tagit sig ombord på en båt som var på väg till Turkiet. I Turkiet fick de inte gå i land men följde med båten till nästa hamn i Ukraina. Där fick de kontakt med en hjälporganisation vars representant besökte dem. De ukrainska gränsvakterna gav dock inte tillräckligt med tid för mötet. Vakterna gav eritreanerna felaktig information och de tubbades att underteckna ett dokument om att de inte ville söka asyl. UNHCR har 2013 kritiserat Ukraina för gränsprocedurer som kan leda till otillåtna utvisningar. Personen från hjälporganisationen vände sig till Europadomstolen och begärde att domstolen skulle ingripa för att de tre skulle släppas i land eftersom de riskerade att tas vidare till nästa hamn i Saudiarabien och därifrån skickas till Eritrea. Domstolen gjorde så och resenärerna fick gå av och kunde söka asyl i Ukraina. Det nuvarande målet i domstolen gäller en av de sökande. Europadomstolen fäller Ukraina för att inte gett mannen tillgång till asylproceduren.

Läs domen: Case of Kebe and Others v. Ukraine (Application no. 12552/12) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-26:

Prövningstillstånd rörande utvisning till tredje land på grund av släktanknytning till sidans topp

En man från Eritrea nekades asylprövning i Sverige på grund av att han under tiden som asylsökande gift sig med en kvinna som är medborgare i Kanada. Migrationsverket ansåg att han har anknytning till Kanada och skulle kunna få skydd där. Men äktenskapet var arrangerat, mannen har aldrig varit i Kanada och kvinnan är inte längre intresserad av att ta emot honom. Migrationsdomstolen gjorde den sammantagna bedömningen att anknytningen till Kanada inte var tillräcklig och återförvisade ärendet till Migrationsverket. Verket överklagade och nu har Migrationsöverdomstolen beviljat prövningstillstånd. Målet kan få betydelse för andra sökande vars ansökningar avvisas med hänsyn till en svag anknytning till tredje land. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm).

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-26:

Domstol stoppar utvisning av statslös syrier till Förenade Arabemiraten till sidans topp

En palestinsk flicka från Syrien sökte asyl i Sverige. Hennes föräldrar finns i Förenade Arabemiraten där de har haft tillfälliga arbetstillstånd och där flickan även har gått i skolan. Migrationsverket bedömde att hon kunde återförenas med sina föräldrar i FAE, som normalt inte anses utvisa personer som behöver skydd. Flickan hävdar att det inte går att återvända för att fadern förlorat sitt arbete som låg till grund för hans tillstånd. Nu är han dessutom sjuk. Domstolen resonerar om begreppet "vanlig vistelseort" för statslösa och kommer fram till att en person kan vara flykting om hon har flyktingskäl gentemot ett land där hon haft sin vistelseort och det samtidigt inte går att återvända till något annat land som varit vistelseort. Även om dokumenten om faderns anställning inte bevisar något så har flickan för närvarande inte rätt att resa dit eftersom hon varit borta i sex månader, och det är osäkert om det skulle gå i framtiden. Därför ska skälen inte prövas mot FAE, enligt domstolen. Flickan beviljas uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg juridik och förvaltnignsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-26:

Migrationsdomstol: Azerbajdzjan: Blandat par från får stanna för barnets skull till sidans topp

En man från Azerbajdzjan som tidigare sökt asyl och fått avslag, sökte på nytt, nu i sällskap med sin hustru som är av armenisk identitet. De hävdade att mannen behöver skydd på grund av aktivitet för ett politiskt parti och en konflikt efter att han nekats en viss statlig ersättning. Detta avfärdas på grund av bristande trovärdighet. Paret berättar också om misshandel och övergrepp både från grannar och poliser sedan de fått barn, beroende på att blandäktenskap inte accepteras. Domstolen anser att de kunde ha begärt hjälp från högre instanser i hemlandet. Argumentationen är snarlik den som förelåg i ett ärende där FN:s kommitté mot tortyr senare förbjöd utvisningen (CAT 374/2009). Paret hänvisar till CAT men domstolen avfärdar även detta med att familjemedlemmarna i det fallet hade torterats av den nationella säkerhetstjänsten. Familjen beviljas ändå uppehållstillstånd på grund av den anknytning som sonen fått till Sverige. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-26:

Lesbisk kvinna ifrågasattes av Migrationsverket men blev trodd i domstol till sidans topp

En kvinna från Nigeria hade från tidig ålder attraherats av kvinnor. Hon hade straffats av familjen och relegerats från skolan efter olika incidenter. Hon tvingades gifta sig och hade ett barn och var gravid med nästa när hennes man kom på henne med en kvinna. Det ledde till att grannarna samlades och misshandlade henne. En präst som hon flydde till sa att hon var djävulen själv. Prästen ångrade sig sedan och hjälpte henne fly. Homosexualitet bestraffas med 14 års fängelse i Nigeria. När kvinnan sökte asyl i Sverige vågade hon inte avslöja sin sexuella läggning. Detta kom fram först i ett ärende om verkställighetshinder. Migrationsverket slog ner på alla möjliga detaljer som de inte ansåg trovärdiga och beslutade om utvisning igen. Men Migrationsdomstolen finner berättelsen detaljrik och samstämmig och att den stämmer med landinformation. Det finns dessutom skriftlig bevisning för att kvinnan är lesbisk. Kvinnan och döttrarna får uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-26:

Migrationsdomstol: 18-åring får stanna som del av broderns familj till sidans topp

En pojke från Afghanistan flydde tillsammans med sin bror och dennes familj. De kom från ett område som kontrollerades av talibaner. Brodern anklagades för att ha lämnat uppgifter om talibanerna som lett till att en ledare dödats. Efter brödernas flykt har deras föräldrar misshandlats och modern avlidit. Migrationsverket ansåg att även den yngre brodern var hotad i hemtrakten men beslutade ändå om utvisning till internflykt. Inför domstolen hävdade brodern att han borde få stanna på grund av anknytning till broderns familj, som fått uppehållstillstånd. De har bott samman både före och efter flykten. Migrationsverket höll då med om att pojken ska betraktas som del av familjen trots att han fyllt 18. Domstolen beslutar att han får stanna av den anledningen. Han får flyktingstatus liksom brodern och eftersom det finns minderåriga i familjen, som sökte asyl före 24 november 2015, får han permanent uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Skaraborg 17-01-16:

Mustafa ska tillbaka till Turkiet - får inte stanna hos dottern till sidans topp

Att ta hänsyn till familjeanknytning när ett beslut om utvisning sedan tidigare vunnit laga kraft är mycket begränsad, menar Theresa Karlbjörn på Migrationsverket gällande Mustafa Avci som nu ska utvisas till Turkiet.

Mustafa Avci bor med sambo och ett-årig dotter i Arentorp utanför Vara, men nu ska han utvisas till hemlandet Turkiet.

Mustafa har sen tidigare ett gällande utvisningsbeslut och Migrationsverket anser att han och sambon lever i ett skenförhållande. Något som Migrationsdomstolen fastställt.

Därmed skiljs han snart från sin ett-åriga dotter.

Från Migrationsverket säger man att när ett beslut om utvisning vunnit laga så måste det verkställas. Att då ta hänsyn till familjeanknytning är mycket begränsad.

- De möjligheter som finns att få ett uppehållstillstånd efter inresa är begränsade när man sedan tidigare har ett gällande utvisningsbeslut. Då får man titta på om det finns en ny omständighet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Vännerna i Dala-Demokraten 17-01-17: Det här händer i Sverige i dag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 17-01-16:

Marwa, 9, ska utvisas till Marocko - ensam till sidans topp

9-åriga Marwa har inte ens två veckor på sig innan hon måste lämna Sverige - trots att resten av familjen har fått uppehållstillstånd.

Migrationsverket kräver nämligen att hennes pappa, som ingen vet var han är, måste godkänna att hon stannar i landet.

- Jag vill bara vara med min mamma och mina syskon, säger Marwa.

Hemma i lägenheten i Ödeshög i Östergötland där Marwa bor är sängen full av gosedjur. Hon älskar att gå i skolan och tittar bara på svensk tv.

- Jag älskar att läsa på svenska, säger nioåringen, som bott i Sverige i två år, med sin mamma Ouafae, 37, styvpappa och småsyskonen.

Men nu har svenska myndigheter bestämt att hon ska utvisas till Marocko react-text: 142 .

- Jag vill inte lämna min mamma och pappa här, eller mina syskon. De är mina bästa mesta familj som jag har, säger Marwa.

En av orsakerna till att Marwa får avslag på ansökan om uppehållstillstånd är att hennes pappa i Marocko inte kunnat nås. Marockanska myndigheterna vet inte ens om han lever.

Ingen i Marwas familj har haft kontakt med honom på många år, men Migrationsverket, som fattat samma beslut som migrationsdomstolen, kan inte utesluta att han skulle motsätta sig att Marwa stannar i Sverige.

- Jag har aldrig träffat honom, jag vet inte ens hur han ser ut, säger Marwa.

Uppvuxen med mormor

Den lilla flickan är uppvuxen med sin mormor och morfar i staden Fés i Marocko. Det är dit hon ska skickas.

Hennes pappa övergav familjen när hon var bebis och har aldrig funnits med i bilden. När Marwa var liten flyttade hennes mamma Ouafae till Syrien

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Anders Lindberg i Aftonbladet 17-01-16: Hur är utvisning "barnets bästa"? (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 17-01-17: Nytt hopp för Marwa att få stanna (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 17-01-25: Marwa får stanna ett tag till (Extern länk)

Läs mer om stödet för Marwa och underteckna namninsamling, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-01-26:

Europadomstolen om sjukdom som skäl, Migr-överdomstolen om procedur i svåra fall till sidans topp

I föregående utgåva av Asylnytt refererades ett fall där Europadomstolen prickade Belgien för att inte ha stoppat utvisningen av en man som var svårt sjuk i bland annat leukemi. Denna dom har nu publicerats med ett referat av Migrationsverket

I föregående utgåva av Asylnytt refererades även ett mål i Migrationsöverdomstolen om en person med ett svårt mål om könsidentitet som inte fått en tillräcklig utredning och vars ärende inte behandlats av en erfaren domare. Denna dom har nu publicerats i sin helhet med ett referat av Migrationsverket.

Läs referatet och hämta domen från Europadomstolen (Extern länk)

Läs referatet och hämta domen från Migrationsöverdomstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Migrationsverket 17-01-17:

Snabbare och enklare utresor via utreseboenden till sidans topp

Migrationsverket har utreseboenden i Malmö, Göteborg, Uppsala och Knivsta. Syftet är att arbeta smartare med utresor som sker självmant.

Ett av utreseboendena ligger i Åby utanför Uppsala i en före detta öppen kriminalvårdsanstalt. Härifrån är det inte långt till Arlanda där alla utresor sker.

Boendet är inrymt i låga gula byggnader och en röd stuga. Här finns det plats för 157 personer som ska lämna Sverige efter att tidigare ha sökt asyl. Det finns små enkelrum för ensamstående och större rum för familjer. Personalen har sina lokaler i ett särskilt hus.

- Det är väldigt bra att vi finns nära personerna som ska lämna Sverige. Personalen behöver inte skicka några kallelser till möten utan kan gå runt i boendet och arbeta snabbt. Vi kan bli klara med en enkel utresa på två dagar, men det vanliga är att det tar omkring två veckor, säger Stewe Simson, enhetschef.

En annan fördel är att samtalen om utresan kan pågå hela tiden och att alla på boendet är på väg att lämna Sverige.

Bara personer som åker hem självmant

- Vi tar bara emot personer som bestämt sig för att resa från Sverige självmant. Men det händer att de ångrar sig och då för vi samtal om det. Ibland kommer vi dock till en punkt där personen vägrar att lämna landet. Då fattar vi beslut om förvar och överlämnar ärendet till polisen. Det händer ett par gånger varje månad, säger Stewe Simson.

Han berättar att de flesta som verkligen accepterar att de fått avslag på sina asylansökningar reser hem på egen hand utan att passera Migrationsverkets utereseboenden.

Många Dublinärenden

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 17-01-13:

En gränspolis berättar: "Jag kan tänka på vad vi utsatt henne för" till sidans topp

Pernilla Silvén är gränspolis. För NA berättar hon om ett arbete som kan innehålla ren desperation - men också en varm kram på en flygplats långt borta i ett främmande land.

Pernilla Silvén har i tre och ett halvt år arbetat på gränspolisen i Värmland, nu är hon tillförordnad gruppchef. I hennes arbete ingår gränskontroller av hamnar och flygplatser och kontroller av personer som arbetar här illegalt, men också utvisningsärenden där personer som inte vil lmedverka frivilligt ska föras tillbaka till sitt hemland. Och det är just det vi vill prata med henne om.

När asyllagarna har blivit mer restriktiva står Sverige inför ett ökat antal utvisningar. I Örebro och hela Region Bergslagen söker man fler personer till gränspolisen. De man har räcker inte till. Men vad innebär arbetet, och hur klarar man att jobba vidare år efter år?

- Det är inte bara hemskt. En del är faktiskt glada för att få komma hem till slut. Man kan se det på dem. Hur det börjar lysa i deras ögon när planet går ner för landning och de ser sitt landskap nedanför. Man måste också komma ihåg att många skiljer på de som fattar beslutet och vi som utför det. Ofta skiljs vi åt på flygplatsen med ett handslag eller en kram.

När en person ska utvisas följer gränspolisen ibland med på flyget, annars är det Nationella transportenheten som åker med. Det händer också att personen skickas tillbaka själv, då följer polisen bara med till flygplatsen och ser till att personen kommer på flygplanet. Allt beror på hur pass samarbetsvillig personen som ska utvisas är.

För Pernilla är det olika hur ofta hon följer med någon som ska utvisas tillbaka till hemlandet. Senaste gången var för ett halvår sedan, då gick flyget till Armenien.

Hur är det att följa med en person som ska utvisas?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Nerikes Allehanda 17-01-12: Gränspolisen rekryterar civila handläggare - sju till Örebro län (Extern länk)

Nerikes Allehanda 17-01-13: Jessie är en av dem som ska få de utvisade att lämna Sverige - "Just dagen man underrättar om beslutet är det inte lätt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 17-01-10:

Dömda till utvisning släpps fria i Sverige till sidans topp

Tre av fyra som dömts till utvisning har släppts på fri fot efter avtjänat straff. Av 190 utvisningsdömda är 51 helt försvunna och polisen har ingen aning om var de finns.

Personer som efter att ha begått grova brott dömts till utvisning från Sverige kan finnas kvar i landet under lång tid efter avtjänat straff.

Många måste släppas

Om det exempelvis pågår en väpnad konflikt i hemlandet eller landet helt enkelt vägrar att ta emot medborgare som begått brott kan det vara svårt att verkställa utvisningen. I de fallen måste den svenska polisen släppa utvisningsdömda fria.

- Om hemlandet är ett land dit vi inte kan verkställa, i dag exempelvis Syrien, saknas det förutsättningar för oss att hålla personen i förvar. Grundförutsättningen för att hålla en person i förvar är alltid att det ska finnas möjlighet att verkställa beslutet om utvisning, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolisen.

Svårt sätta i förvar

Men även utvisningsdömda som kommer från länder som det går att utvisa till, kan släppas fria efter avtjänat straff.

- Det måste finnas särskilda skäl för att hålla personen i förvar och de särskilda skälen ska då vara att personen på fri fot kan komma att försvåra verkställigheten, eller undandra sig verkställighet, alltså hålla sig undan. Samt att personen på fri fot kan antas komma fortsätta begå brott, säger Patrik Engström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 17-01-10: Omöjligt att utvisa till vissa länder (Extern länk)

Se även riksdagsdebatten:

Skriftlig fråga av Boriana Åberg (M): Utvisningar av dömda brottslingar med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Skriftlig fråga 2016/17:621 Utvisning efter avtjänat straff av Roger Haddad (L) med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Svar på skriftlig fråga av Johan Forssell (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S): Utvisning på grund av brott (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fria Tidningen 17-01-19:

Amnesty varnar för "Orwellsk" trend i EU till sidans topp

Det europeiska ramverket för mänskliga rättigheter som byggdes upp efter andra världskriget håller i snabb takt på att monteras ner. Detta varnar Amnesty International för i en ny rapport.

En mängd nya lagar runtom i Europa underminerar grundläggande friheter och har lett till en nedmontering av skyddet av de mänskliga rättigheterna. Detta kartläggs i den omfattande Amnesty-rapporten Dangerously Disproportionate som är baserad på två års researcharbete i 14 EU-länder och analyser av EU-initiativ.

- I kölvattnet efter en serie fruktansvärda attacker, från Paris till Berlin, har regeringar forcerat fram en mängd oproportionerliga och diskriminerande lagar, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europaavdelning i samband med att rapporten släpptes på tisdagen.

I flera länder har lagändringar gett myndigheter särskilda befogenheter med liten - eller ingen - rättslig kontroll. Som exempel nämns ny lagstiftning i Ungern som gör det möjligt att bannlysa offentliga möten, begränsa rörelsefriheten och frysa ekonomiska tillgångar.

I Frankrike har undantagstillstånd återinförts fyra gånger, vilket Amnesty menar har lett till en normalisering av integritetskränkande åtgärder som förbud mot demonstrationer och att husrannsakningar kan genomföras utan rättsligt tillstånd.

Även Polens nya anti-terrorlagar lyfts fram för att ha "cementerat repressiva befogenheter" inklusive åtgärder som "riktar sig mot utländska medborgare på ett diskriminerande sätt".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Amnesty International 17-01-18: Beware the march of draconian counter-terrorism laws in Europe (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 16-12-31:

Italien/ New Italian government seeks migration crackdown till sidans topp

Italy's leaders have launched a push to increase ID checks, deportations, and the construction of detention centers. The tough migration stance is the first major policy departure for new Prime Minister Gentiloni.

Italy has decided to ramp up checks on migrants and increase deportations in 2017, national media reported on Saturday. According to several of the country's leading dailies, police chief Franco Gabrielli sent a memorandum to Italian police stations calling on them to be extra vigilant in the new year.

Gabrielli is the director of public safety for a special Italian police unit called the Protezione Civil, which handles security for "exceptional" circumstances. In his directive, he reminds local officers of the importance of making routine checks "in the current crisis considering the increasing pressures of migration in an international context characterized by instability and which require maximum effort...to keep our territory 'under control.'"

The memo further calls on officers to give "maximum momentum" to cases involving irregular foreigners.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 17-01-20:

Kroatien/ "Flyktingar misshandlas och tvingas till Serbien" till sidans topp

Nu slår den internationella människorättsorganisationen Human Rights Watch larm om att flyktingar i Kroatien misshandlas och tvingas tillbaka till Serbien av kroatisk polis. "Övergreppen de utsätts för är chockerande och ovärdiga ett EU-land", säger Lydia Gall, HRW:s expert på Balkanfrågor.

Organisationen har intervjuat tio personer, varav två ensamkommande barn, från Afgahnistan som beskriver hur de först misshandlats och sedan tvingats tillbaka till Serbien i samband med att de försökt söka asyl i Kroatien.

Nio av dem vittnar om ren misshandel och samtliga uppger att de dessutom blivit bestulna på så väl pengar som mobiltelefoner. De personer som ska ha utsatt dem för sparkar och slag med batonger, var samtliga iförda polisuniformer. Tre av de intervjuade säger att våldsverkarna själva presenterat sig som poliser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Middle East Eye 17-01-18:

Serbien/ Refugee winter crisis: Serbia accused of illegal mass deportations till sidans topp

Rights groups say government is complicit in 'pushbacks' of refugees to Macedonia and Bulgaria, including families dumped in forests

Humanitarian organisations have accused Serbia of forcing hundreds of refugees back towards Macedonia and Bulgaria, refusing them help in freezing temperatures and breaking international law.

Nikola Kovacevic, of the Belgrade Centre for Human Rights, said his group had multiple complaints of so-called "pushback" campaigns against refugees, many of whom are from Syria and Iraq, to get them out of Serbia.

Complainants say they have been bussed to the border, had their papers confiscated and left in sub-zero temperatures, forcing them to cross into neighbouring countries to find help. One Syrian family stated that their official asylum seeker papers were torn up in their faces as they were ushered towards the border.

Police and the army have been accused of complicity, but Kovacevic said it was difficult to know exactly who was involved in specific incidents as border forces are a combination of army and police.

"Our colleagues on the field received about 20 complaints from refugees about illegal mass deportations. The assessment is that a total of 700-1,000 refugees were illegally deported to Macedonia and Bulgaria since September," he told Middle East Eye.

"Colleagues from the Macedonian Young Lawyers Association separately reported that somewhere between 400 and 600 people were deported there."

Kovacevic said the government could be sanctioned for the "pushbacks," which are illegal according to Serbian law and international law guaranteeing safety until official asylum seeker applications have been determined.

Family dumped in the snow

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aljazeera 17-01-12:

Tyskland/ Germany to return refugees to Greece starting in March till sidans topp

Berlin to begin returning newly arrived asylum seekers to Greece after five-year suspension of such transfers.

Germany has decided to start returning newly arrived asylum seekers to Greece starting in mid-March, according to an interior ministry spokesperson, effectively reversing a five-year suspension of such transfers owing to the poor conditions there.

Under the European Union's so-called Dublin rules, would-be refugees must file for asylum in the first member-state of the bloc they enter - often Greece, Italy or Bulgaria.

If asylum seekers have travelled on to other EU nations, they are to be returned to their first port of call.

But that requirement was halted for Greece in 2011, which together with Italy has been the main point of entry for the more than one million migrants who have entered the bloc since 2015, fleeing war and poverty in the Middle East and Africa.

A German interior ministry spokesman told AFP news agency that Germany would reinstate the Dublin rule in two months' time and return newly-arrived asylum seekers to their first EU port of call.

"In line with the recommendation from the European Commission, Germany believes that such transfers will be possible from March 15," said the spokesman, Tobias Plate.

'Historic migration flows'

Germany's decision comes after the EU recommended on December 8 that member states resume sending asylum seekers back to Greece from March next year.

Athens has criticised the EU's assessment, with Migration Minister Yiannis Mouzalas saying the current legal framework was "unable to respond to the historic migration flows and leaves the burden to the member states that migrants first arrive in".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 17-01-24:

Tyskland/ Second collective deportation of asylum seekers arrives in Afghanistan till sidans topp

A group of rejected Afghan asylum seekers deported from Germany has landed in Kabul following protests Monday night at Frankfurt Airport. More than 100 people gathered to demonstrate against the forced repatriations.

A group of between 100 and 250 people demonstrated against the first so-called "collective deportation" from Germany this year.

"We are protesting against deportations to a country like Afghanistan," said Sarmina Stuman of the Afghan Refugees Movement, who organized the demonstration.

Deportations to a war zone are inhumane and irresponsible, said asylum advocacy group Pro Asyl and the "Paritätische Wohlfahrtsverband," an independent welfare association.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Patricia Gossman, Human Rights Watch 17-01-24: Why the European Union Shouldn't Deport Afghans (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Nerikes Allehanda 17-01-13:

Kronofogden fick färre avhysningar än man räknat med till sidans topp

- "Det kan bli fler ärenden längre fram"

I somras kom en ny uppgift för Kronofogden - avhysa flyktingar som fått avslag på sin asylansökan. Men hittills har ärendena varit färre än beräknat. Bara fem personer har avhysts från sina boenden i länet.

I juni 2016 ändrades lagen så att personer som fått avslag på sin asylansökan inte längre får ersättning och boende i Migrationsverkets lokaler. I samband med det fick Kronofogden i uppgift att avhysa personer från flyktingförläggningar.

- För oss var det här helt nytt, jag känner inte till att vi haft sådana här ärenden tidigare, säger Ola Selim, teamchef vid Kronofogden i Örebro.

I höstas trodde man att det här skulle innebära betydligt mer arbete för Kronofogden men hittills har man i Örebro län bara haft nio aktuella ärenden och i bara fem fall av dem har man behövt genomföra en avhysning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Norrbottens-Kuriren 17-01-16:

Luleå kommun: Det är vår stora oro till sidans topp

Sedan 2013 har 92 ensamkommande barn försvunnit i Norrbotten. Nu växer oron för att siffran ska växa.

2015 ansökte 35.369 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Enligt Migrationsverkets beräkningar kommer cirka 6.000 barn få ett avslag under våren 2017.

Kommunerna är oroliga för att avslaget ska medföra att fler ensamkommande barn väljer att avvika från sina boenden och försvinna i en papperslös tillvaro.

Luleå kommun har inte någon handlingsplan inför scenariot.

- Det är vår stora oro, medger Magnus Johansson, avdelningschef för integrationsavdelning på arbetsmarknadsförvaltningen.

Mellan 2013-2016 har fyra procent av alla ensamkommande asylsökande barn registrerats som avvikande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 17-01-16:

Goda Råd är uppdaterad till sidans topp

FARR proudly presents...

... "GODA RÅD till dig som söker asyl i Sverige" i uppdaterad version. Den nya pdf-boken är justerad så att den stämmer överens med den tillfälliga begränsningslagen.

FARR:s GODA RÅD innehåller fakta och råd om hur det går till att söka asyl, vilka skäl som ger uppehållstillstånd, regler för arbetstillstånd och anhöriginvandring, utvisning och verkställighet, ny prövning, etc. Det finns särskilda avsnitt om hur du kan påverka ditt ärende, vanliga skäl för avslag, särskilda råd för vissa kategorier, rättigheter för asylsökande, rättigheter för papperslösa...

Filen är ca 16 mb, men det finns också en lågupplöst version om drygt 2 mb som lämpar sig bättre om du sitter vid en långsam dator eller vill maila filen till någon.

Den nya versionen finns ännu bara på svenska, men översättningar pågår och kommer att publiceras på engelska, farsi, arabiska, spanska och ryska.

Läs mer och hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MUCF 17-01-16:

Broschyr om HBTQ-personers rättigheter i Sverige till sidans topp

Unga som kommer till Sverige har olika sexualiteter och könsidentiteter och kommer från länder där lagstiftningen som rör hbtq-personer ofta ser annorlunda ut än här. Att vara både ny i Sverige och hbtq-person kan dessutom innebära en extra social utsatthet. Därför är det viktigt att alla unga hbtq-personer som är nya i Sverige tidigt får kunskap om sina rättigheter.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, RFSL Ungdom och RFSL ger tillsammans ut broschyren Hbtq-personers rättigheter i Sverige. Den är framtagen för att ge kortfattad kunskap om hbtq-personers mänskliga rättigheter och vad som är gäller enligt svensk lag. Den innehåller också information om var unga nyanlända hbtq-personer kan vända sig för att få mer information, stöd och kontakt med andra i liknande situation. Informationen är avgörande för unga nyanlända hbtq-personers hälsa och möjlighet till delaktighet i samhället.

Broschyren finns på sju olika språk: svenska, engelska, arabiska, dari, persiska, somaliska och kurmanji. Broschyren kan överlämnas i enskillda möten, finnas i ett väntrum, på en toalett eller annan lämplig plats. Eftersom alla hbtq-personer inte är öppna med sin identitet är det viktigt att unga kan ta broschyren utan att samtidigt bli utpekade.

Hämta broschyren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-01-25:

Vad du kan göra i kampen för ungdomarna till sidans topp

Flera kampanjer pågår för att stoppa utvisningar av ensamkommande barn. Öppna brev, namninsamlingar och manifestationer avlöser varandra. Du kan bidra genom ditt namn, genom insamlingar till uppföljningar av utvisningar och till konferenser. Samtidigt behöver varje asylsökande, barn eller vuxen, kämpa i sitt eget ärende för att bli trodd och få skydd. Glöm inte att det är skyddsbehovet som är huvudsaken, uppmanar Charlotta Lagnander, som är asyljurist och även styrelseledamot i FARR.

FARR har nyligen visat att åldersuppskrivningar sker godtyckligt i stor skala. Att ensamkommande barn skrivs upp i ålder har kommit att ses som den stora orsaken till utvisningarna. Åldersuppskrivningarna har verkligen fått stor betydelse - ca 2000 ensamkommande barn från Afghanistan som skrivits upp i ålder fick utvisningsbeslut under hösten. Alternativet att ge ett tillfälligt uppehållstillstånd fram till 18-årsdagen (som också kritiserats) användes i väldigt liten utsträckning. Som siffrorna ser ut är det lätt att glömma att asylproceduren handlar om att bedöma vem som har behov av skydd. Att ålder har fått så stor betydelse för ungdomarna från Afghanistan hänger ihop med att de har svårt att bevisa sitt personliga skyddsbehov.

Häng inte upp er bara på åldern!

- Häng inte upp er bara på åldern! uppmanar FARR:s styrelseledamot, asyljuristen Charlotta Lagnander. - Det är viktigt att komma ihåg att det är skyddsbehovet som avgör. Om du har skyddsbehov så får du stanna oavsett hur gammal du är, och du utvisas inte när du fyller 18. Därför är det viktigt att arbeta med att få fram få fram de uppgifter som visar att det finns en hotbild.

+ Vad är en "hotbild", hur kan man visa det? Många har ju bott i andra länder och vet inte riktigt varför föräldrarna flydde eller om fienderna finns kvar.

- Nej, du kommer inte ihåg vad som hände när du var fyra år. Men det viktiga är ändå riskerna i framtiden, säger Lotta.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

27 januari, Göteborg: Klubb Illegal till sidans topp

Efter ett fantastiskt fjolår med Klubb Illegal - artister som Silversystrar, BIM, Psykofant och Shitkid - är det dags inviga 2017 med nätverket Ingen Människa är Illegals kanske största bokning någonsin (?): KITOK!

Kitok är rapparen från Jokkmokk med miljontals spelningar på Spotify ("Paradise Jokkmokk", "Hallelulja (krossa eller krossas"), ny hyllad skiva i bagaget (Fredrik Strage i DN: "Hans rim landar som glödande kol på ett neonblinkande dansgolv och självutlämnande realism blandas med brutala fantasier") och aktuell vinterturné som spänner över hela landet. Premiären och enda stoppet i Västsverige blir Klubb Illegal den 27:e januari. Många anser nog Kitok vara en artist att antingen älska eller hata, live är dock frågan om någon kan stå oberörd inför den självutlämnande, maniska frenesin som spottas fram över publiken.. Prognosen är att hela Göteborg kommer sluta upp som die hard-fans efter den här kvällen på liten, privat scen i Gårda!

Två saker är särskilt viktiga för oss den här gången:

1. KOM DIT! Den här festen kommer vara en "stödfest för stödfesterna", ett arrangemang vi gör för att kunna fortsätta med Klubb Illegal även i framtiden. Vi har fått en del tunga "administrativa merkostnader" som vi inte hade räknat med och ber om er hjälp att klara av. Det här rör vårt första arrangemang 2015, där ett par organisatoriska missar innebar polisrazzia och nu en saftig böter utdömd av Tingsrätten i Göteborg. Totalt 30.000 kronor måste vi nu betala för slarvet med medlemslistan... Så: stödfest för stödfesterna!! Efter detta återgår vi till ordinarie upplägg = allt överskott direkt och oavkortat till Ingen Människa är Illegals arbete med papperslösa flyktingar.

2. MEDLEMSFEST. Du måste se till vara medlem i god tid innan festen. Vi kommer inte ha förköp och är du medlem sedan tidigare behöver du inte göra något, utan kan bara komma dit!

Fler artister samt DJ:s kommer presenteras inom kort, entren kommer vara 100:- och som sagt inget förköp utan komma tidigt för att rymmas är vad som gäller. Vi ses den 27:e kära publik och hjälps åt ta det här vidare. . ! ?

Läs mer på hemsidan, även länk till att bli medlem i klubb Illegal (Extern länk)

Läs mer på Facebook (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingen Människa är Illegal 2017:

14 februari, Göteborg: Kick-off 2017 till sidans topp

2017 är här och nu river vi igång Ingen Illegal-året med ett kick off möte. 14 februari är datumet du ska skriva in i kalendern och sprida vidare till alla som redan är, eller vill bli, aktiva i nätverket. Vi behöver bli flera! Vi behöver alla som redan är aktiva och vi behöver påfyllning i alla våra arbetsgrupper! Vårt arbete med papperslösa och för att förändra den svenska flyktingpolitiken har aldrig varit viktigare!

Kom på möte i Hjällbo kyrka tisdagen den 14 februari klockan 17.30. Kom och träffa aktiva som berättar mer om nätverket, om att sprida information om hur svensk asylpolitik egentligen ser ut, om att anordna aktiviteter för papperslösa barn, om att planera och genomföra festivaler och spelningar, om att vara kontaktperson till människor som lever utan papper i Sverige, om att skapa en fristad i Göteborg, om att samla in datorer och dela ut dem till de som inga har, om att hålla i svenska-undervisning, om att påverka politiker för att Sverige ska bli ett land som följer internationella lagar och förordningar och om grupper som träffar människor på förvaret när Sverige misslyckas med att följa just dessa.

Och du som redan är med i en av dessa grupper, eller är intresserad av att skapa en grupp som inte finns, KOM! Kom och planera vad nätverket ska göra under 2017. Vi kickar igång året rejält!

Välkomna den 14/2!

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Skrivunder.com 17-01-16:

Låt Marwa stanna i Sverige! till sidans topp

Marwa är en 9 - årig flicka som kom till Sverige med sin mamma, sin styvpappa och sina syskon för 2 år sedan. Hon går i en svensk skola och älskar att gå där, hon är väldigt intresserad av språket och vill lära sig saker. Hon läser ofta på svenska, hon tycker att det är extremt kul. Hon är som vilken 9 - åring som helst, med drömmar och önskan att utvecklas. Ändå har Migrationsverket bestämt att hon om mindre än två veckor ska utvisas till sitt hemland Marocko, trots att resten av henne familj fått uppehållstillstånd.

Anledningen? Att hennes biologiska pappa, som lämnade familjen när Marwa var bebis och har varit borta sedan dess (de marockanska myndigheterna vet inte ens om han är vid liv), inte har godkänt att hon får stanna i Sverige. Migrationsverket anser alltså att det är etiskt försvarbart att sticka en 9 - årig flicka till ett land som från början jagat iväg hennes mamma för att hon är ensamstående kvinna med barn, bara för att en pappa som aldrig varit en pappa någonstans därute på något mirakulöst sätt skulle vakna upp en dag och inse att han borde ta ansvar för sin familj??

(...)

Läs mer och skriv under (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 17-01-20: Protester mot utvisningen av Marwa (Extern länk)

Östgöta-Correspondenten 17-01-20: De vill att Marwa ska få stanna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Feministiskt Perspektiv 17-01-20:

"Detta är den nya folkrörelsen" till sidans topp

Lördag 21 januari arrangerades musikmanifestationer mot den nya asyllagen och dess konsekvenser. I Göteborg på Gustav Adolfs torg spelade sju band för en annan flyktingpolitik. Bakom arrangemanget står Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa och Musiker mot rasism. "Nu kanske detta är den nya folkrörelsen som ändå kommer. En folkrörelse för det humanitära, att vi alla är lika. Sverige har både plats och råd för att göra detta", säger Anna Persson från Vi står inte ut.

När jag ringer upp Anna Persson, som är en av manifestationens arrangörer, sitter hon i bilen tillsammans med sin son och Alexander Goldmann ordförande i Musiker mot rasism, och håller på att förbereda inför lördagen. Hon är positivt överraskad över hur stort engagemanget har blivit.

- Vi står inte ut startade med att arrangera en ljusmanifestationen, som hölls på över femtio orter i Sverige, där vi drev den här frågan kring de nya asyllagarna. Vi tog upp hur Sverige väljer att inte följa barnkonventionen och inkludera alla barn i det. Men efter det kände vi att vi behövde fortsätta och göra någonting ännu större. Och därför har vi valt att göra den här musikmanifestationen.

- Jag är från Mark, och det är ju en liten kommun så jag kände att jag kan nog bättre än så, så jag ville göra någonting som var lite större och då blev det Göteborg, Stockholm och Malmö. Det bara sa pang. Det blev som ett fyrverkeri. Sedan kom musiker mot rasism med i arrangemanget och räddade oss kan man säga, för det här stod i lite större proportioner än vad vi hade kunnat föreställa oss.

Varför har ni valt att lyfta den här frågan med just musik?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fler vittnesmål från musikmanifestationerna:

Östgöta-Correspondenten 17-01-21: Manifestation i Linköping (Extern länk)

Skånska Dagbladet 17-01-21: Manifesterade för unga flyktingar (Extern länk)

SvT Nyheter 17-01-21: Manifestation för ensamkommande i Växjö (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 17-01-21: Ahmad riskerar att skickas tillbaka till Afghanistan (Extern länk)

Göteborgs-Posten 17-01-21: Hojatullah Rahmani: "Hoppas jag får stanna" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Sveriges Radio Ekot 17-01-19:

EU-länder vill öppna flyktingläger i Libyen till sidans topp

EU-ländernas ambassadörer i Bryssel diskuterade i dag ett närmare samarbete med Libyen för att stoppa flyktingströmmarna över Medelhavet. Flera länder vill kopiera EU:s flyktingavtal med Turkiet.

- Europa står inför en ny flyktingkris och enda sättet att förhindra det är att teckna ett flyktingavtal med Libyen som liknar det som EU i dag har med Turkiet, sade Maltas premiärminister Joseph Muscat, som är ordförande i EU det här halvåret.

Turkiet får pengar av EU för att ta tillbaka flyktingar som tar sig därifrån till Grekland.

Malta har kallat till ett extra toppmöte om migration i början av februari i Maltas huvudstad Valetta. Och i dag har EU:s ambassadörer i Bryssel diskuterat olika förslag inför toppmötet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Utrikes 17-01-13: Margot Wallström kritisk mot förslag om flyktingavtal (Extern länk)

EurActiv 17-01-13: Malta PM wants Turkey-style migrant deals with other Med countries (Extern länk)

Reuters 17-01-18: EU needs Turkish-style migration deal with Libya - Maltese PM (Extern länk)

Malta Today 17-01-18: Malta wants EU-Libyan patrols to stop boat migrants (Extern länk)

Andrej Hunko (Die Linke) 17-01-18: European migration control in Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUObserver 17-01-24:

No Turkey-type migrant deal with Libya, says EU commission till sidans topp

The European Commission has come out against ideas to replicate the EU-Turkey migrant deal with Libya.

EU migration commissioner Dimitris Avramopoulos told MEPs in the civil liberties committee on Tuesday (24 January) that the north African state is too unstable.

"Let me tell you that we cannot duplicate the EU-Turkey statement, the situation is not similar in Libya," he said.

The proposal was floated by Malta's prime minister Joseph Muscat earlier this month.

The Maltese EU presidency, which is chairing member states' talks on migration policy for the next six months, also said it would look into the possibility.

The EU last March agreed with Turkey to halt migrants from moving to the EU in return for billions in humanitarian aid and political perks, such as visa-free travel to Europe for Turkish nationals.

The deal led migrants to turn to the Libya-Italy sea corridor in greater numbers.

But EU efforts to work with the UN-recognised government in Tripoli, the GNA, have fallen foul of the difficult security situation in the country, where local warlords, militias, and tribal groups continue to undermine the GNA's authority.

Avramopoulos said the EU's foreign policy chief, Federica Mogherini, had tried, without much success, to establish contact with the Libyan authorities.

"We are far away from saying that we have managed to have a real discussion with them," he said.

He said some 300,000 people are waiting for the right time to cross the Mediterranean sea to reach Italy.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 17-01-25:

Den centrala Medelhavsrutten - kommissionen bidrar till Maltadiskussionen till sidans topp

Inför mötet mellan stats- och regeringscheferna på Malta den 3 februari 2017 lämnar kommissionen och EU:s utrikesrepresentant i dag ett bidrag till diskussionen om hur man ska hantera migrationen längs den centrala Medelhavsrutten bättre och rädda liv.

Kommissionen och utrikesrepresentanten lägger fram ett antal kompletterande åtgärder som ska stärka EU:s arbete längs den här rutten, särskilt i och kring Libyen. Åtgärderna ska bekämpa nätverken för människosmuggling och människohandel och hjälpa till att hantera migrationsflödena effektivare, fortsätta att rädda människoliv till havs och förbättra levnadsvillkoren för migranter och flyktingar i Libyen och i grannländerna.

- Alltför många dör fortfarande i Medelhavet. Vi försöker åtgärda situationen, men vi behöver göra mer. I dag lägger vi fram förslag på åtgärder på kort och medellång sikt för att få bukt med flödena till och från Nordafrika. Först och främst krävs stabilitet i Libyen och regionen som helhet. Vi fortsätter vårt stöd för den här processen, och vi kan samtidigt fortsätta att agera för att rädda liv och knäcka smugglarnas affärsmodell - det påverkar också flödena mot Europa, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta EU-kommissionens förslag (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-01-13:

Report demonstrates priority given by EU to migration control in the Sahel till sidans topp

The work of the EU and its Member States to try to limit the "unprecedented numbers of irregular migrants coming through the Sahel to the coasts of the Mediterranean Sea in order to travel to Europe" are outlined in a recent joint report by the European Commission and the European External Action Service on the implementation of the EU's Sahel Regional Action Plan (RAP) between April 2015 and August 2016.

The RAP concerns Mauritania, Niger, Mali, Burkina Faso and Chad.

It was adopted on 20 April 2015 and has four priorities: preventing and countering radicalisation; creating appropriate conditions for youth; migration and mobility; and border management, illicit trafficking and transnational organised crime.

The "unprecedented numbers of irregular migrants" travelling north via the Sahel, potentially to Europe, "have put migration and mobility at the forefront of the RAP during the report period," says the Commission/EEAS report.

Niger appears to be the big success story in this regard, with the report saying that this "key transit country" has demonstrated:

"a major commitment to develop closer cooperation on migration with the EU, including an Action Plan to fight against smuggling, decrease irregular migration, and provide alternative economic opportunities to the communities most involved in smuggling operations. On the EU side, the existing CSDP mission to Niger (EUCAP Sahel Niger) has set up a permanent field office (Antenna) in Agadez, providing training and advice to the Niger civil security forces and prosecutors. Member States' support has included the provision of key equipment to assist the Niger authorities.

The report offers some numbers:

(...)

Artikeln med dokumentation (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 17-01-15:

Commission welcomes increase in relocations and ignores harmful effects till sidans topp

Statewatch Analysis, Yasha Maccanico

The report welcomes increase in relocations...but overlooks system's unsustainability

In the eighth report on relocation and resettlement published on 8 December 2016, the Commission continued to welcome developments which are degrading Europe to ensure that the "emergency" its policies and the dysfunctional Schengen/Dublin system have predictably caused persists, particularly in frontline Mediterranean states (Greece and Italy). Over a year after the start of implementation of the EU Agenda on Migration, the EU Action Plan on Migrations and in particular the roll-out of the hotspot approach in Italy and Greece, mounting evidence shows that far from assisting frontline states, they are being punished for shortcomings in implementing a dysfunctional model designed to penalise them.

In fact, at the same time as substantial progress is being made in terms of identifying, screening and fingerprinting people from third countries who arrive, the compensatory measures which were envisaged are not materialising. The first of these, relocations for the redistribution of refugees among member states, have gone from non-existent to very slow and the second, reform of the Schengen/Dublin system, maintains the approach adopted to date whose outlook leads directly to the conversion of Italy and Greece into permanent holding pens for so-called "illegals" or "irregular migrants".

(...)

Hämta analysen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 17-01-25:

Tighten fingerprinting safeguards for migrant children, suggests FRA till sidans topp

The proposal to revise the rules governing the EU's large-scale biometrics database, Eurodac, may jeopardise or enhance the rights of migrant children, suggests the latest Opinion from the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). It examines the impact on children and suggests greater emphasis on child protection. It reveals how this particularly vulnerable group needs stronger child protection safeguards to ensure they are not coerced to give fingerprints, they understand what is happening to them and their right to asylum is not affected.

Eurodac was created to help determine which EU Member State should examine asylum applications for international protection. It currently stores the fingerprints that all asylum seekers and migrants apprehended at the EU's external borders must provide. It allows Member States to check if someone has already elsewhere applied for asylum or been apprehended when crossing external EU borders. Law enforcements authorities can also access it to help fight serious crime and terrorism.

The European Commission has proposed revising the Eurodac Regulation to expand the scope so it can also be used to control irregular immigration and movement within the EU. Facial images and personal data would also be stored instead of just fingerprints and basic data such as gender and Member State. Personal data would also be kept for longer (ten years for international protection applicants and five years for those who have been apprehended) and the age for capturing data from children would be lowered from 14 to 6.

The European Parliament asked the Agency to provide its Opinion on the fundamental rights impact of the proposals on children. Some of the suggestions to ensure the Regulation fully respects the EU Charter for Fundamental Rights and international human rights treaties include:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 16-12-15:

Ny nödbroms för återinförande av inresevisum till EU-länder till sidans topp

Nya regler för att tillåta EU-länderna att snabbare och enklare återinföra viseringskrav för tredjelandsmedborgare i samband oväntade eller oproportionerliga migrationsströmmar antogs av parlamentet på torsdagen.

- Vi har lyckats skapa ett mer flexibelt verktyg, samtidigt som vi bibehåller vår respekt för de mänskliga rättigheterna och Europaparlamentets nyckelroll i detta sammanhang. Jag är övertygad om att rådet efter godkännandet av den nya nödbromsen kommer att samarbeta fullt ut med att upphäva viseringskraven för georgiska och ukrainska medborgare, givet att de båda länderna uppfyller de nödvändiga kriterierna sedan en tid tillbaka, sa parlamentets föredragande Agustín Díaz de Mera (EPP, ES).

Texten antogs med 485 ja-röster, 132 nej-röster och 21 nedlagda röster.

Enligt de nya reglerna kan tredjeländers avtal med EU om undantag från viseringskrav komma att upphöra, vilket innebär att deras medborgare då blir skyldiga att ansöka om visering för att resa in i unionen. Det kan till exempel bli aktuellt i samband med:

+ att ett stort antal tredjelandsmedborgare från ett särskilt land nekas inträde eller vistas irreguljärt på EU:s territorium,

+ en markant ökning av ogrundade asylansökningar,

+ ett minskat samarbete gällande återtaganden (återsändande av migranter), eller

+ en ökad hotbild mot den allmänna ordningen eller interna säkerheten som kan kopplas till medborgare från ett visst tredjeland.

Upphäva viseringsundantaget

Både EU-länderna och EU-kommissionen kommer att kunna aktivera den nya nödbromsen. Samtidigt måste beslut om att tillfälligt införa viseringskrav baseras på relevant och objektiv information.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 17-01-20:

ECRE Policy Note: Agent of protection? Shaping the EU Asylum agency till sidans topp

The latest ECRE Policy Note Agent of protection? Shaping the EU Asylum Agency comments on the Commission proposal for a Regulation on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010 showing potential shortcomings and offering policy recommendations'.

The Regulation proposes to strengthen the role of EASO, which will become the European Union Agency for Asylum (EUAA), and will play a more central role in shaping the Common European Asylum System. Against the backdrop of the unprecedented increase in asylum applications in the EU, operational weaknesses and limitations in the Agency's mandate which constrain its response to operational challenges have become evident.

The Commission proposal would boost the Agency's role in technical and operational support; information collection and analysis, including on countries of origin; and coordination of practical cooperation to enhance convergence of asylum practices across Europe. Some of these proposals raise fundamental questions in relation to the Agency's accountability, impartiality and independence.

While ECRE acknowledges the potential of the proposed Agency, it raises human rights concerns linked to the current proposal and urges that the reform of the Agency cannot take place in isolation from the rest of the asylum package. ECRE recommends strengthening the monitoring and assessment mechanism, the establishment of an Independent Expert Panel on country of origin information (COI) that takes into account the most recent UNHCR eligibility guidelines and ensuring that personal data is kept confidential. Finally, given the serious conflict of interests that may raise, third party officials must be excluded from processing applications on the territory of Member States.

Pressmeddelandet med länkar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 17-01-10:

Frontex creates a new pool of return experts till sidans topp

Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, has launched a pool of experts who will support the return of migrants across the EU. The experts drawn from member states and Schengen associated countries will be at the disposal of Frontex. The creation of the pool is part of agency's expanded mandate.

The return pool will ultimately consist of 690 return monitors, return escorts and return specialists. Its size was based on past return operations, risk analysis and return activities foreseen for this year.

"Our ability to draw on a pool of qualified return officers and experts will help increase efficiency and provide already overstretched national authorities with much needed support. This is particularly important in Greece and Italy, which received record numbers of migrants last year," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

In December, Frontex issued the first call for voluntary contribution to the new pool. In the first round of responses Frontex received replies from member states with contributions that met 57 % of the pool's needs.

Return specialists will support identification of irregular migrants and acquisition of travel documents, including cooperation with consular authorities of countries of origin of returnees. Return escorts will support national escort officers during return operations coordinated by Frontex. Return monitors will carry out independent monitoring of return operations to ensure compliance with fundamental rights. All the experts will be able to identify persons in need of protection and refer them to the competent national authorities. The return pool will also include specialists in the protection of children's rights. The profiles of return experts have been developed by Frontex in cooperation with the national authorities and the European Commission.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

EU-kommissionen 17-01-25: Rapport om den nya gräns- och kustbevakningen (Extern länk)

Report on the operationalisation of the European Border and Coast Guard (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Statewatch 17-01-23:

Child mobility in the refugee crisis: What are the data gaps and why do they matter? till sidans topp

by Nando Sigona and Rachel Humphris

"Child migration into Europe is diverse and often invisible in data and policy. Legal definitions, bureaucratic practices, rights and entitlements of child migrants vary across European states. While some segments of this population are visible in public debate and datasets, especially unaccompanied asylum seeking children, others are hardly visible, particularly dependent children to asylum seeking parents and undocumented children."

Hämta artikeln (Extern länk till pdf-fil)

Previous, more detailed paper by the authors: Global Migration Data Analysis Centre Septemer 2016 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 17-01-17:

Asylum Statistics 2016: Sharper inequalities and persisting asylum lottery till sidans topp

Asylum statistics for 2016 in key European countries are in the process of being published by national authorities. This article provides an overview of asylum trends, up-to-date as of 24 January 2017.

Available statistics reveal sharper discrepancies in the distribution of refugees across Europe, as well as persisting disparities in the recognition of international protection.

Germany leads reception of asylum seekers

Germany, by far the main destination country last year, registered as many as 745,545 asylum applications. Only 280,000 of those concerned new arrivals, however, while the remainder were formal registrations of protection claims expressed in 2015. Despite a large influx of arrivals, only 476,649 people registered asylum applications in 2015. Until they are formally registered as applicants for international protection, people seeking asylum receive a certificate of "reporting as an asylum seeker" (BÜMA).

An increase in asylum applications compared to 2015 was also reported in Italy and France, where statistics refer to a total 123,482 and 85,244 claims respectively in 2016. Greece also saw a nearly fourfold increase in the number of asylum applications registered.

Most other countries remain far behind Germany and reported a decrease in the number of asylum applications registered last year.

The main nationalities of asylum seekers in 2016 remain Syria, Afghanistan and Iraq. However, France saw mainly applications from nationals of Sudan, Afghanistan and Haiti, while Albania and Eritrea figured in the top three nationalities in the Netherlands.

Protection disparities persist

(...)

Läs mer, se diagram (Extern länk)

Kristy Siegfried, IRIN in Rights in Exile 16-12-31: Migration trends to watch in 2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 17-01-18:

USA/ Guatemala: oron stor inför vad som ska hända till sidans topp

I Guatemala är oron stor inför vad som ska hända när Donald Trump tillträder som USA:s president på fredag. Ungefär 2 miljoner migranter från Guatemala jobbar i USA och många av dem är där illegalt.

Trump har sagt att papperslösa invandrare ska ut ur landet, men osäkerheten är stor. Redan under president Barack Obama har tiotusentals centralamerikaner utan uppehållstillstånd deporterats.

En som utvisats är Florencio Hernández. Han åkte fast i en av USA:s mest omfattande räder mot illegala invandrare i Iowa

Vår migrationskorrespondent Alice Petrén har träffat honom i hans hemby uppe i bergen i Guatemala.

- Ska vi sätta oss i skuggan, frågar Florencio Hernández och drar fram några plaststolar på innergården. Hans två yngsta barn springer runt bland bönorna som ligger på tork utspridda på säckväv. I ena hörnan av gården ligger ett berg av majskolvar, i en annan kacklar hönsen. Den unga frun rör sig tyst i bakgrunden med en ny stor mage.

Florencio Hernandez berättar att han som flerbarnsfar hade stora skulder på 90-talet. Därför gav han sig iväg till USA. Till Iowa. Huset här är byggt med USA-pengarna. För att överleva måste vi kunna emigrera säger han och ser det som en mänsklig rättighet, men inget är en gåva. Arbetetet på slakthusområdet i Postville i Iowa var hårt. Många blev misshandlade, sexuellt utnyttjade och själv blev han slagen över ryggen en gång.

De amerikanska myndigheternas räd satte stopp för den solbrände, gråhårige mannens liv i USA efter sex år av svartarbete. Många hundra poliser och tjänstemän slog till med helikopter, bussar och bilar i Postville tidigt den 12 maj 2008 - det största tillslaget mot papperslösa invandrare dittills i USA.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-17: Guatemalas president till attack mot Trump (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Utrikes 17-01-25:

USA/ Tuffa tider för USA-invandringen till sidans topp

Idag väntas USA:s president Donald Trump att ta tag i ett av hans starkaste löften till väljarna. Nämligen att ta tuffare tag mot invandringen.

- Det kan vara en hel del som han meddelar med början idag och de kommande dagarna. Ikväll, svensk tid, ska han till departementet för inrikes säkerhet. Där sägs det utfärdas olika presidentdekret, som dels handlar om ett moratorium, alltså ett stopp för i stort sett all flyktingmottagning under flera månader, säger Agneta Furvik, Sveriges Radios USA-korrespondent.

Planen är också att stoppa utfärdandet av visum för människor från Mellanöstern och Afrika, bland annat från Syrien och Libyen. Dessutom väntas Trump besluta om att påbörja bygget om den omstridda muren mot Mexiko.

- Det är hans stora tunga vallöften och nu är det dags för honom att dra igång och infria dem. Det är den här politiken han gick till val på, säger Agneta Furvik.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 17-01-25: Trump: Muren ska börja byggas så fort som möjligt (Extern länk)

SvT Utrikes 17-01-15: Städer i USA trotsar Trump om papperslösa (Extern länk)

Reportage av Lotten Collin i Sveriges Radio Kulturnytt 17-01-16: Gränsstaden Tijuana vs Trumps mur (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Comparative Migration Studies 2016/04

Afrika/ African migration: trends, patterns, drivers till sidans topp

Africa is often seen as a continent of mass migration and displacement caused by poverty, violent conflict and environmental stress. Yet such perceptions are based on stereotypes rather than theoretically informed empirical research.

Drawing on the migration and visa databases from the Determinants of International Migration (DEMIG project) and the Global Bilateral Migration Database (GBMD), this paper explores the evolution and drivers of migration within, towards and from Africa in the post-colonial period. Contradicting common ideas of Africa as a 'continent on the move', the analysis shows that intra-African migration intensities have gone down. This may be related to state formation and the related imposition of barriers towards free movement in the wake of decolonisation as well as the concomitant rise of nationalism and inter-state tensions.

While African migration remains overwhelmingly intra-continental, since the late 1980s there has been an acceleration and spatial diversification (beyond colonial patterns) of emigration out of Africa to Europe, North America, the Gulf and Asia. This diversification of African emigration seems partly driven by the introduction of visa and other immigration restrictions by European states.

Contradicting conventional interpretations of African migration being essentially driven by poverty, violence and underdevelopment, increasing migration out of Africa seems rather to be driven by processes of development and social transformation which have increased Africans' capabilities and aspirations to migrate, a trend which is likely to continue in the future.

Artikeln i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Metro debatt 17-01-13:

Vad ska jag svara när de frågar varför Sverige skickar deras vänner till krig och död? till sidans topp

Migrationsminister Morgan Johansson, skulle du låta din äldsta son åka till Afghanistan om han vill backpacka på en jordenruntresa? Om inte, vad är skillnaden mot att mina elever kan tvingas åka dit? undrar gymnasieläraren Sidiri Ekenryd.

En lärarkollega kommer skyndande i korridoren. Vi hälsar snabbt på varandra, båda på väg till lektion. "Vår elev har spytt på rasten igen, han får inte behålla någonting". Det naturliga vore att koppla detta till årets vinterkräksjuka. Men vi vet. Den här sjukan kan omöjligt smitta svenska medborgare, vi är tack vare livets lotteri immuna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 17-01-23:

Ensamkommande under utvisningshot mötte politiker till sidans topp

Femton ensamkommande killar från Gävle som hotas av utvisning fick på måndagen möta riksdagsledamoten Anders W Jonsson (C).

Läraren Jan Stattin ville att riksdagsledamoten skulle få ansikten på och få höra från killarna själva hur deras situation ser ut.

- Jag vill göra allt jag kan så att vi ändrar den asylpolitiken som drivs nu. Den är dels omänsklig, och vi behöver även ungdomar. Det är en energisk, duktig grupp ungdomar, säger han.

Under mötet vittnade killarna om en stor glädje när de först kom till Sverige, som byttes i förtvivlan efter att många av dem fått utvisningsbeslut.

Jan Stattin berättar att många av ungdomarna nu mår dåligt över sin situation, och pekar på den osäkra situationen i Afghanistan just nu.

- Man utvisar dem till undergång och död mer eller mindre. Afghanistan är ett land där ingen kan överleva på de villkoren.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Infowar 17-01-16:

Someone is lying for the returned refugees till sidans topp

Source: FB Giorgos Kosmopoulos *

Original Title: What did the European Commission forget to tell us about the returnees of the EU-Turkey Deal?

So finally UNHCR stated formally, very quietly unfortunately, that has no unimpeded access to the returned refugees to Turkey and cannot monitor the returns under the EU-Turkey deal in any effective manner. In short they haven't seen much of the returned refugees. See attached.

Reading from their letter dated 23 December 2016:

[...]UNHCR does not benefit at this stage from unhindered and predictable access to pre-removal centres in Turkey and to the Duzici reception centre.'' And goes on to detail that ''UNHCR was able to conduct individual interviews with 45 of the 82 Syrians who were readmitted as of 7 November 2016''.

The letter is silent as to what happens to people of other nationalities or even if their has been an effort to speak to them.

Moreover: ''Second, UNHCR needs to seek authorization to visit the centre at least five working days in advance which, in practice, does not allow for timely monitoring of some individual cases.

Third, UNHCR does not systematically receive information on the legal status and location of individuals who have been readmitted from Greece and is not always able to track their location and monitor their situation once they have left the reception centre.''

In numbers:

''Out of the 82 Syrian nationals readmitted from Greece, UNHCR is in a position to confirm, based on direct contacts, that 12 of them (re)acquired temporary protection''

(...)

Artikeln med länkar och uttalandet från UNHCR (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 17-01-25:

Svar på skriftlig fråga: Förbättrade villkor för familjehemmen till sidans topp

Fråga 2016/17:647 av Thomas Finnborg (M)

De allra flesta barn växer upp i kärleksfulla och omtänksamma familjer, och det är nästan något som de flesta människor tar för givet. Tyvärr gäller det inte alla.

Det finns vissa barn som föds in i och lever under olyckliga omständigheter som missbruk, dåliga sociala förutsättningar, bristande ekonomiska möjligheter och så vidare, vilket omöjliggör en normal uppväxt i ens egen familj. Detta är givetvis en tragedi för alla inblandade, och därför är det oerhört värdefullt att det finns eldsjälar som inte bara öppnar sina armar utan även öppnar sina hem och familjer för dessa utsatta barn.

För dessa familjehemsplacerade barn kan uppbrottet från deras biologiska föräldrar bli svårt och kämpigt, och detta ställer naturligtvis stora krav på familjerna i familjehemmen. Därför borde samhället göra sitt bästa för att underlätta tillvaron för barnen i familjehemmen. Även om mycket redan görs finns tyvärr en hel del att kvar att göra.

De familjer som i dag ställer upp som familjehem får viss ekonomisk ersättning som ska täcka de omedelbara merkostnader som uppstår. Däremot utgår inga förmåner som är normala för vanliga löntagare - som till exempel sjuk- och föräldrapenning, semesterersättning, tjänstepension och så vidare. Dessutom är, även om kostnadsersättningen är tillfredsställande, arvoderingen i underkant.

Sammantaget medför denna ekonomiska snedfördelning problem att behålla och attrahera nya familjehem.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att förbättra situationen för familjehemmen och de placerade barnen?

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Åsa Regnér (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 17-01-20: Interpellation av Alexandra Anstrell (M): Enkelrum eller dubbelrum i stödboenden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Göteborgs Filmfestival 2017:

29 - 30 januari, 5 februari, Göteborg: Dokumentärfilm: On Call till sidans topp

På en drop in-klinik utanför Paris erbjuder en läkare asylsökande gratis vård. Alice Diops kamera registrerar noggrant händelserna, som ett objektivt vittne till deras trauman.

En efter en visas patienterna in i mottagningsrummet där de redogör för sina besvär, alltmedan doktorn och kollegorna gör sitt bästa för att lindra deras plågor. Majoriteten är män och de lider av svår mental påfrestning. De känner en extrem oro - gällande sina familjer där hemma och gällande sin egen situation i Frankrike - med en mångfald av psykosomatiska störningar som följd. Även om de inte talar franska förmedlar deras blickar förtvivlan på ett väldigt tydligt sätt.

- Asha Richards

Se trailer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Sten Konsthall 2017:

3 februari, Göteborg: Två utställningar om migration och identitet till sidans topp

Julian Rosefeldt - Asylum /// Hanne Nielsen och Birgit Johnsen - Protect / Release

3 februari - 9 april 2017, Vernissage fredag 3 februari kl 18-21

Röda Sten Konsthall startar året med två parallella utställningar. Asylum av den tyske konstnären Julian Rosefeldt och Protect / Release av den danska duon Hanne Nielsen & Birgit Johnsen. Utställningarna ger olika perspektiv på sambandet mellan migration och identitet. Konstverken berör hur fördomar och sociala stereotyper skapas. Förhoppningen är att utställningarna blir en utgångspunkt för samtal om, och förståelse för, människors olika bakgrunder.

För första gången kommer den internationellt uppmärksammade konstnären och filmaren Julian Rosefeldt att presenteras med en separatutställning i Sverige. I Katedralen på Röda Sten Konsthall kommer han visa ett av sina mest uppmärksammade verk - Asylum. Verket består av nio filmer som tillsammans utgör en storskalig och visuell videoinstallation. Konstverket undersöker stereotyper som förknippas med olika migrantgrupper, identitet och arbete.

Konstnärsduon Hanne Nielsen & Birgit Johnsen ses som pionjärer för den feministiska videokonsten i Danmark. Utställningen Protect / Release tar upp ämnen som asylpolitik och aktivism och visar två av deras senaste verk - Drifting och Camp Kitchen. Drifting tar utgångspunkt i en händelse från 2006, där en man hittades ensam på en flotte i Skagerak, och berättar om hur svenska myndigheter och medier spekulerade kring mannens identitet. Camp Kitchen utspelas i ett fiktivt kök, där spår av krig, matlagning och medier blandas. Allt till ljudet av Brenda Lees låt You Can Depend on Me.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättstudenterna Göteborg 2017:

8 februari, Göteborg: Föreläsningsserie i asyl- & migrationsrätt till sidans topp

Vi är peppade över att kunna presentera att Asylrättstudenterna Göteborg tillsammans med Rättspraktiken anordnar en 8 veckor lång föreläsningsserie i asyl- och migrationsrätt.

Föreläsningarna kommer bland annat handla om grundläggande migrationsrätt, Dublinregleringen, ensamkommande flyktingbarn, familjeåterförening, m.m. och kommer att hållas av advokater och andra verksamma jurister. Första föreläsningstillfället är den 8 februari och kommer att handla om grundläggande migrationsrätt. Därefter fortsätter föreläsningarna varje tisdag 17:00-19:00. Föreläsningsserien kommer att avslutas med ett mingel tillsammans med Rättspraktiken och deltagarna, där bland annat intyg på att en har deltagit i föreläsningsserien kommer att delas ut till deltagarna.

Praktisk information:

Föreläsningsserien är kostnadsfri och öppen för alla. För att få delta i föreläsningsserien så behöver du klicka i "kommer" i facebook-evenemanget samt anmäla dig via länken längst ner. För att kunna anmäla dig så måste du vara medlem eller stödmedlem i Asylrättstudenterna Göteborg (vilket också är kostnadsfritt). Anmälan är bindande och det är därför viktigt att ni kontaktar oss om ni får förhinder och inte längre kan närvara. Detta så att de som hamnar på reservlistan kan få en plats istället. Det går bra att anmäla sig även om man riskerar missa något föreläsningstillfälle.

Information om vilken sal de olika föreläsningarna kommer hållas i kommer snart. I den mån hinder uppstår så kan föreläsningsdatum komma att ändras.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Odysseus 2017:

10 februari, Bryssel: Beyond 'crisis'? The State of Immigration and Asylum Law till sidans topp

Odysseus Annual Conference 2017

After the success of the 2016 Odysseus Conference on solidarity in asylum and borders policies, the 2017 Odysseus Annual Conference organised in cooperation with the European Commission's Representation in Belgium will critically assess the developments in European Immigration and Asylum Law and Policy during the year 2016, as well as casting a look into 2017. In doing so, the event is organised along three different content streams - Cooperation between Member States, Protection of Persons, Management of Migration Flows. The conference gives participants the opportunity to focus on one specific area of migration law and policy within one particular stream or branch out to get a more comprehensive overview on different developments and mix workshops from the three streams.

After a plenary session devoted to the kind of crisis we are experiencing and an analysis of the importance of European values for the migration and asylum policies from a legal point of view, nine interactive workshops organised in three streams will cover topics which are at the core of the current legal and policy debates.

Each workshop is organised by a team of leading experts coming from various universities and research centres in different EU Member States who will present cutting-edge research. Workshops will be introduced by three to four rapporteurs and commentators coming from academia, EU institutions and agencies, Member States' administrations, international organisations and NGOs. Substantial time will be allowed for discussions with the audience. High-level representatives from EU institutions and Member States will take part in the opening and closing plenary sessions.

Participation will be free of charge but preliminary online registration is required. Simultaneous translation between French, Dutch and English will be provided.

Full programme and registration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

inEUmanity Malmö 2017:

11 februari, Malmö: EU stryper asylrätten - föreläsning om de förödande lagförslagen till sidans topp

kl. 14:00 - 16:00 Kvarnby Folkhögskola - Röda HusetIndustrigatan 4

Välkommen till en föreläsning om förändringarna i EU:s gemensamma asylpolitik.

Just nu jobbar EU med att skapa en gemensam och strängare asyllagstiftning för medlemsländerna. Om den nya lagstiftningen drivs igenom kommer det bli betydligt svårare för människor på flykt. Det kommer också bli svårare att föra kampen för asylrätt lokalt, då regelverket hamnar på EU-nivå.

Nazanin Sepehri, politiskt sakkunnig i migrationsfrågor och politisk rådgivare i migrationsfrågor på Europaparlamentet, ger en överblick över vad som är på gång, och redogör för de lagförslag som förhandlas i Bryssel just nu.

Hittills har medias belysning av planerna på ny lagstiftning varit väldigt knapphändig, och förhandlingarna har kunnat ske i skymundan. Detta vill vi ändra på!

Hjärtligt välkommen att lära dig mer, och organisera dig tillsammans med oss!

InEUmanity är ett internationell kampanj som samlar alla som vill protestera mot EU:s ödeläggande av en värdig flyktingpolitik. Vi arbetar med informationsspridning och oppinionsbildning.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Oxford 2017:

10-11 Mars, Amman, Jordan: Course: Palestine Refugees and International Law till sidans topp

This two-day short course places the Palestinian refugee case study within the broader context of the international human rights regime. It examines, within a human rights framework, the policies and practices of Middle Eastern states as they impinge upon Palestinian refugees. Through a mix of lectures, working group exercises and interactive sessions, participants engage actively and critically with the contemporary debates in international law and analyse the specific context of Palestinian refugees in the Middle East (Lebanon, Syria, Jordan, the West Bank, Gaza and Israel).

The short course commences with the background of the Palestinian refugee crisis, with special attention to the socio- political historical context and legal status of Palestinian refugees in the region. This is followed by a careful examination of the Universal Declaration of Human Rights including its philosophical underpinnings and ensuing human rights instruments in international law. The key themes, which have taken centre stage in the debate on the Palestinian refugee crisis, are statelessness, right of return, repatriation, self-determination, restitution compensation and protection. These themes are critically examined along with current discussions about the respective roles of UNRWA, UNHCR and the UNCCP in the Palestinian refugee case.

This course is suitable for: experienced practitioners; graduate researchers; parliamentarians and staff; members of the legal profession; government officials; and personnel of inter-governmental and nongovernmental organisations.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Oxford 2017:

2-14 juli, Oxford, UK: International Summer School in Forced Migration till sidans topp

The Summer School offers an intensive, interdisciplinary and participative approach to the study of forced migration. It aims to enable people working with refugees and other forced migrants to reflect critically on the forces and institutions that dominate the world of the displaced. Now in its 28th year, the two-week intensive course combines the very best of Oxford University's academic excellence with a stimulating and participatory method of critical learning and reflection.

The Summer School is principally designed for policymakers and practitioners working on refugee protection and related issues, normally with several (usually at least five) years of work experience. Participants typically include staff of the main refugee, migration and humanitarian international organisations; staff from refugee, human rights and humanitarian NGOs; and government officials working on refugee protection and related issues. We are particularly keen to include those from a refugee background who work for refugee advocacy and community groups.

Participants also include scholars and researchers working directly on refugee and forced migration issues; practicing lawyers and advocates working on refugee and human rights law pertaining to forced migrants; journalists, commentators and activists working on refugee protection and the human rights of forced migrants

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 17-01-21:

Hédi Fried: De som är borta kommer aldrig igen. I dag är det framtiden som gäller till sidans topp

Hela sitt liv har hon berättat om erfarenheterna från Auschwitz och Bergen-Belsen. Nu samlar Hédi Fried frågor som hon fått genom åren i en ny bok. Inför Förintelsens minnesdag på fredag publicerar Kulturmagasinet ett urval av hennes svar.

(...) Känner du igen dig i dagens flyktingar?

(...)

När jag ser de skakande bilderna om rangliga, överfyllda båtar på Medelhavet ser jag mig själv sitta där. Jag skulle också ha satt mig i den båten, trots att det inte fanns stort hopp om att överleva. Dessa människor vet att de inte är välkomna någonstans, precis som vi visste redan 1938 att judar inte var välkomna. Inte ens efter 1945 blev det bättre, fördomar är sega.

Från början är fördomar en social konstruktion som söker bekräftelse. Precis som när det gäller en självuppfyllande profetia blir det ett cirkelbevis.

Trots det ställde Sverige upp, åtminstone för oss 10.000.

När jag ser på dagens flyktingström identifierar jag mig med dessa olyckliga människor vars enda alternativ till den omedelbara döden är en farofylld resa in i det okända. I stället för att mötas av en hjälpande hand möts de av höga murar och oförstående människor som har förlorat sin mänsklighet. Jag ser samma egoism och ansvarslöshet som fanns i början av trettiotalet, fast ännu starkare.

Då som nu var det inte många som kunde föreställa sig att själva råka ut för något ont. Den tysk-protestantiske prästen Martin Niemöller trodde det inte heller, för till en början rörde Hitler inte den protestantiska kyrkan. När han sedan ändå spärrades in sa han: "När de hämtade kommunisterna sa jag ingenting, jag var inte kommunist. När de hämtade judarna sa jag inte något heller, jag var inte jude. När de hämtade mig fanns det ingen kvar som kunde säga någonting."

Det värsta kan hända var och en av oss, hur vi än försöker inbilla oss motsatsen. Vi har ännu inte sett slutet på den folkvandring som pågår i dag, och vet ännu inte hur säkra vi kan vara på att inte vi här i Sverige också behöver flytta på oss, ta vandringsstaven och söka ett nytt hem. Har man varit med om det en gång vet man att det kan hända igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Lina Granlund, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.